Page 1

HANDBOK UTGÅVA 1 • 2003

Värmemätare


Ett svenskt småhus förbrukar i genomsnitt cirka

Mätningens noggrannhet är avhängigt av såväl

20 MWh per år. För en fastighetsägare kan vär-

mätarens egenskaper, installation samt att mätaren

mekostnaden svara för en dryg femtedel av de

är rätt dimensionerad för systemet.Vid investering

direkta fastighetskostnaderna. Vid debiterings-

av nya värmemätare är det inte bara anskaffnings-

mätning av värmeenergi är det därför av stor vikt

priset som man skall ta hänsyn till. Man måste

att mätningen sker på ett korrekt sätt för en god

även beakta kostnaden för eventuella reparationer

ekonomi. Energileverantörens ekonomiska resul-

och olika möjligheter av fjärravläsning m m, vil-

tat såväl som konsumentens enskilda intressen

ket utgör en betydande del av totalkostnaden vid

gentemot leverantören skall tillvaratas.

köp av värmemätare. Denna handbok syftar till att ge dig vägledning i dessa frågor.


INNEHÅLL

Mätning av värmeenergi

4

Värmemätare

6

Föreskrift och standard

14

Dimensionering

22

Fjärravläsning

26

Installation

34

Applikationsexempel

42

Armatecs produktprogram

44

3


MÄTNING AV VÄRMEENERGI

En värmemätare eller energimätare är en

En annan typ av applikation är en sekundär

anordning för att mäta termisk energi i värme-

fördelningsmätning

och kylsystem. Principen för energimätning

enligt ovan är placerad, för villaområdet eller

i fjärrvärmeanslutna fastigheter är att mäta

fastigheten. Där man sedan internt inom t.ex.

vattenflödet i primärkretsen och med täta intervall

en bostadsrättsförening fördelar kostnaderna

multiplicera detta med temperaturdifferensen

genom individuell energimätning med en mätare

mellan tillopp- och returledningarna, s k integ-

placerad på sekundärsidan hos varje abonnent.

rering.

4

där

en

summamätare


Värmemätare radiatorkrets

Ink. FV.

RAD VVX

AJ8363 AJETEX Expansionskärl

VV

Värmemätare primärkrets

VVB VVX

Utg. FV.

VVC Ink. KV.

Värmemätning i fjärrvärmesystem, t.ex. som tillbehör till Armatecs prefabricerade fjärrvärmerum, AT 8400.

= Konstant flöde = Variabelt flöde

Värmemätning i pannanläggning, stora flöden med små temperaturskillnader Volymflödet Q mäts av flödesdelen, temperaturVärmeeffekten beräknas enligt formeln:

differensen ΔΘ mäts av temperaturgivarna,

P = Q x ρ x cp x ΔΘ

densiteten ρ och värmeinnehållet cp benämns ibland som K-faktorn och är en flytande faktor.

P

= Värmeeffekt, kW

Q

= Volymflöde m3/s

Den specifika massan och entalpin är beroende av

ρ

= Densitet, kg/m3

typen av fluid och beräknas i integreringsverket.

cp

= Specifik värmekapacitet, kJ/(kg x K)

ΔΘ

= Temperaturdifferens mellan tillopp och returledning, K

När värmeeffekten integreras över tiden fås värmemängden, dvs. energin.

5


V Ä R M E M Ä TA R E

En komplett energimätare för värme eller kyla

Mekaniska flödesmätare

består av en flödesmätare och en värmemätardel.

Bland de mekaniska flödesmätarna finns varianter

Värmemätardelen består av integreringsverk och

som en- och flerstråliga vinghjulsmätare eller

två temperaturgivare.

turbinhjulsmätare

(Woltmanmätare).

Vatten-

strömmen ger vinghjul, alternativt turbinhjul, Flödesmätaren är den del som normalt påverkar

en mot strömningshastigheten svarande rotations-

den sammanlagda noggrannheten mest. Det

hastighet. Hjulets rotation överförs till ett räkne-

finns ett antal olika lösningar som flödesmätarna

verk, som registrerar vattenvolymen. Mätarna

bygger sin mätprincip på. Mekaniska flödesmätare

har räkneverket helt avskiljt från mätarens våt-

har länge varit det mest etablerade på marknaden

del via en magnet- eller elektronisk koppling,

inom värmemätning men har mer och mer ersatts

s k torrlöpande mätare. Fördelen med en elekt-

av statiska flödesmätare av främst ultraljudstyp.

ronisk koppling till rotorn är ett minskat friktionsmotstånd.

6


Flödesmätaren har en magnetisk brytkontakt (s.k.

Vinghjulsmätaren har fördelen att den kräver

Reedkontakt) som registrerar volymen i form

korta eller inga raksträckor.Vinghjulsmätaren har

av potentialfria pulser. Kallvattenmätare är ofta

också fördelen att den har ett stort mätområde.

10-baserad på pulsutgången, dvs. 1 puls/10 liter,

Woltmanmätaren har liknande egenskaper men

1 puls/100 liter eller 1 puls/1000 liter osv. Vid

kräver en raksträcka på minst 3 x ledningens

varm- och hetvattenmätare är pulsutgången ofta

diameter före mätaren.

4-baserad, dvs. 1 puls/2,5 liter, 1 puls/25 liter eller 1 puls/250 liter osv. Integreringsverket skall vara

Begränsningar hos båda typerna av mekaniska

programmerat till flödesmätarens specifika pulstal

flödesmätare finns i noggrannheten vid låga laster,

för att få en korrekt beräkning.

att de har en låg upplösning på pulsutgången samt att de är känsliga för nedsmutsning och mekaniskt slitage. Detta slitage är betydande vid eventuell överbelastning.

7


Magnetisk-induktiv flödesmätare, MI

De är okänsliga för temperaturer och de har inte

Mätprincipen hos magnetisk-induktiva flödes-

något direkt tryckfall.

mätare bygger på Faradays induktionslag som säger, att när en ledare (fluiden) rör sig genom

MI-mätare har inga rörliga delar som kan förslitas

ett magnetfält (mätröret) ger detta upphov till

och de tål försmutsande vätskor, även om det

en inducerad spänning. Denna spänning är

finns en viss känslighet för magnetitbeläggningar,

direkt proportionell mot flödet. Den inducerade

speciellt i kopparrör. Mätröret på Armatecs MI-

spänningen fångas upp av två elektroder.

mätare (AT 7184) är invändigt klätt med teflon

Mätvärdet behandlas i en signalomvandlare

för att minska risken för invändiga beläggningar.

(förstärkare) som beräknar flödet till önskad utsignal. Flödesmätaren består av ett mätrör,

Mätarna kräver vätskor med ledningsförmåga

helt utan rörliga delar, samt en separat monterad

(konduktivitet på minst 3 μS/cm). Det är

signalomvandlare.

t.ex. ej lämpligt att använda en MI-mätare på totalavsaltat vatten, eftersom fluiden saknar

Fördelarna med MI-mätare är att de har mycket

elektrisk ledningsförmåga. Vidare kräver MI-

hög mätnoggrannhet och ett stort mätområde.

mätare noggrann installation samt väl tilltagna raksträckor före och efter mätröret.

8


Ultraljudsmätare

jämföra dessa tidsdifferenser kan ultraljudsmätaren grundar

noggrant beräkna flödet, s k löptidsmätare. Våra

sig på att en ljudvåg påverkas på olika sätt om

ultraljudsmätare PolluStat E (AT 7500B) och Pollu-

vågen går medströms eller motströms i ett flöde.

Flow (AT 7550) har en snabb mätcykel (samp-

Detta kan utnyttjas för att mäta hastigheten hos

lingfrekvens) på hela 1 Hz (alternativt 8 Hz vid

vatten som strömmar genom ett rör. Ultraljudet

förfrågan). En snabb mätcykel ökar noggrannheten.

genereras och detekteras av två piezoelektriska

Det momentana flödet utgör ett medelvärde av en

kristaller i varje ända av mätröret vilket fungerar

sekvens av mätningar.

Ultraljudsmätarens

funktionsprincip

som både sändare och mottagare.

Instrumentet mäter flöde genom att sända ljud från en sensor till en mottagande sensor. Tidsintervallen mellan sänd och mottagen signal

Mätprincip hos PolluStat E, och PolluFlow qp 0,6-10.

beräknas mycket precist av flödesmätaren. Därefter byter sensorerna funktion. Den ursprungligt mottagande sensorn blir nu den sändande sensorn och ultraljudssignalen sänds i motsatt riktning. Återigen beräknas tidsintervallen mellan sänd och mottagen signal. Löptiden i flödesriktningen är snabbare än löptiden mot flödet. Genom att

Mätprincip hos PolluStat E och PolluFlow, qp 15-60.

