Page 1

‫به نام خداوند جان و خرد‬


‫شناسنامه‬ ‫عنوان‪ :‬کمپاین ‪ ٪50‬زنان افغانستان‬ ‫طراحی و برگ آرایی‪ :‬کبیر احمد نشاط‬ ‫چاپ دوم زمستان ‪1389‬‬ ‫شمارگان‪1000 :‬‬


‫فهرست مطالب‬ ‫گزارش نحوه شکل گیری و عملکرد کمپاین ‪ %50‬از آغاز تا به امروز ‪5................‬‬ ‫گزارش کمپاین ‪ %50‬از کارزارهای انتخاباتی دور دوم ریاست جمهوری در افغانستان‬ ‫و جایگاه زنان در این کارزار ‪13................................................................‬‬

‫مطالبات کمپاین ‪ %50‬زنان افغانستان ‪19........................................................‬‬ ‫حضور کمپاین ‪ %50‬زنان افغانستان در فرصت ها و موقعیت های مهم از جمله کنفرانس‬ ‫لندن‪ ،‬کنفرانس کابل‪ ،‬جرگه صلح ‪50..........................................................‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫گزارش نحوه شکل گیری و عملکرد‬ ‫کمپاین ‪ %50‬از آغاز تا به امروز‬ ‫الف) مقدمه‬ ‫در حیات سیاس�ی و اجتماعی جامعه افغانس�تان سال ‪ 2009‬یکی از سالهای مهم و تاریخ‬ ‫س�از این کش�ور بوده اس�ت‪ .‬این کشور‪ ،‬در راس�تای گام نهادن در مس�یر دموکراسی‬ ‫خواهی و صلح پایدار‪ ،‬اتخاذ نهادها و ش�یوه های دموکراتیک در اداره کش�ور و اتکا به‬ ‫خواس�تها و حقوق شهروندی‪ ،‬ش�اهد برگزاری دومین دور از انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫بود‪ .‬سئواالتی که مردم در این انتخابات با آن روبرو بودند از چگونگی تایید صالحییت‬ ‫نام�زدان ریاس�ت جمهوری گرفته ت�ا نحوه برگزاری انتخابات در والیات دوردس�ت از‬ ‫جمل�ه م�واردی بود که بارها در رس�انه ه�ای مختلف به آن پرداخته ش�د و برنامه ها و‬ ‫میزگردهای فراوانی بدانها اختصاص یافت‪ .‬در ابتدای کارزارهای انتخاباتی آنچه بیش�تر‬ ‫جلب توجه می نمود توجه بس�یار اندک به مطالبات ش�هروندان و پروراندن آنها از سوی‬ ‫رسانه ها و کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای والیتی بود و در این میان مطالبات‬ ‫و خواس�تهای زنان به کلی به فراموش�ی سپرده شده بود‪ .‬چنین بنظر می رسید که دغدغه‬ ‫عموم حول محور کاندیداها و نحوه برگزاری انتخابات که اهمییتی غیر قابل انکار دارد‪،‬‬ ‫می چرخید و کمتر به این موضوع پرداخته می ش�د که خواس�ته های ش�هروندان یعنی‬ ‫مردم از ریئس جمهوری آینده و نماینده شوراها چیست؟ ریئس جمهور آینده چه برنامه‬ ‫های عملی‪ ،‬س�ودمند و متفاوت با گذش�ته برای اداره امور سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگ�ی کش�ور دارد؟ از منظر رییس جمهور آینده راههای دس�تیابی به صلح پایدار و‬ ‫پایان بخش�یدن به منازعات چیست؟ سواد آموزی‪ ،‬آموزش های تخصصی‪ ،‬ایجاد اشتغال‬ ‫و فقرزدایی‪ ،‬سیس�تم های تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی و دادخواهی در برنامه های‬ ‫رییس جهور آینده و همراهانش چه جایگاهی دارند؟ چه کس�ی و چگونه به مردم نان‪،‬‬ ‫کار‪ ،‬آموزش‪ ،‬امنیت و عدالت خواهد داد؟‬ ‫‪5‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫و در این میان آنچه اهمیت نداش�ت خواس�ت های زنان افغانس�تان و عدم وجود گروه‬ ‫منسجمی از زنان حول خواسته های مشترک بود‪ .‬زنان افغانستان به عنوان نیمی از جامعه‬ ‫افغانس�تان در دوران های مختلف سیاس�ی‪ ،‬پا به پای مردان این سرزمین قدم در راههای‬ ‫دشوار و صعب العبور جنگ و مهاجرت و فقر گذاشته اند اما متاسفانه هیچ گاه نتوانسته‬ ‫ان�د خ�ود را از تاریکخان�ه ذهن تاریخ این م�رز و بوم به عرصه ه�ای واقعی اجتماع و‬ ‫سیاس�ت برس�انند و جامعه را ملزم به پاسخ گویی به نیازهای خود بسازند‪ .‬شاید به جرات‬ ‫می توان گفت موضوعی که در افغانستان از پایین ترین درجات اهمییت برخوردار است‬ ‫« خواست یک زن « است‪ .‬این امر نه تنها به پایین بودن سطح سواد و آموزش در میان‬ ‫زنان و مردان بر می گردد بلکه به شدت تحت تاثیر ساختارهای سنت گرا‪ ،‬مردساالر و‬ ‫تفاسیر زن ستیز از سنت و رسوم می باشد‪.‬‬ ‫طی چند سال اخیر علی رغم فعالییتهایی که از سوی برخی نهادهای اجتماعی و سازمانهای‬ ‫بین المللی درزمینه آگاهی دهی در رابطه با حقوق زنان صورت گرفته است‪ ،‬متاسفانه بنا‬ ‫به دلیل حساس�یت های اجتماعی ایجاد ش�ده در این زمینه‪ ،‬دستاوردهای چندان رضایت‬ ‫بخشی در این قلمرو نداشته ایم و چنین بنظر می رسد که حتی در مواردی شاهد پسروی‬ ‫نیز بوده ایم‪ .‬شواهد نشان می دهد که بسیاری‪ ،‬از همین اندک فضای ایجاد شده در جهت‬ ‫طرح حقوق انسانی شهروندان – زنان‪ -‬چنان ناراحت هستند که سعی می کنند از طریق‬ ‫ایجاد موانع قانونی و با س�وء اس�تفاده و به بازی گرفتن عقاید دینی جمعی از شهروندان‪،‬‬ ‫این فضای تنگ را تنگ تر سازند‪.‬‬ ‫زنان این سرزمین چنان فراموش شده اند که بنظر می رسید در کارزارهای انتخاباتی تنها‬ ‫مخاطبین حرف ها و برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری تنها مردان بودند و نه تنها‬ ‫هیچ حرف‪ ،‬ایده و یا برنامه ای مشخص برای این جمعییت عظیم انسانی از سوی هیچ یک‬ ‫از کاندیداها مطرح نش�د‪ ،‬بلکه حتی یکی از کاندیداها ش�رایط اسف بار افغانستان امروز‬ ‫را به ش�رایط یک زن درمانده تشبیه نمود‪ .‬که می توان به جرات گفت متاسفانه این نوع‬ ‫تفکر نماینده گروههای عظیمی در این نظام زن سیتز می باشد‪.‬‬ ‫و نتیج�ه آنک�ه زنان مخاطبین فراموش ش�ده مردان نامزدی ریاس�ت جمه�وری آینده‬ ‫افغانستان بودند‪.‬‬ ‫اما آنچه که در ش�رایط افغانس�تان در بهار و تابستان سال ‪ 2009‬نظر به فضای ایجاد شده‬ ‫در دومین انتخابات ریاس�ت جمهوری دارای اهمییت فوق العاده ای بود‪ ،‬نقش نیروهای‬ ‫اجتماع�ی وفعالیی�ت فعالین مدنی به عنوان اهرم فش�ار هم در جه�ت ایجاد راهکارهایی‬ ‫برنظارت مس�تقیم یا غیرمس�تقیم بر رون�د انتخابات و نحوه تایید صالحی�ت کاندیداها‪،‬‬ ‫آگاهی دهی‪ ،‬ایجاد فضای انتخاباتی روش�ن و ش�فاف و هم در راس�تای ایجاد فضاهای‬ ‫همگرایی در ارائه مطالبات مش�روع ش�هروندان بطور عموم و زن�ان بطور اخص بود‪ .‬در‬ ‫همین راس�تا بود که گروه همگرایی زنان در انتخابات افغانستان تشکیل شد که بعدها به‬ ‫‪6‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫نام کمپاین ‪ %50‬زنان به فعالیت خود ادامه داد‪.‬‬ ‫ب) معرفی کمپاین ‪ %50‬زنان‬ ‫این گروه که به ابتکار جمعی از فعالین حقوق بش�ر و ش�هروندی کشور افغانستان ایجاد‬ ‫ش�د‪ ،‬متش�کل از فعالین و مدافعین حقوق زنان در عرصه های مختلف صنفی‪ ،‬مطبوعاتی‪،‬‬ ‫س�ازمان های غیردولتی‪ ،‬احزاب و نهادهای اجتماعی و سیاس�ی اس�ت که طی س�الیان‬ ‫گذش�ته راه های گوناگونی را برای تحقق خواسته ها و مطالبات زنان پیموده اند وامروز‬ ‫مصمم ش�ده اند به منظور ارائه بخش�ی از مطالبات زنان این س�رزمین‪ ،‬ب�ا بهره گیری از‬ ‫فضای انتخاباتی‪ ،‬گردهم امده و درخواست های بخشی از جامعه زنان افغانستان را به این‬ ‫طریق‪ ،‬یکپارچه و یک صدا س�ازند‪ ،‬تا ش�اید از برکت این هم صدایی و اتحاد بتوانند بر‬ ‫مسئوالن کشور تاثیر گذار باشند‪ .‬هدف این گروه طرح مطالبات بخشی از زنان افغانستان‬ ‫با کاندیداهای ریاست جمهوری و سایر منتخبین مردم و مسئوالن کشوراست که چنانچه‬ ‫از سوی رئیس جمهوری آینده و سایر مسئوالن پیگیری شود می تواند به تدریج به تغییر‬ ‫وضعیت نابسامان زنان کمک کند‪.‬‬ ‫ج) اهداف کمپاین ‪ %50‬زنان‬ ‫• ایجاد همگرایی در میان فعالین و مدافعان حقوق زن‬ ‫• استفاده از فضای انتخاباتی در رساندن صدای یکپارچه زنان به مسئولین بلند پایه کشور‬ ‫و انعکاس مطالبات آنان به منتخبین آینده‬ ‫• تقویت جنبش اجتماعی زنان افغانستان و حامیان آن‬ ‫د) فعالیت های کمپاین ‪ %50‬زنان‬ ‫اين كمپاين که به ابتكار بنياد آرمان ش�هر‪ ،‬اتحاديه سراس�ري زنان افغانس�تان و كميته‬ ‫مش�اركت سياس�ي زنان راه اندازی ش�د‪ ،‬با حضور ‪ 68‬تن از فعاالن و نمايندگان سازمان‬ ‫ه�اي جامع�ه مدني در تاريخ ‪ 27‬ثور ‪ 1388‬بطور رس�می فعالیت خ�ود را آغاز کرد‪ .‬در‬ ‫این جلس�ه در مورد مش�ارکت سیاسی زنان و نحوه تاثیرگذاری آنان در جریان انتخابات‬ ‫سخنرانی صورت گرفت‪ .‬روی اهمیت همگرایی زنان در این برهه زمانی‪ ،‬تاکید شد‪.‬‬ ‫صحبت کننده گان در ادامه با تاکید بر تطبیق قانون‪ ،‬مذاکرات پشت پرده و غیر شفاف‬ ‫با مخالفان را که زنان و خواستهای آنان را در نظر نگیرد‪ ،‬محکوم کردند و در پایان اشاره‬ ‫نمودند یک روز غفلت ما محکومیت صد ساله ما را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ادام�ه این گردهمآیی خواس�ت ها و مطالبات کمپای�ن قرائت گردیده و بعد از بحث‬ ‫و ارائ�ه نظ�رات همه افراد ش�رکت کننده‪ 7 ،‬مطالبه عمده به عنوان خواس�ت های اصلی‬ ‫کمپاین به تصویب و تایید همه رسید و امضا شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫کمپای�ن ‪ %50‬به منظور رس�یدن به اه�داف و مطالبات خود ‪ 4‬کمییت�ه را به ترتیب زیر‬ ‫تشکیل داد‪:‬‬ ‫‪ -1‬کمیته دیدار با کاندیداها و مسئوالن‬ ‫‪ -2‬کمیته رسانه ها و تبلیغ‬ ‫‪ -3‬کمیته هماهنگی و ترویج در والیات‬ ‫‪ -4‬کمیته جمع آوری امضا‬ ‫هر یک از این کمیته ها در مدت فعالیت کمپاین ‪ %50‬فعالیت هایی را انجام داده اند‪ ،‬که‬ ‫در زیر به برخی از انها اشاره می شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬کمیته دیدار و مصاحبه با کاندیداها و مسئوالن‬ ‫این کمیته دربرنامه های مختلفی که کاندیداها در آن حضور داشتند‪ ،‬شرکت نموده و به‬ ‫طرح خواس�ته ها و مطالبات خود پرداختند و یا نیز مالقات های ویژه ای با آنها برگزار‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫یکی از برنامه هایی که این کمیته در آن حضور مستمر داشت برنامه های «روبرو» بود‬ ‫که از س�وی بنیاد آرمان ش�هر برگزار می ش�د و در آن کاندیداها و شهروندان شرکت‬ ‫نموده و به طرح نظرات و سئواالت خود از کاندیداها می پرداختند‪.‬‬ ‫این کمیته همین طور با ارسال نامه ای به تمام کاندیداها به همراه جزوه این کمپاین که‬ ‫بطور مفصل خواسته ها و مطالبات زنان را شرح می دهد‪ ،‬خواهان اعالم چگونگی حمایت‬ ‫کاندیدا ها از مطالبات زنان شد که از میان تمام کاندیداها اشرف غني احمدزي‪ ،‬باز محمد‬ ‫كوفي‪ ،‬بش�يربيژن‪ ،‬حبيب منگل‪ ،‬شاه محمود پوپل‪ ،‬شهالعطا‪ ،‬عبدالجبارثابت‪ ،‬عبدالطيف‬ ‫پدرام‪ ،‬عبداهلل عبداهلل‪ ،‬غازي نورس�تاني‪ ،‬گل احمديما‪ ،‬محبوب اهلل كوش�اني و معين الدين‬ ‫الفتي با ارسال نامه ای حمایت خود را از کمپاین ‪ %50‬اعالم نمودند‪.‬‬ ‫اعض�ای ای�ن کمیته همینطور در چندین برنامه تلویزیونی و رادیویی نیز ش�رکت نموده‬ ‫نظرات و خواس�ت های کمپاین را در زمینه انتخابات و به ویژه لزوم مش�ارکت سیاسی‬ ‫زنان مطرح نمودند‪.‬‬ ‫‪ -2‬کمیته رسانه ها و تبلیغ‬ ‫این کمیته به منظور گسترش نظرات و مطالبات کمپاین در سطح جامعه‪ ،‬کنفرانس خبری‬ ‫خود را در تاریخ ‪ 28‬جوالی ‪ 2009‬و با حضور رسانه های داخلی و خارجی برگزار نمود‪.‬‬ ‫سپس با راه اندازی وبالگ کمپاین ‪ %50‬پایگاه ثابتی را برای در ارتباط بودن با مخاطبان‬ ‫خ�ود ایج�اد نمود‪ .‬همچنین این کمیته بیانیه های کمپاین و گزارش های مربوط به ان را‬ ‫به زبان های مختلف ترجمه و در میلینگ لیس�تی با بیش از ‪10000‬عضو به طور وس�یع‬ ‫شریک ساخت‪.‬‬ ‫‪8‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫اعضای این کمیته فعالیت خوبی در س�ایر ش�بکه های اجتماعی از جمله فیس بوک نیز‬ ‫داش�ته ان�د و بیانیه ها و ی�ا فعالیت های کمپاین را از این طریق نیز تحت پوش�ش خود‬ ‫قرار داده اند‪.‬‬ ‫همچنین س�ایر رس�انه های نوشتاری نیز در مناس�بت های مختلف اخبار و گزارش ها و‬ ‫بیانی�ه های کمپاین را تحت پوش�ش قرار دادند که از آن جمل�ه می توان از روزنامه ها‬ ‫و وبس�ایت های ‪ 8‬صبح‪،‬آریایی ‪،‬ارمغان ملی‪،‬بی بی س�ی‪ ،‬مش�عل ماندگار ‪ ،‬سروش ملت‬ ‫و‪ ........‬نام برد‪.‬‬ ‫البت�ه تلویزی�ون های بی بی س�ی‪ ،‬نور‪ ،‬طلوع و ‪ ...‬نیز برنامه های�ی را به معرفی کمپاین‬ ‫ومطالبات آن اختصاص دادند‪.‬‬ ‫‪ -3‬کمیته هماهنگی و ترویج در والیات‬ ‫ای�ن کمیت�ه یک�ی از تاثیرگذارترین کمیته ه�ای کمپاین برای گس�ترش فعالیت های‬ ‫کمپاین در س�ایر والیات می باش�د‪ .‬در این زمینه نه تنها فعاالن بی ش�ماری از والیات‬ ‫مختل�ف به این کمپاین پیوس�تند بلکه نهادهای دیگری نیز ک�ه از اعضای کمپاین ‪%50‬‬ ‫هستند تالشهای خوبی انجام دادند‪ ،‬که از این میان می توان به نهادهای «بنیاد آرمان شهر‪:‬‬ ‫« اتحادیه سراسری زنان افغان»‪ « ،‬نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال»‪« ،‬نهاد همبستگی‬ ‫برای عدالت»‪« ،‬شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در غرب و شمال افغانستان» اشاره نمود‪.‬‬ ‫این نهادها از طرق مختلف سعی در اطالع رسانی در زمینه کمپاین ‪ %50‬و جلب حمایت‬ ‫مردمی داش�تند‪ .‬که از آن جمله می توان به برگزاری جلس�ات گفتگو در شهر هرات از‬ ‫سوی بنیاد آرمان شهر‪ ،‬برگزاری جلسات مشورتی با بزرگان و روسای شورای والیتی و‬ ‫ش�هرها و قریه جات از س�وی نهادهای اتحادیه سراسری زنان افغانستان و نهاد تحقیقاتی‬ ‫حقوق زنان و اطفال در والیات پروان‪ ،‬کابل‪ ،‬تخار‪ ،‬بدخش�ان‪ ،‬لوگر‪ ،‬فراه و غزنی اش�اره‬ ‫ک�رد‪ .‬حاصل فعالیت ه�ای کمیته هماهنگی و ترویج در والیات جمع آوری نزدیک به‬ ‫‪ 8000‬امضا از زنان و مردان در حمایت از این کمپاین بود‪.‬‬ ‫‪ -4‬کمیته جمع آوری امضا‬ ‫این کمیته نیز که افراد تشکیل دهنده ان عمدتا جوانان ودانشجویان هستند‪ ،‬از هر فرصتی‬ ‫برای جمع آوری امضا در جهت خواسته های کمپاین استفاده نمودند‪ .‬اعضای این کمیته‬ ‫ب�ا حضور در کارزارهای انتخاباتی کاندیداها جلس�ات ب�زرگ‪ ،‬همایش ها و کنفرانس‬ ‫ه�ا و ب�ا ارائه توضیح در رابطه با کمپاین ‪ %50‬زنان امضاهای بی ش�ماری را جمع آوری‬ ‫نمودن�د‪ .‬همچنین اعضای این کمیته از طریق ایمیل نیز امضاهای الکترونیکی بیش�ماری‬ ‫را جمع آوری نمودند‪.‬‬ ‫در کنار این فعالیت ها کمپاین ‪ %50‬برنامه های گفتگویی را با کمک بنیاد آرمان شهر‬ ‫‪9‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫برگزار نموده است که عناوین و تاریخ های برگزاری آن به قرار زیر است‪:‬‬ ‫‪ -1‬مذاکره ملی با زنان‪ :‬دادرسی یا عقب نشینی‪ ،‬تاریخ‪ 16 :‬اوت ‪ 2009‬برابر با ‪ 25‬مرداد‬ ‫‪ 1388‬و با حضور فعاالن مدنی و شهروندان در شهر هرات‬ ‫‪ -2‬زنان و عدالت با همکاری اتحادیه سراس�ری زنان افغانستان‪ ،‬تاریخ‪ 23 :‬دسامبر ‪2009‬‬ ‫برابر با ‪ 2‬جدی ‪ 1388‬با حضور فعاالن حقوق بشر و حقوق زنان در شهر هرات‬ ‫‪ -3‬رویای زنان افغانس�تان‪ ،‬ما‪ ،‬س�ینما و اجتماع‪،‬با همکاری کمیته مشارکت سیاسی زنان‬ ‫افغانس�تان تاری�خ ‪ 11‬م�ارچ ‪ 2010‬برابر ب�ا ‪ 20‬حوت ‪ 1388‬به مناس�بت روز جهانی زن‬ ‫در دانش�گاه کابل با حضور فعاالن حقوق بش�ر‪ ،‬حقوق زن و هنرمندان عرصه س�ینما و‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪ -4‬اشتراک در کنفرانس بین المللی زنان در شهر دوسلدوف کشور آلمان‬ ‫درین کنفرانس گزارش عمومی از وضعیت زنان در تمام کشور های جهان ارایه گردید‬ ‫و آمادگ�ی ه�ای الزم برای کنفرانس بین المللی زنان تحت عنوان « زنان س�رحدات را‬ ‫عبور می کنند» گرفته ش�د‪ .‬قرار اس�ت در کنفرانس بین المللی زنان در س�ال ‪ 2011‬در‬ ‫کشور ونزویال ‪ 5‬زن از افغانستان نیز شرکت کند‪.‬‬ ‫د) تاثیرگذاری و نتایج به دست آمده‬ ‫یک�ی از عمده تری�ن تاثیراتی که کمپاین ‪ %50‬در میان جامع�ه و به ویژه فعاالن حقوق‬ ‫بش�ر و حقوق زنان برجای گذاش�ته‪ ،‬تقویت حس اعتماد به نفس‪ ،‬مستقل بودن و تقویت‬ ‫روحیه انجام کارهای گروهی بدون وابس�تگی مالی و فعالیت های مدنی داوطلبانه است‪.‬‬ ‫این گروه بدون درخواس�ت کمک از هیچ نهادی تا کنون فعالیت خود را در این س�طح‬ ‫وس�یع انجام داده اس�ت‪ .‬اعضای تش�کیل دهنده این کمپاین با اس�تفاده از نیروی انسانی‬ ‫داوطلبانه و امکانات محدود س�ازمانی خود س�عی در مطرح نم�ودن این کمپاین و ایجاد‬ ‫هسته های اولیه جنبش زنان را داشته اند‪.‬‬ ‫کمپاین ‪ %50‬با گرد هم آوردن زنان مبارز و آگاه از گروههای مختلف فکری‪ ،‬سیاس�ی‬ ‫ونیز ش�هروندان عادی این کش�ور زمینه های همگرایی و ایجاد ائتالف های عملی برای‬ ‫طرح مطالبات و خواس�ت های مش�ترک ایجاد نموده است‪ .‬ش�اید به جرات بتوان گفت‬ ‫که این کمپاین از اولین و معدود گروههایی است که در آن افراد از طیف های مختلف‬ ‫گرد مطالبات مشترک با هم جمع شده اند‪.‬‬ ‫این کمپاین فرصتی را به وجود آورد تا فعاالن حقوق بشر و حقوق زنان را از طیف های‬ ‫مختلف فکری گردهم آورده و مبارزه مشترکی را برای دستیابی به مطالباتی که در بین‬ ‫تمام گروههای فکری مش�ترک اس�ت‪ ،‬راه اندازی نماید‪ .‬علیرغم اینکه امکاناتی که این‬ ‫کمپاین داشته و دارد بسیار محدود است اما با آن هم تاثیرگذاری خوبی در سطح رسانه‬ ‫ها و حتی کارزارهای انتخاباتی و بعد ها داشته است‪ .‬پس از آشنایی بیشتر جامعه با این‬ ‫‪10‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫کمپاین ش�عار آن» ‪ %50‬رای دهندگان زنان هس�تند» و یا «‪ %50‬جامعه زنان هس�تند» به‬ ‫کرات از س�وی رس�انه ها و نیز در مناظره انتخاباتی آقایان کرزی‪ ،‬اشرف غنی احمدزی‬ ‫و بشردوست شنیده شد‪.‬‬ ‫این کمپاین با استفاده از اندک فرصت ها و فضاهای بدست آمده‪ ،‬سعی نموده تا صدای‬ ‫زنان را به مس�ئوالن داخلی و همکاران بین المللی دولت افغانستان برساند که نمونه اخیر‬ ‫آن ارسال بیانیه ای در زمینه مطالبات و پیشنهادات کمپاین ‪ %50‬زنان به کنفرانس لندن‪،‬‬ ‫جرگه مش�ورتی صلح‪ ،‬کنفرانس کابل بوده اس�ت‪ .‬که تمام بیانیه های این کمپاین در‬ ‫ضمیمه قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫ای�ن کمپای�ن از آغ�از فعالیت ها خود تا کن�ون بیش از ‪ 10000‬امض�ا از زنان و مردان‬ ‫افغانس�تان در ش�هرها و والیت های مختل�ف در حمایت از مطالبات خ�ود‪ ،‬جمع اوری‬ ‫نموده است‪.‬‬ ‫بس�یاری از وبس�ایت ها‪ ،‬وبالگ ها و ‪ ...‬بطور مرتب گزارش های متعددی را در زمینه‬ ‫فعالیت های این کمپاین به مردم ارائه داده اند‪.‬‬ ‫ر) برنامه های آتی‬ ‫کمپاین ‪ %50‬در سال ‪ 2010‬بر روی دو مسئله عمده‪ -1 :‬مذاکره با مخالفان مسلح دولت و‬ ‫‪ -2‬انتخابات پارلمان افغانستان‪ ،‬تمرکز خواهد کرد‪ .‬استراتژی کمپاین برای پیش بردن و‬ ‫برخورد با این دو مسئله‪ ،‬استفاده از ابزارهای داد خواهی‪ ،‬رایزنی و مشاوره خواهد بود‪.‬‬ ‫در این استراتژی‪ ،‬شهروندان و رسانه ها نقش عمده ای خواهند داشت‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫گزارش کمپاین ‪ %50‬از کارزارهای انتخاباتی دور دوم ریاست‬ ‫جمهوری در افغانستان و جایگاه زنان در این کارزار‬

