Page 1

NOVOGODIŠNJA ARTE AUKCIJA Aukcija Galerija Progres Zmaj Jovina 8-10 1. decembar 2010. godine u 18h

Predaukcijska izložba Galerija Progres Zmaj Jovina 8-10 (ugao Knez Mihailove i Zmaj Jovine) 26. novembar – 1. decembar 2010. godine 09-21h

1


Uslovi poslovanja Arte Medie doo

Ovi Uslovi poslovanja (dalje u tekstu: Uslovi) sastavni su deo svih ugovora o kupovini, prodaji, trgovinskom zastupanju i drugim poslovnim odnosima u koje Arte Media d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: ARTE) stupa sa drugima prilikom redovnog obavljanja svoje delatnosti. ARTE će ove Uslove te njihove izmene i dopune objavljivati u svojim aukcijskim katalozima. Uslove relevantne za određeni pravni posao ARTE će odštampati na poleđini ugovora ili računa ili na drugi primereni način učiniti dostupnim drugoj ugovornoj strani. U ovim Uslovima ARTE deluje kao ponuđač i posrednik, odnosno trgovinski zastupnik prodavca. I USLOVI KOJI SE ODNOSE NA PRODAVCE 1. Prodavac je, u smislu ovih Uslova, fizičko ili pravno lice koje je sa ARTE-om zaključilo ugovor o trgovinskom zastupanju i predao ARTE-u u posed predmet namenjen prodaji. ARTE se obavezuje organizovanjem i vođenjem aukcija, te drugim posredovanjem između prodavca i kupca. 2. Prodavac prihvata da ARTE naplati posredničku proviziju u iznosu od 24% od postignute cene na aukcijskoj prodaji koja nije niža od zaštićene cene. Prodavac potpisom ugovora o trgovinskom zastupanju prihvata ove Uslove poslovanja. 3. Prodavac garantuje ARTE-u i kupcu da je prodavac pravi vlasnik imovine ili je ispravno ovlašćen od strane pravog vlasnika za prodaju te imovine, te da je u mogućnosti, u skladu sa ovim Uslovima poslovanja, preneti posedovanje i “dobar glas“ imovine oslobođene od bilo kakvih zahteva treće strane, a naročito od retencionih ili založnih prava. 4. Prodavac je dužan dostaviti ARTE-u sve informacije kojima raspolaže u vezi sa poreklom predmeta namenjenog prodaji, te neophodnu dokumentaciju u slučaju potrebe utvrđivanja statusa “kulturnog dobra“, u skladu sa zakonskim propisima. 5. Ukoliko prodavac ne izjavi (u pismenoj formi), prilikom predaje predmeta ARTE-u za prodaju, da postoje bilo kakve zabrane na predmetu koje se tiču autorskih i drugih prava, kao i prava ARTE-a da reprodukuje fotografije predmeta, smatramo da takve zabrane ne postoje. 6. Prodavac ovlašćuje ARTE da preduzme bilo koja istraživanja, ispitivanja ili provere predmeta, kao i da konsultuje i osloni se na bilo kog domaćeg ili stranog stručnjaka, konsultanta ili restauratora, a koje ARTE, prema svom apsolutnom diskrecionom pravu, može smatrati primerenim.

2

7. ARTE se obavezuje da će osigurati aukcijski predmet kod ovlašćenog osiguravajućeg društva od rizika gubitka ili oštećenja samo u slučaju kada prodavac prihvata troškove osiguranja u iznosu deklarisanom po cenovniku osiguravajućeg društva. U slučaju nastanka neželjenog događaja ARTE će ukupan iznos naplaćen od osiguravajućeg društva isplatiti prodavcu. 8. Svaki aukcijski predmet može biti ponuđen na aukciji uz zaštitnu cenu koju zajedno utvrđuju prodavac i ARTE. U slučaju da se predmet proda ispod zaštitne cene ARTE se obavezuje da će isplatiti prodavcu na ime prodaje predmeta iznos koji bi prodavac dobio da je predmet prodan po zaštitnoj ceni. 9. Prodavac ne može povući predmet sa prodaje nakon zaključenja ugovora o trgovinskom zastupanju i predaje predmeta ARTE-a, osim u slučaju da plati ARTE-u naknadu za povlačenje koja je jednaka prodavačkoj proviziji izračunatoj prema “zaštićenoj ceni”. 10. ARTE može u bilo kom trenutku povući predmet iz prodaje ili pomeriti prodaju ukoliko posumnja u autentičnost i atribuciju predmeta. U navedenom slučaju isključuje se bilo kakva odgovornost ARTE-a prema prodavcu, a prodavac je oslobođen plaćanja provizije te će mu predmet biti vraćen. 11. Nakon prodaje predmeta i naplate od kupca, ARTE će u roku od sedam radnih dana isplatiti prodavcu “neto iznos prodaje“ što podrazumeva ukupan iznos naplaćen od kupca umanjen za 24 procenta. 12. Prodavac se obavezuje da na prvi poziv ARTE-a vrati kupcu neto iznos prodaje ukoliko ARTE prihvati reklamaciju kupca postupajući po tački 9. (poglavlje II) ovih Uslova, te se odriče bilo kakvih prigovora koji se odnose na visinu refundiranog iznosa ili postupaka ARTE-a. 13. Ukoliko aukcijski predmet ne bude prodat na aukciji prodavac može postupiti na jedan od sledećih načina: a) sklopiti sa ARTE-om novi ugovor za prodaju predmeta na sledećoj aukciji uz ponovnu procenu tržišne vrednosti predmeta, b) ovlastiti ARTE za direktnu prodaju predmeta u ugovorenom roku, c) preuzeti predmet bez prava potraživanja bilo kakve naknade. U svakom slučaju, protekom 48 sati od održane aukcije, na prodavca prelazi rizik gubitka ili oštećenja neprodatih predmeta, te je u obavezi platiti troškove daljnjeg osiguranja, skladištenja i čuvanja istih. Za neprodate predmete ARTE ne naplaćuje prodavačku proviziju.


II USLOVI KOJI SE ODNOSE NA KUPCE 1. Činom učestvovanja na aukcijskoj prodaji ili sklapanjem ugovora u direktnoj prodaji kupac prihvata ove Uslove poslovanja. 2. Potencijalni kupac je svaka osoba koja učestvuje na aukciji uz posedovanje aukcijskog broja. Aukcijski broj preuzima se pre početka aukcije (na registracijskom stolu). Registracija potencijalnog kupca vrši se uvidom u identifikacijsku ispravu. Potencijalni kupci dužni su po završetku aukcije da vrate aukcijski broj. Svi predmeti prodani na aukciji biće fakturisani na ime i adresu koje je kupac dao kod izdavanja aukcijskog broja te se samo izuzetno račun može izdati na drugo ime i adresu. Ova pravila se ne primenjuju na davača ponude nalozima. 3. Uspešan kupac na aukciji je pojedinac čiju ponudu voditelj aukcije odredi kao najbolju. U slučaju bilo kakvog nesporazuma koji bi se pojavio tokom aukcije, voditelj aukcije ima ničim ograničeno diskreciono pravo u pogledu određivanja uspešnog kupca, odlaganja prodaje, ponovne prodaje, kao i pravo donošenja bilo koje druge odluke koju smatra primerenom. Isto tako voditelj aukcije može, bez ikakve odgovornosti prema bilo kom potencijalnom kupcu, povući bilo koji predmet sa aukcije ili odbaciti bilo koju ponudu bez navođenja posebnih razloga. 4. Plaćanje duga prema ARTE-u kupac je dužan izvršiti neposredno po završetku aukcije ili najkasnije 48 sati nakon aukcije i to gotovinski u dinarima (cena u evrima su samo indikacije). Postoji mogućnost plaćanja kreditnom karticom. Izuzetno, u slučaju virmanskog plaćanja, uz predaju depozita u visini 10% od ukupnog iznosa duga po prvom pozivu ARTE kupcu odobravamo rok plaćanja sledeća tri radna dana. U tom slučaju se dati depozit smatra kaparom. 5. Vlasništvo nad kupljenim predmetima prelazi na kupca u trenutku kada kupac isplati ukupan iznos duga prema ARTE-u. 6. Rizik gubitka ili oštećenja bilo kog predmeta prelazi na kupca u trenutku preuzimanja predmeta. 7. Kupac koji poseduje potvrdu za preuzimanje kupljenog predmeta dužan je isti preuzeti u roku od dva radna dana nakon aukcije. Nakon isteka navedenog roka ARTE je ovlašćen da zaračuna kupcu troškove skladištenja, osiguranja i čuvanja predmeta prema vlastitom tarifnom cenovniku. 8. U slučaju neplaćanja ili nepreuzimanja kupljene robe od strane kupca u navedenim rokovima ARTE je ovlašćen: a) putem suda zahtevati naknadu štete od kupca za nepoštovanje kupoprodajnog ugovora, b) pomeriti ili poništiti prodaju predmeta prodanih kupcu na istoj ili bilo kojoj drugoj aukciji, zadržavajući kao kompenzaciju sva plaćanja koja je kupac obavio prema ARTE-u, a na ime naknade štete koju je pretrpeo prodavac ili ARTE kao posledicu duga kupca, c) ponovo prodati predmet putem ja-