9


Ultraljudsmätare har ett stort mätområde med

En kompaktvärmemätare motsvarande PolluStat E

mycket hög noggrannhet och långtidsstabilitet.

är enkel att installera. Man behöver t.ex. inte

De har fördelen att de har ett mycket lågt

tänka på flödesmätarens pulstal.

tryckfall. Ultraljudsmätare har inte några rörliga delar som kan förslitas och de är okänsliga för magnetiter och smuts i rörledningarna.

10


Integreringsverk

koder som visas i en LC-display. Armatecs separata

Integreringsverket är den del i värmemätaren

integreringsverk PolluTherm (AT 7274B) har mot-

som räknar ut energimängden, dvs integrerar

svarande menyfunktioner som integeringsverken i

volympulser från flödesmätaren med temperatur-

kompaktmätarna PolluCom E (AT 7510A) och

differenser mellan tillopp- och returledningarna.

PolluStat E (AT 7500B). Det gör det enkelt att

Resultatet samt mätdata och eventuella felkoder

hantera mätare inom samma ”familj”.

Genom att trycka på verkets stegningstangent kan du bläddra cykliskt mellan displayerna, som delas in i fyra menygrupper:

11


Integreringsverket kan enkelt förses med olika plugg-in kort för fjärravläsning med pulsutgång för energi och volym. Alternativt olika typer av datautgångar för vidarekoppling till en DUC (Data Under Central).

Temperaturgivare

Pt 500 betyder att resistansen i termometern är

Det är viktigt att temperaturgivarna är parade

500 Ohm vid 0 oC, där olika temperaturer ger

för att registrera samma temperatur, då det är

olika ökat motstånd enligt en standardiserad

temperaturdifferensen som mäts.

DIN-skala. Pt 500 givare har fördelen att de är noggrannare samt har en lägre strömförbrukning

Med parade temperaturgivare av god kvalitet,

vid t.ex. batteridrift än motsvarande Pt 100

t.ex. i platinalegering, får man en mycket liten

givare. Här avgör integreringsverket vilken

onoggrannhet som bara marginellt påverkar

typ av temperaturgivare som skall användas.

slutresultatet. Idag är Pt 100 och Pt 500 givare

Armatecs integreringsverk PolluTherm är i

etablerade som standard inom termisk energi-

standardutförande förberedd för Pt 100 givare.

mätning.

Kompaktmätare PolluCom E och PolluStat E har färdigmonterade Pt 500 givare.

12


Anslutningen mellan temperaturgivare och in-

Samtidigt som man bibehåller en korrekt

tegreringsverk kan göras på två olika sätt, med två-

absoluttemperatur.

eller fyrledarkoppling. Tvåledarekoppling är den vanligaste och innebär att man endast använder

Vid montering av temperaturgivare rekom-

två

anslutningskablarna. Kablarna

menderas dykrör eller direktmontering i kulventil

skall vara lika långa till temperaturgivarna.

med uttag. Detta är främst ur säkerhetssynpunkt

Fyrledarekoppling är en billig lösning där man

i system med höga temperaturer. Dykrören eller

med minskad kabelresistans kan dra långa

kulventilerna underlättar även utbyte, då vattnet

kablar, upp till 23 meter utöver standardlängden,

i ledningarna inte behöver tappas ut. I kylsystem

från integreringsverket till mätpunkterna.

skall dykrören alltid vara av rostfritt stål.

ledare

i

13


F Ö R E S K R I F T O C H S TA N D A R D

För att ge slutkunden en korrekt debitering

debitera privata hushåll. Det gäller även om

regleras mätarhanteringen av ett antal lagar

hushållet ingår som en del i en samdebitering

och föreskrifter. De två myndigheter som

med t.ex. kontors- och affärslokaler. Mätarlagen

utfärdar regler om värmemätare är Swedac och

är ett konsumentskydd och syftar till att förstärka

Boverket. Swedac utfärdar ackrediteringar för

konsumentens rätt mot energileverantören.

mätarverkstäder och kontrollorgan, och Boverket är föreskrivande och tillsynsmyndighet.

Mätare som enbart mäter förbrukning i industrier, lokaler, handel och offentlig verksamhet omfattas

Boverkets Författningssamling

inte av lagen.

Boverkets Författningssamling BFS 1998:25 VOV 4 (med ändringar BFS 2002:12 VOV5)

En

bostadsrätts-

eller

samfällighetsförening

är en föreskrift som omfattar alla värmemätare

som använder mätare för att fördela kostnader

och nya varmvattenmätare som används för att

mellan de olika hushållen undantas från mätarlagen. Detsamma gäller i hyresfastighet som

14


använder mätare för att individuellt fördela

Reglerna är skrivna för att underlätta fri

förbrukningskostnader. Däremot innefattas den

handel

huvudmätare som registrerar förbrukningen till

ömsesidighetsklausulen, Cassis de Dijon.

inom

EES

enligt

tillämpning

av

en fastighet av lagreglerna. Det är alltid tryggare att välja en mätare som är typgodkänd enligt

Övriga mätare, som t.ex. avancerade mätare till

BFS.

industrin, kan väljas utan hänsyn till Boverkets Författningssamling.

BFS innehåller utdrag av följande delar:

Utesittningstider Typgodkännande

Under förutsättning att mätarens felvisning inte

Värmemätare, som skall användas till hus-

överstiger tillåtna felgränser får de vara i drift

hållsdebitering, skall vara typgodkända mot

under följande tider innan de revideras eller

svenska nationella regler enligt något av följande:

skrotas enligt BFS:

av Swedac ackrediterat certifieringsorgan, t.ex. SP.

Flödesgivare med ett nominellt flöde (qn) alternativt ett permanent flöde (qp) större än 1,5 m3/h,

längst 5 år.

motsvarande ackrediterat certifieringsorgan inom EES (EU samt Norge och Island).

 

upp till och med 1,5 m3/h, längst 10 år.

organ från land inom EES som på annat sätt erbjuder

motsvarande

garantier

ifråga

Övriga flödesgivare med ett permanent flöde (qp)

om

kompetens och oberoende, t.ex. tyska PTB.

Integreringsverk och temperaturgivarpar, längst 10 år.

mätaren skall vara godkänd enligt annat EES lands nationella regler, om de överrensstämmer med BFS 1998:25 både vad gäller krav på mätare och certifieringsorgan.

15


Kan

mätaren

bibehålla

en

dokumenterad

mätnoggrannhet under en längre period än den

Miljöklass A (hushållsbruk, installationer inomhus)

föreskrivna, finns det möjlighet att söka förlängd

o o  Omgivningstemperatur +5 C till +55 C.

utesittningstid.

 Låg luftfuktighet.  Normala elektriska och elektromagnetiska

BFS beskriver att revision och kontroll av mätare

förhållanden.

skall utföras av Swedac ackrediterat kontrollorgan. Detta gäller även värmemätare som är installerade i det egna fjärrvärmenätets fjärrvärmecentraler.

Miljöklass B (hushållsbruk, installationer utomhus)

 Omgivningstemperatur –25 oC till +55 oC.  Normal luftfuktighet

Vid revisionen görs normalt en okulärbesiktning, intagsprov, rengöring och byte av trasiga

 Normala elektriska och elektromagnetiska förhållanden.

delar, eventuella slitagedelar samt batterier. Flödesmätaren

skall

täthetskontrolleras

med

dokumentation. Dessa åtgärder görs för att mätaren skall mäta inom tillåtna felgränser ytterligare en utesittningsperiod.

Miljöklassning

Miljöklass C (industriella installationer)

 Omgivningstemperatur +5 oC till +55 oC.  Normal luftfuktighet  Svåra elektriska och elektromagnetiska

förhållanden.

Värmemätare skall, beroende på användnings-

16

område, uppfylla en eller flera av följande

Miljöklass A är fullt tillräcklig för de flesta

miljöklasser:

applikationer av värmemätning för fjärrvärme.


