Page 1

‫زادى‬ ‫ىﺁ‬ ‫ﺑﺮ ا ا ﺑ ﺮ ى‬ ‫ﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﺮ رﻓﺎﻩ ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﺪﮔﻰ ﺑﻬﺘﺮ هﻤﻪ‬ ‫ﺑﺮاى‬ ‫زﻧ‬

‫ﺷ‬

‫ﻧﺸﺮﻳﻪ آﻤﻴﺘﻪ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺣﺰب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ آﺎرﮔﺮﯼ‬

‫ﻤﺎرﻩ ‪١‬‬

‫ى ‪٩٢‬‬ ‫‪ ١٣‬د ‪٢٠١٤‬‬ ‫‪ ٣‬ژاﻧﻮﻳﻪ ﻞ ﺟﻠﻴﻠﻰ‬ ‫ﺮدﺑﻴﺮ‪ :‬ﺟﻠﻴ ‪jaliliu‬‬ ‫ﺳ‬

‫‪hoo.c‬‬ ‫‪om‬‬

‫‪k@ya‬‬

‫ﺳﺨﻨﻰ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن‬

‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺬهﺐ دو روﯼ ﻳﮏ ﺳﮑﻪ اﻧﺪ!‬

‫ﺟﻠﻴﻞ ﺟﻠﻴﻠﻰ‬

‫ﻣﺤﺴﻦ اﺑﺮاهﻴﻤﯽ‬

‫ﺳﻬ ﻨ ﺪ ﻧﺸ ﺮﻳ ﻪ آ ﻤ ﻴ ﺘ ﻪ ﺁذرﺑ ﺎﻳ ﺠ ﺎن‬ ‫ﺣﺰب آﻤﻮﻧﻴ ﺴ ﺖ آ ﺎرﮔ ﺮى اﻳ ﺮان‬ ‫اﺳﺖ۔ هﺪف اﻳ ﻦ ﻧﺸ ﺮﻳ ﻪ ﺗ ﺒ ﻠ ﻴ ﻎ و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻰ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺎﻣ ﻌ ﻪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ و اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺮ اﺳﺖ۔ ﺟﺎﻣﻌﻪ اى‬ ‫آﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺁن ﺁزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺗ ﻤ ﺎم‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ از ﺣﻘﻮق و اﻣ ﻜ ﺎﻧ ﺎت‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ و هﻤﻪ ﺁﺣﺎدش از ﺁﺳ ﺎﻳ ﺶ و‬ ‫رﻓﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ۔‬ ‫اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮاﺑﺮى آ ﺎﻣ ﻞ و‬ ‫ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷ ﺮط زن و ﻣ ﺮد در‬ ‫آﻠﻴﻪ ﺷﺌﻮﻧﺎت اﺟ ﺘ ﻤ ﺎﻋ ﻰ‪ ،‬ﻃ ﺮﻓ ﺪار‬ ‫رﻓﻊ ﮐﺎﻣﻞ هﺮ ﻧﻮع ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ و ه ﺮ‬ ‫ﻧﻮع ﺗﺒﻌ ﻴ ﺾ ﺑ ﺮﺣﺴ ﺐ ﻣ ﻠ ﻴ ﺖ در‬ ‫ﻗ ﻮاﻧ ﻴ ﻦ ﮐﺸ ﻮر و ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮده ﺎﯼ‬ ‫دوﻟﺖ‪ ،‬ﻣﺒﻠﻎ و ﻣﺪاﻓﻊ آﺎﻣ ﻞ ﺁزادﯼ‬ ‫ﻣﺬهﺐ و ﺑﯽ ﻣﺬهﺒﯽ و ﺟﺪاﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺬهﺐ از دوﻟﺖ اﺳﺖ۔‬ ‫ﻳﻚ هﺪف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﺸ ﺮﻳ ﻪ‪ ،‬در‬ ‫آﻨﺎر و هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺴ ﻴ ﺞ و ﻣ ﺘ ﺤ ﺪ‬ ‫آ ﺮدن ﻓ ﻌ ﺎﻟ ﻴ ﻦ ﺳ ﮑ ﻮﻻر‪ ،‬ﭼ ﭗ و‬ ‫ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ در ﺁذرﺑ ﺎﻳ ﺠ ﺎن ﺣ ﻮل‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣ ﺰب ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﻰ‪ ،‬اﻓﺸﺎء ﺳ ﻴ ﺎﺳ ﺖ‬ ‫هﺎى ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻣﻐﺎﻳ ﺮ ﺷ ﺌ ﻮﻧ ﺎت‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻰ وﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﻜﻨﺎﻧﻪ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ‬ ‫ﺁذرى اﺳﺖ۔‬ ‫ﻣﺴﻠﻤ ﺎ دﺧ ﺎﻟ ﺖ ﻓ ﻌ ﺎل ﺷ ﻤ ﺎ ﺗ ﺎﺛ ﻴ ﺮ‬ ‫ﺑﺴﺰاﺋﻰ در ﻏﻨﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﺗ ﻨ ﻮع‬ ‫ﻣ ﻄ ﺎﻟ ﺐ ﻣ ﻨ ﺪرج در اﻳ ﻦ ﻧﺸ ﺮﻳ ﻪ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ۔ ﺑ ﺮاى اﻳ ﻦ ﻧﺸ ﺮﻳ ﻪ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺎ را از اﺗ ﻔ ﺎﻗ ﺎت‬ ‫ﻣﺨﺘ ﻠ ﻒ ﻣ ﺤ ﻴ ﻂ ﭘ ﻴ ﺮاﻣ ﻮﻧ ﺘ ﺎن‪ ،‬از‬ ‫اﺧﺒﺎر ﻣﺒﺎرزاﺗﺘﺎن و هﻤﻴﻨ ﻄ ﻮر‪ ،‬از‬ ‫ﻧﻈﺮاﺗﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻧ ﻜ ﺎت ﻣ ﻄ ﺮح‬ ‫ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻄﻠﻊ آ ﻨ ﻴ ﺪ۔ ﻣ ﺎ‬ ‫ﺳﻌﻰ ﺧﻮاهﻴﻢ آ ﺮد ﺳ ﺌ ﻮاﻻت ﺷ ﻤ ﺎ‬ ‫در ﻋ ﺮﺻ ﻪ ه ﺎى ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ را ﺑ ﺎ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒ ﻨ ﻈ ﺮان ﺁن ﻋ ﺮﺻ ﻪ ه ﺎ در‬ ‫ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﻢ و ﺟﻮاب ﺁﻧﻬ ﺎ را در‬ ‫ﺷﻤﺎرﻩ هﺎى ﺑﻌﺪى درج آﻨﻴﻢ۔‬ ‫دﺳﺖ هﻤﻜﺎرى ﺑﻄ ﺮف ﺷ ﻤ ﺎ دراز‬ ‫ﻣ ﻴ ﻜ ﻨ ﻴ ﻢ و دﺳ ﺖ‬ ‫ﺷ ﻤ ﺎ را ﺑ ﺮاى‬ ‫ه ﻤ ﻜ ﺎرى ﺑ ﺎ اﻳ ﻦ‬ ‫ﻧﺸﺮﻳ ﻪ و اه ﺪاف‬ ‫ﺁن ﺑ ﻪ ﮔ ﺮﻣ ﻰ‬ ‫ﻣﻴﻔﺸﺎرﻳﻢ۔‬

‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺬهﺐ هﻢ ﺑﻪ ﻋ ﻨ ﻮان اﻳ ﺪﺋ ﻮﻟ ﻮژﯼ و ه ﻢ ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮان ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﮐﺎرﮐﺮدهﺎﯼ ﻣﺸ ﺘ ﺮﮎ دارﻧ ﺪ‪ .‬اﻳ ﻦ ﺧﺼ ﻮﺻ ﻴ ﺎت و‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮدهﺎ ﭼﻪ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ؟‬ ‫هﺮ دو اﻧﺴﺎن را از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺴﺎﻧﻴﺶ ﺗﻬ ﯽ ﻣ ﻴ ﮑ ﻨ ﻨ ﺪ و از او ﻣ ﻮﺟ ﻮدﯼ‬ ‫ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ هﺮ ﺟﻨﺎﻳﺘﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺴ ﺎن ﻣ ﻨ ﺴ ﻮب‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺬهﺐ و ﻣﻠﺖ و ﻗﻮم و ﻧﮋاد دﻳﮕﺮ ﺑﺰﻧﺪ‪ .‬ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁدﻣ ﮑ ﺸ ﯽ ﻓ ﺮﻗ ﻪ ه ﺎﯼ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ را از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ هﻤﻴﻦ اﻻن ﺟﻠﻮﯼ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن در ﺟﺮﻳ ﺎن اﺳ ﺖ ﺑ ﻪ‬ ‫ﻋﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ‪ .‬ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎﯼ دو ﺁﺗﺸﻪ ﺳﺮب و ﮐﺮوات و ارﻣ ﻨ ﯽ و‬ ‫اﻳﺮاﻧﯽ و ﻋﺮب و ﮐﺮد و ﺗﺮﮎ دﺳﺖ هﻤﺪﻳﮕﺮ را در ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﯼ از "ﻣﻠﺖ" ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﭘﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ! ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪،‬‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﺎﮔﻮرﻧﻮ ﻗﺎراﺑﺎغ‪ ،‬ﺻﺤﻨﻪ هﺎﯼ ددﻣﻨﺸﯽ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ در ﻳﻮﮔﺴﻼوﯼ‪ ،‬ﺟﻨﺎزﻩ هﺎﯼ ﺑﻴﺸﻤﺎر هﻮﺗ ﻮه ﺎ‬ ‫و ﺗﻮﺗﺴﯽ هﺎ در رواﻧﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﻳﯽ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ در ﭼﻨﺪ دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫هﺮ دو ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﮐﺮﻧﺶ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﺟﺎن ﺑﺪهﺪ و ﺟﺎن ﺑﮕﻴ ﺮد‪.‬‬ ‫هﺮ دو اﻣﺎﻣﺎن و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن و ﭘﺮﭼﻤﻬﺎ و ﺳﺮودهﺎ و اورادﯼ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺮواﻧﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻗﺒﺎﻟﺸﺎن ﮐﻮر و ﮐﺮ و از‬ ‫ﺧﻮد ﺑﻴﺨﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬هﺮ دو ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻒ ﻧﺂﺁﮔﺎﻩ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ‪.‬‬ ‫هﺮ دو روﯼ ﺟﺪاﻳﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻧﻔﺮت و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻧﻔﺮت ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧ ﺒ ﺎﺷ ﺪ‬ ‫دﮐﺎﻧﺸﺎن ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد‪ .‬در ﻳﮑﯽ ﻧﻔﺮت ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺖ و در دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻔﺮت ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ‪.‬‬ ‫و دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت‪ ،‬هﺮ دو اﺑﺰار دﺳﺖ ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺁرﻣ ﺎﻧ ﻬ ﺎﯼ اﻧﺴ ﺎﻧ ﯽ هﺴ ﺘ ﻨ ﺪ‪ .‬اﺑ ﺰار‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﯽ دﺳﺖ دوﻟﺘﻬﺎ و ﺟﻨﺒﺸﻬﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﺸﺎن ﭘﺎﺳﺪارﯼ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت دارا و ﺻ ﺎﺣ ﺒ ﺎن ﺛ ﺮوت اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﮑﯽ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا و ﺁﻳﺎت ﻗﺮان و ﮔﻔﺘﻪ هﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪ اﻧ ﺠ ﺎم ﻣ ﻴ ﺪه ﺪ و دﻳ ﮕ ﺮﯼ ﺑ ﺎ اﺗ ﮑ ﺎ ﺑ ﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ و ﻣﺎم ﻣﻴﻬﻦ و ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻘﺪس و ﺳﺮود ﻣﻠﯽ و ‪...‬‬ ‫اﻣﺎ اﻳﻦ دو ﺑﺎهﻢ ﻓﺮق هﻢ دارﻧﺪ‪ .‬ﻓﺮﻗﺸﺎن در ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ‪٢‬‬

‫ﻗﻀﺎت ﺟﻨﺎﻳﺖ ﭘﻴﺶ دادﮔﺎﻩ هﺎى ﺗﺒﺮﻳﺰ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ!‬ ‫دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰ‪ ،‬ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻴﺮﺣﻤﺎﻧﻪ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ دادﮔﺴﺘﺮي ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن هﺰاران ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ‪ ،‬هﺮ ﺁﻧ ﭽ ﻪ‬ ‫از رذاﻟﺖ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻧﻮع اﺳ ﻼﻣ ﻲ ﺁﻧ ﺮا در ﭼ ﻨ ﺘ ﻪ دارد ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ﻣ ﺮدم‪ ،‬ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ‬ ‫رهﺒﺮان ﮐﺎرﮔﺮي و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ داﻧﺸ ﺠ ﻮﻳ ﻲ‪ ،‬ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ زﻧ ﺎن و ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﺪﻳ ﻦ‬ ‫ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ اﺳ ﻼﻣ ﻲ ﺑ ﮑ ﺎر ﻣ ﻴ ﺒ ﺮد‪.‬‬ ‫زﻧﺪان ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻋﺼﺎرﻩ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣ ﻞ ﻋ ﺪم رﻋ ﺎﻳ ﺖ ﺣ ﻘ ﻮق اﻧﺴ ﺎﻧ ﻲ و ﻟ ﻪ‬ ‫ﮐ ﺮدن ﺣ ﺮﻣ ﺖ اﻧﺴ ﺎﻧ ﻲ زﻳ ﺮ ﻟ ﮕ ﺪ ﻣﺸ ﺘ ﻲ ﻗ ﺎﺿ ﻲ و دﺳ ﺖ اﻧ ﺪرﮐ ﺎر و‬ ‫ﺖ‪.‬‬ ‫اﺳ‬ ‫اي‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺮﻓ‬ ‫ﺎرﺣ‬ ‫ﮑ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺎﻳ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺟ‬ ‫زﻧﺪان ﺗﺒﺮﻳﺰ زﻧﺪاﻧﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻋﺪاﻣﻬ ﺎي ﻣ ﺨ ﻔ ﻴ ﺎﻧ ﻪ اﻧ ﺠ ﺎم‬ ‫ﻣﻴﮕﻴﺮد و دﺳﺘﮕﺎهﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺣﮑﺎم ﺳﻨﮕ ﺴ ﺎر را در ﭼ ﻨ ﺪ ﺳ ﺎل‬ ‫اﺧﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و ﻳﺎ ﻣﺮدان اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﺟ ﻨ ﺎﻳ ﺎﺗ ﯽ ﮐ ﻪ‬ ‫ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﺑﻌﺪ از وﻗﺖ ادارﯼ در زﻳﺮ زﻣﻴﻦ وﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﺑﺎﻳﮕ ﺎﻧ ﯽ راﮐ ﺪ" از ﺳ ﻮﯼ ﻗﻀ ﺎت دادﮔﺴ ﺘ ﺮﯼ‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻋﮑﺲ وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺛﻖ از اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎت را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﻻزم ﺑ ﻪ‬ ‫ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻗﻀﺎت در هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ ادارﻩ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯼ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﺧ ﻤ ﻴ ﻨ ﯽ ودادﮔ ﺎﻩ اﺻ ﻞ ‪49‬‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﺰ ) ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب ﺗﺒﺮﻳﺰ( ﺛﺮوت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎدﺁوردﻩ ﺻﺪهﺎ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ و اﻏﻠﺐ ﻗﺴ ﻤ ﺘ ﯽ از‬ ‫اﻣﻮال ﺧﻮﻳﺶ را ‪ ،‬ﺑﻨﺎم اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺧﻮد ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺳﻴﺎﻩ ﺁﻧﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪ -١‬ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻴﺎ ﻧﻮش ﺷﮑﻮ ﺗﺎزﻩ ‪ -‬ﻣﺴﺘﺸﺎر دادﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ و رﻳﺎﺳﺖ وﻗﺖ ﺷﻌﺒﻪ ‪ ١٠٤‬ﺟﺰاﺋﯽ ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﺷﻌ ﺒ ﻪ ‪٦‬‬ ‫ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺪام وﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮﯼ ﻓﺮاوان او ﭘﺴﺮ دﻻل ﻣﻌﺮوف ﺗﺒﺮﻳﺰ وﺣﻮﻣﻪ و هﻤﮑ ﺎر رژﻳ ﻢ اﺳ ﻼﻣ ﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد ﺷﮑﻮﻩ ﺗﺎزﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫هﻤﺴﺮش ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎ دﻗﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮﯼ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳ ﺰ‪ ،‬ﺁﻳ ﺖ اﷲ ﻣ ﺠ ﺘ ﻬ ﺪ ﺷ ﺒ ﺴ ﺘ ﺮﯼ‬ ‫اﺳﺖ( ﻗﺎﺿﻲ ﮐﻴﺎﻧﻮش ﻋﻠﯽ اﻟﻈﺎهﺮ وﮐﻴﻞ ﻣﺎدﻩ ‪ ١٨٧‬ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ اﺳﺖ‪ ,‬او در ﻧﻘﺶ وﮐﻴﻞ ﺑﺎزﯼ ﻣﻴﮑﻨﺪ اﻣ ﺎ‬ ‫ﻣﺨﺒﺮ ادارﻩ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﺼﻮص اﻋﻀﺎء ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼء دادﮔﺴﺘﺮﯼ‪ ،‬ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ وﮐﻼء وﮐ ﺎﻧ ﻮن ﮐ ﺎرﺷ ﻨ ﺎﺳ ﺎن‬ ‫رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮﯼ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ هﺎ در ادارﻩ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ از زﻧ ﺪاﻧ ﻴ ﺎن‬ ‫ﺪ‪.‬‬ ‫ﺎﺷ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﯽ‬ ‫ﻣ‬ ‫زن‬ ‫ﯽ‬ ‫ﺎﺳ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺳ‬ ‫اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ‪٣‬‬ ‫او ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺻﺪهﺎ ﺟﻮان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ را ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻟﺖ و ﭘﺎر ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‬


