Page 1

S

anácie a opravy budov a domov

Edícia

2,50 €, rocník XII., 1/2013 I S S N 13 3 6 - 12 9 5


VYUŽITE ÚVER NA OBNOVU BYTOVÉHO DOMU

len za do 3

2,99 % roč

1. m

ne

ája 2

013

MAXIMUM PRE VÁS 5 5 5 5 5 5

akciová úroková sadzba 2,99 % ročne platná až 4 roky pre nových a súčasných klientov bez počiatočného vkladu bez potreby založiť byt alebo bytový dom splatnosť až 25 rokov štátna prémia pre spoločenstvá vlastníkov bytov


Obsah

Vyšlo vo vydavateľstve VERSO spol. s r. o. v edícii

Adresa redakcie: Agátová 7/G 841 01 Bratislava 42 tel.: 02/209 207 11 fax: 02/209 207 13 e-mail: verso@verso.sk www.stavajtesnami.sk štvrťročník, termín vydania apríl 2013 IČO: 35832983 Editor publikácie: Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. Riaditeľka projektu: Mgr. Miroslava Kleskeňová Šéfredaktor: Ing. Pavel Kleskeň Zástupca šéfredaktora: PhDr. Andrej Fabík Vedúci vydania: Ing. František Orth, 0905 503 834 Inzercia: Mgr. Peter Jurovčák, 0903 478 003 Igor Imrich, 0903 795 440 Objednávky publikácie: obchod@verso.sk Scan: PressColor, s. r. o. Grafická úprava, layout: Martin Strihovský – MSg Tlač: ABRAD s.r.o., Bratislava Vydané: apríl 2013 Registrácia MK SR pod číslom EV 3182/09 ISSN 1336-1295 © VERSO spol. s r. o. Redakcia nezodpovedá za obsah ani za jazykovú úpravu dodaných inzertných materiálov.

4-6

Diagnostika príčin porúch stavieb

7-9

Vlhkosť v starších budovách

14 - 19

Chemické injektážne clony v murivách

20 - 25

Sanačné omietkové systémy

26 - 35

Technológie opráv porúch balkónov

36 - 40

Plesne v stavbách a ich likvidácia

42 - 49

Poruchy strešných plášťov a ich opravy

50 - 59

Zateplenie stavieb, správna technológia opráv

60 - 65

Nové hydroizolačné systémy

66 - 69

Oprava drevených konštrukcií

70 - 73

Obnova inštalačných rozvodov TZB

74 - 79

Poruchy komínových telies a ich oprava 1_2013

1


Téma vydania

Hladanie prícin porúch stavieb VÄČŠINA STARŠÍCH (30 AŽ 50 ROKOV STARÝCH) STAVEBNÝCH OBJEKTOV VYKAZUJE VÄČŠIE ČI MENŠIE PORUCHY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ, KTORÉ MAJÚ PRVOTNÚ PRÍČINU V NEDOSTATOČNEJ ÚDRŽBE A STAROSTLIVOSTI O STAVEBNÝ OBJEKT. TIETO PORUCHY JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ, ABY OBJEKT MOHOL PLNOHODNOTNE PLNIŤ SVOJU FUNKCIU, KTOROU JE PRÍJEMNÉ BÝVANIE.

N

ásledky porúch sa na stavebnom objekte prejavujú postupne. Najprv to môžu byť len zmeny farby omietok, olupujúce sa nátery, výkvety solí, vlasové trhlinky či väčšie praskliny na fasáde. Ak taký stav necháte dlhodobo bez povšimnutia, následky sa zväčšujú až do stavu, kedy sa môžu radikálne zvrhnúť. Väčšina vlastníkov objektov nie sú odborníci na stavby, a tak sa nemožno čudovať, že malé drobné zmeny, poruchy či rôzne chybičky na konštrukciách rodinného domu alebo inom objekte prehliadnu. Ak ich aj zaregistrujú, tak si neuvedomujú možné dopady signalizovanej poruchy. Odstráneniu porúch, aj tým najmenším, by sa mala venovať patričná pozornosť. Existuje však aj druhý extrém - prílišná iniciatíva. Mnohí, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na stavbe domu, sa pokladajú za expertov aj pri opravách. Neporadia sa a výsledok svojpomoc-