Standard SS-EN 1434 Europastandarden

EN

1434

är

industrins

frivilliga standard för värmemätare framtagen av CEN/TC176. Standarden är lämplig att använda när kravspecifikationen sätts samman. De metrologiska kraven och anvisningarna om lämpliga provmetoder som standarden innehåller

utgör

numera

också

de

legala

kraven på energimätare i Sverige i Boverkets

 Allmänna krav  Konstruktionskrav  Datakommunikation och gränssnitt  Provning och typgodkännande  Provning för första verifiering  Värmemätarens installation, idrifttagning, driftövervakning och underhåll.

Författningssamling. Standarden omfattar sex delar:

Flödesområde

flödesmätares egenskaper. Detta har medfört en

Vid den senaste revideringen av värmemätar-

ny normnomenklatur, där qmin, qn och qmax

standarden EN 1434, har man tagit intryck av

har ersatts av och definieras enligt följande

den tekniska utvecklingen av främst statiska

beteckningar:

Noggrannhetskrav för flödesmätare klass 3 enligt BFS 1994:26

17


Noggrannhetskrav för flödesmätare klass 2 enligt SS-EN1434

Övre gränsvärde, qs (superior) är det största

flödet, över vilket värmemätaren skall fungera

flöde, vid vilket värmemätaren skall fungera

utan att den största felvisningen överskrids

under korta perioder (<1 tim/dag; <200 tim/år),

(tidigare qmin).

utan att den största tillåtna felvisningen överskrids (tidigare qmax).

För statiska mätare kan qp och qs vara samma flöde eftersom mätarna normalt alltid klarar det

Permanent flöde, qp, är det största flödet, vid

största flödet kontinuerligt, men högsta tillåtna

vilket värmemätaren skall fungera kontinuerligt,

tryckfall kan vara avgörande. Eftersom qn är ett

utan att den största tillåtna felvisningen överskrids

konstruerat värde (0,5 x qmax) motsvarar det

och tryckfallet över mätaren inte överstiger 250

inte alltid qp. Flödet qp kan vara större än qn,

mbar (25 kPa).

men aldrig lägre för samma mekaniska mätare. Gränsvärdet qt (transitional) har utgått ur den nya

Undre gränsvärde, qi (inferior), är det lägsta

18

standarden.


Noggrannhetskrav

Temperaturgivarpar

I standarden delas kompletta värmemätare upp i

Et = ± (0,5 + 3 ΔΘ min /ΔΘ) % (max felvisning

noggrannhetsklasserna 2 och 3, vilket bestäms av

± 0,5 % vid stora temperaturdifferenser) där

flödesgivaren, där klass 2 har störst noggrannhet.

felvisningen, Et, anger det visade värdet i

Kraven för en klass 1 mätare är idag inte fastställda.

relation till det vedertagna börvärdet mellan

Energimätarens största tillåtna felvisning varierar

utsignalen från temperaturgivarparet och tem-

beroende på temperaturdifferens och flöde.

peraturdifferensen.

Den största tillåtna relativa felvisningen för delenheterna är:

Förhållandet mellan temperatur och resistansvärde av varje enskild givare i ett par får inte skilja från

ΔΘ = (”Delta Teta”) aktuell temperatur-

värdena med mer än motsvarande 2 K.

differens i provpunkten, K q = aktuellt flöde i provpunkten, m3/h

Flödesgivare Integreringsverk

Klass 2: Ef = ± (2 + 0,02 qp / q), men inte mer

Ec = ± (0,5 + ΔΘmin / ΔΘ) % (max felvisning ±

än ± 5 % (max felvisning ± 2 % vid stort flöde)

0,5 % vid stora temperaturdifferenser)

Klass 3: Ef = ± (3 + 0,05 qp / q), men inte mer än ± 5 % (max felvisning ± 3 % vid stort flöde) där

där felvisningen, Ec, anger värdet på den visade

felvisningen, Et, anger det visade värdet i relation

värmeenergin i relation till det vedertagna bör-

till det vedertagna börvärdet mellan utsignalen från

värdet för värmeenergi.

flödesgivaren och massa eller volym.

19


Den maximalt tillåtna felvisningen är summan av

efter tidigare beskrivna värdena qmin och qt

felvisningen för delenheterna och definieras för

(gränsvärde) i tre metrologiska klasser enligt

en komplett klass 3 mätare som:

följande tabell:

E=± (4+4 ΔΘmin / ΔΘ + 0,05 qp / q) %

För en komplett klass 2 mätare som:

E=± (3+4 ΔΘmin / ΔΘ + 0,02 qp / q) %

Dessa gränser gäller vid test som normalt avser en

I våra produktblad anges även ibland startvärdet

ny produkt. Det är dock lika viktigt att mätaren

(qstart) vilket är det minsta värdet där mätaren

över tiden kan hålla snäva toleranser och här är

registrerar ett flöde. Detta värde ligger under

mätare utan rörliga delar överlägsna.

qi (qmin) och kan därför ligga långt utanför noggrannhetskraven. Standarden kräver inte att

Mätområde

qstart anges.

Utöver mätnoggrannheten och långtidsstabiliteten är mätområdet väsentligt för mätresultatet. Flödesmätaren för värmedebitering i en villa kräver större arbetsområde än motsvarande mätare i flerbostadshus. En och samma mätarstorlek kan användas i flerbostadshus av varierande storlek.

Mätområde för ultraljudsmätare PolluStat E och PolluFlow.

En noggrann mätare med ett metrologiskt

Armatecs ultraljudsmätare har ett mycket stort

mätområde på 1:200 är tillräckligt känslig för att

dynamiskt mätområde och börjar registrera flöden

registrera de flesta flöden som förekommer i en

vid ungefär 40 % av det minsta värdet qi. För en

villacentral.

mätare med angivet normflöde av qp=0,6 m3/h motsvarar qstart 2,4 liter per timme. Den övre

Hos en

20

vissa

mekaniska

metrologisk

flödesmätare

klassning. Mätaren

anges indelas

mätgränsen qsat (saturation), motsvarar qp x 2,3 vid vilket mätaren helt slutar registrera flöden.


Mätinstrumentdirektivet (MID)

form av ”moduler” utgör bedömningen för

Under denna Handboks framtagning pågår

överrensstämmelsen

ett arbete inom EU om en ny mätarstandard,

kommer utöver CE-märkning också att förses

Mätinstrumentdirektivet (MID). Denna kommer

med en metrologisk tilläggsmärkning (”M”

att släppas av Europaparlamentet under andra

och året för märkningen). I framtagandet av

hälften av 2003 och träda i kraft från och

standarden utgår man från tidigare beskrivna

med januari 2004. Det är sedan upp till varje

CEN standard EN 1434 med tillägg. Några

medlemsstat att implementera standarden i

kompletteringar mot nuvarande standard är bl.a.

sin lagstiftning inom 24 månader. MID skall

att noggrannheten för en klass 1 mätare finns

tillämpas över hela EES-området 30 månader

definierad, hållbarheten skall redovisas (baserat på

efter ikraftträdandet. Detta medför att direktivet

lämpligt prov hos tillverkaren). Miljöklassningen

kommer att träda i kraft i Sverige senast juli

är mer detaljerad i fråga om störningar från

2006. Utöver detta kommer det att vara en

statiska magnetfält mm.

enligt

MID.

Mätarna

övergångsperiod inom olika tidsintervall beroende på typen av mätare. Våra värmemätare som har

Syftet med det nya direktivet är att öka

ett ”obegränsat typgodkännande” kommer att ha

harmoniseringen i huvudsak för att underlätta

en övergångsperiod på 10 år.

handeln inom EES, men också för att öka konsumentskyddet. Direktivet medför att snabba

Ett större ansvar, som verifikationer, läggs

tekniska utvecklingar kan lanseras utan att behöva

hos tillverkaren där olika kvalitetssystem i

begränsas. Detta förbättrar tillverkarens roll samtidigt som vi får ett större ansvar.