‫رویکردها به مسئله زنان‬ ‫در دومین انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫با یک نگاه واقع گرایانه به کیفیت زندگی زنان در کشور افغانستان‪ ،‬نقش و جایگاه آنان‬ ‫در عرصه های مختلف اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی‪ ،‬این واقعیت را روشن می سازد که‬ ‫زنان در هیچ کدام از این موقعیت ها جایگاه شایس�ته ای ندارند‪ .‬این امر عالوه بر اینکه‬ ‫زمین�ه های تاریخی متعددی دارد که زنان را همیش�ه جنس دوم مطرح نموده و مس�ائل‬ ‫مربوط به آنان را نه به عنوان نیمی از جمعیت انسانی جامعه بلکه با رویکرد نجات زن به‬ ‫عنوان یک موجود ضعیف از این وضعییت اسفبار نگریسته است‪ .‬حال آنکه زن به عنوان‬ ‫یک انس�ان نقشی اساسی و مهم در س�اختار خانواده و جامعه دارد که فرهنگ مردساالر‬ ‫و زن س�تیز از به رس�میت ش�ناختن این نقش و جایگاه همیشه سرباز زده است‪ .‬و باعث‬ ‫شده است که فعاالن حقوق زن‪ ،‬با هر دیدگاه و تفکری سالها برای به رسمیت شناساندان‬ ‫جایگاه زنان‪ ،‬نقش ها و مسئولیت های آنان در جامعه تالش کنند‪.‬‬ ‫امروزه مفاهیم توس�عه پایدار‪ ،‬توسعه انسان محور‪ ،‬مشارکت سیاسی شهروندان و بسیاری‬ ‫دیگ�ر از مفاهیمی که دخالت تمامی افراد جامعه انس�انی را در حرکت جامعه به س�وی‬ ‫رش�د‪ ،‬تعالی و تعین سرنوش�ت آن ضروری می دانند‪ ،‬به نقش و جایگاه زنان در توس�عه‬ ‫جامعه اهمییت ویژه ای قائل هستند‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم واقعییت عینی وضعیت زنان در جامعه افغانستان و موقعیت فرو دست آنان‬ ‫را در این کشور بررسی کنیم‪ ،‬باید به نگرش ها و بینش های جامعه به زنان اشاره کنیم‬ ‫که در طول تاریخ همراه زنان بوده اس�ت و حتی در ش�کل دهی به شخصیت و خواست‬ ‫های زنان نیز تاثیر گذار بوده است‪ .‬و مشکالتی را که زنان امروز با ان دست به گریبان‬ ‫هس�تند می توان به جرات گفت معلول همان نگاهها و آموزه های س�نتی جامعه اس�ت‪.‬‬ ‫که با صرف نظر از دالیل تاریخی این موقعییت فرو دس�ت می توان به مواردی اش�اره‬ ‫نمود که اگر جامعه افغانس�تان خواهان رسیدن به توسعه پایدار و جامعه معتدل است باید‬ ‫‪13‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫ب�ه ت�ک تک انها بپردازد و برنامه ای عملی ارائه دهد و انتظار می رود هم اکنون که ‪41‬‬ ‫کاندید ریاس�ت جمهوری برای مسند ریاست جمهوری افغانستان به رقابت پرداخته اند‪،‬‬ ‫این مسائل را مورد توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫‪ -1‬به رسمیت شناختن زنان به عنوان بازیگران اجتماعی و سیاسی‪ :‬به این معنی که نقش‬ ‫زنان در جنگ ها‪ ،‬در پروس�ه عدالت انتقالی‪ ،‬در مذاکرات صلح و ‪ ...‬باید به رس�میت‬ ‫شناخته شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬سواد آموزی‪ :‬ما نیک می دانیم که سواد آموزی راه حل اساسی بزرگترین مشکالت‬ ‫جهان اس�ت‪ .‬س�وادآموزی مهم‏ترین و اساس�ی‏ترین نیازمردمِ کش�ورهای در حا ِل رشد‬ ‫و از جمله کش�ور ماس�ت و باید در صدر اولویت ها قرار بگیرد‪ .‬تجربه ی بس�یاری از‬ ‫کش�ورها منجمله کشورهای همسایه ما نش�ان داده است که مبارزه با بیسوادی می تواند‬ ‫در مدت زمان کوتاهی‪ ،‬نتایج چشمگیری داشته باشد‪ .‬نسبت سواد در همه ی کشورهای‬ ‫منطقه از ‪ ،‬افغانستان باالتر است‪ .‬بی‏سوادی از ارکان فرهنگ سکوت است و به گونه‏ای‬ ‫جبران‏ناپذیر‪ ,‬افراد و جوامع را خاموش می‏س�ازد‪ .‬کارشناس�ان به این واقعیت پی برده‏اند‬ ‫که س�وادآموزی زنان ب�ه عنوان امری قوی‪ ،‬نقش بس�زایی در رش�د معیارهای زندگی‪،‬‬ ‫سالمت خانواده و گسترش مشارکت آنان در فعالیت‏های اجتماعی ایفا می‏کند‪ .‬از این‏رو‬ ‫سوادآموزی زنان از اولویت بیشتری برخوردار است‪.‬‬ ‫س�واد‪ ،‬بنی�اد رهایی از فق�ر و عقب ماندگی‪ ،‬بیماری و ظلم اس�ت و نی�ز ابـزار اصلـي‬ ‫تـوس�عـه‪ ‎‬اقتـصــادي‪-‬اجـتمـاعـي‪ ‎‬و پيـش‪ ‎‬بـرد‪ ‎‬مـس�ـاوات جـنسـي‪ ،‬گسـتـرش‪‎‬‬ ‫ي شـغلـي‪‎، ‎‬بـهبـود بهـداشـت‪ ‎‬خـانـواده‪ ،‬حفاظت‪ ‎‎‎‬از محيـط زيسـت و‬ ‫فـرصـت‪‎‎‬هـا ‪‎‬‬ ‫يك است‪ .‬سوادآمــوزي‪ ‎‬بـراي‪ ‎‎‬همه‪ ،‎‎‬بخش‪ ‎‎‬يكپـارچـه‬ ‫تـرويـج‪ ‎‬مشـاركـت دموكرات ‪‎‬‬ ‫اي از نظام تعلیم و تربیت محسوب می شو ‪‎‬د و به‪‎‎‎‬منظور دستيابـي‪ ‎‬بـه تـوسـعـه حقيقي‪‎‬‬ ‫پايـدار الزامی‪ ‎‎‬است‪.‬‬ ‫با توجه به ضرورت و اهمیت سوادآموزی برای زنان‪ ،‬بایسته است که این امر در مرکز‬ ‫اولویت های برنامه دولتی قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ -3‬حقوق سیاس�ی و مش�ارکت سیاس�ی زنان‪ :‬اذعان به اهميت حقوق سياسي به عنوان‬ ‫منش�اء س�اير حقوق انس�اني و معياري معتبر براي بررس�ي وضعيت حقيقي زنان در هر‬ ‫جامعه‌ و با درك واقعيت‌ها و وضعيت موجود مش�اركت سياس�ي زنان در كشور (اعم از‬ ‫انتخابات و انتصابات) و حضور بس�يار كمرنگ و ش�كننده ي آنان در عرصه‌هاي قدرت‬ ‫و تصميم‌گي�ري‪ ،‬بر ضرورت رف�ع موانع‪ ،‬كمبودها و چالش‌هاي موج�ود در برابر زنان‬ ‫براي احقاق حقوق سياس�ي خود ‪ ،‬پافشاری می کند‪ .‬لزوم برون رفت از شرايط نابرابر و‬ ‫ناعادالنه حاكم بر فعاليت‌هاي سياس�ي در س�طح كشور و نيز ضرورت آگاهي جامعه از‬ ‫اهميت و تأثير مش�اركت سياس�ي زنان بر كل جامعه و توسعه ی كمي و كيفي آن‪ ،‬باید‬ ‫از اهداف كلي نامزدهای ریاست جمهوری باشد‪.‬‬ ‫‪14‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫امروز مش�اركت زنان و چگونگي آن در تعيين ش�اخص‌ توس�عه برمبناي جنسيت تأثير‬ ‫مس�تقيم دارد و اين باور موجوديت خود را به اثبات رس�انيده كه تحقق اهداف توس�عه‬ ‫و ايجاد تحول در امور تنها با مش�اركت زنان و مردان و در کنار هم امكان‌پذير اس�ت ‪.‬‬ ‫یعنی بدون حضور فعال و ثابت زنان‪ ,‬جامعه به رشد‪ ،‬تعالی و بالنده گی تمام افراد دست‬ ‫نمی یابد‪.‬‬ ‫ش�رکت در ‪ 6‬جلس�ه روب�رو ‪ :‬ش�هروندان و نامزده�ای انتخاباتی و ش�نیدن برنامه ها و‬ ‫استراتژیها و پاسخ های نامزدان در برابر شهروندان در زمینه حقوق زن این واقعیت تلخ‬ ‫را آش�کار می سازد که بس�یاری از این نامزدان مسئله حقوق و مشارکت سیاسی زنان و‬ ‫بهبود زندگی آنان را به اندازه کافی مورد تعمق قرار نداد ه اند و با بینش های واگرایانه‬ ‫و س�طحی که برنامه مش�خصی را برای چگونگی ارتقا س�طح کیفی مش�ارکت زنان در‬ ‫عرص�ه ه�ای مختلف ارائه نمی نماید مورد بحث قرار داده اند‪ .‬برای نمونه آقای س�لیمی‬ ‫معاون آقای شهنواز تنی در مقابل این سئوال که برنامه کاری شما در قبال زنان و میزان‬ ‫مش�ارکت سیاس�ی آنان در کابینه ش�ما چقدر خواهد بود‪ :‬اینگونه پاسخ دادند‪ :‬به جواب‬ ‫ش�ما باید عرض کنم که از البالی برنامه یا خطوط اساس�ی ما اینطور معلوم می شود که‬ ‫م�ا زمینه ی مش�ارکت زنان را در برنامه ی خود ج�ا داده ایم‪ .‬ما در در برنامه ی خود از‬ ‫کلم�ات جمع اس�تفاده کرده ایم بطور مثال‪ :‬کارکنان ی�ا کارمندان که در آن زن و مرد‬ ‫جمع ش�امل هس�تند و یا هم مث ً‬ ‫ال معلمان که زن و مرد را ش�امل می شود‪ .‬در سیاست ما‬ ‫میان زن و مرد در عرصه ی کار و سیاست و در عرصه ی فعالیت های اجتماعی تفاوتی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬تفاوتی که وجود دارد در توانمندی و شایستگی است‪.‬‬ ‫و آقای عبدالجبار ثابت در تش�ریح چگونگی نگاهش�ان به مس�ئله زن�ان اینطور توضیح‬ ‫دادند‪ :‬حقوق خانم ها نزد ما محفوظ اس�ت‪ .‬زمانی که من به صفت س�ارنوال ایفای وظیفه‬ ‫می نمودم فقط یک زن به حیث رییس کار می کرد و من تعداد آن ها را به سیزده بلند‬ ‫بردم‪.‬‬ ‫آقای اس�ماعیل قاس�م یار معاون آقای هدایت امین ارسلا‪ ،‬در ابتدای معرفی برنامه های‬ ‫خود تنها به این جمله در البالی جمالت خوا اشاره نمودند « اذعان به اهمیت جایگاه زن‬ ‫در ش�کل دهی کش�ور و پرورش اطفال ما‪ ،‬دسترسی مساویانه و عمومی به تعلیم و تربیه‬ ‫ی اساس�ی و خدمات صحی به ش�مول غذای مکفی و تغذیه ی مناسب برای حیات سالم‪،‬‬ ‫نق�ش قوی تر اداره ی والیات جهت پش�تیبانی برنامه ری�زی ملی برای ارایه ی خدمات‬ ‫اساسی به مردم کشور»‬ ‫و آقای محبوب اهلل کوش�انی در مقابل این س�ئوال که نظرتان راجع به حقوق زن و در‬ ‫نظر گرفتن این حقوق در مذاکره با مخالفان که به آن اعتقاد دارید و نیز جایگاه سیاسی‬ ‫زنان در تش�کیل کابینه ی دولت خود چیس�ت؟ گفتند‪ :‬در فش�رده ی منشوری که قب ً‬ ‫ال‬ ‫خدمت دوس�تان ارایه کردم‪ ،‬عنوان کام ً‬ ‫ال جداگانه یی وجود داش�ت در رابطه به تالش‬ ‫‪15‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫هایی که باید برای تس�اوی حقوق زن و مرد صورت بگیرد‪.‬در برنامه ی ما یکی مس�ایل‬ ‫جنس�ی است و یکی هم مسایل جنس�یتی‪ .‬زن و مرد هردو آفریده شده ی خداوند اند اما‬ ‫به صورت طبیعی اگر از نگاه جنسی این ها تمایز دارند‪ ،‬از نظر جنسیتی جایگاه شان در‬ ‫جامعه و مناس�بات اجتماعی تعیین می ش�ود‪ .‬در همین جا است که ما محرومیتی که زن‬ ‫در مجموع در سطح جهان دارد و به خصوص در کشور ما که طی سالیان جنگ و بحران‬ ‫از یک طرف بیش�ترین آسیب را به حیث مادر و همسر متحمل شده و بعد فراوان دست‬ ‫و پاگیری هایی که س�نت های عقب مانده در جهان می آید‪ ،‬متأس�فانه باز هم دس�ت و‬ ‫پای زن را بسته است‪ .‬به این خاطر زن در برنامه های ما جایگاه خاص خود را دارد‪ .‬زنی‬ ‫که در ش�هر اس�ت‪ ،‬متأسفانه روز تا روز از مدیریت سیاس�ی رانده می شود‪ ،‬زنی که در‬ ‫روس�تا هس�ت و بعد در مجموع زن چه از نگاه قانونی و چه از نگاه س�نتی مورد سیاست‬ ‫های تبعیضی قرار می گیرد که ما ش�اهد وضع بعضی قوانین در این اواخر هس�تیم‪ .‬حتا‬ ‫ش�خصیت انس�انی زن در سطح یک متاع و وسیله ای برای اس�تمتاع تنزل داده می شود‪.‬‬ ‫مسلم ًا ما با چنین سنت های ناپسند و تأویل و قرائت نادرست از معتقدات موافق نیستیم‪.‬‬ ‫اما راه نجات خانم ها‪ ،‬چه در ش�هرها و چه در روس�تا که طبع ًا زنان روستا نشین بیشتر به‬ ‫کمک و مس�اعدت نیاز دارند را در تش�کل و انسجام خود خانم ها می بینیم و بدون این‬ ‫که خودش�ان برای به دس�ت آوردن حقوق شان سازمان های زنانه را ایجاد کنند و واقع ًا‬ ‫در پیکار بسیار جسورانه با یک شجاعت مدنی با سنت های ناپسند دست به مبارزه بزنند‪،‬‬ ‫راه دیگری وجود ندارد‪ .‬یقین ًا ش�عور مرد ما هم باید تغییر کند و از زیر تأثیر س�نت ها‬ ‫خود را بیرون بکشد‪.‬‬ ‫در رابطه به حضور زنان در کابینه¬ی ما‪ ،‬هیچ جای ش�کی نیس�ت و این یک امر طبیعی‬ ‫اس�ت و حتا قایل ش�دن فیصدی یک نوع تحقیر اس�ت‪ .‬چه در رابطه به اقوام باشد و چه‬ ‫در رابطه به زنان‪.‬‬ ‫و آقای اوریا در مقابل این س�ئوال نظر خود را این چنین بیان نمودند‪ :‬باید گفت که در‬ ‫تاریخ این وعده ی ما بوده و حاال هم وعده ی ما اس�ت و فردا هم‪ ،‬اگر مردم افغانس�تان‬ ‫ب�ه م�ا رأی دادند و ما در انتخابات پیروز ش�دیم‪ ،‬در مقابل حقوق زن افغان که تمام رنج‬ ‫ب�زرگ افغانس�تان را ط�ی قرون متحمل ش�ده ان�د و بار بزرگ جن�گ کنونی و جنگ‬ ‫فرسایشی را به دوش کشیده اند‪ ،‬ما یک خط عقب نشینی نخواهیم کرد‪ .‬در هیچ مذاکره‬ ‫و هیچ معامله ما دس�ت به این معامله نخواهد زدیم‪ .‬در مورد مخالفینی که ش�ما مطرح می‬ ‫کنید‪ ،‬طالبان مخالفین افغانستان نیستند‪ .‬نام طالب مخالف افغانستان است که مردم از آن‬ ‫بهره کشی می کنند‪.‬‬ ‫با دقت در این مباحث روش�ن می ش�ود که نامزدهای محترم‪ ،‬در مورد زنان کلی گویی‬ ‫کرده اند و کدام برنامه مش�خصی را که در آن اهداف‪ ،‬اس�تراتژیها‪ ،‬منابع مالی‪ ،‬انس�انی‪،‬‬ ‫جه�ت حرک�ت و برنامه ه�ای عملیاتی ب�رای پیاده کردن آن معین ش�ده باش�د‪ ،‬ارائه‬ ‫‪16‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫نکردند‪.‬‬ ‫مس�ائلی که انتظار می رفت در این فرصت ها به ان ها پرداخته ش�ود و مورد غفلت واقع‬ ‫شدند عبارتند از ‪:‬‬ ‫‪ -1‬نحوه تعامل آنها با مسئله حقوق زنان در روند مذاکره با مخالفان که همه کاندیدا ها‬ ‫به نحوی مهر تایید بر آن زدند‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضرورت بس�یج س�واد آموزی برای دختران در سن مکتب و زنان و دختران بازمانده‬ ‫از مکتب‬ ‫‪ -3‬چگونگی ارتقا ظرفیت های سیاسی و اجتماعی زنان به منظور سهم گیری بیشتر زنان‬ ‫در عرصه های کالن تصمیم گیری‪.‬‬ ‫‪ -4‬توجه به ایجاد زمینه های اش�تغال برای زنان به عنوان یکی از اهرم های دس�تیابی به‬ ‫استقالل مالی و نیز مسئله اشتغال زنان بیوه و سرپرشت خانوار‪.‬‬ ‫‪ -5‬چگونگ�ی تالش آنان در راس�تای قوانی�ن تبعیض آمیز علیه زن�ان و گنجاندن اصل‬ ‫برابری جنسی بدون قید و شرط در تمام قوانین‬ ‫‪ -6‬ارائه برنامه مش�خص در راس�تای بهبود وضعیت صحی زنان و دسترسی تمام زنان به‬ ‫امکانات بهداشتی و صحی با کیفیت‪.‬‬ ‫قابل ذکر است گزارش ارائه شده بر مبنای مباحث طرح شده در جلسات گفتگوی بنیاد‬ ‫آرمان شهر با عنوان « روبه رو‪ :‬شهروندان و نامزدهای انتخاباتی» تهیه شده است‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫مطالبات کمپاین ‪ %50‬زنان افغانستان‬ ‫ما که هستیم؟‬

‫ما‪ ،‬بخش�ی از فعاالن حقوق ش�هروندی و حقوق زنان‪ ،‬به عنوان فعالین جامعه ی مدنی در‬ ‫عرصه های مختلف صنفی‪ ،‬مطبوعاتی‪ ،‬سازمان های غیردولتی‪ ،‬احزاب و نهادهای سیاسی‬ ‫و اجتماعی هس�تیم که طی س�الیان گذش�ته راه های گوناگون و صعب العبوری را برای‬ ‫تحق�ق خواس�ته ها و مطالبات زن�ان و بهبود وضعیت زندگی آنان پیم�وده ایم و هرگاه‬ ‫ضرورت اقتضا می کرده‪ ،‬برای تحقق این خواسته ها در کنار هم گام برداشته ایم‪ .‬امروز‬ ‫نیز مصمم ش�ده ایم‪ ،‬به منظور ارایه بخش�ی از مطالبات خود و زنان سرزمین مان‪ ،‬با بهره‬ ‫گیری از فضای انتخاباتی‪ ،‬ایتالف دیگری را شکل دهیم‪ .‬این ایتالف که هدف آن طرح‬ ‫مطالبات زنان است‪ ،‬در صدد حمایت از کاندیدایی خاص و یا مداخله در حق شهروندان‬ ‫در انتخابات نیس�ت‪ .‬بلکه می خواهد صدای زنان این س�رزمین را هرچه رساتر به گوش‬ ‫جامعه برس�اند و مس�اله زنان یعنی نیمی از رای دهندگان را در راس برنامه های منتخبین‬ ‫قرار دهد‪ .‬این ایتالف از این پس با عنوان « کمپاین ‪ » %50‬یاد خواهد شد‪.‬‬ ‫هدف ما‪:‬‬

‫ما می خواهیم از این طریق‪ ،‬بگوییم که زنان همواره در س�خت ترین شرایط اجتماعی و‬ ‫اقتصادی پابه پای مردان قدم در راه های سخت فقر و مهاجرت گذاشته اند اما تا به امروز‬ ‫از دستیابی به حقوق انسانی خویش محروم بوده اند‪.‬‬ ‫ما می خواهیم در عین نظارت غیر مس�تقیم بر چگونگی تایید صالحیت نامزدان ریاس�ت‬ ‫جمهوری و نحوه برگزاری انتخابات ش�فاف‪،‬که حق ش�هروندان اس�ت‪ ،‬تنها به این امر‬ ‫بس�نده ننموده و مس�ئوالن را متوجه مطالبات و خواس�ته های نیمی از ش�هروندان جامعه‬

‫‪19‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫یعنی زنان بسازیم‪.‬‬ ‫ما می خواهیم از این طریق نش�ان دهیم که اگر «نیک بنگریم» در س�خت ترین شرایط‬ ‫اجتماعی و سیاس�ی هم می توان ش�هروندی تاثیرگذار بود و برای زندگی بهتر و عادالنه‬ ‫تالش کرد‪ ،‬ولی تحقق این امر‪ ،‬مش�روط به آن اس�ت که ما زنان نیز مانند مردان بتوانیم‬ ‫از ظرفیت‪ ،‬هوش�یاری و جسارت آزمودن راه های گوناگون مدنی برخوردار باشیم‪ .‬زیرا‬ ‫تجربه نش�ان می دهد که هر فضا و روزنه ای را که زنان بدون حضور خود‪ ،‬رها س�اخته‬ ‫اند‪ ،‬بالفاصله با حضور «زن س�تیزان» فتح ش�ده اس�ت و این روند زندگی یکایک زنان‬ ‫کش�ور را بیش از پیش دس�تخوش محدودیت های غیر عادالنه‪ ،‬غیرانس�انی و رفتارهای‬ ‫خشونت بار کرده است‪.‬‬ ‫مطالبات و خواسته های برحق مازنان‪:‬‬

‫پایان بخش�یدن به مذاکرات غیر ش�فاف با عاملین جنگ ها و جنایات گذشته و سیاست‬ ‫گذاری و برنامه ریزی اساسی و مرکزی برای احقاق حقوق زنان با رعایت اصل برابری‬ ‫و حضور زنان در تمام تصمیم گیری ها و سیاس�ت گذاری های کالن کش�ور جوهر و‬ ‫ش�الوده مش�ترک مطالبات گروه های مختلف زنان اس�ت‪ .‬ما با این باور که دموکراسی‬ ‫و عدالت در جامعه‪ ،‬با نگاه کردن به ش�رایط زنان س�نجیده می شود‪ ،‬همواره با استفاده از‬ ‫ش�یوه های عاری از خش�ونت‪ ،‬برای دستيابی به دموکراس�ی‪ ،‬آزادی های فردی و مدنی‬ ‫یعنی عدالت و برابری و حقوق شهروندی مبارزه كرده ایم و از این روست که امروز نیز‬ ‫مانند گذشته به طرح مطالبات خود برخاسته ایم‪ .‬نیک می دانیم که برابری جنسیتی پیش‬ ‫شرط تحقق دموکراسی‪ ،‬توسعه ی پایدار و دستیابی به جامعه ای سالم‪ ،‬انسانی و عاری از‬ ‫خشونت‪ ،‬فقر و بی عدالتی است‪.‬‬ ‫از این رو ما‪ ،‬زنان و مردان افغانس�تان‪ ،‬با اعتقاد به این که بدون رفع تبعیض جنس�ی و‬ ‫بهبود کیفیت زندگی نیمی از ش�هروندان جامعه‪ ،‬هیچ جامعه ای به دموکراس�ی‪ ،‬آزادی‪،‬‬ ‫عدالت و توس�عه ی پایدار دس�ت نخواه�د یافت‪ ،‬از کاندیداهای ریاس�ت جمهوری می‬ ‫خواهیم در برنامه ها و سیاس�ت های خود‪ ،‬به مطالبات اساس�ی ما که زمینه س�از تحقق‬ ‫مطالبات زنان در حوزه های اجتماعی و سیاس�ی و دس�تیابی به زندگی بهتر و در نتیجه‬ ‫جامعه ای سالم تر است‪ ،‬پاسخ روشن و شفاف دهند‪ .‬ما زنان انتظار داریم که کاندیداهای‬ ‫فعلی و منتخب آینده مواضع‪ ،‬برنامه های عملی و ملموس و بالخره تعهد خود را نس�بت‬ ‫به این امر اساسی اعالم کرده و در عمل نشان دهند‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫چرا این مطالبات را مطرح می نماییم؟‬