2

1_2013

nej improvizovanej opravy býva veľmi diskutabilný. Iní si dajú ochotne „poradiť“ od svojich známych, ktorí už, zdanlivo, podobné nedostatky vlhnutia budovy hravo zvládli. „Odporúčaná“ metóda však nemusí uspieť, dokonca ani vtedy nie, ak sa uverí reklamným sloganom o zázračných a zaručených prípravkoch, ktoré „vraj“, problémy vlhkosti rýchlo a spoľahlivo vyriešia. Určite chcete vedieť, prečo je náš názor na vyššie opisované prístupy k opravám porúch stavebných objektov taký kritický? Musí byť(!), pretože dlhoročné skúsenosti ukázali, že „improvizácie“ rôzneho rozsahu nie sú riešením. Pri sanáciách budov platí, že nestačí poruchu diagnostikovať, ale treba hľadať jej príčinu a tá nemusí byť iba jedna. Odborníci v tejto oblasti zodpovedne potvrdia, že príčin, prečo budova vlhne, praská atď. ... je vždy viac. Najväčší nepriateľ stavieb je voda a vlhkosť v stavebnej konštrukcií. Niektoré pramene tvrdia, že existuje až 12 spôsobov, ako voda vniká do sta-

vebných konštrukcií. Voda v stavebnej konštrukcii nemá čo hľadať, to vieme všetci, pretože jej prítomnosť negatívne ovplyvňuje kvalitatívne parametre vnútorného prostredia objektu. Najčastejšie druhy porúch, s ktorými sa stretávame Každý objekt je špecifický nielen konštrukčne, ale aj prostredím, lokalitou, kde sa nachádza, ako bol alebo je majiteľmi využívaný, aká je kvalita


materiálov, z ktorých bol postavený, a preto sa v prípade starších objektoch môžeme stretnúť hneď s niekoľkými druhmi porúch a niekoľkými príčinami. Poruchy sa prejavia na omietkach stavby rôznymi zmenami farby, začnú sa vytvárať malé šupiny na maľovkách, steny už na dotyk vykazujú vyššiu vlhkosť alebo sa na nich objavia mikropraskliny. Tieto sa počas maľovania pretmelia sadrou a následne sa premaľujú. Ak sú väčšie, tak sa do prasklín vtlačí akrylátový tmel. Prebrúsi sa miesto praskliny a „vec“ je vyriešená. Po určitom čase, rok – dva, však v mieste malinkej praskliny omietka znova praskne, avšak tento krát podstatne širšia. Praskliny sa vyskytujú v nosných i nenosných stenách v interiéri, prípadne aj na fasáde. Tento fakt signalizuje oveľa väčšiu poruchu. Väčšinou sú to následky poklesu základov budovy, jej nerovnomerného sadania. Príčinou môže byť dodatočné navĺhanie podložia stavby, ktoré zníži únosnosť základovej pôdy alebo dodatočné priťaženie od nadstavby či vstavby podkrovia.

V prvom rade je nutné a potrebné odstrániť túto príčinu prevlhnutia základovej pôdy, napríklad dôsledným odvodnením okolia stavby, následne rozšíriť plochu základov v základovej škáre a až potom riešiť vizuálnu stránku obnovy. Spomínané novodobejšie, 30 až 50 ročné, budovy nemávajú dostatočné hydroizolačné systémy chrániace konštrukcie pivničných priestorov od účinkov vody, ktorá sa nachádza v zemine, do ktorej je stavba svojimi základmi založená.