21


DIMENSIONERING

Fjärrvärmecentraler utsätts huvudsakligen för

Tappvarmvattenlasten varierar måttligt med års-

två typer av belastning, radiatorlast och tapp-

tiden, under dygnet varierar den däremot kraftigt.

varmvattenlast. Dessa belastningar har helt

Förbrukningen av tappvarmvatten i bostadshus är

olika egenskaper. Radiatorlasten förändras för-

starkt beroende på brukarvanor hos de boende.

hållandevis långsamt. Den är högst på vintern,

En viktig faktor när tappvarmvattenlasten analy-

för att beroende på aktuell breddgrad, minska

seras är dess sammanlagring beroende på antalet

eller upphöra helt under sommarhalvåret. Till

tappställen eller lägenheter som betjänas av en och

denna säsongsbetonade variation tillkommer

samma fjärrvärmecentral. Sammanlagringen ökar

mindre dygnsvariationer, som förutom rådande

kraftigt så fort antalet lägenheter i ett bostadshus

utomhustemperatur, solinstrålning, vindhastighet

är större än ett och uppnår en mättnad vid ca

och även byggnadens interna värmekällor, kan

200 lägenheter. Därav följer att lastdynamiken i

bero på tekniska ingrepp som t.ex. nattsänkning

en fjärrvärmecentral varierar beroende på den

och morgonhöjning av radiatortemperatur mm.

anslutna byggnadens storlek. Mätare för värme väljs med avseende på följande förutsättningar:

22


Flöde

Mekaniska mätare dimensioneras för normal drift

För småhus och mindre flerbostadshus upp till 10-

mellan gränsflödet qt och qn (qp). Mätnoggrann-

20 lägenheter är flödesbehovet för varmvattnet

heten är då ± 3 %. I regel överdimensioneras dessa

ofta dimensionerande för flödesgivaren.

mätare ur driftsäkerhetssynpunkt för att minska risken för mekaniska skador. En stor mätare

Flödesmätare av ultraljudstyp dimensioneras

innebär ett högt startflöde som i sin tur medför att

för normal drift på flödet mellan qp och qs, med

låga flöden inte registreras.

hänsyn taget till ett högsta tillåtna tryckfall på 250 mbar. Kontroll mot mätarens tryckfallsdiagram är

Effekt

därför nödvändigt.

Flödesmätare med lägsta qp (qn) som klarar flöde baserat på effekter och temperaturfall enligt

För magnetisk-induktiva mätare rekommenderas

formeln:

en dimensionering med flödeshastigheter inom 2-6 m/s. Detta för att säkerställa dels en god mätnoggrannhet, dels för att motverka beläggning på

elektroderna

och

isolationsbeklädnaden

i mätröret. Detta ger i allmänhet minst en dimension mindre på mätaren än på rörledningen. Detta beror på att flödesmätaren skall arbeta inom

Q=

P x 0,86 ΔΘ

Q = Flöde, m3/h P = Effekt, kW ΔΘ = Temperaturdifferens, K

0,86 Mcal/h = 1 kW

ett flödesområde med så god mätnoggrannhet som möjligt. Kontrollera att tryckfallet i nedkoningen

där qp (qn) < dimensionerat maxflöde.

inte blir för stor. Lämplig storlek bestäms med hjälp av nedanstående diagram:

23


Som hjälp vid val av mätarstorlek för värmemätare finns även följande tabeller för respektive mätares effektområde vid olika temperaturfall.

Effektområde i kW för ultraljudsflödesmätare PolluStat E (AT 7500B) och PolluFlow (AT 7550). Värden mellan qi, qp och qs (*med hänsyn till max tryckfall på 250 mbar).

Effektområde i kW för värmemätare med magnetisk induktiv flödesdel (AT 7184).

Effektområde i kW för värmemätare med mekanisk flödesdel. Värden mellan qmin, qt och qmax.

24


Uppvärmd yta

Skall även tappvarmvatteneffekten medräknas,

Effekten bestäms av totalytan och schablonmässigt

bestäms denna genom att totalytan omräknas

skattat värde på effektbehov per m2.

till antal lägenheter, varefter sannolikt flöde, baserat på normflöde 0,2 l/s beräknas. Med

Schablonvärden:

för

och lägenhet,

hjälp av temperaturfallet

tappvarmvattenberedning tas tappvarm-

vatteneffekten fram.

Nybyggnation

50 W/m2

Antal lägenheter

ROT

60 W/m2

Flödesmätare bestäms på liknande sätt som vid

Gammal bebyggelse,

70 W/m2

uppvärmd yta, men baseras på genomsnittlig yta

dåligt isolerat

per lägenhet på 70-80 m2. Uppvärmningsbehovet beräknas till 3,6 kW/lägenhet för nybyggnation och 5 kW/lägenhet för äldre fastigheter.

Exempel på val av ultraljudsflödesmätare PolluStat E (AT 7500B) och PolluFlow (AT 7550) beräknat efter dimensionerat flöde (rad. + vvb) mellan qp och qs med hänsyn till max tryckfall på 250 mbar.

25


FJÄRRAVLÄSNING

Ett problem vad gäller avläsning är att få tillträde

Med två pulsutgångar fås flödes- och energipulser,

till själva mätaren, särskilt gäller detta i villor. Idag

där varje puls motsvarar en viss förbrukning, t.ex.

finns det flera olika metoder för att minimera

1 puls/liter alternativt 1 puls/10 liter samt 1

dessa manuella och kostsamma avläsningar. Ett

puls/kWh alternativt 1 puls/10 kWh beroende

antal metoder för automatisk fjärravläsning

på mätarens storlek.

(AMR-Automatic Meter Reading) finns att tillgå och kan enkelt kompletteras i integreringsverket

Analog signal

med s.k. plugg-in moduler.

Till

vissa

DUCar

för

fastighetsövervakning

önskas en analog 0/4-20 mA signal. Armatecs

Puls

MI-flödesmätare har denna utsignal inbyggd i

Puls är det vanligaste förekommande systemet för

förstärkaren. Ett annat alternativ är vår ultra-

anslutning till DUC (Dataundercentral). Pulsen

ljudsflödesmätare PolluFlow, (AT 7550) i kombi-

är antingen av typ potentialfri Reed eller en

nation med integreringsverket PolluWatt Duo

elektronisk Open Collector.

(AT 7280A) och temperaturgivare för att få en komplett värmemätare.

26


Integreringsverket PolluWatt Duo kan ge tre

Stjärntypologi

programmerbara analoga signaler för exempelvis:

Varje komponent är sammankopplad till en central processorenhet med en egen anslutningslina. Utrustningen kommunicerar sekventiellt eller var

Flöde

för sig. En nackdel med denna typ av system är

Energi

det stora behovet av kabeldragningar.

Tilloppstemperatur

Returtemperatur

Ring typologi

Temperaturdifferens

I det här fallet är komponenterna anslutna till varandra i en ring och datasignalen överförs från punkt till punkt. Den stora nackdelen är att om

Önskas ren flödesmätning med en analog utsignal

en enskild mätare skulle fallera kommer hela

är en frekvensomvandlare, t.ex. AT 7281FM-1DK

nätverket att slås ut.

ett prisvärt alternativ. Bus typologi

Bussystem

Komponenterna är sammanslutna till varandra

Vill man överföra stora datamängder och olika

genom en enskild kabel, med resultatet att enbart

mätparametrar från värmemätaren bör man

en mätare åt gången kan sända signal med mätdata.

använda sig av ett databussystem. De flesta

Denna typologi är mycket kostnadseffektiv, den

lokala datanätverk använder sig av en av följande

kommer inte att störas om någon mätare fallerar

metoder (typologier) för att sammankoppla

och det tillåter överföring av data från samtliga

systemet.

mätpunkter eller en grupp av mätare.

Stjärntypologi

Ring typologi

Bus typologi

27


Ett seriebussystem kan definieras som en

M-Bus

överföringsväg över vilken de anslutna mätarna

Meterbus har länge varit en använd standard

överför sina mätdata seriellt (eller bit för

(EN 60870-5) i Europa som utvecklats vid tyska

bit) över tiden i motsatt till ett parallellt bus

Paderborn universitetet tillsammans med Techem

system

där

AG och Texas Instruments i Tyskland. En enkel

skapar

ett

mätarnas

databitar

tillsammans

datatelegram. Seriebussystem

är

M-Businstallation är en PC med mjukvara för

mer kostnadseffektivt samt har en högre

avkodning

överföringshastighet.

med en nivåkonverterare som fungerar som

av

datatelegrammet

tillsammans

masterenhet. Denna kommunicerar genom ett Dagens datatelegram utifrån

en

är generellt

utvecklade

tvåtråds bus med klienterna (mätarna). M-Bus

standard, ”Open Systems Inter-

protokollet kan även användas för avläsning av

connection Reference Model”, som innehåller

tappvatten och elmätare.

en komplett uppsättning protokollegenskaper.