vne aukcije ili direktnom prodajom te držati kupca-dužnika odgovornim za eventualni “manjak”, a kupac-dužnik je u potpunosti saglasan da je ovako postignuta cena tržišno razumna i prihvatljiva, d) zadržati bilo koje vlasništvo kupca-dužnika kao zalog i prodajom istoga namiriti svoje potraživanje, e) osigurati, skladištiti i čuvati predmet, bilo u vlastitim prostorijama ili drugde, na isključiv rizik i trošak kupca-dužnika, i naplatiti kupcu-dužniku ugovorenu kamatu na ukupan iznos duga koji nije plaćen dva radna dana od dana aukcije. 9. U slučaju da se dokaže da je bilo koji kupljeni aukcijski predmet “falsifikat” kupac može isti vratiti ARTE-u u roku od 30 dana od dana aukcije. Radi ostvarenja ovoga prava kupac je dužan dostaviti ARTE-u pismenu izjavu o navodnim manama, s brojem predmeta i datumom aukcije na kojoj je predmet kupljen. ARTE zadržava pravo zahtevati od kupca da pribavi na svoj trošak mišljenje dva priznata stručnjaka na tom polju, prihvatljiva kako ARTE-u tako i kupcu, pre nego što ARTE odluči hoće li poništiti prodaju za konkretni predmet. Ako je ARTE prihvatio da je predmet falsifikat i da je kupac u mogućnosti preneti kako posedovanje kupljenog predmeta u istom stanju kao kad je prodat tako i njegov “dobar glas”, slobodan od zahteva bilo koje treće strane, prodaja će biti poništena, te će ukupna cena koju je kupac platio ARTE-u za kupljeni predmet biti refundirana. Kupac neće imati pravo po ovom Uslovu ako je: a) opis i prikaz u katalogu na dan prodaje bio u skladu s tada opšte prihvaćenim mišljenima stručnjaka ili ako je bilo pošteno naznačeno da postoji sukob takvih mišljenja; ili b) metoda utvrđivanja autentičnosti kupljenog predmeta na dan publikovanja kataloga bila neprihvatljivo skupa ili nepraktična. 10. Svi predmeti na aukciji prodaju se sa svim greškama i nedostacima i eventualnim greškama prikazivanja u katalogu aukcije. Kupci se o stanju svakoga aukcijskog predmeta mogu informisati na predaukcijskoj izložbi i trebaju se osloniti na svoj lični sud da li je predmet u skladu sa svojim opisom i prikazom. Niti prodavac, niti ARTE, niti bilo ko od zaposlenih ili predstavnika nije odgovoran za greške prikaza ili opisa u katalogu ili drugde (osim u Uslovima iz prethodnog članka) ili za originalnost ili autentičnost bilo kojeg ponuđenog predmeta. Isto tako, kupac ne može zahtevati naknadu štete ili troška kom se izložio prilikom ostvarivanja prava iz prethodnog članka. 11. Kupci mogu pismenim nalogom (poseban obrazac ARTE) ovlastiti ARTE da u njihovo ime i za njihov račun na aukciji ističe ponude i na takav način mogu kupiti predmet ili više njih. ARTE može od svakog nalogodavca tražiti dokaze o bonitetu i solventnosti, kao uslov prihvatanja naloga. Prihvatanje naloga ARTE potvrđuje u pismenoj formi. 12. Skala za licitiranje, EUR je indikacija, plaćanje u RSD: - za iznose do 500 EUR po 25 EUR - za iznose od 500 do 2000 EUR po 50 EUR - za iznose od 2000 do 5000 EUR po 100 EUR - za iznose od 5000 do 10.000 EUR po 200 EUR - za iznose preko 10.000 EUR po 500 EUR

3


1. Petar Lubarda (1907-1974) Čovek sa kapom ulje na platnu, 47x38 cm, oko 1936. sign: d.d. procenjena vrednost: 5000-6000 eur početna cena: 4900 eur

2. Petar Dobrović (1890-1942) Portret Milana Gezla ulje na platnu, 96x67.5 cm, 1931. bez signature procenjena vrednost: 7500-8500 eur početna cena: 6800 eur

4


3. Jovan Bijelić (1886-1964) Portret maršala Josipa Broza Tita ulje na kartonu, 66.5x46 cm, 1946/47. sign: d.d. procenjena vrednost: 5000-6000 eur početna cena: 3900 eur

4. Paja Jovanović (1859-1957) Portret Aleksandra Nikolića ulje na platnu, 67x49 cm, 1946. sign: d.d. procenjena vrednost: 3000-3500 eur početna cena: 2800 eur

5


5. Stevan Todorović (1832-1925) Studije odžaka olovka na papiru, 10.5x14 cm bez signature procenjena vrednost: 100-150 eur početna cena: 50 eur

6.

7.

Ivan Radović (1894-1973) Seljak i konj

Ivan Radović (1894-1973) Motiv iz Vojvodine

tuš na papiru, 16.5x23.5 cm, 1917. sign: d.d. procenjena vrednost: 150-200 eur početna cena: 100 eur

olovka na papiru, 23x31 cm, 1915. sign: d.l. procenjena vrednost: 200-250 eur početna cena: 180 eur

6


8. Stevan Milosavljević (1881-1926) Studija majke olovke u boji na papiru, 27x20.5 cm, 1918. sign: d.d. procenjena vrednost: 400-450 eur početna cena: 350 eur

9. Mirko Rački (1879-1982) Zagrljaj olovka na papiru, 45x31 cm, 1910-ih sign: d.d. procenjena vrednost: 200-300 eur početna cena: 150 eur

7


10. Ivan Radović (1894-1973) Žena u enterijeru tuš na papiru, 45x32 cm, 1919. sign: d.l. procenjena vrednost: 800-1000 eur početna cena: 700 eur

11. Ivan Tabaković (1898-1977) Čovek sa šeširom olovka na papiru, 12.5x15.5 cm, 1934. sign: d.d. procenjena vrednost: 400-450 eur početna cena: 350 eur

8

12. Ivan Tabaković (1898-1977) Bez naziva akvarel na papiru, 28x22.5 cm, 1930. sign: d.l. procenjena vrednost: 800-1000 eur početna cena: 650 eur


13. Bogdan Šuput (1914-1942) Curica sa psom akvarel na papiru, 56x36.5 cm, 1936. bez signature procenjena vrednost: 800-1000 eur početna cena: 700 eur

Dela Bogdana Šuputa pod lotovima 13, 14 i 15 su popisana u monografiji “Bogdan Šuput” autora Vere Jovanović

15. Bogdan Šuput (1914-1942) Portret crnogorke akvarel na papiru, 39x28 cm, 1936. bez signature procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 400 eur

14. Bogdan Šuput (1914-1942) Lik devojke ugljen na papiru, 47x30 cm, 1938. sign: d.d. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 300 eur

9


16. Beta Vukanović (1872-1972) Motiv iz Bosne gvaš na papiru, 49.5x30.5 cm, 1930-ih sign: d.d. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 500 eur

17. Beta Vukanović (1872-1972) Devojka sa cvetom u kosi akvarel na papiru, 28x34 cm, 1950-ih sign: d.l. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 500 eur

10


18. Beta Vukanović (1872-1972) Fifi (japansko kuče) ulje na platnu, 46.5x38.5 cm, oko 1935. sign: d.l. procenjena vrednost: 1800-2000 eur početna cena: 1500 eur

19. Svetislav Vuković (1901-1978) Žena sa pekinezerom ulje na platnu, 95x75 cm, 1937. sign: d.l. procenjena vrednost: 1400-1600 eur početna cena: 900 eur

11


20. Petar Lubarda (1907-1974) Dve figure na ćilimu ulje na papiru, 21.5x18 cm, oko 1932. sign: d.d. procenjena vrednost: 2800-3000 eur početna cena: 2500 eur

21. Jovan Bijelić (1886-1964) Predeo sa kućom akvarel na papiru, 43x60 cm, oko 1940. sign: d.d. procenjena vrednost: 3500-4500 eur početna cena: 2800 eur

12


22. Svetislav Strala (1891-1957) Ulica akvarel na papiru, 34x28 cm, oko 1933. bez signature procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 250 eur

23. Ana Marinković (1882-1973) Predeo akvarel na papiru, 17.5x25.5 cm, 1930-ih bez signature procenjena vrednost: 400-450 eur početna cena: 300 eur

13


24. Stepan F. Kolesnikov (1879-1955) Studija olovka na papiru, 18.5x25 cm, oko 1920. sign: d.d. procenjena vrednost: 400-500 eur poÄ?etna cena: 300 eur

25. Stepan F. Kolesnikov (1879-1955) Pastirica olovka na papiru, 23.5x28 cm, oko 1920. sign: d.d. procenjena vrednost: 400-500 eur poÄ?etna cena: 300 eur

14


26. Stepan F. Kolesnikov (1879-1955) Zimski predeo tempera na kartonu, 9x13.5 cm, oko 1930. sign: d.l. procenjena vrednost: 1500-2000 eur poÄ?etna cena: 1000 eur

27. Aleksei V. Hanzen (1876-1937) Brod ulje na kartonu, 24x37 cm, oko 1920. sign: d.l. procenjena vrednost: 4000-5000 eur poÄ?etna cena: 2800 eur

15


28. Milan Konjović (1898-1993) Kato Vajdinger ulje na platnu, 92x73 cm, 1934. sign: d.d. procenjena vrednost: 35000-40000 eur početna cena: 33000 eur Delo je publikovano pod rednim brojem 41, na strani 223 u monografiji „Milan Konjović“, autora Irme Lang, Sombor 2010, kao i pod rednim brojem 107 u monografiji “Milan Konjović Ljudi” autora Katarine Ambrozić, Sombor 1972.