Prečo je to tak? V čase ich výstavby nebolo dostatok kvalitných hydroizolácií. Počas doby svojej existencie tieto zdegradovali a prestali plniť svoju ochrannú funkciu. Dlhoročným účinkom kapilárnych síl vniká cez porušenú hydroizoláciu vlhkosť do stavebných materiálov a postupne stúpa vyššie a vyššie. V letných mesiacoch, kedy sa voda z murív rýchlejšie odparuje, minerály, ktoré obsahuje, kryštalizujú, menia svoj objem a dlhodobým zväčšovaním svojho objemu zapríčinia deštrukciu skladby omietok. V dažďových dňoch, kedy je relatívna vlhkosť vzduchu vyššia, minerály vlhkosť absorbujú, pretože sú hydroskopické a na omietkach sa objavia farebné fľaky. Toto sú sprievodné znaky vlhkostných problémov v konštrukcii, ktoré signalizujú poruchu v hydroizolácii základových múrov stavby. Iným druhom poruchy je nefunkčnosť vodorovných hydroizolácií, ktorá sa prejaví silným navlhnutím murív s následnou vlhkosťou interiérového vzduchu. Tento stav je možné riešiť

len radikálnou obnovou hydroizolácií spodných stavieb budovy a hľadaním príčiny: Prečo je v okolí stavby tak veľa zemnej vlhkosti? Nepraskla kanalizácia? Nezateká voda z dažďových zvodov pod základ? Nevytvorili sme dodatočnými terénnymi úpravami, pre prístavbu, umelú bariéru prirodzenému rovnovážnemu stavu vlhkosti v zemine? Nezabetónovali sme všetku plochu dvora a prirodzená zemná vlhkosť sa nemá kam odpariť? Vyššie popisované prejavy porúch naznačujú iba časť možných problémov pri hľadaní príčin, porúch a hľadania správneho riešenia odstránenia poruchy. Všetky príčiny a poruchy sa dajú riešiť iba odborným skúmaním stavu, hľadaním prvotnej príčiny, ktorá narušila rovnovážny stav v budove a jej okolí. Svojpomoc pri tomto type stavebnej údržby nie je dobrým riešením. Projekt alebo návrh takejto sanácie by mal riešiť skúsený špecialista, potom statik a samotnú realizáciu treba prenechať odbornej firme. Toto je prvá zásada, ak má byť oprava domu urobená kvalitne na dlhé roky. Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra konštrukcií pozemných stavieb

1_2013

3


Diagnostika

Postup hladania poruchy stavby STARÁ MÚDROSŤ HOVORÍ: VODA JE ŽIVOT!(?) SÚ VŠAK SITUÁCIE, KEDY PREDSTAVUJE SKÔR PROBLÉM, NAJMÄ, AK SA NACHÁDZA V MURIVE NÁŠHO DOMU. VTEDY ROBÍME VŠETKO PRE TO, ABY SME SA JEJ ZBAVILI. NAPRIEK TOMU SA STÁLE „VYKRESĽUJÚ“ FĽAKY NA VONKAJŠÍCH ČI VNÚTORNÝCH OMIETKACH, ČO PRIAMO OHROZUJE NAŠE ZDRAVIE.

N

ajprv sú to „len“ fľaky plesní, potom nasleduje trvalé prevlhnutie omietok, ktoré priamo ovplyvňuje kvalitu vnútorného vzduchu s pocitom trvalého chladu. Bez sanačného zásahu môže takáto situácia vyústiť až do najkritickejšieho stavu, ktorým je deštrukcia omietok a murív. Toto však nesmieme pripustiť. AKO teda, a hlavne, ČÍM opraviť takéto poruchy, aby naše obydlie zostalo dlhé roky plnohodnotné a zdravé? Bežné stavebné materiály obvodových konštrukcií ako tehla, kameň, betón či spojovacia malta, obsahujú vo svojej štruktúre drobné póry, schopné prijímať a transportovať vlhkosť. Voda, ktorá sa cez ne v dôsledku rôznych chýb dostane do muriva (účinkami dažďa cez deravú strechu, vsakovaním do stien cez popraskané vonkajšie omietky, vzlínaním sa cez základy stavby, kondenzáciou či inými stavebnými poruchami...viď obrázok), spôsobí zmenu vlhkostných pomerov v konštrukciách a narúša sa rovnovážny stav. Vlhká konštrukcia svojou vysokou tepelnou vodivosťou podstatne ovplyvňuje celkové tepelnoizolačné vlastnosti stavebnej konštrukcie, pretože je dvakrát lepším vodičom tepla ako suché murivo. Silne prevlhnutý múr hrubý 50 cm má rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti ako suché murivo

4

1_2013

tenšie o polovicu. Keď voda v póroch počas silných mrazov zamrzne, izolačná schopnosť takéhoto múru sa prudko zhoršuje, navyše kryštáliky ľadu deštruujú stavebný materiál. Malý tepelný odpor stien má za následok podstatne skoršiu povrchovú kondenzáciu vzdušnej vlhkosti na povrchu konštrukcie, následkom je nepríjemný chlad sálajúci z muriva.