28

Dessa klassificeras enligt sju funktionskategorier

M-Bus använder sig av ett hierarkiskt system där

eller ”lager”. Dessa informationslager utnyttjas

kommunikationen kontrolleras av en masterenhet

mer eller mindre av respektive dataprotokoll hos

med ett antal underliggande slavenheter (upp

olika mätarfabrikat. Kontakta Armatec för att

till 250 stycken enskilt adresserade mätare per

erhålla dataprotokollet till våra specifika mätare.

segment). Slavenheterna är sammankopplade


parallellt till en tvåtråds anslutningskabel. Data-

kan ökas med en lägre överföringshastighet,

överföringen sker i digital form från slavarna till

tjockare kabel (1,5 mm2) och färre antal slavenheter,

masterenheten i form av spänningsvariationer

t.ex. upp till 3600 meter vid 64 st. slavenheter.

mellan 24 V och 36 V som motsvarar ettor och nollor. Systemet hämtar sin elmatning från

M-Bus systemet kan innehålla flera s.k. zoner,

bussystemet och inte från själva mätaren. Kabeln

vilka har sina egna adressgrupper.Varje zon består

är en vanlig telefonkabel (0,5 mm2). Polariteten

av segment (slavar) med sin egen repeter och en

på anslutningskabeln har ingen betydelse, vilket

PC som fungerar som masterenhet. Varje repeter

underlättar installation. Max avståndet mellan slav-

kan omvandla M-Bus signalen till ett läsbart

och masterenheten får inte överstiga 380 meter

datatelegram via ett RS232 port för anslutning

vilket motsvarar en kabelresistans på 29 ohm. Detta

till en PC. Datorn i sin tur behöver erforderlig

avstånd hänsyftar på en standardkonfiguration med

programvara för att omvandla telegrammet till en

en överföringshastighet mellan 300 och 9600 Baud

enkelt hanterbar information för avläsning, t.ex.

och maximalt 250 stycken slavenheter. Avståndet

mjukvaran DOKOM CS.

Armatecs kompaktvärmemätare PolluStat E, PolluCom E och integreringsverk PolluTherm använder sig av samma M-Busprotokoll där följande parametrar kan avläsas:

   

Energi

 

Tillopps- och returtemperatur

Volym Flöde Effekt

Temperaturdifferens

   

Mätarens tillverkningsnummer

 

Historiska data för energi, volym, maxflöde och max

Max effekt Max tillopps- och returtemperatur Tariffdata

genomsnittseffekt

29


Applikationsexempel 1, M-Bus

Applikationsexempel 2, M-Bus AT 7500BM-BUSP för anslutning av vattenmätare till värmemätarens M-Bus kort (finns från våren 2004).

30


LonWorks

induktiv avläsningskontakt (MiniPad) placeras på

LonWorks som har utvecklats av det amerikanska

fasaden, max 50 meter från mätaren kopplat med

företaget Echelon, är ett kommunikationssystem

tvåtrådskabel. Avläsningen av förbrukningen samt

främst

en

mätarnummer sker med hjälp av en batteridriven

fastighet kan många olika funktioner såsom

handterminal (MiniReader). Mini-Busutgång är

värmereglering,

standard på PolluStat E och PolluTherm och finns

för

byggnadsautomation.

ventilation,

Inom

belysning

och

energimätning integreras. Kommunikationsöver-

som fabriksmonterat tillval till PolluCom E.

föringen sker genom tvåtråds kabel med en längd upp till cirka 2 500 m. Nätverket kan innehålla från två upp till 32 000 enheter. Våra integreringsverk och kompaktvärmemätare

Mini-Bus

har även ett optiskt datagränssnitt för att enkelt

Mini-Bus är en prisvärd och smidig lösning för

kunna läsa av eller ställa in parametrar i mätaren

att undvika tillträdesproblem till en fastighet

via en PC eller handdator med erforderlig service

eller mätare med svåråtkomlig placering. En

programvara MiniCom.

31


Fjärröverföring

Armatecs radiosystem kan läsa antingen vanliga

För att överföra mätaravläsning över längre

pulser

avstånd finns det flera olika metoder att tillgå. Från

eller HRI) från t.ex. en Woltmanmätare, eller

enkla ”walk-by” metoder, där man åker runt i ett

pulser från mätare förberedda med Mini-Bus

område och med hjälp av en radiomottagare tar

gränssnitt, t.ex. PolluStat E och PolluTherm.

emot mätareställningarna, till mer komplicerade

Typen av puls avgör vilken sändare som väljs.

system med automatisk mätaravläsning av M-

Sändningsfrekvensen ligger inom det licensfria

Bus via modem eller radiolänk till en central

ISM-bandet.

avläsningsplats, t.ex. SACRE-systemet.

Till radiomottagaren kopplar man en handdator,

(Reedpulser, open

t.ex. en

collector

pulser

PSION Workabout. Handdatorn

Radiosändare

lagrar

Avläsning via radio är en enkel och bekväm

identifikationsnummer.

mätarställningen

och

radiosändarens

metod för områden med ett antal mätare inom en viss begränsad radie. Metoden kräver inte några

Radiosändarens räckvidd är jämförbar med en

större installationsinvesteringar.

trådlös telefon. Normalt är räckvidden 150 meter om signalen är obehindrad. Beroende på väggar, elektriska fält och radioskuggor ligger räckvidden närmare 50 till 100 meter.

32


Telefonmodem M-Bus modem är ett analogt telefonmodem som klarar långväga dataöverföring av mätvärden från en nivåomvandlare till en dator på annan ort.

Applikationsexempel 3, M-Bus modem

Observera, att vid eventuell tvist om skilda mätvärden mellan mätare och ett fjärravläst värde är det alltid mätarens värde som gäller.

33


I N S TA L L AT I O N

Vid energimätning i fjärrvärmesammanhang

inom t.ex. bosamfälligheten fördelar kostnaderna

är flödesmätaren placerad i primärkretsens

genom individuell mätning.

returledning. Vanligast är att en energimätare är gemensam för hela fastigheten.

Vid mätarplaceringen skall hänsyn tagas till att mätningen utförs rätt mättekniskt, samt service-

34

En allt mer förekommande applikation är

och avläsningsvänligt. Om fler än en mätare skall

en sekundär fördelningsmätning där energi-

installeras i samma system, använd motsvarande

leverantören har summamätare för villaområdet

mätartyp för att få en så likartad mätning som

eller hyresfastigheten och där man sedan internt

möjligt.


Föroreningar Alla typer av föroreningar i vattnet förorsakar mätfel i någon form.

Ett smutsfilter (t.ex. AT 4002 eller AT 4048) bör monteras i systemet före mätaren för att minska partikelsediment i mätaren. Kompletterat med en permanentmagnetinsats minskar även antalet magnetiter. Systemet skall också vara väl avluftat (t.ex. med automatiska avluftare AT 8050). Det innebär också att mätaren inte skall placeras på högpunkter på en rörledning eller på ett annat ställe där det kan finnas möjlighet för luftbubblor i vattnet att samlas.

Flödesmätare Vid montering av flödesmätare är det viktig att alltid komma ihåg en generell regel: Flödesmätaren monteras alltid i det kallare flödet, det vill säga returledningen i värmeanläggningar och tilloppsledningen i kylanläggningar.

Värmeanläggning Returledning

Kall flödesledning

Tilloppsledning

Varm flödesledning

Kylanläggning Returledning

Varm flödesledning

Tilloppsledning

Kall flödesledning

35


Integreringsverket är kalibrerat för den specifika

Flödesprofiler

massan och entalpin i vatten. Om flödesmätaren

Med flödesprofil avses hastighetsfördelningen

installeras i tilloppsledningen måste även hänsyn

över en tvärsnittsyta i en fluid vid strömning i ett

tas till tilloppstemperaturen vid beräkningen.

rör. Den karaktäristiska hastighetsfördelningen är

Felet är beroende av temperaturen på tilloppet

främst beroende av Reynolds tal. Detta tal anger

enligt följande (med vatten som värmebärare):

förhållandet mellan vätskans tröghetskraft och

o

dess viskösa kraft. Flödesprofilens utseende vid

Te m p e r a t u r C

Felmätning

70

-1,5 %

90

-2,7 %

110

-3,3 %

130

-4,4 %

mätstället har stor inverkan på samtliga flödesmätaretyper. Här är avståndet mellan mätaren och störkällan av stor betydelse.

Mekaniska mätare skall i regel monteras Vid t.ex. byten av mätare i en befintlig anläggning

horisontellt och föregås av en raksträcka för

kan det vara praktiskt svårt att följa denna regel.

att erhålla en homogen strömningsbild. För

Kompaktmätarna PolluStat E och PolluCom E

Woltmanmätare krävs en raksträcka på minst 3

samt integreringsverket PolluTherm finns också

x DN på ledningen. Efter mätaren krävs ingen

i en s k X-version, där integreringsverket är

raksträcka, dock bör man inte placera något

kompenserat för placering av flödesmätaren i

stryporgan i dess omedelbara närhet.

tilloppsledningen, dvs. den varmare ledningen vid värmeinstallationer.

