Page 1

S

prievodca výstavbou

3,50 € rocník XI. 2/2012

rodinného domu Edícia

I S S N 13 3 6 - 12 9 5


K TEHLOVÉMU DOMU TEHLOVÝ KOMÍN HELUZ

KOMÍNOVÝ SYSTÉM HELUZ MINI IZOSTAT, METAL, PLAST ˆ

pre pretlakovú i vysokopretlakovú prevádzku

ˆ

malé rozmery komínového telesa - 240 x 300 mm

ˆ

vhodný pre zabudovanie do vnútorných stien

ˆ

pre novostavby aj rekonštrukcie stavieb

ˆ

finančne úsporný stavebnicový systém

ˆ

samotné komínové tvarovky sú vhodné i na rozvody TZB, vzduchotechniky a na odvetrávanie

Skvelé tehly pre Váš dom

MINI IZOSTAT

HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., 373 65 Dolní Bukovsko 295, tel.: +421 2 43 421 062, +420 602 451 399, e-mail: info@heluz.sk, www.heluz.sk, zákaznícka linka: 0800 106 206


Firemná prezentácia

HELUZ Family 2in1 SPOLOČNOSŤ HELUZ CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL, V.O.S., TERAZ PONÚKA RIEŠENIE PRE HRUBÚ STAVBU NÍZKOENERGETICKÝCH A PASÍVNYCH DOMOV. IDE O NOVÝ TYP TEHÁL S INTEGROVANÝM IZOLANTOM, GENERAČNE VYCHÁDZAJÚCI Z TEHÁL HELUZ FAMILY. V ČLÁNKU SÚ UVEDENÉ ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI MURIVA Z TÝCHTO TEHÁL A ICH POUŽITIE.

Pri zvyšovaní tepelno-izolačných parametrov jednovrstvového muriva bolo nutné zaistiť aj ostatné potrebné vlastnosti, ako je napr. pevnosť tehlových blokov, pevnosť muriva, akustické vlastnosti. Pri tehlách HELUZ s integrovanou izoláciou boli zachované i ostatné parametre, ktoré sú pre murivo z klasických tehlových blokov samozrejmosťou, a to: výhodné difúzne a tepelno-akumulačné vlastnosti, požiarna odolnosť a zdravotná neškodnosť. Bolo pamätané aj na praktickú stránku veci, ako je samotná výstavba stien z týchto tehlových prvkov a bežné zhotovovanie detailov. Tepelno-izolačné vlastnosti Ako už bolo v úvode uvedené, HELUZ Family 2in1 sú ďalším vývojovým stupňom radu tehlových blokov HELUZ Family. Za zvýšením tepelného odporu tehál o 40 % stojí potlačenie sálavej zložky tepelného toku cez vzduchové dutiny pomocou integrovaného expandovaného polystyrénu, ktorým sú dutiny tehál vyplnené. Hodnota tepelného odporu muriva z tehál HELUZ Family 50 2in1 pri 1 % hmotnostnej vlhkosti muriva bez omietok je 8,64 m2.K/W (podľa EN 12524 je pre keramický črep počítané s vlhkosťou 0,7 % obj., čo je pri prepočte na hmotnostnú vlhkosť cca 0,5 % hm.). Tepelný odpor tehál bol stanovený na základe merania v akreditovanom laboratóriu CSI Praha, a.s. So zlepšením tepelno-izolačných vlastností sa, oproti neplneným tehlám, zvyšuje i akumulácia tepla a teplotný útlm.

Šírenie vodnej pary v konštrukcii Polystyrén je všeobecne vnímaný ako málo difúzne otvorený materiál. Toto tvrdenie môže do istej miery platiť o doskách z expandovaného polystyrénu. V tehlách HELUZ Family 2in1 je na vyplnenie dutín použitá špeciálna technológia vyvinutá samotnými pracovníkmi firmy, ktorá zaisťuje, že polystyrén nezhoršuje difúzne vlastnosti tehál. To potvrdzujú výsledky skúšky difúznych vlastností v laboratóriu CSI Praha, a.s., a v rakúskom uznávanom laboratóriu BTI Linz. V pražskom laboratóriu boli vykonané porovnávacie skúšky podľa metodiky EN ISO 12572. Hodnota ekvivalentného faktora difúzneho odporu bola pre tehly bez polystyrénu μ = 9,3 a pre tehly s integrovaným polystyrénom μ = 9,7. Hodnoty sú takmer identické, rozdiel na desatinnom mieste nie je už z praktického pohľadu podstatný. V rakúskom laboratóriu prebehli európsky unikátne zaťažovacie testy v špeciálnych klimatických komorách simulujúcich reálne vnútorné a vonkajšie klimatické podmienky. Tento test bol tiež úspešný. Preukázalo sa, že sa v tehlách nehromadí kondenzát a absolútna vlhkosť obsiahnutá v tehlách nebola vyššia ako 0,35 % hm. Ďalšie parametre tehál Tehly HELUZ Family 2in1 sú vyplnené samozhášavým expandovaným polystyrénom, ktorého trieda reakcie na oheň je E. Pálené tehly majú triedu reakcie na oheň A1. Tehly HELUZ Family 2in1 boli podrobené skúškam na klasifikáciu triedy reakcie

na oheň v akreditovanom laboratóriu PAVÚS. I keď na základe skúšok by mohli byť zaradené do triedy A2, podľa výkladov platných technických noriem sú zaradené do triedy reakcie na oheň B-s1,d0. Požiarna odolnosť muriva s obojstrannou omietkou je REI 90. Zdravotná neškodnosť výrobku bola s kladným hodnotením otestovaná v Štátnom zdravotnom ústave a v rakúskej spoločnosti Innenraum. Skúškou bola, okrem iného, stanovená i hodnota laboratórnej vzduchovej nepriezvučnosti muriva z tehál HELUZ Family 50 2in1 na Rw = 44 dB. Pevnosť tehál je obvyklých 8 MPa. Charakteristická pevnosť muriva pri použití celoplošnej tenkovrstvovej malty je 2,37 MPa, pri murovaní na PU penu HELUZ potom 2,0 MPa. Použitie Brúsené tehly HELUZ Family 2in1 šírky 50, 44 a 38 cm sú určené na stavbu energeticky efektívnych budov (nízkoenergetických či pasívnych). Vďaka svojim tepelno-izolačným parametrom predstavujú v súčasnosti špičku medzi murovacími materiálmi. Úniky tepla stenami obvodového plášťa domu však tvoria 20 – 30 % z celkovej tepelnej straty, a preto je pre dosiahnutie čo najúspornejšieho domu nutné voliť vhodne i ostatné konštrukcie. Ďalšou významnou otázkou je správna voľba technického vybavenia. Vývoj produktu HELUZ FAMILY 2in1 bol realizovaný za finančnej podpory z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva priemyslu a obchodu ČR.

Prehľad základných vlastností Názov tehál

Rozmery d × š × v (mm)

Family 50 2in1 Family 44 2in1 Family 38 2in1

247 × 500 × 249 247 × 440 × 249 247 × 380 × 249

Pevnosť muriva fk (MPa) celoplošná murovacia tenkovrstvová pena malta HELUZ 2,37

2,0

Súčiniteľ prechodu tepla pri praktickej vlhkosti muriva bez omietok U (W/m2.K)

Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/m.K)

0,11 0,14 0,17

0,058 0,061 0,066

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295 tel.: +421 2 43 421 062, zákaznícka linka: 0800 106 206 e-mail: info@heluz.sk, www.heluz.sk

2_2012

1


Obsah

Vyšlo vo vydavateľstve VERSO spol. s r. o. v edícii

Adresa redakcie: Agátová 7/G 841 01 Bratislava 42 tel.: 02/209 207 11 fax: 02/209 207 13 e-mail: verso@verso.sk www.stavajtesnami.sk

Sprísnenie tepelnotechnickej kvality stavieb RD

6–7

Hydroizolačná ochrana základov RD

8–12

Editor publikácie: Doc. Ing. Juraj Žilinský PhD. Riaditeľka projektu: Mgr. Miroslava Kleskeňová Šéfredaktor: Ing. Pavel Kleskeň Zástupca šéfredaktora: PhDr. Andrej Fabík Vedúci vydania: Ing. František Orth, 0905 503 834 Inzercia: Mgr. Peter Jurovčák, 0903 478 003 Igor Imrich, 0903 795 440 Objednávky publikácie: obchod@verso.sk Scan: PressColor, s. r. o. Grafická úprava, layout: Martin Strihovský – MSg Tlač: Uniprint, s. r. o., Považská Bystrica Vydané: júl 2012 Registrácia MK SR pod číslom EV 3182/09 ISSN 1336-1295 © VERSO spol. s r. o. Redakcia nezodpovedá za obsah ani za jazykovú úpravu dodaných inzertných materiálov.

2

3–5

2_2012

Prehľad konštrukčných systémov pre výstavbu RD

20–23

Schodištia

24–27

Strešné „kurikulum vite“

34–39

O výbere a zabudovaní okien do stavby

48–49

Ako vytvoriť tepelnú pohodu v RD

56–64

Príklady zaujímavých projektových riešení RD


O nízkoenergetických domoch

Sprísnenie tepelnotechnickej kvality stavieb rodinných domov

V

súčasnosti platí pre projektovanie tepelnotechnických vlastností obalu stavby tepelnotechnická norma STN 73 0540-2 (platí od roku 2002), zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a vyhláška MDVRR SR č. 311/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budovy a obsah energetického certifikátu, ktorý sa musí po dokončení stavby vyhotoviť a predložiť ako jeden z dokladov ku kolaudácií stavby. Vyhláška 311/2009 Z.z. špecifikuje požiadavku, aby rodinné domy mali spotrebu energií na vykurovanie pri hornej hranici energetickej triedy B (43-80 kWh/m2/rok). Táto požiadavka sprísňuje odporúčania STN na projektovanie a je dobré, že sa v súčasnosti pripravuje revízia STN, ktorou by sa zosúladili oba legislatívne predpisy. Revidovaná STN norma má podľa koncepcie MDVRR SR začať platiť 1. 7. 2012 ako prechodná fáza a od 1. 1. 2013 v plnej účinnosti. K týmto termínom je v národnom akčnom pláne MDVRR SR zapracovaná požiadavka novelizácie tzv. energetických zákonov tak, aby novela zákona 555/2005 Z.z. a vyhláška 311/2009 Z.z. zosúladili pojmy, názvoslovie, rozpätie tried, definície, atď. s STN a začali tiež platiť s účinnosťou od 1. 1. 2013. Akčný plán zavádza veľmi dôležitú zmenu v evidencii energetických certifikátov. Touto zmenou je kontrola vydaných certifikátov – tzv. Normatívne energetické hodnotenie budov, ktoré sa vyhotovuje ku kolaudácii a sa bude overovať podľa skutočne realizovaných prác na budove (pozri bod 3.5 koncepcie, ktorá je dostupná na internete https://lt.justice.gov.sk/Material/ MaterialDocuments.aspx?instEID=48&matEID= 5126&langEID=1). Sťaží sa tak „objektivizácia“ vyhotovovaných certifikátov.

ZVÝŠIŤ ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ RODINNÝCH DOMOV ZNAMENÁ ZLEPŠIŤ VLASTNOSTI OBALU BUDOVY (STENY, STRECHA, PODLAHA, OKNÁ...) Z POHĽADU TEPELNEJ TECHNIKY. TÁTO POŽIADAVKA JE DANÁ CELOSVETOVÝM VÝVOJOM CIEN ZA PALIVÁ A ENERGIE, KTORÝ MÁ STÁLE STÚPAJÚCI TREND.

Novopripravované právne predpisy zavedú do praxe nové pojmy pre zatrieďovanie budov – v tomto príspevku vám ich predstavíme. Energeticky úsporné budovy Nazývajú sa tak domy, ktoré majú menšiu spotrebu energie ako bežné domy. Súčiniteľ prechodu stien tepla je väčší ako 0,4 W/(m2.K), strešného plášťa 0,3 W/(m2.K), okien 1,5 W/(m2.K). Typickými predstaviteľmi sú z vonku nezateplené ľahké porobetónové a tehlové konštrukcie s významným vplyvom tepelných mostov. Potreba tepla pri rodinných domoch je 50 – 100 kWh/m2 (bez započítania energie z obnoviteľných zdrojov).

2_2012

3


O nízkoenergetických domoch

Takéto domy by sa už nemali stavať od 1. 1. 2013. Od tohto dátumu by sa mali stavať len nízkoenergetické budovy (pozri bod 5. 2. 1 koncepcie). Nízkoenergetické budovy Majú sa začať stavať od 1. 1. 2013. Nazývajú sa tak domy, ktoré majú až o 50 % menšiu spotrebu energie ako bežné domy. Súčiniteľ prechodu stien tepla týchto budov má byť menší ako 0,3 W/(m2.K), strešného plášťa 0,22 W/(m2.K), okien 1,5 W/(m2.K). Typickými predstaviteľmi sú z vonku zateplené ľahké a tehlové konštrukcie s významným vplyvom tepelných mostov. Patria sem všetky dostatočne známe stavebné systémy. Potreba tepla pri tomto type rodinných domov je 50 – 40 kWh/m2/rok (bez započítania energie z obnoviteľných zdrojov). Škoda, že návrh revízie STN umožňuje používať celé rozpätie energetickej triedy B.

4

2_2012

„Ultranízkoenergetické“ domy Od 1. 1. 2015 by sa už mali začať stavať budovy len v tzv. pasívnom štandarde. Terminologicky (podľa návrhu normy) sa budú tieto domy označovať„ultranízkoenergetické“ domy. Budú to domy, ktoré majú vysokú energetickú hospodárnosť a musia mať, podľa požiadaviek „Passiv Haus Institute“ v nemeckom Darmstadte, rekuperáciu tepla z odvádzaného vzduchu a nútené vetranie. Z toho dôvodu okná v domoch musia byť neotvárateľné. Súčiniteľ prechodu tepla stien je okolo 0,15 – 0,20 W/(m2.K), strešného plášťa 0,10 W/(m2.K), okien 0,6 W/(m2.K). Typickými predstaviteľmi sú ľahké, najčastejšie sendvičové konštrukcie s veľmi malou tepelnou kapacitou, teda drevené domy alebo z vonku zateplené ľahké porobetónové a tehlové konštrukcie; všetky sú charakterizované významným vplyvom tepelných mostov pri

spájaní jednotlivých typov stavebných konštrukcií, ktoré vznikajú zanedbávaním technologických postupov. Potreba tepla pri tomto type rodinných domov je 40 – 30 kWh/m2/ rok (bez započítania energie z obnoviteľných zdrojov). Budovy s takmer nulovou spotrebou energie Od 1. 1. 2018 sa musia všetky budovy stavať v úrovni budov s takmer nulovou spotrebou energie. Nazývajú sa tak domy, ktoré majú podľa definície EÚ: veľmi vysokú energetickú hospodárnosť. Tento cieľ sa dá dosiahnuť znížením mernej spotreby tepla


na vykurovanie na minimum (kvalitný obsah stavby). Znížením spotreby primárnej energie na chladenie a vetranie (obal stavby a rekuperácia vzduchu), prípravu teplej vody s využitím solárnej energie či rekuperácie vzduchu a požadované veľmi malé množstvo prevádzkovej energie by sa malo pokryť energiou z obnoviteľných zdrojov, vyrobenou priamo na budove alebo v jej blízkosti. Súčiniteľ prechodu tepla stien je okolo 0,09 – 0,15 W/ (m2.K), strešného plášťa 0,10 W/(m2.K) a okien 0,6 W/(m2.K). Typickými predstaviteľmi konštrukčných systémov, z ktorých sa dajú takéto budovy postaviť, sú masívne sendvičové konštrukcie s veľmi veľkou tepelnou kapacitou (teda murované domy) s vplyvom tepelných mostov menších ako nula. Patrí sem napr. aj systém MGU či KM Beta. Potreba tepla je pri takýchto rodinných domoch 5 – 20 kWh/m2/rok (bez započítania energie z obnoviteľných zdrojov). Pre lepšiu názornosť ilustrujem tento príspevok dvoma tabuľkami, kde sú prehľadne usporiadané požadované tepelnotechnické hodnoty konštrukcií, z ktorých si rodinné domy staviate. Ing. Igor Niko NIKO–INVEST s.r.o. – člen Slovenskej rady pre zelené budovy

Kategória budov Rodinné domy Bytové domy Administratívne budovy Budovy škôl a školských zariadení Budovy nemocníc a zdravotníckych zariadení Budovy hotelov a budovy reštaurácií Športové haly a budovy pre šport

Nízkoenergetické budovy normalizovaná hodnota 81,4 50,0 53,5

Ultranízkoenergetické budovy odporúčaná hodnota 40,7 25,0 26,8

Takmer nulové budovy odporúčaná hodnota 20,4 12,5 13,4

53,2

26,6

13,3

66,3

33,2

16,6

67,4

33,7

16,9

63,0

31,5

15,8

Zdroj: návrh revízie STN 73 0540-2; spracovateľ prof. Sternová (TSÚS n. o.).

Druh výstavby

Energeticky úsporné budovy minimálne požiadavky Nízkoenergetické budovy normalizované požiadavky Ultranízkoenergetické budovy odporúčané požiadavky Takmer nulové budovy odporúčané požiadavky

Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m2.a) Bytové Rodinné domy domy

Súčiniteľ prechodu tepla W/(m2.K) Obvodový plášť

Strešný plášť

Otvorené konštrukcie

≤ 100

≤ 100

0,46

0,30

1,5

≤ 50

≤ 81,4

0,32

0,22

1,5

≤ 25

≤ 40

0,22

0,10

0,9

≤ 12,5

≤ 20

0,15

0,10

0,6

Zdroj: návrh revízie STN 73 0540-2; spracovateľ prof. Sternová (TSÚS n. o.).

2_2012

5


Hydroizolácie

O ochrane základov a spodnej stavby SPODNÁ STAVBA JE ČASŤ STAVBY NACHÁDZAJÚCA SA POD ÚROVŇOU TERÉNU. TVORIA JU STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE (ZÁKLADY), KTORÝMI SA PRENÁŠA ZAŤAŽENIE OD „VRCHNEJ STAVBY“ DO ZÁKLADOVEJ PÔDY.

S

tavebný objekt môže byť nepodpivničený alebo podpivničený. Podľa toho sa musí vykonať aj ochrana spodnej (základovej) časti stavebného objektu pred pôsobením vody a zemnej vlhkosti, keďže táto stavebná konštrukcia bude počas celej svojej životnosti v priamom kontakte s rôznymi formami pôdnej vlhkosti a vody.

vôd nachádzajúcich sa v pôde!

Definícia hydroizolácie spodnej stavby Hydroizolácia je konštrukcia, ktorá chráni základové stavebné konštrukcie pred pôsobením vody a vlhkosti, nachádzajúcej sa v pôdnom horizonte, kde stavbu zakladáme. Spravidla sa umiestňuje medzi pôsobiace vodné prostredie a chránený objekt. Hydroizolácia musí zamedziť prenikaniu vody do podzemnej časti objektu, a preto musí tvoriť súvislý neprerušený plášť. Zvyčajne sa skladá z troch vrstiev: podkladnej (obvykle je to stavebná konštrukcia spodnej stavby); z vlastnej hydroizolačnej sústavy a ochrannej vrstvy, ktorá musí zabrániť poškodeniu hydroizolačnej vrstvy, napríklad spätným zásypom základov. Od hydroizolácie sa vyžaduje absolútna ochrana proti všetkým typom

Pre účely správneho návrhu systému hydroizolácií základových konštrukcií je potrebné získať tieto východiskové podklady hodnotiace geologické pomery staveniska: Informácie a údaje hydrometeorologického ústavu o množstvách zrážok. Informácie vodohospodárskych orgánov, najmä ak stavbu zakladáme v blízkosti vodných tokov, potôčikov či podhorí, kde hrozia prívalové povodne. Informácie susedov o ich skúsenostiach s maximálnou hladinou podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum – usporiadanie štruktúry, charakteru a vlastností vrstiev základových zemín, chemické zloženie a úroveň podzemnej vody. Stanovenie charakteru hydrofyzikálneho namáhania hydroizolácie, ktoré nám zhodnotí, či stavba bude namáhaná kapilárnou vlhkosťou alebo tlakovou vlhkosťou. Konštrukčné a materiálové riešenie základových konštrukcií suterénu, resp. podlahových konštrukcií a dilatácií.

Príklad konštrukčného riešenia ochrannej hydroizolácie proti zemnej vlhkosti, zhotovenej z asfaltových pásov. Izolácia je inštalovaná na murovanú omietnutú stenu suterénu. Asfaltové pásy sú chránené proti poškodeniu zeminou izolačnou prímurovkou. Okolitá zemina je priepustná.

Konštrukčné riešenie ochrannej hydroizolácie proti zemnej vlhkosti, zhotovenej z asfaltových pásov proti zemnej vlhkosti. Izolácia je inštalovaná na omietnutú murovanú prímurovku. Nosné suterénne murivo je tehlové. Základová pôda je dostatočne pevná, a tak v okolí stavby sa môže vytvoriť dočasný tlak zemnej vlhkosti, preto je izolácia v tvare vane.

6

2_2012

Riešenie výkopovej jamy. Charakter a hĺbka založenia susedných objektov. Spodné vody sú trvalé nebezpečenstvo Dôležité je, aby v správe z inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu bola uvedená maximálna hladina trvalej podzemnej vody. Priesaková voda nahromadená v okolí stavby predstavuje tiež nebezpečenstvo pre stavebné konštrukcie. Preto pri stavbe každého objektu treba počítať so škodlivými účinkami zvýšenej hladiny spodných vôd, vznikajúcej pri náhodných (v súčasnosti sa dosť často opakujúcich) prívalových dažďových zrážkach. Hydrostatický tlak spodnej vody na objekt závisí od veľkosti infiltračného územia, sklonu terénu, množstva zrážok, pôdneho vrstvenia a priepustnosti pôdy. Stavby sú namáhané vodou vyskytujúcou sa v rôznych formách v pôdnom horizonte, a to v miere závislej od situovania objektu v krajine, osadenia v teréne, prevádzky vo vnútri objektu, napr. podzemné garáže, ale aj vonku, napr. spevnené plochy, ako i spôsobu realizácie stavby. V závislosti od toho poznáme nasledovné kategórie: Namáhanie vodou v plynnom skupenstve – vzniká v dôsledku koncentrácie vodnej pary vo vzduchu, prejavuje sa sorpčnou vlhkosťou materiálu. Namáhanie vlhkosťou – vzniká vtedy, ak na konštrukciu pôsobí voda šíriaca sa v priľahlom pórovitom horninovom prostredí alebo v stavebných konštrukciách, prípadne šíriaca sa všetkými smermi i proti smeru gravitácie cez rozhrania vrstiev. Intenzita namáhania vlhkosťou závisí predovšetkým od druhu a umiestnenia zdroja vlhkosti, od pórovitosti materiálu a fyzikálnych

Príklad konštrukčného riešenia hydroizolácie spodnej stavby za stavu, keď okolie tvorí nepriepustná zemina. Aby sa zabránilo vzniku tlaku gravitačnej vody, sa po obvode základu vytvorí štrkový drenážny systém. Izolácia je tvorená z asfaltových pásov na konštrukciu betónových základových murív a chránená tepelnou izoláciou s geotextíliou.


vlastností pôsobiacej vody. Namáhanie vodou stekajúcou po povrchu konštrukcie – vzniká vtedy, ak pôsobí na zvislé alebo šikmé stavebné konštrukcie voda v kapilárnom skupenstve, stekajúca vplyvom gravitácie po ich povrchu bez toho, aby sa kdekoľvek v kontakte so stavebnou konštrukciou hromadila a vytvárala horizontálnu spojitú hladinu. Namáhanie vodou presakujúcou priľahlým pórovitým prostredím – vzniká vtedy, ak pôsobí na stavebné konštrukcie voda v kapilárnom skupenstve, presakujúca vplyvom gravitácie okolitým pórovitým prostredím. V okolí hydroizolačných konštrukcií sa môže voda dočasne nahromadiť a pôsobiť na ne určitým hydrostatickým tlakom. Namáhanie tlakovou vodou – vzniká vtedy, ak na stavebnú konštrukciu pôsobí voda v kvapalnom skupenstve definovateľným hydrostatickým alebo hydrodynamickým tlakom. Namáhanie vodou v pevnom skupenstve – toto zaťaženie vzniká vtedy, ak na konštrukciu pôsobí voda vo forme snehu, ľadu či námrazy alebo sa v konštrukcii, prípadne v jej okolí mení jej skupenstvo z kvapalného alebo plynného na pevné. Podľa typu hydrofyzikálneho zaťaženia (určí ho inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum staveniska) sa navrhne správna skladba hydroizolácie. Izolácia proti zemnej vlhkosti Voda do pôdy vniká vsakovaním dažďových zrážok, ale aj pohlcovaním vzdušných vodných pár. Táto voda je viazaná v kapilárach, resp. póroch pôdy. Nikdy nevytvorí spojitú hladinu a šíri sa len kapilárami. Ak základová konštrukcia nie je chránená proti takejto vode, vnikne do telesa základov

Príklad konštrukčného riešenia spodnej stavby a jej ochrana izolačným povlakom z fólie proti tlakovej vode. Fólia je aplikovaná na ochrannú prímurovku. Konštrukcia nosných stien je železobetónová.

a môže začať kondenzovať na vnútorných stenách suterénnych miestností. V prípade, že stavba nie je podpivničená a murivá stien nie sú izolované od základov, účinkom kapilárnych síl voda vniká do stavebnej konštrukcie a v mieste rovnovážneho stavu sa vyzrážaná odparuje na povrchu konštrukcie (poznáme to najmä pri starších budovách vo forme rôznych fľakov na omietkach). Riešenie tejto stavebnej poruchy sa vykonáva rôznymi sanačnými metódami. U novostavieb ochranu proti tejto vode tvorí zvislá a vodorovná izolácia. Zvislá izolácia chráni stavebné konštrukcie pod úrovňou terénu, vodorovná chráni konštrukcie položené priamo na teréne. Žiaľ, tento typ hydroizolácie je najviac podceňovaný a aj najčastejšie stavebne zle zvládnutý, hlavne pri zakladaní nepodpivničených objektov. Veľká väčšina objektov nemá zrealizovanú zvislú hydroizoláciu v zemine zapustených základových pásov a nadzemná časť sa „izoluje“ 5 cm zatepľovacím systémom. Kapilárna vlhkosť tak pôsobí pod týmto systémom, nevyvetrá sa a v horizonte 5 -10 rokov spôsobí poruchu. Ďalším stavebným detailom, ktorým chránime vnútro stavby pred zemnou vlhkosťou, aby nám základovú dosku nepoškodzovala kapilárne vzlínajúca voda z podzákladia celého objektu, musí sa pod betónovou doskou vytvoriť prerušovacia vrstva z hutneného štrkopiesku s minimálnou hrúbkou 30 cm. Toto sú základné požiadavky, ktorými si ochránime základy nepodpivničenej stavby pred zemnou vlhkosťou. Izolácia proti stekajúcej (gravitačnej) vode Gravitačná voda je povrchová, dažďová voda, ktorá vplyvom gravitácie vypĺňa nekapilárne (veľké) póry v zemine.

Príklad konštrukčného riešenia vyhotovenia hydroizolácie proti tlakovej vode pri trvalo vysokej hladine spodnej vody. Hydroizolácia z asfaltových pásov sa vyhotovuje na ochrannú (murovanú) prímurovku v tvare vane.

Dažďová voda preteká týmito pórmi smerom k hladine podzemnej vody a pohybuje sa len v smere gravitácie. Ak narazí na nepriepustnú vrstvu (napríklad základ stavby – suterén vo svahu...), nevytvára merateľný hydrostatický tlak. Zabrániť zadržiavaniu vody okolo stavby je možné vybudovaním obvodovej drenáže, a to použitím drenážneho potrubia, položeného v spáde min. 1 %, ktoré odvedie vodu do zbernej šachty a odtiaľ do kanalizácie alebo trativodu. Výhodné je tiež odviesť zrážkové vody mimo stavebný objekt úpravou konfigurácie terénu – hlavne odvodnením spevnených plôch v okolí stavby (nevznikne veľké množstvo gravitačných vôd). Izolácia proti tlakovej vode Tretím typom vody nachádzajúcej sa v zemine je podzemná voda, ktorá tvorí súvislú, hydraulicky spojitú hladinu. Podzemná voda pôsobí na stavbu hydrostatickým tlakom a na izoláciu pôsobí všetkými smermi. Za tlakovú vodu sa považuje aj zadržaná (gravitačná) voda, ktorá sa nahromadí v zasypanom odkope okolo stavby. Hydroizolácia proti tlakovej vode sa najčastejšie zhotovuje na železobetónovú vaňu. Na zvislej stene končí 300 mm nad hladinou podzemnej vody. Ďalej pokračuje izolácia proti zemnej vlhkosti. Hydroizolácia proti tlakovej vode sa navrhuje aj vtedy, keď sa podzemné časti budovy nachádzajú v málo priepustnej zemine, alebo ak stavba zadrží vodu pritekajúcu zo svahu. Táto totiž vytvorí súvislú hladinu a môže pôsobiť hydrostatickým tlakom. Vhodným riešením na zmiernenie tohto tlaku býva vybudovanie drenážneho systému po obvode celej stavby. Rúrky systému sa musia nachádzať minimálne 20 cm pod úrovňou spodnej horizontálnej hydroizolácie.

Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.

Príklad konštrukčného riešenia vyhotovenia hydroizolácie proti tlakovej vode z asfaltových pásov, keď trvalá hladina spodnej vody sa nachádza v spodnej tretine betónových základov murív. Hydroizolácia sa vytvára na ochrannú (murovanú) prímurovku v tvare vane.

2_2012

7


Sprievodca výstavbou rodinného domu

Postav

dom... z coho?

ÁNO, Z KTORÉHO STAVEBNÉHO MATERIÁLU POSTAVÍM SVOJ DOM, KTORÝ MÁ ZABEZPEČIŤ TEPLO RODINNÉHO KOZUBA? TÁTO OTÁZKA JE ZÁKLADNÝM PROBLÉMOM, KTORÝ MUSÍ ROZHODNÚŤ KAŽDÝ INVESTOR – STAVEBNÍK, PRETOŽE STAVEBNINY PONÚKAJÚ NIEKOĽKO TYPOV KOMPLEXNÝCH SYSTÉMOV A MNOŽSTVO RÔZNYCH MATERIÁLOV, Z KTORÝCH JE MOŽNÉ VYTVORIŤ VIACERO SPRÁVNYCH RIEŠENÍ KONŠTRUKČNEJ SKLADBY OBALU STAVBY. minimalizovanie mokrých procesov, cena... ktoré ovplyvňujú výber konštrukčného systému. V súčasnosti sme svedkami zvyšovania nárokov na tepelnotechnické kritériá, ktoré musia systémy hrubej stavby plniť. Celosvetový náhľad na úsporu energií tlačí výrobcov stavebných systémov, aby ponúkali riešenia energeticky úsporných stavieb. Preto sa na stavebnom trhu objavujú nové tvary tehelných tvárnic s izoláciami vo vnútri dutín, nové skladby sendvičových skladieb stien na báze murovaných tvárnic či tepelne izolované tvárnice z ľahkých debniacich tvaroviek z expandovaných zemín alebo drevených štiepok či iné netradičné stavebné systémy.

N

osné systémy a priečky rodinného domu sú v terminológii stavbárov označované ako hrubá stavba alebo aj ako konštrukčný systém stavby. Patria sem aj stropy, nosná konštrukcia strešného plášťa, ale aj schodišťa či nenosné priečky.

8

2_2012

Predajne stavebnín ponúkajú dostatočné množstvo ucelených stavebných systémov, a tak výber nie je ľahký – obzvlášť, keď nie ste odborníkmi. Výber toho „nášho“ systému teda čiastočne ponechávame na projektantovi a na jeho argumentácii a vyhodnotení ďalších kritérií, ako sú napr. environmentálne cítenie staviteľa,

Obvodová stena klasického domu kumuluje v jednej konštrukčnej hrúbke tri základné funkcie – nosnú, tepelnoizolačnú a akumulačnú. Bežné riešenia obvodových stien môžu mať dobré vlastnosti z hľadiska nosnosti, nemusia však spĺňať požadované tepelnotechnické kritériá či ďalšie, ktoré od „obálky stavby“ požadujeme. Preto sa technici zamerali na vývoj rôznych „skladaných“ konštrukcií, ktoré skladajú všetky kladné vlastnosti známych či menej známych stavebných materiálov do dobre „fungujúcej“ konštrukcie obálky stavby.


Základné delenie stavebných systémov Prvým kritériom pri rozhodovaní o konštrukčnom systéme je výber medzi klasickým – murovaným a montovaným systémom výstavby. Oba majú svoje technické i finančné výhody, ale aj nevýhody. Pokúsime sa o prehľadnú charakteristiku.

Naproti tomu však nižšie akumulačné schopnosti stien umožňujú rýchly nábeh teploty pri vykurovaní a menšie hrúbky stien zväčšujú úžitkovú plochu domu. Nevýhodou montovaných systémov sú horšie akustické vlastnosti stien.

Výhodou masívnych murovaných konštrukcií z rôznych tvaroviek je ich dlhšia životnosť oproti „ľahkým“ montovaným stavbám. Spravidla je to 80 až 100 rokov. Murované konštrukcie majú výborné akumulačné schopnosti, preto v zime udržia teplo, v lete majú nižšie náklady na chladenie. Nevýhodou je dĺžka výstavby vzhľadom na vyššiu prácnosť (mokré cesty) a závislosť výstavby od počasia. Akumulačná schopnosť muriva má za následok potrebu dlhšieho času na vykúrenie stavby a väčšia hrúbka stien zasa uberá z úžitkovej plochy stavby. Ďalšou výhodou je ešte dostatok odborníkov (murárov), a tak aj realizačná kvalita prác je relatívne dobrá. Správnou kombináciou materiálov v skladbe stien, nakoľko sa zateplenie KZS (kontaktným zatepľovacím systémom) už stalo súčasťou murovaných stavieb, sa dajú dosiahnuť veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti už na úroveň pasívnych domov.

Veľkým problémom u tohto typu stavieb je kvalita prác, pretože stavba potrebuje byť vzduchotesná a akékoľvek zanedbanie technologickej disciplíny môže spôsobiť prerazenie interiérovej parotesnej zábrany. Riešením sú systémy panelov od renomovaných výrobcov, ktorí ponúkajú skladby a riešenia panelov na úrovni pasívnych domov. Do tejto kategórie patria aj rôzne systémy kombinovaných montovaných stavieb, napr. HIPS, ATA BAUSYSTEM, Top Kimal... Čo nevieme na Slovensku doceniť, je rýchlosť tohto systému výstavby a skoršie užívanie svojej investície, ktoré ponúkajú montované stavby. U montovaných stavieb je to doba realizácie max. 3 – 4 mesiace, kým u murovaných stavieb minimálne 1 rok. Naše stručné zhodnotenie základných systémov výstavby skeletov stavieb vám asi veľmi nepomohlo, a tak sa troška viac rozpíšeme o niektorých technológiách.

Pre montované stavby je charakteristická rýchlosť výstavby. Prefabrikácia dielov (vyrobených vo fabrikách) pri montovaných stavbách skracuje čas výstavby, pričom prevažujú suché procesy. Nevýhodou sú nízke akumulačné vlastnosti stien. Nízka objemová hmotnosť konštrukcie má za následok nižšiu akumuláciu tepla arýchle ochladnutie interiéru v zime, v lete zase značný vzostup vnútornej teploty, a tým zvýšené nároky na chladenie.

Murovacie materiály Poznáme ich ako tehliarske výrobky, ľahké betóny – pórobetón, liaporbetón a debniace tvarovky. (Napríklad Durisol tvárnice.) Keď hovoríme o tehlách pre obvodové a vnútorné nosné steny, máme spravidla na mysli tehlové tvárnice, resp. bloky, ktoré rozmermi a tvarom ani zďaleka nepripomínajú klasickú tehlu. Trh na Slovensku ponúka výrobky od rôznych výrobcov pod značkami ako Porotherm, Poroblok, Heluz, Termobrik, Britterm...

Tehliarske výrobky sa vyrábajú vypaľovaním z prírodných surovín – hliny a ílu. Tehlové bloky sú niekoľkonásobne väčšie, čo umožnilo zlepšiť ich tepelnotechnické vlastnosti vytvorením zvislých vzduchových dutín a vyľahčením samotného tehliarskeho črepu množstvom jemných pórov. Každý z výrobcov vyrába tvarovky rôznych hrúbok, ktoré umožňujú aplikáciu bežných alebo tepelnoizolačných omietok či použitie kontaktného zatepľovacieho systému. Optimálnu voľbu veľkosti tvárnice, hrúbky malty, prípadnú kombináciu s inými materiálmi navrhuje odborník – projektant. Osobitú zmienku si zaslúži systém presného murovania, známy napríklad ako Porotherm Profi alebo Heluz s tvarovkami Supertherm Sti. Tieto systémy využívajú presné keramické tvarovky výšky 249 mm a miesto malty sa do ložnej škáry dáva lepidlo v tenkej vrstve – hrúbky 1 mm (resp. pena Dry fix v systéme Heluz). Výsledkom je murivo s vyšším tepelným odporom, lepšou pevnosťou v tlaku a úsporou prácnosti murovania. Spomínaná veľkosť blokov zvyšuje produkciu práce pri výstavbe, znižuje spotrebu malty, náklady na dopravu na stavenisko i na transport na samotnej stavbe. Tehlový systém dosahuje dobrú stabilitu, zvukovú izoláciu i protipožiarnu odolnosť. Keramika sa pomerne rýchlo zbavuje vlhkosti, čo je predpoklad dlhodobo dobrých tepelnoizolačných vlastností muriva. Novinkou v tehliarskom črepe sú systémy plnené minerálnou vlnou, napr. Porotherm T Profi alebo HELUZ FAMILY 2in1 či tvarovky firmy Zlatý dům. Tieto tvarovky majú v dutinách už z výroby inštalovanú tepelnú izoláciu, a tak majú ešte lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Výrobky z ľahkých betónov – pórobetóny Tvárnice z pórobetónov sa vyrábajú z kremičitého piesku (prípadne popolčeka), spojiva (vápno, cement) a prísad (sadrovec). Najznámejšou

2_2012

9


Sprievodca výstavbou rodinného domu

značkou na Slovensku sú biele tvarovky Ytong - Xela a šedý Porfix. Stavivá z ľahkých betónov majú dobré tepelnoizolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti, sú ekologické, zvukovoizolačné, mrazuvzdorné a odolné voči požiaru. Steny zvyčajne netreba dodatočne zatepľovať, pretože milióny vzduchových dutiniek zabraňujú stratám energie pri vykurovaní. Ide o tvarovky, pri ktorých sa v porovnaní s keramikou, a to aj v menších hrúbkach, dosiahli vyššie hodnoty tepelného odporu (R= 4,05 m2.K.W1 je hodnota tepelného odporu udávaná výrobcom pri 6%nej hmotnostnej vlhkosti), zároveň však spĺňajú základnú požiadavku na pevnosť v tlaku – 2MPa. Tento argument však už stráca opodstatnenie, a teda aj ekonomickú výhodnosť, pretože tepelnotechnické požiadavky sa postupne zvyšujú. Výhoda pórobetónových tvaroviek je ich presnosť a nízka hmotnosť, čo ocenia najmä murári. Jednotlivé prvky sa dajú ľahko a presne rezať, a to aj ručnou vídiovou pílou priamo na stavbe, tvárnice sa tiež ľahko vŕtajú a frézujú. Liapor tvárnice Tvárnice z ľahkých betónov, vyrobené z keramického tepelne expandovaného granulátu, napr. liapor s cementom a vodou, sú známe pod názvom Liatherm. Základnou surovinou je hlina s prímesou ílov, ktorá sa po úprave granuluje. Výsledkom procesu je keramická granula, ktorá

10

2_2012

Postav dom... z coho? v liaporbetóne plní funkciu kameniva. Táto betónová zmes má špecifickú vnútornú štruktúru, ktorá je základom tvaroviek murovacieho systému s výbornými tepelnoizolačnými, akustickými a protipožiarnymi vlastnosťami. Tvarovky sa osadzujú na zámok a malta sa nanáša len do vodorovnej škáry. Pri hrúbke steny 365 mm, zhotovenej z tvaroviek Liapor SL, udáva výrobca pevnosť v tlaku 2 MPa a tepelný odpor R = 3,7 až 4,4 m2.K.W1 v závislosti od použitej malty prípadne aplikácie tepelnoizolačnej omietky. Na murivá je možné aplikovať akýkoľvek zatepľovací systém. Z hľadiska murovanie ide o presné tvarovky. Tvarovky z betónu s organickým plnivom Systém Durisol predstavuje kompletný systém pre nosnú konštrukciu rodinného domu. Plášť tvaroviek tvorí zmes na báze dreva a cementu a po vymurovaní štyroch radov a pokládke výstuže sa zalievajú betónovou zmesou. Tvarovky pre obvodové steny majú zo strany exteriéru polystyrénovú vložku hrúbky 50, 80 alebo 135 mm.

Základné pravidlo väzby spočíva v tom, aby druhý rad bol uložený tak, že tvarovka bude posunutá o polovicu dĺžky prvého radu. Sieť nosných stĺpikov z výplňového betónu bude plynulo prebiehať od jedného stropu po druhý. Betónová vrstva po zatuhnutí vytvorí masívnu stenu s naozaj výbornými zvukovoizolačnými a tepelnoakumulačnými vlastnosťami. Betónové jadro predstavuje najlepší materiál na akumuláciu tepla. Počas vykurovania sa betón zohreje a s odstupom času uvoľňuje teplo do miestnosti. Steny umožňujú aj difúziu vodnej pary. Systém ponúka primeraný sortiment doplnkových výrobkov vrátane rohových tvaroviek, špaliet a prekladov, dokonca i často žiadaný roletový preklad. Tvárnice po vytvrdnutí betónu zostávajú súčasťou zvislej konštrukcie steny. Stratene debnenie – dosky Velox či Izolox Vo svojej podstate ide o stratené debnenie z cementotrieskových dosiek hrúbky 35 mm, ktoré je pre obvodové steny doplnené o tepelný izolant z penového polystyrénu hr. 100 mm a viac. Priamo na stavbe sa pomocou špeciálnych spôn spojí do systému a vytvorí sa debnenie, ktoré sa podľa projektu vystuží a zaleje betónom. Ťažké betónové jadro hr. 150 mm dáva stenám pevnosť a dobré akumulačné i zvukovoizolačné vlastnosti. Systémy Velox, Izolox... sú charakteristickými predstaviteľmi tohto systému. Hlavnými výhodami systému sú jednoduchosť


a rýchlosť výstavby, čo sa premieta aj do finančnej oblasti. Systém je vhodný na svojpomocnú výstavbu pre jeho jednoduchosť a možnosť využitia miestnych zdrojov surovín. Debniace tvarovky z expandovaného polystyrénu Základným prvkom tohto systému sú stenové debniace tvarovky vyrobené z expandovaného polystyrénu, Neoporu... Ide o modulárny murovací systém, kde sa tvarovky a doplnkové kusy systému skladajú do tvaru steny za pomoci „zámkov“ vylisovaných v tvarovke. Stred sa následne vybetónuje. Systémy sú označované názvom termotvárnice od rôznych výrobcov. Tvarovky sú riešené tak, že vonkajšia stena je hrubá 250 a viac mm. Vnútorná 50 – 70 mm a v strede je betón hrubý 200 mm. Výška tvarovky je v module 250 mm. Obchodné názvy sú rôzne (Tatramat, Isorast, Medmax...). Steny sa zvnútra obvykle upravia sadrokartónom alebo klasickou omietkou na sieťku, zvonka ako kontaktný zatepľovací systém. Polystyrénová tvarovka je potom vlastne strateným debnením a betónové jadro plní akumulačnú, akustickú aj statickú funkciu. Prefabrikované systémy Silikátové prefabrikované systémy, napr. Ypor či panely z Liaporu, ale aj z betónových sendvičov, majú svoje miesto aj v konštrukčných sústavách rodinných domov. Okrem dobrých fyzikálnych vlastností je ich výhodou rýchlosť výstavby. Tento rýchly a efektívny systém výstavby sa u našich západných susedov úspešne realizuje formou katalógových domov so slušnou architektúrou. Aj na Slovensku boli tieto domy ponúkané formou dvoch vzorových domov, žiaľ, je na škodu, že sa u nás na našom stavebnom trhu „panelové“ domy presadzujú pomalšie. Ako príklad konštrukčného systému panelového typu možno spomenúť slovenský systém HIPS,

ktorého základným prvkom je stenový panel OPS 300. Pozostáva z polystyrénového jadra hr. 200 mm a drevocementových dosiek Krupinit hrúbky 50 mm. Takáto doska kumuluje niekoľko funkcií, okrem iného chráni panel pred mechanickým poškodením, vytvára podklad pre omietkový systém a prispieva k zlepšeniu akustických parametrov. Nosná časť – rám panelu je na báze dreva. Základný rozmer panelu je 500 x 300 x 2750 mm. Výrobca udáva hodnotu tepelného odporu R = 6,3 m2.K.W1 a viac. Povrchová úprava z exteriéru a interiéru je klasickým omietaním.

Drevené montované stavebné systémy Vo vedomí väčšiny laickej verejnosti sú drevostavby ešte stále chápané ako stavby dočasného charakteru. Súčasné konštrukčné systémy pritom majú porovnateľné (ak nie lepšie) tepelnoizolačné vlastnosti ako stavby postavené na silikátovej báze. Aj životnosť drevostavieb presahuje 50 rokov, pričom morálne zostarnutie u všetkých typov stavieb sa hodnotí v úrovni 25 – 30 rokov. Ak chceme takúto stavbu, postavenú na silikátovej báze alebo ako montovanú drevostavbu,

2_2012

11


Sprievodca výstavbou rodinného domu

plnohodnotne užívať, musí nasledovať generálna oprava všetkých častí stavby a interiéru. Preto argument životnosti stráca pri hodnotení kladov a záporov stavebných systémov význam. Z pohľadu rýchlosti realizácie prác na stavbe nemôžu „murované“ stavebné systémy drevostavbám konkurovať. Drevostavba môže byť zrealizovaná do fázy užívania už za 3 mesiace od začatia prác na stavbe. O takomto tempe postupu prác nemôže byť pri stavbách „murovaných“ ani reč. Zatiaľ však tento argument je skôr proti drevostavbám. Akosi nevieme zhodnotiť ekonomickú výhodnosť, ktorú montované systémy ponúkajú.

Z hľadiska stavebných konštrukcií delíme drevostavby na nasledovné typy: panelové, stĺpikové, zrubové a hrazdené. Na Slovensku je viacero dodávateľských firiem, ktoré technológiu výroby drevostavieb zvládajú na slušnej kvalitatívnej úrovni. Príkladom môžu byť realizácie pasívnych domov v rakúskych

Postav dom... z coho?

dedinách pri Bratislave (zatiaľ pre slovenských investorov). Zatiaľ išlo o individuálne projekty, avšak zdá sa, že svitá na lepšie časy, pretože na internetových stránkach týchto firiem sú veľmi pekné „katalógové“ riešenia rôznych typov drevodomov. Tento fakt signalizuje, že firmy sa venujú už aj otázke dizajnu drevostavieb, aby sa drevostavby stali aj v tejto oblasti konkurencieschopnejšie silikátovému stavebníctvu. Alternatívne montované systémy Netradičné riešenia nosných konštrukcií, ktoré sa často objavujú, zhodnocujú princíp „suchej výstavby“ známej pri sadrokartónových interiérových riešeniach, avšak v dimenziách kovových profilov (10 a 15 cm). Tieto boli pôvodne vyvíjané pre nadstavby bytových domov, pretože sú ľahké, nepotrebujú mokré procesy a staticky veľmi odolné. Oceľ, ktorá je použitá pri ich výrobe je tvarovaná tak, že je plnohodnotne využitá jej nosnosť. Dlhovekosť zaručuje pozinkovanie, tepelnotechnické vlastnosti zasa kombinácia izolácií buď už z minerálnej vaty, alebo na báze polystyrénov. Konečný efekt je rýchlosť výstavby a veľká variabilnosť dispozičného riešenia objektu. Výrobcov tohto kovového skeletu je niekoľko, avšak všetci majú spoločného menovateľa. Tým je efektivita práce na stavenisku pri montáži (stačia 4-členné čaty) a rýchlosť výstavby i bez náročnej strojnej technológie. Redakčne spracované z firemných podkladov

12

2_2012


é rodinn

BUNGALOV

17. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ

EUROLI

1175

y m o d NE

ŠTUDENTSKEJ SÚŤAŽE YTONG

21 iniek

nov

Areál Zoborských kasární prestal plniť svoju armádnu funkciu, bol uvoľnený Ministerstvom obrany SR väčšinovému vlastníkovi Mestu Nitra. Zámerom Mesta Nitra a úlohou súťaže bola koncepcia multifunkčného využitia areálu tak, aby bol schopný poskytovať návštevníkom a jeho obyvateľom celodenný program s prevládajúcou funkciou kultúrno-spoločenskou, vedeckou, vzdelávacou, rekreačnou, prípadne obytnou a obchodnou. Prvou úlohou pre slovenských a českých študentov od autorov zadania Ing. arch. Ľubici Selcovej, PhD. a Ing. arch. Vladimíra Haina bolo vyriešenie urbanizmu celého územia, druhou úlohou bolo priniesť kreatívne idey a nápady konverzie bývalého vojenského priestoru (pamiatkovo chránených vojenských objektov) na verejný a treťou úlohou bolo navrhnutie multifunkčného hybridného objektu. „Pre spoločnosť Xella sa študentská súťaž stala dôležitou platformou pre

podporu a stretávanie sa s mladými generáciami architektov a projektantov. Zároveň pre študentov vysokých škôl predstavuje príležitosť, ako nadviazať prvé kontakty s uznávanými odborníkmi z praxe. Som rád, že počas 17-ročnej existencie si študentská súťaž Ytong získala rešpekt a obľubu nielen medzi študentmi, ale aj zástupcami z radov odbornej verejnosti, keďže sa každý rok na jej konaní podieľajú najvýznamnejšie osobnosti českej a slovenskej architektúry,“ dodal za vyhlasovateľa súťaže vedúci predaja a prokurista Xella Slovensko Ing. Peter Markovič.

ceny domov -€ . 0 0 0 . 9 od 4 bez dph

Zoznam víťazov 17. ročníka Študentskej súťaže: 1. cena:

Dubeňová Ľubica, Bašová Michala FA STU Bratislava

2. cena:

Borščová Barbara, Šranko Richard FA STU Bratislava

3. cena:

Kvasničková Lenka, Čičala Michal FSv ČVUT Praha

odmena:

Štefanková Jana FA STU Bratislava

odmena:

Valeková Ivana, Bartková Darina, Sopoušková Petra, Záthurecká Zuzana FA VUT Brno

odmena:

Hudec Martin, Bergerová Katarína FA STU Bratislava

A DOM ROK

2012

tateľmi ocenený či da ra h za a Dům

AKTIV 2020

Renomovaní českí a slovenskí porotcovia na čele s predsedom Ing. arch. Stanislavom Babčanom sa zhodli na štyroch umiestneniach a udelili tri odmeny v tohtoročnej súťaži s témou HORIZONTÁLNY HYBRID A KONVERZIA VEREJNÉHO PRIESTORU, v rámci ktorej študenti navrhovali multifunkčný mestský areál v priestore bývalých Zoborských kasární v Nitre.

1270 BUNGALOV

131 ov v o l a g n bu

časopisu

EUROLINE Slovakia s.r.o. Mediálnym partnerom súťaže bol aj časopis Stavajte a bývajte s nami. Výhercom aj odmeneným srdečne blahoželáme!

Stará Vajnorská 17/A, P.O.BOX 68, 830 00 Bratislava 3

bezplatná linka: 0800 135 955 tel.: 02/44 45 85 49, fax: 02/44 45 85 52 e-mail: predaj@eurolineslovakia.sk

www.EurolineSlovakia.sk


Firemná prezentácia

Konstrukcný systém

– ATA BAUSYSTEM®

PRI ZRODE STAVEBNÉHO SYSTÉMU ATA BAUSYSTEM® STÁLA MYŠLIENKA PONÚKNUŤ INVESTOROM TAKÉ RIEŠENIE TEPELNOTECHNICKEJ KVALITY OBALU STAVBY, ABY ICH PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY NA VYKUROVANIE BOLI MINIMÁLNE. Známe stavebné systémy sa „trápia“ s rôznymi kritickými detailmi a riešeniami, ako sú tepelné mosty, nedostatočná paropriepustnosť, problémy s unikaním difúznej vody do tepelných izolácii, ale aj napr. s veľkým množstvom tzv. zabudovanej vody v stavbe, ktorá sa veľmi dlho (aj 2 – 3 roky) vyvetráva z konštrukcií. Patrí sem taktiež dlhý čas realizácie prác. Všetky tieto neduhy odstraňuje konštrukčný systém ATA BAUSYSTEM®, ktorého základ tvorí konštrukcia z pozinkovaného plechu – tzv. C a U profily 150/ 45 m. Tieto sa zoskrutkujú do skeletu, ktorý je staticky posúdený a vytvorí kostru domu. Do kostry domu patrí aj nosná konštrukcia stropov z I a profilov U – 200/45 s nosnosťou až 300 kg/m2. Zmontovaný skelet je pripevnený do konštrukcie základovej dosky oceľovými kotvami každých 25 cm, a tak je dom dokonale upevnený. Priestorová tuhosť skeletu domu je riešená zavetre-

14

2_2012

ním tzv. ondrejskými krížmi v každej stene a priečke domu, keďže aj tieto sú súčasťou skeletu. Dverné otvory a okenné otvory majú po obvode dvojité „stojky“, a tak sú dostatočne tuhé, aby nedochádzalo k deformáciám.

z vnútornej strany doskami STYRCON 120 mm. Plocha strechy sa vyplní termobetónom a následná skladba hydroizolácie (fólie, latovanie, škridla...) je vždy individuálne riešená podľa želania zákazníka a typu škridly.

Po zmontovaní skeletu sa tento zo strany interiéru oplášti doskami STYRCON 120 mm a zo strany exteriéru STYRCON 150 mm. Materiál STYRCON je vlastne tepelná izolácia, ktorá sa vyrába na Slovensku. Priestor medzi doskami sa zaleje termobetónom – tepelnou izoláciou hrúbky 150 mm, nakoľko takto široká je medzera, ktorú tvorí stojka C profilu. Konštrukcia obvodového plášťa je teda tvorená tepelnou izoláciou hrubou 420 mm bez tepelných mostov, lebo aj strop je vyplnený termobetónom, vrchná nosná časť stropu je z oceľovej sieťoviny a roznášacieho betónu hrúbky cca 5 cm.

Povrchová úprava oplášťovacích dosiek je presne taká, ako sa používa pri zatepľovacích systémoch, stavebné lepidlo, výstužná sieťka a znova vrstva stavebného lepidla. Konečná povrchová úprava stien z interiéru môže byť obkladom, omietkou s rôznou štruktúrou alebo aj sadrovými stierkami.

Konštrukcia krovu je taktiež riešená systémom C a U profilov, kde sa tiež použije opláštenie

Zo strany exteriéru je to možné štandardnými tenkovrstvými difúzne otvorenými omietkami, ako sa používajú pri zatepľovacích systémoch. Inštalácie vody, elektriny, slaboprúdu, napr. antény káblovky či prípojky internetu, sa musia realizovať pred konečnou povrchovou úpravou v drážkach vnútorného opláštenia, ktoré sa vypenia tepelno-


termobetónu. Dokonale tepelne zaizolovaný dom sa určite oplatí. Čo je však nezanedbateľné, je aj cena domu. V tomto smere je konštrukčný systém – ATA BAUSYSTEM® porovnateľný s klasickými technológiami výstavby. Skladba stropu: 1. Povrchový materiál (dlažba, parketa) 2. Estrich poter 3. Sieť na rozloženie záťaže 4. Liaty polystyrén-betón 5. Konštrukcia z15 cm hrubej pozinkovanej ocele 6. Polystyrén-betón v tabuliach

izolačnou penou. Nehorľavosť stavby je ďalšou výhodou tohto systému výstavby RD. Zavesenie obrazov, skriniek, kuchynskej linky... je riešené štandardnou vrtuľovou rozperkou (hmoždinkou), alebo za pomoci chemickej kotvy. Referenčná stavba tohto systému na Slovensku bola postavená za 4 mesiace (rodina sa po tomto

čase do domu sťahovala), a tak aj rýchlosť výstavby je ďalším benefitom, ktorý získate. Najväčším je však vysoká tepelnoizolačná kvalita steny U = 0,142 W/m2K. Ďalej sem patria nízke náklady na vykurovanie. V referenčnom dome to predstavovalo 20 €/mesiac, nízke náklady na vykurovanie sú aj z dôvodu dokonale izolovanej základovej dosky 30 cm

Styrcon s.r.o., Hlavná 71, 951 73 Jelenec mobil: 0905540855, 0905714980, styrcon@styrcon.sk www.styrcon.sk

ATA Bau s.r.o. mobil: 0948 464 564, atabau@atabau.sk www.atabau.sk

2_2012

15


Firemná prezentácia

Wüstenrot vám dá viac za menej Bývate uz tak, ako ste vzdy chceli? Nie? Tak bývajte, ako ste vzdy chceli... teraz!