‫حرکت ها‪ ،‬خواس�ت ها و مطالبات انس�انی در بس�ترهای عینی و واقعی جوامع و نه در‬ ‫انتزاع ش�کل می گیرند‪ .‬توجه به اوضاع کنونی کش�ور در عرصه های سیاسی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و اجتماع�ی و در عی�ن زمان‪ ،‬بررس�ی وضعیت زنان افغانس�تان در ابع�اد مختلف حیات‬ ‫اجتماع�ی‪ ،‬دورنمای ناامید کننده ای را در برابر فعاالن اجتماعی‪ ،‬مدافعان حقوق انس�انی‬ ‫زنان و آزادی خواهان به تصویر می کش�د‪ .‬س�ال ها مبارزه در راه ارتقای س�طح زندگی‬ ‫زنان و دس�تیابی زنان به حقوق اولیه انس�انی خویش‪ ،‬علیرغم داش�تن دستاورد‪ ،‬آن چنان‬ ‫شکننده است که امروز به نام صلح و امنیت‪ ،‬قربانی مصلحت های سیاسی دولتمردان می‬ ‫شود‪ .‬از این روست که امروز خواست پایان بخشیدن به مذاکرات غیر شفاف‪ ،‬مهم ترین‬ ‫خواست زنان است تا دوباره به راه هایی که در گذشته گام برداشته اند‪ ،‬بازنگردند‪ .‬باید‬ ‫امروز متوجه باش�یم که فردا در صورتی می توانیم از حقوق سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫عدلی و قضایی برابر زنان صحبت کنیم که فرد فرد جامعه اعم از زن و مرد اجازه ندهیم‬ ‫دستاوردهای کوچک امروزمان‪ ،‬در معامالت سیاسی قدرتمندان به حراج گذاشته شود‪.‬‬ ‫در این برهه ی زمانی و با استفاده از فضای انتخاباتی‪ ،‬مهم ترین مطالبات زنان را که راه‬ ‫گشای دستیابی به سایر حقوق انسانی زنان می شود‪ ،‬به قرار زیر اعالم می داریم‪:‬‬

‫‪ -1‬تالش در جهت دس��تیابی به صلح پایدار و عادالنه در کش��ور از طریق یافتن راه‬ ‫حل های مسالمت آمیز و پایان بخشیدن به راه حل های جنگجویانه و مذاکرات غیر‬ ‫شفاف با عاملین جنگ‪ ،‬سرکوب و جنایت‪.‬‬

‫بیش از ‪ 3‬دهه جنگ باعث کشته شدن میلیون ها انسان بی گناه‪ ،‬زن و کودک شده است‪.‬‬ ‫زنان به دلیل جنگ فرزندان و همس�ران خود را از دس�ت داده و می دهند‪ .‬پرداختن به‬ ‫جنگ و شرایط نظامی و جنگی باعث از بین رفتن فرصت ها و پیشرفت های اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتص�ادی و فرهنگی ش�ده و ای�ن امر منجر به عق�ب ماندگی میهن م�ان و مهاجرت و‬ ‫دربدری میلیون ها انس�ان ش�ده است که نه تنها آن ها را از حیات اجتماعی سالم محروم‬ ‫نم�وده بلک�ه موجب از بین رفتن بس�یاری از حقوق حقه آن ها نیز ش�ده اس�ت‪ .‬گذر از‬ ‫شرایط جنگی و بحران های امروزین و داشتن جامعه ای مبتنی بر شرایط انسانی و عادالنه‬ ‫مستلزم تالش هایی پی گیر و همه جانبه در راستای دستیابی به صلح است‪.‬‬ ‫یکی از اقداماتی که باید در راس�تای رس�یدن به صلح دوام دار‪ ،‬دموکراس�ی و حاکمیت‬ ‫قانون صورت پذیرد‪ ،‬تحقق عدالت انتقالی است که باید تمام مردم‪ ،‬نهادهای اجتماعی و‬ ‫دولت در این پروسه دخیل باشند‪ .‬اما نگاه به موضوع عدالت انتقالی نیز دچار تنگ نظری‬ ‫و نگاه زن س�تیز و مردس�االرانه شده اس�ت‪ .‬هر چند تاکنون اقدام جدی و عملی در این‬ ‫زمینه صورت نپذیرفته است اما روشن است که زنان در این پروسه نادیده گرفته شده اند‬

‫‪21‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫به این دلیل که نقش آن ها به عنوان بازیگران و قربانیان جنگ به رسمیت شناخته نشده‬ ‫اس�ت‪ .‬فلذا تا زمانی که این نقش و جایگاه به رس�میت شناخته نشود‪ ،‬زنان در مذاکرات‬ ‫صلح و تقس�یم قدرت نیز جایگاهی نخواهند داش�ت‪ .‬چنان که تجربه ی پروسه ی بن نیز‬ ‫آش�کارا همین تجربه را نش�ان می دهد که به دلیل عدم به رس�میت ش�ناختن نقش زنان‬ ‫(نقش مستقیم یا غیر مستقیم) در منازعات و جنگ های گذشته‪ ،‬در پروسه بن و تقسیم‬ ‫قدرت نیز سهم فعاالنه نداشتند‪.‬‬

‫مساله دیگری هم که در موضوع عدالت انتقالی می گنجد اما به دلیل حاکم بودن نگرش‬ ‫های مردس�االرانه به این پروس�ه‪ ،‬مورد غفلت واقع شده است‪ ،‬مساله تجاوزات جنسی در‬ ‫دوران جنگ است‪ .‬نگرش حاکم بر عدالت انتقالی در کشور افغانستان‪ ،‬تجاوزات جنسی‬ ‫ب�ه زن�ان را نه موض�وع جنایت های جنگی بل تنها امری مربوط ب�ه انحرافات اخالقی و‬ ‫ف�ردی م�ی دان�د و نیازی به طرح و رس�یدگی به آن در قالب روند عدال�ت انتقالی نمی‬ ‫بیند‪.‬‬ ‫امروز ش�اهد آن هس�تیم که روند عدالت انتقالی به طور ناقص در کش�ور اجرا می شود‬ ‫که از آن جمله می توان پرداخت غرامت های نقدی از س�وی رییس جمهور به کش�ته‬ ‫ش�دگان (افرادی که در جریان حوادث بعد از ‪ 2001‬و توس�ط نیروهای ایتالف و طالبان‬ ‫کشته می شوند) و مجروحین اشاره نمود‪ .‬اما پرسشی که امروز زنان مطرح می کنند این‬ ‫است که غرامت آثار ناشی از تجاوز جنسی‪ ،‬از دست دادن همسر‪ ،‬محدودیت های ایجاد‬ ‫ش�ده در زمینه های کار‪ ،‬تعلیم و تربیت و حیات اجتماعی زنان و ناهنجاری ها و آس�یب‬ ‫های روحی وروانی س�ال ها جنگ بر میلیون ها زن و کودک‪ ،‬چگونه و با اس�تفاده از‬ ‫چه معیارهایی سنجیده خواهد شد؟‬ ‫امروز پس از گذشت ‪ 8‬سال تالش در راستای نهادینه سازی دموکراسی‪ ،‬بیم آن می رود‬ ‫که این تالش ها در جریان بازی های سیاسی بزرگ و مذاکرات پشت پرده‪ ،‬باز قربانی‬ ‫وعده های بی اساس امنیت و صلح شوند‪.‬‬

‫پیشنهاد مذاکره با طالبان از چند سال اخیر به این سو از جانب برخی محافل خارجی و نیز‬ ‫دولت افغانس�تان‪ ،‬به ویژه رییس جمهور کرزی مطرح شده است‪ .‬شیوه عمل و مکانیزم‬ ‫اجرایی این مذاکره اما روشن نبوده و مذاکرات غیر شفاف و دور از نظر مردم یعنی رای‬ ‫دهندگان صورت گرفته است‪ .‬طالبان نیز رسم ًا اعالم کرده اندکه نسبت به مذاکره تردید‬ ‫دارند و پیش شرط های کالنی را برای انجام مذاکره مطرح کرده اند‪ .‬آن چه بر همگان‬ ‫روش�ن است این اس�ت که مردم افغانستان یک بار برای «نه گفتن» به پروژه سیاسی –‬ ‫اجتماع�ی و دول�ت داری طالبان‪ ،‬جنگ و آواره گی‪ 5 ،‬س�ال پیش به پای صندوق های‬ ‫رای رفتند‪ .‬اکنون ما می پرس�یم چگونه می توان خواس�ت مردم را نادیده گرفت و میان‬ ‫پروژه ی طالبان و بسیج این چند سال در راستای امنیت‪ ،‬صلح و دموکراسی آشتی ایجاد‬ ‫کرد؟ چگونه با قانون اساس�ی‪ ،‬ش�عارهای مدنی‪ ،‬و م�دارای دمکراتیک که مورد ادعای‬ ‫جامعه فعلی است‪ ،‬مطابقت و همخوانی ایجاد خواهد شد؟‬

‫‪22‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫در ادبی�ات جن�گ و صلح‪ ،‬مذاکره یک روش سیاس�ی برای امتی�از دهی و امتیاز گیری‬ ‫اس�ت‪ .‬مذاکره ی دولت با طالبان اما با س�نجش موقعیت سیاس�ی ـ نظامی دو طرف‪ ،‬به‬ ‫نظر می رس�د از یک ابتکار خالق منش�أ نگرفته باش�د بلکه بیشتر به یک روش منفعل و‬ ‫بی فرجام ش�باهت می رس�ا ند‪ .‬آن چه که مسلم است این است که این گروه هم اکنون‬ ‫نی�ز ب�ه خاطر تحقق همان آرمان ها و حاکمیت همان ارزش های مألوف خویش مبارزه‬ ‫می کند‪ .‬مس�أله دیگری که بس�یار قطعی می باشد این اس�ت که‪ ،‬نه گروه طالبان به آن‬ ‫حد از ضعف و انعطاف پذیری رسیده است که به سادگی با گرفتن چند چوکی وزارت‪،‬‬ ‫والیت و مدیریت‪ ،‬سالح برزمین بگذارد‪ ،‬در روند صلح مشارکت کند و دست از معیارها‬ ‫و تعاری�ف محدود کننده و س�رکوب گرایانه‪ ،‬زیاده خواهی سیاس�ی و بنیادهای فکری‬ ‫خویش بکش�د؛ و نه دولت افغانس�تان به آن اندازه از قدرت و ثبات برخورداراس�ت که‬ ‫طرف مسلح و مجهز خود را مجبور به تن دهی به اصول دمکراتیک قانون اساسی کند‪.‬‬ ‫آن چ�ه به نظر روش�ن می رس�د این اس�ت که قربانی�ان اصلی این مذاک�رات زنان و‬ ‫دس�تاوردهای آنان در راس�تای تحقق حقوق بش�ری زنان خواهد بود‪ .‬صلح و امنیتی که‬ ‫حقوق انس�انی زنان را نادیده بگیرد و آن ها را در مراحل حس�اس معامله نماید‪ ،‬صلحی‬ ‫پایدار و عادالنه که از حمایت تمام شهروندان جامعه برخوردار باشد‪ ،‬نخواهد بود‪.‬‬ ‫از رییس جمهوری آینده می خواهیم که به خواس�ت دادخواهانه ی زنان پاسخ بگویید و‬ ‫در عین تالش برای تحقق عدالت انتقالی‪ ،‬به مذاکرات غیرشفاف پایان بخشیده و سهم و‬ ‫نگرانی های زنان و حامیان آنان را در این روند به رسمیت بشناسد‪.‬‬

‫‪ -2‬تامین امنیت اجتماعی زنان در عرصه های اش��تغال‪ ،‬ازدواج‪ ،‬دسترسی عادالنه به‬ ‫سیستم قضایی‪.‬‬

‫برهمگان روش�ن اس�ت‪ ،‬جامعه ای می تواند س�یر تحول و تکامل را بپیماید که در آن‬ ‫ش�هروندان از امنیت اجتماعی کامل برخوردار باشند و به خوبی بتوانند حقوق و وجایب‬ ‫خویش را ایفا و اس�تیفا نمایند‪ .‬اکثر ش�هروندان و به خصوص زنان کش�ور ما از امنیت‬ ‫اجتماعی برخوردار نیستند‪ .‬این امر را به وضوح در حوزه های اشتغال‪ ،‬ازدواج و دسترسی‬ ‫عادالنه به سیستم عدلی و قضایی مالحظه می نماییم‪.‬‬ ‫الف) اشتغال‬

‫علیرغم اشتغال زنان در فعالیت های بی شمار اقتصادی مانند کشاورزی‪ ،‬مالداری‪ ،‬قالین‬ ‫بافی و غیره کار آن ها در بس�یاری از موارد بدون مزد و پاداش باقی می ماند‪ .‬زنان در‬ ‫حوزه اش�تغال درآمدزا هم دچار مشکالتی خاص هس�تند‪ .‬در سال های اخیر بازار کساد‬ ‫‪23‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫اشتغال و فقدان سیاست ایجاد فرصت های کاری و کسب درآمد بر دوش زنان فقیر و به‬ ‫خصوص زنان بیوه و کم بضاعت سنگینی کرده است‪ .‬هم زمان محدودیت های فراوانی‬ ‫فرا راه اشتغال زنان نیز وجود داشته و دارد که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬محدودیت در عرصه انتخاب شغل‪:‬‬

‫معمو ًال زنان در عرصه انتخاب ش�غل و مسلک خویش دچار محدودیت می باشند‪ .‬مردان‬ ‫خانواده ترجیح می دهند زنان وظایفی را بر عهده بگیرند که نیمه وقت باش�د تا در عین‬ ‫کمک به افزایش عاید خانواده‪ ،‬رس�یدگی به امور منزل نیز دچار س�کتگی نشود‪ .‬و چون‬ ‫این نوع کارها و وظایف در سطح جامعه محدود است‪ ،‬به همان اندازه نیز زنان در انتخاب‬ ‫شغل و پیشه ی خود محدود هستند‪ .‬اشتغال زنان در مشاغل تمام وقت نیز‪ ،‬وظایف خانه‬ ‫داری را از دوش آنان سبک تر نمی سازد و این امر باعث می شود زنان نتوانند به خوبی‬ ‫از حق استراحت‪ ،‬اوقات فراغت و تفریح مناسب مستفید شوند‪.‬‬ ‫‪ -2‬محدودیت در عرصه ی ارتقای ظرفیت‪:‬‬

‫زنان نس�بت به مردان به مش�کل می توانن�د ظرفیت های خود را ب�اال ببرند زیرا آن ها‬ ‫در اکثر مواقع به دلیل تعاریف مردس�االرانه از کارهای خانه داری‪ ،‬مراقبت از فرزندان‪،‬‬ ‫تیمارداری از بزرگترها و‪ ...‬که این امور را از وظایف زنان بر می شمارد‪ ،‬وقت رفتن به‬ ‫کورس ها‪ ،‬دوره های آموزشی‪ ،‬سفرهای آموزشی و‪ ...‬را در مقایسه با مردان کمتر دارند‪.‬‬ ‫در بسیاری از موارد نیز زنان اجازه حضور در این کالس ها و دوره ها را ندارند‪.‬‬ ‫‪ -3‬مواجه شدن با خشونت ها در محیط کاری‪:‬‬

‫زنان شاغل در محیط کار با خشونت ها به طور عام و خشونت های جنسی به طور خاص‬ ‫مواج�ه ان�د‪ .‬این امر نه تنها باعث از بین رفتن سلامت و مصونیت محیط کار و کاهش‬ ‫بهره وری کارکنان می شود بلکه به امنیت روحی و روانی زنان نیز صدمات جدی وارد‬ ‫می نماید‪.‬‬

‫ب) ازدواج‬

‫ازدواج عقدی اس�ت که بر اس�اس رضایت طرفین‪ ،‬جاری می شود‪ .‬از نظر قانون کشور‬ ‫این امر زمانی میسر می شود که حداقل سن زن ‪ 16‬سال و حداقل سن مرد ‪ 18‬سال تمام‬ ‫باشد‪ .‬اما سنت ها و عرف ناپسند نه تنها برخورداری از این حق را برای زنان در بسیاری‬ ‫از حاالت مقدور نمی سازد‪ ،‬بلکه باعث ازدواج هایی می شود که رضایت طرفین در آن‬ ‫ها ملحوظ نشده است‪ .‬چنان چه به طور نمونه می توان‪ ،‬ازدواج اجباری‪ ،‬ازدواج در سنین‬ ‫کودکی و حتی قبل از بلوغ‪ ،‬ازدواج زنان بیوه با اقارب شوهر‪ ،‬ازدواج «بدل» و «بد» نیز‬ ‫نام برد‪ .‬تمام این موارد نش�ان دهنده عدم مصونیت و امنیت زنان از یک س�و و از س�وی‬ ‫‪24‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫دیگر عدم تس�اوی زنان و پایمال ش�دن حق تصمیم گیری آن ها به عنوان یک فرد در‬ ‫یکی از مهم ترین بخش های زندگی شان است‪.‬‬ ‫ج) دسترسی به سیستم عدلی‪ -‬قضایی‬

‫سیس�تم حل و فصل قضایا در کش�ور ما بر دو نوع است‪ :‬مراجع حل کننده رسمی و غیر‬ ‫رسمی نام‪ .‬جرگه ها و معرکه ها از جمله مراجع حل کننده دعاوی به صورت غیر رسمی‬ ‫می باش�ند که به دلیل ارزانی‪ ،‬عدم وجود فرهنگ مراجعه به محکمه ی رس�می و بدنام‬ ‫ش�دن کس�انی که به محکمه می روند‪ ،‬در برگرفتن زمان کوتاه و عدم معروض شدن به‬ ‫رش�وه‪ ،‬اکثر ش�هروندان در حل و فصل دعاوی و قضایای خود بیشتر مورد استفاده مردم‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬در حالی که این سیس�تم غیر رس�می که خود قانون مند نیست‪ ،‬زمینه ی‬ ‫نقض حقوق ش�هروندان‪ ،‬به وی�ژه زنان را فراهم می کند‪ ،‬چرا ک�ه اکثر قضایای جرگه‬ ‫ب�دون حض�ور خود زنان فیصله می یابد و در اکثر مواق�ع نتیجه ی آن چیزی جز « بد»‬ ‫دادن زنان نمی باشد‪.‬‬ ‫سیستم عدلی _ قضایی رسمی کشور نیز نظر به مشکالت عدیده‪ ،‬دسترسی زنان به عدالت‬ ‫را با مش�کل مواجه می س�ازد‪ .‬از جمله مش�کالتی که در این زمینه وجود دارند‪ ،‬عبارتند‬ ‫از‪:‬‬ ‫‪ -1‬طوالنی بودن روند محاکمه‪ :‬نظر به قوانین نافذه کش�ور‪ ،‬رس�یدگی به قضایا حداقل ‪9‬‬ ‫ماه را در بر می گیرد‪ ،‬که این امر نه تنها باعث صرف مدت زمان زیاد برای پیگیری می‬ ‫ش�ود بلکه مصرف مالی باالیی دارد که از عهده ی زنان خارج اس�ت و همین امر آسیب‬ ‫پذیری زنان را بیشتر می سازد‪.‬‬ ‫‪ -2‬فق�دان کارمن�دان زن در مراجع عدلی‪ -‬قضایی‪ :‬تعداد کارمن�دان زن در این مراجع‬ ‫(پولیس‪ ،‬س�ارنوالی‪ ،‬س�تره محکمه و محاکم) قابل مقایس�ه با تعداد مردان نیست‪ .‬همین‬ ‫امر موجب مردانه شدن سیستم عدلی‪ -‬قضایی کشور و کم توجهی به مسایل و مشکالت‬ ‫خاص زنان می ش�ود‪ .‬به دالیل فرهنگی و س�نتی محیط برای ابراز مش�کالت زنان محیا‬ ‫نیست و زنان تمایلی برای بیان مشکل و گرفتاری خود با پرسونل مرد ندارند‪.‬‬ ‫‪ -3‬عرف و عادات ناپسند‪ :‬عرف و عادات ناپسند نیز زمینه ی دسترسی زنان به عدالت را‬ ‫مشکل می سازد و زنانی که برای به دست آوردن حقوق خویش به این مراجع و نهادها‬ ‫مراجعه می کنند از نظر خانواده و اجتماع نا متعارف و بد معرفی شده و طرد می شوند‪.‬‬ ‫‪ -4‬فس�اد دس�تگاه عدلی‪ -‬قضایی‪ :‬متاس�فانه در اغلب موارد دس�تگاه عدلی کشور متهم‬ ‫به فس�اد و رش�وه ستانی اس�ت‪ .‬این امر نه تنها باعث حق و ناحق شدن بسیاری از مظالم‬ ‫می ش�ود بلکه در بس�یاری از موارد تنها به دلیل این که زنان کمتر می توانند در جریان‬ ‫‪25‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫رسیدگی به قضایای شان رشوه بدهند‪ ،‬از جریان عادالنه و منصفانه ی رسیدگی به دعاوی‬ ‫خود نیز محروم می شوند‪.‬‬ ‫ب�ا توج�ه به موارد فوق که تنها گوش�ه های�ی از امر خطیر تامین امنی�ت اجتماعی زنان‬ ‫اس�ت‪ ،‬از رییس جمهور آینده کشورمان می خواهیم که برای تامین امنیت شهروندان به‬ ‫خصوص زنان با روی دست گرفتن سیاست های قانون مدار و عدالت خواه‪ ،‬برنامه های‬ ‫اجتماعی و فرهنگی را برای زنان‪ ،‬مادران و دختران این سرزمین به اجرا بگذارند و زنان‬ ‫این سرزمین را در راستای احقاق حقوق اولیه خویش یاری رساند‪.‬‬ ‫از ریی�س منتخ�ب دولت آینده م�ی خواهیم تامین امنیت زن�ان در حوزه های کاری‪،‬‬ ‫اجتماع�ی و خان�واده را با توجه به موارد زی�ر در اولویت قرار دهد و خود را در اجرای‬ ‫عملی آن مسوول بداند‪:‬‬ ‫‪ .1‬ارایه ی الیحه مجازات برای خشونت علیه زنان درمحیط خانواده‪ ،‬جامعه و محل كار‪.‬‬ ‫‪ .2‬ارایه الیحه مجازات برای خشونت علیه كودكان به وی‍ژه دختران خرد سال‪.‬‬ ‫‪ .3‬ایج�اد مراكز مش�اوره‪ ،‬درمان و اس�كان زنان و دختران آس�یب دی�ده و در معرض‬ ‫خودكش�ی‪ ،‬به وس�یله ی دولت و با همکاری نهادهای غیردولتی که در این زمینه فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ .4‬صدور مجوز و ایجاد خانه های امن برای زنان خش�ونت دیده متاهل و مجرد به وسیله‬ ‫ی دولت و نهادهای غیر دولتی زنان و حمایت مالی از آن ها‪.‬‬ ‫‪ .5‬بس�یج وزارتخانه های معارف‪ ،‬فرهنگ و امور زنان و نیز رادیو و تلویزیون دولتی در‬ ‫جهت فرهنگ س�ازی و آموزش کودکان و جوانان و همچنین بزرگساالن اعم از مرد و‬ ‫زن در جهت مبارزه با باورهای س�نتی و آموخته های غلط و مرتبط با کلیش�ه های عدم‬ ‫برابری و تبعیض جنسی مولد خشونت های خانگی و اجتماعی‪.‬‬

‫‪ -3‬اعالم بسیج عمومی برای سوادآموزی زنان و دختران و تخصیص منابع مورد نیاز‬ ‫مالی و انسانی به این امر مهم‪.‬‬