Induktiv flödesmätare får monteras i valfritt inbyggnadsläge, dock skall mätröret alltid vara

Flödesmätaren monteras i rätt flödesriktning

helt fyllt med vatten och mätarens elektroder

med hjälp av pilen på mätarhuset. Före och efter

bör ligga horisontellt. För MI flödesmätare skall

flödesmätaren bör avstängningsventiler monteras

raksträckan vara minst 5 x DN före och 2 x DN

för att förenkla mätarbyte efter utesittningstiden

efter. Mätaren monteras så att den inre diametern

utan att man behöver tömma hela systemet. Vid

av rörledningen exakt passar ihop med den inre

första installationen användes lämpligen en passbit

diametern av mätröret och att ingen del av

istället för mätaren då systemet genomspolas för

packningen ”bländar” genomloppet.

att få bort skräp.

36


Armatecs flödesmätare av ultraljudstyp kan

raksträckor för flödesmätaren på minst 10 x DN

monteras horisontellt eller vertikalt utan behov

framför och 5 x DN efter givaren. Raksträckorna

av direkta raksträckor.

skall vara fria från påstick eller annat som kan störa flödesprofilen.

Raksträckor är dock alltid att föredra oavsett mätare för att minska olika typer av turbulenta

Värmesystemets rörledningar före och efter

flödesprofiler som kan uppkomma efter rörböjar,

flödesgivaren skall vara ordentligt förankrade.

ventiler, ocentrerade

före

Anslutningsrören mot flödesgivare skall vara

pumpar. Svensk Fjärrvärme rekommenderar

försedda med stöd. Följande principschema visar

packningar

eller

olika exempel på placering av flödesmätare.

A

B

C

D

E

F

G

10 x DN

A Lämplig placering för samtliga mätartyper. B Lämplig placering för induktiva och ultraljudsmätare. Samt vissa mekaniska mätare. C Olämplig placering då det kan bildas luftfickor vid högpunkter i systemet. D Olämplig placering för de flesta mekaniska mätare. E Ventilen bör inte placeras omedelbart framför en mätare. Avståndet bör vara mellan 3 x DN till 10 x DN mellan ventil och mätare. Ventiler, filter och rörböjar kan ge uppkomst av s k asymmetriska flöden. F Mätare bör inte placeras direkt före en pump vilket orsakar s k pulserande flöden. G En mätare bör placeras långt från en rörböj i två plan vilket kan orsaka s k roterande flöden.

37


Köldbärarsystem

induktiva flödesmätare. K-faktorn för t.ex.

Vid val av energimätare för värmeåtervinnings-

glykolblandningar skiljer sig från vatten, vilket gör

eller kylanläggningar måste hänsyn tas dels

att beräkningen av energin inte blir helt korrekt

till temperaturen dels till om det finns några

i integreringsverket. Felberäkningen kan ligga på

tillsatser i fluiden. Glykolblandningar är i

upp till 5-10 %. Varje specifik produkt inom en

regel inte lämpliga i ultraljudsmätare, men

köldbärarkategori skiljer sig även individuellt,

kan användas vid mekaniska- eller magnetiska

beroende på kemisk sammansättning.

Använd följande korrigeringstabell för att kompensera energivärdet för några vanliga frysskyddsmedel. Avläst värde x korrektionsfaktor = verkligt värde. Innehåll

Koncentration

Temperaturområde

Korrektionsfaktor

Propylengly ko l Glycol

Pr o p h y l e n

Ty f o c o r L

Antifrogen L

Glythermnin

20%

2 0 - 5 0 oC

0.9637

25%

4 - 1 4 oC

0,9550

30%

- 1 0 - + 1 0 oC

0,9294

39%

6 - 1 6 oC

0,9421

44%

5 - 7 0 oC

0,9096

44%

1 0 - 9 0 oC

0,9225

49%

0 - 6 0 oC

0,8683

50%

1 0 - 9 0 oC

0,9044

30%

0 - 9 0 oC

0,9852

35%

5 - 2 0 oC

0,9403

40%

5 - 1 5 oC

0,9230

45%

2 0 - 9 0 oC

0,9290

50%

5 - 7 5 oC

0,9020

30%

1 0 - 9 0 oC

0,9713

35%

6 - 1 6 oC

0,9526

40%

1 0 - 5 0 oC

0,9450

45%

0 - 9 0 oC

0,9312

50%

5 - 1 2 0 oC

0,9257

60%

0 - 9 0 oC

0,8625

35%

5 - 1 5 oC

0,9612

25%

0 - 2 5 oC

0,9641

30%

0 - 3 0 oC

0,9411

35%

- 2 5 - 1 5 oC

0,9236

40%

0 - 5 0 oC

0,9105

50%

5 - 9 0 oC

0,8750

20%

5 - 1 5 oC

0,9885

25%

- 5 - 1 2 oC

0,9710

30%

0 - 9 0 oC

0,9852

40%

2 0 - 6 0 oC

0,9350

44%

5 - 90oC

0,9260

62%

5 - 15oC

0,9710

Etylenglyko l Antifrogen N

Ty f o c o r N

Organiska s a l t e r Pe c a s o l

38


Ultraljudsmätare PolluStat E passar utmärkt

anläggningen så att ΔΘ ej understiger 3 K.

för ett vanligt 6/12 gradigt vattenburet system.

Man bör dessutom säkerställa att den ”blå”

Denna fungerar även till ett system med

temperaturgivaren sitter på den lägre temperaturen.

kombinerad värme- och kylväxlare. En tem-

Även flödesmätaren skall i de flesta fall sitta på

peraturbrytpunkt

integreringsverket

den lägre temperaturen för att kompenseringen

vid vilken temperaturväxlingen sker mellan

för den termiska volymförändringen skall fungera

kyla- och värmemätning för tillopp- respektive

korrekt.

anges

i

returledning (finns från och med våren 2004). Följande sammanställning över Armatecs mätare I köldbärarsystem handlar det ofta om mycket

visar PTB-godkänt temperaturområde och instal-

låga temperaturdifferenser mellan tillopp och

lation i ett 6/12 oC kölbärarsystem.

returledningen och man bör om möjligt justera

Typ

Te m p e r a t u r o mråde

Po l l u S t a t E ( AT 7 5 0 0 B )

5...130oC

Po l l u C o m E ( AT 7 5 1 0 A )

10...90oC

AT 7 0 2 9

10...130oC

W P D ( AT 7 1 2 9 )

10...130oC

W S D ( AT 7 1 6 9 )

10...130oC

Installation i tilloppsledning

    

Installation i returledning

    

Integreringsverk

De flesta mekaniska flödesmätare för värme-

Placera integreringsverket så att avläsning

mätning har en inbyggd pulsgivare i form

kan genomföras utan svårigheter. Montera

av en Reedkontakt och kopplas in direkt på

integreringsverket och övrig elektronik där om-

integreringsverkets

givningstemperaturen ej överstiger +55oC. Våra

och 8), oberoende av polaritet. Vid inkoppling

integreringsverk är förberedda för väggmontage

av induktiv flödesmätare eller elektronisk open

eller fäste med DIN-skena, t.ex. i apparatskåp.

collector pulsgivare måste däremot hänsyn tas till

pulsgivaringång

(plint

7

polariteten.

39


Flödesmätarens specifika pulstal skall beaktas och anges vid beställning av integreringsverket. Pulstalet finns angivet på integeringsverkets lock samt kan även ses i LC-displayen.

På kompaktmätare PolluStat E och PolluCom E behöver inget pulstal beaktas. Kopplingen mellan flödesdel och integreringsverk är monterad och kalibrerad på fabrik.

Temperaturgivare Temperaturgivare placeras lätt åtkomligt. Temperaturgivare som installeras i system med höga temperaturer där det finns en risk för skållning skall vara monterade i dykrör, AT 7279. Dykrören finns i olika längder om 45 mm, 100 mm och 150 mm. Dykrören monteras i R15 rörmuff i tilloppsoch returledning. Rostfria dykrör skall användas i kylsystem. Korta temperaturgivare (27,5 mm och 45 mm) kan också monteras direkt i fluiden t.ex. via en kulventil med mätuttag, AT 7278, för en snabb svarstid av temperaturen.