‫‪٢‬‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ و ۔ ۔ ۔ از ص ‪١‬‬

‫ﻓﺮﻗﺸﺎن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺸﺎن در‬ ‫ﺗﺤﻮﻻت ﺁﺗﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺬهﺐ‪:‬‬ ‫ﻣﺬهﺐ ﻳﮏ ﺑﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﻴـﺤـﻴـﺖ‬ ‫در دو ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﺗـﻬـﺎﺟـﻢ ﻓـﮑـﺮﯼ‬ ‫روﺷﻨﮕﺮان و اﻧـﻘـﻼب ﻓـﺮاﻧﺴـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﮐﻨﺞ ﮐﻠـﻴـﺴـﺎ راﻧـﺪﻩ ﺷـﺪ و دﺳـﺖ و‬ ‫ﭘــﺎﻳــﺶ از ﻗــﻮاﻧــﻴــﻦ و ﺁﻣــﻮزش و‬ ‫ﻧــﻬــﺎدهــﺎﯼ دوﻟــﺘــﯽ ﺑــﺮﻳــﺪﻩ ﺷــﺪ‪ .‬اﻣــﺎ‬ ‫اﺳﻼم ﺳﻴﺎﺳﯽ هﻨﻮز در هﻢ ﺷﮑﺴﺘـﻪ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ و اﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﻨﺞ ﻣﺴﺎﺟـﺪ‬ ‫راﻧﺪﻩ ﻧﺸـﺪﻩ اﺳـﺖ‪ .‬اﮔـﺮ ﭼـﻪ اﺳـﻼم‬ ‫ﺳﻴﺎﺳـﯽ و اﺳـﻼم ﻣـﺨـﺼـﻮﺻـﺎ در‬ ‫اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓـﮑـﺮﯼ و‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ اﻣﺎ هـﻨـﻮز ﺑـﺎ‬ ‫ﻳﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﺴﺎﻃﺸﺎن ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺤﺮﮎ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺗﺮورﻳﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫در دﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﺣـﺎﮐـﻤـﻴـﺖ ﻃـﺎﻟـﺒـﺎن در‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳـﻼﻣـﯽ در‬ ‫اﻳﺮان‪ ،‬ﻣـﺮدم در ﻣـﻘـﻴـﺎس ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺁﮔــﺎﻩ ﺷــﺪﻩ اﻧــﺪ ﮐــﻪ اﺳــﻼم‪ ،‬ﭼــﻪ در‬ ‫ﻗﺪرت و ﭼﻪ در اﭘﻮزﻳﺴﻴـﻮن وﻗـﺘـﯽ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳـﺮ‬ ‫ﺁزادﯼ‪ ،‬اﻣﻨﻴﺖ‪ ،‬ﺷﺎدﯼ‪ ،‬ﺧﻮﺷﺒـﺨـﺘـﯽ‬ ‫و ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﺁورد! اﻻن‬ ‫دﻳﮕﺮ هﻤﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﺬهـﺐ ﻓـﻘـﻂ‬ ‫ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺧﺮاﻓﻪ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و‬ ‫ارﺗﺠﺎع ﻓـﮑـﺮﯼ ﻧـﻴـﺴـﺖ‪ .‬ﻣـﺬهـﺐ و‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎ اﺳﻼم اﻻن اﺑﺰار ﺟـﻨـﺎﻳـﺖ‬ ‫ﺳــﺎزﻣــﺎن ﻳــﺎﻓــﺘــﻪ اﺳــﺖ‪ .‬اﺳــﻼم ﺑــﻪ‬ ‫ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﻣـﻴـﺎن‬ ‫ﺗﻌﺪاد وﺳﻴﻌﯽ در ﺟـﻬـﺎن ﻣـﻌـﺎﺻـﺮ‬

‫ﺷﻤﺎرﻩ ‪١‬‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ‪ .‬ﻧـﻮﺑـﺘـﺶ رﺳـﻴـﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﻳـﮕـﺮ دﺳـﺖ و‬ ‫ﭘــﺎﻳـــﺶ از زﻧـــﺪﮔــﯽ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﯽ و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﻗﻄﻊ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻧـﻈـﺮ‬ ‫ﻣﻴﺮﺳﺪ اﻧﻘـﻼب در اﻳـﺮان ﭘـﻴـﺸـﺘـﺎز‬ ‫ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ رﻧﺴﺎﻧﺴﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫دارد؟‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺟﻨﺒﺶ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻗﻮﻣـﯽ‪-‬‬ ‫ﻣــﻠــﯽ‪ ،‬ﻣﺸــﺨــﺼــﺎ در اﻳــﺮان روﯼ‬ ‫ﻧﻔﺮت ﻣﺮدم از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و‬ ‫ﭼﺸــﻢ اﻧــﺪاز ﺗــﻴــﺮﻩ اﻳــﻦ ﺣــﮑــﻮﻣــﺖ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﻣـﻴـﮑـﻨـﻨـﺪ‪ . .‬دﻧـﺪان ﺗـﻴـﺰ‬ ‫ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ اﻳـﺪﺋـﻮﻟـﻮژﯼ‬

‫ﻧـﺎﺳــﻴــﻮﻧـﺎﻟــﻴــﺴــﻢ در ﭼــﻪ وﺿـﻌــﻴــﺘــﯽ‬ ‫اﺳﺖ؟ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ هـﻤـﺎن اﻧـﺪازﻩ‬ ‫اﺳﻼم و اﺳﻼﻣـﯽ ﺳـﻴـﺎﺳـﯽ ﭘـﺮوﻧـﺪﻩ‬ ‫ﺳــﻨــﮕــﻴــﻨــﯽ از ﺟــﺪاﻳــﯽ اﻧــﺪاﺧــﺘــﻦ و‬ ‫ﻧﻔﺮت ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺑـﻴـﻦ اﻧﺴـﺎﻧـﻬـﺎ دارد؛‬ ‫ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ هﺮ ﺟـﺎ دﺳـﺘـﺶ رﺳـﻴـﺪﻩ‬ ‫اﺳــﺖ )ﻣــﺜــﻼ در ﻳــﻮﮔﺴــﻼوﯼ( از‬ ‫ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ و ﻣـﻠـﺘـﻬـﺎ و‬ ‫ﻧﮋادهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺁدم ﮐﺸﺘـﻪ اﺳـﺖ در‬ ‫ﭼــﻪ وﺿــﻌــﻴــﺘــﯽ اﺳــﺖ؟ ﺁﻳــﺎ ﻧــﻘــﺶ‬ ‫ﻣﺨﺮب ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ هـﻢ ﺑـﻪ اﻧـﺪازﻩ‬ ‫ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺁﺷﮑﺎر ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ؟‬ ‫ﺁﻳﺎ ﺟﺎﻳﯽ در ﺁﻳـﻨـﺪﻩ ﺳـﻴـﺎﺳـﯽ اﻳـﺮان‬

