Page 1

JUDETUL }IAROHITA MUNICIPIUL GHEOROHENI COI\s}IIJVL I.OCAL

HoTÁRÁREA PnDina Ínsu'ired propunetii de stemd a MuniciPiului c|eorg,Eni coÉilíul Lú| aI Municipiufui cÍÚTrgheni' intrunit in scdinla extraordinaÍá- |esti!á' tinutá ]a dAta de 05 decembrie 20lo; Expunerca de motive a PrnDmlui Municipiului Oheorgbeni; ÍaPoÍrul de specialitat€ ál sefuiciüluí Publi. de Gistent|n sociaúd'i adninétrdtia PüT&'.d locaid - din cadrul aparatului de spccia]itate a| primáfuluj municipiului Gheo.gheni, inregistlat sub nr. 466/ 2OlO, . raPoártele comjsiilor de spccialitate constituite din cadrul consiliului Lócal In confofuitalc cu prevedénle: árt'1' ali''(s) din Hotáiáréa cuv€ m ulli nr' 25l20o3 privind stabiliM metodologiei de .|aboÍ@' rcPrcduceÍe 9i fotosire a st€meloí judeÍelor, municipiilor, orágelor 9i comunelor; - Legii nr.lo2lt992, Prjvind stemá fárii si sigiliul statuluij P.oiectul de hotá!árc a fost adus la cüottinla prrblicului prin ángÚe Ia sediul PÍimánei 9i pe pagüE web a Muni.ipiului oh@Ígheni' coníom prded€í|or a't'6 (l) (2) p.ivind alin. din Lecea nÍ. 52l2o03 trespaÍen{a decizionajá in administEiia si publicá Anun| nr.1o09a/ 14-I2.2oo9; in temejul Prevederilor art'36' á1in'(9), ale a!t'45' alin'(l), Precum 9i ale Út'115' alin.(1)' lit'b) din t.gea nr'2ls/2ool privind administraiia publicÁ lo.ará' republi@tá' cu modilicári|. 9i comPlcÚári|e ulte.ioarc. lIoTÁRÁ9TEI Árt.l - se insu9este ÚdÁdntd nr'Il a pÍoiectrrlui de slemá ar Municipiului Ghfurgheni' potrivit Eod.lului prcvázut 'D Aíexa nr' 1, ce |ac€ paÍte integíantá dnr Ált.2 - D€scneÍea elementelor componentc ale stemei 9i semnifi@fia lor sunt p.ezentate 'n Ánep nr. 2' cd€ fáce parte integreiá dia prezen|a hotfuáre' Átt.3 - PrevederilcPrezentei botárári vor ti duse láindepliniÍe de cátÍe:P.ihml municipiului, prin seruiciul pubtic de asistentd socidla si adninis.ratia publicd lo@ld, va inajntá documentatia comisiei judeteDe speciál constituite' iD vedcreá cÚ€ ÁÍt.4 - Preunta hotá.ere se comunicá: lnstituliei Prefectului Judelului Harghita; Primarului siviceprjmarului Municipiului GheoÍgheni; s.Ni.iÚlui public dF aslstentá so!'alá 9i 3dminist.alla publj.á loca]6l

{"2!

Ghcorgheni, la 05 dec.mbrie 2O10, PRE9EDINTELE SEDINTEI

n^-*.,"ó,L"

;'

coNTRÁSEMNEÁzÁ RmÁRUL MUNIctPluLu]

,*r&l^


CO NSIU UL LACAL GHEORCH EN !

Varianta a ll-a

l a H . c . L .n r . 2 O O / 2 0 r 0


la E,C.L, nr.2ool2010

DESCRIEB.EI\ STDMEI - vei.Eta scut triunghiu1ar.u t!€i

coline, d

superioÜá

mgüile

.ea .€ltralá

de un so@

. lla -

.otunjite' in al cárui cemP de áa.'

Pe un deal verde d mai inaltá, * íidicá un bnd de dgnlt, Ílúcat id párteá

la dextÍá 9i o semiluná Gescátode' senestE. scutu1 este timbrát d€ o cotomá muralÁ a cinci tumÚi

s€ m Difi catla ol.E.!t.lot

de au

de dgi4t'

lBuó.t.:

Figuile heÍaldice suít Peluate dj! stema oraqului, dn1 secolr' al xlx'ea. coioÚa murará cu ciEci tumuri etá fugul de múicipiu ár uitáÉ ad4itistativ.te.ito.iale.

í.*ql

'üffiills'. Q""i^t

la

stema Gheorghieni  

macheta stemei cu descrierea si semnificatiile

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you