‫س�طح س�واد در جامعه ی افغانستان به طور عموم و به خصوص در میان زنان بسیار پایین‬ ‫اس�ت‪ .‬طبق تحقیقات کمیس�یون مس�تقل حقوق بش�ر بی�ش از ‪ %85‬از زن�ان و دختران‬ ‫افغانس�تان‪ ،‬بی سواداند‪ .‬دختران ش�امل در مکتب کمتر از نصف پسران شامل در مکتب‬ ‫بوده و حتی در مناطقی مانند زابل این نس�بت ‪ %3‬در مقابل ‪ %97‬می باش�د‪ .‬هر چند که‬ ‫عوامل مختلفی در عدم دسترسی دختران و زنان به امکانات آموزشی وجود دارد اما دولت‬ ‫‪26‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫نیز کدام برنامه عملی و جدی ای در راستای ارتقای زمینه های آموزشی با کیفیت برای‬ ‫کودکان و بزرگساالن و به ِویژه زنان ندارد و بودجه ی اختصاصی دولت در این عرصه‬ ‫پایین ترین سطح را در منطقه دارا می باشد‪.‬‬ ‫ما نیک می دانیم که س�وادآموزی راه حل اساس�ی بزرگترین مش�کالت جهان اس�ت‪.‬‬ ‫س�وادآموزی مهم‏ترین و اساس�ی‏ترین نیاز مردمِ کش�ورهای در حا ِل رش�د و از جمله‬ ‫کش�ور ماس�ت و باید در صدر اولویت ها قرار بگیرد‪ .‬تجربه ی بس�یاری از کش�ورها‬ ‫منجمله کشورهای همسایه ما نشان داده است که مبارزه با بی سوادی می تواند در مدت‬ ‫زمان کوتاهی‪ ،‬نتایج چش�مگیری داش�ته باشد‪ .‬نسبت س�واد در همه ی کشورهای منطقه‬ ‫از‪ ،‬افغانس�تان باالتر اس�ت‪ .‬تا زمانی‏که توده‏های وس�یعی از مردم بی‏سواد باشند‪ ،‬آزادی‬ ‫اقتصادی و اجتماعی تحقق نمی‏یابد و استثمار انسان بر انسان از میان نمی‏رود‪ .‬بی‏سوادی‬ ‫از ارکان فرهنگ س�کوت اس�ت و ب�ه گونه‏ای جبران‏ناپذیر‪ ،‬اف�راد و جوامع را خاموش‬ ‫می‏س�ازد‪ .‬کارشناس�ان به این واقعیت پی برده‏اند که س�وادآموزی زنان به عنوان امری‬ ‫قوی‪ ،‬نقش بس�زایی در رش�د معیارهای زندگی‪ ،‬سلامت خانواده و گس�ترش مشارکت‬ ‫آنان در فعالیت‏های اجتماعی ایفا می‏کند‪ .‬از این‏رو سوادآموزی زنان از اولویت بیشتری‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫س�واد‪ ،‬بنی�اد رهایی از فق�ر و عقب ماندگی‪ ،‬بیماری و ظلم اس�ت و نی�ز ابـزار اصلـ ‪‎‬‬ ‫ي‬ ‫ي و پيـش‪ ‎‬بـرد‪ ‎‬مـسـاوات جـنسـي‪ ،‬گسـتـرش‪‎‬‬ ‫تـوسعـه ی‪ ‎‬اقتـصــادي‪ -‬اجـتمـاعـ ‪‎‬‬ ‫فـرصـت‪‎‎‬هـاي‪ ‎‬ش�ـغلـي‪‎،‬بـهبـود بهـداش�ـت‪ ‎‬خـانـواده‪ ،‬حفاظت‪ ‎‎‎‬از محيـط زيسـت‬ ‫يك اس�ت‪ .‬س�وادآمــوزي‪ ‎‬بـ�راي‪ ‎‎‬همه‪ ،‎‎‬بخش‪ ‎‎‬يك‬ ‫و تـرويـج‪ ‎‬مش�ـاركـت دموكرات ‪‎‬‬ ‫پـارچـه اي از نظام تعلیم و تربیت محسوب می شو ‪‎‬د و به‪‎‎‎‬منظور دستيابـي‪ ‎‬بـه تـوسـعـه‬ ‫حقيقي‪ ‎‬پايـدار الزامی‪ ‎‎‬است‪.‬‬ ‫با توجه به ضرورت و اهمیت س�وادآموزی برای زنان‪ ،‬از ریاس�ت منتخب دولت آینده‬ ‫افغانس�تان می خواهیم که این امر حیاتی را در مرکز اولویت های برنامه ی دولتی قرار‬ ‫دهد و اعالم بسیج عمومی به اشتراک تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی و به کار گرفتن‬ ‫نیروی مردم‪ ،‬نماید‪.‬‬ ‫در پی آن‪ ،‬با تهیه برنامه های عملی و تخصیص منابع مالی و انسانی مناسب‪ ،‬اقدام های‬ ‫عملی و اس�توار در جهت س�واد آموزی زنان و دختران بازمانده از مکتب انجام دهد‪ .‬این‬ ‫امر مس�تلزم این اس�ت که امر س�واد آموزی در صدر الویت سیاس�ت گذاری و تصمیم‬ ‫گیری های غیر قابل برگشت و کالن کشور قرار گیرد تا با شناسایی ضعف ها و چالش‬ ‫های پیش روی‪ ،‬با تهیه برنامه های های دقیق و علمی و با استفاده از تجربه ی کشورهای‬ ‫موفق در قلمرو مبارزه با بی س�وادی‪ ،‬نیز تخصیص امکانات مالی و انس�انی مناس�ب در‬ ‫جهت رفع این معضل بر آییم‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫از ریی�س جمهوری آین�ده می خواهیم اقدامات زیر را در ص�در برنامه های عملی خود‬ ‫قرار دهد‪:‬‬ ‫‪ -1‬گس�ترش مکاتب به ویژه مکاتب متوسطه و لیسه در قریه ها و مناطق محروم کشور‬ ‫و تدوین برنامه های جامع سواد آموزی بزرگساالن به خصوص برای دختران و زنان‪.‬‬ ‫‪ -2‬تامین امنیت دانش آموزان و سواد آموزان‪.‬‬ ‫‪ -3‬از بی�ن ب�ردن هرگون�ه مفهوم كلیش�ه ای از نقش زنان و مردان در كلیه ی س�طوح‬ ‫آم�وزش و معارف کش�ور از طریق انواع روش‏های آموزش�ی كه نی�ل به این هدف را‬ ‫ممكن می‏س�ازد و به ویژه از طریق تجدیدنظر در كتب درس�ی و برنامه‏های آموزش�ی‬ ‫مکاتب و مدارس عالی کشور‪.‬‬ ‫‪ -4‬ایج�اد برنامه های آموزش�ی با کیفیت در تلویزی�ون و رادیوی دولتی و ملزم نمودن‬ ‫رسانه های خصوصی برای ایجاد برنامه های آموزشی در این راستا‪.‬‬ ‫‪ -5‬ایج�اد فرصت‏های یكس�ان جهت به�ره مندی از بورس ها‏ و س�ایر مزایای تحصیلی‬ ‫منجمله خوابگاه امن و با کیفیت برای دختران دانشجو‪.‬‬ ‫‪ -6‬فراهم کردن امكانات مش�ابه جهت دستیابی به برنامه‏های مربوط به ادامه ی تحصیل‪،‬‬ ‫از جمله برنامه‏های عملی سوادآموزی بزرگساالن به ویژه برنامه‏هایی كه با هدف كاهش‬ ‫هرچه سریع تر شكاف آموزشی موجود بین زنان و مردان تدوین یافته‏اند‪.‬‬ ‫‪ -7‬تالش در راس�تای كاهش فیصدی دان�ش آموزان دختر كه ترك تحصیل می‏كنند و‬ ‫تنظیم برنامه‏هایی برای دختران و زنانی كه ترك تحصیل زودرس داشته‏اند‪.‬‬

‫‪ -4‬تالش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و گنجاندن اصل برابری جنسی‬ ‫بدون قید و شرط در تمام قوانین‪.‬‬ ‫ب�رای تنظی�م بهتر روابط و مناس�بات در جوام�ع و جلوگیری از هرج و م�رج ما نیاز به‬ ‫قوانینی داریم که پاس�خگوی نیازمندی های جامعه و زمینه س�از اجرای قس�ط و عدل در‬ ‫جامعه باش�د‪ .‬آس�یب پذیری جوامع زمانی ش�کل می گیرد که قوانین نتوانند به نحوی از‬ ‫انحا ساحات مختلف حیات اجتماعی را تحت پوشش قرار دهند‪.‬‬

‫نقش قوانین جاری در کشور بر زندگی شهروندان و به خصوص زنان قابل مالحظه می‬ ‫باشد‪ .‬اکثرا ً زنان به دالیل زیر از تطبیق قوانین آسیب پذیر می شوند‪:‬‬ ‫‪ -1‬در مراحل و نهادهای برنامه ریزی و تصمیم گیری‪ ،‬طرح‪ ،‬تس�وید و تصویب قوانین‬ ‫‪28‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫زنان حضور کمرنگی دارند‪.‬‬ ‫‪ -2‬ب�ه دلی�ل ع�دم حضور زنان در این عرصه ه�ا‪ ،‬نیازمندی های زن�ان در قوانین کمتر‬ ‫م�د نظ�ر قرار گرفته و در نتیجه پاس�خ قوانین به این نیازها نی�ز به همان اندازه محدود و‬ ‫ناکامل است‪.‬‬ ‫‪ -3‬روحی�ه ی زن مداران�ه و مد نظر قرار دادن اصل تس�اوی ب�دون تبعیض در قوانین ما‬ ‫سوال بر انگیز است‪.‬‬ ‫‪ -4‬تهی�ه و تدوی�ن قوانین گاهی تحت تاثیر س�نت ها و عادات ناپس�ند جامعه قرار می‬ ‫گیرد که زنان بیش�تر از این ناحیه نیز متضرر می ش�وند مثل قوانین مربوط به قتل های‬ ‫ناموسی‪.‬‬ ‫‪ -5‬اصالح قوانین تبعیض آمیز که خشونت و تبعیض علیه زنان را دامن می زند‪.‬‬ ‫‪ -6‬قوانین مثبت اجرا نمی شود و قانون شکنی مجازات نمی گردد‪.‬‬ ‫الزم اس�ت رییس جمهوری با توجه به اختیاراتی که دارد در راس�تای تعدیل و بازنگری‬ ‫قوانین خود را موظف بداند و زمینه ی تعدیل مواردی از قوانین که تبعیض علیه زنان را‬ ‫نفی نمی کند‪ ،‬ایجاد نماید‪ .‬و قوانین جاری کش�ور را با کنوانس�یون های بین المللی که‬ ‫افغانستان خود از امضا کنندگان آن است‪ ،‬منجمله کنوانسیون رفع همه ی اشکال تبعیض‬ ‫نسبت به زنان‪ ،‬همسو بسازد‪.‬‬ ‫ب�ا توجه به این که قانون اساس�ی کش�ور ه�ر نوع تبعیض میان زن و م�رد را منع نموده‬ ‫است‪ ،‬الزم است که اجرای قوانین فرعی دیگر مانند قانون مبارزه با تبعیض و قانون محو‬ ‫خش�ونت علی�ه زنان‪ ،‬هر چه زودتر تس�وید گردد‪ .‬قانون خانواده نی�ز که می تواند نقش‬ ‫محوری در تعریف خانواده به عنوان محیطی سالم برای رشد و توانمند سازی زنان باشد‪،‬‬ ‫نیاز به اصالح دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر آن دسترس�ی زنان به عدالت هموار ش�ده و اعتماد زنان نسبت به سیستم قضایی‬ ‫افزایش یافته و زمینه تخطی از حقوق آنان در ش�وراها و جرگه های محلی و قومی کم‬ ‫و رفع گردد‪.‬‬

‫‪ -5‬تالش در جهت ایجاد فرصت های سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی برابر میان زنان‬ ‫و مردان‪.‬‬ ‫اذعان به اهميت حقوق سياس�ي به عنوان منشاء ساير حقوق انساني و معياري معتبر براي‬ ‫بررس�ي وضعي�ت حقيقي زن�ان در هر جامع ‌ه و ب�ا درك واقعيت‌ه�ا و وضعيت موجود‬

‫‪29‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫مشاركت سياسي زنان در كشور (اعم از انتخابات و انتصابات) و حضور بسيار كمرنگ‬ ‫و ش�كننده ي آنان در عرصه‌هاي قدرت و تصميم‌گيري‪ ،‬کمپاین ‪ %50‬بر ضرورت رفع‬ ‫موان�ع‪ ،‬كمبوده�ا و چالش‌هاي موج�ود در برابر زنان براي احقاق حقوق سياس�ي خود‪،‬‬ ‫پافش�اری می کند‪ .‬لزوم برون رفت از ش�رايط نابرابر و ناعادالنه ی حاكم بر فعاليت‌هاي‬ ‫سياسي در سطح كشور و نيز ضرورت آگاهي جامعه از اهميت و تأثير مشاركت سياسي‬ ‫زنان بر كل جامعه و توسعه ی كمي و كيفي آن‪ ،‬از اهداف كلي کمپاین ‪ %50‬و از جمله‬ ‫مطالبات این حرکت از نامزدهای انتخاباتی و رییس جمهور آینده کشور می باشد‪.‬‬ ‫امروز مش�اركت زنان و چگونگي آن در تعيين ش�اخص‌ توس�عه برمبناي جنسيت تأثير‬ ‫مس�تقيم دارد و اين باور موجوديت خود را به اثبات رس�انيده كه تحقق اهداف توس�عه‬ ‫و ايجاد تحول در امور تنها با مش�اركت زنان و مردان و در کنار هم امكان‌پذير اس�ت‪.‬‬ ‫یعنی بدون حضور فعال و ثابت زنان‪ ،‬جامعه به رش�د‪ ،‬تعالی و بالندگی تمام افراد دس�ت‬ ‫نمی یابد‪.‬‬ ‫زنان به عنوان نيمي از پيكره جامعه و نیروی انسانی آن مي‌توانند نقش تعیین کننده ای‬ ‫در پيشبرد اهداف جوامع ايفا نمايند‪ .‬تفويض اختيار به زنان‪ ‌،‬همزمان با گسترش زمينه‌ها‬ ‫و ارتقای س�طح مشاركت آنان مي‌تواند گامي اساسي در سرعت بخشيدن به آهنگ رشد‬ ‫توس�عه در تمامي ابعاد آن باشد‪ .‬کنوانسيون حقوق سياسي زنان (مصوب ‪ )1952‬نخستين‬ ‫س�ند بين‌المللي تخصصي اس�ت كه متضمن حق رأي‪ ،‬انتخاب شدن و انجام دادن وظايف‬ ‫عمومي براي زنان و مردان در شرايط مساوي است‪.‬‬ ‫ه�م چنين ميثاق بين‌المللي حقوق مدني‪ -‬سياس�ي (مصوب ‪ )1966‬ب�ه خوبي از عهده ی‬ ‫اثبات اين امر بر آمده اس�ت كه «كمال مطلوب انس�ان آزاد رهايي يافته از ترس و فقر‬ ‫فقط در صورتي حاصل مي‌شود كه شرايط تمتع هر كس از حقوق مدني و سياسي خود و‬ ‫همچنين از حقوق اقتصادي‪ ،‬اجتماعي و فرهنگي او ايجاد شود‪ ».‬در اين ميثاق به جوانب‬ ‫مختلف حقوق سياسي‪ -‬مدني پرداخته شده است و به طور مشخص تصريح شده است كه‬ ‫حقوق سياسي بايد بر پايه‌ای برابر برای مردان و زنان تأمين شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ 7‬كنوانس�يون حقوق سیاس�ی زنان دول عضو را موظف كرده اس�ت كه براي محو‬ ‫تبعيضات عليه زنان در زندگي سياس�ي اجتماعي كشور كليه ی اقدامات را به جا آورند‪،‬‬ ‫باالخص حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين كنند‪:‬‬ ‫ال�ف‪ :‬رأي دادن در كلي�ه ی انتخابات و همه‌پرس�ی‌هاي عمومي و داش�تن اهليت براي‬ ‫انتخاب شدن در تمام ارگان‌هاي عمومي منتخب مردم؛‬ ‫ب‪ :‬ش�ركت در تعيين سياس�ت‌هاي دولت و اجراي آن و انتصاب به سمت‌هاي دولتي و‬ ‫انجام كليه ی مسووليت‌هاي دولتي در تمام سطوح دولت؛‬ ‫‪30‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫ج‪ :‬ش�ركت در س�ازمان‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي مرتبط با زندگي سياس�ي و اجتماعي‬ ‫كشور‪.‬‬ ‫نس�بت نازل زنان در ميان تصميم‌گيرندگان اقتصادي و سياس�ي در س�طوح محلي‪ ،‬ملي‪،‬‬ ‫منطقه‌اي و بين‌المللي بازتاب موانع س�اختاري و نگرشي است كه بايد‪ ،‬از طريق اقدامات‬ ‫مثبت به مقابله با آن ها برخاست‪.‬‬ ‫در اين حوزه دو هدف اس�تراتژيك همراه با اقدامات مش�خص براي دس�ت یابی به اين‬ ‫اهداف‪ ،‬پيشنهاد شده است‪:‬‬ ‫هدف استراتژيك اول‪:‬اقدام در جهت تضمين دسترسی برابر زنان و مشاركت كامل آنان‬ ‫در ساختارهاي قدرت و تصميم‌گيري که شامل موارد زیر می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬دولت باید به تعهد در برقراري هدف توازن جنسيتي در هیات ها و كميته‌هاي دولتي‬ ‫و نيز در واحد‌هاي اداري عمومي و در بخش قضايي‪ ،‬منجمله تعيين اهداف ويژه و اقدام‬ ‫عملی در راس�تاي افزایش اساسي تعداد زنان به منظور حصول حضور برابر زنان و مردان‬ ‫در كلي�ه مقام‌هاي دولت�ي و اداره عمومي و در صورت لزوم از طريق اقدام مثبت اهتمام‬ ‫ورزد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقدام از جمله در موارد مقتضي در نظام‌هاي انتخاباتي به منظور ترغيب احزاب سياسي‬ ‫ب�ه گنجانیدن زنان در مقام‌هاي عمومي انتخاباتي و غيرانتخاباتي به نس�بت و در س�طوح‬ ‫مردان؛‬ ‫‪ -3‬حفظ و پیش�برد حقوق برابر زنان و مردان جهت مش�اركت در فعاليت‌هاي سياسي و‬ ‫برخورداري از حق آزادي تجمع‪ ،‬از جمله حق عضويت در احزاب سياسي و سنديكاها؛‬ ‫‪ -4‬بازنگ�ری تأثي�ر متفاوت نظام‌هاي انتخاباتي بر حضور سياس�ي زن�ان در هیات های‬ ‫منتخب و در موارد مقتضي بررسي تعديل يا اصالح نظام‌هاي مزبور؛‬ ‫‪ -5‬نظارت و ارزش�يابي پيش�رفت حضور زنان‪ ،‬از طريق گردآوري تحليل و اشاعه منظم‬ ‫داده‌ه�اي كيف�ي و كمي درباره زنان و م�ردان در جميع س�طوح در مقام‌هاي گوناگون‬ ‫تصميم‌گي�ري در بخش‌ه�اي عمومي و خصوصي و نش�ر س�االنه ی داده‌ه�اي مربوط به‬ ‫تعداد زنان و مردان كه در س�طوح مختلف به اس�تخدام دولت در آمده‌اند‪ .‬كسب اطمينان‬ ‫از اين كه زنان و مردان دسترس�ي برابر به كل گس�تره ي مش�اغل دولتي دارند و ايجاد‬ ‫سازوكارهايي در ساختارهاي دولتي به منظور كنترول و پيشرفت در اين زمينه؛‬ ‫‪ -6‬حمايت از سازمان‌هاي غيردولتي و مؤسسات پژوهشي كه درباره مشاركت زنان در‬ ‫تصميم‌گيري‪ ،‬مطالعاتي انجام مي‌دهند؛‬ ‫‪31‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫‪ -7‬ترغيب سهم گیری بيشتر زنان بومي در تمام رده‌هاي تصميم‌گيري؛‬ ‫‪ -8‬ترغيب و تضمين خط‌مش�ي‌ها و رويه‌هاي فارغ از تبعيض در سازمان‌هايي كه بودجه‬ ‫ي آن ها از اعتبارات دولتي تأمين مي‌ش�ود جهت افزایش کمی و اعتالی موقعیت زنان‬ ‫در سازمان های مزبور‪.‬‬ ‫‪ -9‬تصديق اين امر كه س�هيم ش�دن زنان و مردان در كار و مس�ووليت‌هاي خانوادگي‬ ‫مي‌تواند مش�اركت زنان را در زندگي عمومي ارتقا بخش�د و اتخاذ سیاست های مقتضي‬ ‫ب�ه منظ�ور حصول اين ام�ر‪ ،‬از جمل�ه اقداماتي جهت همس�از كردن زندگ�ي كاري و‬ ‫خانوادگی؛‬ ‫‪ -10‬ايج�اد توازن جنس�يتي در فهرس�ت‌هاي نامزدهايي كه براي انتخ�اب یا انتصاب در‬ ‫هيأت‌هاي س�ازمان ملل متحد‪ ،‬كارگزاري‌هاي تخصصي و ديگر سازمان‌هاي خودگردان‬ ‫نظام ملل متحد‪ ،‬به ويژه براي تصدي مقام‌هاي ارشد منظور مي‌شوند‪.‬‬ ‫هدف اس�تراتژيك دوم‪ :‬افزايش توانايي زنان در راس�تاي مش�اركت در تصميم‌گيري و‬ ‫رهبري‬ ‫سیاست هایی كه بايد اتخاذ شود‪ ،‬شامل موارد زیر می باشد‪:‬‬ ‫‪-1‬تأمين پرورش و رهبري و احترام به نفس به منظور ياري زنان و دختران‪ ،‬به ويژه آنان‬ ‫كه نیازهای خاص دارند‪ ،‬زنان معلول و زنان متعلق به اقليت‌هاي قومي و نژادي در جهت‬ ‫تقويت احترام به نفس آنان و ترغيب آنان به اشتغال در مقام‌هاي تصميم‌گيري؛‬ ‫‪-2‬داشتن مالك‌هاي روشن و قطعي براي مقام‌هاي تصميم‌گيري و حصول اطمينان از اين‬ ‫كه هيأت‌هاي گزينش از حيث جنسيت تركيب متوازني دارند؛‬ ‫‪-3‬ايج�اد يك نظ�ام برای هدايت اف�راد غيرمجرب توس�ط افراد مجرب‪ ،‬ب�ه ويژه ارایه‬ ‫پ�رورش‪ ،‬از جمل�ه پرورش در امور رهبري و تصميم‌گيري و س�خنراني در جمع و خود‬ ‫بيانگري و نيز مبارزه سياسي؛‬ ‫‪-4‬تأمين پرورش حساس به جنسيت براي زنان و مردان به منظور ارتقاي مناسبات كاري‬ ‫فارغ از تبعيض و احترام به تنوع در اسلوب‌هاي كار و مديريت؛‬ ‫‪ -5‬باالخره ايجاد محيطي امكان ساز و طراحي و اجراي سياست‌هايي كه موجب تشويق و‬ ‫حمايت از امر برخورداري از كليه حقوق انساني‪ ،‬شامل حقوق مدني‪ ،‬فرهنگي‪ ،‬اقتصادي‪،‬‬ ‫اجتماعي و سياسي‪ ،‬از جمله حق توسعه و آزادي‌هاي بنيادين به عنوان بخشي از تالش‌هاي‬ ‫انجام شده براي دستيابي به تساوي جنسيتي‪ ،‬توسعه و صلح مي‌گردد‪.‬‬ ‫‪32‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫‪ -6‬تالش در جهت ایجاد فرصت های اشتغال و همیاری برای زنان سرپرست خانوار‬ ‫و معلولین و معیوبین‪.‬‬ ‫‪ 30‬س�ال جنگ و ش�رایط جنگی در افغانس�تان‪ ،‬تلفات انسانی بی ش�ماری داشته است‪.‬‬ ‫زنان در طی این س�ال ها نه تنها خانه و کاش�انه ی خود را در جنگی تمام عیار که خود‬ ‫هیچ نقشی در آغاز و ادامه ی آن نداشتند‪ ،‬از دست داده اند بلکه بارها و بارها به سوگ‬ ‫فرزندان و همسران خود نیز نشسته اند‪ .‬در این میان تعداد زنان و مردان معلول و معیوب‬ ‫نیز بس�یار باالس�ت‪ .‬امروز بعد از صرف هزینه ی بس�یار در زمینه ی بازسازی اقتصادی‬ ‫و اجتماعی افغانس�تان‪ ،‬زیرس�اخت های الزم برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم توس�عه‬ ‫نیافته اس�ت و همچنان فقر اقتصادی‪ ,‬کرامت انس�انی شهروندان این سرزمین را لگد مال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ما رییس دولت آینده ی کشور را ملزوم به این می دانیم که به صورت بنیادی در مورد‬ ‫ایج�اد اش�تغال‪ ،‬کاریابی و بهبود وضعی�ت اقتصادی همه ی افراد جامع�ه و خاصتا زنان‬ ‫سرپرس�ت خانواده که اکثرا ً بیوه می باش�ند‪ ،‬معلولین و معیوبین سیاس�ت های بلند مدت‬ ‫خ�ود را به اجرا بگذارد تا ریش�ه های فق�ر اقتصادی تدریجا کاه�ش یافته و باالخره به‬ ‫صورت اساسی حل شده و «عدالت اقتصادی» تأمین گردد‪ .‬یعنی با تحقق تساوی حقوق‬ ‫اقتصادی زنان با مردان به نوبه خود نه تنها «وابستگی اقتصادی زنان» را نسبت به مردان‬ ‫رفع نموده بلکه اقتصاد ملی را تقویت کرده در امر ایجاد تهداب های وحدت ملی‪ ،‬دولت‬ ‫س�ازی و ملت س�ازی نیز بس�یار مؤثر خواهد بود‪ .‬در همین راستا کمپین ‪ %50‬از رییس‬ ‫جمهوری آینده کشور که به مسایل زیر پاسخ شایسته دهد‪:‬‬ ‫‪ -1‬تدوین بودجه ی حس�اس به مس�ایل جنسیتی و پاس�خگو‪ ،‬با حضور كارشناسان امور‬ ‫جنسیت‪.‬‬ ‫‪ -2‬گسترش مراکز آموزش فنی و حرفه ای زنان به ویژه در مناطق محروم‪.‬‬ ‫‪ -3‬اولویت دادن به اشتغال زنان سرپرست خانوار در برنامه ریزی های بازار كار‪.‬‬ ‫‪ -4‬تهیه و اجرای برنامه‌ی جامع توسعه و ساماندهی امور اقتصادی زنان‪.‬‬ ‫‪ -5‬شناسایی و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری جهت رشد اشتغال زنان‪.‬‬ ‫‪ -6‬توجه به ترکیب جنسیتی نیروی کار و تعادل جنسیتی در بازار کار‪.‬‬ ‫‪ -7‬تحقق حقوق بنیادین کار برای زنان از قبیل آزادی انجمن‌ها‪ ،‬حمایت از تش�کل‌های‬ ‫مدنی کار‪ ،‬تساوی مزد برای زن و مرد در قبال کار هم‌ارزش و ارتقای شغلی‪.‬‬ ‫‪ -8‬محاسبه‌ی ارزش افزوده ی کار خانگی زنان در تولید ناخالص ملی توسط دولت‪.‬‬ ‫‪33‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫‪ -9‬اتخاذ سیاس�ت‌های تش�ویقی برای صاحبان کسب و کار و زنان کارآفرین در جامعه‌‬ ‫و کمک به آن ها که موجب ارتقای هویت زنان خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -10‬حمای�ت از اس�تعدادهای ملی و پژوهش�ی زنان برای بهره‌گی�ری از نیروی خالق و‬ ‫کارآفرین زنان‪.‬‬ ‫‪ -11‬ایج�اد مراكز عموم�ی و دولتی رایگان نگه داری از ك�ودكان و نظارت مردمی بر‬ ‫کیفیت آن ها‪.‬‬ ‫‪ -12‬ایجاد مراکز دولتی رایگان برای نگه داری از سالخوردگان و معلوالن‪.‬‬ ‫‪ -13‬ایج�اد صن�دوق مخصوص کم�ک و همیاری به زن�ان بیوه و سرپرس�ت خانوار و‬ ‫معلولین و معیوبین‪.‬‬

‫‪ -7‬ت�لاش در جه��ت بهبود دسترس��ی تمام زنان ب��ه امکانات بهداش��تی و صحی با‬ ‫کیفیت‪.‬‬

