Page 1

armada yazı

20/02/2012

10:44

Page 1

AYIN KONUSU

fiantiye

Armada çini, yerelden evrensele, geçmiflten gelece¤e uzanan bir yolda... Suat DUMAN ARMADA Ç‹N‹ az›m›za öncelikle,Atalar›m›z›n yo¤un emekleriyle Y yo¤rularak, aral›ks›z yüzlerce y›ld›r süregelen tarih, kültür ve sanat›n iç içe yafland›¤› 7 bin y›ll›k flehrimizin en önemli sembolü, Kütahya çini sanat›m›z konusunda bir ön bilgi vererek bafll›yoruz: Asl›nda “anlat›lmaz, yaflan›r” demek, çok da yanl›fl olmaz çinimizi tan›mlarken. Kendine özgü, çok özel ve hassas anlarla doludur üretim aflamalar›. Çark ustas›n›n parmaklar›ndan hamuru saran becerisini, çizim (tahrir) ve boya ustalar›n›n f›rçalar›ndan s›zan mahareti izlemek hem büyük keyif verir insana hem de sanat›n derinli¤inin anlafl›lmas›n› sa¤lar. F›r›n aç›l›fl›na efllik etmek ise en özel seremonidir. O an ç›t ç›kmaz kimseden ve ilk eserlerin görülmesiyle birlikte f›s›lt›lar bafllar ve giderek artan bir heyecan dalgas› sarar herkesi. Sonuç mükemmelse “tad›ndan yenmez” derler ya, iflte öyle olur keyifler Neden Çini? Çini süsleme sanat› ile renk unsuru çok renkli olarak mimari ifadeye kat›lan bir boyuttur. -Kal›c›l›k: 950°C dolaylar›nda bir ›s›da f›r›nlarda piflirilen çini levhalar, çiniyi süslemenin en kal›c› unsuru haline getirmifltir. Çini üzerinde yer alan süsleme desen olarak sonsuzlu¤a uzanan bir süreklilik kazan›r. -Alt bünyede mevcut olan quartz gibi hammadelerin da¤›l›m› sayesinde sesi absorbe eder. -S›r tabakas›ndaki yans›t›c› özelli¤i sayesinde ses dalgalar›n›n homojen da¤›l›m›n› sa¤lar. -Bilefliminde kullan›lan malzemeler ile ›s› yal›t›m›n› sa¤lar, kullan›lan mekanlarda yaz›n serin, k›fl›n ›l›k tutup nefes almas›n› sa¤lar. -S›r tabakas›ndaki parlakl›k, ›fl›¤› bir miktar absorbe ederek s›r alt›ndaki renklerin canl› ve parlak görünmesine ve ›fl›¤›n do¤ru yans›mas›n› sa¤larken kullan›lan alan-

0

larda oldu¤unda genifl, yüksek ve ferah gösterir. -Bu nedenle yüzeyinde su tutmaz, bakteri oluflturmaz küf oluflumunu engeller. -Çinilerde kullan›lan boyalar›n bileflimleri yüzy›llar boyu canl›l›¤›n› korumak üzere orjinaline en uygun flekilde formüle edilerek yar› k›ymetli tafllar›n renklerini yans›tmaktad›r. Çini deyince öncelikle neye dikkat etmeli, Kaliteli çini nas›l anlafl›l›r? Çini herfleyden önce ata sanat› el eme¤i göz nurudur. Bütün desenler bizim kültürümüzün yans›mas›d›r. Nak›fl nak›fl ifllenen desenler çizen sanatç›n›n ruh dünyas›n› sanat›n insanla birleflmesini yans›tmaktad›r. Bunun için el eme¤ine yeterince önem verilmedi¤i kanaatindeyiz. Maalesef flu anda art›k herfley otomasyona do¤ru ilerlemektedir. Çok flükür hala Kütahya'm›zda bu sanat› devam ettirebilmek için çal›flan irili ufakl› 800 iflyeri ve bunlarda çal›flan binlerce sanatç› çal›flmaktad›r. Kaliteli çini demek sanat eseri demektir. Her f›rça darbesinin ayr› bir anlam ve güzelli¤i bulunmaktad›r. Her renk, her desen ayr› bir mana ifade etmektedir.