‫اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧـﯽ ﻣـﻮاﺟـﻪ اﺳـﺖ را‬ ‫ﭘﺮﮐﻨـﻨـﺪ و ﺑـﻪ اﺑـﺰار ﺟـﺪﻳـﺪ ﻃـﺒـﻘـﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﺗﺒﺪﻳـﻞ ﺷـﻮﻧـﺪ و ﺑـﺮاﯼ‬ ‫ﻳﮏ دور دﻳﮕﺮ ﮐـﺎرﮔـﺮ را ﺑـﻪ ﻧـﺎم‬ ‫ﻣﻴﻬﻦ و ﺗﻤـﺎﻣـﻴـﺖ ارﺿـﯽ و ﺧـﺎﮎ‬ ‫ﭘﺎﮎ و ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ زﻧـﺪﮔـﯽ زﻳـﺮ‬ ‫ﺧــــﻂ ﻓــــﻘــــﺮ ﻣــــﺤــــﮑــــﻮم ﮐــــﻨــــﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎﯼ رﻧﮕﺎرﻧﮓ از اﻻن‬ ‫ﺷﺒﺢ رﻳﺎﺿﺖ اﻗﺘـﺼـﺎدﯼ را ﺑـﺎﻻﯼ‬ ‫ﺳﺮﮐـﺎرﮔـﺮان ﻣـﻴـﭽـﺮﺧـﺎﻧـﻨـﺪ‪ .‬ﺑـﺮاﯼ‬ ‫ﻣـــﺜـــﺎل‪ ،‬دارﻳـــﻮش هـــﻤـــﺎﻳـــﻮن ﺑـــﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴـﺴـﻢ ﻋـﻈـﻤـﺖ‬

‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ‪:‬‬

‫ﻃﻠﺐ اﻳﺮاﻧﯽ اﻳﻦ را ﻋﻠﻨﺎ ﻣﻴﮕﻔﺖ و‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴـﺴـﺘـﻬـﺎﯼ ﺗـﺮﮎ و ﮐـﺮد و‬ ‫ﻏﻴﺮﻩ از ﺗﺒـﻠـﻴـﻎ در ﺑـﺎرﻩ ﺳـﺠـﺎﻳـﺎﯼ‬ ‫ﻧﻴﮏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺗﺮﮎ و ﮐﺮد و‬ ‫ﮐـــﻼ ﺳـــﺮﻣـــﺎﻳـــﻪ داران "ﻣـــﻠـــﺖ‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن" ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﺎ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﻣـﻴـﺘـﻮاﻧـﺪ در‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان ﻣﮑﺎن ﺟﺪﯼ ﭘﻴﺪا‬ ‫ﮐــﻨــﺪ؟ در ﺑــﺪﺗــﺮﻳــﻦ ﺣــﺎﻟــﺖ ﻗــﺪرت‬ ‫ﺑﮕـﻴـﺮد و در ﺑـﻬـﺘـﺮﻳـﻦ ﺣـﺎﻟـﺖ در‬ ‫ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﭘــﻴــﺸــﺮوﯼ ﻣــﺮدم ﺑــﺮاﯼ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻳﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻟﯽ از‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺳﺪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ؟ ﺗﻤﺎم ﻣﺴـﺎﻟـﻪ‬ ‫اﻳــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺟــﻨــﺒــﺶ ﻣــﻘــﺎﺑــﻠــﺶ‪،‬‬ ‫ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ هﺪﻓـﺶ ﺗـﺎﻣـﻴـﻦ ﺣـﺮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ هﻤﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐـﺎرﮔـﺮاﻧـﯽ ﮐـﻪ‬ ‫هـﻴـﭻ ﻧــﻔـﻌـﯽ در هــﻴـﭻ ﻧــﻮﻋـﯽ از‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬زﻧـﺎن‬ ‫و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از هﻤﻪ ﻧـﻘـﺶ‬ ‫ﻣﺨﺮب ﺗﺒﻌﻴـﺾ ﻣـﻴـﺎن اﻧﺴـﺎﻧـﻬـﺎ را‬ ‫اﺣﺴــﺎس ﮐــﺮدﻩ اﻧــﺪ‪ ،‬و ﺑــﺎﻻﺧــﺮﻩ‬ ‫ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻣـﺤـﻮر ﻓـﻠـﺴـﻔـﻪ‬ ‫ﺳــﻴــﺎﺳــﯽ اش اﺳــﺖ و ﺁزادﯼ و‬ ‫ﺑــﺮاﺑــﺮﯼ را ﺑــﺮاﯼ هــﻤــﻪ اﻧﺴــﺎﻧــﻬــﺎ‬ ‫ﻣﻴﺨﻮاهﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻨـﺒـﺶ ﮐـﻤـﻮﻧـﻴـﺴـﻢ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺁن ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ‪ ،‬ﻓﻀﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ را دﺳـﺖ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﻪ اﻧـﺘـﺨـﺎب ﻣـﺮدم ﺗـﺒـﺪﻳـﻞ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭼـﻨـﻴـﻦ ﺁﻳـﻨـﺪﻩ اﯼ ﺑـﻪ‬ ‫درﺟـــﻪ زﻳـــﺎدﯼ ﺑـــﻪ ﻣـــﻘـــﺎﺑﻠـــﻪ ﺑـــﺎ‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ از هﺮ ﻧﻮع و رﻧـﮕـﺶ‪،‬‬ ‫اﻓﺸــﺎﯼ ﺧــﻄــﺮات و ﻣﻀــﺮات اﻳــﻦ‬ ‫ﺟﻨـﺒـﺶ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺣـﺮﻣـﺖ و ﺳـﻌـﺎدت‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ هﻤﻴﻦ اﻣـﺮوز ﮔـﺮﻩ ﺧـﻮردﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪* .‬‬

‫ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﺁﺗﺌﻴﺴﺘﻬﺎ و ﻣﺬهﺒﻴﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺁﺗﺌﻴﺴﺘﻬﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ وﻟﻰ ﻣﺬهﺒﻰ هﺎ ﺑﺎور ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺁﺗﺌﻴﺴﺘﻬﺎ ﺳﺌﻮال ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ وﻟﻰ ﻣﺬهﺒﻰ هﺎ ﺳﺌﻮال را ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺁﺗﺌﻴﺴﺘﻬﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ هﺴﺘﻨﺪ وﻟﻰ ﻣﺬهﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ را ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺁﺗﺌﻴﺴﺘﻬﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻧﻴﺎى ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد هﺴﺘﻨﺪ وﻟﻰ ﻣﺬهﺒﻴﻬﺎ ﺁﻧﺮا ﻻزم ﻧﻤﻴﺪاﻧﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺁﺗﺌﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ آﻪ ﺧﺪا ﭼﻴﺴﺖ‪ ،‬از آﺠﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻩ وﻟﻰ ﻣﺬهﺒﻰ هﺎ ﺑﺎور دارﻧﺪ آﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ‪،‬‬ ‫ﺁﺗﺌﻴﺴﺘﻬﺎ ﭼﻴﺰى را ﻧﻤﻴﭙﺮﺳﺘﻨﺪ وﻟﻰ ﻣﺬهﺒﻴﻬﺎ ﺧﺪاى ”ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ“ را ﻣﻴﭙﺮﺳﺘﻨﺪ۔ ﺁﻧﻬﺎ در واﻗﻊ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺧﻮد را‬ ‫ﻣﻴﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺁن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺁﺗﺌﻴﺴﺘﻬﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ آﻪ ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ هﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ و ﮔﺎهﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى وﻟﻰ ﻣﺬهﺒﻴﻬﺎ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ آﻪ ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ارادﻩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا هﺴﺘﻨﺪ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى‪،‬‬ ‫آﺎﺷﻔﺎن و ﻣﺨﺘﺮﻋﻴﻦ از ﻣﻴﺎن ﺁﺗﺌﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺮﻣﻴﺨﻴﺰﻧﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان از ﻣﻴﺎن ﻣﺬهﺒﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻬﺎ و ﻣﺼﻠﺤﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﻴﺎن ﺁﺗﺌﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرهﺎ و ﺁدم آﺸﺎن ﺑﺰرگ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﻴﺎن ﻣﺬهﺒﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺁﺗﺌﻴﺴﺘﻬﺎ ﻧﻴﺎزهﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻧﺴﺎن را ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺣﻘﻴﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﻧﻤﻴﺪهﻨﺪ وﻟﻰ ﻣﺬهﺒﻴﻬﺎ ﻧﻴﺎزهﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺷﺮم ﺁور ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺁﺗﺌﻴﺴﺘﻬﺎ از ﺑﺮﺁورد ﻧﻴﺎزهﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮد ﻟﺬت ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ و ﻟﺬت ﺧﻮد را ﭘﺮدﻩ ﭘﻮﺷﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ وﻟﻰ ﻣﺬهﺒﻴﻬﺎ ﻧﻴﺎزهﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺮم و ﮔﻨﺎﻩ‬ ‫ﺑﺮﺁورد ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺁﺗﺌﻴﺴﺘﻬﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ دآﺘﺮ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ وﻟﻰ ﻣﺬهﺒﻴﻬﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ ؟ ﭼﻰ ﺷﺪ؟ آﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و‬ ‫آﻠﻴﺴﺎ؟ ﺁﻧﻬﺎ هﻢ وﻗﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ دآﺘﺮ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ۔‬ ‫ﺟﻠﻴﻞ ﺟﻠﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻟﻨﺪن ‪ ٤‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪٢٠١٣‬‬