‫صحت و دسترسی به خدمات صحی از حقوق اساسی هر انسان است‪ .‬زنان به عنوان پایه‬ ‫های اصلی خانواده‪ ،‬محور اساس�ی صحت و سلامت‪ ،‬رش�د‪ ،‬پویایی و اعتالی خانواده و‬ ‫جامعه هستند از این رو الزم است‪ ،‬امکانات خاصی برای زنان موجود باشد‪ .‬در افغانستان‬ ‫بسیاری از مردم باالخص زنان امکان دسترسی به خدمات صحی و بهداشتی ندارند‪ .‬وجود‬ ‫صرف ‪ 1‬داکتر و ‪ 5‬پرستار برای هر ‪ 100000‬نفر و یک بستر برای هر ‪ 3000‬نفر حاکی‬ ‫از بحران فراگیر در این زمینه اس�ت‪ .‬آمار مرگ و میر مادران و اطفال در افغانس�تان در‬ ‫باالترین سطوح جهانی قرار دارد‪ .‬طوری که در هر ‪ 30‬دقیقه ‪ 1‬زن در اثر ناهنجاری های‬ ‫دوران بارداری جان می بازد که رقم این مرگ ها از هر ‪ 1000‬نفر زن ‪ 16‬تن می باش�د‬ ‫که ‪ 60‬برابر کشورهای صنعتی است در حالی که ‪ %80‬این مرگ ها قابل پیشگیری می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫طبق مطالعات اخیر کمیس�یون مس�تقل حقوق بش�ر مهمترین علل عدم دسترسی یا عدم‬ ‫استفاده زنان از خدمات صحی‪ ،‬به قرار ذیل است‪:‬‬ ‫ع�رف و باوره�ای غلط‪ ،‬نبود و ی�ا کمبود امکانات صحی‪ ،‬ضع�ف اقتصادی مردم‪ ،‬عدم‬ ‫خودکفای�ی و ع�دم دخالت زن در مس�ایل مربوط به خود و ب�ی اعتنایی به صحت زنان‬ ‫و دختران از س�وی فامیل و مورد خش�ونت واقع ش�دن زنان در خانواده ها که ناش�ی از‬ ‫فرهنگ مرد س�االری جامعه ی ما می باش�د‪ .‬بی س�وادی زنان نیز در این امر نقش مهمی‬ ‫را ایفا می کند‪.‬‬ ‫‪34‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫طب�ق همی�ن مطالعات‪ % 24/6 ،‬افراد ب�ه خدمات صحی قابل قبولی دسترس�ی ندارند که‬ ‫بخش اعظم آنان را زنان و اطفال تش�کیل می دهند‪ ،‬ضمن ًا ‪ %54/8‬افراد از آن چه به نام‬ ‫خدمات صحی موجود اس�ت به علت پایین بودن کیفیت و دوری راه اس�تفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫شدت و ضعف دسترسی به خدمات صحی در مناطق مختلف متفاوت می باشد‪ .‬دسترسی‬ ‫مفی�د زنان به خدمات صحی در مناطق جنوب غرب (زابل‪ ،‬هلمند) فقط در حدود ‪% 5/7‬‬ ‫برآورد می شود و در برخی ولسوالی های مرکز حتی یک داکتر یا کمک کننده صحی‬ ‫زن حضور ندارد‪ .‬از س�ویی دیگر راه های صعب العبور امکان دسترس�ی زنان به خدمات‬ ‫صحی را به شدت کاهش می دهد‪.‬‬ ‫یکی از دالیل این چند دس�تگی در امکانات صحی در س�طح کشور‪ ،‬فقدان سیاست یک‬ ‫پارچه ی دولتی متمرکز در این زمینه بوده اس�ت و حضور بی ش�مار س�ازمان های غیر‬ ‫دولتی صحی که هر کدام بنا بر امیال و نیازهای برنامه های خود در مناطق مختلف کشور‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬با وجود سرمایه گذاری چشم گیر از طرف نهادهای بزرگ خارجی‪ ،‬ما‬ ‫کماکان امروز با بحران صحی در کشور مواجه هستیم‪ .‬این درحالی است که در زمینه ی‬ ‫صحت زنان نیز همچون تعلیم و تربیه چه در قوانین بین المللی و چه قوانین داخلی تاکید‬ ‫بسیار شده است‪ .‬در این زمینه از ریاست دولت آینده خواستاریم که با برنامه ریزی های‬ ‫مشخص در راستای بهبود وضعیت صحی زنان گام بردارد‪.‬‬ ‫‪ -1‬تدوین برنامه ملی تنظیم خانواده که تنها یک جنبه از آن فراهم کردن رایگان و تبلیغ‬ ‫عمومی و با برنامه برای استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده‪.‬‬ ‫‪ -2‬بیمه رایگان زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار اقشار تهیدست جامعه‪.‬‬ ‫‪ -3‬بیمه درمانی زنان سالخورده و فاقد دستمزد‪.‬‬ ‫‪ -4‬گسترش امکانات درمانی برای بیماری های خاص زنان‪.‬‬ ‫‪ -5‬برخورداری زنان شاغل از برنامه های بهداشتی و ورزشی رایگان در زمان های کار‪،‬‬ ‫بی آنکه از حقوق و مزایای آنها کسر شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬گسترش فضاها و امكانات ورزشی رایگان و ارزان و در دسترس زنان درهمۀ مناطق‪،‬‬ ‫به خصوص در مناطق محروم‪.‬‬ ‫‪ -7‬گس�ترش‪ ،‬تحکیم و اعتالی مدارس عالی برای آموزش پزش�کی و پرسونل پزشکی‬ ‫زن در کشور‪.‬‬ ‫زنان ‪ %50‬رای دهندگان هستند‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫افراد و سازمان های حامی کمپاین ‪%50‬‬ ‫کمپاین ‪ %50‬به ابتکار جبهه مش�ارکت سیاس�ی زنان‪ ،‬اتحادیه سراسری زنان افغانستان و‬ ‫بنیاد آرمان شهر فعالیت خود را آغاز کرد‪ .‬این کمپاین که حاصل نشست افراد و بخشی‬ ‫از نماین�دگان س�ازمان های جامعه مدنی در تاریخ ‪ 27‬ث�ور ‪ 1388‬در دفتر مدیوتیک می‬ ‫باشد با حمایت افراد زیر آغاز به کار نموده است‪:‬‬ ‫‪ -1‬گل مک�ی س�یاوش ‪ -2‬کاظمیه محقق ‪ -3‬پ�ژواک صافی ‪ -4‬صبرینا ثاقب ‪ -5‬فاضله‬ ‫(کارمند بانک ملی) ‪ -6‬انیسه پروانی ‪ -7‬رویا (قاری و معلم) ‪-8‬تورپیکی نوابی ‪ -9‬نادیه‬ ‫س�لطانی ‪ -10‬ع�ذرا جعفری ‪ -11‬قمر پوپل ‪ -12‬صفیه صدیق�ی ‪-13‬گاللی حبیب ‪-14‬‬ ‫عادله محسنی ‪ -15‬فهیمه حیدری ‪ -16‬مرسل ‪ -17‬لیا جواد ‪ -18‬شفیقه حبیبی ‪ -19‬نیلوفر‬ ‫میری ‪ -20‬نیالب میری ‪ -21‬س�ید هادی موس�وی ‪ -22‬اس�تاد فیض اهلل جالل ‪ -23‬سخی‬ ‫اروزگان�ی ‪ -24‬یما ترابی ‪ -25‬ش�ورانگیز داداش�ی ‪ -26‬لیال عربش�اهی ‪ -27‬زرقا یفتلی‬ ‫‪ -28‬احس�اس ‪ -29‬دکتر عالمه ‪ -30‬نجیبه مرام ‪ -31‬ماری نبرد آیین ‪ -32‬ش�کیبا برومند‬ ‫‪ -33‬روشن سیرن ‪ -34‬عادله کوهستانی ‪ -35‬زیبا صدیقی ‪ -36‬فرید زبیر ‪ -37‬عبدالسمیع‬ ‫یوس�فی ‪ -38‬بابک س�یاوش ‪ -39‬حوریه حق نگر ‪ -40‬فهیمه گهیز ‪ -41‬قدسیه مجیدیار‬ ‫‪ -42‬خدیجه شیرباز ‪ -43‬عابده مودب ‪ -44‬لطیفه شجاعی ‪ -45‬فاطمه مزاری ‪ -46‬مولوده‬ ‫آزاد ‪ -47‬روح گل (اتحادیه سراس�ری زنان افغانس�تان) ‪ -48‬س�هیال (مدیره تحریرات)‬ ‫‪ -49‬س�یمین قاس�می ‪ -50‬نیالب حکیم ‪ -51‬عادله رحیمی‪ -52‬مارینا ظفری ‪ -53‬رقیه‬ ‫س�ادات هاش�می ‪ -54‬فرهاد تقدسی ‪ -55‬ملیحه غنی ‪ -56‬س�اجده میالد ‪ -57‬زین العرب‬ ‫‪ -58‬اجمل بلوچ زاده ‪-59‬ابراهیم نیازی ‪ -60‬احمدس�یر لعلی ‪ -61‬احمدکریم حقیار ‪-62‬‬ ‫افسانه بارکزی ‪ -63‬اکرام الدین ‪ -64‬اللهه ساحل ‪ -65‬امین اهلل احمدی ‪ -66‬انجنیر محمد‬ ‫امین داور ‪ -67‬انجیال عنیور ‪ -68‬آصفه کرباسی ‪ -69‬آقا گل ‪ -70‬برکت اهلل بارک زای‬ ‫‪ -71‬برونه جان کریمی ‪ -72‬بش�یر کریم�ی ‪ -73‬بصیر احمد ‪ -74‬بلقیس ‪ -75‬بوبو جان‬ ‫‪ -76‬پریگل ذوستایی ‪ -77‬پلوشه ‪ -78‬توبا ‪ -79‬توکلی ‪ -80‬ثریا پرلیکا ‪ -81‬ثریاپاکزاد‬ ‫‪ -82‬ج�ان آغ�ا ‪ -83‬جانارا ‪ -84‬جلیل احمد زمانی ‪ -85‬جمیله ‪ -86‬جواد عرب زاده ‪-87‬‬ ‫حاجی عبد الس�تار ‪ -88‬حاجی وحید ‪ -89‬حامد ‪ -90‬حس�ن یوس�فی ‪ -91‬حسنیه نیکزاد‬ ‫‪ -92‬حفی�ظ ‪ -93‬حلیمه ‪ -94‬حمیده ‪ -95‬حمی�ده ‪ -96‬حنیفه ‪ -97‬حنیفه جان ‪ -98‬خالده‬ ‫خرس�ند ‪ -99‬خاور عظیمی ‪ -100‬خاورخانم ‪ -101‬خس�رو ‪ -102‬خلیل پارس�ا ‪ -103‬داد‬ ‫محمد ‪ -104‬داکتر ش�هین انتظاری ‪ -105‬داود ‪ -106‬دکترس�ید خلیل نوید ‪ -107‬دکتور‬ ‫شاه محمد برین ‪ -108‬رابو ‪ -109‬راحله ‪ -110‬روح االمین امینی ‪ -111‬قادریراضیه ‪-112‬‬ ‫‪36‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫رامی�ن احمدی ‪ -113‬رایله ‪ -114‬رباب�ه ‪ -115‬رزما عزیز ‪ -116‬رونا ‪ -117‬رونا محمدی‬ ‫‪ -118‬رویا ‪ -119‬رویا محمدی ‪ -120‬رویتا جمشیدی ‪ -121‬زبیح اهلل ‪ -122‬زرغونه ‪-123‬‬ ‫زرغون�ه عظیمی ‪ -124‬زرمین�ه ‪ -125‬زرمینه عزیزی ‪ -126‬زری عظیمی ‪ -127‬حس�نیه‬ ‫محم�دی ‪ -128‬زری�ده عظیمی ‪ -129‬زلم�ی ‪ -130‬زهره ‪ -131‬زیب�ا ‪ -132‬زیبا رحیمی‬ ‫‪ -133‬زیبده ‪ -134‬س�ارا ‪ -135‬سایره شکیب س�ادات ‪ -136‬سحر رحمتی ‪ -137‬سلطانه‪،‬‬ ‫سمیه رامش ‪ -138‬سهیال محمدی ‪ -139‬سونیا روستایی ‪ -140‬سونیا روستایی ‪ -141‬سید‬ ‫امین حس�ینی ‪ -142‬س�ید محمد صابر ‪ -143‬سید منبرشاه ‪ -144‬سیما عنیور ‪ -145‬سیمین‬ ‫محمدی ‪ -146‬ش�اهپیری سلیمان خیل ‪ -147‬شبانه حیدر ‪ -148‬شبنم سیمیا ‪ -149‬شرمیال‬ ‫‪ -150‬شریرین عظیمی ‪ -151‬شریف احمد‪ -152‬شریفه عظیمی ‪ -153‬شفیقه ‪ -154‬شفیقه‬ ‫احراری ‪ -155‬ش�فیقه عظیمی ‪ -156‬ش�کریه ‪ -157‬شکریه ‪ -158‬ش�کیبی ‪ -159‬شهناز‬ ‫احراری ‪ -160‬ش�یرین گل ‪ -161‬ش�یما ‪ -162‬صایم�ه ‪ -163‬صدیقه عظیمی ‪ -164‬صفا‬ ‫گذری ‪ -165‬صفیه حسینی ‪ -166‬طاهره پوپل ‪ -167‬طیبه عظیمی ‪ -168‬ظهور ‪ -169‬عبد‬ ‫االح�د ‪ -170‬عب�د البصیر ‪ -171‬عبد الخال�ق ‪ -172‬عبد الرب ش�فق ‪ -173‬عبد الرحمن‬ ‫س�لیم ‪ -174‬عبدالروف نیک ‪ -175‬عبد الس�تار صوفی زاده ‪ -176‬عبد السمیع ‪ -177‬عبد‬ ‫الس�میع حیدری ‪ -178‬عبد العزیز ‪ -179‬عبد القدی�ر ‪ -180‬عزت اهلل راجی ‪ -181‬عزیزه‬ ‫خی�ر اندیش ‪ -182‬عظی�م اهلل ‪ -183‬علی احمد کاوه ‪ -184‬علی جمعه ظفری ‪ -185‬عماد‬ ‫‪ -186‬غلام غوث نبی زاده ‪ -187‬غالم فاروق دوس�تیار ‪-188‬غلام محبوب ‪ -189‬غالم‬ ‫نب�ی ‪ -190‬فاطمه حس�ینی ‪ -191‬فتان�ه ‪ -192‬فرزانه ‪ -193‬فرزانه س�روری ‪ -194‬فرمیه‬ ‫‪ -195‬فره�اد جان ‪ -196‬فریبا ‪ -197‬فریب�ا ‪ -198‬فریحه ‪ -199‬فرید احمد اکبری ‪-200‬‬ ‫فری�دون‪ -201‬فقیر احم�د بیانگر ‪ -202‬ف�واد ‪ -203‬فوزیه روس�تای ‪ -204‬فوزیه نوابی‬ ‫‪ -205‬فی�روز ‪ -206‬قدی�ر احمد صالحی ‪ -207‬قمر ‪ -208‬قندیگل عظیمی ‪ -209‬قندیگل‬ ‫عظیم�ی ‪ -210‬قیس ‪ -211‬کابل ‪ -212‬کریم�ه ‪ -213‬کویتا ‪ -214‬گلثوم صدیقی ‪-215‬‬ ‫گلشن ‪ -216‬گیتا نوری ‪-217‬گیتی عظیمی ‪ -218‬لطیفه ‪ -219‬لعل محمد ‪ -220‬لیدا احمد‬ ‫‪ -221‬لی�دا احم�د ‪ -222‬لیلما لغمانی ‪ -223‬لیلماحکیم�ی ‪ -224‬لینا احراری ‪ -225‬مالکو‬ ‫غوریانی ‪ -226‬محبوبه ‪ -227‬محمد اس�حق راوک ‪ -228‬محمد الف عرفانی ‪ -229‬محمد‬ ‫جواد فاروقی ‪ -230‬محمد داود منیر ‪ -231‬محمد رفیق ش�هیر ‪ -232‬محمد عاصف ‪-233‬‬ ‫محمد علی حس�ینی ‪ -234‬محمد عمر ‪ -235‬محمد نبی ‪ -236‬محمد نبی ‪ -237‬محمدرفیع‬ ‫‪ -238‬محمدنعیم غیور ‪ -239‬محمود رحمانی ‪ -240‬مرسل گذری ‪ -241‬مریم ‪ -242‬مریم‬ ‫عظیم�ی ‪ -243‬مری�م عظیمی ‪ -244‬حمی�د ‪ -245‬مژده نیکمش ‪ -246‬مژگان بادغیس�ی‬ ‫‪ -247‬مس�عود حس�ن زاده ‪ -248‬مسعود رضای ‪ -249‬مس�عوده کرخی ‪ -250‬ملک ستیز‬ ‫‪ -251‬ملک�ه عظیمی ‪ -252‬منی�ژه صادق ‪ -253‬منیژه نیکمن�ش ‪ -254‬مهر ‪ -255‬مهری‬ ‫عنی�ور ‪ -256‬نادیانجف�ی ‪ -257‬نادیه گذری ‪ -258‬نازیا رحی�م زاده ‪ -259‬ناهید صدیقی‬ ‫‪ -260‬نباتی ‪ -261‬نجف ‪ -262‬نجیبه ‪ -263‬نسرین ‪ -264‬نسیمه ‪ -265‬نظام الدین محمدی‬ ‫‪37‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫‪ -266‬نعم�ت اهلل ‪ -267‬نعم�ت اهلل بارک�زای ‪ -268‬نعمت اهلل س�روری ‪ -269‬نعیم نظری‬ ‫‪ -270‬نغمه جامی االحمدی ‪ -271‬نفیسه ‪ -272‬نفیسه ‪ -273‬نفیسه نیکمنش ‪ -274‬ننکی‬ ‫‪ -275‬نور گل ‪ -276‬نورخان نیک زاد ‪ -277‬نوریا اکبری ‪ -278‬نیک محمد ‪ -279‬نیالب‬ ‫اکب�ری ‪ -280‬نیالب گ�ذری ‪ -281‬هریوا عظیمی ‪ -282‬همایون عزیزی ‪ -283‬هوس�ی‬ ‫‪ -284‬وحید فیروز ‪ -285‬وحیده ‪ -286‬وزیر احمد ‪ -287‬وزیراحمد خرمی ‪ -288‬وسیمه‬ ‫بادغیس�ی ‪ -289‬وفیه ‪ -290‬یداهلل ‪ -291‬یعقوب مش�عوف ‪ -292‬یما سالک‪ -293 ،‬سمیع‬ ‫هدایت ‪ -294‬شهریار قانع ‪ -295‬گابرگ باشی ‪ -296‬بهرام رحمان ‪ -297‬شاهین زینعلی‬ ‫‪ -298‬کبیر احمد نشاط ‪ -299‬سیدجواد دروازیان‪.‬‬ ‫تاکنون سازمان های زیر حمایت مالی و معنوی خود را از کمپاین ‪ %50‬اعالم نموده اند‬ ‫و ‪ 299‬نفر در والیات کابل‪ ،‬هرات و مزار شریف به این حرکت پیوسته اند‪.‬‬ ‫ مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان‬‫ مجتمع جامعه مدنی افغانستان‬‫ نهاد همبستگی برای عدالت‬‫ نشریه دنیای زن‬‫ روزنامه ‪ 8‬صبح‬‫ موسسه زن امروز افغان‬‫ مرکز مطالعات اجتماعی – فرهنگی آسیا‬‫ موسسه سالم‬‫ مرکز جوانان کابل‬‫ موسسه حمایت از زنان بی بضاعت افغانستان‬‫ موسسه نوا‬‫ روزنه صلح برای زنان افغانستان‬‫ زنان افغان به سوی انکشاف‬‫‪ -‬نشریه سروش ملت‬

‫‪38‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫حضور کمپاین ‪ %50‬زنان افغانستان در فرصت ها و موقعیت های مهم‬ ‫از جمله کنفرانس لندن‪ ،‬کنفرانس کابل‪ ،‬جرگه صلح و ‪...‬‬ ‫پیوست ‪1‬‬

‫بیانیه آغاز به کار «کمپین ‪ 50‬درصد »‬ ‫طرح مطالبات زنان افغانستان‬ ‫م�ا‪ ،‬بخش�ی از فعاالن حقوق ش�هروندی و حقوق زنان‪ ،‬به عنوان فعالی�ن جامعه مدنی در‬ ‫عرصه های مختلف صنفی‪ ،‬مطبوعاتی‪ ،‬سازمان های غیردولتی‪ ،‬احزاب و نهادهای سیاسی‬ ‫و اجتماعی هس�تیم که طی س�الیان گذش�ته راه های گوناگون و صعب العبوری را برای‬ ‫تحق�ق خواس�ته ها و مطالبات زن�ان و بهبود وضعیت زندگی آنان پیم�وده ایم و هرگاه‬ ‫ضرورت اقتضا می کرده‪ ،‬برای تحقق این خواسته ها در کنار هم گام برداشته ایم‪ .‬امروز‬ ‫نیز مصمم ش�ده ایم‪ ،‬به منظور ارائه بخش�ی از مطالبات خود و زنان س�رزمین مان‪ ،‬با بهره‬ ‫گیری از فضای انتخاباتی‪ ،‬ائتالف دیگری را شکل دهیم‪ .‬این ائتالف که هدف آن طرح‬ ‫مطالبات زنان اس�ت‪ ,‬درصدد حمایت از کاندیدایی خاص و یا مداخله در حق شهروندان‬ ‫در انتخابات نیس�ت‪ .‬بلکه میخواهد صدای زنان این س�رزمین را هرچه رس�اتر به گوش‬ ‫جامعه برساند‪.‬‬ ‫ما می خواهیم از این طریق‪ ،‬بگوییم که زنان همواره در س�خت ترین شرایط اجتماعی و‬ ‫اقتصادی پابه پای مردان قدم در راههای سخت فقر و مهاجرت گذاشته اند اما تا به امروز‬ ‫از دستیابی به حقوق انسانی خویش محروم بوده اند‪.‬‬ ‫ما می خواهیم از این طریق نش�ان دهیم که اگر «نیک بنگریم» در س�خت ترین شرایط‬ ‫اجتماعی و سیاس�ی هم می توان ش�هروندی تاثیرگذار بود و برای زندگی بهتر و عادالنه‬ ‫تلاش کرد‪ ،‬ولی تحقق این امر‪ ،‬مش�روط به آن اس�ت که ما زن�ان بتوانیم و ثابت کنیم‬ ‫که از ظرفیت‪ ،‬هوش�یاری و جسارت آزمودن راه های گوناگون مدنی برخورداریم‪ .‬زیرا‬ ‫تجربه نش�ان داده که هر فضا و روزنه ای را که زنان بدون حضور خود‪ ،‬رها س�اخته اند‪،‬‬ ‫بالفاصله با حضور «زن ستیزان» فتح شده و زندگی یکایک زنان کشور را بیش از پیش‬ ‫دستخوش محدودیت های غیرانسانی و رفتارهای خشونت بار کرده است‪.‬‬

‫‪39‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫مطالبات کمپین ‪ 50‬درصد‬ ‫پایان بخش�یدن به منازعات و مذاکرات غیر شفاف با عاملین جنگ ها و جنایات گذشته‬ ‫و توجه دایم و مرکزی به حقوق زنان در تمام تصمیم گیریها و سیاس�تگذاریهای کالن‬ ‫کش�ور جوهر و ش�الوده مش�ترک مطالبات گروههای مختلف زنان است‪ .‬ما زنان با این‬ ‫باور که دموکراس�ی و عدالت با نگاه کردن به ش�رایط زنان سنجیده می شود‪ ،‬همواره با‬ ‫استفاده از شیو ه های عاری از خشونت‪ ،‬برای دستيابی به دموکراسی‪ ،‬آزادی های فردی‬ ‫و مدنی یعنی عدالت و برابری و حقوق ش�هروندی مبارزه كرده ایم و از این روس�ت که‬ ‫امروز نیز مانند گذش�ته به طرح مطالبات خود برخاس�ته ایم و نیک می دانیم که برابری‬ ‫جنسیتی پیش شرط تحقق دموکراسی‪ ،‬توسعه پایدار و دستیابی به جامعه ای سالم‪ ،‬انسانی‬ ‫و عاری از خشونت‪ ،‬فقر و بی عدالتی است‪.‬‬ ‫از این رو ما‪ ،‬زنان و مردان افغانستان‪ ،‬با اعتقاد به اینکه بدون رفع تبعیض از زندگی زنان‬ ‫و بهبود کیفیت زندگی نیمی از ش�هروندان جامعه‪ ،‬هیچ جامعه ای به دموکراس�ی‪،‬عدالت‬ ‫و توس�عه پایدار دس�ت نخواهد یافت‪ ،‬از کاندیداهای ریاس�ت جمهوری می خواهیم در‬ ‫سیاس�ت ها و برنامه های خود‪ ،‬به مطالبات اساس�ی ما که زمینه ساز تحقق مطالبات زنان‬ ‫در حوزه های مختلف و دستیابی به زندگی بهتر و جامه ای سالم تر است‪ ،‬پاسخ دهند‪:‬‬ ‫‪ -1‬تالس در جهت دستیابی به صلح پایدار و عادالنه در کشور از طریق یافتن راه حل‬ ‫های مسالمت آمیز و پایان بخشیدن به راه حل های جنگجویانه و مذاکرات غیر شفاف‬ ‫با عاملین جنگها و سرکوب‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 3‬دهه جنگ باعث کش�ته ش�دن میلیونها انسان بیگناه‪ ،‬زن و کودک شده است‪.‬‬ ‫زنان زیادی به دلیل جنگ فرندان و همسران خود را از دست داده و می دهند‪ .‬پرداختن‬ ‫به جنگ و بودن در ش�رایط جنگی باعث از بین رفتن بس�یاری از فرصت های اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی و فرهنگی ش�ده و این امر منجر به عقب ماندگی جامعه افغانس�تانی و مهاجرت‬ ‫میلیونها انس�ان از این کش�ور ش�ده اس�ت‪ .‬از این رو از رییس جمهور و تمام مس�ئوالن‬ ‫کش�وری می خواهیم به منظور دس�تیابی به صلح پایدار و پایان بخشیدن به منازعاتی که‬ ‫بیش از ‪ 3‬دهه به طول انجامیده‪،‬خواس�ت دادخواهانه ما را پاسخ گفته و مسئولیت پذیری‬ ‫در مقابل قربانیان را پیش ش�رط هر نوع دس�تیابی به صلح و در صدر برنامه های کاری‬ ‫خود قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تامین امنیت اجتماعی زنان ( در عرصه های کاری‪ ،‬ازدواج‪ ،‬دسترس��ی به سیس��تم‬ ‫قضایی عادالنه)‬ ‫الزم�ه گام برداش�تن در عرصه ه�ای مختلف اجتماعی‪ ،‬برخ�ورداری از امنیت اجتماعی‬ ‫و آزادی ه�ای فردی اس�ت که خ�ود دربرگیرنده امینت سیاس�ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫‪40‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫قضایی می باش�د‪ .‬ما از دولت می خواهیم در راس�تای تامین امنیت اجتماعی که موجب‬ ‫باز ش�دن درهای انکش�اف اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی به روی زنان می ش�ود‪ ،‬تالش‬ ‫عملی نماید‪.‬‬