Milan Konjović je rođen 28. januara 1898. godine u Somboru. Kao vanredni student upisuje se na Akademiju likovnih umetnosti u Pragu 1919. godine, prvo kod prof. Loukote, potom kod prof. Vlaha Bukovca. Godine 1920. napušta Akademiju i putuje po Evropi, samostalno se obrazujući po muzejima. Inspiriše se slikarstvom Sezana i bečkih ekspresionista, a kratko i eksperimentiše sa kubizmom. Dolazi u Pariz 1924. godine, gde kratko uči u ateljeu Andrea Lota. Godine 1941. bio je mobilisan, učestvovao u ratu i proveo nekoliko meseci u koncentracionom logoru. Član umetničkih grupa “Oblik” i “Dvanaestorica”. Od prve samostalne izložbe u Somboru održane 1926. godine, imao je preko stotinu samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Umro je 1993. godine. Jedan je od najznačajnijih predstavnika srpske međuratne umetnosti i najistaknutiji umetnik kolorističkog ekspresionizma u srpskom slikarstvu. U opusu Milana Konjovića, od samog početka njegovog stvaralaštva, boja je imala apsolutni primat kao likovno sredstvo. Bilo da je slikao portrete, mrtve prirode, cveće ili predele, taj predmetni, pojavni svet bio je tek povod da Konjović iskaže svoj temperament i lični doživljaj kroz ekspresionistički potez uvek guste i jake paste. Slikar koji je školovan u Pragu i Beču, izlagao u Parizu, Beogradu, Zagrebu, uživao pohvale evropske kritike, nikada nije prekinuo vezu sa svojim zavičajem, Somborom. Ne na onom lokalno patriotskom nivou, kako bi se isprva moglo pomisliti, koliko je najličniji umetnikov doživljaj upravo na tim motivima najbolje iskazan. Jedan od tih radova je i portret Vajdinger Kato, koji nastaje 1934. godine, kada Konjović boravi u Somboru. Slikajući portrete svojih sugrađana, somborskih ulica i prvih žitnih predela, Konjović, posle tonski „prigušene faze“ pariskih radova koji su nastali dve godine ranije, pojačava intenzitet svoje palete jačim i zrelijim koloritom. Na portretu Vajdinger Kato veran je svojim crvenim i plavim tonovima, kao dominatnim, kojima daje nešto monohromnija polja u prvom planu slike. Gusto izvedeni inkarnat zelenkastih tonova, sa tek ponekom primesom narandžaste, prenosi slikarev doživljaj portretisane, njegov unutrašnji umetnički instikt, dok njene karakterne osobine stavlja u drugi plan. Na detaljima kao što su marama oko vrata, dugmad na košulji, položene šake preko stolice, Konjović se, kao ekspresionista, ne zadržava previše, već ih vešto koristi kako bi potkrepio ravnotežu kompozicije, koju gradi čisto likovnim elementom, bojom. Milica Ilić

16


29. Milan Konjović (1898-1993) Portret Koste Strajnića ulje na platnu, 47.5x42.5 cm, 1938. sign: d.d. procenjena vrednost: 9000-10000 eur početna cena: 7800 eur Delo je publikovano pod rednim brojem 631 na strani 73. u katalogu radova “Milan Konjović” autora Irme Lang, Sombor 2010, kao i pod rednim brojem 216 u monografiji “Milan Konjović Ljudi” autora Katarine Ambrozić, Sombor 1972.

U golemoj galeriji portreta što ih je tokom dugog stvaralačkog veka uradio Milan Konjović, kojoj obimom i ostvarenim vrednostima jedva da ima premca u srpskom slikarstvu XX veka, posebno mesto zauzimaju oni portreti što prikazuju njemu bliske i drage ličnosti, članove najuže porodice, ali i prijatelje koje je uvažavao. Upravo jedan od takvih je portret Koste Strajnića, cenjenog likovnog kritičara i teoretičara umetnosti. Nastao u jednom dahu, u jednom nadahnutom stvaralačkom magnovenju, korišćenjem minimalnih izražajnih sredstava, snagom ekspresinistički hitrog i naizgled spontanog gesta, paletom svedenom na nekoliko bojenih tonova, ovaj portret produhovljenog pedesetogodišnjaka predstavlja istinsko oličenje pobede duha nad materijom, večnog nad prolaznim. Nikola Kusovac

17


30. Sava Šumanović (1896-1942) Beračice sa korpama grožđa olovka i olovke u boji na papiru, 12x16 cm, 1942. sign: na poleđini pečat Save Šumanovića procenjena vrednost: 3500-4500 eur početna cena: 2500 eur U katalogu samostalne izložbe na Novom univerzitetu u Beogradu (1939), Šumanović je svoje omiljene motive grupisao i objedinio nazivima Nage žene, Sneg u Šidu, Proleće u šidskim baštama, Proleće u dolini sv. Petke, Iz Berkasovačke okoline, Šidski sokaci, Okolina Šida, Šidske krajine, Kupačice, Dečji likovi, Cveće, Voće i Šidjanke. U punoj snazi, 1942, nema sumnje podstaknut sopstvenom nešto starijim kompozicijom (Evenke, 1939), izveo je tri crteža, od kojih se do nedavno znalo samo za jedan. Slike po njima spajaju se u triptih (Beračice) koji slavi život, ali nagoveštava i zabrinutost pred nacističkim zlom. Verujemo da su bile jezgro nekog budućeg friza koji, zbog surovog zverstva ustaša, nije prerastao u još jedan veličanstven ciklus. Pošto je Šumanović uvek slikao po svojim nadahnutim crtežima, trebalo bi da ih u opusu bude više od ulja. Za sada njegovih dela urađenih olovkom, olovkama u boji, akvarelom i pastelom ima znatno manje. Zato obraduje svaki pronađen predložak, kao ovaj za centralni deo triptiha Beračice, čiji naziv Beračice sa korpama grožđa proističe iz onog pod kojim je po njemu nastala slika zavedena u inventarskoj knjizi Galerije u Šidu. Potpuno dovršen i autonoman, potvrđuje veštinu umerenog ekspresioniste koji je gipkim linijama, ponekim kolorističkim akcentom, uspešnim fiksiranjem pokreta, ubedljivim likovima svedenim na bit, znalačkim rasporedom figura u prostoru i atmosferom lako stigao do željenog cilja. Polazištu karakterističnom za Srem i padine Fruške Gore, Šumanović je dao izvesnu metafizičku dimenziju i dosegao univerzalne visine. I na malom listu papira postigao je monumentalnost. Zadovoljan rezultatom, prilikom prenošenja tehnikom ulja na veći format, pomoću naknadno postavljenog rastera, znanjem vrsnog crtača, osećanjem rasnog koloriste i umećem komponovanja, odstupio je samo u neznatnim detaljima i snažnije sugerisao svetlost, a zadržao osnovnu postavku i gotovo sve prvobitno doživljeno, proosećano i promišljeno. Na crtežu za desno krilo triptiha – onaj za levo nije se još pojavio, majstor iz Šida ostavio je zapis: Na slici su 26/8 42 cinoberi stabilizirani sa krap-kadmiumom i malo bele U ulje oko 3/V 1942 Rađena kroz mesec mart sa dva prekida skoro od 10-12 dana (krunjenje kukuruza i ini poslovi). Dragoceno objašnjenje otkriva stvaralački proces i upućuje na zaključak da je Šumanović sve crteže za svoje poslednje ostvarenje uradio 1941, tokom branja grožđa ili početkom sledeće godine – kako se u monografiji vodi, jer su za model mogle da mu posluže i male skice beračica u njegovom ili nekom drugom vinogradu nedaleko od crkve sv. Petke. Ljubica Miljković

18


31. Đorđe Andrejević Kun (1904-1964) Devojka u nošnji ulje na kartonu, 47.5x33 cm, 1955. sign: d.d. procenjena vrednost: 2700-3000 eur početna cena: 2400 eur

Đorđe Andrejević Kun Prve pouke o slikarstvu stiče u Umetničkoj školi u Beogradu, od 1920. do 1926. godine. Usavršava se u Italiji, Parizu i Berlinu. Jedan je od osnivača grupe “Život”, koja je delovala tridesetih godina zastupajući socijalnu ideologiju u umetnosti. Za vreme Drugog svetskog rata bio je borac Internacionalnih brigada u Španiji. Od 1945. godine, pa sve do kraja svog života predaje na likovnoj akademiji u Beogradu, a od 1960. do 1963. godine bio je rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu. Godine 1952. priključuje se umetničkoj grupi „Samostalni“. Od 1950. godine dopisni, a od 1958. redovni član SANU. Samostalno je izlagao u zemlji i inostranstvu. Iako u njegovom slikarskom opusu nalazimo dela poetskog realizma i ekspresionizma sa temama pejsaža, portreta i mrtve prirode, Đorđe Andrejević Kun je ostao prepoznatljiv po svojim platnima, crtežima i mapama sa socijalno angažovanim temama.