STÁVA SA UŽ DOBRÝM ZVYKOM, ŽE AK STE DLHOROČNÝM KLIENTOM, NAPRÍKLAD FINANČNEJ SPOLOČNOSTI, PRI ĎALŠOM VYUŽITÍ JEJ PRODUKTOV DOSTANETE AKO VERNÝ KLIENT LEPŠIE PODMIENKY. TAKÚTO MOŽNOSŤ MÁTE AJ PRI FINANCOVANÍ SVOJHO BÝVANIA – NOVÉHO, VÄČŠIEHO, MODERNEJŠIEHO, ČI JEDNODUCHO VYHOVUJÚCEJŠIEHO VAŠIM AKTUÁLNYM POTREBÁM. Wüstenrot stavebná sporiteľňa poskytuje výhody svojim verným klientom už niekoľko rokov. Práve teraz však prichádza so zaujímavou ponukou aj pre klientov sesterskej Wüstenrot poisťovne. Od apríla 2012 obe spoločnosti, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., a Wüstenrot poisťovňa, a.s., svoju úzku spoluprácu a akcionárske prepojenie deklarujú už aj na Slovensku jednotným logom značky Wüstenrot. Zvýhodnené poistenie bývania Kto už je alebo sa stane klientom Wüstenrot stavebnej sporiteľne, má možnosť získať komplexné poistenie bývania s poistením zodpovednosti na jeden rok zdarma. Poistenie tak sporiteľ či poberateľ

2_2012

Okamžitý úver na bývanie od 1,69 % ročne Ak ste klientom Wüstenrot poisťovne a potrebovali by ste financie na zlepšenie svojej bytovej situácie,

stavebná sporiteľňa vám poskytne medziúver s úrokom od 1,69 % ročne. Špekulujete, kde to má háčik? Nemá, naozaj je možné získať finančné prostriedky na bývanie s tak nízkym úrokom, fixovaným na 2 roky, a navyše získate zvýhodnený ročný úrok 3,99 % fixovaným na ďalšie 2 roky bez predchádzajúceho sporenia a počiatočného vkladu do výšky 200.000 eur. Počas zvyšnej lehoty splatnosti medziúveru je úroková sadzba 5,99 %. Výška mesačnej splátky už od 0,5 % z cieľovej sumy (fixovaná až na 4 roky). Túto jedinečnú ponuku môžete získať na ktorejkoľvek z našich pobočiek už teraz.

MEDZIÚVER

POISTENIE

ZADARMO

už od 1 ,69 % p.a.

so zľavou až 25 %

poistenie

V ÝHODNÝ

16

úveru získa výhodnejšie oproti štandardnej ponuke. Je obozretné uzavrieť poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Poistenie zodpovednosti za škodu, ako znášať možné riziká na vlastný účet. Všetky spomínané poistenia sú bezpečnou súčasťou Poistenia bývania. V rámci poistenia nehnuteľnosti – netreba pripoisťovať dodatočné riziká. Poistenie domácnosti ponúka 2 balíky rizík s voliteľnou výškou poistnej sumy. Pri poistení zodpovednosti za škodu členov domácnosti si klient môže vybrať zo 4 alternatív poistnej sumy.

ÚVER A POIS TENIE

zodpovednosti

www.wuestenrot.sk


Firemná prezentácia

VOLTE vlastnú REALITU V OKAMIHU, KEĎ SA ROZHODNEME POSTAVIŤ DOM, V SÚČASNEJ EKONOMICKEJ SITUÁCII NASTÁVA ČAS NA RIEŠENIE NAJDÔLEŽITEJŠEJ OTÁZKY: „AKÝ MATERIÁL VYBRAŤ NA STAVBU DOMU, ABY TEPELNO-TECHNICKÉ KVALITY OBVODOVÉHO PLÁŠŤA SPĹŇALI AKTUÁLNE POŽIADAVKY STAVEBNOENERGETICKÝCH PREDPISOV?“

Najrozšírenejším konceptom energeticky efektívnej stavby je nízkoenergetický dom. Systém IZOLOX Firma INSPIRON, s.r.o., sa od roku 2001 venuje realizácii stavieb, zákazkám na kľúč, realizácii výstavby nízkoenergetických a pasívnych rodinných domov a stavieb zo stavebného systému IZOLOX. Systém IZOLOX je postavený na princípe konštrukcie sendvičového obvodového plášťa. Spočíva v niekoľkých vrstvách materiálov. Každý z nich zabezpečuje inú požadovanú vlastnosť plášťa. Systém IZOLOX môžeme, doslova, nazvať stavebným materiálom 3 v1 - strateného debnenia na báze štiepkocementovej dosky, so zabudovaným šedým polystyrénom Grey Wall, zaliaty betónom. IZOLOX sa skladá z 89 % drevenej štiepky, 10 % cementu a 1 % vodného skla, ktoré chráni proti plesniam a zabezpečuje nenasiakavosť systému. Je to systém strateného debnenia, ktorý už má inštalovanú tepelnú izoláciu Grey Wall - pri hrúbke 15 cm je tepelný odpor až R=6,80m2 K/W. Betónové jadro je tak chránené tepelnou izoláciou, a tým zaistí maximálnu akumuláciu tepelnej energie v rodinnom dome, kde je výkyv teploty veľmi pozvoľný.

Tepelný prestup stenou systému IZOLOX je celkom odlišný od klasických systémov a materiálov. Teplotná krivka v IZOLOX-e sa výrazne láme v tepelnej izolácii, ktorá je už súčasťou systému, teda nie je nutné dodatočné zatepľovanie celého novopostaveného domu. Prednosti stavebného systému IZOLOX: Výstavba nízkoenergetických a pasívnych rodinných domov, úspora pri vykurovaní, vysoká tepelná akumulácia muriva a tepelná pamäť obvodových stien stavby, široká variabilita a komplexnosť pri výstavbe, možnosť výstavby i v zime, rýchlosť a presnosť montáže rodinných domov, pevná monolitická konštrukcia, nevzniká kondenzácia vodných pár, nenáročná montáž pri rozvodoch elektriny, kúrenia, vody, prakticky nulové využitie mechanizmov a lešení na stavbe.

materiálom, výbornú statiku i zvukovú izoláciu, jednoduché vedenie inštalácií a variabilné architektonické riešenia.

IZOLOX je obľúbený pre priaznivý pomer cena/ parametre, pre šetrenie nákladov na prevádzku budovy v budúcnosti, rýchlosť výstavby, jednoduchú manipuláciu na stavbe so stavebným

Viac informácií nájdete na www.izolox.sk Text a foto: Inspiron, s.r.o.

Prechod teploty konštrukciou v zime

v lete

teplo pevnosť akumulácia rýchlosť nízke náklady 2_2012

17


Firemná prezentácia

Ocelový dom? Preco áno! SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY SA ČORAZ VIAC UPLATŇUJÚ AJ PRI STAVBE OBVODOVÝCH NOSNÝCH A DELIACICH KONŠTRUKCIÁCH RODINNÝCH DOMOV. TYPICKÝM PREDSTAVITEĽOM JE SYSTÉM OD FIRMY LINDAB, KTORÝ NA SLOVENSKU ÚSPEŠNE REALIZUJE FIRMA EFFEKT, S.R.O., ŽUPČANY.

18

2_2012

Principiálne v systéme Lindab ide o stĺpikovú nosnú konštrukciu, veľmi podobnú stĺpikovej konštrukcii drevostavieb. Základným prvkom systému je za studena valcovaný „C“ profil z 1-1,5 mm hrubého pozinkovaného plechu šírky 15 cm, výšky 280 cm, s prerušeným tepelným mostom. Spolu s druhým základným „U“ profilom, ktorý tvorí horizontálne prvky systému – kotvenie do betónu, vencovky, nadodverné a nadokenné preklady, parapetné prvky pre montáž okien. Profili „C“ a „U“ vytvoria základný nosný skelet stavby. Systém sa staticky posudzuje u výrobcu vo Švédsku, ktorý presne nadimenzuje počet sto-


unesie až 50 kg. Podobne, ako sa zatepľujú steny, zatepľuje sa aj strop či konštrukcia krovu, ak má stavba rodinného domu obytné podkrovie. Nasledujú štandardné stavebné práce v interiéry (obkladanie, podlahy, inštalácie UK...) tak, ako keď dokončujete stavbu RD akéhokoľvek stavebného systému. Zásadný rozdiel je v tom, že počas výstavby RD týmto systémom nepotrebujete na stavbe miešačky, podporné lešenie, tesárov, kopy piesku... Jednoducho stavbu realizujete „suchým“

jok, stužujúcich krížov, zosilňujúcich prvkov v rovine stropu alebo aj kotiev v šikmom krove, pretože aj tento sa dá zo systému Lindab zmontovať. Samotná realizácia prác na stavbe je suchou výstavbou, čo znamená, že podľa rozkresleného statického návrhu sa na rovnej ploche zmontuje – zoskrutkuje každá stena z prvkov „C“ a „U“ do „prefabrikátu“, ktorý sa pomocou žeriavu zdvihne a ukotví do základovej dosky. Spoj „C“ a „U“ profilov je vyriešený tak, že „U“ profil je širší a „C“ profil sa zasúva do vnútra „U“ profilu. Následne sa zoskrutkuje 3-5 špeciálnymi samoreznými skrutkami s plochou hlavou. Jednotlivé predmontované prvky obvodového plášťa a priečok sa navzájom spoja – zoskrutkujú, čím sa vytvorí základný nosný systém stavby. Následne sa montujú vnútorné „nenosné“ priečky, ktoré sú tvorené z „C“ a „U“ profilov šírky 10 cm. Označenie „nenosné“ priečky nie je presné, pretože v systéme konštrukcie sa tieto kotvia do stropného systému, ktorým spolupôsobia, avšak staticky sa s ich nosnosťou nepočíta. Základnými statickými prvkami sú obvodové (15 cm široké) „steny“ a nosné priečky (široké 15 cm) tak, ako keď sa staticky dimenzuje murovaná stavba. Po zmontovaní skeletu sa namontuje strešná konštrukcia kovová alebo drevená, ktorá nesie strešný plášť (škridla, plech, šindeľ), podľa vkusu a výberu zákazníka. Následne sa hotový skelet oplášťuje Fermacell doskami. Na rozdiel od drevostavieb, kde sa stĺpiková konštrukcia oplášťuje OSB doskami, ktoré plnia úlohu zavetrenia – priečneho stuženia, v systéme Lindab opláštenie doskami fermacell (sú tiež statický nosné ako OSB dosky) je navyše konštrukcia Lindab aj zavetrená. Priečne stuženie je riešené už v nosnom skelete. Opláštenie z exteriérovej strany bude podkladom pre vonkajšie zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky podľa teplotechnického posudku. Z interiérovej strany sa následne medzi stojky „C“ profilov ukladá tepelná izolácia z minerálnej vlny v hrúbke 15 cm Rockwool – Rockmin. Potom prichádza na rad montáž priečneho nosného systému, tzv. predsadenej inštalačnej steny širokej 5 cm. V tomto priestore sa vedú inštalácie elektriky, vody, káblov internetu... Následne sa tento priestor vyplní tepelnou izoláciou v hrúbke 5 cm. Týmto spôsobom sa eliminuje aj „bodový“ tepelný most skeletu, pretože izolácia je ukladaná horizontálne a zatepľuje teda stojky „C“ profilov. Opláštenie sa aj zo strany interiéru realizuje doskami fermacell, ktoré majú väčšiu pevnosť a húževnatosť ako sadrokartón, sú konštrukčné, dá sa na ne upevniť aj kuchynská linka. Hmoždinka vo Fermacell doske

spôsobom - len skrutkovačmi a drobným montážnym náradím. Samozrejme, treba mať vyškolených montážnikov, naučených na veľkú presnosť – pri tomto systému neplatí staré stavbárske: „Cól sem, cól tam...“ Aj napriek tomu, že ide o novinku, systém sa už začína udomácňovať aj na Slovensku vďaka rýchlosti výstavby – nakoľko dom môžete obývať do 4 mesiacov od zahájenia prác na hotovej základovej doske. Firma EFFEKT, s.r.o. realizuje stavby na rôznych stupňoch – ako holobyt, kedy si investor dokončievacie práce spraví vo vlastnej réžii či dom na kľúč.

Oficiálny partner Lindab EFFEKT, s.r.o., Župčany 378, 08001 Župčany 0910 933 482, info@effektpo.sk www.effektpo.sk

2_2012

19


Interiér

ZÁKLADNÉ NÁZVOSLOVIE

šírka schodiska

podesta

stupnica výška stupňa dĺžka stupňa uhol schodiska

podstupnica

PRIECHODNÁ VÝŠKA

Schodistia SÚČASNÝ TVORCA – ARCHITEKT, DIZAJNÉR, KONŠTRUKTÉR SCHODIŠŤA BY MAL PREDOVŠETKÝM BRAŤ OHĽAD NA JEHO FUNKČNOSŤ, DOBRÉ ERGONOMICKÉ PARAMETRE, KTORÉ NA SCHODIŠTI UMOŽNIA BEZPEČNÚ PREVÁDZKU, TEDA POHODLNÝ A BEZPEČNÝ VÝSTUP I ZOSTUP.

20

2_2012

Priechodná výška hd sa meria ako kolmá vzdialenosť medzi výstupnou čiarou a konštrukciou nad výstupnou čiarou (podhľad ), ktorá sa určí podľa vzorca hd = 750 + 1500 cos, kde je sklon schodišťového ramena. Priechodná výška nesmie byť menšia ako 1900 mm okrem schodíšť do podkrovia, kde 1900 mm je hodnota odporučená.


Ďalšie členenie je podľa sklonu ramien na: a) rampové – so sklonom nad 10 ° do 20 °, s výškou stupňov 85 až 130 mm, b) mierne – so sklonom nad 20° do 25°, s výškou stupňov 130 až 150 mm, c) bežné – so sklonom nad 25° do 35°, s výškou stupňov 150 až 180 mm, d) strmé – so sklonom nad 35° do 45°, s výškou stupňov 180 až 210 mm, e) rebríkové – so sklonom nad 45° do 58°, s výškou stupňov 210 – 240 mm.

Geometria schodíšť Priamočiare schodištia Ramená priamočiareho schodišťa sú zostavené z rovných stupňov. Výstupná čiara je priamka vedená v strede schodišťového ramena. Sklon schodišťového ramena je vo všetkých miestach rovnaký. Výstup a zostup po priamočiarom schodišti je bezpečný a pohodlný.

P

Priamočiare jednoramenné schodište je charakteristické skutočnosťou, že výškový rozdiel jedného podlažia sa prekonáva jedným ramenom. Výstup po schodišti, ktoré prekonáva výškový rozdiel jedného podlažia jedným ramenom, je bez odpočívadla namáhavý. Z toho dôvodu odporučený počet je 15. Výnimočne vo veľmi odôvodnených prípadoch sa môže počet stupňov v ramene zvýšiť na 35, ale s podmienkou, že do ramena zaradíme odpočívadlo.

odmienkou kvalitného projekčného i realizačného výstupu je poznanie základných zásad a noriem pre navrhovanie schodíšť, poznanie materiálov, konštrukčných princípov a spojovacích kovaní. Je úplnou samozrejmosťou, že architekt, dizajnér navrhuje tvarové riešenie schodišťa v kontexte s ostatnými interiérovými prvkami, so zvlášť osobitným zreteľom na jeho materiálovú a konštrukčnú skladbu. Túto už musí rozpracovať ďalší člen realizačného tímu. Prvoradou úlohou schodíšť je bezpečné spájanie rôznych výškových úrovní v stavbách rodinných domov. Kvalitné projektové riešenie rieši priestor schodišťa tak, aby zaberalo len najnutnejšiu plochu z interiéru, zároveň však schodište musí vyhovovať statickým,

Priamočiare schodiská.

bezpečnostným, ale aj estetickým požiadavkám. Podľa zmyslu výstupu rozoznávame schodištia: a) priame – výstup z podlažia na podlažie je priamy, b) pravotočivé – pri výstupe z podlažia na podlažie sa schodište zatáča doprava, c) ľavotočivé – pri výstupe z podlažia na podlažie sa schodište zatáča doľava. Konštrukčné a technické členenie schodíšť je ešte podrobnejšie – schodištia majú mnoho skupín aj podskupín, pre účely tohto príspevku však postačí vyššie uvedené základné členenie. Návrh schodišťa musí však vždy vykonať špecialista – odborník. „Svojpomoc“ pri tejto stavebnej konštrukcii sa určite neoplatí.

Zakrivené schodiská.

Zmiešané schodiská.

Zakrivené schodištia Krivočiare schodišťové ramená sú zostavené zo schodišťových stupňov, ktorých šírka sa mení. Výstupná čiara je krivka. Vypočítané šírky schodišťových stupňov sa nanášajú na výstupnú čiaru. Šírka kosého stupňa je premenlivá po celej dĺžke stupňa. Minimálna šírka stupňa na vnútornej strane zakrivenia je 13 cm. Minimálne rozmery krivočiarych schodíšť na vnútornej strane však treba odvodzovať z polohy výstupu človeka a účelového charakteru schodíšť. Najbežnejšie krivočiare schodišťové ramená sú kruhové a točité. Schodištia kruhové Kruhové schodišťové ramená majú pôdorysný priemet výstupnej čiary v tvare kružnice alebo jej časti, t. j. schodište kruhové, polkruhové a segmentové. Pozostávajú zo skosených schodišťových stupňov. Ich výroba je prácnejšia ako výroba priamočiarych ramien. Navrhujú sa najmä z architektonických dôvodov v dvoranách a halách (na prekonanie výšky jedného podlažia). Správny návrh kruhového ramena umožňuje pri výstupe, zostupe ako aj pri prenášaní bremien také podmienky ako priamočiare schodišťové rameno. Točité schodištia Zvláštnym druhom kruhového schodišťa je točité schodište. Od kruhového sa odlišuje

2_2012

21


Interiér

Tvary schodiskových stupňov a ich dĺžky, členené podľa bezpečnosti a pohodlia výstupu a zostupu.

Pohodlný zostup aj výstup.

Bezpečný výstup aj zostup.

menšou priechodovou šírkou ramena (60 – 90 cm), malým polomerom zakrivenia na vnútornej strane stupňov (max. 30 cm) a väčším stúpaním schodišťového ramena. Schodišťové stupne sú vysoké 18 až 21,5 cm. Stupne na výstupnej čiare sú široké 21,5 až 27 cm. Výstupnú čiaru v pôdoryse umiestňujeme 30 cm od vonkajšieho okraja schodišťových stupňov.

venia ramena, ale šírky stupňov treba rozvinúť. Rozvinutím stupňov musí byť zabezpečený bezpečný výstup po ramenách nielen v mieste výstupnej čiary, ale aj na užších koncoch stupňov. Šírka skosených stupňov na ich vnútornej strane sa určí výpočtom alebo graficky. Grafické metódy sú pomerne jednoduché a dosť presné.

Zmiešanočiare schodištia Zmiešanočiare schodištia sú také, ktorých výstupnú čiaru tvoria priamky a krivky. Poloha výstupnej čiary na schodišťovom ramene sa riadi podľa pravidiel vyplývajúcich z STN 73 4130. Navrhujú sa všade tam, kde nie je v pôdoryse dostatok miesta na začlenenie priamočiarych ramien. Priemet dĺžky schodišťového ramena do pôdorysnej roviny sa skracuje návrhom skosených stupňov, ktorých stupnice majú premennú šírku. Ak polomer zakrivenia na vnútornej strane stupňov je menší ako 2/3 šírky ramena, nemajú nástupné hrany stupňov viesť do stredu zakri-

Základné prvky schodišťa Schodišťové stupne Základným prvkom schodišťa je schod – stupeň. Je tvorený stupnicou – plochou, na ktorú kladieme chodidlo, a podstupnicou – je to vlastne výška, ktorá je prirodzená pre ľudský pohyb. Spomínaná ergonometria vyústila do matematického vzťahu, ktorým sa vypočítava správny pomer medzi výškou a šírkou stupňa pre pohodlnú chôdzu: h = výška stupňa; b = šírka stupňa 2 h + b = 63. Tento vzorec vlastne definuje pohodlné schodište. Všetky schodišťové stupne v jednom schodišťovom ramene musia mať zhodnú výšku. Výška schodišťového stupňa „h“ sa meria

Tvary schodiskových stupňov a ich dĺžky, členené podľa bezpečnosti a pohodlia výstupu a zostupu.

Nepohodlný zostup.

22

2_2012

Schodišťové stupne určené len na výstup (na zostup sú nevhodné).

ako zvislá vzdialenosť dvoch stupníc po sebe nasledujúcich stupňov. Schodišťové ramená toho istého schodišťa majú mať rovnako vysoké stupne. Šírka schodišťového stupňa (stupnice) „b“ sa meria ako vodorovná vzdialenosť pôdorysných priemetov predných hrán dvoch po sebe idúcich stupňov na výstupnej čiare. Scho diš ťové ramená toho istého schodišťa majú mať rovnako široké stupne – stupnice. Skosené a zvláštne stupne musia mať okrem toho vo svojom najužšom mieste šírku najmenej 130 mm. Najmenšia dovolená šírka schodišťového stupňa je 210 mm a najmenšia dovolená šírka stupnice je 250 mm, pokiaľ technické normy pre projektovanie príslušných budov nestanovia ináč. Počet výšok schodišťových stupňov v jednom schodišťovom ramene môže byť najviac 16, v prípade pomocných schodíšť, schodíšť v rodinných domoch a schodíšť vo vnútri bytu 18. Pri väčšom počte výšok schodišťových stupňov (viac ako 15) sa schodišťové rameno rozdelí odpočívadlom (odpočívadlami) na dve alebo viac ra mien. U dvojramenných a viacramenných schodíšť sa odporúča dodržať vo všetkých ramenách jedného schodišťa rovnaký počet stupňov. Stupnice schodišťového stupňa musia byť vodorovné, bez sklonu v priečnom i pozdĺžnom smere. Hrana schodišťového stupňa (t. j. hrana stupnice a podstupnice) môže byť zaoblená alebo skosená. Najväčší dovolený polomer zaoblenia je 10 mm, najväčší dovolený rozmer skosenia je 25 mm x 5 mm. Protišmykové vlastnosti stupnice musia vyhovovať týmto požiadavkám: a) súčiniteľ šmykového trenia povrchu stupnice podľa STN 73 4507 pri okraji schodišťového stupňa musí byť najmenej μ = 0,6. (Možno ho dosiahnuť aj prídavnými protišmykovými úpravami, napr. lištami, úpravou hrán, profilovanými rohovníkmi a pod.)


b) súčiniteľ šmykového trenia na ostatných plochách stupnice musí byť najmenej μ = 0,2. Protišmykové úpravy nesmú vystupovať nad povrch stupnice viac než 3 mm. Odpočívadlá – podesty Úlohou odpočívadiel je spríjemnenie chôdze po dlhých schodištiach, keď prekonávame veľký výškový rozdiel a rameno schodíšť by bolo veľmi dlhé. Priechodná šírka poschodových a medziposchodových odpočívadiel sa musí rovnať najmenej priechodnej šírke pri ľahlých schodišťových ramien a nesmú byť žiadnym zariadením zúžené. Odpočívadlá sa odporúčajú najmenej o 100 až 200 mm hlbšie než je priechodná šírka priľahlých schodišťových ramien. Medziposchodové odpočívadlá, na ktorých nedochádza k zmene smeru pri pohybe z jedného schodišťového ramena k druhému, musia mať dĺžku najmenej 630 mm, zväčšenú o jednu šírku schodišťového stupňa priľahlých ramien. Povrch odpočívadiel vnútorných schodíšť musí byť vodorovný bez sklonu v priečnom i pozdĺžnom smere. Povrch odpočívadiel vonkajších schodíšť môže mať pozdĺžny sklon (v smere vstupu) najviac 7 %. Povrch odpočívadiel má byť z materiálov rovnakých mechanických vlastností ako povrch stupníc schodišťových stupňov. Súčiniteľ šmykového trenia povrchu odpočívadiel vnútorných schodíšť musí mať hodnotu najmenej μ = 0,3. U odpočívadiel vonkajších schodíšť s pozdĺžnym sklonom musí mať súčiniteľ šmykového trenia hodnotu najmenej μ = 0,3 + tgα, kde α je uhol, ktorý zviera povrch odpočívadla s vodorovnou rovinou.

Zábradlia schodíšť Schodišťové zábradlie je prvok schodišťa, ktorý plní dve funkcie – bezpečnostnú (proti pádu) a podpornú (držanie sa pri výstupe po schodišti), ktoré uľahčujú pohyb. Výška zábradlia sa dimenzuje z dvoch hľadísk: z hľadiska ochrany proti pádu, z hľadiska opory pri výstupe. V prvom prípade treba vychádzať z priemernej výšky človeka, t. j. 1750 mm. Osobu priemerného vzrastu má zábradlie v akejkoľvek situácii zadržať, to znamená, že horná časť zábradlia bude dosahovať spodný okraj hrudného koša. Teoretická výška zábradlia by teda mala byť 1100 mm. Pre určovanie výšky zábradlia v schodišťovom priestore bude rozhodujúca hĺbka, do ktorej môže chodec spadnúť. V schodišti so šírkou zrkadla do 200 mm môže chodec prepadnúť len do hĺbky, ktorej rozmer je daný najväčšou konštrukčnou výškou podlažia danej budovy. V schodišti so šírkou zrkadla 200 mm a viac môže chodec prepadnúť až na dno schodišťovej šachty, preto pre určovanie výšky zábradlia bude v tomto prípade rozmer meraný od dna schodišťovej šachty po najvyššie položené odpočívadlo. STN 74 3305 určuje štyri varianty výšky zábradlia v závislosti od hĺbky voľného priestoru, od pádu do ktorého má zábradlie chrániť osoby na schodišťovej ploche, a to:

základná výška hz = l 000 mm pre možnosti pádu do hĺbky od 3 000 do 12 000 mm, znížená výška hz = 900 mm pre hĺbky do 3 000 mm, zvýšená výška hz = 1100 mm pre hĺbky od 12 000 do 30 000 mm, zvláštna výška hz = 1 200 mm pre hĺbky nad 30 000 mm. V druhom prípade dimenzovania zábradlia, kde sa výška zábradlia považuje za oporu chodca, sa odporúčajú tieto výšky zábradlia: pre dospelé osoby 900 mm, pre deti do 6 rokov 400 až 500 mm, pre deti do 12 rokov 600 až 700 mm. Na realizáciu sa po dimenzovaní odporúča montovať vyššie zábradlie. Držadlo (madlo) Neodmysliteľnou súčasťou schodišťového zábradlia je držadlo (madlo). Musí mať prierez vhodný na uchopenie rukou zhora, preto sa jeho prierezom musí dať opísať 3/4 obvodu kružnice s priemerom 30 až 60 mm, v objektoch určených pre deti je to 30 až 40 mm. Veľkú pozornosť treba venovať ukončeniu zábradlia v miestach, kde začína, teda uchyteniu do stropov! Redakčne spracované z firemných podkladov Snímky: archív redakcie

2_2012

23


Strechy

„kurikulum vite”

Stresné STRECHA ČI STREŠNÝ PLÁŠŤ JE NAJDÔLEŽITEJŠIA STAVEBNÁ KONŠTRUKCIA, KTORÁ CHRÁNI VNÚTRO DOMU PRED DAŽĎOM, SNEHOM, VETROM... A MUSÍ TÚTO ÚLOHU PLNIŤ DLHODOBO.