‫‪ -3‬اعالم بس��یج عمومی برای س��واد آموزی زنان و تخصیص منابع مورد نیاز مالی و‬ ‫انسانی به این امر مهم‪.‬‬ ‫بر همگان روشن است که بسیاری از مشکالتی که جامعه فعلی افغانستان با آن دست به‬ ‫گریبان اس�ت به ویژه وضعییت نابس�امان زنان‪ ،‬بر خواسته از سطح پایین سواد و آگاهی‬ ‫در میان مردم است که در این میان نسبت بی سوادی در میان زنان بسیار بیشتر از مردان‬ ‫اس�ت‪ .‬ما از دولت افغانس�تان می خواهیم که در عین توجه به آموزش کودکان و کسب‬ ‫اطمینان از دسترسی تمام کودکان این سرزمین اعم از دختر و پسر به امکانات آموزشی‬ ‫و تحصیلی رایگان و با کیفیت‪ ،‬با اس�تفاده از امکانات و مجموعه ظرفیت های خود‪ ،‬در‬ ‫جهت رفع معضل بیس�وادی در میان زنان بزرگس�ال اقدامات بس�یارموثری انجام دهد‪ .‬و‬ ‫با اعالن بس�یج عمومی برای س�واد آموزی از تمام ظرفیت های داخلی و خارجی استفاده‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫‪ -4‬تالش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و گنجاندن اصل برابری جنسیتی‬ ‫بدون قید و شرط در تمام قوانین‪.‬‬ ‫هرچند که تغییر در قوانین تبعیض آمیز تنها برعهده ریاس�ت جمهوری و دولت نیس�ت‪،‬‬ ‫اما می دانیم که اگر هیئت دولت‪ ،‬به برابری زنان کشور پایبند باشد و آن را از وظایف‬ ‫و تعهدات خود به مردم بداند می تواند با امکانات و مجموعه ظرفیت های خود در جهت‬ ‫رفع تبعیض های قانونی علیه زنان اقدامات بسیار موثری انجام دهد و برای آن که مردم‬ ‫و مجلس نیز بتوانند در جهت تغییر قوانین مدنی و جزایی تالش کنند‪ ،‬ابتدا قوانین عادی‬ ‫بای�د ب�ه نفع حقوق زنان اصالح ش�ود و هم�ه قوانین نابرابر و حتی رس�وم‪ ،‬تعصب ها و‬ ‫س�نت های ضد زن به تدریج تغییر کنند‪ .‬همچنین دولت‪ ،‬بخش خصوصی و اش�خاص‬ ‫حق ندارند اقدامی انجام دهند که تبعیض علیه زنان به حس�اب آید یا تصورات و تعصب‬ ‫های غلطی که زنها را ضعیف‪ ،‬جنس دوم و پایین تر از مردان می داند و ویژگی های‬ ‫شخصیتی‪ ،‬کارها و توانایی ها را زنانه ‪ -‬مردانه می کند‪ ،‬تقویت شود‪.‬‬ ‫‪ -5‬تالش در جهت ایجاد فرصتهای سیاس��ی‪ ،‬اجتماع��ی و اقتصادی برابر میان زنان و‬ ‫مردان‬ ‫زنان به عنوان نیمی از جامعه انس�انی کش�ور افغانستان از بسیاری از فرصتهای اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتص�ادی و سیاس�ی محروم اند‪ .‬همانطور که در کنوانس�یون رف�ع تبعیض علیه زنان که‬ ‫‪41‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫کشور افغانستان نیز آن را امضا نموده است‪ ،‬آمده است زنان باید بتوانند در کلیه انتخابات‬ ‫و همه پرس�ی ها‪ ،‬چه به عنوان رای دهنده و چه به عنوان کاندیدا ش�رکت کنند و دولت‬ ‫ها باید زنان را بدون هیچگونه تبعیض و در شرایط مساوی با مردان‪ ،‬در مدیریت کشور‪،‬‬ ‫یعنی در تمامی ادارات‪ ،‬مجامع و سازمان های دولتی‪ ،‬چه در داخل و چه خارج از کشور‬ ‫دخالت دهند‪.‬‬

‫‪ -6‬تالش در جهت ایجاد فرصت های اش��تغال برای زنان سرپرست خانوار و معلولین‬ ‫و معیوبین‬ ‫کش�ور افغانس�تان دارای تعداد زیادی زنان بیوه اس�ت که بعد از فوت یا کش�ته ش�دن‬ ‫همسرانش�ان در جنگ‪ ،‬اکنون سرپرست خانواده های خود هستند‪ .‬ما از دولت افغانستان‬ ‫می خواهیم که توجه ویژه ای به این افراد صورت گیرد و با ایجاد فرصت های اش�تغال‬ ‫و سیس�تم تامین اجتماعی و نیز با ایجاد بیمه‏ های خاص‏ برای زنان بیوه‪ ،‬س�الخورده‏‪ ،‬بی‏‬ ‫سرپرس�ت‪ ،‬معلولی�ن و معیوبین‪ ،‬آنان را در جهت حمای�ت از خانواده های خود تقویت‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫‪ -7‬تالش در جهت بهبود دسترسی تمام زنان به امکانات بهداشتی و صحی‬ ‫هنوز در کش�ور افغانس�تان دسترسی به تس�هیالت صحی با کیفیت در سطح پاینی قرار‬ ‫دارد و بسیاری از زنان به دلیل عدم دسترسی به امکانات صحی ابتدایی در هنگام بارداری‬ ‫و یا زایمان جان خود را از دست می دهند‪ .‬ما از دولت می خواهیم گامهای عملی را در‬ ‫راستای ایجاد امکانات الزم برای مراقبت های صحی از زنان‪ ،‬دسترسی آنان به خدمات‬ ‫بهداش�تی و صحی از جمله وس�ایل پیش�گیری از بارداری و نیز خدمات الزم در رابطه با‬ ‫بارداری‪ ،‬زایمان و دوران پس از زایمان و ش�یردهی به زنان را در ش�هرها ‪ ،‬روس�تاها و‬ ‫مناطق محروم برداشته و برنامه های عملی خود را در این راستا ارائه نماید‪.‬‬ ‫و در پایان به دولت و جامعه افغانستان اعالم می کنیم ‪:‬‬ ‫حق�وق زنان‪ ،‬مادران‪ ،‬همس�ران‪ ،‬دختران و خانواده ش�ما تامین کننده آزادی‪ ،‬اس�تقالل‪،‬‬ ‫دموکراسی‪ ،‬عدالت و سربلندی کشور مان افغانستان است‪.‬‬

‫چه خواهیم کرد؟‬ ‫ما برای طرح و گس�ترش مطالبات زنان در میان مردم و مس�ئوالن‪ ،‬هر اقدامی را که الزم‬ ‫باش�د‪ ،‬در حد توان و امکانات خود انجام خواهیم داد و امیدوار هس�تیم که بتوانیم حداقل‬ ‫در فضای انتخابات به بسط خواسته ها و مطالبات زنان در سطح جامعه و در میان مسئوالن‬ ‫تالش کنیم و با تحقق مطالبات ذکر ش�ده‪ ،‬در جهت دیگر درخواست های زنان نیز قدم‬ ‫‪42‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫برداریم‪.‬‬

‫و اما چگونه؟‬ ‫م�ا در ای�ن حرکت مس�المت آمیز و دس�ته جمعی س�عی خواهیم کرد ب�ا اجماع هرچه‬ ‫گسترده تر در میان گروه های مدافع حقوق زنان و نیز دیگر گروه های اجتماعی‪ ،‬مسیر‬ ‫آینده این ائتالف را با مشارکت همه عالقه مندانی که به آن می پیوندد مشخص سازیم‪.‬‬ ‫از این رو از تمامی گروه ها و افرادی که تمایل دارند به این ائتالف ملحق شوند و مسیر‬ ‫حرکت آن را ش�کل دهند می خواهیم با ایمیل زیر تماس بگیرند و در گردهمایی ها و‬ ‫جلسات بحث و تصمیم گیری در مورد چگونگی ادامه حرکت مشارکت داشته باشند تا‬ ‫از این طریق بتوانیم با همفکری و توافق هرچه وس�یع تر به طرح مطالبات زنان در این‬ ‫مقطع موفق شویم‪.‬‬

‫‪43‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫پیوست ‪2‬‬

‫به مناسبت روز جهانی حقوق بشر‬ ‫«حقوق زنان حقوق بشر است»‬

‫‪44‬‬

‫برای پاسداشت و تکریم روز جهانی حقوق بشر دالیل زیادی وجود دارد‪ .‬اما نمی توان‬ ‫این روز را گرامی داشت و همزمان نگاهی خاص به وضعیت زنان و دختران این‬ ‫سرزمین نیانداخت‪ .‬نمی شود روز جهانی حقوق بشر را بدون توجه به تالش در جهت‬ ‫برقراری عدالت جنسیتی‪ ،‬محو هر گونه خشونت علیه زنان‪ ،‬برابری خدشه ناپذیر حقوق‬ ‫زنان و مردان مورد تجلیل قرار داد‪.‬‬ ‫متاسفانه امروز‪ ،‬علیرغم تالش های فعاالن حقوق بشری و حقوق زنان در افغانستان‬ ‫همچنان شاهد نادیده گرفتن حقوق اساسی زنان و رواج و رونق انواع تبعیض‪ ،‬خشونت‪،‬‬ ‫اجحاف و نابرابری علیه زنان هستیم‪ .‬صدای حق طلبی زنان نه در خانواده و نه در جامعه‬ ‫شنیده نمی شود‪ .‬افزایش آمار خودسوزی زنان در سال های اخیر نشان دهنده عمق فاجعه‬ ‫ای است که زنان در خانواده های خود‪ ،‬یعنی امن ترین محل‪ ،‬با ان روبرو هستند‪ .‬در‬ ‫سطح اجتماع و دولت نیز‪ ،‬زنان نه تنها در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کالن‬ ‫کشور نقشی ندارند بلکه نظر و خواست ‪ %50‬از پیکره جامعه چنان در سیاست ها ی‬ ‫کالن دولت و جامعه جهانی بی اهمیت است که هر روز به بهانه های واهی ایجاد صلح‬ ‫و امنیت به بهایی اندک معامله می شود‪.‬‬ ‫با آنکه در زمان کمپاین های انتخاباتی دور دوم ریاست جمهوری افغانستان‪ ،‬زنان این‬ ‫سرزمین با صدای بلند و رسا به مذاکرات پشت پرده با طالبان نه گفتند‪ ،‬اما همچنان هر‬ ‫روز بر این طبل نواخته می شود‪ .‬چه کسی است که بتواند زندگی و پرده نشینی زنان و‬ ‫تضییع حقوق اولیه و انسانی زنان در دوران طالبان را فراموش کند؟ چه کسی است که‬ ‫نتواند درد ضربات شالق را بر جان زنان تنها و تنها به جرم عدم همراهی اقارب مرد با‬ ‫خود را بر جان و تن خود احساس نکند؟‬ ‫کمپاین ‪ %50‬زنان افغانستان یکبار دیگر و در آستانه روز جهانی حقوق بشر بر تحقق‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫خواست ها و مطالبات بر حق خود پافشاری نموده و مصرانه از تمامی مسئوالن جامعه‬ ‫افغانستان و جامعه جهانی می خواهد که به این خواست ها و مطالبات توجه جدی مبذول‬ ‫دارند‪:‬‬ ‫‪ -1‬تالش در جهت دستیابی به صلح پایدار و عادالنه در کشور از طریق یافتن راه حل‬ ‫های مسالمت آمیز و پایان بخشیدن به راه حل های جنگجویانه و مذاکرات غیر شفاف‬ ‫با عاملین جنگ‪ ،‬سرکوب و جنایت‪.‬‬ ‫‪ -2‬تامین امنیت اجتماعی زنان در عرصه های اشتغال‪ ،‬ازدواج‪ ،‬دسترسی عادالنه به سیستم‬ ‫قضایی‪.‬‬ ‫‪ -3‬اعالم بسیج عمومی برای سوادآموزی زنان و دختران و تخصیص منابع مورد نیاز مالی‬ ‫و انسانی به این امر مهم‪.‬‬ ‫‪ -4‬تالش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و گنجاندن اصل برابری جنسی‬ ‫بدون قید و شرط در تمام قوانین‪.‬‬ ‫‪ -5‬تالش در جهت ایجاد فرصت های سیاسی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی برابر میان زنان و‬ ‫مردان‪.‬‬ ‫‪ -6‬تالش در جهت ایجاد فرصت های اشتغال و همیاری برای زنان سرپرست خانوار و‬ ‫معلولین و معیوبین‪.‬‬ ‫‪ -7‬تالش در جهت بهبود دسترسی تمام زنان به امکانات بهداشتی و صحی با کیفیت‪.‬‬ ‫موضوع حقوق بشر زنان با وجود دلسردی های مكرر در قبال دشواری ها و چالش های‬ ‫متعدد‪ ،‬مسیری را طی كرده است‪ ،‬اما بهبود وضعیت زنان و ارتقای جایگاه آنان‪ ،‬نیازمند‬ ‫راه كارها‪ ،‬ابتكارات‪ ،‬و تدابیری فراتر از آنچه تاكنون ارایه شده است‪ ،‬می باشد‪.‬‬ ‫حقوق زنان حقوق بشر است‬

‫شما هم به کمپین ‪ %50‬بپیوندید‬ ‫‪Campaign50darsad@gmail.com‬‬ ‫‪Campaign50darsad.blogfa.com‬‬

‫(تا به حال بیش از ‪ 10‬هزار نفر زن و مرد‪ ،‬در راستای تحقق‬ ‫خواست های دموکراتیک و عدالت خواهانه همصدا شده اند)‬

‫‪45‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫پیوست ‪3‬‬

‫پیشنهادات و مطالبات کمپاین ‪ %50‬زنان افغانستان‬ ‫به کنفرانس بین المللی افغانستان در لندن‬ ‫افغانستان ‪ 16‬جنوری ‪2010‬‬

‫همه ما افغانس�تان را می شناس�یم‪ .‬همه ما نیک می دانیم که در طول س�الیان بس�یار چه‬ ‫بر س�ر زنان این س�رزمین زیر نام طالبان‪ ،‬جنگ‪ ،‬آواره گی و خش�ونت آمده است‪ .‬از‬ ‫گذش�ته س�خن نمی گوییم چرا که امروز موسم دیگری اس�ت و ما زنان افغانستان دیگر‬ ‫نمی خواهیم به هیچ بهانه ای حقوق اولیه و انس�انی خویش را از دس�ت بدهیم‪ .‬ما دیگر‬ ‫نمی خواهیم حق انتخاب سرنوشتمان را به دیگری واگذاریم‪.‬‬ ‫در طی دومین انتخابات ریاس�ت جمهوری افغانس�تان ما زنان در کمپاین ‪ %50‬مطالبات‬ ‫و خواس�ته های خود را به طور واضح و ش�فاف به اطالع جامعه و کاندیداهای ریاس�ت‬ ‫جمه�وری رس�اندیم‪ .‬امروز به نمایندگان دولت افغانس�تان و جامعه بین المللی ش�رکت‬ ‫کننده در کنفرانس لندن که به وضعیت افغانس�تان می اندیش�ند و در صدد یافتن راه حل‬ ‫های�ی ب�رای آن هس�تند اعالم می داریم که ما زنان توقع داری�م که به تعهدات خود در‬ ‫برابر ش�هروندان زن این کش�ور پایبند بوده و عزم راستین خود را برای پرداختن به این‬ ‫خواسته ها نشان دهند‪.‬‬ ‫کمپاین ‪ %50‬زنان افغانستان در سال ‪ )2009( 1388‬و با شرکت ‪ 70‬تن از فعاالن اجتماعی‬ ‫و مدنی و حمایت سازمان های مختلف از جمله بنیاد آرمان شهر‪ ،‬اتحادیه سراسری زنان‬ ‫افغانس�تان و کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان گردهم آمد و تا کنون از حمایت و‬ ‫همصدایی بیش از ‪ 10000‬زن و مرد آگاه و راس�خ در مناطق مختلف کش�ور بهره برده‬ ‫است‪ .‬ما به عنوان نمایندگان نیمی از جمعیت کشور مطالبات زیر را اعالم می داریم‪:‬‬

‫‪46‬‬

‫از دولت افغانستان‬ ‫‪ -1‬هر نوع مذاکره غیر شفاف با مخالفان مسلح دولت که در آنها ذره ای از حقوق انسانی‬ ‫ما که س�الهای بس�یار و در مواجهه با خطرات بزرگ برای به دس�ت اوردن آنها مبارزه‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫کرده ایم‪ ،‬نادیده گرفته شود از حمایت ما زنان برخوردار نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬رشد و توسعه همه جانبه کشور بدون مشارکت زنان‪ ،‬تحقق نخواهد یافت‪ .‬مشارکت‬ ‫سیاس�ی زنان در مقامات تصمیم گیری از س�طوح محلی تا ملی‪ ،‬منطقه ای و بین الملی در‬ ‫همه عرصه ها باید به معنای تمام کلمه و نه س�مبلیک و با اس�تفاده از تمام توانمندیها‪،‬‬ ‫استعدادها و شایستگی های زنان صورت بگیرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬بیس�وادی یکی از بزرگترین موانع پیش�رفت و به ثمر رس�یدن فعالی�ت ها در زمینه‬ ‫توسعه پایدار و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی شهروندان این کشور و مانع مشارکت‬ ‫فعال انان در زندگی سیاسی است‪ .‬لذا از دولت می خواهیم که اعالن بسیج عمومی مبارزه‬ ‫با بی س�وادی را با اختصاص بودجه های مکفی و اس�تفاده بهینه از ظرفیت انسانی کشور‬ ‫در صدر اولویت های خویش برای ‪ 5‬س�ال آینده قرار داده و به ارتقا کمیت و کیفیت‬ ‫مراکز آموزشی برای جامعه و علی الخصوص دختران و زنان همت گمارد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تهيه و تدوين برنامه ملي با همكاري جامعه مدني براي ايجاد كميسيون هاي حقيقت‬ ‫ياب و دادخواهي در س�طح كش�ور و برنامه ريزي براي دادخواهي از قربانيان (پرداخت‬ ‫غرامت و به رسميت شناختن صدمات وارده بر قربانيان)‬ ‫‪ -5‬ايجاد كميسيون ملي با صالحیت و خوشنام با قدرت اجرايي در راستاي پياده كردن‬ ‫برنام�ه مل�ی عدالت انتقالي و عملي ش�دن برنامه دولت براي صلح‪ ،‬آش�تي و عدالت در‬ ‫افغانستان‬ ‫‪ -6‬الزم�ه تامی�ن امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه و پرهیز و رفع خش�ونت علیه زنان‪،‬‬ ‫تامی�ن امنی�ت حقوقی و قانونی زنان و تالش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز وتقویت‬ ‫قوه قضاییه عادل است‪.‬‬ ‫‪ -7‬جنگ ها‪ ،‬مهاجرت ها و بالیای طبیعی باعث به جاماندن میلیونها کودک بی سرپرست‬ ‫و زن بیوه در این س�رزمین ش�ده است که خود سرپرستی خانواده خود را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫تلاش در جه�ت ایجاد فرصت های اش�تغال و همیاری برای زنان سرپرس�ت خانوار و‬ ‫معلولین و معیوبین باید در صدر برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪ -8‬سالمت مادر‪ ،‬تضمین کننده سالمت کودک و جامعه است‪ .‬باید اقدامات ویژه ای به‬ ‫منظور بهبود دسترسی مادران به امکانات صحی و بهداشتی انجام شود‪.‬‬ ‫از جامعه بین المللی و شرکت کننده گان در کنفرانس بین المللی‬ ‫‪-1‬عدم حمایت از مذاکرات غیرش�فاف با نیروهای مس�لح و جنگجو که بیم آن می رود‬ ‫حقوق انسانی زنان دوباره به مسلخ کشانیده شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬مس�ئولیت پذیری و پایبندی به فوانین بین الملی نظامی و جلوگیری از کش�تار افراد‬ ‫غیر نظامی که بیش�ترین قربانی را از میان زنان و کودکان می گیرد و ایجاد شفافیت در‬ ‫مورد چارچوب قانونی عملیات نیروهای ائتالف‬ ‫‪47‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫‪ -3‬جامعه بین المللی باید دوباره به اجرای کامل برنامه عمل دولت براي صلح‪ ،‬آش�تي و‬ ‫عدالت متعهد شود‪ ،‬از جمله اقدام هماهنگ برای معنادار و مثمر ثمرکردن بورد مشورتی‬ ‫به عمل آورد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تش�خیص وجود ارتباط بین معافیت از پیگرد قانونی و نقض پیوس�ته حقوق بشر‪ ،‬که‬ ‫کوش�ش برای کاهش فقر و دس�ت یافتن به توسعه عادالنه و پایدار اجتماعی و اقتصادی‬ ‫و ایجاد فضای آزاد سیاسی را تضعیف می کند‪.‬‬ ‫‪ -5‬حمای�ت از ایج�اد تغییرات بنیادین در بهبود زندگی زن�ان از طریق به وجود آوردن‬ ‫زمینه های اشتغال‪ ،‬خودکفایی و استقالل اقتصادی آنان‪.‬‬ ‫‪ -6‬تاکید و حمایت از طرح های مبارزه با بیسوادی‪.‬‬ ‫‪ -7‬حمایت از برنامه ها و طرح های حساس به جندر‪.‬‬ ‫‪ -8‬رش�د و توس�عه افغانس�تان با در نظر داش�ت عدالت اجتماعی‪ ،‬تامین حقوق بش�ر و‬ ‫دموکراس�ی امکان پذیر خواهد بود‪ .‬فلذا ما جامعه بین المللی را به حمایت همه جانبه از‬ ‫حقوق زنان در تمامی عرصه ها فرا می خوانیم‪.‬‬ ‫لیست سازمان های حامی کمپاین ‪%50‬‬ ‫کمیته مش�ارکت سیاسی زنان افغانستان‪ ،‬اتحادیه سراس�ری زنان اقغانستان‪ ،‬بیناد آرمان‬ ‫شهر‪ ،‬مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان‪ ،‬مجتمع جامعه مدنی افغانستان‪ ،‬نهاد همبستگی‬ ‫برای عدالت‪ ،‬نش�ریه دنیای زن‪ ،‬نش�ریه سیرت ‪،‬روزنامه ‪ 8‬صبح‪ ،‬موسسه زن امروز افغان‪،‬‬ ‫مرکز مطالعات اجتماعی – فرهنگی آس�یا‪ ،‬موسس�ه سلام‪ ،‬مرکز جوانان کابل‪ ،‬موسسه‬ ‫حمایت از زنان بی بضاعت افغانستان‪ ،‬موسسه نوا‪ ،‬روزنه صلح برای زنان افغانستان‪ ،‬زنان‬ ‫افغان به سوی انکشاف‪ ،‬نشریه سروش ملت‪ ،‬شبکه نهاد های جامعه مدنی‪.‬‬