32. Ljubica Luković (1885-1979) Kolo ulje na kartonu, 17.5x34 cm, oko 1950. sign: g.d. procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 250 eur

19


33. Mirko Počuča (1915-1988) Damask ulje na platnu, 47x60 cm, 1950-ih sign: d.d. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 500 eur

34. Milan Božović (1915-1988) Lesendro ulje na platnu, 31x46.5 cm, 1958. sign: d.d. procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 900 eur

20


35. Petar Lubarda (1907-1974) Kuća na primorju ulje na platnu, 64x81.5 cm, 1950. sign: d.l. procenjena vrednost: 70000-80000 eur početna cena: 65000 eur Delo je publikovano na strani 152 u monografji “Lubarda” iz 2004, autora Stanislava Živkovića, kao i na strani 164 pod rednim brojem 206 u monografiji “Petar Lubarda” iz 2007, autora Olge Perović Petar Lubarda je prošao uzbudljiv stvaralački put. Počeo je kao slikar koji je nastojao da savlada primarnu materijalnu delatnost, koju je polako usavršavao i stapao u slojevitu, vizuelno slivenu bojenu strukturu. Taj vid poimanja slike na najbolji način je sublimiran u slici Kuća na primorju, iz 1950, koja je nastala na raskršću dva važna razdoblja u njegovom stvaranju. Jednom, koje se završavalo i drugom, koje je otvaralo nove, neslućene puteve u domaćoj umetnosti. Delo o kome je ovde reč oličava likovne premise što ih je tada otkrivao, ponajviše umetnikovo traganje po unutrašnjoj teksturi, koja je našla pribežište u pažljivom tkanju slikane ravni. Na njoj su pigmenti naneti lako i osetljivo. Površine su monohromne, a faktura prozirna. Preovlađuje jedna tonska vrednost, suženog registra, od tamne do nešto svetlijeg predmetnog modelovanja. U sklopu suzdržanih bojenih gradacija, slikom provejava suptilno prosijavanje pigmenata, koji se razlažu kroz gotovo neosetnu igru optički uverljivih treptaja. Prigušene bojene naslage, sazdane u jedinstven organizam, ukazuju na krajnje osetljiv doživljaj prirode, njenu transpoziciju i, dabome, umetnikovu potrebu da progovori na poseban, sebi svojstven način likovnog kazivanja. Kuća na primorju profiliše osoben kontekst Lubardinog izraza kojim je viđeno prevodio u prirodu svoje slike sveta imanentne radovima nastalim u tom delu stvaranja. Zdravko Vučinić

21


36. Mario Maskareli (1918-1996) Cveće ulje na platnu, 100x70 cm, 1962. sign: d.d. procenjena vrednost: 1400-1600 eur početna cena: 1100 eur

37. Danica Antić (1916-1989) Cvet ulje na platnu, 83x65 cm, 1970-ih sign: d.d. procenjena vrednost: 800-900 eur početna cena: 700 eur

22


38. Zora Petrović (1894-1962) Cveće ulje na platnu, 95x64 cm, 1950-ih sign: g.d. procenjena vrednost: 7000-8000 eur početna cena: 6500 eur Delo je publikovano na strani 147 pod rednim brojem 96 u katalogu “Zora Petrović - Umetnost kao život” iz 1995, autora Olivere Janković Motiv cveća prisutan je u slikarstvu Zore Petrović, bilo kao samostalna tema, kao sastavni deo mrtvih priroda i enterijera, ili pak kao prateći detalj na slikama sa likovima žena i ženskih aktova. Cveće, kao ženski simbol, vezuje se za osnovnu tematiku njenog stvaralastva – ženski akt i ženu uopšte. Kao što je telo žene osuđeno da se vremenom menja i stari, tako je i lepota ubranog cveća kratkotrajna, te Zora najčešće slika bukete suvog cveća ili cveća koje je počelo da vene. Slikajući instiktivno i nagonski, bez ulepšavanja i doterivanja, ’’onako kako mora’’, Zora je kroz svoja dela tražila i otkrivala istinu o svetu, a ponajviše istraživala i spoznavala sebe samu. Njen rad stoga predstavlja svojevrstan psihogram, pružajući nam mogućnost da kroz delo sagledamo njenu ličnost i njen odnos prema zivotu. Ekspresivan, energičan i brz rukopis, sklonost ka kolorizmu kao i sažet prostor, skoro sveden na površinu karakterišu ovo delo i vezuju ga za Zorino stvaralaštvo nakon 1950. Vladimir Vasić

23


39. Milo Milunović (1897-1967) Skica za sliku Prvi dan slobode akvarel i ugalj na papiru, 15.5x11.5 cm, 1966. bez signature procenjena vrednost: 350-400 eur početna cena: 300 eur

40. Milo Milunović (1897-1967) Satir i nimfa akvarel na papiru, 19.5x14 cm, 1965. sign: d.l. procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 500 eur

41. Milo Milunović (1897-1967) Ribe na gradelama tempera na papiru, 17.5 x 22.5 cm, 1966. sign: d.d. procenjena vrednost: 1800-2200 eur početna cena: 1500 eur

24


42. Predrag Peđa Milosavljević (1908-1987) Ispod grane akvarel na papiru, 60x30.5 cm, 1968. sign: d.d. procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 600 eur

43. Predrag Peđa Milosavljević (1908-1987) Akt u Dubrovniku akvarel na papiru, 47x62 cm, oko 1970. sign: d.d. procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 900 eur

44. Predrag Peđa Milosavljević (1908-1987) Apstraktna kompozicija kombinovana tehnika na papiru, 46x64 cm, 1966. sign: d.d. procenjena vrednost: 2500-3000 eur početna cena: 1800 eur

25


45. Stojan Aralica (1883-1980) Pogled sa terase olovka na papiru, 12x16.5 cm, oko 1960. procenjena vrednost: 250-300 eur početna cena: 200 eur

46. Marko Čelebonović (1902-1986) Mrtva priroda pastel na papiru, 43x35 cm, oko 1970. sign: d.d. procenjena vrednost: 900-1000 eur početna cena: 600 eur

26


47. Nedeljko Gvozdenović (1902-1988) Mrtva priroda sa keramikama gvaš na papiru, 42x60 cm, 1970. sign: g.d. procenjena vrednost: 1300-1500 eur početna cena: 1000 eur

48. Nedeljko Gvozdenović (1902-1988) Atelje ulje na kartonu, 24x34 cm, 1975. sign: d.l. procenjena vrednost: 2000-2500 eur početna cena: 1700 eur

27


50. 49. Ljubica Cuca Sokić (1914-2009) Akt žene sa voćem akvarel na papiru, 30x21 cm, oko 1950. sign: d.l. procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 600 eur

28

Ljubica Cuca Sokić (1914-2009) Žena sa plavom bluzom pastel na papiru, 34x24 cm, oko 1955. bez signature procenjena vrednost: 600-650 eur početna cena: 500 eur

51. Ljubica Cuca Sokić (1914-2009) Apstraktna kompozicija

tempera na papiru, 50x70 cm, 1962. sign: d.d. procenjena vrednost: 1300-1500 eur početna cena: 1100 eur


52. Ljubica Cuca Sokić (1914-2009) Kompozicija ulje na platnu, 29x19 cm, 1966. sign: poleđina procenjena vrednost: 1400-1600 eur početna cena: 1200 eur

53. Ljubica Cuca Sokić (1914-2009) Kompozicija ulje na platnu, 60x73 cm, 1967. sign: d.l. procenjena vrednost: 4500-5000 eur početna cena: 4000 eur

29


54. Ivan Tabaković (1898-1977) Bez naziva hemijska olovka na papiru, 29x20 cm, 1960-ih sign: d.d. procenjena vrednost: 400-450 eur početna cena: 280 eur

55.

56.

Ivan Tabaković (1898-1977) Igra gravitacije

Ivan Tabaković (1898-1977) Iz ciklusa “Skriveni svetovi”

kombinovana tehnika, 16.5x12.5 cm, 1955. sign: g.d. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 500 eur

kombinovana tehnika, 18.5x11.5 cm, 1960-64. sign: d.l. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 500 eur

30


57. Milan Krompir Popović (1915-1969) Homo multiplex tuš na papiru, 41x29 cm, 1968. sign: d.d. procenjena vrednost: 450-550 eur početna cena: 400 eur

58. Leonid Šejka (1932-1970) Đubrište olovka i tuš na papiru, 17x18 cm, 1966/67. sign: g.d. procenjena vrednost: 800-1000 eur početna cena: 650 eur

31


59. Uroš Tošković (1932) Akt dečaka olovka na papiru, 30.5x43.5 cm, oko 1955. bez signature procenjena vrednost: 250-300 eur početna cena: 100 eur

60. Uroš Tošković (1932) Bez naziva olovka na papiru, 100x70 cm, 1960. sign: d.d. procenjena vrednost: 750-900 eur početna cena: 650 eur

32


61. Uroš Tošković (1932) Bez naziva kombinovana tehnika na papiru, 39.5x19.5 cm, 1981. sign: d.d. procenjena vrednost: 800-1000 eur početna cena: 700 eur Delo je publikovano u monografiji “Mediala” iz 2006. grupe autora

62. Uroš Tošković (1932) Plava glava ulje na platnu, 35.5x27.5 cm, 1987. sign: d.d. procenjena vrednost: 350-400 eur početna cena: 300 eur

33


SLAVOLJUB SLAVA BOGOJEVIĆ Rođen je 1922. godini u Nišu. Završio Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu, 1951. godine, kod profesora Nedeljka Gvozdenovića i specijalizaciju (dva semestra) kod prof. Zore Petrović. Radio je u slikarskoj radionici Narodnog pozorišta u Beogradu. Izlagao sa grupama “Jedanaestorica”, “Šestorica” i “Lada”. Živeo i radio u Parizu, Atini i Beogradu. 63. Slavoljub Slava Bogojević (1922-1978) Predeo iz ciklusa Vojvodina ulje na staklu, 50x70 cm, 1971. sign: d.l. procenjena vrednost: 800-1000 eur početna cena: 600 eur 64. Slavoljub Slava Bogojević (1922-1978) Tajna ulje na platnu, 50.5x100 cm, 1963/64. bez signature procenjena vrednost: 1000-1500 eur početna cena: 800 eur