S

trešný plášť sa skladá z niekoľkých konštrukcií, ktoré musia zharmonizovať svoje fyzikálne (statické) vlastnosti, vlastnosti dilatácie a rozťažnosti, lebo každý materiál sa vplyvom slnka a teplôt rozťahuje a musia sa vyriešiť a zharmonizovať ich hydroizolačné vlastnosti, o ktoré pri strechách predovšetkým ide. Strešné plášte sú riešené ako rovinné alebo šikmé. Ako rovinné strechy sú označované strechy do sklonu 10 stupňov. Ich konštrukčná skladba vyplýva obvykle zo stavebného systému domu, ktorý bol použitý ako nosný systém. Strop posledného podlažia sa zateplí, vyspáduje a rieši sa jeho hydroizolačná schopnosť. Názvom drevený krov je označovaná sústava šikmých nosných prvkov tvoriacich konštrukciu, ktorá prenáša zaťaženie od krytiny strešného plášťa do múrov stavby. Prenášanie zaťaženia (váha krytiny, vietor, sneh, ale aj vlastná váha) sa deje na princípe uzavretých trojuholníkov, ktoré spolupôsobia pri prenášaní zaťaženia. Drevo sa za tisícročia výroby a stavieb krovov ukázalo ako najflexibilnejší materiál, z ktorého je možné zhotoviť akýkoľvek tvar strechy. Funkčné a kompozičné požiadavky na šikmé zastrešenie musia tvoriť organickú súčasť architektúry domu. Jeho ukončenie šikmou strechou tvorí prirodzený prechod hmoty stavby do prírodného prostredia tvoreného nebom, oblakmi... ktoré sa nám pri pohľade na strechu domu objavia. Výška strechy, sklon, tvar a proporcionalita, druh a farba krytiny, strešné prvky ako vikiere, okná, komíny, štíty či rímsy poskytujú projektantovi širokú škálu riešení, ktoré umocnia (či pokazia) celkovú architektúru rodinného domu. Šikmá strecha je tak silným výrazovým prvkom architektúry a popri tejto úlohe plní aj vodoizo-

24

2_2012

lačné funkcie. Túto úlohu primárne plní krytina, ktorú nesie konštrukcia kovu. Podľa sklonu delíme strechy na ploché do 10 stupňov sklonu, šikmé (od 10 – 45 stupňov sklonu) a strmé (nad 45 stupňov sklonu). Základná charakteristika striech Rovné alebo ploché strechy sú charakterizované ako strechy tzv. čistej funkcionalistickej architektúry domov. Sú však technologicky veľmi náročné na správny návrh a výber materiálov, ale aj precíznu realizáciu každého stavebného detailu. Plochy rovných striech môžu byť využívané ako pochôdzné – terasy, zelené strechy... alebo aj nepochôdzne, kde súčasťou strešného plášťa je ochranná vrstva chrániaca hydroizolačnú krytinu. Veľmi dôležitým prvkom týchto striech sú odvodňovacie systémy. Pultová strecha je dnes módnym hitom a má podobnosť s plochou strechou, ale

má sklon väčší ako 10°, ktorá odvádza dažďovú vodu na jednu stranu. Pultová strecha je výborným riešením pri stavbe ekologických domov a umožňuje vytvárať veľké zasklené plochy orientované na slnečnú stranu, cez ktoré do interiéru prúdi slnečná energia. Cenovo je výhodná, preto sa dostáva do pozornosti, a to nielen architektov a stavebných firiem, ale aj užívateľov. Priestor pod pultovou strechou môže zatraktívniť byt na najvyššom podlaží domu. Sedlová strecha je na dedinách najviac používaným typom. Má jednoduchý tvar s možnosťou presklenia podkrovia a s využívaním štítov trojuholníkového tvaru na zabudovanie okien a balkónov. Sklon sedlovej strechy býva 45° – pod strechou sa vytvorí priestor na bývanie. Týmto typom striech sa dajú zastrešiť aj domy v tvare L alebo kríža, kde ešte pribudnú jeden alebo dva štíty navyše. Aj pri sklone 35° existuje riešenie obývania podkrovia, musí sa však zvýšiť atikové murivo. Strecha výborne odvádza


dažďovú vodu a čím je v danej lokalite väčší výskyt dažďových a snehových zrážok, tým by mala byť strecha strmšia. Stanová strecha sa používa na štvorcový pôdorys domu. Strechu tvoria štyri šikmé trojuholníky stretávajúce sa v jednom bode na vrchole. Strecha má tvar malého stanu. Konštrukcia krovu nemá hrebeň a jediné miesto pod vrcholom, ktoré môže mať priaznivú svetlú výšku, sa rovná dĺžke strany štvorcového pôdorysu. Jeho podkrovná využiteľnosť je značne obmedzená. V súčasnosti sa budujú už stanové strechy plochšie a podkrovný priestor sa dá využiť len na odkladanie „haraburdia“. Valbová strecha je podobná stanovej, kde dve kratšie šikmé roviny majú tiež tvar trojuholníka, a oproti stanovej má hrebeň. Má ešte dve dlhšie roviny, ktoré sú však v tvare lichobežníka. Používa sa na podlhovasté domy, kde podkrovie sa dá využiť pomocou zabudovania manzárd, vikierov i strešných okien. Týmto typom striech sa zastrešujú domy aj v tvare L alebo kríža. Manzardová strecha je tvarovo najvhodnejším typom na vybudovanie podkrovného bytu, pretože so svojou lomenou strešnou plochou poskytuje najviac priestoru na vybudovanie podkrovia. Horná časť strechy s menším sklonom má tvar valbovej strechy a na jej koncoch sa prudko zlomí, následne potom vytvorí štyri lichobežníky. To znamená, že trojuholníkovitý tvar strechy prejde do tvaru lichobežníkového. Takto sa v podkroví vytvorí priestor taký veľký, akoby bol ťahaný múr až do výšky zlomu strechy. Kombinovaná strecha je vlastne sedlová v kombinácii s valbovou a používa sa z rôznych dôvodov, estetických či vnemových a na zníženie príliš vysokého štítu.

Zakrivená strecha sa stala najmä na súčasných obytných domoch módnym hitom. Máva tvar bočne zrezaného valca (valca s elipsovou podstavou) alebo dokonca máva tvar zrezaného vrchlíka elipsoidu. Ako nosná konštrukcia strechy sa používa väzníkový krov. Nosná konštrukcia šikmých a strmých striech Šikmé strmé strechy sú tvorené rovinnými strešnými plochami a ich výstavba si vyžaduje pomerne zložitý návrh a realizáciu nosných častí strešných konštrukcií. Jednotlivé konštrukčné prvky nosnej časti krovu totiž musia navzájom spolupôsobiť tak, aby vytvárali jeden celok. Naopak, veľkou výhodou je predovšetkým plnohodnotné využívanie podkrovných častí. Charakteristickou nosnou konštrukciou šikmých a strmých striech je väznicová sústava. Spočíva v podpieraní krokiev vodorovnými trámami, čiže väznicami. Krokvy sú položené kolmo na odkvap v smere najväčšieho spádu strešnej roviny. Väznice sú podopierané vo vzdialenosti 3,6 – 4,8 m plnými väzbami. Plné väzby môžu byť vytvorené ako stolice stojaté alebo ležaté. V prípade osadenia plnej väzby na pomúrnicu sa bočné šmykové sily musia preniesť cez pomúrnicu do stropnej konštrukcie či nadmurovky podkrovia pomocou oceľových kotiev.

Hambálkový krov.

Krov ležatej stolice.

Krovy väznicovej sústavy sa v poslednom čase čoraz väčšmi nahrádzajú krovmi hambálkovej sústavy, a to najmä pre ich jednoduchosť a ľahšiu montáž, úsporu drevného reziva, vytvorenie voľných podkrovných priestorov vhodných ako obytné miestnosti. Statický princíp je založený na pevných trojuholníkových rámoch tvorených dvojicou krokiev, ktoré sú spolu zviazané klieštinami, nazývanými hambálok, a stropnou konštrukciou (pri starších typoch ju nahrádzali stropné rámy), takže vzniká drevený trojuholník. Pri hambálkovej sústave je teda každá väzba plná. Priestorové stuženie v pozdĺžnom smere zabezpečujú uhlopriečne umiestnenie dosky alebo šikmé latovanie, prípadne pri niektorých druhoch krytiny šikmé debnenie. Hambálkové krovy z klasických profilov sú vhodné na rozpätia od 8 do 9,5 m. Pri dimenzovaní profilov treba v prípade obytného podkrovia zobrať do úvahy hmotnosť tepelnej izolácie a podbitia. Väzby sú osovo vzdialené 800, 900 alebo 1000 mm. Každý z týchto činiteľov kladie na konštrukčné riešenie krytiny rozličné požiadavky. Projektant objektu musí s nimi rátať, ak chce čo najvýhodnejšie vzájomne zlúčiť praktické a estetické hľadiská. Krytiny Krytina a doplnkové konštrukcie striech (nárožia, hrebeň, úžľabia...) sa musia navrhovať tak, aby do chráneného alebo vnútorného prostredia rodinné-

Krov stojatej stolice.

Schematické obrázky 3 typov najčastejšie používaných konštrukcií krovov rodinných domov ukazujú, ako konštrukčný systém krovu ovplyvňuje využiteľnosť podkrovia pre obytné účely.

2_2012

25


Strechy

Stresné „kurikulum vite”

ho domu neprepúšťali vodu. Krytiny rozdeľujeme podľa konštrukčného riešenia na povlakové a skladané. Povlaková krytina sa zhotovuje spájaním jednotlivých samostatných dielcov (pásov). Tie sa po položení vzájomne zlepia alebo pritmelia tak, že sa po celej ploche strechy vytvorí vodotesná a nepriedušná vrstva krytiny. Celistvou krytinou je napr. lepenková krytina, krytina z fólií, plastov či asfaltových šindľov. Týmto druhom krytiny sa pokrývajú šikmé strechy s malým sklonom. Samostatnú kapitolu tvoria fólie – krytiny na rovné strechy. Musia byť veľmi odolné proti starnutiu, odolné proti slnečnému žiareniu a pretrhnutiu. Už sme spomínali možné technické riešenia, avšak pri rovných strechách platí a vždy bude platiť – 100 % kvalita realizácie práce je jedinou zárukou, že strecha bude dlhodobo plniť svoju funkciu. Skladané krytiny Tento typ vrchného hydroizolačného plášťa striech sa označuje názvom škridla. Medzi tento typ patria kusové hlinené škridly a tiež betónové či plechové. Jednotlivé kusy krytiny sa ukladajú (vešajú) a u strmších striech nad 50 % aj klincujú k nosnému roštu, ktorý tvoria strešné laty priklincované ku krokvám krovu. Hydroizolačný systém, ktorý tvoria škridly, sa dnes istí podstrešnými poistnými vodonepriepustnými fóliami. Dostatočná vodotesnosť a nepriepustnosť škridiel je zabezpečovaná dodržaním výrobcom predpísaného sklonu strechy pre ten ktorý typ krytiny. Problémy pre stavebníkov nastávajú v momente výberu materiálu svojej krytiny. Betón – hlina? Pálená krytina z hliny má na Slovensku stáročnú tradíciu, avšak veľmi silným konkurentom sú betónové škridly vyrábané najnovšími technológiami lisovania špeciálne namiešaných (hĺbkovo farbených) zmesí. Môžeme jednoznačne konštatovať, že všetky typy škridiel sú dnes na takej kvalitatívnej úrovni, že neexistuje reálny dôvod neveriť údajom výrobcov o mrazuvzdornosti, pevnosti... Výrobcovia ponúkajú k základnej krytine aj všetky doplnkové kusové tvarovky, takže neexistuje dôvod „urobiť“ strechu, ktorá tečie. Všetko je v rukách remeselníkov.

26

2_2012

Keramická strešná krytina Keramické škridly sa vyrábajú formovaním a pálením z hliny. Tento druh strešnej krytiny je vhodný na novostavby, renovácie aj sanácie. Výrobcovia ju zvyčajne ponúkajú ako kompletný strešný systém. V ponuke nájdete aj rozličné tvarové variácie ako škridla rovinná, plastická, korýtková a podobne. Podľa metódy tvarovania rozoznávame škridly rezané a pálené. Medzi základné vlastnosti keramickej strešnej krytiny patrí odolnosť voči chemickým vplyvom a UV žiareniu, ďalej tvarová stálosť, nepresiakavosť a priedušnosť, odolnosť voči mrazu, zdravotná neškodnosť, ohňovzdornosť, farebná stálosť a podobne. Jej životnosť je 80 až 100 rokov. Engoba: je matný, neglazovaný povlak, vytvorený na povrchu škridly pred vypálením, máčaním alebo nastriekaním. Dodáva požadovaný odtieň. Glazúra: vytvára na škridle sklovitý povrch, ktorý zabraňuje usádzaniu nečistôt, machov, rias a podobne. Tieto farebnosti tak dávajú hlinenej škridle punc modernosti a elegancie, a preto sa nemusíme obávať, hlinené strechy sa budú robiť aj v treťom tisícročí. Betónová strešná krytina Vyrába sa z cementu, piesku, vody a prímesí. Povrch tejto strešnej krytiny môže byť hladký alebo granulovaný. Betónovú strešnú krytinu možno použiť na všetky typy budov. Keďže má nízku nasiakavosť a s tým súvisiacu vysokú mrazuvzdornosť, je vhodná tiež do náročnejších prírodných podmienok. Využíva sa pri sklone od 7 stupňov do 60 stupňov. V ponuke nájdete škridly so špeciálnou povrchovou úpravou, ktorá udržuje ich dlhodobo čistý vzhľad. Prieniku vody do strechy zabraňujú drážky po celej dĺžke škridly. Betónová škridla má aj dobré akustické vlastnosti. Bridlicová krytina Používa sa najmä pre architektonické riešenie. Každý položený kus sa opracováva individuálne priamo na streche. Väčšiemu využívaniu tejto

strešnej krytiny bráni vysoká cena a náročné opracovanie. Dováža sa k nám zo Španielska a Nemecka. Jej výhodami je malá nasiakavosť, veľká mrazuvzdornosť, dobré tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti ako aj pevnosť a pružnosť. Jej životnosť je neobmedzená. Bitúmenové šindle Bitúmenová krytina sa vyrába lisovaním vláknitej osnovy, ktorá je napustená organickou živicou a impregnovaná bitúmenovým materiálom. Základom je bitúmenový materiál (modifikovaný asfalt) s organickými alebo anorganickými nosnými zložkami. Povrchovo je upravená prírodnou bridlicou alebo kamennou drvinou. Tie predlžujú jej životnosť a chránia pred UV žiarením. Plechová strešná krytina Táto strešná krytina je ľahká a farebne mnohotvárna, preto si získava obľubu hlavne v rekonštrukcii alebo u objektov netradičnej architektúry. Medzi najdrahšie plechové krytiny patria medený a titánzinkový plech, ktoré sú prakticky nezničiteľné a dokonale odolné. Dnes nájdeme v ponuke plech v tvare profilovanej krytiny. Na jej výrobu sa môže použiť buď oceľ, hliník – farebne, alebo bez úpravy, meď, zinok a jeho zliatiny. V súčasnosti je v popredí najmä tvarový variant pripomínajúci svojím vzhľadom škridlu. Nevyžaduje si debnenie krovu – stačí latovanie. Krytina sa položí za veľmi krátky čas, pretože diely plechovej krytiny sú veľkorozmerné. Používa sa pri strechách so sklonom od 8 do 90 stupňov. Plech býva od výrobcov povrchovo upravený, napríklad posypaný kamennou drvinou alebo potiahnutý vrstvou plastu. Plechová strešná krytina sa dodáva tiež v podobe drobných šablón s rôznymi rozmermi. Medzi výhody tejto strešnej krytiny patrí nízka hmotnosť, záruka 30 rokov, takmer žiadna údržba a rýchla pokládka. Redakčne spracované z firemných podkladov Zdroj fotografií: Mediterran Slovakia s.r.o., VillaTesta, s.r.o., archív redakcie


Firemná prezentácia

V SÚČASNEJ DOBE JE KLADENÝ VYSOKÝ DÔRAZ NA ÚSPORU ENERGIÍ. TOMU SA PRISPÔSOBUJÚ AJ TRENDY PRI VÝROBE MATERIÁLOV POUŽÍVANÝCH PRI VÝSTAVBÁCH BUDOV. JEDNÝM Z TAKÝCHTO MATERIÁLOV, KTORÝ SA POUŽÍVA PRI ZATEPĽOVANÍ, JE POLYURETÁNOVÁ PENA, KTORÁ MÁ VEĽMI DOBRÉ TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI.

Kvalitná tepelná izolácia strechy Horizonzálny spoj panelu.

Late – z oceľového profilu s otvormi a povrchovou úpravou ALUZINK® zabudované priamo v paneli.

Parotesná hliníková fólia.

Zpolyuretánovej peny je vyrábaný aj tepelnoizolačný systém ISOTEC®, ktorý sa používa najmä na zatepľovanie šikmých striech. Novinkou je aj možnosť zateplenia fasád. Jednou z hlavných výhod takéhoto materiálu, oproti iným materiálom používaným na zatepľovanie, je stálosť tepelnoizolačných parametrov po mnoho desiatok rokov od inštalácie systému. Čo je to ISOTEC® ISOTEC® je tepelnoizolačný systém pre zateplenie nových i rekonštruovaných šikmých striech. Hoci je tento materiál na Slovensku novinkou, je vyrábaný a používaný v Európe už niekoľko desaťročí. Jeho kvalitné tepelnoizolačné vlastnosti sú známe a v praxi overené. Väčšina produktov používaných na zatepľovanie striech je vyrábaných z materiálov na báze minerálnej vlny alebo polystyrénu. ISOTEC® je vyrábaný z polyuretánovej peny s uzavretou pórovitosťou. Tento materiál sa vyznačuje veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami (hodnoty sú uvedené v tabuľke), ktoré sú na rozdiel od iných materiálov konštantné po mnoho rokov od jeho inštalácie. Jeden z dôvodov, prečo ostáva tepelný odpor dlhodobo konštantný, je ten, že veľmi dobre odoláva vlhkosti. Vlhkosť, voda, vodná para sú jednými z najdôležitejších činiteľov,

Vetranie – otvory na latiach zabezpečujú prúdenie vzduchu medzi panelmi a strešnou krytinou a tým je zaručené dokonalé odvetranie strešného plášťa.

ktoré zhoršujú tepelnoizolačné vlastnosti (tepelný odpor) bežných izolačných materiálov. Materiál, z ktorého je vyrobený ISOTEC®, je nenasiakavý a panely, z ktorých sa skladá, sú obalené parotesnou hliníkovou fóliou s reflexným účinkom. Preto je možnosť prieniku vlhkosti do panelov ISOTEC® takmer nulová. Výrobca ISOTEC®-u, ako jediný spomedzi výrobcov strešných izolačných materiálov, uvádza hodnotu tepelného odporu materiálu nielen na začiatku, ale aj po 25 rokoch od zabudovania v strešnej konštrukcii. Kvalitné tepelnoizolačné vlastnosti a ich stálosť sú teda jednou z hlavných výhod tohto systému. V paneli je zabudovaná strešná lata, vyrobená z oceľového plechu s povrchovou úpravou ALUZINK®. Strešná lata je perforovaná pre dokonalé odvetranie a odvodnenie dutiny pod strešnou krytinou. Každý panel je v oboch smeroch vybavený zámkami pre zostavenie do kompaktného tepelnoizoHrúbka panelu (mm) Počiatočný súčiniteľ tepelnej vodivosti λmean, (W.m-1.K-1) Počiatočný súčiniteľ prechodu tepla Umean, (W.m-2.K-1) Počiatočný tepelný odpor Rmean, (m2.K.W-1) Stabilizovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD, (W.m-1.K-1) (po 25 rokoch zabudovania v strešnej konštrukcii) Stabilizovaný súčiniteľ prechodu tepla UD, (W.m-2.K-1) (po 25 rokoch zabudovania v strešnej konštrukcii) Stabilizovaný tepelný odpor RD, (m2.K.W-1) (po 25 rokoch zabudovania v strešnej konštrukcii)

lačného strešného plášťa. Panely sa montujú zhora priamo na konštrukciu krovu (bez nutnosti debnenia, inštalácie hydroizolačných fólií a iných pomocných konštrukcií). Tvoria teda kompaktný strešný plášť bez tepelných mostov. ISOTEC® tvorí kompletnú potrebnú skladbu strešného plášťa pod krytinou. Strecha pokrytá panelmi ISOTEC® je nielen tepelne izolovaná, ale zároveň aj vodotesná. Montáž je jednoduchšia a rýchlejšia. Systém kladenia panelov zvrchu na krov umožňuje veľmi jednoduchým spôsobom vyriešiť izoláciu priznaného krovu. V čase neustáleho zvyšovania cien energií stojí určite za zváženie investícia do kvalitnej izolácie, ktorá dlhodobo znižuje tepelné straty, a tým aj náklady na vykurovanie. ISOTEC® je vyrábaný v hrúbkach 60, 80, 100 a 120 mm. Šírka panelu je variabilná podľa typu použitej krytiny – je to vlastne rozpon latovania pre krytinu. Výrobcom je talianska firma Brianza Plastica. Výhradným distribútorom pre Slovenskú republiku je firma PROFI-TRADE Slovakia s. r. o. Sídlo firmy: PROFI – TRADE Slovakia s.r.o. Na Hôrke 408/1, 040 01 Košice – Kavečany 0911 941 640, 09154 941 640 Prevádzka: Opatovská cesta 81, 040 01 Košice e-mail: isotec@profi-trade.sk, www.isotec.sk

60 0,021 0,35 2,86

80 0,021 0,26 3,81

100 0,021 0,21 4,76

120 0,021 0,18 5,71

0,024

0,024

0,024

0,024

0,40

0,30

0,24

0,20

2,50

3,33

4,17

5,00

2_2012

27


Firemná prezentácia

21

Viac ako

rokov skúseností...

Fúkaná celulózová tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS a jej pouzitie v „moderných” stavbách. ZA VYSOKÝMI NÁKLADMI NA VYKUROVANIE MÔŽE BYŤ AJ NEODBORNE VYKONANÁ ALEBO NEDOSTATOČNÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA. JEDNOU Z VHODNÝCH ALTERNATÍV PRE ZATEPLENIE AJ NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE CELULÓZOVÁ IZOLÁCIA CLIMATIZER PLUS. Úspora energií a pozitívny prístup k ekológii je fenomén 21. storočia. S pojmami energetická náročnosť domov alebo pasívny a nízkoenergetický dom sa stretávame často v súvislosti s výstavbou moderných stavieb. Častejšie však riešime energetickú náročnosť v existujúcich bytoch, domoch a obytných stavbách. A to i vtedy, keď sú relatívne novo postavené (v posledných 20 rokoch). Mnohé stavebné firmy, pri všetkej úcte, totiž podceňovanie detailov a projekčných návrhov považovali takmer za „národný šport“.

Pasívna stavba s riešením zateplenia obytného podkrovia.

Masívna hrúbka pre zateplenie, vytvorená styčníkovou konštrukciou v hrúbke 400 mm.

Aplikácia zateplenia podkrovia pasívnej stavby.

Jeden z veľmi účinných prostriedkov, ako znížiť náklady na vykurovanie v zimnom období a zároveň zvýšiť komfort interiéru v lete, je systém fúkanej celulózovej izolácie CLIMATIZER PLUS. CLIMATIZER PLUS je prírodná izolačná hmota z celulózy, ktorá sa nafúkava do striech, do stropov, podláh či podkroví. CLIMATIZER PLUS vykazuje výborné izolačné hodnoty nielen v zime, ale aj v lete – jeho využitie vedie k úsporám energie, redukovaniu nákladov na vykurovanie, zníženiu vzniku emisií CO2, a tým i k zlepšeniu životného prostredia. Izolačnú vrstvu CLIMATIZER PLUS je možné vy-


Ukončenie obálky stavby drevovláknitou doskou s aplikáciou tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS v hrúbke 300 mm.

Výstavba drevostavby pasívneho domu pred prípravou realizácie zateplenia CLIMATIZER-om PLUS.

Zafúkanie stropu pasívnej stavby s tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS v hrúbke 600 mm.

tvoriť i na veľmi ťažko prístupných miestach, čím sa spoľahlivo zabráni vzniku škárovej prievzdušnosti. Okrem toho sa difúziám otvorený izolačný systém postará o príjemnú izbovú klímu, pretože vyrovnáva kolísanie vlhkosti. Pri ukladaní tepelnoizolačných materiálov hrá ľudský faktor veľmi dôležitú úlohu. V prípade aplikácie celulózových vlákien prostredníctvom pneumatického plnenia, teda zafúkaním izolo-

vaného prostredia, nie je potrebné primeriavať, zarezávať a ani nijako inak upravovať izolačný materiál (ako je to napríklad pri kladení doskovej tepelnej izolácie). Aplikácia „fúkanej“ celulózovej izolácie CLIMATIZER PLUS v projektoch a realizáciách pasívnych a nízkoenergetických stavieb či podkroví je čoraz viac sa rozširujúcim variantom ku klasickým

doskovým izoláciám. Je to tak zrejme preto, lebo technicky sú porovnateľné a kvalitná celulóza poskytuje ešte pridanú hodnotu v podobe vynikajúcich montážnych a ekologických parametrov. Izolácia je v plnom priereze s možnosťou aplikácie v masívnych hrúbkach až do 40 cm v kolmých konštrukciách, kde prebieha aplikácia prostredníctvom špeciálnych koncoviek a aplikačných zariadení pre takéto realizácie. Máme na našom konte už množstvo realizácií certifikovanými aplikačnými firmami v rámci celej SR, včítane prekonzultovania skladbových konštrukcií či už s investorom alebo projekčnou zložkou. Na záver Všetci hovoria, že dôležitá je cena. My hovoríme, že cena má byť primeraná ponuke a kvalite; znamená to, že treba rozlišovať izolačné materiály, ich vlastnosti a odporúčaný spôsob zabudovania. Individuálny prístup ku každej aplikácii zateplenia, riešenie pre niekoho nepodstatných detailov je pre nás veľakrát „alfou a omegou“ celého zateplenia. Používanie toho istého tepelno-izolačného materiálu, jednej a tej istej značky a kvality v období viac ako dvoch desaťročí je pre nás veľkou devízou a prínosom pre naše skúsenosti v prospech každého nášho zákazníka. Je dobré si preveriť aj referencie svojho potenciálneho dodávateľa prác, ktoré by mali byť výsledkom jeho skúseností a spokojnosti zákazníkov.

VUNO HREUS, s.r.o. www.climatizer.sk Izolácia budúcnosti.


Firemná prezentácia

Viac ako standard

Tepelnoizolacný systém Baumit open VÝCHODISKOM PRE REALIZÁCIU TEPELNOIZOLAČNÉHO SYSTÉMU JE ZVYČAJNE POŽIADAVKA NA ÚSPORU ENERGIE. ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA VŠAK PONÚKA OVEĽA VIAC. SAMOZREJME ZA PREDPOKLADU, ŽE SA ROZHODNETE PRE TO SPRÁVNE RIEŠENIE A MATERIÁLY. SO ŠPIČKOVÝM, VYSOKO PAROPRIEPUSTNÝM TEPELNOIZOLAČNÝM SYSTÉMOM BAUMIT OPEN ZÍSKATE AJ OPTIMÁLNU VNÚTORNÚ KLÍMU A PRÍJEMNÉ BÝVANIE.

Baumit open – jedinečné riešenie pre každú fasádu Či staviate novostavbu alebo rekonštruujete dom, tepelnoizolačný systém Baumit open predstavuje jedinečné riešenie pre každú fasádu. Kľúčovým komponentom tohto systému je difúzne otvorená polystyrénová fasádna izolačná doska Baumit openTherm, ktorá je zárukou optimálneho prestupu vodných pár v obvodovej stene, čím sa minimalizuje riziko vzniku kondenzácie vodnej pary v konštrukcii. Izolačné dosky sú perforované, vďaka čomu majú približne 4 x vyššiu paropriepustnosť ako klasické polystyrénové fasádne izolačné dosky pri zachovaní rovnakých tepelnoizolačných vlastností. Alternatívu predstavuje sivá izolačná doska s bielou reflexnou vrstvou Baumit open reflect, ktorá sa môže pochváliť vylepšenými izolačnými vlastnosťami – ponúka až o 23 % vyšší tepelnoizolačný účinok. Vďaka spomínaným vlastnostiam je možná realizácia zateplenia aj v prípade zvýšenej vlhkosti muriva. Systém vhodne dopĺňa vysoko paropriepustná lepiaca stierka Baumit openContact na báze bieleho cementu, ktorou nalepíte fasádne izolačné dosky z klasického alebo extrudovaného polystyrénu, v prípade ich lepenia na novostavbu bez omietky dokonca bez použitia rozperných kotiev. Okrem veľmi dobrej priľnavosti k podkladu sa táto lepiaca hmota vyznačuje ľahkou spracovateľnosťou, čo poteší každého, najmä, pri realizácií stierkovej vrstvy, na ktorú sa tiež používa. Vďaka

30

2_2012

rýchlejšiemu zreniu lepiacej hmoty, oproti iným stierkovacím hmotám, sa skracuje technologická prestávka pred ďalším krokom realizácie, čím dochádza k úspore času. Čo môže byť v niektorých prípadoch určite výhodou. Dizajn a ochrana fasády v jednom Poslednou vrstvou v skladbe tepelnoizolačného systému je tenkovrstvová prefarbená omietka.

Jej výberu je však potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Fasáda – to je tvár nášho domu. Nielenže od nej požadujeme, aby poskytovala ochranu, spĺňala požadované tepelnotechnické vlastnosti, ale tiež aby mala dlhú životnosť a aby sa jednoducho udržiavala. Z ponuky tenkovrstvových prefarbených omietok Baumit si môžete vybrať tú, ktorá najviac spĺňa vaše predstavy. Vysoko paropriepustnú minerál-


nu omietku na báze silikátov Baumit openTop alebo novú omietku, ktorá v sebe spája klasické prednosti pravej silikátovej omietky s najnovším vývojom nanotechnológií – omietku Baumit NanoporTop. Vďaka svojim vlastnostiam výrazne chráni povrch budov pred rôznym znečistením. Jej povrch je mikroskopický hladký, takže čiastočky nečistôt sa môžu len ťažko usadiť. Špeciálna receptúra tak spolu so silami prírody zabezpečuje samočistenie jej povrchu. Omietka je vysoko paropriepustná, jej povrch schne obzvlášť rýchlo, čo zabraňuje vytvoreniu základu pre uchytenie rias a húb a výrazne napomáha znižovaniu pôsobenia nepriaznivých vplyvov na fasádu. Výsledkom je dvojnásobne dlho čistá a pekná fasáda. S omietkou Baumit NanoporTop bude fasáda vášho domu aj v prostredí rušného mesta dlhodobo čistá a krásna. Ušetríte tak na údržbe fasády, ktorá si v prípade omietky Baumit NanoporTop vyžiada menej často realizáciu nového náteru a s ňou spojené nemalé náklady. Originálna a štýlová fasáda Vďaka zavedeniu nového systému farieb Baumit Life na náš trh sa v oblasti fasád otvára pred

S individuálnym stvárnením fasády a jej štruktúry, ktoré sa podľa aktuálnych trendov dostávajú čoraz viac do popredia, už nemusíte klásť medze svojej fantázii.

nami nová éra farieb. Baumit Life, momentálne najaktuálnejší a v Európe najväčší systém fasádnych farieb, je rozmanitý, individuálny a príťažlivý ako život sám. Baumit Life tvorí 94 hlavných trendových odtieňov Style, z ktorých každý má 8 zosvetlení. Systém farieb dopĺňa 6 bielych tónov a 36 omietok MosaikTop pre zvýraznenie detailov. Spolu až neuveriteľných 888 tónov.