‫‪48‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫پیوست ‪4‬‬

‫بیانیه کمپاین ‪ %50‬زنان افغانستان‬ ‫به مناسبت روز جهانی زن‬ ‫‪ 8‬مارچ ‪2010‬‬

‫ي آن نيست‌‪ ،‬اين‌ روز در روند اعتراضا ‌‬ ‫ت‬ ‫ي تاريخ ‌‬ ‫خاستگاه‌ روز جهانی زن فقط‌ رويدادها ‌‬ ‫ي شد براي‌ همه‌ي‌ كساني‌ كه‌ از مبارزات‌‬ ‫ل گرفت‌ و نماد ‌‬ ‫ي سياسي‌ زنان‌ شك ‌‬ ‫و فعاليت‌ها ‌‬ ‫زنان‌ براي‌ بهبود شرايط‌ زندگي‌شا ‌ن دفا ‌ع مي‌كنند‪ .‬این روز به مثابه نقطه تاریخی مبارزات‬ ‫زنان علیه نابرابری ها‪ ،‬فرصت مناس�بی برای تجدید پیمان و گام بر داشتن زنان و مردان‬ ‫ازادیخواه در کنار یکدیگر برای ادامه مبارزات حق طلبانه و عدالتخواهانه است‪.‬‬ ‫از س�الیان متمادی بخصوص ‪ 8‬س�ال اخیر بدین س�و در افغانس�تان از هش�تم مارچ‪ ،‬روز‬ ‫همبس�تگی بین المللی زنان با برگزاری مراس�م سمبولیک و اهدا تحایف و کف زدن ها‬ ‫تجلیل به عمل می آید‪ .‬اگر چه روز جهانی زن باید بهانه ای هر چند اندک برای بررسی‬ ‫واقع�ی وضعی�ت زنان و ارائه راه حل ها برای بهبود زندگی آنان باش�د اما متاس�فانه در‬ ‫کش�ور ما‪ ،‬با وجود امکانات نس�بی‪ ،‬ارزش واقعی این روز مورد غفلت واقع ش�ده و هیچ‬ ‫پاسخ عملی به خواست ها و مطالبات زنان ارائه نمی شود‪.‬‬ ‫عل�ی رغ�م آنکه م�ا فعاالن حقوق زن همواره س�عی کرده ایم تا از ان�دک فرصت ها و‬ ‫روزنه ها برای دس�تیابی به حقوق انس�انی خویش نهایت بهره را ببریم و خود در ایجاد‬ ‫فضاهای برابر سخت کوشیده ایم اما متاسفانه امروز شاهد شکل گیری اراده ای در اداره‬ ‫جامعه هس�تیم که س�عی در محدود کردن فعالیت ها و ایجاد موانع در راستای مشارکت‬ ‫سیاس�ی زنان و کمرنگ نمودن حضور هر چند اندک آنان در عرصه های سیاستگذاری‬ ‫و تصمیم گیری دارد‪.‬‬ ‫همه می دانیم که زنان با مش�کالت عدیده ای در زندگی عمومی و خصوصی مواجه اند‬ ‫که دالیل متعدد اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاس�ی و فرهنگی دارد اما آنچه روش�ن است یکی‬ ‫‪49‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫از عم�ده تری�ن علل عقب مانده گی و عدم توجه به مش�کالت زنان پایین بودن س�طح‬ ‫مش�ارکت سیاسی آنان و عدم حضورش�ان در عرصه های تصمیم گیری و سیاستگذاری‬ ‫اس�ت و بیم آن می رود تصمیمات اخیر دولت نیز اندک زمینه های مش�ارکت آنان را‬ ‫محدودتر ساخته و وضعیت را بحرانی تر کند‪.‬‬ ‫کمپاین ‪ %50‬به منظور پیش�گیری از دچار ش�دن جامعه به چنین وضعی‪ ،‬توجه دولت و‬ ‫مسئولین را به اولی ترین خواست های خود در این برهه زمانی جلب نموده و عمده ترین‬ ‫مطالبات خود را به صورت روشن و شفاف و با صدای رسا به شرح زیر اعالم می دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬گ�ذر از ش�رایط جنگ�ی و بحران های امروز و داش�تن جامعه ای مبتنی بر ش�رایط‬ ‫انس�انی و عادالنه مس�تلزم تالش هایی پی گیر و همه جانبه در راستای دستیابی به صلح‪،‬‬ ‫تحق�ق عدال�ت‪ ،‬پایبند بودن دولت و حامیان آن ب�ه برنامه عمل صلح‪ ،‬مصالحه و عدالت‬ ‫در افغانس�تان و به رس�میت ش�ناختن جای�گاه زنان در این روند اس�ت و ت�ا زمانی که‬ ‫این نقش و جایگاه به رس�میت ش�ناخته نش�ود‪ ،‬زنان در مذاکرات صلح و تقسیم قدرت‬ ‫جایگاهی نخواهند داش�ت و تنها شاهد حضور س�مبولیک آنها در این عرصه ها خواهیم‬ ‫بود‪ .‬فلذا اولین خواست کمپاین ‪ %50‬از دولت تالش در جهت دستیابی به صلح پایدار و‬ ‫عادالنه در کشور از طریق یافتن راه حل های مسالمت آمیز و پایان بخشیدن به راه حل‬ ‫های جنگجویانه و مذاکرات غیر ش�فاف با عاملین جنگ‪ ،‬س�رکوب و جنایت است که‬ ‫امروز پس از گذش�ت ‪ 8‬س�ال تالش در راس�تای ایجاد صلح و نهادینه سازی دموکراسی‬ ‫در افغانس�تان‪ ،‬بیم آن می رود که این تالش ها در جریان بازی های سیاس�ی بزرگ و‬ ‫مذاکرات پشت پرده‪ ،‬قربانی وعده های بی اساس امنیت و صلح شوند‪.‬‬ ‫‪ -2‬حقوق سياس�ي به عنوان منش�اء س�اير حقوق انس�اني و معياري معتبر براي بررس�ي‬ ‫وضعيت حقيقي زنان در هر جامعه‌ اس�ت‪ .‬کمپاین ‪ %50‬با درك واقعيت‌ها و با بررس�ی‬ ‫وضعيت فعلی مش�اركت سياس�ي زنان در كشور (اعم از انتخابات و انتصابات) و حضور‬ ‫بس�يار كمرنگ و ش�كننده ي آن�ان در عرصه‌هاي ق�درت و تصميم‌گيري‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫رفع موانع‪ ،‬كمبودها و چالش‌هاي موجود در برابر زنان براي احقاق حقوق سياسي خود‪،‬‬ ‫پافشاری می کند و موکدا َ از دولت می خواهد که قانون انتخابات افغانستان را که اخیرا َ‬ ‫از س�وی ریاست جمهوری توشیح شده‪ ،‬طوری اصالح و تعدیل نماید که موجب کاهش‬ ‫س�هم زنان و از دس�ت دادن کرسی های پارلمانی زنان به ویژه در شهرهای بزرگ نشود‬ ‫و حضور حداکثری آنان را در ولسی جرگه تضمین نماید‪.‬‬

‫‪50‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫لیست سازمان های حامی کمپاین ‪%50‬‬ ‫اتحادیه سراس�ری زنان اقغانس�تان‪ ،‬کمیته مشارکت سیاس�ی زنان افغانستان‪ ،‬بیناد آرمان‬ ‫شهر‪ ،‬مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان‪ ،‬مجتمع جامعه مدنی افغانستان‪ ،‬نهاد همبستگی‬ ‫برای عدالت‪ ،‬نشریه دنیای زن‪ ،‬روزنامه ‪ 8‬صبح‪ ،‬موسسه زن امروز افغان‪ ،‬مرکز مطالعات‬ ‫اجتماعی – فرهنگی آس�یا‪ ،‬موسس�ه سلام‪ ،‬مرکز جوانان کابل‪ ،‬موسسه حمایت از زنان‬ ‫بی بضاعت افغانس�تان‪ ،‬موسس�ه نوا‪ ،‬روزنه صلح برای زنان افغانستان‪ ،‬زنان افغان به سوی‬ ‫انکشاف‪ ،‬نشریه سروش ملت‪.‬‬ ‫آدرس های تماس با کمپاین ‪%50‬‬ ‫‪Campaign50darsad@gmail.com‬‬ ‫‪Campaign50darsad.blogfa.com‬‬

‫تا کنون بیش از ‪ 10‬هزار زن و مرد آگاه و راسخ در مناطق مختلف کشور به این‬ ‫کمپاین پیوسته اند شما هم با ما همنوا شوید‪.‬‬

‫‪51‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫پیوست ‪5‬‬

‫رهنمودهای کمپاین ‪ %50‬زنان به جرگه مشورتی صلح‬ ‫«ما همواره به صلح اندیشیده ایم»‬

‫پایان بخشیدن به جنگها و پی ریزی صلح پایدار مستلزم مذاکره میان افراد عادل در یک‬ ‫روند شفاف و معتبر مردمی در افغانستان میباشد که باید با توجه دایم و مرکزی به حقوق‬ ‫و مشارکت زنان در تمام تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای بزرگ صورت بگیرد‪ .‬این‬ ‫امر جوهر و شالوده مشترک مطالبات گروههای مختلف زنان و مردان آگاه در این‬ ‫برهه از زمان است‪ .‬ما زنان به این باوریم که تحقق صلح پایدار در گرو مشارکت همه‬ ‫جانبه تمامی شهروندان کشور است و نیک می دانیم که بدون ریشه یابی دالیل تخاصم و‬ ‫جنگ نمی توان به این مهم(صلح) دست یافت‪ .‬برهمگان نیز آشکار است که مشارکت‬ ‫مساوی و کیفی زنان در مذاکرات صلح به عنوان میانجی و گفتگو کننده پیش شرط‬ ‫تحقق صلح‪ ،‬دستیابی به جامعه ای سالم‪ ،‬انسانی‪ ،‬متوازن و عاری از خشونت‪ ،‬فقر و بی‬ ‫عدالتی است‪.‬‬ ‫زنان و فعاالن کمپاین ‪ %50‬که از زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ‪ 2009‬آغاز به‬ ‫کار کرده اند‪ ،‬در آستانه برگزاری جرگه مشورتی صلح از سوی دولت‪ ،‬توجه اشتراک‬ ‫کننده گان در این جرگه‪ ،‬دولت‪ ،‬حامیان بین المللی آن و فعاالن مدنی و زنان را به موارد‬ ‫زیر جلب می نمایند‪:‬‬ ‫خواست های ما از اشتراک کننده گان در جرگه مشورتی صلح‬ ‫• از تمامی اشتراک کنندگان در جرگه مشورتی صلح می خواهیم که به قانون‬ ‫اساسی جمهوری اسالمی افغانستان به عنوان باالترین سند قانونی این کشور و مجموعه‬ ‫دستاوردهای ‪ 9‬سال گذشته دولت افغانستان و جامعه مدنی پایبند باشند‪.‬‬ ‫• از تمامی اشتراک کننده گان در جرگه مشورتی صلح می خواهیم مکانیزمها و‬ ‫چهارچوب های روشن و دموکراتیک را برای دستیابی به صلح پایدار و عادالنه در کشور‬ ‫که تضمین کننده امنیت‪ ،‬پرهیز از خشونتهای تروریستی‪ ،‬ترویج حسابدهی و حفظ‬ ‫حقوق اساسی زنان‪ ،‬مردان و کودکان این سرزمین باشد‪ ،‬ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪52‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫• ازتمامی اشتراک کننده گان میطلبیم تا به مذاکرات غیرشفاف با نیروهای مسلح و‬ ‫جنگجو که بیم آن می رود حقوق انسانی زنان را دوباره پایمال سازند‪ ،‬نه بگویند‪ ،‬در‬ ‫غیر آن با عدم حمایت از هر نوع مذاکره غیر شفاف با مخالفان مسلح دولت که در آن‬ ‫ذره ای از حقوق انسانی ما که سالهای بسیار در مواجهه با خطرات بزرگ برای به دست‬ ‫اوردن آنها مبارزه کرده ایم‪ ،‬عکس العمل نشان خواهیم داد‪.‬‬ ‫• از تمامی اشتراک کننده گان میطلبیم تافرایندها و مکانیزم های تحقیق و بررسی برای‬ ‫جلوگیری از حضور و نفوذ ناقضین و متهمین به جنایت های ضد بشری و جنگی در پست‬ ‫های مهم حکومتی‪ ،‬پارلمان‪ ،‬قوه قضاییه و سایر نهادهای ملی و محلی انتخابی را تشدید‬ ‫بخشیده و نیز تالش شان را در جهت برکناری آنها از مناصب فعلی تقویت نمایند‪.‬‬ ‫• با تاکید بر اهمیت اتخاذ یک رویکرد منسجم برای پرداختن به چالش ها در افغانستان‬ ‫و با تایید انکه پیشرفت پایدار در عرصه امنیت‪ ،‬حاکمیت قانون‪ ،‬حکومتداری‪ ،‬فرهنگ‬ ‫حقوق بشر و توسعه پایدار با هم پیوند داشته و همدیگر را تقویت می نمایند‪ ،‬از اشتراک‬ ‫کننده گان در جرگه می خواهیم که راهکارهای اندیشمندانه و خردمندانه ای را در‬ ‫جهت بهبود حکومتداری و حاکمیت قانون به شمول عدالت انتقالی و مبارزه با فساد در‬ ‫سطوح محلی و ملی ارائه نمایند‪.‬‬ ‫خواسته های ما از دولت جمهوری اسالمی افغانستان‬ ‫• از دولت جمهوری اسالمی افغانستان می خواهیم به تمام تعهدات ملی و بین المللی خود‪،‬‬ ‫به خصوص قانون اساسی‪ ،‬کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نسبت به زنان (سیدا )‪ ،‬که‬ ‫حقوق زنان در زمینه های سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬مدنی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی را حمایت و‬ ‫ترویج می کند و در تابستان ‪ 1980‬امضا و در بهار ‪ 2003‬به طور کامل به تصویب دولت‬ ‫افغانستان رسیده است و سایر پیمانها و توافقنامه های بین المللی در زمینه حقوق زنان و‬ ‫رفع تبعیض از زنان و نیز قطعنامه ‪ 1325‬ملل متحد‪ ،‬متعهد و راسخ باشد‪.‬‬ ‫• از دولت جمهوری اسالمی افغانستان می خواهیم تا برنامه های عملی و دستورالعمل های‬ ‫ویژه ای را برای مشارکت واقعی و سهم گیری زنان در پروسه ایجاد صلح ارائه نماید‪.‬‬ ‫• از دولت افغانستان می خواهیم تهيه و تدوين برنامه ملي ایجاد كميسيون هاي حقيقت‬ ‫ياب و دادخواهي را با همکاری نهادهای جامعه مدنی در سطح كشور و برنامه ريزي براي‬ ‫دادخواهي از قربانيان (پرداخت غرامت و به رسميت شناختن صدمات وارده بر قربانيان)‬ ‫را در صدر اولویت های خود قرار دهد‪.‬‬ ‫• دولت افعانستان به عنوان حامی و نماینده مردم می بایست از کشتار افراد غیر نظامی به‬ ‫وسیله نیروهای بین المللی نظامی در خاک کشور جلوگیری کرده آنها را مسئولیت پذیر‬ ‫و پایبند به قوانین بین الملی نظامی بسازد‪.‬‬ ‫‪53‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫مطالبات ما از حامیان بین المللی جرگه مشورتی صلح‬ ‫• از جامیان بین المللی جرگه مشورتی صلح میخواهیم که مسئولیت پذیری و پایبندی شان‬ ‫را به فوانین بین الملی نظامی و جلوگیری از کشتار افراد غیر نظامی که بیشترین قربانی‬ ‫را از میان زنان و کودکان می گیرد‪ ،‬ارتقا بخشیده ودر رابطه به ایجاد شفافیت در مورد‬ ‫چارچوب قانونی عملیات نیروهای ائتالف تالش نمایند‪.‬‬ ‫• از جامه بین الملی می خواهیم که مشوق و حامی پروسه عدالت انتقالی به عنوان یکی‬ ‫از مکانیزم های اساسی تامین عدالت و صلح بوده و بر اجرای کامل برنامهء عمل صلح‪،‬‬ ‫مصالحه وعدالت توسط دولت تاکید نماید‪.‬‬ ‫مطالبات ما از فعاالن و مدافعان حقوق زن‬ ‫• از فعاالن و مدافعان حقوق زن اشتراک کننده در جرگه مشورتی صلح می خواهیم تا با‬ ‫اتخاذ رویکردهای همسو‪ ،‬هماهنگ و مشترک در تمام مراحل کاری جرگه‪ ،‬صدای همه‬ ‫زنان افغانستان باشند و با آگاهی و هوشمندی گام بردارند‪.‬‬ ‫• از فعاالن و مدافعان حقوق زن اشتراک کننده در جرگه مشورتی صلح می خواهیم تا‬ ‫هوشیاری شان را در راستای تشخیص وجود ارتباط بین معافیت از پیگرد قانونی و نقض‬ ‫پیوسته حقوق بشر‪ ،‬که کوشش برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی‪ ،‬و دست یافتن به‬ ‫عدالت اجتماعی و ایجاد فضای آزاد سیاسی را تضعیف می کند‪ ،‬حفظ نمایند‪.‬‬

‫‪54‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫پیوست ‪6‬‬

‫بیانیه زنان کمپاین ‪ %50‬افغانستان به کنفرانس کابل‬ ‫«حقوق زنان غیر قابل معامله است»‬ ‫‪ 14‬جوالی ‪2010‬‬

‫ما زنان بیش از همه به صلح نیاز داریم برای آنکه در جنگ بیش از مردان متضرر می‬ ‫شویم‪ .‬بودن در حالت جنگی اندک حقوقی را که سالیان متمادی برای آن مبارزه کرده‬ ‫ایم و همچنین فرصت های اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی را از ما می رباید‪ .‬در‬ ‫عین حال معتقدیم که دستیابی به صلح پایدار بدون تحقق عدالت‪ ،‬حکومتداری خوب‪،‬‬ ‫حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر امری ناممکن است که هسته مرکزی تمام این‬ ‫مفاهیم را نیز حقوق زنان و مشارکت واقعی آنان در تعیین مسیر حرکت جامعه تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬مشارکت سیاسی زنان امر مستلزم سیاستگذاری های کالن و خرد در جهت‬ ‫ایجاد تغییرات در فرهنگ جاری کشور است‪ .‬مشارکت مساوی و کیفی زنان در تمامی‬ ‫عرصه های سیاسی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی پیش شرط تحقق صلح‪ ،‬دستیابی به جامعه ای‬ ‫سالم‪ ،‬انسانی‪ ،‬متوازن‪ ،‬عاری از خشونت‪ ،‬فقر و بی عدالتی است‪.‬‬ ‫نیازهای زنان در جامعه جنگ زده افغانستان بی شمار است‪ .‬نمی توان انتظار داشت‬ ‫که کنفرانس کابل پاسخگوی تمام این مسائل و پیچیدگی های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و سیاسی کشور باشد‪ .‬خطاب ما به کسانی است که امروز بار دیگر به سیاست‬ ‫های کالن کشور و مسیر حرکت آن می اندیشند‪ .‬باید توجه داشت که بدون حضور پر‬ ‫قدرت دولت نمی توان مسیر جامعه را برای برون رفت از بحرانی که زنان این سرزمین‬ ‫گرفتار آنند‪ ،‬ترسیم کرد‪ .‬این کار جامعه مدنی نوپا و انجیو های قراردادی بین المللی‬ ‫و داخلی نیست که بتوانند به این معضل بزرگ اجتماعی پاسخ های دوامدار ارائه دهند‪.‬‬ ‫زنان کمپاین ‪ %50‬بر این باورند که در فقدان برنامه ریزیهای همه جانبه و اراده سه قوه‬ ‫کشور و سرمایه گذاری وسیع در آموزش و مبارزه همه جانبه برای محو بی سوادی از‬ ‫خاک کشورمان نمی توان مدعی بود که مقابله با تبعیض جنسی و محرومیت ‪ %50‬جامعه‬ ‫در صدر اولویت های دولت و جامعه جهانی قرار داد‪.‬‬

‫‪55‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫اما در این فرصت کوتاه فعالین کمپاین ‪ %50‬زنان افغانستان پیشنهادهای خود را در‬ ‫چوکات تعیین شده برای کنفرانس کابل با هدف سازندگی و حمایت از حرکتی که‬ ‫اعالم می دارد هدف آن سامان بخشیدن به اوضاع کشور و اعمار صلح عادالنه و ترقی‬ ‫افغانستان است‪ ،‬اعالم می دارد‪:‬‬ ‫الف) زراعت و انکشاف روستایی‬ ‫• گسترش مراکز آموزش فنی و حرفه ای زنان در جهت تقویت ظرفیت های زنان به‬ ‫ویژه در مناطق محروم‪.‬‬ ‫• ایجاد تعاونی های تولیدی روستایی برای بهبود وضع اقتصادی زنان و حمایت از‬ ‫کارزنان‪.‬‬ ‫ب) انکشاف اقتصادی و زیربناها‬ ‫• تدوین بودجه ی حساس به مسایل جنسیتی و تهیه و اجرای برنامه‌ی جامع توسعه و‬ ‫ساماندهی امور اقتصادی زنان‪.‬‬ ‫• اولویت دادن به اشتغال زنان سرپرست خانوار در برنامه ریزی های بازار كار‪.‬‬ ‫• ایجاد صندوق مخصوص کمک و همیاری به زنان بیوه و سرپرست خانوار و معلولین‬ ‫و معیوبین‪.‬‬ ‫ج) انکشاف منابع بشری‬ ‫• اعالم بسیج عمومی برای سوادآموزی و تدوین برنامه های جامع سواد آموزی بزرگساالن‬ ‫به خصوص برای زنان و دختران بازمانده از تحصیل و تخصیص منابع مورد نیاز مالی و‬ ‫انسانی به این امر مهم‪.‬‬ ‫• سپردن اختیارات وسیع اجرایی به وزارت امور زنان برای تحقق بخشیدن به سیاست‬ ‫های آن وزارتخانه‪.‬‬ ‫• ایجاد لیسه در قریه ها و مناطق محروم کشور برای زنان و دختران‪ ,‬ایجاد فرصت‏های‬ ‫یكسان جهت بهره مندی از بورس ه‏ا و سایر مزایای تحصیلی منجمله خوابگاه امن و با‬ ‫کیفیت برای دختران دانشجو‪.‬‬ ‫• تدوین برنامه ملی تنظیم خانواده که تنها یک جنبه از آن فراهم کردن رایگان وسایل‬ ‫پیشگیری از بارداری و تبلیغ عمومی و با برنامه برای استفاده از آنها و توجه به صحت‬ ‫زنان است ‪.‬‬ ‫د) حکومتداری‬ ‫• افزایش توانایی زنان در راستای مشاركت در تصمیم‌گیری و رهبری و ترغیب سهم‬ ‫‪56‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫گیری بیشتر زنان بومی در تمام رده‌های تصمیم‌گیری و اجرایی‪.‬‬ ‫• برقراری توازن جنسیتی در هیات های ملی و بین المللی‪ ،‬كمیته‌های دولتی‪ ،‬واحد‌های‬ ‫اداری‪ ،‬قضایی و ایجاد توازن جنسیتی در فهرست‌های نامزدهایی كه برای انتخاب یا‬ ‫انتصاب در هیأت‌های سازمان ملل متحد‪ ،‬كارگزاری‌های تخصصی و دیگر سازمان‌های‬ ‫خودگردان نظام ملل متحد‪ ،‬به ویژه برای تصدی مقام‌های ارشد پیشنهاد می شوند‪.‬‬ ‫• پایبندی دولت به تمام تعهدات ملی و بین المللی خود‪ ،‬به خصوص قانون اساسی‪،‬‬ ‫کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نسبت به زنان (سیدا )‪ ،‬و سایر پیمانها و توافقنامه های‬ ‫بین المللی در زمینه حقوق زنان و رفع تبعیض از زنان و نیز قطعنامه ‪ 1325‬ملل متحد‪.‬‬ ‫• ترغیب و تضمین خط‌مشی‌ها و رویه‌های فارغ از تبعیض در سازمان‌هایی كه بودجه‬ ‫ی آن ها از اعتبارات دولتی و یا از طریق دونرها تأمین می‌شود جهت افزایش کمی و‬ ‫اعتالی موقعیت زنان در سازمان های مزبور‪.‬‬ ‫• داشتن مالك‌های روشن و قطعی برای مقام‌های تصمیم‌گیری و حصول اطمینان از این‬ ‫كه هیأت‌های گزینش از حیث جنسیت تركیب متوازنی دارند‪.‬‬ ‫هـ) حاکمیت قانون و حقوق بشر‬ ‫• جلوگیری از حضور و نفوذ ناقضین و متهمین به جنایت های ضد بشری و جنگی در‬ ‫پست های مهم حکومتی‪ ،‬پارلمان‪ ،‬قوه قضاییه و سایر نهادهای ملی و محلی انتخابی و‬ ‫برکناری آنها از مناصب فعلی‪.‬‬ ‫• مبارزه همه جانبه با فساد اداری برای باز یافتن اعتماد ملی و مشروعیت بخشیدن به‬ ‫حکومت‪.‬‬ ‫• تقویت روندهای دادرسی و دادخواهی برای زنان در سیستم عدلی ‪ -‬قضایی‬ ‫• به رسمیت شناختن زنان به عنوان قربانیان دهه های متمادی جنگ و تالش در جهت‬ ‫بهبود کیفیت زندگی زنان‬ ‫• تامین امنیت حقوقی و قانونی برای زنان و تالش در جهت لغو‪/‬اصالح قوانین تبعیض‬ ‫آمیز وتقویت قوه قضاییه عادل به منظور تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه و‬ ‫پرهیز و رفع خشونت علیه زنان‪.‬‬ ‫• تشخیص وجود ارتباط بین معافیت از پیگرد قانونی و نقض پیوسته حقوق بشر‪ ،‬که‬ ‫کوشش برای کاهش فقر و دست یافتن به توسعه عادالنه و پایدار اجتماعی و اقتصادی و‬ ‫ایجاد فضای آزاد سیاسی را تضعیف می کند‪.‬‬ ‫• پایان دادن به تمام اشکال خشونت علیه زنان ودختران و پیگیری قضایی موارد‬ ‫خشونت‪.‬‬ ‫• جلوگیری از وقوع ازدواج های زیر سن قانونی و اجباری و مجازات افراد خاطی‬ ‫‪57‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫پیوست ‪7‬‬