‫)اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٥‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ ٢٠١٣‬در ﺳﺎﻳﺖ روزﻧﻪ درج ﺷﺪﻩ اﺳﺖ(‬


‫ﺷﻤﺎرﻩ ‪١‬‬

‫‪٣‬‬ ‫ﻗﻀﺎت ﺟﻨﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﻪ ۔۔ ۔ ۔ اداﻣﻪ از ص ‪١‬‬

‫و هﺰاران ﺧﺎﻧﻮادﻩ را از ه ﻢ ﻓ ﺮو‬ ‫ﭘ ﺎﺷ ﺎﻧ ﺪﻩ اﺳ ﺖ‪ .‬ﺗ ﻌ ﺪادي از‬ ‫ﺧ ﺎﻧ ﻮاده ﻬ ﺎي اﻳ ﻦ ﺟ ﻮاﻧ ﺎن ﺑ ﺮاي‬ ‫ﻧ ﺠ ﺎت ﻓ ﺮزﻧ ﺪاﻧﺸ ﺎن ﻧ ﺎﭼ ﺎر ﺑ ﻪ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮهﺎي هﻨﮕﻔ ﺖ ﺷ ﺪﻩ و‬ ‫اﻳﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻴﻠﻴﺎردهﺎ ﺗﻮﻣﺎن از اﻳ ﻦ‬ ‫راﻩ ﮐﺴﺐ درﺁﻣ ﺪ ﮐ ﺮدﻩ اﺳ ﺖ‪ .‬اﻳ ﻦ‬ ‫در ﺣ ﺎﻟ ﻲ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﭘﺴ ﺮ ودﺧ ﺘ ﺮ‬ ‫ﺧﻮدش را ﺑ ﺎ ﺑ ﻮرﺳ ﻴ ﻪ ﺗ ﺤ ﺼ ﻴ ﻠ ﯽ‬ ‫ﺟ ﻬ ﺖ اﺷ ﺘ ﻐ ﺎل ﺁﺗ ﯽ در ادارﻩ‬ ‫اﻃ ﻼﻋ ﺎت ﻗ ﺮار دادﻩ اﺳ ﺖ۔‬ ‫‪ -٢‬ﻗﺎﺿﯽ رﺣﻴ ﻢ ﺣ ﻤ ﻠ ﺒ ﺮ رﻳ ﺎﺳ ﺖ‬ ‫دادﮔ ﺎﻩ اﺻ ﻞ ‪ ٤٩‬ﻗ ﺎﻧ ﻮن اﺳ ﺎﺳ ﯽ‬ ‫ﺗ ﺒ ﺮﻳ ﺰ در ﺧﺼ ﻮص ﻣﺼ ﺎدرﻩ‬ ‫اﻣﻮال ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دو‬ ‫ﻧﻔﺮ از ﺧ ﺎﻧ ﻢ ه ﺎﯼ ﻓ ﺎﻣ ﻴ ﻞ ﺧ ﻮﻳ ﺶ‬ ‫)ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﭘﺮوﻳﻦ و زرﯼ( در ادارﻩ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻘﺶ ﺑﺎزﺟﻮ ﻓ ﻌ ﺎﻟ ﻴ ﺖ‬ ‫ﺪ‪.‬‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﮑ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻣ‬ ‫‪ -٣‬ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﺴﻦ هﺎﺷ ﻢ زادﻩ داش‬ ‫ارزن ﻣﺮﻧﺪﯼ‪ ،‬ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﺷ ﻌ ﺒ ﻪ ‪٤‬‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﻣﻌ ﺎون اﻣ ﻨ ﻴ ﺘ ﯽ‪ -‬ﺳ ﻴ ﺎﺳ ﯽ‬ ‫دادﺳ ﺘ ﺎن ﺗ ﺒ ﺮﻳ ﺰ اﺳ ﺖ‪ .‬اﻳ ﻦ ﻓ ﺮد‬ ‫ﺑﺎزﭘﺮس وﺑﺎزﺟ ﻮي ﻣ ﺨ ﻮف وﻳ ﮋﻩ‬ ‫ادارﻩ اﻃ ﻼﻋ ﺎت اﺳ ﺖ‬ ‫‪ -٤‬ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮﺑﺨﺖ ‪ -‬ﻣ ﻌ ﺎون‬ ‫دادﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ و رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ‪،٦‬‬ ‫‪ ٧‬و ‪ ٩‬اﺟﺮاﯼ اﺣﮑﺎم ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺗﺒﺮﻳﺰ‬ ‫ﺖ‪.‬‬ ‫اﺳ‬ ‫‪ -٥‬ﻗﺎﺿﯽ ﻣ ﻮﺳ ﯽ ﺧ ﻠ ﻴ ﻞ اﻟ ﻬ ﯽ ‪-‬‬ ‫دادﺳ ﺘ ﺎن وﻗ ﺖ ﺗ ﺒ ﺮﻳ ﺰ ‪ -‬ﻣ ﺨ ﻮف‬ ‫ﺗ ﺮﻳ ﻦ دادﺳ ﺘ ﺎن اﻳ ﺮان در ﺑ ﺮه ﻪ‬ ‫ﮐﻨ ﻮﻧ ﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﺎره ﺎ ﻣ ﻮرد ﺗ ﻘ ﺪ ﻳ ﺮ‬ ‫وﺗ ﻤ ﺠ ﻴ ﺪ ﺧ ﺎﻣ ﻨ ﻪ اي و ادارﻩ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت در اﻧ ﻮاع ه ﻤ ﺎﻳﺸ ﻬ ﺎ در‬ ‫دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺗﺒﺮﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان دادﺳﺘﺎن ﻧﻤ ﻮﻧ ﻪ ﺟ ﻤ ﻬ ﻮرﯼ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘ ﺨ ﺎب ﺷ ﺪﻩ اﺳ ﺖ‪ .‬ﺁﻣ ﺎر‬ ‫اﻋﺪام هﺎ در زﻣ ﺎن دادﺳ ﺘ ﺎﻧ ﯽ وﯼ‬ ‫ﭘﺲ از اﻋ ﺪاﻣ ﻬ ﺎﯼ اواﻳ ﻞ اﻧ ﻘ ﻼب‬ ‫ﺗ ﺒ ﺮﻳ ﺰ از ﺳ ﺎل ‪ ١٣٨٨‬ﺗ ﺎﮐ ﻨ ﻮن‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻩ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺮﻳ ﺰ ﺗ ﻨ ﻬ ﺎ ﺷ ﻬ ﺮﯼ ﺑ ﻮدﻩ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ‬ ‫ﺟ ﺮات ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔ ﻔ ﺖ ﺗ ﻤ ﺎﻣ ﯽ‬ ‫اﻋ ﺪاﻣ ﻬ ﺎ در زﻧ ﺪان در ﺑ ﺎﻳ ﮑ ﻮت‬ ‫وﺳﮑﻮت ﻣ ﻄ ﻠ ﻖ ﺧ ﺒ ﺮﯼ ﺻ ﻮرت‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻴﮕﻴﺮد‪ .‬در اﻏﻠ ﺐ ﻣ ﻮارد‬ ‫ﭘﻴﮑﺮ اﻋﺪام ﺷ ﺪﮔ ﺎن ﺑ ﻪ ﺧ ﺎﻧ ﻮاده ﺎ‬ ‫ﺗ ﺤ ﻮل دادﻩ ﻧ ﻤ ﻴ ﺸ ﻮد‪.‬‬ ‫اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﭘ ﺲ‬ ‫از ﺗﺪﻓﻴﻦ اﺟﺒﺎرﯼ و ﭘﺲ از ﮔ ﺬﺷ ﺖ‬ ‫ﻣ ﺪت زﻣ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﻪ ﻃ ﺒ ﻖ دﺳ ﺘ ﻮر‬ ‫ﻣﻘ ﺎﻣ ﺎت اﻣ ﻨ ﻴ ﺘ ﻲ ﻣ ﻘ ﺮر ﻣ ﻴ ﺸ ﻮد‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﻌﺎوﻧﻴ ﻦ وﯼ ﺑ ﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ اﻃﻼع ﻣﻴﺪهﻨﺪ‪ .‬ﻻزم ﺑ ﻪ‬