armada yazı

20/02/2012

10:44

Page 2

AYIN KONUSU • ilerleyen ça¤larda çini sanat›n›n yok olmas›na sebep olabilir mi? Çini yerine baflka süsleme sanatlar› tercih edilebilir mi? Aksine flimdiki kültürümüzde çini sanat›na daha çok sahip ç›k›lmaktad›r. Çininin kullan›ld›¤› alanlar o kadar çok geliflmifltir ki art›k nerdeyse her yap›lan projede bir kültür miras› olarak yer verilmektedir. Kültür saraylar›nda, okullarda, adalet saraylar›nda, otellerde, restorantlarda çini bafll›ca süsleme sanat› olarak yerini alm›flt›r. Her ne kadar moder mimaride geliflen yeni ak›mlar olsada insan›m›z›n do¤as› vede kültü miras›na sahip ç›kmas› sebebiyle her yeni ak›m›n içinde çini yerini alm›flt›r. • Çinilerde renk ve desen olufltururken nelere dikkat edilir? Ata sanat›m›z çinide kullan›lan her ren ve desenin bir anlam vede mana ifade etti¤ini unutmamak gerekir. Adeta topra¤›n sanata yans›mas› fleklinde ifade edebiliriz. Önceki dönemde yaflayan uluslar›n kendi motif ve desenlerini kulland›klar› süslemelerde bu gün bile hala ayn› renk ve desenlerin çal›flmas›n› yapmaktay›z. Yani çini sanat› evrensel bir kültürdür. Armada Çini, bu ata sanat›n› devam ettiriyor… Armada çini, yerelden evrensele, geçmiflten gelece¤e uzanan bir yolda ilerlerken, geleneksel çini sanat›m›z› modern bir flekilde yorumlamak, ürünlerini, kendine özgü yüksek piflirim, astar tekni¤i ile çininin yüzeyinde resimsel bir dekorlama tarz› ile yal›n bir anlat›mla sunmak amac›ndad›r. Bir baflka deyiflle geleneksel çini sanat›m›z› modern bir flekilde yorumlayarak yaflad›¤›m›z evden çal›flt›¤›m›z ifl yerine kadar pek çok mekan› sanatsal öneme sahip milli de¤erlerimizle buluflturmak amac›ndad›r. Armada çini'de ürün kalitesinin temel tafllar› aras›nda, renk ve desenlerin alg›lanabilmesi, yüzeyde kusur olmamas›, uyguland›¤› mekanda performans›n› uzun süre devam ettirebilmesi, çok kolay temizlenebilir olmas›, ve kir tutmamas›, estetik anlamda kusursuz olmas›, nefleli ve enerjik mekanlar yaratmas› gibi unsurlar yer al›r. Armada'n›n sanatsal maceras›, farkl› be¤enilere seslenebilecek, geçmiflten gelen kültürümüzü yaflatacak ve gelecekteki nesillere her biri antika de¤erinde eserler olarak kalacak olan ürün çeflitlili¤ine ulaflana kadar sü-

fiantiye

rer. Bu sebeple Armada çini Koleksiyonu kullan›c›lar taraf›ndan be¤enilmektedir. Armada çini'te ürün serileri, asl›nda bir Puzzle'nin parçalar›n› and›rmaktad›r. Parçalar bir araya gelerek uyguland›¤›nda bir bütünü oluflturup mekana ayr› bir de¤er katmaktad›r. Bu de¤erler ferahl›k ve temizlik hissi, dokunmatik anlamda kullan›c›s› ile kurdu¤u ba¤ ve bunlar›n ard›ndan da do¤an›n yans›mas› olan desen ve renk gibi estetik etkenler, tarih ve kültür miras›n› yaflatman›n mutlulu¤u diye s›ralanabilirler. Geleneksel Türk Sanatlar›ndan biri olan çini sanat›, cami, köflk, saray, çeflme, türbe gibi tarihi ve sanatsal de¤eri olan pek çok yap›n›n iç ve d›fl süslemelerinde vede “Gelenekten Gelece¤e Yap›lar› Mimarisi Projesi” kapsam›nda kimliksiz, kifliliksiz ve estetikten yoksun binalar›n yerine, estetik ve milli kültür motifleriyle bezenmifl yap›lar›n yer almas› da Armada çini'le hayat buluyor. ARMADA Ç‹N‹ 2003 y›l›nda pazarlama firmas› olarak kuruldu. O y›llardan beri hem dini mimari hemde sivil mimari alan›nda faaliyet göstermektedir. Genç ve dinamik ekibiyle birlikte bir bütün olarak bu camian›n içinde yer almakta. Her geçen gün büyüyen firma Kütahya'da, Türkiye'de ve de dünyada art›k ad›ndan söz edilir hale gelmifltir. Hem dini mimari hemde sivil mimaride çini dekorasyonu konusu yüzy›llard›r Kütahya ya has bir sanat kolu olarak süregelmifltir. Armada Çini, bu ata sanat›n› devam ettirmek için var gücüyle çal›flmakta. Hem yurt içinde hemde yurt d›fl›nda ihracat a¤›rl›kl› olarak sat›fllar›n› devam etmektedir.

1


armada yazı

20/02/2012

10:44

AYIN KONUSU

22

Page 3

fiantiye

Kütahya ve İznik çinileri dekorasyon şekilleri,Osmanlı ve Selçuklu motif ve desenleri örnekleri  

Eldekoru Cini Somine Otel Dekorasyonu  Eldekoru Cini Somine Otel Dekorasyonu örnekleri Hepsi elde üretim yapılmıştır. İstenilen ebatlarda E...

Kütahya ve İznik çinileri dekorasyon şekilleri,Osmanlı ve Selçuklu motif ve desenleri örnekleri  

Eldekoru Cini Somine Otel Dekorasyonu  Eldekoru Cini Somine Otel Dekorasyonu örnekleri Hepsi elde üretim yapılmıştır. İstenilen ebatlarda E...

Advertisement