Výhody systému Baumit open 4 x vyššia paropriepustnosť izolačných dosiek open ako klasických polystyrénových fasádnych izolačných dosiek minimálne riziko vzniku kondenzácie vodnej pary v konštrukcii optimálna vnútorná klíma a príjemné bývanie lepiaca hmota, ktorá je garanciou najvyššej kvality a úžitkových vlastností vďaka výborným vlastnostiam lepiacej hmoty je možná, v prípade novostavieb bez omietky, realizácia bez kotvenia realizácia zateplenia aj v prípade zvýšenej vlhkosti muriva všetky komponenty tepelnoizolačného systému sú skúšané podľa ETAG 004 nový systém farieb Baumit Life zohľadňujúci požiadavky trhu a existujúce trendy v oblasti fasádnych farieb Tepelnoizolačný systém Baumit open ako aj všetky jeho komponenty sú skúšané podľa ETAG 004 a v mnohom prekračujú predpísané minimálne požiadavky noriem a predpisov. Od rodinných domov až po bytové domy predstavuje tento kontaktný tepelnoizolačný systém riešenie, ktoré ponúka svojim užívateľom nielen optimálnu vnútornú klímu a príjemné bývanie ale aj dlhú životnosť a záruku najvyššej Baumit kvality. Nenechajte nič na náhodu. Rozhodnite sa pre originál Baumit systém.

Myšlienky s budúcnosťou.

www.baumit.sk

2_2012

31


Firemná prezentácia

Chytrá izolácia® v lete chladí UŽ VÁS NEBAVÍ V LETE TRÁVIŤ SVOJ VOĽNÝ ČAS V PREHRIATOM PODKROVÍ? UŽ NECHCETE POČÚVAŤ ZVUK ZAPNUTEJ KLIMATIZÁCIE ALEBO VENTILÁTORA? UŽ NECHCETE PLATIŤ ZA ENERGIU, KTORÚ SPOTREBÚVATE PRI KLIMATIZOVANÍ VÁŠHO DOMU? NEVHODNÁ SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA MÁ ZA PRÍČINU TO, ŽE PODKROVIE VÁŠHO DOMU NEMÔŽETE POHODLNE VYUŽÍVAŤ CELÝ ROK.

Pri rekonštrukciách striech sa vo svojej praxi stretávam s tým, že pri odkrytí strechy, miesto úhľadne naskladanej minerálnej vaty medzi krokvami, nachádzame zaparený a plesnivý materiál, ktorý je prelezený od kún a myší. Sami uznáte, že takto izolované podkrovie neplní svoju izolačnú funkciu ani v zime ani v lete. Pýtate sa: “Aké je riešenie?“ Rozhodne nie je vhodným riešením kúpiť si klimatizáciu. Klimatizácia neodstráni príčinu vysokých teplôt vo vašom dome. Správna voľba nie je ani dočasné riešenie ako zatienenie strešných okien vonkajšími žalúziami. Vždy musíte hľadať komplexné riešenie danej situácie, ktoré ponúka dlhodobú funkčnosť. Voľba vhodného typu tepelnej izolácie Nie každá izolácia, ktorá chráni váš objekt pred chladom v zimnom období, ochráni váš dom pred teplom v lete. Medzi najvhodnejšie izolácie patrí Chytrá izolácia®. Táto izolačná pena dokonalo vyplní celý izolovaný priestor včítane dutín a zle prístupných rohov a miest. Rada: Pri výbere izolácie sledujte tieto parametre: Izolácia by po celú dobu životnosti domu nemala sadať – sadnutá izolácia stráca

Porovnanie izolačných materiálov Druh izolácie Hodnota (lambda) Vlastnosti Izolačné schopnosti Odolnosť proti vlhkosti – nasiakavosť Tlaková sila Hmotnosť Riziko podráždenia pokožky Riziko vzniku plesní Požiarna bezpečnosť Samozhášavosť Riziko zmršťovania materiálu Vzťah k životnému prostrediu Recyklovateľnosť Neobsahuje CFC, HCFC, HFA Nepriaznivé prostredie pre hlodavce Vzduchotesnosť Pružnosť v stavebných konštrukciách Priepustnosť vodných pár Hodnotenie (počet hviezdiček)

32

2_2012

Chytrá izolácia® 0,036

Minerálna vlna 0,038

Celulóza 0,039

PUR 0,028

EPS 0,035

xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 60

xxx xx x xx x xx xxxx xx x xx x xx x x xxx xxxx 32

xx xxx x xx xx xxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxx 45

xxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxx xx x x xxxx xxx xx x 43

xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x xx xx x x xx 40

svoju izolačnú schopnosť. Izolácia by nemala meniť svoju objemovú hmotnosť – zvýšená objemová hmotnosť zhoršuje tepelno – izolačné vlastnosti. Izolácia by nemala vo svojej skladbe zadŕžať vlhkosť – vlhkosť zhoršuje izolačné schopnosti a zapríčiňuje vznik plesní. Izolácia musí dokonalo vyplniť všetky detaily – miesta za pomúrnicou, nárožiach a úžľabiach sú kritickými miestami pri izolovaní strechy. Izolácia by mala vytvárať celistvú izolačnú vrstvu – pri doskových a rohožových izoláciách sú škáry medzi jednotlivými izoláciami miestom tepelných strát. Výber vhodnej firmy Do zateplenia by ste sa nemali púšťať sami. Každý typ izolácie má svoje technologické postupy, ktoré pri nedodržaní zapríčiňujú nedostatočnú funkciu tepelnej izolácie a dokonca môžu v budúcnosti poškodiť ďalšie konštrukčné prvky vášho domu. Na trhu sa objavujú firmy, ktoré pravidelne menia svoje obchodné meno, ktoré včera prevádzkovali reštauráciu a dnes ponúkajú tepelnú izoláciu s 30 ročnou zárukou. Takýchto firiem sa vyvarujte. Rada: Pri výbere si zistite, ako dlho stavebná firma pracuje v oblasti zatepľovania stavieb. Firma s dlhodobou praxou vám môže garantovať kvalitnú prácu a dodržanie záručných podmienok. Pýtajte sa na konkrétne referencie vo vašom okolí. Šetrite svoje peniaze Jedna investícia do kvalitnej izolácie vám zaistí, že nebudete musieť vynakladať vysoké finančné čiastky do montáže a prevádzky klimatizačnej jednotky. V letných mesiacoch vám Chytrá izolácia® ušetrí peniaze za spotrebovanú energiu pri chladení obytného priestoru a v zimnom období ušetríte za vykurovanie vášho domu. Iba vhodný izolačný materiál, odborná realizačná firma a dôkladné riešenie všetkých detailov vám zaručí príjemné prostredie vo vašom dome počas horúcich letných dní. Nechajte si poradiť od odborníkov a kontaktujte Chytrú izoláciu® Pavel Chrž, LIKO - S www.chytraizolacia.sk


DOKONALÉ ZATEPLENIE TRADÍCIA

DOKONALÉ UTESNENIE

STÁLOSŤ VLASTNOSTÍ

ÚSPORA ENERGIE

ZDRAVÉ PROSTREDIE

Ž A E T I R T E UŠ

70%

VYKUROVANIE A N V O D A L K NÁ IZOLÁCIOU Í CHYTROU PRI ZATEPLEN

®

www.chytraizolacia.sk

LIKO-S, spol. s r.o. Polianky 5, 841 01 Bratislava mobil: + 421 903 465 908 tel.: +421 2 64 28 55 27 e-mail: pavel.chrz@liko-s.sk www.chytraizolacia.sk

RÝCHLOSŤ ZATEPLENIA


Okná

O výbere

a zabudovaní

OKIEN do stavby

O POŽIADAVKY NA ZNIŽOVANIE STRÁT ENERGIÍ SA PREJAVUJÚ ZAVÁDZANÍM NOVÝCH KONŠTRUKČNÝCH RIEŠENÍ AJ V OKNÁRSKYCH TECHNOLÓGIÁCH. TRENDOM JE NEUSTÁLE ZLEPŠOVAŤ TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI OKNA AKO VÝROBKU POUŽÍVANÍM VÄČŠÍCH STAVEBNÝCH HĹBOK PROFILOV A IZOLAČNÝCH ZASKLENÍ, ALE AJ TECHNOLÓGIÍ NA ZABUDOVANIE OKNA DO STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE...

34

2_2012

krem ušetrených peňazí tieto nové systémy poskytujú neporovnateľný komfort bývania, či už z hľadiska pohody vnútorného prostredia (teplota, prúdenie vzduchu) alebo aj z hľadiska vynikajúcej zvukoizolácie. Ako sa má orientovať záujemca o „svoje nové“ okno v tomto dynamicky sa rozvíjajúcom stavebnom odbore? Naše odborné združenie SLOVENERGOokno® vám v tomto príspevku zhrnie niekoľko rád, ako postupovať, ako a na čo sa pýtať pri rokovaniach v obchodných kanceláriách výrobcov okien. 1. Výber materiálu na výrobu okien Výber materiálovej bázy je často prvým rozhodnutím kupujúceho pri výbere okna. Na výber má okná vyrobené z dreva, plastu alebo hliníka a často sú to aj kombinácie drevo – hliník a podobne. Technológia výroby drevených okien (nazývaných aj eurookná) je dnes už neporovnateľná s technológiami spred dvadsiatich rokov. Konštrukcia hranola eliminuje nepriaznivé vlastnosti dreva, spôsobené rozmerovými zmenami vplyvom vlhkosti. Často prezentovaným handicapom drevených okien je starostlivosť o povrchovú úpravu. Ide o prírodný materiál, a tak, ako

sa staráme o povrchovú úpravu dreveného nábytku, tak je potrebné sa starať o povrchovú úpravu drevených okien. Na trhu sa ponúkajú okná s desaťročnou zárukou na povrchovú úpravu. Avšak pokiaľ takáto záruka je poskytovaná výrobcom okna, musí byť garantovaná dodávateľom náterového systému. U tohto garantovaného systému musí totiž výrobca okien spĺňať náročné výrobné podmienky. V opačnom prípade je to len zavádzanie kupujúceho. U plastových okien by sme si nemali vyberať z profilov podľa počtu komôr, ale z tých, ktorých stavebná hĺbka je väčšia ako 70 mm. To isté platí aj u drevených okien. Pri profiloch určených na výrobu drevených a plastových okien je okrem stavebnej hĺbky dôležitý súčiniteľ prechodu tepla, označovaný veľkým písmenom U a dolným indexom, malým f (frame). Medzi povrchovými stenami plastového profilu sú na zvýšenie práve tohto Uf vnútorné priehradky vyplnené vzduchom a niekedy aj iným izolačným materiálom. „Boj“ o Uf vedie niektorých výrobcov plastových profilov k nahrádzaniu kovových výstuh nachádzajúcich sa v najväčšej vnútornej komore profilu inými materiálmi, ktoré majú priaznivejšie


tepelno-technické vlastnosti. Výstuhy zabezpečujú tvarovú stabilitu plastového profilu a v prípade použitia ocele zasa znižujú jeho tepelno-technické vlastnosti. Správny druh použitej výstuhy vždy predpisuje výrobca plastového profilu vo svojom technickom predpise. Pri pochybnostiach odporúčame si tento predpis vyžiadať na nahliadnutie a overiť si tak vhodnosť ponúkaného riešenia. Zavedením energetických štítkov vydávaných združením SLOVENERGOokno® sme odstránili potrebu sledovať súčinitele prechodu tepla jednotlivých komponentov okna. Stačí zaujímať sa len o celkovú energetickú bilanciu okna a túto porovnávať s inou skladbou okna. Dôležitý je výber dodávateľa okna. Je nutné rozlišovať spracovateľa profilového systému (výrobcu okna), ktorým je napríklad slovenský výrobca okna, a výrobcu profilového systému, napr. plastového, ktorým je najčastejšie zahraničná firma v Nemecku, Belgicku, Anglicku a pod. Okná vyrobené z rovnakého profilu dvoma rozličnými spracovateľmi profilového systému nemusia byť rovnaké. Dnes má spracovateľ profilového systému veľkú zodpovednosť za výsledné vlastnosti celého okna. Súvisí to s výberom dodávateľov komponentov na výrobu okna, kde má najväčší podiel zodpovednosti výber výrobcu izolačného skla.

Slovenská technická norma s označením STN 70 1621 a názvom: Izolačné sklá. Požiadavky na vzhľad a rozmery, odporúča uzavretie zmluvy o kvalite izolačných skiel medzi výrobcom okna a výrobcom izolačného skla. Plnenie takejto zmluvy je jedna z podmienok na označovanie okien energetickými štítkami, ale aj dôkazom záujmu výrobcu okien o kvalitu izolačných skiel z pohľadu dlhodobého zachovania deklarovaných vlastností stanovených najčastejšie výpočtom. Pri výbere výrobcu okna sa odporúča voliť známe spoločnosti s dostatočnými referenciami a niekoľkoročným pôsobením na trhu. Malý, neznámy výrobca – spracovateľ plastového profilu bez dostatočných referencií láka nízkou cenou, ale riziko, že po prvej zime nebudete mať kde okno reklamovať, je vysoké. Tlak na ceny vedie niektorých výrobcov k radikálnym zľavám, ktoré môžu byť dôsledkom, že výrobca predáva pod vlastné náklady (čo asi málokedy, pretože je to cesta do krachu) alebo výrobok „oberie“ o také technické parametre, ktoré síce na prvý pohľad nie sú zistiteľné, ale určite sa prejavia hneď v prvom roku po skončení záruky. Od dodávateľa požadujte predloženie referencií a dôvodov, prečo (okrem ceny) si jeho okno máte práve vy kúpiť. Je to jeden z možných spôsobov, ako sa vyhnúť sklamaniam, ktoré určite nastanú, keď upadne eufória z pocitu

„dobrej kúpy“ zlacneného výrobku. Členovia združenia SLOVENERGOokno® sa preukazujú energetickým štítkom nalepeným na výrobku alebo pripojeným k dokumentácii odovzdávanej kupujúcemu. Na to, aby mohol výrobca okna ku svojmu výrobku pripojiť energetický štítok, musí (okrem prv uvedenej zmluvy o kvalite izolačných skiel) zabezpečovať používanie vo svojom okne len označených materiálov a komponentov, musí zabezpečovať výrobný proces v súlade s platnými normami a smernicami a tento proces musí mať pod neustálou kontrolou. Pri reklame, predaji a styku so zákazníkom sa riadi schváleným kódexom člena združenia. http://www.slovenergookno. sk/kodex.htm Samozrejmosťou by malo byť vydanie vyhlásenia o zhode na základe skúšok vykonaných notifikovanou osobou, t.j. kompetentným skúšobným ústavom. V nijakom prípade nekupujte okná od výrobcu, ktorý vám vyhlásenie ani po vyžiadaní neukáže alebo rozmery okien (dverí) uvedené vo vyhlásení zhody nekorešpondujú s ponúkanými. O spôsobilosti dodávateľa sa môžete napríklad presvedčiť otázkami na spracovateľa plastového profilu, ktorý by mal vedieť o možnostiach riešenia rozmerových zmien na slnkom namáha-

2_2012

35


Okná

ných plastových oknách. Veľkosť rozmerov okien sa riadi rozmerovými obmedzeniami stanovenými spracovateľskými príručkami alebo STN 74 6101-1 (u drevených okien), limitnými rozmermi určenými výrobcami izolačných skiel a dodávateľmi celoobvodových kovaní. Pokiaľ výrobca alebo dodávateľ nedisponuje takýmito informáciami, radšej ho rýchlo opustite. O tepelnotechnických parametroch okien Jednou z podstatných vlastností súčasných okien je ich tepelná izolácia. Okenné konštrukcie obvodového plášťa sa podieľajú 15 – 30 % na ploche obvodových konštrukcií. Tepelnoizolačné vlastnosti týchto konštrukcií sú 5- až 10-krát nižšie ako tepelnoizolačné vlastnosti obvodového plášťa budovy. Výber vhodných okenných konštrukcií do stavby z pohľadu tepelnoizolačných vlastností, popri iných opatreniach, sú prioritnými úlohami z hľadiska budúcich prevádzkových nákladov na vykurovanie budovy. Na tepelnoizolačných vlastnostiach okien sa podieľa izolačné sklo, nepriesvitné časti rámu, tesnenia a kovania. Hodnota súčiniteľa prechodu tepla udáva množstvo tepla, ktoré prejde za jednotku času jedným m2 dielca pri teplotnom rozdiele vzduchu medzi interiérom a exteriérom 1 Kelvin (K). Mernou jednotkou je W/(m2K). Čím je táto hodnota nižšia, tým je lepšia tepelná izolácia dielca. Je nutné v ponukách rozlišovať súčiniteľ prechodu izolačného skla (Ug), nepriesvitnej časti (krídlo a rám okna), označený Uf a celého okna, označený Uw. Každý z uvedených súčiniteľov je možné stanoviť meraním alebo výpočtom. Výpočtové hodnoty sú spracované aj do tabuliek, z ktorých je možné jednoduchým spôsobom pri známom súčiniteľovi prechodu tepla izolačného skla (Ug) a nepriesvitnej časti okna, rámu a krídla (Uf) zistiť súčiniteľ prechodu celého okna (Uw). Najčastejšie reklamovaným defektom okien s izolačnými dvojsklami je kondenzácia vodnej pary na zasklení. Kondenzácia vodnej pary na zasklení je dôsledkom nízkej povrchovej teploty a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu. Povrchová kondenzácia na vnútornej strane okna začína vždy v rohoch, najmä

36

2_2012

z dôvodu dodatočného ochladenia, ktoré je spôsobené tepelným mostom. Na vznik tohoto tepelného mostu majú významný vplyv použité dištančné profily izolačných skiel. Materiál, z ktorého je vyrobený dištančný profil, ovplyvňuje lineárny stratový súčiniteľ charakterizujúci prídavný tepelný tok v dôsledku interakcie medzi rámom krídla a zasklením a sklenenou výplňou. Udáva množstvo tepelnej energie unikajúce vplyvom dištančného profilu medzi sklami. Čím je nižšia hodnota, tým je lepší. Podľa STN 73 0540-2: 2002 rámy, nepriesvitné a priesvitné výplne otvorov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu menšou alebo rovnou 50 % musia mať na každom mieste povrchovú teplotu nad teplotou rosného bodu. Teploty rosného bodu sú uvedené v tabuľke 1 pre rôzne povrchové teploty a relatívne vlhkosti vzduchu.

častejšie respiračné onemocnenia. Optimálne hodnoty relatívnej vlhkosti, ktorým je človek dlhodobo adaptovaný, sú okolo 40 %. O akustike okna Z pohľadu kvality životného prostredia sa do-

Tabuľka 1: Stanovenie teploty rosného bodu na základe teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Relatívna vlhkosť vzduchu v % Teplota °C 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -

10 -27,9 -21,2 -26,4 -25,6 -24,8 -24,0 -23,1 -22,3 -21,6 -21,0 -20,2 -19,5 -18,7 -17,9 -17,2 -16,4 -15,7 -14,9 -14,1 -13,2 -12,5 -11,7 -11,0 -10,3 - 9,6 - 8,8 - 8,0 - 7,3 - 6,5 - 5,7 - 5,0

20 30 40 -20,2 -15,4 -12,0 -19,3 -14,5 -11,1 -18,5 -13,7 -10,2 -17,7 -12,9 - 9,4 -16,8 -12,0 - 8,5 -15,9 -11,2 - 7,6 -15,0 -10,3 - 6,6 -14,2 - 9,4 - 5,7 -13,5 - 8,5 - 4,8 -12,8 - 7,6 - 3,8 -12,0 - 6,7 - 2,9 -11,1 - 5,9 - 2,0 -10,2 - 5,0 - 1,2 - 9,4 - 4,2 - 0,3 - 8,6 - 3,3 + 0,6 - 7,8 - 2,4 + 1,5 - 6,9 - 1,5 + 2,4 - 6,0 - 0,7 + 3,3 - 5,2 + 0,2 + 4,2 - 4,5 + 1,0 + 5,1 - 3,6 + 1,9 + 6,0 - 2,8 + 2,7 + 6,8 + 2,0 + 3,6 + 7,7 - 1,2 + 4,5 + 8,6 - 0,3 + 5,4 + 9,5 + 0,5 + 6,3 + 10,4 + 1,3 + 7,1 +11,3 + 2,1 + 7,9 +12,2 + 3,0 + 8,7 + 13,1 + 3,8 + 9,6 + 14,0 + 4,6 + 10,5 +14,9

50 - 9,2 - 8,2 - 7,3 - 6,4 - 5,5 - 4,6 - 3,7 - 2,8 - 1,8 - 0,8 + 0,1 + 0,9 + 1,7 + 2,6 + 3,5 + 4,5 + 5,5 + 6,5 + 7,4 + 8,3 + 9,3 +10,2 +11,1 +12,1 +12,9 +13,8 +14,8 +15,8 +16,7 +17,5 +18,4

60 • 6,8 - 5,8 - 5,0 - 4,1 - 3,1 - 2,2 - 1,3 - 0,4 + 0,6 + 1,6 + 2,5 + 3,5 + 4,4 + 5,3 + 6,2 + 7,2 + 8,1 + 9,1 +10,1 +11,0 +12,0 +12,9 +13,9 +14,7 +15,7 +16,7 +17,7 +18,5 +19,5 +20,4 +21,4

70 - 4,8 - 3,8 - 2,6 - 1,9 - 1,0 - 0,1 + 0,8 + 1,8 + 2,8 + 3,8 + 4,8 + 5,7 + 6,5 + 7,5 + 8,5 + 9,5 + 10,5 + 11,5 + 12,4 + 13,4 + 14,3 + 15,3 + 16,3 + 17,2 + 18,2 + 19,2 +20,2 +21,0 +22,0 +23,0 +24,0

80 - 2,8 - 1,9 - 1,0 - 0,1 - 0,8 + 1,8 + 2,8 + 3,8 + 4,8 + 5,8 + 6,8 + 7,8 + 8,7 + 9,7 +10,6 +11,6 +12,6 +13,5 +14,5 +15,4 +16,4 +17,4 +18,3 +19,3 +20,3 +21,3 +22,3 +23,2 +24,2 +25,2 +26,2

90 - 1,4 - 0,4 + 0,6 + 1,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5 + 5,5 + 6,5 + 7,4 + 8,4 + 9,4 +10,4 +11,4 +12,3 + 13,3 +14,3 + 15,3 +16,3 + 17,3 +18,3 +19,3 +20,3 +21,3 +22,3 +23,3 +24,2 +25,2 +26,2 +27,2 +28,2

100 0,0 + 1,0 + 2,0 + 3,0 + 4,0 + 5,0 + 6,0 + 7,0 + 8,0 + 9,0 +10,0 +11,0 +12,0 +13,0 +14,0 + 15,0 +16,0 + 17,0 + 18,0 + 19,0 +20,0 +21,0 +22,0 +23,0 +24,0 +25,0 +26,0 +27,0 +28,0 +29,0 +30,0

Tabuľka 1: Stanovenie teploty rosného bodu na základe teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Ak je v prostredí dlhodobo prekračovaný limit relatívnej vlhkosti vzduchu viac než 70 %, je tento stav väčšinou sprevádzaný rastom plesní. Spóry plesní sú vo vzduchu všade okolo nás a vlhko a teplo sú optimálne podmienky pre ich masívny rast a šírenie. Vo vykurovacom období nastáva často aj opačný extrém. Relatívna vlhkosť vzduchu klesá pod 20 %. To predstavuje pre ľudský organizmus už celkom nefyziologické prostredie, keď dochádza ku vysýchaniu slizníc, klesá tak obranyschopnosť organizmu a vyskytujú sa

O výbere

a zabudovaní

OKIEN do stavby

Teplota °C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


stávajú čoraz viac do popredia akustické vlastnosti okien. Šírenie zvuku závisí od fyzikálnych vlastností prostredia (vo vzduchu pri 20 °C sa zvuk šíri rýchlosťou 340 m/s). Zvuk sa nešíri vo vákuu. Tabuľka č. 2 prezentuje maximálne hladiny akustického tlaku v závislosti od účelu využitia daných miestností.

Miestnosť, priestor Hladina akustického tlaku (dB) Spálne, knihovne 20 až 30 Byty, obývacie izby 20 až 40 Školy 25 až 40 Kiná a konferenčné sály 30 až 40 Jednotlivé kancelárie 30 až 45 Veľké kancelárie typu open-space office 40 až 50 Pisárne, obchodné domy, reštaurácie 45 až 55 Tabuľka 2: Maximálne úrovne akustického tlaku v miestnostiach.

Faktory, ktoré ovplyvňujú nepriezvučnosť zasklenia: a) pri jednoduchom zasklení zväčšenie hrúbky skla prináša mierne zvýšenie nepriezvučnosti; b) u jednoduchého vrstveného skla alebo vrstveného skla s akustickými PVB fóliami dochádza k výraznému zvýšeniu nepriezvučnosti; c) u izolačného dvojskla vždy je nutné navrhovať nesymetrické dvojsklá, navrhovať dvojsklá s dostatočne širokou vzduchovou dutinou, navrhovať väčšie hrúbky skiel, používať vrstvené sklá miesto skiel obyčajných, v prípade vysokých nárokov na zvukovo izolačné vlastnosti zasklenia používať vrstvené sklá s akustickými PVB fóliami. V kontraste s vyššie uvedenými faktormi sú faktory, ktoré nemajú vplyv na zvýšenie nepriezvučnosti zasklenia: poradie skiel v izolačnom dvojskle;

použitie skiel s povlakmi; tepelne tvrdené sklá; použitie argónu ako izolačného plynu v dutine izolačného dvojskla. V reálnych prevádzkových podmienkach môžu stavebnú nepriezvučnosť skiel ovplyvňovať tieto parametre: rozmery vlastného skla a rámu; spôsob zabudovania; vzduchotesnosť okna, spôsob tesnenia; akustické prostredie, zdroje hluku, umiestnenie a spôsob zabudovania okna vzhľadom na zdroj hluku. Pri vyhodnotení stavebnej nepriezvučnosti je nutné zvážiť všetky uvedené parametre pre výber vhodného druhu zasklenia. V niektorých prípadoch je užitočné konzultovať návrh zasklenia so špecialistami na stavebnú akustiku a prípadne vykonať kontrolné akustické merania. Stavebná nepriezvučnosť okien a presklených fasád nezávisí len od zasklenia samotného, ale tiež od zasklievacieho rámu a jeho zabudovania v daných prevádzkových hlukových podmienkach. Okenný rám nesmie mať otvorené medzery a dutiny, musí byť dokonale utesnený dvojitým tesnením proti prenikaniu vlhkosti a z dôvodu zníženia infiltrácie. Kvalitný vzduchotesný

okenný rám zvyšuje nepriezvučnosť až o 2 dB v porovnaní s nepriezvučnosťou samotného zasklenia. Naopak nekvalitný rám so zlým tesnením spôsobí zníženie nepriezvučnosti samotného zasklenia až o 10 dB. Tiež je nutné venovať pozornosť osadeniu okenného rámu, nesmie zostať medzera medzi ostením a okenným rámom, táto medzera musí byť vzduchotesne uzavretá. Tabuľka 3: Kategórie vzduchovej nepriezvučnosti.