‫نامه ی سرگشاده به رییس جمهوری دولت افغانستان‬ ‫‪ 30‬اسد ‪ 1389‬برابر با ‪ 21‬آگوست ‪2010‬‬ ‫جناب رییس جمهوری افغانستان!‬ ‫دهه گذشته تاریخ کشور با تمام کاستی ها‪ ،‬سال های پر از امید برای زنان افغانستان‬ ‫بود‪ .‬در نخستین سالهای این دهه ما شاهد تحوالت مثبت در راستای اعتال و آزادی زنان‬ ‫از بند اسارت‪ ،‬تعصب و بنیاد گرایی بوده ایم‪ .‬این تحوالت صفحه جدید از تاریخ را برای‬ ‫زنان باز کرد و با جرآت میتوان گفت که حکومت نوپای و دموکراتیک افغانستان به‬ ‫خاستگاه آرمانهای برابری خواهانه و عدالت جنسیتی زنان خسته از حکمروایی تحجر و‬ ‫زن ستیزی مبدل شد‪ .‬این تحوالت‪ ،‬آبروی از دست رفته افغانستان را در سطح بین المللی‬ ‫دوباره احیا کرد‪ .‬اما با دریغ که در سالهای اخیر‪ ،‬این امید ها و دستآورد ها دستخوش‬ ‫نابسامانی و عقبگرد گردیده که فجایع انسانی چون ترور‪ ،‬سنگسار و تبعیض جنسیتی را‬ ‫به بار آورده است ‪.‬‬ ‫جناب رییس جمهوری! وحشت شنیدن خبر سنگسار دو زن در والیات بادغیس و کندز‬ ‫خواب راحت را از چشمان تمامی زنان افغانستان و همه انسانهای آگاه ربوده چرا که‬ ‫این واقعات یادآور و تکرار اعمال خشن و غیر انسانی بنیادگرایان سیاه اندیش بوده‬ ‫و خاطرات تکان دهنده و تلخ اسارت حاکمیت آنها را در اذهان زنان افغانستان زنده‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫آیا وقوع چنین فجایعی شما را که با رای ما مسئولیت و پاسداری قانون اساسی کشور و‬ ‫صیانت از جان و مال ملت را به عهده دارید‪ ،‬به وحشت نمی اندازد؟‬ ‫جناب رییس جمهوری! ما زنان بیشتر از همیشه خسته از بنیاد گرایی و تندروی مذهبی‬ ‫هستیم چون به گواهی تاریخ بیشترین آسیب را از این ناحیه ما متحمل شده ایم‪ .‬ما از‬ ‫همه بیشتر خواهان حاکمیت قانون هستیم به ویژه قوانین عادالنه ای که متضمن حقوق‬ ‫انسانی زنان باشد‪ .‬دلهای ما بیشتر از همه برای صلح و امنیت می تپد چرا که جنگ و‬ ‫ناامنی از همه بیشتر حقوق مشروع و انسانی ما را به خطر می اندازد و قربانی می کند ‪.‬‬ ‫‪58‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫آقای رییس جمهوری! ما برای استقرار و استمرار حکومت دموکراتیک در افغانستان‬ ‫سالها مبارزه کرده و هزینه های زیادی را پرداخته ایم‪ .‬در انتخابات دهه اخیر زنان بی‬ ‫شماری کیلومترها راه را با پای پیاده طی نمودند تا خود را به صندوق های رای برسانند‪.‬‬ ‫زنان زیادی به خاطر فعالیت ها و مبارزات برابری خواهانه کشته شده اند‪ .‬امروز شما‬ ‫و هییت حاکمه افغانستان موظفید به عنوان نمایندگان منتخب مردم‪ ،‬از حقوق آنها‬ ‫پاسداری کنید و نه تنها در راستای تامین امنیت‪ ،‬صلح و رفاه این مردم به منتهای درجه‬ ‫تالش نمایید بلکه باید در مورد وقایع یی که حاکمیت قانون و نهادهای سه گانه را زیر‬ ‫سئوال می برد ‪ ،‬نیز پاسخگو باشید‪.‬‬ ‫ما هنوز هم قانون اساسی کشور را مظهر خواسته ها و آرمانهای عدالت خواهانه ی خود‬ ‫می دانیم و از شما می خواهیم تا‪:‬‬ ‫‪ -1‬در راستای تامین امنیت سر تا سری جدیت بیشتر به خرج بدهید و از تکرار چنین‬ ‫اعمال و حشتناک و ضد بشری جلو گیری کنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬از رسمیت بخشیدن قوانین عرفی که مشروعیت قانون اساسی و تعهدات بین اللملی‬ ‫دولت افغانستان را زیر سوال برده و سبب ترویج عدالت سنتی که ‪ -‬حقوق زنان نخستین‬ ‫قربانی آن است‪ -‬مانع شوید‪.‬‬ ‫‪ -3‬سه مورد سنگسار زنان در پنج سال اخیر حکومت شما‪ ،‬هشداری است مبنی براینکه‬ ‫حقوق انسانی زنان باید مبنای هر گونه مذاکره و تفاهم با گروه های سیاسی و به ویژه‬ ‫طالبان قرار بگیرد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬از قدرت گرفتن نهادهای موازی با نهادهای قانونی جلوگیری نمایید‪.‬‬ ‫‪ -5‬عامالن و آمران جنایات اخیر شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫ما منتظر پاسخ و عملکرد راسخ و سریع جنابعالی در این زمینه هستیم‪.‬‬ ‫کمپاین ‪ %50‬زنان افغانستان‬

‫‪Campaign50darsad@gmail.com‬‬ ‫‪Campaign50darsad.blogfa.com‬‬

‫‪59‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫پیوست ‪8‬‬

‫بیانیه کمپاین ‪ %50‬زنان افغانستان‬ ‫در آستانه دومین انتخابات پارلمانی در سال ‪2010‬‬

‫انتخابات سالم و شفاف‪ ،‬گام اول برای تامین‬ ‫دمکراسی در افغانستان‬ ‫روز شنبه ‪ 18‬سپتمبر ‪ 2010‬دومین انتخابات پارلمانی برگزار می گردد‪ .‬نحوه برگزاری‬ ‫و نظارت در انتخابات قبلی و تقلب های صورت گرفته در آن‪ ،‬کشور را با خطری‬ ‫جدی مواجه کرد که می توانست تمام تالش جامعه بین المللی‪ ،‬دولت افغانستان و مردم‬ ‫این کشور را در طی چند سال گذشته به شکلی آنی با شکست مواجه کند و در نتیجه‬ ‫افغانستان را یک بار دیگر به قهقرای بنیادگرایی و آشوب زدگی جنگی بکشاند‪ .‬انتظار‬ ‫می رفت که حکومت و افراد قدرتمند از گذشته بیاموزند و تمام کوشش خود را برای‬ ‫برگزاری یک انتخابات واقعی‪ ،‬سالم و عادالنه به کار گیرند تا مبادا حیثیت و مشروعیت‬ ‫خانه ملت از بین برود‪.‬‬ ‫عالوه بر مشکالت و چالش های عظیمی که بر سر راه یک انتخابات واقعی در افغانستان‬ ‫وجود دارد که از آن جمله می توان به نا امنی و بسته شدن نزدیک به هزار حوزه رای‬ ‫گیری بنا به دالیل امنیتی (دالیلی که هنوز به طور شفاف به مردم اعالم نشده اند)‪ ،‬عدم‬ ‫وجود آمار دقیق از نفوس کشور‪ ،‬توزیع کارت های متعدد و جعلی‪ ،‬اعالم نکردن دالیل‬ ‫رد صالحیت بسیاری از کاندیداها‪ ،‬حضور دوباره متهمان نقض حقوق بشر منحیث نامزد‪،‬‬ ‫عدم رسیدگی به شکایات مردم علیه ناقضان حقوق بشر و ‪ ...‬زنان نامزد انتخابات در‬ ‫کارزار های انتخاباتی با چالش های جدی تری نسبت به مردان مواجه بوده اند‪.‬‬ ‫بسیاری از زنان با تهدیدات جانی رو به رو شده اند‪ .‬اعضای ستاد انتخاباتی آنها تهدید و‬ ‫در مواردی کشته شده اند‪ .‬فعالیت های تبلیغاتی وسیعی علیه آنها صورت گرفته است‪ .‬در‬ ‫‪60‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫رسانه های صوتی‪ ،‬تصویری و چاپی به صورت مستقیم مورد توهین و تحقیر قرار گرفته‬ ‫اند‪ .‬حذف نام برخی از نامزدان زن راحت تر از مردان و بدون ارائه دلیل صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬زنان هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی در موقعیت نابرابر و با چالش های‬ ‫جدی رو به رو بوده اند‪ .‬در انتخابات قبلی نیز بسیاری از رای دهندگان زن با خطرات‬ ‫جانی تهدید شدند و حتا مردان بسیاری به جای زنان رای دادند‪.‬‬ ‫تمام این موارد هشداری است مبنی بر اینکه در جریان انتخابات موانع جدی بر سر راه‬ ‫نامزدان زن و زنان رای دهنده وجود دارد‪ .‬ایجاد ممانعت برای زنان رای دهنده و تقلب‬ ‫در شمارش آرا و ادامه تبلیغات رسانه ای علیه زنان از سوی رسانه های زن ستیز می‬ ‫تواند روند برگزاری انتخابات سالم و عادالنه را مختل سازد و مشروعیت آن را زیر‬ ‫سئوال ببرد‪.‬‬ ‫در روزهای پایانی نزدیک به انتخابات فرصت ایجاد اصالحات اساسی در روند انتخابات‬ ‫باقی نمانده است اما کمپاین ‪ %50‬زنان افغانستان ضروری می داند برای اطمینان از‬ ‫برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف و مشروع‪ ،‬توجه دولت افغانستان و جامعه بین المللی‬ ‫را به نکات زیر جلب نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬دولت افغانستان باید تمام تالش خود را برای برگزاری سالم‪ ،‬شفاف و عادالنه‬ ‫انتخابات به کار گیرد‪ .‬و از هر نوع اقدامی که علیه زنان نامزد از سوی قدرتمندان محلی‪،‬‬ ‫رسانه ها‪ ،‬مخالفان مسلح و ‪ ...‬صورت می گیرد‪ ،‬مقابله جدی نماید‪.‬‬ ‫‪ -2‬دولت افغانستان موظف است امنیت جانی رای دهندگان و نامزدان را در سراسر‬ ‫کشور تامین نماید و از بروز هر نوع ناامنی که روند انتخابات و نتایج آن را زیر سوال‬ ‫ببرد جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‪ -3‬نواقص جدی در روند اداره و برگزاری انتخابات دلیل بحران مشروعیتی است که‬ ‫دولت افغانستان با آن مواجه است و امکان بیشتری را برای اعمال جنایتکارانه مخالفان‬ ‫مسلح فراهم می کند‪.‬‬ ‫‪ -4‬کمیسیون های برگزاری انتخابات و سمع شکایات باید در مورد گزارش های مربوط‬ ‫به ایجاد اخالل و شکایات نامزدان از تخطی های انتخاباتی تحقیق نمایند و اقدامات قانونی‬ ‫مورد نیاز را انجام و به افکار عمومی اطالع دهند‪.‬‬ ‫‪ -5‬دولت باید با برنامه های توهین آمیز رسانه ها که در آستانه انتخابات تشدید یافته‬ ‫است‪ ،‬برخورد جدی نماید و به شکایات زنان از این رسانه ها در اسرع وقت رسیدگی‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫‪ -6‬جامعه بین المللی‪ ،‬نهادهای مختلف سازمان ملل به خصوص یوناما و حامیان بین المللی‬ ‫دولت افغانستان که در ابتدای امر به نام نجات و رهایی زنان افغانستان حضور خود را‬ ‫در این کشور توجیه نمودند باید تمام کوشش خود را برای برگزاری شفاف و عادالنه‬ ‫انتخابات در افغانستان به کار گیرند و از برخوردهای دوگانه بپرهیزند‪ .‬انتخابات واقعی‬ ‫‪61‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫در تمام جهان برای برقراری دمکراسی ضروری است و افغانستان در این زمینه استثنا‬ ‫نیست‪ .‬بنابراین‪ ،‬کوشش در راه ایجاد شفافیت کامل و برگزاری یک انتخابات سالم گام‬ ‫اول برای دستیابی به خواست های مردم است‪.‬‬ ‫‪ -8‬ناظران ملی و بین المللی حاضر در حوزه های انتخاباتی باید به طور دقیق و بدون‬ ‫چشم پوشی از کوچکترین تخطی ها نتایج نظارت و بررسی ها ی خود را تا قبل از پایان‬ ‫شمارش آرا به اطالع جامعه جهانی و مردم افغانستان برسانند و خواستار پیگرد قانونی‬ ‫متخلفان باشند‪.‬‬

‫‪62‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫پیوست ‪9‬‬

‫اعالمیه کمپاین ‪ %50‬زنان افغانستان‬ ‫تاريخ‪ 9‬عقرب‪31(1389‬اكتوبر‪)2010‬‬

‫ما همواره به صلح اندیشیده‌ایم‬ ‫«ترکیب شورای عالی صلح»‬

‫پایان بخش�یدن به جنگ‌ها و پی ریزی صلح پایدار‌ مس�تلزم مذاکره میان افراد عادل در‬ ‫یک روند شفاف و معتبر مردمی در افغانستان می‌باشد که باید با توجه دايم و مرکزی به‬ ‫حقوق و مش�ارکت زنان در تمام تصمیم گیری‌ها و سیاس�ت‌گذاری‌های بزرگ صورت‬ ‫بگی�رد‪ .‬این امر جوهر و ش�الوده‌ي مش�ترک مطالبات گروه‌ه�ای مختلف زنان و مردان‬ ‫آگاه در این برهه از زمان است‪ .‬ما زنان به این باوریم که تحقق بسترهاي مناسب براي‬ ‫صلح پایدار در گرو مش�ارکت همه‌جانبه تمامی شهروندان کشور است و نیک می‌دانیم‬ ‫که بدون ریش�ه یاب�ی دالیل تخاصم و جنگ نمی‌توان به این مهم (صلح) دس�ت یافت‪.‬‬ ‫بر همه‌گان نیز آش�کار است که مشارکت مس�اوی و کیفی زنان در مذاکرات صلح به‬ ‫عنوان داد خواه‪ ،‬میانجی و گفتگو کننده پیش شرط تحقق صلح‪ ،‬دستیابی به جامعه‌ای سالم‬ ‫انسانی‪ ،‬متوازن و عاری از خشونت‪ ،‬فقر و بی‌عدالتی است‪.‬‬ ‫زنان و فعاالن کمپاین ‪ %50‬که از زمان انتخابات ریاس�ت جمهوری در سال ‪ 2009‬آغاز‬ ‫به کار کرده‌اند‪ ،‬در آستانه‌ی برگزاری جرگه مشورتی صلح که در تابستان ‪1389‬برگزار‬ ‫شد‪ ،‬از دولت افغانستان‪ ،‬اشتراک کنند‌گان اين جرگه‪ ،‬حامیان بین المللی دولت افغانستان‬ ‫و فع�االن مدن�ی خواهان مطالبات اساس�ی و بر حق خ�ود در زمینه‌ی مذاک�ره با طالبان‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫در جرگه مش�ورتی صلح‪ ،‬زنان با س�عی و تالش همه جانبه توانستند به‌حیث منشی‌ها در‬ ‫کمیته‌ها راه یابند و طرح‌های جامع در قبال مس�ایل کشوری و حقوق بشری ابراز دارند‪.‬‬ ‫اما در قطعنامه‌ي نهایی‪ ،‬طرح‌‌های آنان کمتر مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫ش�ورای عالی صلح از ماه میزان س�ال جاری آغاز به‌کار نموده و متش�کل از نماینده‌گان‬ ‫‪63‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫انتصاب�ی گروه‌ه�ای جهادی و طالبان می‌باش�د‪ .‬تش�کیل و ترکیب این نه�اد موازی در‬ ‫زماني‌‌ک�ه م�ا دارای پارلمان منتخب با رای مردم هس�تیم همه‌گان را ش�گفت زده کرده‬ ‫اس�ت‪ .‬بر پایه قانون اساس�ی‪ ،‬کشور ما دارای نهاد‌های الزم و کافی که می‌توانند متضمن‬ ‫رای و مطالبات اکثریت جامعه باشند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫شورای صلح در روز‌های آغازین فعالیت خود اظهاراتی را عمومی ساخته است که باعث‬ ‫نگرانی مردم و تردید زنان در حس مسوولیت شورا و تعهد به قانون اساسی و رای مردم‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫ب�ار دیگ�ر خود را مکلف می‌دانیم که به خاطر حفظ دس�ت‌آورد‌های این دهه و در مقام‬ ‫دفاع از حقوق و منافع مردم جنگ دیده و رنج كش�يده صدای مردم را رس�ا برس�انيم و‬ ‫مسايل و مطالبات زیر را مطرح بسازیم‪:‬‬ ‫افرادی که‬ ‫‌‌‬ ‫ در ترکیب این ش�ورا در غیاب منتخبین و نمایندگان امین مردم ؛ بیش�تر‬‫خ�ود باع�ث جنگ‌‪ ،‬ناامنی و نقض حقوق بش�ر در کش�ور ما بوده‌اند‪ ،‬ق�رار گرفته‌اند و‬ ‫نمی‌توانند نقش میانجی را در حل منازعات ایفا نمایند‪.‬‬ ‫ جای ش�خصیت‌های مس�تقل و مدافع حقوق مدنی و نمایندگان شایس�ته‌ي مردم به‌طور‬‫چشم‌گیری در این شورا کم‌رنگ و نمادين است‪.‬‬ ‫ بر طبق قانون اساسی کشور ابتکاراتی از نوع شورای صلح تنها می‌تواند نقش مشورتی‬‫را ایفا کند و نمی‌تواند به عنوان یک نهاد موازی با پارلمان کشور عمل کند‪.‬‬ ‫ در اولین بحث‌های این ش�ورا مسأله‌ی امتیاز‌دهی سیاسی‪ ،‬اقتصادی و «هر آنچه طالبان‬‫بخواهند» مطرح ش�ده اس�ت‪ .‬زنان و مردان وطندوس�ت افغانس�تان خواهان روشن شدن‬ ‫محتوای این «هر آنچه »‌اند‪ .‬آنان خواهان تطبیق عدالت‌اند و عدم ش�فافیت این روند و‬ ‫امتیاز دهی بدون مذاکره مستقیم با مردم را به شدت تقبیح می‌نمایند‪.‬‬ ‫ آبروی از دس�ت رفته‌ی افغانس�تان را در سطح بین المللی زنان این کشور با مشارکت‬‫سیاس�ی پر رنگ خود احیا کردند‪ .‬قوای سه گانه‌ي کشور وظیفه دارند که ضامن حقوق‬ ‫و دستآورد‌های زنان باشند و آن‌را مورد معامله قرار ندهند‪.‬‬ ‫آدرس‌‌های تماس با کمپاین ‪%50‬‬ ‫‪campaign50darsad@gmail.com‬‬

‫وبالگ‪:‬‬

‫‪www.campign50darsad.blogfa.com‬‬

‫‪64‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫پیوست ‪10‬‬

‫بیانیه کمپاین ‪ %50‬زنان افغانستان‬ ‫به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان‬ ‫‪ 19‬قوس برابر با ‪ 10‬دسامبر ‪2010‬‬

‫دولت افغانس�تان از ‪ 9‬س�ال بدین سو با سیاس�ت های چند پهلو اذهان مردم افغانستان را‬ ‫مغش�وش کرده اس�ت‪ .‬ما بدین باور هس�تیم که نبود یک اس�تراتژی واحد میان دولت‬ ‫افغانستان و جامعه بین المللی فضای کشور را تبدیل به میدان رقابت های نیروهای داخلی‬ ‫و کشورهای خارجی کرده است‪ .‬زنان افغانستان همیشه به دولت افغانستان هشدار داده‬ ‫اند که بدون در نظر داش�ت خواس�ت آنها و برداش�تن گامهای عملی در راس�تای تامین‬ ‫حقوق آنها‪ ،‬نمی ش�ود به س�وی دموکراس�ی‪ ،‬اعتدال و آش�تی تمام مردم این س�رزمین‬ ‫حرکت کرد‪ .‬ما همیش�ه نگران این بوده ایم که حقوق زنان یعنی نیم جمعیت افغانستان‪،‬‬ ‫و دستاوردهایشان در این معامالت سیاسی قربانی شود‪.‬‬ ‫ما در ش�رایطی از روز جهانی حقوق بش�ر تجلیل به عمل می آوریم که نه تنها دولت تا‬ ‫کنون به موارد نقص حقوق بش�ر در گذش�ته و خواس�ت های عدالت¬خواهانه قربانیان‬ ‫پاس�خ نداده بلکه نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان همچنان جریان دارد‪ ،‬کشته شدن‬ ‫غیر نظامیان‪ ،‬بمباردمان خانه های مس�کونی‪ ،‬اس�تفاده از سلاح های شیمیایی در مناطق‬ ‫جن�وب افغانس�تان‪ ،‬کوچ های اجب�اری‪ ،‬مهاجرت ها‪ ،‬مرگ و میر ک�ودکان وز نان در‬ ‫حمالت نیروهای بین المللی و طالبان و همراهانشان‪ ،‬بی خانمان شدن و به‌اسارت گرفتن‬ ‫اف�راد بيگن�اه تحت عنوان تروريس�ت‪ ،‬فقر‪ ،‬بيكاري و صد‌ها عم�ل ديگر نه تنها در اين‬ ‫كشور ادامه دارد که تشدید شده است‪.‬‬ ‫تجلي�ل از روز جهان�ي حقوق بش�ر بدان مفهوم اس�ت كه دولت‌ها در عم�ل چه قدر به‬ ‫اعالميه‌ي جهاني حقوق بشر پايبند بوده و اجرایی شدن آن را تضمین نموده اند‪ .‬آزادي‬ ‫و برابري ارزش�هایی هس�تند که باید در عمل تجربه ش�وند اما نابرابري های موجود در‬ ‫س�طح جامعه‪ ،‬ناکارآمدی صرف هزینه های هنگفت از س�وی جامعه بین المللی و باقی‬ ‫ماندن مش�کالت‪ ،‬تداوم جنگ‪ ،‬تهيه‌ي اس�تراتيژي‌هاي جنگي و تغييرات آن ما زنان را‬ ‫از آینده افغانس�تان نگران نموده و از باور ما به تحقق عدالت و دس�تیابی به صلح عادالنه‬ ‫مي‌كاهد‪.‬‬ ‫کمپاین ‪ %50‬زنان افغانستان به عنوان نماینده بخشی از زنان و دختران این سرزمین اعالم‬ ‫می دارد که ما براي به دست آوردن حقوق مان به پا خواسته‌ايم و خواهان تامين عدالت‬ ‫‪65‬‬


‫کمپاین ‪%50‬‬

‫هس�تيم‪ .‬دولت افغانس�تان بايد توجه داش�ته باش�د كه اين سياس�ت‌هاي چند پهلو و چند‬ ‫گانه نه تنها زندگي ما زنان را به مخاطره می اندازد بلکه چش�م انداز روش�نی برای مردم‬ ‫افغانس�تان نیز ندارد‪ .‬امروز بايد دولت در قبال زنانی كه از بي‌س�وادي‪ ،‬بي‌كاري‪ ،‬فقر و‬ ‫خشونت های خانوادگی و اجتماعی رنج مي‌برند‪ ،‬پاسخگو باشد‪ .‬طبق آخرین گزارش ها‬ ‫و تحقیقات منتشر شده در چند ماه اخیر خشونت های خانوادگی علیه زنان در افغانستان‬ ‫افزایش و در عوض میزان مش�ارکت سیاس�ی زنان کاهش یافته است‪ .‬دولت و مسئولین‬ ‫امر باید بدانند که به حاشیه راندن زنان از متن تصميم گيري‌ها و بسنده نمودن به حضور‬ ‫سمبلیک و نمایشی زنان در عرصه های کالن سیاسی و اقتصادی خطای جبران ناپذیری‬ ‫اس�ت که حضور نیمی از جمعیت کش�ور را در عرصه ه�ای عمومی و خصوصی تحت‬ ‫تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫امروز افغانس�تان در زمان بس�یار حس�اس و خطیری قرار دارد‪ .‬توجه افکار عمومی بین‬ ‫المللی نس�بت به افغانس�تان روز به روز كمتر مي‌ش�ود‪ ،‬حركت‌هاي مدن�ي در خارج از‬ ‫كش�ور براي بيرون ش�دن نيروهاي خارجي آغاز ش�ده اس�ت‪ .‬كمك‌هاي مالي در حال‬ ‫کاهش اس�ت و بدون شك کش�ورهای دیگر در آینده¬ای دور یا نزدیک از افغانستان‬ ‫خارج خواهند ش�د و تامین امنیت و اداره آن به خود مردم افغانس�تان سپرده خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراين‪ ،‬وظيفه‌ي دولت افغانس�تان است كه با خرد مندي و مسئوليت پذيري با قضايای‬ ‫سرنوشت ساز برخورد نمايد‪ .‬در غير آن اين بي‌عدالتي‌ها و نا برابري ها منجر به حادثه‌ي‬ ‫ديگ�ری خواهد ش�د كه توجيه آن ب�ه زبان‌هاي مختلف جز فريب مردم افغانس�تان چيز‬ ‫ديگري نخواهد بود‪ .‬دولت افغانستان که با راي مستقيم مردم انتخاب شده است‪ ،‬بايد در‬ ‫ي سرنوش�ت س�از از مردم افغانستان مشورت بگيرد‪ .‬دولت‬ ‫تمام عرصه های تصميم گير ‌‬ ‫باید صدای زنان را از گروهها و اقشار مختلف جامعه بشنود‪ .‬صلح یا جنگ پیش از همه‬ ‫ب�ر روی زندگی زنان تاثیرگذار اس�ت‪ .‬بنابراین دولت بای�د اطمینان حاصل کند که در‬ ‫رون�د صلح س�ازی نه تنها صدای گروهی خاص بلکه خواس�ت ه�ا و نظرات نمایندگان‬ ‫مختلف و متفاوت زنان را ش�نیده و در نظر گرفته اس�ت‪ .‬زنان هن�وز در انتظار پیگیری‬ ‫فجایع از س�وی مس�ئوالن هس�تند و به عنوان اولین قربانیان نقض فاحش حقوق بشر در‬ ‫کش�ور با عفو عمومی و برائت ناقضین حقوق بش�ر بدون طی رویه های عادالنه دادرسی‬ ‫و بدون در نظر گرفتن نظر و حقوق قربانیان مخالف هستند‪.‬‬ ‫برای تماس با ما‪:‬‬ ‫‪Campaign50darsad@gmail.com‬‬ ‫‪Campaign50darsad.blogfa.com‬‬

‫کمپای�ن ‪ %50‬زنان افغانس�تان که از ث�ور ‪ 1388‬برابر با می ‪ 2009‬آغاز به فعالیت نموده‬ ‫است متشکل از فعالین و مدافعین حقوق زنان در عرصه های مختلف صنفی‪ ،‬مطبوعاتی‪،‬‬ ‫س�ازمان های غیردولتی‪ ،‬احزاب و نهادهای اجتماعی و سیاس�ی اس�ت که به منظور ارائه‬ ‫بخشی از مطالبات زنان این سرزمین گردهم امده تا شاید از برکت این هم صدایی و اتحاد‬ ‫بتوانند بر مسئوالن کشور تاثیر گذار باشند‪.‬‬ ‫‪66‬‬


کتابچه کامپین ۵۰ درصد زنان  

کتابچه کامپین ۵۰ درصد زنان

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you