34


65. Slavoljub Slava Bogojević (1922-1978) Dešavanje ulje na platnu, 102.5x170.5 cm, 1960-ih bez signature procenjena vrednost: 4000-4500 eur početna cena: 3500 eur

Slikar, ilustrator, skulptor i pesnik, nesvakidašnja ličnost koja je na svojevrstan način obeležila drugu polovinu XX veka. Prema navodima Zdravka Vučinića povodom izložbe slika i crteža Slave Bogojevića 2007. godine u Prodajnoj galeriji u Beogradu: slike Bogojevića tumače ljudske sukobe i sukobe savremenog sveta uopšte, ukazujući na ritam velikog grada. Govore i o usamljenosti, strahu od zatvorenog prostora, potrebi za harmonijom, čežnji za suncem, za nekim beskrajnim prostranstvima. Ovo delo u ponudi Arte galerije je izuzetno ostvarenje ovog umetnika. Menja odnos prema slici i uvodi nove vrednosti. Nema naracije, obrisi, forme se naziru. Izranjaju iz boje i tona. Opstao je poneki znak, ali je iščezla asocijacija na bilo kakvu predmetnu zasnovanost, oblik i formu. Traga po materijalnom tkivu dela, koje je svedeno na harmoniju neutralnih tonova. Sve je u znaku zasićene game, skale međutonova, okera i braon nijansi. Ovim delom pokazao je slikarsku osobenost i ostvario primer likovno najčistije realizacije ovog tipa lirske apstrakcije kod nas. Vladimir Vasić

35


66.

Đorđe Ivačković

Đorđe Ivačković (1930) Bez naziva

Rođen je u Horgošu 1930. godine. Sredinom pedesetih godina, diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Nakon posete izložbe savremenog američkog slikarstva, koja se održala u Umetničkom Paviljonu Cvijeta Zuzorić, 1957/58. godine, Ivačković se zainteresovao za slikartvo. Godine 1962. odlazi u Pariz, gde ga njegova naklonost ka avangardnom i novom i tadašnja evropska umetnička klima, formiraju kao apstraktnog slikara akcije i gesta. Do danas je Ivačković ostao veran apsolutnom apstraktnom izrazu svojih ekspresija, kojima publici prenosi ličnu energiju samog slikarskog čina. Od svoje prve samostalne izložbe u Parizu 1963. godine, pa do danas, priredio je desetine samostalnih izložbi u Parizu, Tuluzu, Briselu, Beogradu. Živi i radi u Parizu.

ulje na papiru kaširano na platno, 125x157 cm, 1963. sign: d.s. procenjena vrednost: 2500-3000 eur početna cena: 2200 eur

36


67.

PETAR LUBARDA

Petar Lubarda (1907-1974) Iz davnina

Započete studije na Umetničkoj školi u Beogradu 1925. ubrzo napušta. Boravi u Parizu 1928-1932, 1938-40, od kada sa malim prekidima živi i radi u Beogradu. Jedan je od osnivača i profesora Umetničke škole na Cetinju. Član SANU. Dobitnik je mnogih nagrada: internacionalna otkupna nagrada sa II bijenala u Sao Paolu 1953, nagrada u Tokiju 1955, Oktobarska nagrada grada Beograda 1955...

ulje i lakovi na lesonitu, 66x96 cm, 1968. sign: g.d. procenjena vrednost: 14000-16000 eur početna cena: 13900 eur

Ova slika nosi bitne karakteristike Lubardinog modernističkog građenja slike. Prostor je organizovan dvodimenzionalno, plošno, a motiv, predmet zamenjen je asocijacijom. Čitava površina platna islikana je sivim tonom, po kome su rasuti raznobojni oblici-znaci, poput zapisa, poruka, hieroglifa. Lubardine često apstraktno izgrađene vizije oličavaju umetnikova osećanja i svet koji nosi u sebi. Vladimir Vasić

37


68. Bora Iljovski (1942) Otvaranje kvadrata ulje na platnu, 54x79 cm, 1975. sign: poleđina procenjena vrednost: 3000-3500 eur početna cena: 2400 eur

Bora Iljovski Rođen je 1942. godine u Drenovu (Makedonija). Osnovne i postdiplomske studije slikarstva završio je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Đorđa Bošana. Član ULUS -a. Jedan je od najistaknutijih predstavnika geometrijske apstrakcije na ovim prostorima. U Muzeju Savremene umetnosti 2006. godine priređuje retrospektivnu izložbu, povodom koje dobija Politikinu nagradu za likovnu umetnost.

38


69. Ljubinka Jovanović (1922) Raskrsnica ulje na platnu, 92x73 cm, 1990. sign: poleđina procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 900 eur

70. Bata Mihajlović (1923) Bez naziva ulje na kartonu, 59x125 cm, 1969, Pariz sign: d.l. procenjena vrednost: 2000-2200 eur početna cena: 1600 eur

39


71. Vladimir Veličković (1935) Ptica ulje i tempera na platnu, 23.5x31 cm, 1966. sign: d.d. procenjena vrednost: 1500-2000 eur početna cena: 900 eur

40

72. Radomir Reljić (1938-2006) Dvoglavi kentaur ulje na platnu, 46x55 cm, 1972. sign: poleđina procenjena vrednost: 3500-4000 eur početna cena: 3000 eur


73. Predrag Peđa Nešković (1938) Ptica ulje na lesonitu, 35.5x48.5 cm, 1975. sign: d.d. procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 600 eur

74. Predrag Peđa Nešković (1938) Balerina ulje na platnu, 63x81.5 cm, 1982. sign: s.s. procenjena vrednost: 1300-1500 eur početna cena: 1100 eur

41


75. Milić (od Mačve) Stanković (1934-2000) Znamenje života tempera na dasci, 27x31 cm, 1969. sign: d.d. procenjena vrednost: 1500-1700 eur početna cena: 1350 eur

76. Milić (od Mačve) Stanković (1934-2000) Spirala đavola tempera na dasci, 29.5x42 cm, 1980, Pariz sign: g.l. procenjena vrednost: 3500-4000 eur početna cena: 3300 eur

42


77. Milić (od Mačve) Stanković (1934-2000) Mrtva priroda iz nakućišta ulje na kartonu, 21x30 cm sign: g.d. procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 900 eur

78. Kosta Bradić (1927) Mrtva priroda II ulje na lesonitu, 33x41 cm, 1980. sign: d.d. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 400 eur

43


79. Siniša Vuković (1932) Predeo u predelu ulje na platnu, 55x65 cm, 1991. sign: g.d. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 500 eur

80. Olga Olja Ivanjicki (1931-2009) Bez naziva kombinovana tehnika na papiru, 101x70 cm, 1984. sign: d.d. procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 900 eur

44


81. Ljubomir Ljuba Popović (1934) Izlazak ulje na platnu, 22x16 cm, 1989. sign: poleđina procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 950 eur

82. Ljubomir Ljuba Popović (1934) Bez naziva akvarel na papiru, 74x54 cm, 1985. sign: d.l. procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 800 eur

45


83. Mladen Srbinović (1925-2009) Korak tuš na papiru, 35x30 cm, 1995. sign: d.s. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 350 eur

84. Dimitrije Popović (1951) Bez naziva olovka i olovke u boji na papiru, 103.5x84.5 cm, 1980. sign: d.d. procenjena vrednost: 3500-4000 eur početna cena: 2800 eur

46


85. Ivan Lacković (1932-2004) Bez naziva tuš na papiru, 70x50 cm, 1972. sign: d.d. procenjena vrednost: 200-300 eur početna cena: 150 eur

87. Miro Glavurtić (1932) Dali tuš na papiru, 29.5x41.5 cm, 1970-ih sign: d.d. i d.l. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 300 eur

86. Dragan Lubarda (1933) Bez naziva tuš u boji na papiru, 34.5x24 cm, 1974. sign: d.d. procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 250 eur

47


88. Vera Božičković (1920-2002) Njujork 1 grafika 13/30, 33x24 cm, 1988. sign: d.d. procenjena vrednost: 200-250 eur početna cena: 150 eur

89. Stojan Ćelić (1925-1992) Nežni ostaci zemlje akvatinta 1/10, 64x49 cm, 1966. sign: d.l. procenjena vrednost: 350-400 eur početna cena: 300 eur Delo je publikovano u katalogu “Grafički opus Stojana Ćelića” iz 1993, autora Slavice Stamenković

48


90. Dado Đurić (1933) Bez naziva grafika 8/40, 70x54 cm, 1981. sign: d.d. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 300 eur

91. Vladimir Veličković (1935) Tela serigrafija, 90x60 cm, oko 2003. sign: g.s. procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 150 eur

49


92. 93. Radomir Damnjan Damnjanović (1936) Dezinformacija grafika, 52x75 cm, 1972. sign: d.d. procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 100 eur

50

Dragoljub Raša Todosijević (1945) Akt br. 5 grafika, 51.5x74.5 cm, 1976. sign: d.d. procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 100 eur


94. Oton Gliha (1914-1999) Gramače kombinovana tehnika na papiru, 51x37 cm, 1980-ih sign: d.s. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 500 eur

95. Aleksandar Cvetković (1947) Bez naziva kombinovana tehnika na platnu, 33x40 cm, 1985. sign: g.d. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 400 eur

96. Aleksandar Cvetković (1947) Ptice ulje na papiru, 50x69 cm, 2008. sign: d.l. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 300 eur

51


97. Sava Sekulić (1902-1989) Bez naziva ulje na kartonu, 35x50 cm, 1976. sign: d.d. procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 900 eur