Kategória Index RW (dB) 0

≤ 24

1

25 – 29

2

30 – 34

3

35 – 39

4

40 – 44

5

45 – 49

6

≥ 50 2_2012

37


Okná

Úlohy, ktoré rieši projektant Pri stanovení požiadaviek na okná pre konkrétnu stavbu je nezanedbateľná účasť projektanta. Umiestnenie budovy podľa svetových strán má rozhodujúci vplyv na reguláciu prestupu slnečného žiarenia a svetla. V oblastiach s horúcou klímou a intenzívnym slnečným svitom po celý rok je základnou požiadavkou pri výbere zasklenia obmedzenie prestupu svetla (a solárneho faktora). Naopak, v oblastiach s nižšou intenzitou slnečného žiarenia je dôležitou požiadavkou dostatočná možnosť denného osvetlenia. Špeciálne sklá môžu mať veľmi nízku priepustnosť svetla, používajú sa tam, kde hrozí nebezpečenstvo oslňovania vnútorných priestorov. Veľmi vysoká priepustnosť svetla sa dosahuje pomocou čírych skiel. Akokoľvek je príjemné byť obklopený „množstvom“ svetla, mali by sme mať na pamäti, že intenzita svetla by nemala byť príliš vysoká. Vplyvom vysokej intenzity osvetlenia v zornom poli vzniká oslnenie. Zníženie alebo zmenšenie zasklených plôch nie je vhodným riešením, pretože sa zvýši kontrast medzi oknom a stenou, v ktorej je okno osadené, a tým sa zvýši nepohodlie. Použitím skiel s povlakmi s nižšou svetelnou priepustnosťou je možné oslnenie obmedziť. Pri výbere skiel je dobré mať na pamäti, že izolačné dvojsklá s povlakom prepúšťajú o cca 11 % viac viditeľného svetla a o cca 26 % viac energie zo slnečného žiarenia oproti izolačným trojsklám. Izolačné trojsklá majú však o cca 45 % menšie tepelné straty oproti izolačným dvojsklám. Bezpečnosť výrobku patrí medzi základné požiadavky na okná. Výrobok a jeho upevnenie

38

2_2012

O výbere

a zabudovaní

OKIEN do stavby

v stavbe musí byť v súlade s normatívnymi predpismi (eurokód zaťaženie vetrom: STN EN 1991-1-4/NA). Zvýšenú pozornosť treba venovať v prípade umiestnenia okien vo vyšších podlažiach, vo veternejších oblastiach a v prípade veľkých rozmerov. Národná príloha harmonizovanej STN EN 14351-1+A1/2011 obsahuje tabuľky, pomocou ktorých je možné na základe výsledkov počiatočnej skúšky priradiť umiestnenie okna nad zemou. Podľa týchto zaťažení musia byť dimenzované aj kovania upevňujúce krídlo v ráme okna. Vyvarujte sa výrobcov, ktorí dokážu vyrobiť akýkoľvek rozmer okna bez ohľadu na obmedzenia dané kovaním alebo izolačným sklom. Podobne je kategorizovaná aj vodotesnosť okna. O rizikách z pohľadu zaťaženia krídel okien pri používaní musí byť užívateľ dostatočne informovaný. Hrúbka a tvar výstuh u plastových okien má vplyv na tuhosť rámov okien. Bezpečnosť použitých chemikálií pri výrobe najmä dreveného okna (lepidlá, náterové látky) musí byť potvrdená notifikovanou osobou. Okná a vonkajšie dvere na všeobecné použitie musia obsahovať CE označenie stanovené zákonom a obsahujúce informácie o výrobku podľa STN EN 14351-1: 2006 + A1:2010. Výrobca, ktorý sa nehanbí za svoj výrobok, má na výrobku ďalšie

identifikačné údaje, obsahujúce o. i. aj dátum výroby alebo číslo šarže, podľa ktorého je možné v budúcnosti zameniť diel alebo dokúpiť doplnok (napr. protihmyzovú sieťku). Pokiaľ máte možnosť, navštívte dodávateľovu výstavnú miestnosť a informujte sa o týchto označeniach výrobku. Predídete tým možným neskorším sklamaniam. Skôr než uzavriete kontrakt Objednávku je nutné realizovať písomne formou zmluvy o dielo, ktorá obsahuje podrobnú špecifikáciu všetkých materiálov a polotovarov. Súčasťou zmluvy by malo byť poskytnutie informácií o kupovanom výrobku (súčiniteľ prechodu tepla objednaného rozmeru okna, nielen skla alebo profilu, informácia o dosiahnutých vlastnostiach prototypu okna pri skúškach, tzv. klasifikácia vlastností okien a návody na obsluhu a údržbu). Nemali by ste zabudnúť ani na spôsob likvidácie (pri výmene starých okien) a či je táto v cene prác. Odporúčame požadovať zabezpečenie likvidácie starých výrobkov a stavebných materiálov ekologickým spôsobom vrátane odovzdania dokladu o tejto likvidácii (zákon o ekodizajne alebo o odpadoch). Dodávateľ musí poskytnúť minimálne 60-mesačnú záruku na vlastné výrobky a montáž. Na kvalitu dodávateľa poukazuje aj schopnosť poskytnúť k nahliadnutiu podrobný reklamačný poriadok, spôsob poskytovania záručného a pozáručného servisu na vlastné výrobky a montáž. Schopnosť výmeny náhradných dielov, najmä tesnení, po prekročení ich fyzickej životnosti. Pri voľbe rozmerov je potrebné prihliadať aj na možnosť neskoršej výmeny izolačných skiel. Pri drevených oknách je nutné pri vyšších záručných dobách


požadovať existenciu oprávnení udelených výrobcovi dreveného okna dodávateľom náterového systému na okná. Výber montáže – zabudovania do stavby Dodávateľ okna musí byť schopný zabezpečiť vlastnými alebo zmluvnými pracovníkmi montáž okien do stavby v súlade s projektom a zásadami uvedenými v STN 73 3134. Desatoro správnej montáže okien podľa tejto normy má nasledovné pravidlá: Pravidlo 1: Okno alebo dvere musia byť upevnené v stavebnom otvore mechanickými prostriedkami. Peny, lepidlá a podobné materiály ako upevňovacie prostriedky nie sú povolené. Pravidlo 2: Počas montáže sa ubezpečte, či tesniace materiály sú suché, aby sa zachovala ich tepelnoizolačná funkcia! Pravidlo 3: Pri voľbe upevňovacích prostriedkov je nutné vziať do úvahy umožnenie dilatácie materiálov vplyvom vlhkosti a teploty. Sily spôsobené dilatáciou stavebnej konštrukcie nesmú byť prenesené na konštrukciu okna alebo dverí. Uchytenia tiež musia rešpektovať rozmiestnenie stĺpikov a priečnikov, teda vodorovných a zvislých deliacich prvkov, a dodržať minimálne odstupy od nich. Nedodržaním týchto odstupov dochádza k nepredpokladanému priebehu vnútorných síl v rámoch, vzniku pnutí a deformáciám. Následkom je nepriliehanie rámu krídla k rámu okna, čím dochádza k nedoliehaniu vnútorných tesnení v profiloch, k netesnostiam, infiltrácii chladného vzduchu a prieniku hnaného dažďa. Pravidlo 4: Usporiadanie vrstiev v škáre musí umožňovať odvetranie (difúziu vodných pár) smerom von! Ochranné opatrenia sú potrebné aj zvonka. Montážnu penu alebo iný izolačný materiál v pripojovacej škáre okna je nutné chrániť aj zvonka! Zvlhčenie izolačného materiálu o 5 % zníži jeho tepelnotechnické vlastnosti o 50 %! Platí princíp: Zvnútra tesnejšie ako zvonka! Pravidlo 5: Použitá izolačná (plniaca) pena musí

vyplniť celú škáru medzi oknom a stavebnou konštrukciou! Ak tepelná izolácia nevypĺňa škáru ostenia a nadpražia po celej šírke a dĺžke, resp. obvode rámu okennej konštrukcie, môže v detaile poklesnúť teplota pod teplotu rosného bodu, čo priamo vedie ku kondenzácii. Pravidlo 6: Vyžaduje sa: Uzavretie pripojovacích škár vo vonkajšom plášti budovy musí zodpovedať stavu techniky a musí zabezpečovať trvalé hermetické utesnenie. Pravidlo 7: Oblasti rohov exteriérových strán parapetov musia byť hydroizolačne utesnené, aby nedošlo k nasiaknutiu tepelnej izolácie pod vonkajšou parapetnou doskou. Pravidlo 8: Treba dbať na dostatočné tepelné zaizolovanie exteriérovej strany parapetu pod vonkajšou parapetnou doskou a zároveň zamedziť prieniku vodnej pary do detailu z interiéru. Pravidlo 9: Ako kontaktný materiál sa na tesniacu penu nikdy nepoužije omietka! alebo: Paropriepustná omietka nie je dostatočnou ochranou pred pôsobením vzdušnej vlhkosti produkovanej v interiéri. Pravidlo 10: Styky a spoje musia byť utesnené účinnými tesniacimi materiálmi s požadovanou životnosťou, odolávajúce vplyvu počasia, dilatačným pohybom a objemovým zmenám. Ako sa možným chybám pri montáži vyvarovať? Do zmlúv na montáž okien zakotviť požiadavku montáže podľa STN 73 3134 a požadovať montáž len od montážnych skupín vyškolených združením SLOVENERGOokno® podľa tejto normy! Vyškolení pracovníci preukazujú svoju spôsobilosť správne montovať okná do stavby osvedčením – montážnym pasom®. Záver V tomto príspevku sme sa snažili čitateľovi priblížiť niektoré zásady pri výbere alebo montáži okien, ktoré je potrebné mať na pamäti pri kúpe

okna alebo dverí. Netreba byť špecialistom na každú oblasť, je potrebné byť dobrým pozorovateľom správania sa predávajúceho. Pokiaľ predávajúci viac rozpráva ako predkladá písomné doklady, je potrebné sa mať na pozore. Spokojnosť s dobre fungujúcim výrobkom vám bude odmenou za čas strávený pri čítaní tohto príspevku a pri vyhodnocovaní ponúk výrobcov okien. Prof. Ing. Anton Puškár, PhD., SvF STU v Bratislave Ing. Pavol Panáček, PhD., tajomník združenia SLOVENERGOokno

Združenie SLOVENERGOokno® sa snaží už 5 rokov usmerňovať laickú verejnosť pri výbere okien v SR vydávaním energetických štítkov na okná. Energetické štítky sa stali po určitom vývoji garanciou, že v okne sú zabudované tie materiály, z ktorých je vypočítaná energetická bilancia okna a výrobca plní základné požiadavky stanovené harmonizovanou normou na okná, ktoré sú navyše doplnené ďalšími požiadavkami združenia vyplývajúcimi zo stanov a kódexu správania sa člena na trhu, najmä voči svojim zákazníkom. Garancia, zatriedenia okien do správnej energetickej triedy združením SLOVENERGOokno® vedie dnes už viacerých investorov požadovať takéto štítky od svojich dodávateľov – výrobcov okien. Energetické štítky sa stali (zatiaľ dobrovoľnou) bázou na porovnávanie tepelnoizolačných vlastností okien rôzneho materiálového vyhotovenia, pretože uľahčujú orientáciu zákazníkov v kvalite. Kvalita zabudovania okna do stavby je nie menej dôležitá ako výber dobrého okna. Združenie sa v roku 2010 spolupodieľalo na vydaní STN 73 3134 opisujúcej základné požiadavky na montáž okien. Tlak výrobcov a najmä domácich predajcov tesniacich materiálov na zabudovanie okien viedol združenie SLOVENERGOokno® k riešeniu ďalšej STN 73 3133 stanovujúcej požiadavky na tieto tesniace systémy. Na veľtrhoch CONECO – RACIOENERGIA prezentovalo združenie SLOVENERGOokno® prostredníctvom svojich členov najprv „Desatoro správnej montáže okna“ a „Desatoro zásad pri výbere kvalitného okna“. Boli vydané manuály prístupné na internetovej stránke združenia, ale aj na http://www.floowie. com/sk/slovenergookno/publikacie. Tieto publikované informácie by tiež mali napomôcť bežnému záujemcovi o kúpu okna.

2_2012

39


Viac svetla a čerstvého vzduchu v podkroví Vpustite do podkrovných priestorov svojho domu alebo bytu viac svetla a vzduchu a premeňte ho na príjemnejšie a zdravšie miesto na život! Málo vieme o tom, že svetlo je dôležité nielen pre našu psychickú pohodu, ale aj pre naše zdravie. Životné podmienky svojho bývania môžeme zlepšiť nielen v novostavbách, ale aj pri plánovaní rekonštrukcie existujúceho podkrovia. A to aj v prípade takého podkrovia, ktoré už má strešné okná. V tom prípade sa oplatí uvažovať o ich výmene, pretože ponuka sa stále rozširuje a technické parametre sa prudko zlepšujú.

Priame slnečné svetlo je nenahraditeľné. Dokázané je, že nedostatok denného svetla môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Riešenie ponúkajú veľké presklené plochy strešných okien VELUX.

Ako budovy ovplyvňujú naše zdravie Vo vnútri budov trávime 90 % svojho času, preto veľmi záleží na kvalite vzduchu, ktorý v nich dýchame, i na tom, či budova priaznivo pôsobí na našu fyzickú i psychickú pohodu. Málo svetla môže prispievať k vzniku depresií, hlavne v zimnom období. Prieskumy Svetovej zdravotníckej organizácie ukázali, že prekvapujúci podiel (až 30 %) nových i rekonštruovaných budov trpí takzvaným „syndrómom chorých budov” (SBS, sick building syndrom). Na jeho vzniku sa podieľajú nedostatok svetla, zlá ventilácia a použité stavebné materiály, ktoré môžu uvoľňovať do prostredia potenciálne nebezpečné látky (nielen toxické, ale i dráždivé, alergénne). Ich účinky sa nedostatočnou výmenou vzduchu zosilňujú. Dostatočné preslnenie domu spolu s účinným vetraním je zárukou vytvorenia zdravého domova bez plesní a ďalších alergénov. Denné svetlo zvyšuje schopnosť učenia a sústredenia Dostatok denného svetla zásadným spôsobom ovplyvňuje aj motiváciu a schopnosť sústredenia. „Štúdie uskutočnené v Spojených štátoch dokázali súvislosť medzi prítomnosťou denného svetla spolu s možnosťou výhľadu z miestnosti

do okolia a lepšími študijnými výsledkami sledovaných subjektov, lepšími kognitívnymi výsledkami v kanceláriách a vyššími tržbami v obchodoch. Svetlo je „droga”, ktorá stimuluje produkciu serotonínu, dopamínu a gama-aminomastných kyselín v ľudskom tele, a tým zlepšuje kontrolu nad rôznymi podnetmi, motiváciou, svalovou koordináciou, zvyšuje sa pokoj a schopnosť sústredenia,” tvrdí Lisa Heschong, vedúca spoločnosti Heschong Mahone Group a autorizovaná architektka. Čím väčšia presklená plocha, tým lepšie Ak plánujete podobu budúcej novostavby, chystáte sa využiť dosiaľ neobývané priestory pod strechou, rekonštruovať či zlepšiť existujúce obytné podkrovie, buďte veľkorysí a vpustite dovnútra dostatok denného svetla a čerstvého vzduchu. Častokrát stačí len vymeniť staršie strešné okná, alebo zvýšiť ich počet. Súčasné možnosti technickej realizácie zostáv strešných okien vás prekvapia. Môžete si vybrať zo širokej škály strešných a doplnkových okien, alebo inštalovať okná na ploché strechy. Spoločnosť VELUX ponúka aj novinky: strešnú terasu GEL alebo


strešný balkón GDL Cabrio, ktoré vznikajú jednoduchým otvorením zostavy strešných okien a razom otvoria vaše podkrovie do voľného priestoru. Elegantným a inovatívnym riešením sú svetlovody, ktoré dokážu priviesť dostatok denného svetla do miestnosti bez okien, situovaných uprostred dispozície domu alebo bytu. Okrem presvetlenia ušetria aj energiu – cez deň nemusíte využívať umelé svetlo. Podľa odporúčaní vedcov a architektov má presklená plocha zodpovedať minimálne 10 % podlahovej plochy miestnosti. So strešnými oknami a doplnkami VELUX získate istotu technicky dokonalých riešení. Vynikajúce izolačné vlastnosti okien vám zaručia viac svetla, čerstvého vzduchu a lepšie spojenie s okolím. Presvetlené a prevzdušnené priestory budú mať pozitívny vplyv na vašu psychiku, či už samotným množstvom svetla, alebo estetikou svetelných hier a spracovaním interiéru a v neposlednej rade vás potešia aj znížené náklady za vykurovanie. Aktívny dom Aktívny dom predstavuje koncept kvalitného moderného bývania a zosobňuje budúce trendy, ktoré sú dostupné už dnes. Stojí na troch hlavných bodoch: zdravej vnútornej klíme s dostatkom denného svetla a čerstvého vzduchu, nízkej spotrebe energie a ohľaduplnosti k životnému prostrediu. Aktívny dom plný denného svetla a čerstvého vzduchu poskytuje svojim obyvateľom maximálny komfort s čo najpríjemnejším a najzdravším vnútorným prostredím. Inšpirujte sa aktívnym domom s názvom Dom pre život (Home for Life), ktorý postavili v rámci experimentálneho projektu VELUX Model Home 2020 v Dánsku. Aj vy môžete mať bývanie budúcnosti, ak uplatníte princípy aktívneho domu a necháte dom presvetliť prirodzeným svetlom, ktoré do interiéru vpustia práve strešné okná. Pamätajte, že ovplyvniť kvalitu svojho bývania, a tým aj života môže každý z nás.

Aktívny dom ponúka zdravú vnútornú klímu, ktorú charakterizuje dostatok denného svetla a čerstvého vzduchu. Na obrázku interiér a exteriér aktívneho domu s názvom Dom pre život, ktorý stojí v dánskom Aarhuse. Tento dom je súčasťou experimentálneho projektu VELUX Model Home 2020, ktorý testuje myšlienku aktívneho domu s cieľom vytvárať domy na mieru prirodzeným potrebám ich obyvateľov.

www.velux.sk

Denné svetlo zásadným spôsobom ovplyvňuje motiváciu a schopnosť sústredenia. Okná – sprostredkovatelia denného svetla v budovách – sú mimoriadne dôležité.


Firemná prezentácia

OKNÁ A DVERE

PRE NÍZKOENERGETICKÉ

A PASÍVNE DOMY SÚČASNÉ TRENDY RODINNÝCH I BYTOVÝCH DOMOV SÚ VO VÝSTAVBE KOMFORTNÝCH NÍZKOENERGETICKÝCH A PASÍVNYCH DOMOV. Z HĽADISKA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI JE CIEĽOM BUDÚCNOSTI VÝSTAVBA NULOVÝCH, BA AŽ PLUSOVÝCH DOMOV.

Na dosiahnutie týchto cieľov pri výstavbe treba mať schopného dodávateľa s čo najširším množstvom technických riešení vhodných pre daný projekt. Nevyhnutnosťou je pritom komplexnosť dodávky a kompetentnosť. Európsky trend trhu okien už niekoľko rokov smeruje k neustále sa zlepšujúcim tepelnoizo-

lačným a zvukovoizolačným vlastnostiam okien. V súčasnosti sa javí ako jediná ekonomicky výhodná cesta v zlepšovaní tepelnoizolačných hodnôt rámov a sklených výplní. A to znamená používanie nových, hrubších rámov a hrubších zasklievacích systémov. Rámy (hliník, drevo, plast) sa dnes už bežne používajú v hrúbke nad 80 mm; ako zasklenie sa čoraz viac používajú izolačné trojsklá, ba začínajú sa používať už aj štvorsklá (severné fasády). Rehau svoj nový vývojový rad používaný v klimatických podmienkach Nemecka, Rakúska, Čiech, Slovenska, atď. buduje na stavebnej hrúbke 86 mm.

V roku 2008 sme uviedli na trh nový revolučný systém GENEO, ktorý je konštruovaný na báze Profilový systém kompozitných materiálov a jeho nástup a náGENEO PHZ sledný predaj možno hodnotiť ako mimoriadne úspešný. V súčasnosti tvorí podiel tohto systému v celej palete REHAU až 20 %. Vývoj profilového systému GENEO úspešne pokračoval. V súčasnosti REHAU ponúka vynikajúcu energetickú efektívnosť a stabilitu vo všetkých dimenziách. Systém GENEO pozostáva z klasického okenného systému s variabilnými hodnotami súčiniteľa prechodu tepla rámu Uf - závislých od požiadaviek zákazníka, pričom rozhoduje výplň funkčných komôr. Je možné dosiahnuť hodnotu Uf až 0,85 W/m2K. Systém spĺňajúci aj požiadavky certifikácie pre pasívne domy je GENEO PHZ. Je to inovovaný profilový systém, kde sme pomocou nového komorového stredového tesnenia, ďalších tepelnoizolačných vlo-

42

2_2012

žiek a konvekčnej prepážky v detaile zasklenia dosiahli hodnotu súčiniteľa prechodu tepla rámu Uf = 0,79 W/m2K, ktorá vyhovela a prešla certifikáciou v Inštitúte pre pasívne domy v Darmstadte. Za tento systém sme získali Zlatú plaketu výstavy CONECO 2011 a úspešne sme sa opäť vzdialili od konkurencie. Okná a balkónové dvere je možné doplniť aj kvalitnými dverami s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Systém vchodových dverí GENEO je opäť vyrobený z materiálu RAU-FIPRO, čo nám umožňuje robiť biele vchodové dvere bez oceľovej výstuže a dosahovať neuveriteľné hodnoty tepelnej izolácie Uf = 0,76 W/m2K. Pri tejto kombinácií rámu a špeciálnej dvernej výplne prekrývajúcej krídlo dosiahuje celkový súčiniteľ prechodu tepla dverí Ud = 0,51 W/m2K. Aj pri použití oceľovej výstuže v profiloch (pri väčších resp. farebných dverách) má tento systém vynikajúcu tepelnú izoláciu Uf = 1,1 W/m2K (pre porovnanie dverné 70 mm systémy majú Uf = 1,6 W/m2K). Je to systém s troma tesniacimi rovinami po celom obvode. Ponúkame ich aj s dizajnovým riešením skrytých pántov. Posledným systémom uzatvárajúcim rodinu GENEO je exkluzívny systém zdvíhavo-posuvných dverí, ktoré sú tiež z materiálu RAU-FIPRO a dosahujú hodnotu Uf = 1,3 W/m2K. Z tohto systému je možné spraviť jedno otváravé krídlo až 3 m široké a 2,6 m vysoké, respektíve pri švorkrídlovom prvku dosiahnuť šírku až 10 metrov, teda aj celú šírku miestnosti, a tým dosiahnuť príjemný a jedinečný pocit spojenia s prírodou. Tento systém dverí má dole hliníkový


Zdvíhavo-posuvné dvere GENEO- detail osadenia

Systém vchodových dverí GENEO

prah vysoký len 20 mm, ktorý spĺňa požiadavky na bezbariérové riešenie. Všetky typy výrobkov (okná, balkónové dvere, vchodové dvere, sklopno-posuvné dvere, zvíhavo-posuvné dvere) v kombinácii s vhodne zvolenými typmi zasklenia, prípadne výplní spĺňajú požiadavky kladené na výrobky vhodné

Komplexnosť systému GENEO

pre pasívne domy. Rozbehnutá výroba a spracovanie profilov Geneo® na Slovensku vo firmách FENESTRA Sk, PLAST-MONT, AWINDOR, BALA, MC Plast a RAKY stav, ako aj enormne stúpajúci záujem o kúpu výrobkov zo systému GENEO potvrdzujú, že už aj na Slovensku je dostatok investorov, ktorí pri investíciách počítajú. To znamená,

že nekupujú len najlacnejšie okná od málo známych výrobcov, ale hľadajú kvalitu a úsporu v podobe ušetrených peňazí, vzhľadom na nespotrebovanú tepelnú energiu. Okrem ušetrených peňazí tieto nové systémy poskytujú neporovnateľný komfort bývania z hľadiska pohody vnútorného prostredia (teplota, prúdenie vzduchu) ako aj z hľadiska vynikajúcej zvukovej izolácie. Nie je problém pri dobre zvolenom type zasklenia dosahovať zvukový útlm aj cez 48 dB. A práve kľud, ticho a pohoda výrazne pôsobia na vaše zdravie. Veľmi dôležitou súčasťou nových kvalitných okien a dverí je zodpovedná príprava jednotlivých stavených detailov spojených s montážou týchto, väčšinou veľkých a ťažkých, okenných elementov. Tieto detaily riešení, ich aplikáciu aj celkovú podporu architektom poskytuje náš plánovací softvér. Program okrem bežných výpočtov, posúdení a riešení detailov umožňuje aj výpočet priebehu teplôt v ostení. Pomocou tohto programu je možné najlepšie nájsť a vyriešiť detaily pre danú budovu. A preto sú na mieste otázky: Prečo nevyužiť poradenstvo firmy Rehau a jej systémových spracovateľov – výrobcov okien? Prečo sa nerozhodnúť pre kúpu okien z profilov, ktoré už dnes spĺňajú kritéria, ktoré budú bežné a nutné o pár rokov? A preto porozmýšľajte, porovnajte a správne sa rozhodnite! Ing. arch. Marian Macko, Rehau s.r.o.

2_2012

43


Chcete sa dozvedieť viac o oknách GENEO z high-tech materiálu RAU-FIPRO

www.rehau.sk/geneo

* Zníženie energetických strát na okne pri výmene starých drevených /plastových okien z 80-tych rokov [Uf = 1,9 W/(m2K); Ug = 3,0 W/(m2K)] za okná z profilov GENEO [Uf = 0,91 W/(m2K); Ug = 0,5 W/(m2K); veľkosť okna 123 x 148 cm]. Stavba Auto Priemysel


Life Tepelnoizolačné systémy

Ideálne prostredie pre váš život

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/507 66 51

Tepelnoizolačné systémy s novou paletou farieb Life fe Fasáda domu by mala byť nielen pekná, ale tiež užitočná. Povrchové úpravy v nových farebných odtieňoch Life sú plne kompatibilné so všetkými tepelnoizolačnými systémami Baumit. Jedinečný tepelnoizolačný systém Baumit open zabezpečí vďaka svojej priepustnosti vodných pár optimálnu vnútornú klímu a príjemné bývanie. Tepelnoizolačný systém Baumit Star je hviezdou v kvalite použitých materiálov. Obidva tepelnoizolačné systémy predstavujú najvyššiu kvalitu zateplenia bez kompromisov.

Váš dom. Vaše farby. Váš Life.


Firemná prezentácia

Predstavujeme omietky

Parexlanko HOVORÍ SA, ŽE FASÁDA DÁ STAVBE RODINNÉHO DOMU TVÁR. JEJ FAREBNOSTI, ALE AJ SPRACOVANIU A VÝBERU MATERIÁLU, Z KTORÉHO JE VYTVORENÁ, MUSÍME VENOVAŤ PATRIČNÚ POZORNOSŤ. FASÁDA JE EXTRÉMNE NAMÁHANÁ KLIMATICKÝMI ZMENAMI (SLNKO, MRÁZ, DÁŽĎ...), TAKŽE JEJ ZLOŽENIE A MATERIÁLY, Z KTORÝCH JE VYHOTOVENÁ, MUSIA DLHODOBO ODOLÁVAŤ ZMENÁM POČASIA.

46

2_2012

Konečná povrchová úprava fasád stavieb sa realizuje dvoma spôsobmi. Prvým je vyhotovenie vonkajších minerálnych omietok štandardnými technológiami omietania a druhým je použitie kontaktných zatepľovacích systémov, na ktoré sa nanesie tenká vrstva povrchovej úpravy (akryl, silikát, silikón).

Na slovenský trh priniesla firma STUCCO Construction zo Spišskej Starej Vsi dve novinky pre vonkajšie povrchové úpravy fasád. Ide o materiál z produkcie francúzskej spoločnosti Parexlanko a.s., ktorá patrí k najväčším svetovým výrobcom fasádnych produktov.


Medzi klasické omietkové systémy patrí systém Monrex GF, ktorý je možné použiť pri všetkých technológiách murovania z tvárnicových blokov. Podmienkou však je rovinnosť povrchov a samozrejme, použitie správnej murovacej technológie odporučenej výrobcom tvárnic. Omietací systém sa nanáša na povrch bez tzv. prednástreku a jeho dvojvrstvové spracovanie v konečnej hrúbke cca 15 mm umožňuje vytvorenie rôznych štruktúr vzhľadu. Možno si spomeniete aj na starý brizolit, ktorý sa robil hladený a škrabaný. Presne toto umožňuje konečná povrchová úprava Monorex GF, a to až v štyroch ukončovacích dizajnových výrazoch. Hladený špongiou, jemne škrabaný až po ťažké štruktúrované povrchy napodobujúce historické rustikálne omietky. Vysoká paropriepustnosť je zaručená používaním surovín, z ktorých sa omietka, nanášaná ručne aj strojovo skladá. Omietka je farbená vo svojej štruktúre a má až 48 odtieňov. Strojné nanášanie omietky je veľmi efektívne, nakoľko sa dá za jednu smenu vykonať veľké množstvo práce, pretože hladenie vrstiev omietok je veľmi príjemné vďaka použitým prísadám, ktoré zlepšujú spracovateľnosť. Systém, ktorý sa používa na tepelnoizolačné dosky ako sú polystyrén, minerálna vlna a pod., prezentujeme pod názvom EHI GF. Je to minerálna omietka, ktorá sa nanáša strojovo, a to na lepiacu zmes nanesením na zatepľovacie dosky, ktoré sú tiež od firmy Parexlanko. Hrúbka omietky musí byť vyrobená z minerálov na cementovej báze, čím dosahuje vysokú životnosť a stálosť farebnosti odtieňov. Výhody EHI GF omietky voči syntetickej omietke (akryl, silikát, silikón, minerál): je nanášaná hrubšia vrstva, čím sa dosahuje lepší efekt krytia nerovnosti podkladu pevnejšia a odolnejšia voči poškodeniu štyri možné dizajnové zakončenia vysoká difúzia (paropriepustnosť) rýchle opracovanie systému, strojové nanášanie lepší vzhľad a elegantné odtiene farebnosti Praktické skúsenosti s vyššie spomínanými výrobkami má firma overené aj TSÚS a firma STUCCO Construction drží oprávnenie – licenciu na zhotovovanie vonkajších zatepľovacích systémov. Obnovte si svoje bývanie úsporne a za prijateľné ceny. Ponúkame riešenia pre každý typ budovy – od paneláka až po rodinný dom.