‫ذﮐﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻣﺴ ﺌ ﻮﻟ ﻴ ﺖ اﺟ ﺮاﯼ‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ وﻓﻴﺰﻳ ﮑ ﯽ اﻋ ﺪام در زﻧ ﺪان‬ ‫ﻻ ﺳﺤﺮ‬ ‫ﺷ ﻬ ﺮ ﺗ ﺒ ﺮﻳ ﺰ ﮐ ﻪ ﻣ ﻌ ﻤ ﻮ ً‬ ‫ﮔﺎهﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻬ ﺪﻩ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻮق در دردﻳﻒ ‪ ۴ ،٣‬و ‪۵‬‬ ‫ﺪ‪.‬‬ ‫ﺎﺷ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﯽ‬ ‫ﻣ‬ ‫در ﺟ ﺮﻳ ﺎن ﮐ ﻤ ﭙ ﻴ ﻦ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ﺣ ﮑ ﻢ‬ ‫ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺳﮑﻴﻨﻪ ﻣﺤﻤ ﺪي ﺁﺷ ﺘ ﻴ ﺎﻧ ﻲ‬ ‫ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻬﻲ دادﺳ ﺘ ﺎن وﻗ ﺖ ﺗ ﺒ ﺮﻳ ﺰ‬ ‫ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ﻣ ﻴ ﻨ ﺎ‬ ‫اﺣﺪي ﺳﺎزﻣﺎن دهﻨ ﺪﻩ اﻳ ﻦ ﮐ ﻤ ﭙ ﻴ ﻦ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺖ‪ .‬اﺳﻢ اﻳ ﻦ ﺑ ﺮﻧ ﺎﻣ ﻪ "‬ ‫ﻣﻴ ﻨ ﺎ اﺣ ﺪي ﮐ ﻴ ﺴ ﺖ" ﺑ ﻮد‪ .‬ﮐ ﻪ در‬ ‫ﺗ ﻠ ﻮﻳ ﺰﻳ ﻮن رﺳ ﻤ ﻲ ﺟ ﻤ ﻬ ﻮري‬ ‫اﺳ ﻼﻣ ﻲ در اﻳ ﺮان و ﺗ ﻠ ﻮﻳ ﺰﻳ ﻮن‬ ‫ﭘﺮس ﺗﻲ وي در ﻟﻨ ﺪن ﭘ ﺨ ﺶ ﺷ ﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٦.‬ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻴﮑﺎﺋﻴ ﻞ ﺧ ﻮﺑ ﻴ ﺎر ﭘ ﻮر‬ ‫رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ‪ ٤‬ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳ ﺘ ﺎن‬ ‫ﺁذرﺑ ﺎﻳ ﺠ ﺎن ﺷ ﺮﻗ ﯽ‬ ‫‪ -٧‬ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﻣﻌ ﺎون رﻳ ﺎﺳ ﺖ‬ ‫دادﮔﺴﺘﺮﯼ اﺳﺘﺎن ﺁرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷ ﺮﻗ ﯽ‬ ‫و رﻳﺎ ﺳﺖ وﻗﺖ ﺷﻌﺒ ﻪ ‪ ١٦‬ﺗ ﺠ ﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﻧ ﻈ ﺮ اﺳ ﺘ ﺎن ﺁذرﺑ ﺎﻳ ﺠ ﺎن ﺷ ﺮﻗ ﯽ‬ ‫‪ - ٨‬ﻗ ﺎﺿ ﯽ ﻋ ﻠ ﯽ اﻣ ﻴ ﻨ ﯽ ﺷ ﺎدﺑ ﺎد‬ ‫رﻳ ﺎﺳ ﺖ ﺷ ﻌ ﺒ ﻪ ‪ ١٢‬ﺗ ﺠ ﺪﻳ ﺪ ﻧ ﻈ ﺮ‬ ‫ﮐﻴﻔﺮﯼ اﺳ ﺘ ﺎن ﺁذرﺑ ﺎﻳ ﺠ ﺎن ﺷ ﺮﻗ ﯽ‬ ‫‪ -٩‬ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤ ﻤ ﺪ اﻳ ﻤ ﺎﻧ ﯽ ﻳ ﺎﻣ ﭽ ﯽ‬ ‫رﻳ ﺎﺳ ﺖ ﺷ ﻌ ﺒ ﻪ ‪ ٦‬ﺗ ﺠ ﺪﻳ ﺪ ﻧ ﻈ ﺮ‬ ‫وﮐﻴﻔﺮﯼ اﺳﺘﺎن ﺁذرﺑ ﺎﻳ ﺠ ﺎن ﺷ ﺮﻗ ﯽ‬ ‫‪ -١٠‬ﻗ ﺎﺿ ﯽ ﺳ ﻌ ﺪاﷲ ﻋ ﻄ ﺎ ﻟ ﻮ‬ ‫رﻳﺎﺳﺖ ﺣ ﻔ ﺎﻇ ﺖ ‪-‬اﻃ ﻼﻋ ﺎت ﻗ ﻮﻩ‬ ‫ﻗﻀ ﺎﺋ ﻴ ﻪ ﻣﺴ ﺘ ﻘ ﺮ در ﺗ ﺒ ﺮﻳ ﺰ‬ ‫‪ -١١‬ﻗﺎﺿﯽ ﻣ ﺎﻟ ﮏ اژدر ﺷ ﺮﻳ ﻔ ﯽ‬ ‫زﻧﺠ ﺎﻧ ﯽ رﻳ ﺎﺳ ﺖ ﮐ ﻞ دادﮔﺴ ﺘ ﺮﯼ‬ ‫اﺳ ﺘ ﺎن ﺁذر ﺑ ﺎﻳ ﺠ ﺎن ﺷ ﺮﻗ ﯽ‬ ‫ﮐﻪ ‪ ٦‬ﻣﻘﺎم اﺧﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟ ﻴ ﺖ ﺻ ﺪور‬ ‫اﻋ ﺪام ه ﺎ واﺣ ﮑ ﺎم را ‪ -‬ﺑ ﻌ ﻨ ﻮان‬ ‫رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ دادﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮﯼ اﺳ ﺘ ﺎن‬ ‫ﺁذر ﺑ ﺎﻳ ﺠ ﺎن ﺷ ﺮﻗ ﯽ –و ﻳ ﺎ ﺗ ﺎﺋ ﻴ ﺪ‬ ‫اﻋﺪام هﺎ واﺣﮑ ﺎم را ﺗ ﺤ ﺖ ﺳ ﻤ ﺖ‬ ‫رﻳﺎﺳﺖ ﺷ ﻌ ﺒ ﻪ ﺗ ﺠ ﺪﻳ ﺪ ﻧ ﻈ ﺮ ‪ -‬ﺑ ﻪ‬ ‫ﻋﻬﺪﻩ دارد‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬ﻗﺎﺿﯽ زﻳﻦ اﻟ ﻌ ﺎﺑ ﺪﻳ ﻦ ﺗ ﻘ ﻮﯼ‬ ‫ﻓﺮدود ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس ﺑﺎزﺟﻮﯼ ادارﻩ‬ ‫اﻃ ﻼﻋ ﺎت در ﺷ ﻌ ﺒ ﻪ ‪ ٢‬دادﻳ ﺎرﯼ‬ ‫ودادﮔ ﺎﻩ اﻧ ﻘ ﻼب ﺷ ﻌ ﺒ ﻪ ‪ ٤‬دادﮔ ﺎﻩ‬ ‫اﻧﻘﻼب وﻗﺖ و در ﻣﻘﻄﻌ ﯽ ﻣ ﻌ ﺎون‬ ‫دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب ورﻳ ﺎﺳ ﺖ ﺷ ﻌ ﺒ ﻪ ‪٤‬‬ ‫دادﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ واﮐﻨﻮن ﺷﻌﺒ ﻪ ‪٣‬‬ ‫دادﮔ ﺎﻩ دﻳ ﻮان ﻋ ﺪاﻟ ﺖ ادارﯼ و‬ ‫ه ﻤ ﺎه ﻨ ﮓ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪﻩ اﻋ ﺪام ه ﺎ و‬ ‫ﻣﺼ ﺎدرﻩ اﻣ ﻮال ﺑ ﺎ ه ﻤ ﮑ ﺎري‬ ‫دادﺳﺘ ﺎن ﮐ ﻞ ﮐﺸ ﻮرﯼ و رﻳ ﺎﺳ ﺖ‬ ‫ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ‪ .‬ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ داراﯼ ﺳ ﺎﺑ ﻘ ﻪ‬ ‫ﺗ ﻴ ﺮ ﺧ ﻼص زﻧ ﯽ وﺷ ﮑ ﻨ ﺠ ﻪ در‬ ‫اواﻳﻞ اﻧﻘﻼب وزﻳﺮ ﻧ ﻈ ﺮ دادﺳ ﺘ ﺎن‬ ‫وﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﻤﻴﻨﯽ در ﺗﺒ ﺮﻳ ﺰ وﺁﺑ ﺎدان‬