52

98. Miloš Bajić (1915-1995) Akt tempera na papiru, 58.5x83 cm, 1970. sign: d.d. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 400 eur


99. Kosta Bradić (1927) Stara bukva u Opovu ulje na šperu, 40x60 cm, 1950-ih sign: d.d. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 500 eur

100. Ljubomir Janković Jale (1932) Pojava ulje na platnu, 38x46 cm, 1992. sign: d.d. procenjena vrednost: 400-450 eur početna cena: 350 eur

53


101. Nikola Graovac (1907-2000) Portret ulje na platnu, 13x8 cm, oko 1960. sign: d.l. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 350 eur

102. Nikola Graovac (1907-2000) Enterijer ateljea ulje na platnu, 47x57 cm, 1955. sign: d.l. procenjena vrednost: 3000-3500 eur početna cena: 1900 eur Delo je publikovano na strani 72 u monografiji “Nikola Graovac” iz 2007. godine autora Vere Ristić

54


103. Nikola Graovac (1907-2000) Kuća sa crvenim krovom ulje na platnu kaširano na karton, 30x40 cm, oko 1990. sign: d.l. procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 550 eur

104. Nikola Graovac (1907-2000) Mrtva priroda sa satom ulje na platnu, 40x50 cm, 1987. sign: d.d. procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 950 eur

55


105. Čedomir Čeda Krstić (1923-1988) Mrtva priroda ulje na platnu, 72x55 cm, oko 1980. sign: d.l. procenjena vrednost: 900-1000 eur početna cena: 800 eur

106. Branko Lale Stanković (1915-1989) Cveće ulje na platnu, 60.5x50.5 cm, 1975. sign: d.l. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 500 eur

56


107. Aleksandar Deroko (1894-1988) Cveće akvarel na papiru, 49x35 cm, 1980. sign: d.d. procenjena vrednost: 450-500 eur početna cena: 400 eur

108. Danica Antić (1916-1989) Buket ulje na platnu, 46x38.5 cm, 1970-ih sign: d.d. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 400 eur

57


Božidar Boža Ilić

i umetnička scena se potpuno okreće ka zapadnoevropskim tokovima.

Rođen je 1919. godine, u Žitnom potoku, kod Prokuplja. Sa petnaest godina se prvi put susreo sa slikarstvom, kao pomoćnik ikonopisca. Naredne četiri godine proveo je oslikavajući seoske crkve. Iako je bio u težoj materijalnoj situaciji, zahvaljujući svojim meštanima, Boža Ilić 1937. godine upisuje Umetničku školu u Beogradu, kod Bete Vukanović i Ljube Ivanovića. Njegov talenat i želja za slikarstvom odveli su ga do Akademije likovnih umetnosti, gde u klasi prof. Mila Milunovića diplomira 1945. godine. Već od 1947. godine predstavlja svoje radove na ULUS-ovim izložbama, gde ga kritika zapaža i karakteriše kao izuzetno talentovanog, perspektivnog i temperamentnog slikara. Na domaćoj umetničkoj sceni, koja je u to vreme bila nedvosmisleno okrenuta socrealizmu, kao likovnom pravcu, stasava i likovno se deklariše slikar Boža Ilić.

Druga polovina XX veka obeležena je dinamičnim razvojem likovnih pravaca, njihovim stalnim smenjivanjem i traganjem za novim tendencijama. Na domaćoj likovnoj sceni posle uzleta visokog modernizma, novih umetničkih grupa, previranja apstrakcije i figuracije, nije bilo mesta za slikara koji nije umeo da isprati tempo savremenog stvaralaštva. Boža nije mogao da se prilagodi novoj likovnoj koncepciji, ili nije želeo. Ostao je veran svom ličnom ubeđenju da slika kako oseća.

Vreme socrealizma iznedrilo je jednu uniformisanu, angažovanu umetnost, koja je bila u funkciji režima i političkog kreiranja društvene klime. Period od 1945. do 1950. godine obeležen je temama obnove, rada, izgradnje novog društva, kojem je trebao mlad i talentovan slikar za transparentno proklamovanje nove ideologije. Nakon završene Akademije, Boža je doživeo slavu i publicitet kao retko koji slikar na ovim prostorima. Njegov stvaralački rad je do 1950. godine bio javna stvar; u njegov atelje je prof. Milo Milunović dovodio mlade slikare sa Akademije kako bi videli „kako treba stvarati“, a dnevne novine su revnosno pratile umetnički put Bože Ilića. Nakon rata, stradanja i nemaštine, i sam Boža je verovao u te nove ideje koje su obećavale bolje sutra. Ipak, senzibilitet ovog slikara tražio je više. Kada se posmatraju njegova kapitalna dela iz socrealističkog perioda, kao što su „Sondiranje terena na Novom Beogradu“, sa kojom je predstavljao našu zemlju na Bijenalu u Veniciji (1950), koja se nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu, ili „Vjazma“, vidi se da su te kompozicije samo po temi socrealističke, da njihova izvedba, sa naglaskom na likovnim elementima, odaje utisak ličnog doživljaja i osećaja slikara. Veliki format je bio više nego neophodan ovom, na prvom mestu, ekpresivnom slikaru. To što se transparentost socrealizma po svom difoltu poklapala sa otvorenošću i širinom Božinog likovnog izraza, još jedna je slučajnost, baš kao što je i sam slikar započeo svoju karijeru u vreme socrealizma. Tako se Boža Ilić našao u jednom vremenu, koje je iskoristilo njegovu mladost i talenat, a kasnije surovo mu okrenulo leđa i postavilo na marginu likovne scene. Posle 1950. godine Boža Ilić napušta socijalne teme i okreće se prirodi, portretima, aktovima, mrtvoj prirodi. Jaki i izražajni kolorit, fovističko intonirani crtež, i ekspresivnost u izrazu karakterišu „drugu fazu“ stvaralaštva ovog velikana. Rasvetljenost palete, pastelni tonovi i oduševljenost romantičarima ono je što mu donosi njegova prva poseta Parizu 1950. godine, gde boravi kao prvi stipendista jugoslovenske vlade nakon Drugog svetskog rata. Posle povratka iz Pariza, Boža biva izložen jako lošim kritikama stručne javnosti. Njegov rad se smatra prevaziđenim. Pedesete godine donele su velike promene na domaćoj likovnoj sceni. U skladu sa društveno političkim promenama

58

Priroda mu postaje velika inspiracija. Slika predele primorja, kao i seoske pejsaža svog rodnog kraja. Na tim slikama Boža je najviše oslobodio svoj potez i dao potpunu autonomiju boji. U modernističkim kompozicijama, ekspreivnog izraza i toplog kolorita previru zavičajni predeli ovog velikog slikara. Druga tema kojoj Boža daje veliki značaj jesu portreti. U krupnim kadrovima, sa izraženim crtama lica, fovističkim crtačkim potezima, gustog inkarnata, Boža slika portete svojih meštana. Možda više nego na drugim temama, Boža na portretima potencira crnu liniju kojom uokviruje osnovne konture lika, što pojačava efekat jakih, radnih, seoskih ljudi koje Boža najčešće slika. Nakon sedamdesetih godina, i njegovog drugog boravka u Parizu, ponovo osvetljava svoju paletu. Pronalazi veliku inspiraciju u ženskim aktovima koji postaju njegova omiljena tema. Zrelo žensko telo, sa pomalo tipiziranim izrazom lica, istaknutim oblinama, smešten u ambijent koji je u drugom planu, i samo svojim kolorom daje dubinu kompoziciji. Poslednjih godina svog stvaralaštva Boža uvodi i temu muzičara. Na tim radovima ekspresija boje je je stavila u drugi plan ekspresiju forme. Bez zadržavanja na detalje, gotovo slikani u jednom dahu, na grupnim i pojedinačnim portretima muzičara, iskazana je silina Božinog temperamentna i sva dramatičnost njegovog izraza, kojoj je predmetni svet tek forma kroz koju se ona izražava. Nažalost, zbog jako loše materijalne situacija, Boža je morao da se odrekne velikih formata, ali je snaga i emocija njegovog rada ostala ista i na manjim platnima. Čak šta više, monumentalnost figura na kasnijim radovima, ostavlja utisak kao da će iste izaći iz rama slike, što dodatno pojačava utisak njegovog ekspresivnog rada. Sve do svoje smrti, 1993. godine, Boža je ostao veran boji, i u svakoj prilici je isticao da je slikarstvo umetnost boja. Bez obzira na motiv, na platnima Bože Ilića sve buja od emocija kroz lepotu predmetnog sveta. Iskrenost kojom se predavao u svojim radovima i emocija ličnog doživljaja, zaslužni su što se njegovi radovi danas ponovo sagledavaju i vrednuju. Radovi Bože Ilića čuvaju se u Narodnom muzeju i Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, Muzeju u Skoplju, Nišu i brojnim drugim muzejima, umetničkim ustanovama i privatnim kolekcijama kod nas i u svetu. U Prokuplju je 1994. godine otvorena spomen zbirka Bože Ilića i ustanovljena je godišnja nagrada koja nosi njegovo ime. Na trgu Hisar u Prokuplju 1999. godine otkrivena je njegova bista. Svakog leta u Žitnom Potoku odvija se slikarska kolonija koja nosi ime ovog velikog slikara. Milica Ilić


109. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Motiv iz Pariza ulje na platnu, 25x25 cm, 1971. sign: g.l. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 500 eur

110. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Kuće u Parizu ulje na kartonu, 35.5x49.5 cm, 1970-ih sign: d.d. procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 1000 eur