A tak je len otázkou času, kedy sa na vnútorných povrchoch začnú objavovať a postupne rozširovať tmavšie bodky – najskôr v kútoch, pri podlahe a na strope. Súčasne zacítime nepríjemný pach, ktorému nepomôže ani časté vetranie. Jasné znamenie toho, že dom napadli plesne, ktorým na život stačí bežný bytový prach, obsahujúci zvyšky kože, vlasy, perie, roztoče, pele a vlhkosť kondenzujúca na povrchu silne ochladzovanej konštrukcie. Ďalším dôsledkom zvýšenej vlhkosti môže byť jav, ak pri poklepaní na múr budeme počuť dutý zvuk, charakteristický pre uvoľnené omietky... Otázkou je: Ako sa voda mohla dostať do murív? Ilustračný obrázok ukazuje zdroje možných vstupov vlhkosti do stavebného objektu. Ak nastane kombinácia viacerých porúch zo zanedbanej drobnej každodennej údržby, ktoré narastajú a navyše, ak


sa o objekt pravidelne nestaráme a neudržujeme ho, dôjde k masívnym poruchám a poškodeniu stavebných konštrukcií. Pravdou však je, že poruchy strešného plášťa, poškodených žľabov, vonkajších omietok či prasknutých potrubí, skôr či neskôr, zaregistrujeme a odstránime. Horšie a nebezpečnejšie sú poruchy z vlhkosti, ktoré neregistrujeme bežnými vizuálnymi prostriedkami ako zrak či pach. Až 98 % objektov poškodených vlhkosťou je následok vzlínajúcej sa vody v stavebnej konštrukcii účinkom kapilárnych síl. Vlhkosť v stavebnej konštrukcii postupne stúpa až nad úroveň terénu. Z muriva sa voda odparuje do vnútorných obytných priestorov a do vonkajšieho ovzdušia. V mieste, kde nastane rovnovážny stav (t.j. koľko vlhkosti do muriva vstúpi, toľko sa aj odparí), vytvára sa viditeľné ohraničenie vo forme zmeny farby omietky. Takto sa najčastejšie prejavuje príčina vlhnutia múrov (následok kapilárnej vzlínavosti) v prípadoch, keď je poškodená hydroizolácia konštrukcií, ktoré sú v styku so zeminou. Odpoveď na otázku: Ako by sme mohli popisovanému problému predísť? – je jednoznačná. Poznaním jeho koreňov, teda vykonávaním pravidelnej údržby a venovaniu sa každej aj najmenšej trhlinke či zmene farebnosti a štruktúry povrchu maľovky.(!) Toto sú prvotné signáli poruchy. Následne musíme vykonať včasný a dôkladný vlhkostný prieskum stavby, ktorého cieľom je konkretizovať príčiny a zdroje vlhkostnej záťaže základových murív stavby. Len na základe podrobného poznania príčin, prečo sa zmenil rovnovážny stav v konštrukciách, možno spracovať návrh optimálnych sanačných opatrení pre konkrétny, vlhkosťou postihnutý objekt. Vlhké základové a pivničné konštrukcie Už sme naznačovali, že príčinou vnikania vlhkosti do objektov je nefunkčnosť starých hydroizolácií základov, pivničných stien a podláh. V tomto prípade murivo vlhne dlhodobým pôsobením prirodzenej zemnej vlhkosti účinkom prirodzených kapilárnych síl. Voda, ktorá sa zo zeminy kapilárami dostáva do základového muriva sa, málokedy, nachádza v čistom stave. Spravidla sú v nej rozpustené rozličné minerály, najčastejšie sulfáty, chloridy alebo nitráty. Tieto látky nazývame soli. V letných

Takéto ukončenie dažďových zvodov má za následok, že roh domu poklesne.