‫ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻴ ﺪ ﺣﺴ ﻴ ﻦ ﻣ ﻮﺳ ﻮﯼ ﻏ ﻔ ﺎر‬ ‫زادﻩ ﻣ ﻌ ﺮوف ﺑ ﻪ ﺗ ﺒ ﺮﻳ ﺰﯼ ﺑ ﻮدﻩ‬ ‫اﺳ ﺖ‪ .‬اﻳ ﻦ ﻓ ﺮد در ه ﻤ ﮑ ﺎرﯼ ﺑ ﺎ‬ ‫ﮐﻼهﺒﺮداران ﺑﺰرگ وﺣ ﻤ ﺎﻳ ﺖ از‬ ‫ﺑﺰهﮑﺎران ﻧﻴﺰ ﺑ ﻪ زﻣ ﻴ ﻦ ﺧ ﻮارﯼ‬ ‫ﻓ ﺮاوان‪ -‬ﺑ ﺨ ﺼ ﻮص در ﺗ ﺒ ﺮﻳ ﺰ‬ ‫وﺗ ﻬ ﺮان – اﻗ ﺪام ﻧ ﻤ ﻮدﻩ اﺳ ﺖ ‪.‬‬ ‫‪ -١٣‬اﻳ ﺮج ﻗ ﻴ ﺼ ﺮ ﻧ ﮋاد رﻳ ﺎﺳ ﺖ‬ ‫وﻗﺖ زﻧﺪان ﺗﺒﺮﻳﺰ وﻣ ﻌ ﺎون ﻓ ﻌ ﻠ ﯽ‬ ‫ادارﻩ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎﯼ اﺳ ﺘ ﺎن‬ ‫ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻴﺒ ﺎﺷ ﺪ‪.‬‬ ‫او ﺑ ﻪ ه ﻤ ﺮاﻩ ﻣ ﻮﺳ ﯽ رﺳ ﺘ ﻤ ﯽ‪،‬‬ ‫ﭼﺎووﺷﯽ و ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺗﻤﺎ ﻣًﺎ در ﻧﻬ ﺎد‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃ ﻼﻋ ﺎت زﻧ ﺪان ﺗ ﺒ ﺮﻳ ﺰ‬ ‫ﺑ ﻌ ﻨ ﻮان ﺟ ﺎﻧ ﻴ ﺎن ﺣ ﻠ ﻘ ﻪ ﺑ ﮕ ﻮش‬ ‫وﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاﯼ ﻓﺮاﻣﻴﻦ وﺷ ﮑ ﻨ ﺠ ﻪ‬ ‫هﺎﯼ درون زﻧﺪان ودﺳﺘﻮرات ﺻ ﺎ‬ ‫درﻩ در اﻳ ﻦ ﺧﺼ ﻮص از ﻃ ﺮﻳ ﻖ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت دادﺳﺮاﯼ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣ ﻴ ﺒ ﺎﺷ ﻨ ﺪ‪.‬‬ ‫‪ -١٤‬ﺻ ﺎدق ﻋ ﺰﻳ ﺰﯼ ﺑ ﻬ ﺮوز‬ ‫)ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺻﺎدق ﺷﺶ اﻧﮕﺸﺘ ﯽ(‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﺻﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰﯼ ﺑ ﻬ ﺮوز‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﮐﻞ ﻧﻬﺎد ﺳﺘﺎد اﺟ ﺮاﯼ ﻓ ﺮﻣ ﺎن‬ ‫اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارد ﻋﻤ ﻼ‬ ‫ﺷﻐﻠﺸﺎن اﺧﺎذي و ﻣﺼ ﺎدرﻩ اﻣ ﻮال‬ ‫ﻣ ﺘ ﻬ ﻤ ﻴ ﻦ ﻣ ﺤ ﮑ ﻮم در زﻧ ﺪاﻧ ﻬ ﺎي‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﻧ ﻬ ﺎد ﺳ ﺘ ﺎد اﺟ ﺮاﯼ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ ﯽ ﮐ ﻪ ﻣ ﺪﻳ ﺮان و‬ ‫ﮐ ﺎرﮐ ﻨ ﺎن اﺻ ﻠ ﯽ ﺁن را اﻏ ﻠ ﺐ‬ ‫ﺑ ﺎزﺟ ﻮﻳ ﺎن و ﻣ ﺨ ﺒ ﺮﻳ ﻦ ادارﻩ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣ ﻴ ﺪه ﻨ ﺪ ﭘ ﺲ از‬ ‫دﺳ ﺘ ﮕ ﻴ ﺮﯼ ﻣ ﺘ ﻬ ﻤ ﻴ ﻦ ﺳ ﻴ ﺎﺳ ﯽ و‬ ‫ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و اﺟ ﺮا و‪ ....‬ﺗ ﻤ ﺎ ﻣ ًﺎ‬ ‫از ﻃﺮف ﻣ ﻘ ﺎ ﻣ ﺎت ﻓ ﻮق ﺗ ﺮﺗ ﻴ ﺐ‬ ‫ﻣﺼ ﺎدرﻩ اﻣ ﻮال وﺑ ﯽ ﺧ ﺎﻧ ﻤ ﺎن‬ ‫ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ و ﺧﺎﻧ ﻮادﻩ ه ﺎﻳﺸ ﺎن‬ ‫از ﮐﺎﻧﺎل اﻳﻦ ﻓﺮد ﻣﺨ ﻮف ﺻ ﻮرت‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻴﺮد وﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ ﻣﺰاﻳﺪﻩ ه ﺎﯼ‬ ‫ﺻﻮرﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ اﺧﺘﺼ ﺎص ﻣ ﯽ‬ ‫ﺪ‪.‬‬ ‫ﻨ‬ ‫ده‬ ‫ﮐﻤ ﻴ ﺘ ﻪ ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤ ﻠ ﻠ ﻲ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ اﻋ ﺪام‬ ‫‪ ٢١‬اﮐﺘﺒﺮ ‪٢٠١٣‬‬ ‫اﻳﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪ اى ﺑﻮد آ ﻪ ﺑ ﺘ ﺎرﻳ ﺦ ‪٢١‬‬ ‫اﮐﺘﺒﺮ ‪ ٢٠١٣‬از ﻃ ﺮف آ ﻤ ﻴ ﺘ ﻪ ﺑ ﻴ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ۔‬ ‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ هﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ در اﻳﻦ زﻣ ﻴ ﻨ ﻪ‬ ‫دارﻳﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﺁﻧﻬﺎ را در اﺧ ﺘ ﻴ ﺎر ﻣ ﺎ ﻳ ﺎ‬ ‫آﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤ ﻠ ﻠ ﻰ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ اﻋ ﺪام ﻗ ﺮار‬ ‫ده ﻴ ﺪ۔ ﺷ ﻤ ﺎ ﻣ ﻴ ﺘ ﻮاﻧ ﻴ ﺪ از‬ ‫ﻖ‬ ‫ﺮﻳ‬ ‫ﻃ‬ ‫‪minnaahadi@gmail.com‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى‪ ،‬ﺳﺨﻨﮕ ﻮى آ ﻤ ﻴ ﺘ ﻪ ﺑ ﻴ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺪام‪ ،‬ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ۔‬