59


111. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Morski pejzaž ulje na platnu, 35x38 cm, 1991. sign: d.l. procenjena vrednost: 800-900 eur početna cena: 700 eur

112. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Zimski pejzaž ulje na platnu, 62x83 cm, 1981. sign: d.d. procenjena vrednost: 3000-3500 eur početna cena: 2500 eur

60


113. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Morski pejzaž ulje na platnu, 45x55 cm, 1991. sign: d.l. procenjena vrednost: 1000-1100 eur početna cena: 900 eur

114. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Predeo ulje na platnu, 41x48 cm, 1992. sign: d.l. procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 1000 eur

61


116. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Dvoje u zagrljaju pastel na papiru, 34x25 cm, 1982. sign: g.l. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 350 eur

115. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Dva ženska akta pastel na papiru, 60x72 cm, 1989. sign: d.l. procenjena vrednost: 800-900 eur početna cena: 700 eur

117. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Akt ulje na platnu, 60x80 cm, 1991. sign: g.l. procenjena vrednost: 3500-4000 eur početna cena: 2700 eur

62


118. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Ležeći akt pastel na papiru, 20x30 cm, 1992. sign: g.l. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 350 eur 119. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Akt u prirodi akvarel na papiru, 35x24 cm, 1984. sign: d.l. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 300 eur

120. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Stojeći akt ulje na platnu, 90x68 cm bez signature procenjena vrednost: 1500-1800 eur početna cena: 1350 eur

63


121. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Hrist pastel na papiru, 68x48 cm, 1967. sign: d.l. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 550 eur

122. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Violončelista ulje na lesonitu, 83x63 cm, 1991. sign: d.l. procenjena vrednost: 1700-2000 eur početna cena: 1500 eur

64


123. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Mrtva priroda pastel na papiru, 35x50 cm, 1980-ih bez signature procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 450 eur

124. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Pijaca ulje na platnu, 62x75 cm sign: s.l. procenjena vrednost: 3500-4000 eur početna cena: 2700 eur

65


125. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Portret pastel na papiru, 25x19 cm, 1974. sign: s.l. procenjena vrednost: 300-400 eur početna cena: 250 eur

126. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Portret pastel na papiru, 27x17 cm, 1984. sign: d.s. procenjena vrednost: 300-400 eur početna cena: 250 eur

127. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Čovek za stolom tempera na papiru, 42x30 cm, 1970-ih sign: d.l. procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 600 eur

66


128. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Glava pastel na papiru, 31x23 cm, oko 1980. sign: g.l. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 300 eur

129. Božidar Boža Ilić (1919-1993) Muški portret ulje na platnu, 57x40 cm, 1985. sign: d.l. procenjena vrednost: 1500-1700 eur početna cena: 1300 eur

67


130. Đorđije Pravilović (1925-2008) Ciganka, atelje (dvostrano) ulje na kartonu, 41x32 cm, 32x41 cm, oko 1950. bez signature procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 500 eur

131. Mirko Počuča (1915-1988) Amor ulje na platnu, 41x33 cm, 1977. sign: d.d. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 300 eur

68


132. 133. Aleksandar Cibe Jeremić (1925-2008) Žena za klavirom ulje na kartonu, 32x51 cm, 1974. sign: d.d. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 400 eur

Miodrag Mića Popović (1923-1996) Mrtva priroda sa mlinom ulje na platnu, 22x29 cm, 1991. sign: g.d. procenjena vrednost: 2500-3000 eur početna cena: 2400 eur

69


134. Emerik Feješ (1904-1969) Grad olovka na papiru, 62x45 cm, 1960-ih bez signature procenjena vrednost: 200-300 eur početna cena: 150 eur

136. Emerik Feješ (1904-1969) Grad olovka na papiru, 43x60 cm, 1960-ih bez signature procenjena vrednost: 200-300 eur početna cena: 150 eur

135. Emerik Feješ (1904-1969) Grad olovka na papiru, 42x57 cm, 1960-ih bez signature procenjena vrednost: 200-300 eur početna cena: 150 eur

Emerik Feješ Rođen je 1904. godine u Osijeku. Kao dečak dolazi sa porodicom u Novi Sad, gde ostaje sve do svoje smrti, 1969.godine. Slikarstvom počinje da se bavi od 1949. godine kao samouki slikar, amater. Prvi put izlaže 1955. godine na IV izložbi amaterskih umetnika Vojvodine. Zapažen od strane likovne kritike, samostalno izlaže 1956. godine, u Galeriji primitivne umetnosti u Zagrebu. Naredne godine upoznaje Ota Bihalja Merina, zahvaljujući kome Feješ uzima učešće na svim značajnijim izložbama naivne umetnosti u svetu. Od prvih portreta i žanr kompozicija, pa do svojih prepoznatljivih gradskih pejsaža ostao je veran ličnom doživljaju sveta. Njegovo naivno slikarstvo, intezivnog kolorita, plošnih oblika, slobodnih formi, dinamične perspektive, poput dečijeg crteža, ostavlja utisak čiste radosti i bezbrižnosti. Dela Emerika Feješa nalaze se u Muzeju Charlotte Zender u Bonnigheim-u (Nemačka), Muzeju naivne umjetnosti u Zagrebu (Hrvatska), Muzeju naivne umetnosti u Jagodini, Galeriji Susi Brunner u Cirihu (Švajcarska), Galeriji Elke und Warner Zimmer u Dizeldorfu (Nemačka), kao i privatnim kolekcijama.

70


137. Dušan Jevtović (1925) Čekaonica ulje na platnu, 43x63 cm, 1960-ih sign: d.d. procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 800 eur

138. Suzana Halupova (1925-2001) Zima ulje na platnu, 56x75 cm, 1992. sign: d.d. procenjena vrednost: 1400-1600 eur početna cena: 1250 eur

71


139. Aleksandar Cibe Jeremić (1925-2008) Ulica ulje na platnu, 51x36 cm, 1952. sign: d.d. procenjena vrednost: 300-400 eur početna cena: 200 eur

140. Momčilo Momo Kapor (1937-2010) Sidrište na Adi ulje na platnu, 50x70 cm, 2009. sign: d.d. procenjena vrednost: 2800-3000 eur početna cena: 2500 eur

72


141. Božidar Boža Prodanović (1923-2006) Predeo akvarel na papiru, 34.5x49 cm, 1991. sign: d.l. procenjena vrednost: 400-450 eur početna cena: 350 eur

142. Božidar Boža Prodanović (1923-2006) Pogled na Studentski trg iz ateljea ulje na platnu, 50x60 cm, oko 2000. sign: d.l. procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 600 eur

73


143. Aleksandar Luković Lukijan (1924) Dama i maskirani čovek kineski tuš u boji na papiru, 66x46 cm, 1993. sign: d.s. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 300 eur Delo je publikovano na strani 159 u monografiji “Lukijan 180 crteža” iz 2008. autora Nikole Kusovca

144. Aleksandar Luković Lukijan (1924) Klovn i drveni konj ulje na platnu, 33x41 cm, 2000. sign: d.d. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 350 eur

74


145. Vojislav Vojo Stanić (1924) Bez naziva ulje na platnu, 80x100 cm, 2005/06. sign: d.d. procenjena vrednost: 10000-12000 eur početna cena: 9000 eur VOJISLAV Vojo Stanić Rođen je 1924. godine u Podgorici. Diplomirao je vajarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, 1951.godine. Par godina kasnije odlazi u Herceg Novi, gde i danas živi, i potpuno se posvećuje slikarstvu. U mnogome na to je uticao njegov put u Pariz 1958. godine kada se upoznaje sa nasleđem nadrealista, kao i boravak u Rimu 1973. i 1974. godine, gde će na svoj način doživeti metafizičke slike De Kirika. Član je Crnogorske akademije nauke i umetnosti. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoj slikarski rad. Pored samostalnih izložbi u Beogradu, Podgorici, Oslu, Rimu, Novom Sadu, Cetinju, Motuvanu, Herceg Novom, Bolcanu, Somboru, Svetom Stefanu, Berlinu, Zagrebu, svojim radovima predstavljao je Jugoslaviju na Venecijanskom bijenalu 1996. godine. Slikarstvo Voje Stanića predstavlja osobeni nadrealizam, u smislu vedrine kojom njegove figurativne predstave zrače. U pomalo dekirikovski rešenom prostoru slike, motive iz svakodnevnog života postavlja u izmaštane, fantastične odnose sa likovima, koji svojim pozama odaju utisak zaustavljenog trenutka tog čudesnog sveta. Toplina kojom odiše njegova koloristička gama, dodatno je pojačana na slikama sa motivom mora i plaža, gde je narativnost posvećena suncu i svetlu. Enigmatski odnos likova i simbola ne budi u posmatraču uznemirenost, već naprotiv, utisak bezbrižnosti, pa čak i naivnosti, stalno je prisutan. Upravo je to ono što na prvom mestu Vojina platna odvaja od dela Dalija, Magrita, čije je uticaj neosporan, ali ne doslovan. Nema latentne agresivnosti halucinantnosti kojom odišu “prava” nadrealistička platna; Voja i kad je ironičan on to čini ljupko. I kako sam umetnik kaže “...Postoje zaista lijepe stvari. Zašto dokazivati da su ružne...Čak, lijepa iluzija je ispred ružne istine...” Milica Ilić

75


146. Srđan Đile Marković (1959) The Poison akril na platnu, 64x68.5 cm, 2008. sign: d.l. procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 400 eur

147. Mileta Prodanović (1959) Brandopolis akvarel na papiru, 45x30 cm, 2008. sign: poleđina procenjena vrednost: 400-450 eur početna cena: 300 eur