Försäkra att mätområdet på temperaturgivarnas topp är placerad mitt i rörets diameter. Om möjligt skall den nedre delen monteras snett mot strömningsriktningen för maximal snabbhet hos givaren, enligt principskiss.

40


DN 20-40 Min. 50 mm

DN 50-80

Min. 50 mm

Min. 50 mm

DN 100 - uppåt

Temperaturgivarna är märkta enligt följande:

Integreringsverken kan anslutas till antingen Pt

rödmärkt givare i ledningen med högsta

500 eller Pt 100 temperaturgivare. Typen av givare

temperatur och blåmärkt i ledning med den lägre

som verket är anpassat för finns angivet på verkets

temperaturen. Det är viktigt att temperaturgivaren

framsida. Temperaturgivarna ansluts direkt med

för den högre temperaturen kopplas in på plinten

tvåledarekoppling eller genom fyrledarekoppling.

för tilloppsgivaren och temperaturgivaren för

Fyrledarkoppling bör användas vid avstånd längre

den lägre temperaturen kopplas in på plinten för

än 10 meter för temperaturgivarna. Förlängning

returgivaren. Integreringsverket arbetar nämligen

av temperaturgivarna får maximalt vara 23 meter.

endast vid positiva temperaturdifferenser.

Båda kablarna skall vara lika långa.

Fyrledarkoppling

Max. 23 meter Kopplingsdosa

AT 7277S

2 meter

Befintliga temp.givare

För en mer detaljerad installationsanvisning hänvisas till respektive produkts användarmanual.

41


A P P L I K AT I O N S E X E M P E L

Utförande med kompaktvärmemätare av ultraljudstyp PolluStat E

Utförande med ultraljudsflödesmätare PolluFlow och integreringsverk för att erhålla 0/4-20 mA signal

42


A P P L I K AT I O N S E X E M P E L

Utförande med magnetiskinduktiv flödesmätare

Utförande med mekanisk flödesmätare

43


A R M AT E C S P R O D U K T P R O G R A M

Vi har ett brett sortiment av såväl lösa flödesmätare, integreringsverk som kompletta värmemätare. Du kan också välja mellan en rad olika tillbehör till våra mätare. Mer detaljerade tekniska specifikationer och tillval hittar du på vår hemsida www.armatec.com under Produktbok.

44


S TAT I S K A F L Ö D E S M Ä TA R E

Statisk kompaktvärmemätare av ultraljudstyp komplett med flödesmätare, temperaturgivare och separerbart integreringsverk AT 7500B, PolluStat E Typ av flödesmätare Användningsområde Flödesområde Anslutning Tryckklass Temperaturområde Installation, Hori./Vert. Raksträcka Noggrannhetsklass Metrologiskt mätområde Strömförsörjning Utförande

    

Ultraljudsmätare Villor, lägenheter och fastigheter med krav på hög mätnoggrannhet och litet underhåll qp 0,6-60 G¾-G1½ alt. DN 20-100 PN 16/PN 25 (flänsad anslutning) 5-130o C, kortvarigt 150o C H/V 2 enligt EN 1434-1 1:200 230 V nätdrift alt. Lithiumbatteri Minne för värden de senaste 16 månaderna Pt 500 temperaturgivare 1,5 m (2 m), alt. 5m eller 10 m Två- eller fyrledarekoppling Datagränssnitt: optiskt, Mini-Bus Två kortplatser för 1 st. pulsmodul + 1 st. datafjärravläsningsmodul.

Statiska flödesmätare

AT 7550, PolluFlow

AT 7184

Typ av flödesmätare Användningsområde

Ultraljudsmätare Mätning av medelstora flöden med krav på hög mätnoggrannhet och litet underhåll. qp 0,6-60 G¾-G1½ alt. DN 20-100 PN 16/PN 25 (flänsad anslutning) 5-130 o C, kortvarigt 150o C H/V 2 enligt EN 1434-1 1:200 230 V nätdrift Datagränssnitt: optiskt, Mini-Bus En kortplats för M-Bus Pulsutgång med två pulslägen:  Normal 10 liter/puls  Snabb 1 liter/puls (2,5 liter/puls för qp 60) Kan kopplas till integreringsverk PolluWatt Duo eller frekvensomvandlare för att erhålla 0/4-20 mA analog signal.

Magnetisk induktiv mätare Mätning av stora flöden med krav på hög mätnoggrannhet och litet underhåll. 50-600 m3/h DN 100-200 PN 16 -30-160o C H/V 5 x DN före samt 2 x DN efter +- 1,4%/0,5%

Flödesområde Anslutning Tryckklass Temperaturområde Installation, Hori./Vert. Raksträcka Noggrannhets klass Metrologiskt mätområde Strömförsörjning Utförande

230 V nätdrift Finns med analog 4-20 mA utgång alt. Open collector puls.

45


M E K A N I S K A F L Ö D E S M Ä TA R E

Mekanisk kompaktvärmemätare komplett med flödesmätare, temperaturgivare och integreringsverk AT 7510A, PolluCom E Typ av flödesmätare Användningsområde Flödesområde Anslutning Tryckklass Temperaturområde Installation, Hori./Vert. Raksträcka Noggrannhetsklass Metrologisk klass Strömförsörjning Utförande

Flerstrålig Vinghjulsmätare Lägenhetsmätning qn 0,6-2,5 G¾-G1 PN 16 10-90o C, kortvarigt 110o C H/V 3 Klass C Lithiumbatteri Minne för maxvärden de senaste 16 månaderna Pt 500 temperaturgivare 1,5 m, alt. 5 m eller 10 m Optiskt gränssnitt Finns med ett flertal fabriksmonterade tillval:  M-Bus med automatisk avkänning av överföringshastighet (300 och 2400 baud)  Potentialfri puls för kWh  Mini-Bus  Alternativ med separerbar display

Mekaniska flödesmätare Typ av flödesmätare Användningsområde Flödesområde Anslutning Tryckklass Temperaturområde Installation, Hori./Vert. Raksträcka Noggrannhets klass Metrologisk klass Utförande

46

AT 7029

Flerstrålig vinghjulsmätare Utbytesmätare till befintliga anläggningar eller vid medelstora flöden. qn1,5-10 G1-G2 alt. DN 20-40 PN 16 10-130oC, kortvarigt 150oC H/V (stig- eller fallrörsutförande som tillval) 3 Klass C Pulsgivare ingår för 1-2,5-10 eller 25 l/puls (anges vid beställning)

AT 7129, WP Dynamic

AT 7169, WS Dynamic

Turbinhjulsmätare Mätning av höga, relativt konstanta flöden

Turbinhjulsmätare Mätning av medelstora flöden med variabel flödesprofil

qn15-600 DN 50-300 PN 16 10-130oC, kortvarigt 150oC H/V

qn15-150 DN 50-150 PN 16 10-130oC, kortvarigt 150oC H/-

3 x DN 3 Klass B

3 x DN 3 Klass B Pulsgivare för 25 l/puls ingår i AT 7169-..R (kan kopplas om till 250 l/puls). DN 150 har 250 l/puls som standard


INTEGRERINGSVERK

Integreringsverk Användningsområde

Ingående pulstal (anges vid beställning) Temperaturområde Temperaturdifferens Strömförsörjning Utförande

AT 7274B, PolluTherm

AT 7280A, PolluWatt Duo

Separat integreringsverk, används tillsammans med separat flödesmätare och temperaturgivare 1 / 10 / 100 / 1000 / 2,5 / 25 / 250 / 2500 0-200o C 3-150 K 230 V nätdrift Förberedd för Pt 100 temperaturgivare (alt. Pt 500) Två- eller fyrledarekoppling Datagränssnitt: optiskt, RS-232 Tre 0/4-20mA analoga utsignaler Pulsutgång M-Busutgång Alarmreläutgång

Separat integreringsverk, används tillsammans med separat flödesmätare och temperaturgivare 1 / 10 / 100 / 1000 / 10000 / 0,25 / 2,5 / 25 / 250 / 2500 1-180o C 3-150 K 230 V nätdrift alt. Lithiumbatteri Minne för värden de senaste 16 månaderna Förberedd för Pt 100 temperaturgivare (alt. Pt 500) Två- eller fyrledarekoppling Datagränssnitt: optiskt, Mini-Bus Två kortplatser för 1 st. pulsmodul + 1 st. datafjärravläsningsmodul

Integreringsverksats xx = ingående pulstal

1 st Integreringsverk PolluTherm 1 par Temperaturgivare, Pt100, 100 mm 2 st Dykrör (rostfria), 100 mm 1 st Fjärravläsningsmodul med puls för kWh och m3 1 st Fjärravläsningsmodul för M-Bus

(flödesmätare tillkommer) AT 7274Bxx-1

AT 7274Bxx-2

AT 7274Bxx-3

  

   

   

47


TILLBEHÖR

Kopplingar Beskrivning Mätarekoppling Presskoppling Förlängningsstycke Monteringssats Monteringssats

G3/4 - G2 i koppar G3/4 / 15 mm - G1 / 22 mm för montage av mätare med G3/4 anslutning,bygglängd 110 mm. Två stycken ger anslutning G1 och bygglängd 130 mm. till PolluStat E, inkl. 2 st dykrör (45 mm), passtycke (110 mm alt. 130 mm) och 2 st mätarekopplingar med packningar G3/4 alt. G1. till PolluCom E inkl. 1 st dykrör (45 mm), passtycke (110 mm alt. 130 mm) och 2 st mätarekopplingar med packningar G3/4 alt G1.