‫ﺷﻌﺮى از ﭘﺎﺑﻠﻮ ﻧﺮودا‬

‫ﺑﺮﮔﺮدان‪ :‬اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ‬ ‫ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﻣﺮدن ﻣﻲ آﻨﯽ‬ ‫اﮔﺮ ﺳﻔﺮ ﻧﻜﻨﯽ‪،‬‬ ‫اﮔﺮ آﺘﺎﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻧﯽ‪،‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ اﺻﻮات زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻮش‬ ‫ﻧﺪهﯽ‪،‬‬ ‫اﮔﺮ از ﺧﻮدت ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻜﻨﯽ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﻣﺮدن ﻣﻲ آﻨﯽ‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ آﻪ ﺧﻮدﺑﺎوري را در‬ ‫ﺧﻮدت ﺑﻜﺸﯽ‪،‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻧﮕﺬاري دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﻮ آﻤﻚ‬ ‫آﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﻣﺮدن ﻣﻲ آﻨﯽ‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺮدﻩ ﻋﺎدات ﺧﻮد ﺷﻮﯼ‪،‬‬ ‫اﮔﺮ هﻤﻴﺸﻪ از ﻳﻚ راﻩ ﺗﻜﺮارﯼ‬ ‫ﺑﺮوﯼ ‪...‬‬ ‫اﮔﺮ روزﻣﺮّﮔﯽ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪهﯽ‬ ‫اﮔﺮ رﻧﮓ هﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﻦ‬ ‫ﻧﻜﻨﯽ‪،‬‬ ‫ﻳﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﻧﻜﻨﯽ‪.‬‬ ‫ﺗﻮ ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﻣﺮدن ﻣﻲ‬ ‫آﻨﯽ‬ ‫اﮔﺮ از ﺷﻮر و ﺣﺮارت‪،‬‬ ‫از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﺮآﺶ‪،‬‬ ‫و از ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ آﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را ﺑﻪ‬ ‫درﺧﺸﺶ واﻣﯽ دارﻧﺪ‪،‬‬ ‫و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﺖ را ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫دورﯼ آﻨﯽ ‪. . .‬‬ ‫ﺗﻮ ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﻣﺮدن ﻣﻲ‬ ‫آﻨﯽ‬ ‫اﮔﺮ هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻠﺖ‪ ،‬ﻳﺎ‬ ‫ﻋﺸﻘﺖ ﺷﺎد ﻧﻴﺴﺘﯽ‪ ،‬ﺁن را ﻋﻮض‬ ‫ﻧﻜﻨﯽ‪،‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺮاﯼ ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ‬ ‫ﺧﻄﺮ ﻧﻜﻨﯽ‪،‬‬ ‫اﮔﺮ وراﯼ روﻳﺎهﺎ ﻧﺮوﯼ‪،‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدت اﺟﺎزﻩ ﻧﺪهﯽ‬ ‫آﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ات‬ ‫وراﯼ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﻳﺸﯽ ﺑﺮوﯼ ‪. .‬‬ ‫اﻣﺮوز زﻧﺪﮔﯽ را ﺁﻏﺎز آﻦ!‬ ‫اﻣﺮوز ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ آﻦ!‬ ‫اﻣﺮوز آﺎرﯼ آﻦ!‬ ‫ﻧﮕﺬار آﻪ ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ ﺑﻤﻴﺮي‬ ‫ﺷﺎدﯼ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ‬


‫‪٤‬‬

‫ﺷﻤﺎرﻩ ‪١‬‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ آﻨﻨﺪﻩ و ﻣﺠﺮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ اﺑﺮاهﻴﻤﻰ‬ ‫اﯼ ﻣﻴﻞ‪ebrahimi1917@gmail.com :‬‬ ‫ﻓﻴﺲ ﺑﻮﮎ‪https://www.facebook.com/mohsene1 :‬‬

‫هﺮ هﻔﺘﻪ روزهﺎﯼ ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٩‬ﺗﺎ ‪ ١١‬ﺷﺐ ﺑﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان‬ ‫‪ ١٢‬و ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ‪ ٢‬و ﻧﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮﻗﺖ ﺷﺮق ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ‬ ‫‪ ۶‬و ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ‪ ٨‬و ﻧﻴﻢ ﺷﺐ ﺑﻮﻗﺖ اروﭘﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ‬ ‫اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺰﻣﺎن در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ‬

‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن آﺎﻧﺎل ﺟﺪﻳﺪ درﺳﺎﻳﺖ‬

‫‪www.newchannel.tv‬‬ ‫‪GLWIZ‬زﻳﺮ اﺳﻢ ‪NEGAH E SHOMA‬ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﺳﺖ‬ ‫‪http://www.glwiz.com/‬‬

‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺨﺶ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﺎهﻮارﻩ هﺎت ﺑﺮد ‪ :‬ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ‪ -١١٢٠٠‬اف اﯼ ﺳﯽ ‪ ۵/ ٦‬ﻋﻤﻮدﯼ ﺳﻴﻤﺒﻞ رﻳﺖ ‪ ٢٧٥٠٠‬ﺷﺒﮑﻪ‬

‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﺤﺚ در ﭘﺎﻟﺘﺎﮎ‬ ‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن‪:‬‬ ‫ﻓﺮاز ﺁزادﯼ و ﻣﺤﺴﻦ اﺑﺮاهﻴﻤﯽ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‪:‬‬

‫ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ در ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن و راﻩ ﺣﻞ ﺁن‬ ‫ﻧﻜﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ و ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁن در ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺮدم ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط اﻳﺮان‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮدم ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺗﺮﮎ‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺗﺮﮎ و ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺗﺮﮎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺗﺮﮎ و ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ اﻳﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺬهﺐ دو روﯼ ﻳﮏ ﺳﮑﻪ اﻧﺪ‬ ‫ﺁﻳﺎ ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ راﻩ رﻓﻊ ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ؟‬ ‫راﻩ ﺣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ رﻓﻊ ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫زﻣﺎن‪:‬‬

‫ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ‪ ١٢‬ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ٢٢ ،٢٠١۴‬دﯼ‪١٣٩٢‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٢‬ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮﻗﺖ ﺷﺮق ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ‪ ٨ ،‬ﺷﺐ ﺑﻮﻗﺖ اروﭘﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ‪ ١٠ ،‬و ﻧﻴﻢ ﺷﺐ ﺑﻮﻗﺖ اﻳﺮان‬

‫ﻣﮑﺎن‪:‬‬ ‫‪Category: Asia and Pacific‬‬ ‫‪Iran: Azarbaijan Sahand‬‬

‫اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‬

سهند شماره ١  
Advertisement