STUCCO Construction s.r.o. Štúrova 234/139, 061 01 Spišská Stará Ves Mobil: +421 910 940 461 www.stucco-construction.sk

2_2012

47


Interiér

O tepelnej pohode v interiéroch PRI NÁVRHU TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA, KTORÝM SI VO SVOJOM RD BUDETE V ČASE ZIMNÝCH CHLADNÝCH DNÍ VYTVÁRAŤ TEPELNÚ POHODU, VYCHÁDZAME Z KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA OBÁLKY STAVBY.

A

k máme navrhnutý nízkoenergetický či pasívny dom, bude výkonové riešenie technológií vykurovania úplne inou „strojnou“ technológiou ako pri stavbe štandardného domu. Rozhodujúca je tiež akceptovateľnosť výšky obstarávacích nákladov na vykurovacie zariadenia a z toho vyplývajúca výška prevádzkových nákladov, a to preto, že úspornejšie technológie majú v súčasnosti vyššie investičné vstupy, ale sú energeticky efektívnejšie v prevádzke. Základným kritériom je úspornosť prevádzky Veľmi zaujímavé a skoro nevysvetliteľné je aj naše spotrebiteľské správanie pri hodnotiacich úvahách a kalkuláciách voľby typu vykurovacích sústav. Pri klasických vykurovacích sústavách sa nepýtame na návratnosť počiatočnej investície, avšak pri špeciálnych zariadeniach na úsporu energií (tepelné čerpadlo, rekuperátor, solárne zostavy...) sa zaoberáme aj touto hodnotou. Je to spôsobené asi tým, že nikto zatiaľ nedokáže presne definovať, aké prevádzkové úspory sa dosiahnu. Uvádzajú sa úspory vo výške 30 %, ale tieto čísla nikomu nič nepovedia, ak to nie sú reálne „eurá“ alebo m3 plynu. Táto nepresnosť spočíva v systéme projektovania technológií. Z dôvodu komfortu obsluhy sa do systému vykurovania zaprojektuje príprava teplej vody. Jej spotreba je v každej rodine individuálna, a tak, aby jej nebol nedostatok, výkon vykurovacieho kotla sa automaticky zvýši o 25 % nad výkon potrebný pre vykurovanie.

48

2_2012

Dnešné moderné kotly však majú vo svojej riadiacej elektronike štandardnú funkciu „prednostnej prípravy teplej vody“. Vtedy sa vypína systém vykurovania a prihreje sa 100 – 200 l teplej vody, podľa objemu zásobníka, ktorý je zabudovaný do systému. Čas na jej prípravu je do niekoľkých minút, čo v systéme vykurovania ani nepostrehneme (tepelná zotrvačnosť ohriatych stavebných konštrukcií). Do úvahy teda prichádza zamyslenie sa, či predimenzovanie kotla nie je zbytočné. Prečo? Vyšší výkon kotla ako potrebuje vykurovací systém môže mať na svedomí zhoršenie optimálnych prevádzkových spaľovacích režimov kotla a úsporný efekt úspornej technológie sa stráca. Priestor tohto článku však neposkytuje dostatok miesta pre podrobný rozbor tejto problematiky, preto sa ďalej tejto téme nebudeme venovať. Náš čitateľ by si však mal uvedomiť, že moderná technológia bude „šetriť prevádzkové náklady“ počas celej svojej životnosti, ktorá je možno 15 – 20 rokov, a teda porovnávacia úvaha, kedy sa mi „to“ (vyšší investičný vstup) vráti, je síce oprávnená, ale nepresná. Základným kritériom pre výber technológie pre vykurovanie je teda úspornosť prevádzky, ale aj vhodnosť pre daný priestor. Miestne vykurovanie Je také, keď je zdroj tepla umiestnený priamo vo vykurovacej miestnosti. Pri miestnom vykurovaní možno použiť všetky druhy paliva – tuhé palivo (drevo, uhlie i bioma-


su), kvapalné (ropu, mazut, naftu) aj plynné (zemný plyn, svietiplyn) alebo sa vykuruje elektrickou energiou. Výhodou miestneho vykurovania sú nízke straty tepla, dobrá tepelná účinnosť a možnosť individuálnej regulácie teploty v miestnosti. Nevýhodou je napríklad namáhavá obsluha či nehygienická prevádzka. Ústredné vykurovanie U tohto systému tvorby tepelnej energie sa teplo pripravuje v centrálnom zdroji (kotol, TČ...). Najčastejšie sa používa teplovodné vykurovanie, pri ktorom je teplonosnou látkou voda. Voda umožňuje prenášať aj veľké množstvo tepla. Tepelné straty pri doprave potrubím sú relatívne malé aj v prípade veľkých vzdialeností. Potrubia však musia byť tepelne izolované. Teplá voda sa zo zdroja tepla dostáva cirkuláciou do vykurovacieho telesa v miestnosti, z ktorého sa ochladená vracia späť do kotla. V súčasnosti, keď sa používa kondenzačná technika v kotloch či tepelných čerpadlách ako zdroj tepla, sú odovzdávacie sústavy navrhované ako podlahové či stenové. Úspornosť systémov je v teplote média 40/30 °C oproti „klasike“ 70/60 °C. Úspornosť spočíva v tom, že voda sa ohrieva na nižšiu teplotu, a teda nižšia je aj spotreba paliva, ktoré musíme zaplatiť. Vykurovacie sústavy mávajú rôzne zdroje tepla. Už sme spomínali kondenzačné kotly. Ich výhodou je, že vracajúca sa tzv. spiatočková ochladená voda je opäť ohrievaná teplotami odchádzajúcich splodín horenia a až potom vo výmenníku tepla – horákom. Úspory paliva sú tak až do 30 %. Ďalším úsporným zdrojom tepla sú tepelné

čerpadlá (TČ). Ich vnútorné usporiadanie využívania energie je konštrukčne riešené tak, že 1 kWh vstupnej energie vyprodukuje 3 – 5 kWh výstupnej tepelnej energie. Tepelné čerpadlá tak šetria prevádzkové náklady až o 70 %. Pre laického zákazníka je veľmi dobrou orientačnou pomôckou číslo COP – 3, 4, 5, ktoré definuje efektivitu TČ. Čím vyššie číslo COP – tým je TČ úspornejšie v prevádzke. Systémy s využitím elektrickej energie Elektrická energia na vykurovanie sa môže navrhnúť ako hlavný zdroj tepla alebo v kombinácii s inými druhmi. Sústavy napojené na elektrinu majú veľkú prednosť predovšetkým v ekologickosti prevádzky, lebo vo svojej prevádzke neprodukujú CO2. Vykurovanie môže byť ústredné, elektro kotol, TČ alebo individuálne, napr. konektor alebo vykurovacie rohože v jednotlivých izbách či infračervené vykurovacie panely. Na vykurovanie dobre tepelne zaizolovaných (pasívnych) rodinných domov sa veľmi efektívne používajú odporové vykurovacie káble vo forme

rohoží. Takéto domy nepotrebujú celoplošné podlahové vykurovania, a tak v miestach, kde potrebujeme zvýšený tepelný komfort (kúpeľňa, pri kuchynskej linke, zádverie...), zabudujeme termostatom riadený samostatný vykurovací systém. Infračervený vykurovací systém je v podstate obdoba slnečného žiarenia bez škodlivých UV lúčov a bez viditeľného svetla. Je to vlastne teplovlnné vykurovanie, pri ktorom vznikajú tepelné vlny iniciované elektrickou energiou. Prostredníctvom vodivých nekovových materiálov sa okamžite vyžaruje teplo a vzniká aj úspora elektrickej energie, lebo teplo sa nemusí akumulovať do stien, ako je to u klasických vykurovacích systémov, ale sa okamžite šíri do priestoru a ohrieva pevné predmety vrátane človeka. Solárne systémy vykurovania patria tiež do okruhu veľmi efektívnych riešení. Musia sa však veľmi zodpovedne nadimenzovať (v zime je slniečko nerovnomerné a zubaté), a tak sú vlastne takéto systémy vždy projektované ako podporné systémy cez akumulačné nádrže, kde sa „teplo zo slnka“ ukladá. Sú však efektívne, lebo energia zo slnka je zadarmo. Rekuperácia tepla je ďalšou z progresívnych technológií vytvárania tepelného komfortu. Pri jej uplatnení musíme však splniť vysokú náročnosť na tepelnotechnickú kvalitu a tesnosť obalu stavby, aby teplo, ktoré do domu dodáme a následne rekuperujeme – vraciame do čerstvého vzduchu, neunikalo neefektívne cez obal domu. Jeden profesor z Katedry technického zabezpečenia budov zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave povedal, že úroveň technológií, ktoré sú dnes k dispozícií, je taká vysoká, že bez problémov dokážu vykúriť aj dom z papiera, avšak si musíme byť vedomí výšky prevádzkových nákladov. Aby sa aj tieto pohybovali na prijateľnej úrovni, technológie, ktoré zabudovávame do stavby, musia byť optimálne navrhnuté na konkrétny typ stavby. Takže platí, že ako prvé musíme navrhnúť tepelne vysoko úsporné stavebné konštrukcie a potom aj použité technológie na tvorbu tepelného komfortu budú prevádzkovo úsporné. Ing. Pavel Kleskeň Zdroj fotografií: Buderus a Zubadan

2_2012

49


Firemná prezentácia

Pre vodu len to najlepsie Zamerané na cistotu a hygienu rozvodov pitnej vody

VODA ZNAMENÁ ŽIVOT – A ČISTÁ VODA JE JEDNÝM Z NAŠICH NAJCENNEJŠÍCH POKLADOV. OBYVATELIA SLOVENSKA MAJÚ BEZPOCHYBY ŠŤASTIE, ŽE MAJÚ K DISPOZÍCII DOSTATOK ZDROJOV VEĽMI KVALITNEJ PITNEJ VODY. ŽIADNA POTRAVINA NIE JE TAK PRÍSNE KONTROLOVANÁ AKO PITNÁ VODA. ZA JEJ KVALITU ZODPOVEDÁ PRÍSLUŠNÝ VODÁRENSKÝ ZÁVOD LEN PO DOMOVÚ PRÍPOJKU. ĎALEJ JE VŠETKO NA NÁS – STAVEBNÍKOCH. PRETO JE DÔLEŽITÉ ROZHODNÚŤ SA PRE INŠTALAČNÝ SYSTÉM, KTORÝ NÁM CELÉ DESAŤROČIA ZABEZPEČÍ ROZVOD PITNEJ AJ OHRIATEJ PITNEJ VODY V DOME, A TO BEZPEČNE, HYGIENICKY A KOMFORTNE SÚČASNE. Na čo je nevyhnutné dávať pozor? Na začiatku stojí technicky správny návrh vodovodu, ktorý je nevyhnutné pri realizácii dodržať. Popri dodržaní platných predpisov a noriem možno formulovať niekoľko základných odporúčaní: Použiť správnu dimenziu rozvodu Neodporúča sa ho poddimenzovať ani predimenzovať. Pri príliš malom priemere rúrok nie je zaručené, že k odbernému miestu, napríklad pákovej batérii, dorazí dostatok vody a súčasne je poddimenzovaný rozvod spravidla hlučný. Premrštiť priemer rúrok je rovnako nesprávne. Dôsledkom je stagnácia, a tak zhoršená hygiena vody, pretože prichádza k tvorbe legionel a iných choroboplodných zárodkov. Predimenzovanie rozvodu teplej vody zvyšuje tiež tepelné straty rozvodu. V západnej Európe možno všeobecne pozorovať trend smerujúci k čo najmenším priemerom najmä vďaka úsporným opatreniam, napr. pri moderných batériách a WC splachovačoch, ktoré kladú na rozvod nižšie nároky. Vyhnúť sa „mŕtvym“ úsekom Nevyužívané, resp. zriedka využívané časti vodovodu sú ložiskomchoroboplodných zárodkov, ktoré opakovane infikujú celý systém. Rozumným projektom, usporiadaním miest spotreby alebo

50

2_2012

zokruhovaním rozvodu možno takejto stagnácii zabrániť. Na izoláciách šetriť s rozumom Pri podcenení hrúbky izolácie (napr. menej ako 10 mm izolácia) prichádza k značným tepelným stratám, ktoré neskoršie vedú k stratám energetickým a finančným. To však nie je všetko. Ak náhodou prebieha vedľa slabo izolovanej ohriatej vody rúrka so studenou vodou, už pri krátkom státí sa táto mierne ohreje, a tak pripraví ideálne podmienky pre rozvoj choroboplodných zárodkov. Kvalitný materiál rozvodu Pre bezpečnosť rozvodu je rozhodujúcim faktorom voľba správneho materiálu. Netesnosti a poruchy sú extrémne nepríjemné, keďže vodovod má až do uzavretia „neobmedzený objem“ a unikajúca voda v krátkom čase zničí vybavenie domu či bytu a súčasne môže vážne poškodiť samotnú stavbu, izolácie a pod. Klasické oceľové pozinkované potrubia sa v ostatnom období ukázali ako úplne nevhodné na rozvod ohriatej vody. Už po krátkej dobe 2 - 3 rokov často prichádza k fatálnej deštrukcii rozvodu bodovou koróziou. Ako vhodná alternatíva prichádzajú do úvahy plastové rozvody. Pozor

však na priepastné rozdiely v kvalite a životnosti. Vhodnú alternatívu predstavuje, rokmi overený, inštalačný systém RAUTITAN od REHAU. Medzi jeho prednosti možno zaradiť:

Hi-tec materiál rúrok PE-Xa alebo jeho kombinácia s hliníkom v dostatočnej hrúbke vedie k vysokej bezpečnosti. Jedinečná spojovacia technika násuvnou objímkou bez tesniacich krúžkov je bezkonkurenčne spoľahlivá, súčasne nezužuje prietok (na rozdiel od „bežného plasthliníka spájaného Press technikou“, ktorý trpí nespoľahlivosťou spojov a výrazne zúženými spojmi). Pravá záruka REHAU v trvaní 10 rokov do výšky 500.000 EUR. www.rehau.sk


Stavba Auto Priemysel

UNIVERZÁLNY ROZVODNÝ SYSTÉM RAUTITAN NEPREKONATEĽNE BEZPEČNÁ INŠTALÁCIA VYKUROVANIA A PITNEJ VODY

Plastové potrubia predstavujú v súčasnosti pre vodovodné a vykurovacie rozvody štandard. Žiadny iný materiál ako plast vo svojich rozmanitých podobách a druhoch však nemá tak rozdielne vlastnosti, z čoho vyplývajú aj obrovské rozdiely v kvalite medzi jednotlivými inštaláciami. Podstatný je pritom materiál rúr aj samotných spojov. Na kvalitatívnej špičke je materiál PE-Xa, resp. kombinácia tohto materiálu s hliníkom (PEX-AL-PE), ktorý je spájaný bez tesniacich O-krúžkov

plastovými alebo kovovými tvarovkami, a to výnimočnou technológiou pomocou násuvnej objímky: RAUTITAN Nepoužívajú sa žiadne lepidlá ani zváranie. Spájanie sa uskutočňuje mechanickým nasunutím plastovej objímky na spoj, náradie je úplne bezhlučné. Spoj sa vyznačuje vysokou pevnosťou, jednoduchou optickou kontrolou a takmer žiadnym zúžením prietoku na tvarovke. REHAU poskytuje veľkoryso formulovanú záruku až na dobu 10 rokov.

www.rehau.sk REHAU s.r.o., Kopčianska 82 A, 850 00 Bratislava, Tel.: +421 2 682091 21, 72, 49, Fax: +421 2 638134 22, bratislava@rehau.com


Firemná prezentácia

Výhody

V DNEŠNEJ DOBE JE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE V NOVOSTAVBÁCH UŽ BEŽNOU ZÁLEŽITOSŤOU. A AJ V STARŠÍCH NEHNUTEĽNOSTIACH SA DODATOČNE INŠTALUJE ČORAZ ČASTEJŠIE.

temperovaných plôch

Pri rozhodovaní o tom, či vybaviť starší dom podlahovým vykurovaním hrajú dôležitú úlohu dva dôvody: 1. výrazne nižšia teplota na prívode plošného vykurovania, a tým značné úspory energie; 2. sálavé teplo vytvárajúce útulnú, príjemnú klímu. I pri renováciách sa dá podlahové alebo stenové vykurovanie inštalovať bez problémov. Ale práve medzi tými, ktorí o renovácií uvažujú, panuje

52

2_2012

voči tomuto „novému“ spôsobu vykurovania ešte veľká neistota. Podotkneme iba niekoľko výhod, ktoré tento spôsob vykurovania ponúka Väčší komfort bývania Obzvlášť v kúpeľni a v miestnostiach so studenými kamennými podlahami alebo dlažbou je príjemné chodiť naboso, pokiaľ sú dobre tempe-

rované. To je výhoda, ktorú ocenia nielen ženy! Rovnomerné temperovanie Každý to pozná, vykurovanie beží na maximum - v jednom kúte miestnosti je strašne horúco, v inom stále chladno. Alebo: nohy sú studené, napriek tomu máte pocit, že je v miestnosti príliš teplo. Vinu nesie nedostatočná horizontálna


Systémy sálavého plošného vykurovania umožňujú rovnomerné horizontálne a vertikálne vyžarovanie tepla do miestnosti. Rozdiely teplôt vo výške hlavy a nôh, medzi vonkajšou a vnútornou stenou sú pritom tak nízke, že ju takmer nepostrehnete. Výsledkom je príjemné a útulné teplo. (Foto: Viega)

Menej alergénov cirkulujúcich vo vzduchu Alergici vedia, že čím menej vzduchu (napr. vykurovacie telesá) zvíria, tým menej alergénov vo vzduchu cirkuluje. A tým majú menšie problémy. Ľudia s alergiou na peľ a prach by sa v domácnosti mali vzdať kobercov. Podlahové vykurovanie, i bez kobercov, dokáže vytvoriť útulné teplo namiesto studenej podlahy.

a vertikálna distribúcia tepla. Moderné systémy plošného vykurovania - systémy Fonterra spoločnosti Viega - vykurujú podlahu, prípadne steny alebo stropy rovnomerne a s podstatne nižšou konvekciou vzduchu. Výsledkom je ideálny teplotný profil v celej miestnosti. Väčšia voľnosť pri rozvrhovaní zariadení (i vo veľmi malých miestnostiach) Predovšetkým v malých priestoroch a v miestnostiach so skosenými strechami nás neobmedzujú vykurovacie telesá, nakoľko môžeme pri zariaďovaní interiéru popustiť uzdu svojej fantázie. Taktiež pri plánovaní kúpeľne a kuchyne bývajú vykurovacie telesá na stenách často obmedzením. Systémy podlahového vykurovania (systémy Fonterra spoločnosti Viega) temperujú miestnosť bez toho, aby ste ich videli tak, že teplo prenášajú rovnomerne podlahami, stropmi a stenami. Výsledkom je dostatok miesta pre nábytok a ešte viac možností pre individuálne zariadenie priestoru. A okrem toho, v zásade platí, že máte voľný výber podlahových krytín.

Minimalizácia tvorby plesní V studených kútoch alebo v okenných špaletách dochádza vplyvom tepelných mostov k rýchlej tvorbe plesní. U zdravého človeka môžu ich spóry, ktoré sa uvoľňujú, vyvolávať alergie. U alergikov navyše zhoršujú príznaky. Vykurovaním veľkých plôch (napr. podlahy) je možné znížiť teplotné rozdiely v miestnosti. Aktívne sa tak predchádza tvorbe plesní. Ekonomickosť Klasické vykurovacie telesá vyžadujú teplotu na vstupe 70 °C. Vodu, ktorá sa dostáva do vykurovacieho systému, je tak nutné ohriať minimálne na 70 °C. V porovnaní s tým pracuje podlahové vykurovanie pri rovnakom komforte bývania s teplotami prívodu iba 35 °C. Dá sa tak ušetriť až 20 % primárnej energie. Podlahovému vykurovaniu stačí nižšia teplota miestnosti k dosiahnutiu optimálneho pocitu tepelnej pohody. Zníženie teploty v miestnosti o 2 °C (napr. na 20 °C namiesto 22 °C) pritom znamená úsporu energie cca 10 až 12 % za rok. Lepšia klíma v miestnosti Väčšina ľudí sa cíti príjemne pri teplote v miestnosti od 20 do 22 °C. Prekvapivé je ale to, že optimálny pocit pohodlia sa u plošného vykurovania dostavuje už pri teplote, ktorá je v priemere o 2 °C nižšia. Je to spôsobené sálavým teplom,

Komfortné riešenie: pri plošnom vykurovaní sa teplo v miestnosti rozptyľuje rovnomerne. Sálavé teplo, ktoré človek vníma ako omnoho príjemnejšie než teplo vyžarované vykurovacími telesami, navyše umožňuje navoliť nižšiu teplotu v miestnosti. To prináša úsporu energií. (Foto: Viega)

výrazne menším pohybom vzduchu a optimálnym rozvrstvením teplôt. Podlahové vykurovanie teplo prenáša rovnomerne cez celú plochu podlahy. Teplo sa rozvrstvuje rovnomerne. Nedochádza k prehrievaniu v blízkosti vykurovacích telies ani ku vzniku studených plôch. Teplotný rozdiel vo výške hlavy a nôh je výrazne nižší.

Viega s. r. o. J. Korty 12 710 00 Slezská Ostrava, ČR Zástupca pre SR: p. Peter Lipták Tel.: +421 903 280 888, Fax: +421 243 636 852 E-mail: peter.liptak@viega.de www.viega.cz

2_2012

53


Firemná prezentácia

NOVÉ TECHNOLÓGIE, ZMENA KLIMATICKÝCH PODMIENOK, POLITICKÉ FAKTORY A ZVÝŠENÉ POŽIADAVKY NA KOMFORT PRINÁŠAJÚ NOVÉ VÝZVY PRE TECHNIKU BUDOV. JEJ ÚLOHOU BUDE ZABEZPEČIŤ OPTIMÁLNU TEPELNÚ POHODU ROVNAKO POČAS VYKUROVACEJ SEZÓNY AKO AJ POČAS HORÚCEHO LETA. FIRMA REHAU TIETO TENDENCIE DLHŠÍ ČAS MONITORUJE A PRISPÔSOBUJE IM AJ PALETU VHODNÝCH RIEŠENÍ PRE VYKUROVANIE A CHLADENIE.

ENERGETICKÁ EFEKTIVITA

OPTIMÁLNE TEPLOTY v kazdom rocnom období PODLAHOVÉ A STENOVÉ VYKUROVANIE, STROPNÉ CHLADENIE Plošné vykurovanie a chladenie Pri plošnom vykurovaní sa využíva sálavý tepelný tok z ohrievanej plochy (podlahy, steny alebo stropu). Tieto plochy dosahujúmierne vyššiu povrchovú teplotu, a tak priamo vyžarujú teplo do okolitej miestnosti, na vnútorné zariadenie i nás ľudí. Takéto teplo je veľmi komfortné a dá sa prirovnať k teplu slnečných lúčov, ktoré nás príjemne zohrejú aj v zimných mesiacoch pri veľmi nízkej teplote vzduchu okolo nás. Vykurovanie pomocou menej komfortnej konvekcie, t. j. prostredníctvom ohriateho vzduchu, tu tvorí na rozdiel od klasického radiátorového alebo teplovzdušného vykurovania podstatne menší podiel. Rozloženie tepla v miestnosti je od podlahy smerom nahor pomerne rovnomerné, čo ľudský organizmus vníma veľmi pozitívne a približuje sa k ideálnemu teplotnému profilu zistenému dlhodobým medicínskym výskumom. Plošné vykurovanie, či už podlahou, stenou alebo stropom, prináša popri neporovnateľnom komforte prevádzkové úspory. Systém možno pri zachovaní tepelnej pohody prevádzkovať na nižšie priestorové teploty o 1 až 2 °C, čo vedie k zaujímavej úspore vykurovacích nákladov o 10 - 15 %. Vďaka nízkym teplotám vykurovacej vody sa plošné vykurovanie optimálne kombinuje s alternatívnymi zdrojmi energie, akými sú solárne systémy alebo tepelné čerpadlá. Tieto pracujú potom s maximálnou efektivitou. Chladenie budov Chladenie sa, podobne ako v automobiloch, stáva nevyhnutnou súčasťou výstavby. Klasické klimatizačné systémy odbúravajú vznikajúci pocit tepla prúdením studeného vzduchu. Prináša to veľmi negatívne efekty, ako je zvýšená hlučnosť a prúdenie príliš chladného vzduchu. Princíp plošného chladenia spočíva v chladení veľkou plochou (predovšetkým stropov alebo stien) pomocou chladiacej vody cirkulujúcej v rozvodných rúrkach REHAU. Odovzdávanie tepla na rozdiel od klasickej klimatizácie potom prebieha medzi všetkými teplejšími objektmi v miestnosti, vrátane ľudského tela, vysálaním na chladiacu plochu (t. j. vyžarovaním). Toto

54

2_2012

jemné veľkoplošné chladenie spĺňa najvyššie požiadavky na ideálny tepelný komfort. Navyše rovnaký systém môže v zime vykurovať a v lete chladiť. Je všeobecne známe, že chladenie budovy je veľmi nákladné, najmä z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov. Plošné chladenie je však výnimkou a predstavuje hospodárnu a ekologickú alternatívu. Vďaka relatívne vysokým teplotám chladiacej vody okolo 16 - 18 °C sa výborne kombinujú s obnoviteľnými zdrojmi energie. Tieto teploty vie bez problémov zabezpečiť napríklad spodná voda alebo samotná zem v prípade hĺbkových sond. Na porovnanie – klasická klimatizácia pracuje s teplotami 6 - 12 °C. Ideálnu a ekonomickú možnosť ponúka napríklad využitie tepelného čerpadla pre vykurovanie a využitie primárneho okruhu (napr. hĺbkového vrtu alebo studne) na tzv. „pasívne chladenie“, ktoré funguje len so zanedbateľnými prevádzkovými nákladmi, teda pomocou chladu zeme, resp. spodnej vody. Montážne systémy pre plošné vykurovanie a chladenie REHAU dodáva odladené systémy vykurovania a / alebo chladenia pre stropy, steny aj podlahy, a to v mokrom procese (s betonážou resp. omietaním) i v suchom procese (systém prefabrikovaných sadrokartónových dosiek). Vynikajúci efekt pri vykurovaní zabezpečí podlahové vykurovanie, ktoré sa pri novostavbách stáva štandardom. Preto sa ako ekonomické riešenie ponúka podlahové chladenie (tým istým teplovodným podlahovým systémom pre vykurovanie), ktoré dokáže znížiť teplotu interiéru o približne 3 °C oproti exteriéru. Dôvodom je limitovaný chladiaci výkon podlahy, ktorú nemožno príliš podchladiť. Spomenuté 3 °C však prinášajú veľké zvýšenie komfortu, často pri minimálnych dodatočných investičných a prevádzkových nákladoch. Komfortnejšímriešenímpre chladenie je inštalácia stropného alebo stenového systému, (prípadne kombinácie plôch, napr. podlaha / stena alebo strop / stena), ktoré predstavujú pre rozumne navrhnuté stavby plnohodnotný chla-

diaci systém. Ak zamýšľate vykurovať i chladiť tou istou plochou, je využitie steny veľmi efektné riešenie, ktoré navyše prinesie investičnú úsporu. Nie je totiž potrebné budovať osobitný plošný systém pre vykurovanie a druhý pre chladenie. Aktívne steny musia byť smerom do miestnosti voľné bez nábytku, obrazov či kobercov, preto treba včas naplánovať usporiadanie interiéru. Chladenie stropom predstavuje najkomfortnejšiu alternatívu plošného chladenia. Pocit jemného chladu bez prievanu je jedinečný a veľmi príjemný. Strop poskytuje spravidla dostatok chladiacej plochy a zároveň najvyšší výkon spomedzi plošných chladení. Pre vykurovanie sa hodí spravidla len do nízko energetických stavieb, kde napriek limitovanému výkonu s rezervou zabezpečí tepelnú pohodu. Výhody plošného vykurovania a chladenia REHAU: Vysoký komfort v lete aj zime. Výrazná úspora prevádzkových nákladov. Optimálna kombinácia s obnoviteľnými zdrojmi tepla a chladu (solár, tepelné čerpadlá a pod.). Neviditeľnosť = voľnosť pri zariadení interiéru. Žiadne vírenie prachu. Žiadne nepríjemné prúdenia studeného vzduchu pri chladení. Úplne bezhlučná prevádzka. ZÁRUKA REHAU 10 ROKOV

www.rehau.sk


Firemná prezentácia

Logamax plus GB072

- kompaktný kondenzacný kotol pre byty a rodinné domy KOTOL DODÁVAME VO VEĽKOSTIACH 14, 24 A 24K. VĎAKA ROBUSTNÉMU VÝMENNÍKU TEPLA ZO ZLIATINY HLINÍKA A KREMÍKA DOSAHUJE VYSOKÝ NORMOVANÝ STUPEŇ VYUŽITIA AŽ 109 % A VEĽKÚ PREVÁDZKOVÚ SPOĽAHLIVOSŤ. Vykurovací výkon sa modulačným horákom dá prispôsobiť od 23 do 100 %, čo znižuje spotrebu elektrickej energie. K znižovaniu prevádzkových nákladov prispievajú aj zariadenia ako zabudované trojstupňové čerpadlo a nový digitálny regulátor kotla (BC20), ktoré spotrebujú veľmi málo elektrickej energie. Okrem nízkej spotreby energií Logamax plus GB072 prispieva, aj nízkymi hodnotami emisií (CO < 20 mg/kWh, NOx < 35 mg/kWh, CO2 < 9,3 %) k ochrane životného prostredia. Kotol tým spĺňa hodnoty stanovené pre označenie „Modrý anjel“. Prehľadné ovládanie Nový základný regulátor BC 20 sa vyznačuje dobrou prehľadnosťou, veľkým displejom a veľ-

kými tlačidlami. K základnému regulátoru možno pripojiť ovládaciu jednotku RC35, ktorá ponúka vysoký komfort. Displej komunikuje v slovenčine a jednotka môže obsluhovať až 4 vykurovacie okruhy. Zložitejšie vykurovacie systémy možno ovládať regulátorom radu Logamatic 4000. Kompletne vybavený Kotol je sériovo dodávaný so všetkými potrebnými dielmi. Dobrý prístup a farebné označenie pripojovacích svoriek šetria čas pri inštalácii. S rozmermi 840 x 440 x 350 mm (v x š x h) a hmotnosťou iba 45 kg sa kotol hodí aj do malých a ťažko prístupných priestorov, čo je veľká výhoda, pretože každý ušetrený

centimeter znamená väčšiu slobodu pri voľbe miesta inštalácie. Vynikajúci pomer: cena - výkon Logamax plus GB072 ponúka, za akciovú cenu 999 € bez DPH, všetky výhody najmodernejšieho kondenzačného kotla s veľkým potenciálom úspory energie, s možnosťou použitia aj v najzložitejších vykurovacích systémoch a s vysokou spoľahlivosťou danou bohatými skúsenosťami - nástenný kondenzačný kotol značky Buderus vykuruje už viac ako milión domácností po celej Európe. Viac informácií nájdete na www.buderus.sk, Robert Bosch, spol. s r.o., divízia Buderus


Firemná prezentácia

Rodinné domy Euroline EfektnéUčelnéRozumnéOptimálneLacnéInteligentnéNápaditéEkologické Projekt rodinného domu Euroline máte do týždňa u vás doma.

www.EurolineSlovakia.sk

Bungalov 1175 – útulnosť a účelnosť jednopodlažného 5 izbového bývania zvýrazňuje aj z dvoch strán krytá terasa, ktorá môže byť od jari do jesene „letnou obývačkou“.

