Page 1

/ocg{

A N U N T

/?.rz.zo"7

Ín conformitate cu att.6 din Legea Ílr. 52 t2oo3, privínd transparen{a decizionalá ín administrafie, cetátenií munícipiului Gheorgheni pot trimite ín scris propuneri, sugestií' opínii cu valoare de recomandare, ín legáturá cu proiectul de hotáráre prívind

ÍrvsUsIREA PRoPIINERII DE sTEMÁ A MU NICIPIULUI

GHEORGHENI

afiqat mai jos páná la data de 28 decembrie 2oo9, la camera Ílr. 2L - Secretariatul Primáriei Gheorgheni' piala Libertálii tlr. 27. Gheorgheni, la 14 decembrie 2OO9.

SECRETAR

.-^N

Naau ')'r Idtrfudn u /


l,Ö?t ?!o1

FE LH ÍvÁs

A 2oo3|52.es Tiiruény 6. szakasza értelmében az alább kiftigge szt ett hatá t o zattetv ezette l ka p cso la tos& il,

GYERGYoszENTMIKLós cÍMERTERvEaETÉNEK

ELsAJÁTÍrÁsÁnór, GyerryÓszentmiklÓs meryel város takői írásbeli Jogri jarrasl.atokat' észrevételeket, aJánlő értékii véleményeket tehetnek le 2oo9. december 28-|8, a Polgármesteri Hivatal 2l-es lrodáJában - a Polgármesterl Hirratal Tttkársága - Szabadság tér 27. szám.

Gyergroszentmiklos , 2OO9. december 14.

Jegrzo,

.^h

NagA lltuan


RoMÁNIA JUDETUL HARGHITA MUNICIPruL GHEORGHENI COT{$LIUL LOCAL

LICIC

PRoIECT DE HoTÁRÁ RE piuind

tnsugirea propunerii de stemd a Municipiului Gheorgheni

Consiliul Local aI Municipiului Gheorgheni, íntrunit ín qedinla ordinará, finutá la data de avánd ín vedere: - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Gheorgheni, ínregistratá la sub nr._ l2OO9; - raportul de specialitate aL Sen.lícíului administra|iei publice locale _ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni, inregistrat sub nr. _l2OO9; - rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local Gheorgheni: in conformitate cu prevederile: art. L, alin. (5) din Hotárárea Guvernului nr. 25l2oo3 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere Si folosire a stemelor jude!e1or, municipiilor, ora$elor $i comunelor; Legii nr. 102l L992, privind stema !árii qi sigiliul statului; Proiectul de hotáráre a fost adus la cunostinla publicului prin afiqare la sediul Primáriei Municipiului Gheorgheni, conform art.6 alin. (1) si (2) din Legea nr. s2 I 2OO3 privind transparenla decizionalá ín administra{ia publicá; in temeiul prevederilor art. 36, alin. (9), ale art.45, a1in.(1), precum gi ale 115' art. alin' (1)' lit. b) din Legeanr.2L5/2001 privind administrafia publicá localá, republicatá, cu modificárile qi completárile ulterioare,

rrorÁnÁ9tn: AÍt.l - Se ínsugeqte varianta nr. . a proiectului de stemá al Municipiului Gheorgheni, potrivit modelului prevázut in Anexa nr. 1, care face parte integrantá din prezenta hotáráre. AÍt.2 _ Descrierea elementelor componente ale stemei qi semniÍica{ia 1or sunt pre?'enÍ.ateín Anexa nr. 2, care face parte integrantá din prezenta hotáráre. fut.3 - Prevederile prezenteí hotárári vor duse la indeplinire de cátre: Primarul prin municipiului, publice Serviciul administra|iei locale, care va ínainta judelene documentalia Comisiei special constituite, in vederea ana|izárii acesteia. Art.4 - Pre?r-nta hotáráre se comunicá! a) Instituliei Prefectului Judelului Harghita; b) Primarulpi gi Viceprimarului municipiului Gheorgheni; c) ServiciuPádministraliei publice locale; d) Comisiei judefene. AÍt.S - Pentru urmárirea índeplinirii prezenteí hotárári s-a oferit dl' consilier

rNrTrArory)

PRIMAR\/ Mezei Jdnob /\ Necesitávotul (1) a jumátálii plus unu l (2) a douátreimi din numárulconsilierilor(1) prezenti/(2)in funclie

VIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETARUL MUNICIPIULUI, NagA Istudn

\


proiect HCL stema Gheorghieni  

macheta stemei cu descrierea si semnificatiile

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you