mesiacoch, keď sa voda z muriva odparuje, soli kryštalizujú. Niekoľkokrát zväčšia svoj objem a dlhodobým pôsobením spôsobia deštrukciu omietok a následne aj muriva. Naopak, v daždivých dňoch, keď je väčšia relatívna vlhkosť vzduchu, soli vlhkosť z okolitého vzduchu absorbujú (sú hydroskopické) a na fasádach domov sa objavujú vlhké mapy. Závažnejšia situácia, ktorá ohrozuje kvalitu vnútorného vzduchu, je odparovanie sa tejto vlhkosti do interiéru. Steny vnímame ako studené, a preto viac kúrime, čo má vplyv na prevádzkové náklady. Vlhkosť je živná pôda pre plesne, a tak sa zhoršujú aj hygienické podmienky. Veľmi nebezpečná je aj voda, ktorá pôsobí na základové steny pri svahovitých pozemkoch. Ak nie je vybudovaná dokonalá a funkčná drenáž, ktorá ju z okolia základových múrov má odviesť, môže takáto voda v najnepriaznivejšej situácii pôsobiť ako tlaková. A ak sa k situácii pridruží

Únosná pôda.

Menej únosná pôda.

Menej únosná pôda.

Trhliny spôsobené založením stavby v dvoch rôznych druhoch zeminy v menej únosnej pôde, napr. trvalým zamokrením poklesne roh stavby.

Trhliny spôsobené založením stavby v dvoch rôznych druhoch zeminy a rôznou hĺbkou základov. Únosná pôda.

aj nekvalitne urobená hydroizolácia, budova sa dlhodobým pôsobením (takejto) vlhkosti dostane, zo stavebného hľadiska, do kritického stavu. Prejavy vlhkosti v interiéri Príčinou zmeny kvality obytného prostredia môže byť aj kondenzačná vlhkosť. Prejavuje sa to hlavne vo vlhších miestnostiach ako kúpeľne či kuchyne, a to všade tam, kde vlhkosť nemôže prirodzene unikať (príliš tesné okná, ale aj z dôvodu obloženia stien difúzne neotvoreným obkladom až po strop) a hlavne tam, kde majú steny nízke tepelnoizolačné vlastnosti (tenké či príliš vlhké murivá apod.). Na to, aby sme vedeli účinne reagovať na nežiaduce účinky vlhkosti, musíme poznať zdroj vlhkosti (nedostatočný výkon digestora, zvyklosti pri užívaní kúpeľne, sušenie bielizne v interiéroch...) a aj tepelnotechnickú kvalitu stien. Prvá je diagnostika príčin vlhkosti Popisovaný optický prejav vlhkosti v murive (zmena farebnosti, vlhké mapy, šupinkovité opadávanie maľoviek) signalizuje potrebu podrobnejšieho skúmania príčiny. Pre konkrétne stanovenie príčin a stupňa zavlhnutia objektu sa používa meranie vlhkosti v konštrukciách. Spôsoby merania možno rozdeliť do dvoch skupín – na deštruktívne a nedeštruktívne. Pri deštruktívnych meraniach sa zo skúmaného materiálu odoberú vzorky a obsah vlhkosti sa vyhodnocuje vážkovou metódou v laboratóriu alebo karbidovou metódou priamo na mieste. Nedeštruktívne metódy sú elektrické, elektromagnetické, radiačné a termovízia. Nameraná krivka vlhkosti určuje stupeň zavlhnutia objektu a charakter jej priebehu indikuje aj možné