Praktik 1115 – moderný dom pre 5 - 6 člennú domácnosť. Priestranná obývacia izba s presvetlenou jedálňou je ideálne riešená pre spoločné chvíle rodiny. Nadštandardne veľké izby.

Vila 1251 – nadčasový moderný vzhľad podčiarknutý veľkými zasklenými plochami, ktoré sú chránené krytou terasou a komfortná dispozícia robia vilu ideálnym bývaním. Štvorizbová vila pre každého.

56

2_2012


Aktiv 2020 – 5 izbový dom, ktorý predbehol svoju dobu po každej stránke. Moderný, v pasívnom štandarde, plne automatický inteligentný systém riadenia vnútornej klímy, fotovoltika. Moderný vzdušný interiér s veľkými izbami a dostatkom úložných priestorov. Je možne objednať si ho aj v nízkoenergetickom štandarde.

Bungalov 1280 – 4 izbový komfortný dom vhodný aj na úzke slovenské parcely. K hranici pozemku je orientované bohaté príslušenstvo – samostatný šatník, dve kúpeľne, technická miestnosť a špajza.

Optimal 1039 – optimálny 5 izbový, poschodový dom s plnohodnotným poschodím. Na malej zastavanej ploche je vyriešené rozdelenie na dennú a nočnú časť bývania. Na prízemí je okrem obývacej izby s jedálňou a kuchyňou aj hosťovská izba, prípadne pracovňa.

2_2012

57


Firemná prezentácia

Vila 1151 – elegantná 5 izbová vila s kompaktnou dispozíciou a malým podielom chodieb robí dom cenovo dostupným.

Bungalov 880 – hlavný obytný priestor presvetlený z viacerých strán umožňuje variabilitu orientácie domu na svetové strany. Veľká krytá terasa ponúka možnosť ďaľšej „letnej“ izby.

Linia 1061 – 5 izbový dom je vhodný do radovej zástavby aj ako dvojdom a rovnako aj na úzke parcely ako samostatne stojaci dom. Zasunutá terasa poskytuje súkromie v radovej zástavbe.

www.EurolineSlovakia.sk

58

2_2012


Firemná prezentácia

So stavebným sporením v Prvej stavebnej sporitelni bývate lacnejsie

Usetríte desiatky eur TÚŽBA PO NOVOM, LEPŠOM, ÚTULNEJŠOM A KRAJŠOM BÝVANÍ JE STARÁ AKO ĽUDSTVO SAMO. ZAČALO SA TO VYZDOBOVANÍM STIEN JASKÝŇ NAIVNÝMI MAĽBAMI A DNES SA NACHÁDZAME V ŠTÁDIU VÝSTAVBY INTELIGENTNÝCH, NÍZKOENERGETICKÝCH A ÚSPORNÝCH DOMOV. My v Prvej stavebnej sporiteľni sledujeme trendy v stavebníctve i vo financovaní bývania a rozumieme aj vašim želaniam a snom. Preto sme pre vás pripravili novinku, vďaka ktorej bude bývanie na Slovensku znovu dostupnejšie. Zníženie poplatkov v januári tohto roka naši klienti vysoko ocenili. A preto Prvá stavebná sporiteľňa prichystala s platnosťou od 1. júla 2012 úplnú novinku - zníženie poplatku za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení v novej tarife. Zaplatíte oveľa menej Ak sa po 1. júli 2012 rozhodnete sporiť a zhodnocovať vklady na svojom účte stavebného sporenia v Prvej stavebnej sporiteľni v ŠTANDARDNEJ EXTRA tarife a v sporiacej tarife JUNIOR EXTRA, za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení zaplatíte len 20 eur. A to bez ohľadu na cieľovú sumu, ktorú si zvolíte pred podpisom zmluvy. Vaša úspora dosiahne v porovnaní s poplatkom, ktorý by ste zaplatili predtým, niekoľko desiatok eur. Čím vyššiu cieľovú sumu si zvolíte, tým vyššia bude vaša úspora. Nový poplatok za uzatvorenie novej zmluvy o stavebnom sporení zostane pre všetkých rovnaký, presne 20 eur.

Výhodné sporenie aj úvery Stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni je mimoriadne výhodný a variabilný produkt určený na zabezpečenie bývania. Jeho jedinečnosť tkvie v tom, že v sebe zahŕňa možnosť výhodného zhodnocovania vkladov klienta na účte stavebného sporenia. A po splnení podmienok poskytuje zákonný nárok na stavebný úver s nízkou úrokovou sadzbou nemennou počas celej doby splácania úveru. Klienti Prvej stavebnej sporiteľne obzvlášť oceňujú, že stavebné úvery do 40 tisíc eur môžu získať aj bez zabezpečenia nehnuteľnosťou a dokonca aj bez skúmania a dokladovania výšky svojich príjmov. Môže sa ale stať, že budete potrebovať financie na kúpu, výstavbu alebo obnovu svojho bývania skôr, ako splníte podmienky na získanie stavebného úveru. Prvá stavebná sporiteľňa myslela aj na túto možnosť. Pripravila pre vás celú škálu medziúverov až do výšky 170 tisíc eur na jednu úverovú zmluvu. Pre manželov resp. partnerov je to dokonca dvojnásobok, čiže 340 tisíc eur na jeden objekt na bývanie. V ponuke nájdete aj medziúver, ktorý nevyžaduje ani predchádzajúce sporenie na účte stavebného sporenia. To je ďalší dôkaz maximálnej variability a prispôsobivosti stavebného sporenia potrebám klienta.

Vyžrebovaných odmeníme Prvá stavebná sporiteľňa si v tomto roku pripomenie 20. narodeniny. A dobrá oslava by mala byť spojená s rozdávaním darčekov. Preto sme pre našich klientov pripravili darčeky už na leto. Spomedzi tých, ktorí od 1. júla do 31. augusta 2012 uzatvoria v Prvej stavebnej sporiteľni zmluvu o stavebnom sporení, vyžrebujeme 20 šťastlivcov, ktorým darujeme 1 000 eur. Viac informácií získate u obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne na čísle 02/58 55 58 55 a na www.pss.sk. Priemerná úspora = 115 eur Koľko usporíte na novom poplatku za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení v Prvej stavebnej sporiteľni si môžeme uviesť na konkrétnom príklade. Poplatok za uzatvorenie zmluvy v tarifách platných aj pred 30. júnom 2012 je 0,9 % z cieľovej sumy. Priemerná cieľová suma na zmluvách o stavebnom sporení v Prvej stavebnej sporiteľni predstavuje približne 15 tisíc eur. V tomto prípade je poplatok 135 eur. Ak sa však rozhodnete pre ŠTANDARDNÚ EXTRA tarifu alebo tarifu JUNIOR EXTRA, zaplatíte len 20 € a vaša úspora bude predstavovať presne 115 €!

2_2012

59


Sútaz Velux

VELUX pre mladých projektantov „RODINNÝ DOM VELUX“ JE NÁZOV SÚŤAŽE, KTORÚ ZORGANIZOVALA SPOLOČNOSŤ VELUX SLOVENSKO SPOL. S R.O., UŽ PO ŠTVRTÝKRÁT. ŠTUDENTI STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL SO ZAMERANÍM NA STAVITEĽSTVO Z CELEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V NEJ PREDSTAVILI SVOJE VÍZIE. A NAJLEPŠIE PROJEKTY ZÍSKALI OCENENIE.

C

ieľom súťaže Rodinný dom VELUX realizovanej spoločnosťou VELUX je podpora budúcich architektov, stavbárov a študentov stredných priemyselných škôl stavebných so zameraním na kreatívne návrhy budov, kde sú strešné okná použité ako hlavný zdroj presvetlenia. Záštitu nad štvrtým ročníkom prevzal Štátny inštitút odborného vzdelávania. Podľa podmienok súťaže majú študenti za úlohu správne navrhnúť presvetlenie objektu. Svoj návrh doložia simuláciou miestnosti v programe VELUX Daylight Visualizer, ktorý je zdarma na stiahnutie na webových stránkach spoločnosti VELUX. Prihlásené projekty by mali zohľadňovať súčasné energeticky efektívne riešenia budov, ktoré zabezpečí trvale optimálne vnútorné prostredie pre zdravé a pohodlné užívanie. Do súťaže sa mohli prihlásiť študenti ktoréhokoľvek ročníka stredných priemyselných škôl stavebných v období od 1. novembra 2011. Z prvého kola postúpili do celoštátneho prvé tri návrhy z každej prihlásenej školy, prípadne návrhy ocenené tzv. divokou kartou, ktoré vybrala porota zložená zo zástupcu školy a spoločnosti VELUX. Do súťaže sa prihlásilo celkom 77 študentov z 13 stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo z celej Slovenskej republiky. Do celoštátneho kola postúpilo 27 projektov z 11 škôl. Odborná porota zložená z Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ivana Gürtlera, PhD., Ing. arch. Martina Paulínyho, Ing. arch. Reného Baranyaia a Ing. arch. Jána Matulníka vybrala tri víťazné projekty a jeden projekt so špeciálnym ocenením. „Je potešiteľné, že VELUX oslovil študentov stredných odborných škôl a vyzval ich k odoslaniu súťaže o najlepší koncept rodinného domu. Medzi architektmi sa návrh rodinného domu pokladá za najdôležitejší typologický druh. Jeho zvládnutie z hľadiska architektonicko-výtvarného riešenia, ako aj dispozičných väzieb a konštrukčno-materiálových

princípov dávajú predpoklady zvládnutia náročnejších zadaní rôznych typologických kategórií. Súťaž preukázala, že aj medzi stredoškolákmi sú talenty, ktoré ďalším štúdiom architektúry môžu vyrásť v architektonické osobnosti“, povedal na margo súťaže Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Gürtler, PhD. Ing. arch. Ján Matulník zo spoločnosti VELUX SLOVENSKO v rámci slávnostného vyhlásenia v bratislavskej reštaurácii Alizé povedal: „Potešila ma vysoká úroveň študentských prác, hlavne práca so svetlom a jeho získanie do interiéru práve cez strechu. Potvrdilo sa, že mladí študenti prichádzajú s inovatívnymi myšlienkami. Vďaka týmto voľnočasovým aktivitám získajú títo študenti obrovský náskok voči svojim rovesníkom.“ Prvé miesto a odmenu 400 EUR získal projekt Marka Baču pod vedením Ing. arch. Ľubomíry Buchovej zo Strednej priemyselnej stavebnej školy zo Žiliny za ZEEN HOUSE Porota ocenila najmä návrh rodinného domu, ktorý zodpovedá najmodernejším koncepciám v súčasnej architektonickej tvorbe. Skulpturálne najlepšie reagoval na osadenie v prostredí. Projekt ideálne prepája interiér s exteriérom. Porote imponoval aj ekologický koncept projektu. Druhé miesto a 250 EUR si odniesla práca EARTHSHIPconcept od Mateja Mikulíka pod vedením Ing. arch Ľubomíry Buchovej a Ing. Evy Kuchárovej zo SPSŠ Žilina Hlavnou hodnotou tohto oceneného projektu je dôraz na ekologický koncept domu v nadväznosti na prostredie. Dispozičné riešenie vyniká jednoduchosťou, logikou väzieb. Porota ocenila prácu so strešnými oknami, ktoré nie sú využité len na presvetlenie, ale aj na prirodzené vetranie. Dizajn má hlbší zmysel,

Cibuľovej, za projekt VILLA REGIA. Pre návrh rodinného domu bol zvolený najrozsiahlejší lokalitný program, najväčšou kvalitou návrhu je jeho exteriér. Porota vyzdvihla vizuál domu s použitím niekoľko plánových rovín fasád, prestrešenie markantne vykonzolovanou strešnou doskou. Dispozícia rodinného domu má rozsah zvládnutý veľmi dobre a vytvára predpoklady nadštandardného až exkluzívneho bývania Špeciálnu cenu poroty a 100 EUR získal Miroslav Budzák zo SPŠ Poprad pod vedením Ing. Jána Čendulu za projekt Ve-dom 2012. Dvojpodlažný rodinný dom hmotovo a priestorovo, zaujímavo a vyvážene člení jednotlivé podlažia do zaujímavého celku. Dispozične má predpoklady logickej prevádzky rodinného domu. Porotu zaujalo materiálové riešenie, použitie od klasických až po moderné materiály, ktoré sú v harmónii. „V súčasnom období, kedy už poľavuje kríza v stavebníctve, ktorá sa v poslednom čase prejavovala nielen vo výstavbe ale aj v zníženom záujme žiakov o štúdium na stredných odborných školách stavebných na Slovensku, môžeme s potešením skonštatovať, že firma VELUX nachádza finančné prostriedky na realizáciu tejto skvelej súťaže. Rastie záujem žiakov i škôl o súťaž vyhlásenú firmou VELUX. Kvalita prác je síce rozdielna, ale nájdu sa aj také, ktoré dosahujú úroveň študentov vysokých škôl. Poďakovanie patrí nielen žiakom, ale aj ich pedagógom, ktorí sa snažia, aby sa práce žiakov čo najviac priblížili realite – to znamená navrhovať rodinné domy, ktoré riešia moderné trendy, nízkoenergetickú náročnosť a dispozíciu. V neposlednom rade treba poďakovať firme VELUX, ktorá svojimi aktivitami patrí k ukážkovým príkladom dobrej praxe, spolupráce zamestnávateľa a stredných odborných škôl v Slovenskej republike. Pevne verím, že súťaž bude pokračovať úspešnou spoluprácou aj v ďalších rokoch,“ povedala na margo súťaže Ing. Alena Galanová zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Sútaz út Velux 60

2_2012

Tretiu cenu a 150 EUR porota udelila Dávidovi Horváthovi a Petrovi Vlčkovi zo SPŠ SAG Bratislava, ktorí pracovali pod vedením Ing. Ivety


Sútaz Velux

Zeen house

Z

een house je offgridový dom osadený vo svahovitom teréne, ktorý využíva čo najviac prírodných javov k čo najlepším energetickým a úžitkovým vlastnostiam. Využíva napríklad správny vstup a prechod svetla budovou, správne natočenie domu k svetovým stranám, ale aj nemrznúcu hĺbku prostredia, v ktorom je osadený. Hlavná myšlienka domu spočíva vo vnímaní svetla. Je dôležité vedieť, že tak isto ako nedostatok aj jeho prílišne množstvo nie je veľmi vhodné. Môj koncept je navrhnutý tak, aby zakaždým prijal iba určite množstvo svetla pod správnym uhlom kvôli tomu, aby nedochádzalo k oslneniu alebo nepríjemným slnečným efektom v interiéri. Tento koncept taktiež pracuje s usmerňovaním svetla pomocou tzv. „svetelnej klapky“, ktorá usmerní tok svetla do menej osvetlených častí, a tým vytvorí rovnomerné presvetlenie v celom priestore. Offgridova koncepcia domu je postavená na jednoduchej myšlienke čo najefektívnejšie spracovávať prirodzené zdroje čistej energie ako svetlo a následné teplo, jeho akumuláciu v plášti a následné spracovanie klimatizačnou jednotkou domu. Tento dom nepotrebuje veľa vykurovať, pretože sa počíta so správnou termoškrupinou, ktorú vo veľkej miere vytvorí zemina sama a detailné spracovanie nadzemnej časti. Samozrejme, v kombinácii s fotovoltickými panelmi prichádzame k energeticky samostatnému domu, ktorý spĺňa najvyššie kritériá európskych noriem na výstavbu ekologicky a energeticky pasívnych domov. Kľúčovú rolu v tomto dome zohráva práve výhľad a pocit otvoreného priestoru. Preto je úroveň výšky zraku nastavená tak, aby v tejto úrovni nič neprekážalo. Na umocnenie panoramatického zážitku sa použijú panoramatické strešné okna VELUX.

Zeen house je variantom efektívneho a príjemného bývania budúcnosti. Konzultant: Ing. arch. Ľubomíra Buchová

Autor: Marko Bača 023 34 Kysucký Lieskovec 22 Tel.: 0918 873 369 e-mail: baca.marko@gmail.com Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina Veľká okružná 25, Žilina tel.: 041/5621 331 spssza@spssza.sk Popis projektu: Zastavaná plocha objektom: Úžitková plocha domu: Plocha terás: Obostavaný priestor:

2_2012

250,0 m2 200,0 m2 20,0 m2 520,4 m3

61


Sútaz Velux

Earthship

E

arthship je typ nízkoenergetického domu, ktorý na udržanie príjemnej vnútornej klímy využíva len slnečnú energiu.

Pôvodný návrh Earthshipu SS (simple survival) je postavený čisto z recyklovaných a prírodných materiálov, no môže byť vybudovaný aj kombináciou s novými materiálmi. Samotná budova dokáže vyprodukovať energiu pre všetky zariadenia, ktoré dnes potrebujeme pre komfortné a pohodlné bývanie. Základný prvok pre udržanie stálej vnútornej teploty je samotný tvar domu a materiály v ňom použité. V teplejších ročných obdobiach je Zem natočená k Slnku tak, aby slnečné lúče dopadali pod väčším uhlom, a preto sa do interiéru nedostáva toľko tepla a udržuje sa príjemný chlad. V studenších mesiacoch však slnečné lúče dopadajú na Zem v menšom uhle, čiže ožiaria väčšiu plochu, preto aj materiály použité v interiéri dokážu akumulovať teplo. V tomto prípade hlavnú úlohu zohráva zadná stena vytvorená z pneumatík naplnených ílom, ale môže byť vytvorená z akéhokoľvek materiálu, ktorý dokáže vytvoriť dosť tepla. Ďalším prvkom, ktorý je nevyhnutný, sú fotovoltické články umiestnené na čele fasády, ktoré vytvárajú čistú elektrickú energiu. Táto energia sa uchováva v batériách a sú z nich napájané zásuvky. Vzhľadom na to, že v našich klimatických podmienkach zatiaľ neexistuje earthship bez prídavného vykurovania aj tu sú použité vykurovacie prvky či už vykurovacie telesá alebo podlahové vykurovanie, napojené na solárny zdroj energie. Sviežosť vzduchu je zabezpečená nasávaním vonkajšieho vzduchu, ktorý je vháňaný priamo do vnútorných priestorov cez podlahu. Vydýchaný vzduch je odvetrávaný strešnými oknami.

Autor: Matej Mikulík Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina Veľká okružná 25, Žilina Tel.: 041/5621331 e-mail: spssza@spssza.sk Popis projektu: Zastavaná plocha objektom: Úžitková plocha: Plocha terás: Obostavaný priestor:

62

2_2012

227,3 m2 208,0 m2 75,0 m2 743,0 m3

Pôdorys 1. poschodia

Pôdorys 2. poschodia

Strecha budovy zachytáva zrážkovú vodu, ktorú uchováva v nádržiach umiestnených v nemrznúcej hĺbke za objektom. Po prefiltrovaní sa používa ako pitná voda a voda na umývanie. Zostatková voda sa opäť prefiltruje a vznikne tzv. sivá voda bez zápachu, používaná na polievanie rastlín a splachovanie. Následne sa odpadová voda vlieva do kanalizácie alebo klasickej žumpy. V interiéri domu môžete dopestovať rastliny podľa vlastného výberu v každom ročnom období. Vo vnútorných priestoroch je množstvo plôch na pestovanie rastlín, tieto plochy sú vyznačené aj v pôdorysoch.

Ide o dvojpodlažný rodinný dom. Cez závetrie vstupujeme do zádveria, cez ktoré sa dostávame do dennej časti. Zo zádveria vedie zároveň schodisko do nočnej časti. V dennej časti sa nachádza obývacia izba s kuchyňou a prechodom na terasu. V nočnej časti je spálňa rodičov so samostatnou kúpeľňou a dve samostatné spálne so spoločnou kúpeľňou. Vstup do všetkých izieb je zo spoločnej chodby, kde sú dobré vnútroklimatické podmienky pre pestovanie rastlín. Tento dom je určený pre 4-5 člennú rodinu s dvoma kúpeľňami a s dostatočným komfortom pre každého obyvateľa.

Dispozícia celého objektu je riešená tak, aby bola využitá čo najväčšia plocha akumulujúca teplo.

Konzultanti: Ing. Eva Kuchárová, Ing. arch. Ľubomíra Buchová


Sútaz Velux

Villa Regia

V

illa Regia je rodinný dom spájajúci interiér s exteriérom nielen veľkorysými presklenými plochami, jednotnou podlahou, ale aj strešnými oknami značky Velux. Svojimi reprezentačnými priestormi môže osloviť solventnejších zákazníkov. Dom predstavuje moderné bývanie v mestskej časti osadenej do svahovitého terénu s krásnymi záhradami a výhľadom na mesto.

Koncepcia návrhu rodinného domu Villa Regia vychádza z myšlienky vytvoriť luxusný rodinný dom s moderným vzhľadom, spätý s prírodou. Fasádu domu tvoria dva výrazné prvky. Pohľadový betón, ktorý vytvára pevné zázemie a sklenené tabuľové steny, ktoré zabezpečujú stály prísun denného svetla a vhodne dopĺňajú moderný vzhľad budovy. Presahujúce rímsy strechy pôsobia veľkoryso a redukujú slnečné svetlo dopadajúce na presklené fasády. Dom je členitý a fasáda pôsobí z každého pohľadu plasticky. Dom má dve nadzemné podlažia. Vstup a vjazd do garáže sú orientované na sever, smerom do ulice. Prvé nadzemné podlažie je rozdelené do troch častí: Obývacia miestnosť s galériou na prijímanie návštev, ktorá opticky umožňuje prepojenie miestnosti s ostatnými časťami domu. Galéria pôsobí veľkoryso a u hostí vyvoláva pocit pohostinnosti domácich. Krídlo hosťovskej miestnosti z exteriériu oddeľuje od zvyšku domu plavecký bazén. Spoločenská časť domu zahŕňa pracovňu, kuchyňu prepojenú s jedálňou, obojstranným kozubom do obývacej izby domácich. Technická časť domu ponúka dvojgaráž a technické zázemie. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza detská izba s kúpeľňou, hosťovská izba so šatníkom, rodičovská spálňa s kúpeľňou a šatníkmi, ďalej galéria nad hosťovskou obývacou izbou a jedálňou. Dom predstavuje relax svojím vybavením a širokospektrálnym využitím. Poskytuje možnosť športového vyžitia v plaveckom bazéne alebo oddych na niektorej z južných terás. Konzultant: Ing. Iveta Cibuľová

Pôdorys 1. poschodia

Pôdorys 2. poschodia

Autori: Dávid Horváth a Peter Vlček (III. ročník) SPŠ stavebná a geodetická Bratislava e-mail: vlcko4.peto@gmail.com Popis projektu: Zastavaná plocha objektom: Úžitková plocha domu: Plocha terás: Obostavaný priestor:

2_2012

540 m2 515 m2 187 m2 1895 m3

63


Sútaz Velux

Ve – dom 2012

V

e - dom je dom strednej veľkostnej kategórie, určený pre bývanie 4-člennej rodiny. Vhodný je do dvojpodlažnej okolitej zástavby na rovinatý, prípadne mierne svahovitý pozemok. Poschodový rodinný dom s obytným podkrovím bez suterénu je rozdelený na dennú a nočnú časť. Denná časť je situovaná na prízemí a z veľkej časti tvorí optický veľkopriestor obývacej izby, ktorá je spojená s jedálňou a kuchyňou, presvetlenou z juhozápadnej strany s dominujúcimi veľkými oknami, ktoré siahajú až do druhého podlažia. Dominantou prízemia je dispozičné riešenie spojenia obývacej izby s kuchyňou, ktorá je od obývacej izby oddelená malým schodiskom. Atraktivitu kuchyne zvyšuje barový pult, ktorého súčasťou je aj jedálenský stôl. Vchod do domu je orientovaný na JV. Vstupom do domu sa dostaneme do predsiene, z ktorej pokračujeme do hosťovskej izby, hlavnej obývacej miestnosti,

Autor: Miroslav Budzák SPŠ Poprad tel.: 0908 893 140 e-mail: mbudzak@gmail.com Popis projektu: Zastavaná plocha objektom: Úžitková plocha domu: Plocha terás: Obostavaný priestor:

64

2_2012

230,74 m2 218,6 m2 27,82 m2 1449,05 m3

Pôdorys 1. poschodia Pôdorys 2. poschodia

kúpeľne a po prekonaní troch schodov aj do dvojitej garáže. Časť strechy je v tvare písmena ,,V,, a časť je pultová. V časti ,,V,, sa nachádzajú rúrky, ktoré môžu ohrievať miesto žľabu v prípade sneženia. Zvod je umiestnený v stene, Časť pultovej strechy je tvorená z lexanovej dosky, aby bazén mohol byť krytý a zároveň aj osvetlený. Hlavným zdrojom svetla a vetrania v podkroví sú strešné okná. Okrem strešných okien sa na streche nachádzajú 2 solárne kolektory v rozlohe 5 m2, ktoré budú využívané na ohrev teplej úžitkovej vody, vody v bazéne a na vykurovanie objektu. Konzultant: Ing. Ján Čendula


Denného svetla a dobrých správ nie je nikdy dosť.

© 2012 VELUX GROUP ∏ VELUX A VELUX LOGO SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY POUŽÍVANÉ V LICENCII VELUX GROUP.

Nádherný a ničím nerušený výhľad.

Strešné okná VELUX prepúšťajú v porovnaní s fasádnymi oknami omnoho viac svetla. Prežiaria celý priestor vrátane miest, na ktoré fasádne okná nestačia. A navyše poskytnú nádherný, ničím nerušený výhľad doďaleka. Správne umiestnené strešné okná spravia interiér vášho bytu omnoho zaujímavejším. Doprajte si bezchybné bývanie so strešnými oknami VELUX.

www.velux.sk • 02 33 000 555


vu do Uzatvorte zmlu a vyhrajte

31. 8.

1000 â&#x201A;Ź

20 x

Stavajte a bývajte s nami 2 2012  

Časopis o aktuálnych témach v stavebníctve a bývaní.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you