AT art.nr. AT 7056-.. AT 7056PR.. AT 7055R20-R25 AT 7500BG15-SATS AT 7500BG20-SATS AT 7510AG15-SATS AT 7510AG20-SATS

Temperaturgivare, dykrör och kulventiler Temperaturgivare Dykrör

Kulventil

Kulventil

Kopplingsdosa

48

Beskrivning parade Pt 100, kabellängd 2 meter, längd 27,5, 45, 100 och 150 mm. Till integreringsverk PolluTherm. till temperaturgivare G1/2 utvändig gänga. Längder:  45 mm (förnicklad mässing)  100 mm (rostfri)  150 mm (rostfri) G1/2-G1 med inv.gänga, förnicklad mässing, mätanslutning M 10x1 för montering av 27,5 mm temperaturgivare. För säker och enkel installation och service av temperaturgivare. Temperaturgivarens direktmontage i fluiden medför dessutom snabba svarstider. Till integreringsverk PolluTherm och kompaktmätare PolluStat E (från qp 0,6 till 2,5 med AGFW temperaturgivare, anges vid beställning). G1/2-G3/4 med inv. gänga, förnicklad mässing, för montering av 45 mm temperaturgivare. För säker och enkel installation och service av temperaturgivare. Temperaturgivarens direktmontage i fluiden medför dessutom snabba svarstider. Till kompaktmätare PolluCom E och PolluStat E (med bygglängd 110 mm). för övergång från befintliga temperaturgivare med tvåledarekoppling till förlängning på max 23 meter med fyrledarekoppling.

AT art.nr. AT 7276-27S, AT 7276-45 AT 7276-100, AT 7276-150

AT 7279-45 AT 7279-100 AT 7279-150 AT 7278-15 AT 7278-20 AT 7278-25 AT 7278A15 AT 7278A20 AT 7277S


TILLBEHÖR

Pulsgivare till mekaniska flödesmätare Beskrivning Pulsgivare Pulsgivare

av mekanisk Reedkontakttyp för lågfrekvent pulsgivning till mekanisk flödesmätare AT 7129 och AT 7169. av optisk typ med flödesproportionell Namur utsignal till mekaniska flödesmätare AT 7129 och AT 7169. Namur signalen kräver extern spänning av 8 V DC. Då givaren är av elektronisk typ får den en lång livslängd samt klarar betydligt högre frekvenser än mekaniska givare.  PDY2 inställd för 1 puls/liter (1 puls/10 liter för DN 150)  PDY4 för 1 puls/10 liter (1 puls/100 liter för DN 150).

AT art.nr. AT 7275RDY2 AT 7275PDY2 AT 7275PDY4

Fjärravläsning (AMR) Beskrivning Mini-Bus Radioavläsningssystem

Fjärravläsningsmoduler Fjärravläsningsmoduler

Frekvensomvandlare Optiskt läshuvud Tillbehör till M-Bus

induktiv mätaravläsning för smidig avläsning av mätare med svåråtkomlig placering.  MiniReader avläsningsapparat, batteridrift 9 V.  MiniPad läshuvud. för mätare med datagränssnitt eller pulsutgång. Räckvidd cirka 150 meter. Används tillsammans med t.ex. en PSION Workabout handdator.  Mottagarenhet  Sändare för Mini-Bus datagränssnitt  Sändare för pulsgränssnitt (potentiafri) med pulsutgång. För enkelt montage i integreringsverk PolluTherm och kompaktmätare PolluStat E.  kWh och m3  enbart kWh till batteridriven mätare med dataprotokoll. För enkelt montage i integreringsverk PolluTherm, flödesmätare PolluFlow och kompaktmätare PolluStat E  M-Bus, enligt EN 1434-3, automatisk avkänning av överföringshastighet (300 occh 2400 baud).  M-Bus modul med två pulsingångar för vattenmätare (finns från våren 2004).  LonWorks (finns från våren 2004). med display, för omvandling av puls till en analog 0/4-20mA utsignal. för datakommunikation mellan PC RS232C-utgång och mätare med optiskt gränssnitt. Vi har ett stort sortiment av bl.a. masterenheter och nivåomvandlare. Kontakta oss för en separat sortimentsförteckning.

AT art.nr.

AT 7086 AT 7086A

AT 7087 AT 7087D AT 7087P AT7500BPULS AT 7500BPULSB AT 7500BM-BUS AT 7500BM-BUSP AT 7500BLON AT 7281FM-1DK AT 7530-OK001 AT 7530-...

49


Armatec – helhetstänkande inom värme, kyla och process

50

Med Norden som marknad har Armatec speciali­

Armatec startade 1 januari 2003, men är inte något

serat sig på tekniska system och produkter inom

nytt företag.Vi har varit verksamma i branschen i

värme, kyla och process. Exempel på system är

50 år och har samlat på oss en stor kunskapsbas.

fjärrvärme­rum

ångreduceringsstationer,

En av våra styrkor är förmågan att hitta rätt pro­

utvecklade med produkter som vi tillhandahåller.

dukt för ett specifikt ändamål. Det handlar både

Produkter för bl a automatisering, tryckhållning

om material, funktion och dimensionering. Om

och energimätning m m. Våra uppdragsgivare

du söker mer kunskaper inom ett visst område kan

finns inom bygg & fastighet, energi samt olika

du beställa någon av våra övriga handböcker på

industrigrenar, och vårt mål är att tillhandahålla dem

www.armatec.com. Där kan du också hitta teknisk

så kompletta lösningar som möjligt.

hjälp och hela vår produktkatalog.

och


Enhetsomvandling

Flödesenheter 1 l/min = 0,06 m3/h 1 l/s = 3,6 m3/h Energienheter 1 MWh = 0,1 MW = 1 GJ = 3,6 MJ = 1 MJ = 859,8 kcal = 1 kcal =

1000kWh 100 kWh 278 kWh 1 kWh 0,28 kWh 1 kWh 0,00116 kWh

Effektenheter 0,001 MW (J/s) = 0,86 Mcal/h = 0,24 kcals/s = 1 kcal/s =

1 kW 1 kW 1 kW 4,19 kW

Idé och manus: Kristoffer Freeman. Grafisk utformning/original samt illustrationer: Peter Lundberg. Foto: Bengt Sahlén.


Trycksaksnummer T308 3000 ex. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd.

Kvalitets- och miljöcertifiering Armatec är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9002 och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001.

Armatec AB (headoffice)

Armatec AS

Armatec A/S

OY Armatec Finland Ab

Box 9047 SE-400 91 Gothenburg Sweden

Postbox 26 Økern NO-0508 Oslo Norway

Mjølnersvej 4-8

Bultvägen 2

Visiting address A. Odhners gata 14 421 30 Västra Frölunda

Visiting address Ulvenveien 87

DK-2600 Glostrup Denmark

FI-00880 Helsingfors Finland

Phone +46 31 89 01 00 Fax +46 31 45 36 00

Phone +47 23 24 55 00 Fax +47 23 24 55 10

Phone +45 46 96 00 00 Fax +45 46 96 00 01

Phone +358 9 72 69 02 20 Fax +358 9 72 69 02 21

E-mail info@armatec.se www.armatec.com

E-mail firmapost@armatec.no www.armatec.com

E-mail armatec@armatec.dk www.armatec.com

www.armatec.com

Handbok_Värmemängdsmätning  

kallvatten, varmvattenmätning,