76


148. Božidar Damjanovski (1947) Faraon ulje na platnu, 40x40 cm, 1987. sign: d.s. procenjena vrednost: 400-450 eur početna cena: 300 eur

149. Milan Stašević (1946) Iz ciklusa “Desedimentacija” ulje na platnu, 40x30 cm, 2010. sign: d.d. procenjena vrednost: 450-550 eur početna cena: 400 eur

77


150. Mrđan Bajić (1957) Luka kombinovana tehnika na papiru, 54x48.5 cm, 1989/90. sign: d.d. procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 450 eur

151. Mrđan Bajić (1957) Stanimir i Stanimirka terakota, aluminijum, drvo, guma, papir, 40x15x15 cm, 2000. procenjena vrednost: 2500-3000 eur početna cena: 1800 eur

Skulptura Stanimir i Stanimirka delo je Mrđana Bajića, istaknutog predstavnika postmodernizma na ovim prostorima, profesora Vajarskog odseka na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Delo pripada ciklusu Yugomuzej, koji je autor radio od 1998. do 2004. godine. Bez konotacije ličnog, ili društveno- -angažovanog osvrta na epilog “jugoslovenstva”, Mrđan Bajić je napravio seriju originalnih radova sa dokumentacijskim značenjem i značajem jedne epohe. Ideja Yugomuzeja koja je započela slanjem fotodokumentacije, komentara i reakcija mejlovima, preko realizovanja skulptura, asamblaža, foto-akrila, printova, do zamisli da se i muzej izgradi na Trgu Slavija, u Beogradu, kao još jednom simbolu vremena koje predstavlja svako delo iz Yugomuzeja. U tom suočavanju sa prošlošću, posredstvom likovnih dela koja postaju najverniji reperi svih minulih događaja, ali bez osude ili potvrde, ciklus Yugomuzeja je bio izlagan u više prostora, ali najverodostojnije je publici preneo svoju poruku u onom iz kojeg je upravo i iznedren, a to je društveno-politička svakodnevnica.

78


152. Vladimir Dunjić (1957) Žena pauk ulje i akril na platnu, 80x70 cm, 1997. sign: d.d. procenjena vrednost: 3000-3500 eur početna cena: 2800 eur Delo je publikovano u monografiji “Vladimir Dunjić” autora Milana Komnenića

153. Vladimir Veličković (1935) Bez naziva akril na papiru, 103x65 cm, 1985. sign: d.s. procenjena vrednost: 3000-4000 eur početna cena: 2800 eur

79


154. Slobodan Trajković (1954) Bez naziva kombinovana tehnika na papiru, 45x60 cm, 1985. sign: d.l. procenjena vrednost: 300-400 eur početna cena: 250 eur

155. Saša Pančić (1965) Ritam ulje na platnu, 83x101 cm, 2002. sign: poleđina procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 600 eur

80


156. Gordan Nikolić (1951) Maska akril na platnu, 100x120 cm, 2009. bez signature procenjena vrednost: 2500-3000 eur početna cena: 1800 eur

157. Andrea Ivanović Jakšić (1979) Pomračenje ulje na platnu, 110x130 cm, 2003. sign: pozadi procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 700 eur

81


82


~ Dekorativna rasveta ~

Zastupljeni su svi vodeãi brendovi dekorativne rasvete: Philips, Massive, Eseo, Eglo, Globo...,instalacioni materijali i profesionalna rasveta za opremanje enterijera.

~ Jedinstven ~ ~Unikatni nameštaj namestaj pravljen punog dekorativne drveta, raðenrasvete: ruèno starim ~ Zastupljeni Dekorativna rasveta su svi vodeãi od brendovi Philips, zanatskim i svaki pojedinaèno „postareo“. Massive,tehnikama Eseo, Eglo, Globo...,instalacioni materijali i profesionalna rasveta za opremanje enterijera.

~ Profesionalna ~ ~Kovano gvožðe izrada kovanog gvožðaod i elemenata modernom ~ Jedinstven Unikatni nameštaj namestaj pravljen punog drveta, raðen ruèno starim tehnologijom i savremenom opremom po vašim željama. zanatskim tehnikama i svaki pojedinaèno „postareo“.

~ Projektovanje, ~ ~Kamini i peãi na pelet proizvodnja, tempovanje i ugradnja kamina, ~ Profesionalna Kovano gvožðe izrada kovanog gvožða i elemenata modernom baštenskih roštilja pekara, sušara, prilagoðeni prostoru u kome se nalaze. tehnologijom i savremenom opremom po vašim željama.

~ ~Mermeri graniti Seèenje obrada kamenaproizvodnja, po najsavremenijim tehnologijama ~ iProjektovanje, Kamini Ii peãi na ~pelet tempovanje i ugradnja kamina,

omoguãava brzo i pekara, kvalitetno ispunimo sve vašeprostoru želje. u kome se nalaze. baštenskihdaroštilja sušara, prilagoðeni

~ Mermeri I graniti ~

Seèenje i obrada kamena po najsavremenijim tehnologijama omoguãava da brzo i kvalitetno ispunimo sve vaše želje.

Unesite ljubav i toplinu u vaš dom !

Unesite ljubav i toplinu u vaš dom ! U Beogradu, ul.Bulevar kralja Aleksandra br. 240 radnim danom od 09 do 20 i subotom od 09 do 17 tel: 064 / 148 9010 ; 064 / 612 6882 83

U Beogradu, ul.Bulevar kralja Aleksandra br. 240 radnim danom od 09 do 20 i subotom od 09 do 17


84


Na mestu gde se spajaju južne padine orašačkog i vrbičkog brda, u venčačkom vinogorju na prostoru koji se zove „Vinogradi“, iznad Aranđelovca, negde na pravcu između Orašca i Topole, nalazi se Vinarija Vrbica. Danas, ova savremena vinarija sa svojih 1000 m² za preradu, smeštaj i negu vina, sa vinogradom od 14 hektara i uskoro sa objektom od 16 apartmana, vidikovcem, teniskim terenima sa ergelom i konjima za jahanje, predstavlja pravi biser ovog kraja. Ono što Vinariju Vrbica čini posebnom i što je razlikuje od drugih, pored dobrog vina, jeste i to što je proizvodnja grožđa i vina direktno povezana sa sportskom i turističko-ugostiteljskom ponudom, a sve to objedinjeno je na jednom mestu - u sred vinograda. U okviru vinograda nalazi se hrast star bar 240 godina. Legenda kaže da je u njegovoj senci zastao da se odmori, okrepi i popije malo vina Karađorđe kada je iz „Marićevića jaruge“ sa ustanicima krenuo za Topolu. Taj hrast nekako na simboličan način, predstavlja vezu između vremena Karađorđa i današnjeg vremena, između starog i savremenog, jer proizvodnja grožđa i vina na ovom prostoru ima dugu tradiciju a Vinarija Vrbica tu tradiciju samo nastavlja.

85


izdavač: Arte Media Takovska 20, Beograd, Srbija tel: +381 11 3241 641 info@artemedia.rs za izdavača: Milan Mitić, direktor tekst: Ljubica Miljković, Milica Ilić, Vladimir Vasić, Zdravko Vučinić, Nikola Kusovac dizajn: Žolt Kovač fotografije: Vladimir Miloradović štampa: Cicero tiraž: 1000

Zahvaljujemo se: istoričarima umetnosti koji su pisali tekstove za ovaj katalog: Ljubica Miljković, Milica Ilić, Zdravko Vučinić, Nikola Kusovac; galeriji Progres na ustupanju prostora za aukciju; sponzorima: Atelje Pale, Bella Casa, Division, Vinarija Vrbica; Projekat realizovali: direktor Arte Media doo Milan Mitić autor i art menadžer Vladimir Vasić istoričar umetnosti Milica Ilić PR Bojan Muždeka dizajn Žolt Kovač fotograf Vladimir Miloradović

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 74/75(497.11)”19”(083.82) 74/75.074(497.11)”19/20”(083.82) NOVOGODIŠNJA aukcija Arte [Media] : predaukcijska izložba 26. novembar - 1. decembar 2010. godine, [Beograd] / [tekst Vladimir Vasić ... [et al.] ; fotografije Vladimir Miloradović]. - Beograd : Arte Media, 2010 (Beograd : Cicero). - 90 str. : reprodukcije ; 22 x 27 cm Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. Tiraž 1.000. ISBN 978-86-912593-8-9 1. Васић, Владимир, 1977- [аутор] a) Арте Медиа (Београд) - Аукцијски каталози b) Ликовна уметност - Србија - 20в - Изложбени каталози COBISS.SR-ID 179594252

86


NOVOGODIŠNJA ARTE AUKCIJA Arte Media doo Takovska 20 11000 Beograd

Potvrda o učešću na aukciji Novogodišnja aukcija slika

Potvrđujem da sam saglasan sa uslovima rada i da pristajem da izvršim isplatu u navedenim rokovima. Upoznat sam sa Uslovima određenim od strane organizatora aukcije.

datum: 1. 12. 2010.

Ime i prezime Adresa

Potpis: Bankovni

Telefon elektronska pošta

Datum:

Potpis:

87


Beleške

88


NOVOGODIĹ NJA ARTE AUKCIJA Arte Media doo Takovska 20 11000 Beograd

moje ime licitira za dole navedene lotove do iznosa navedenih u ovoj potvrdi.

Ime autora/Naziv slike

Broj lota

EUR

Potpis:

Datum:

Potpis:

89


Beleške

90

Novogodisnja aukcija ARTE  

Aukcijski katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you