Diagnostika

príčiny vzniku vlhkosti. Množstvo odberných miest sa stanovuje podľa rozsahu porúch. Výšková hladina odberov na jednom odbernom mieste sa určí tak, aby výsledky poskytli úplnú predstavu o horizonte vlhnutia konštrukcie. Neoddeliteľnou časťou meraní je zisťovanie chemického stavu navlhnutého muriva. Predbežnými výsledkami možno získať ph metrom na stavbe a podrobnými výsledkami v laboratóriu. Pri vizuálnom zisťovaní biologického napadnutia stavby (plesne) sa odoberú vzorky, ktoré sa vyhodnotia v laboratórnych podmienkach. Zistenia sa zaznamenávajú do výkresovej dokumentácie (lokalizácia a rozsah porúch, body odberu a miesta meraní), do výkresov sa zaznačia aj ďalšie skutočnosti podstatné pre určenie budúceho projektu opravy. Ako príklad uvedieme ukončenie odvodňovacej rúry zo žľabov, lebo aj zatekanie dažďovej vody k základom spôsobuje zvýšenú vlhkosť základov a muriva atď. Súčasťou vlhkostného prieskumu stavieb má byť aj meranie relatívnej vlhkosti v miestnostiach a priestoroch objektov, meranie povrchovej teploty stien, a to nielen nadzemných, ale aj podzemných podlaží. Tieto merania sa robia kvôli riešeniu ochrany muriva voči kondenzácii vody na povrchu stien, aby sa mohli uskutočniť potrebné sanačné kroky (dostatočné vetranie a správne vykurovanie objektu, zhotovenie dodatočnej tepelnej izolácie stien). O výsledku prieskumu má byť vyhotovený protokol, ktorý je potom súčasťou projektu sanácie vlhkého muriva Vyhodnotenie prieskumov a postupnosť krokov sanačných prác Vlhkostným prieskumom presne stanovíme množstvo viazanej vody v stavebnej konštrukcii. Toto množstvo určuje postupnosť a rozsah technologických zásahov, ktorými budeme konkrétnu stavebnú konštrukciu sanovať. Návrh sanačných metód musí rešpektovať stav konštrukcií a musí vychádzať z materiálovej skladby konštrukcie, pretože inak

6

1_2013

Deštruktívne meranie vlhkosti pomocou karbidovej metódy. Hodnoty z tlakomeru sa pomocou tabuliek vyčíslia v % vlhkosti.

Dotykovým prístrojom na meranie elektrickej vodivosti sa zistí do akej výšky je murivo vlhké. Odber vzorky z vlhkého muriva a váženie odobranej vlhkej vzorky priamo na stavenisku.

musíme opravovať staré kamenné murivá a inakšie betónové základové murivá. Pre objekty so zložitým návrhom sanačných opatrení (napr. niekoľko zdrojov porúch) sa odporúča spracovať osobitný projekt, ktorý zabezpečí vzájomnú previazanosť jednotlivých sanačných opatrení, ale aj realizáciu významných detailov, podľa ktorých sa budú práce vykonávať tak, aby sa ako prvá odstránila primárna príčina vzniku vlhkosti a následne riešili sekundárne postupy sanácie zasiahnutých poškodených stavebných konštrukcií. Primárna sanácia Určiť najvhodnejší spôsob likvidácie niektorej z dvanástich základných príčin vlhnutia stavby či ich kombinácií je najdôležitejšou úlohou primárnych metód sanácie. Tieto stavebné postupy vedú k výraznému a trvalému zníženiu obsahu vlhkosti v podzemnom a nadzemnom murive stavieb i v súvisiacich konštrukciách, aj napriek tomu získanie rovnovážneho stavu vlhkosti sa nedostaví okamžite. Uskutočnené sanačné zásahy v dlhšom časovom horizonte napokon spôsobia zníženie vlhkosti vnútorného vzduchu v budovách. Primárne sa preto sanačné metódy realizujú ako prvé, s určitým časovým odstupom, pred sanáciami sekundárnymi, aby sa dostavila fáza dehydratácie solí v murivách a následné sekundárne sanačné metódy neboli poškodzované kryštalizáciou solí v procese vysychania sanovaného muriva.

Primárna sanácia je teda odstránenie príčiny vlhkosti budovy a zahŕňa obnovenie či dodatočné zhotovenie hydroizolácií konštrukcií spodnej a prízemnej časti stavby, ale aj odvodnenie okolitého horninového prostredia od vôd povrchových ako aj podzemných s cieľom získania rovnovážneho stavu. Patria sem metódy vytvárania nových hydroizolačných bariér ako podrezávanie či vtláčanie nehrdzavejúcich plechov do murív. Ďalej sú to chemické injektáže či elektroosmotické alebo vysokofrekvenčné metódy odstraňovania vlhkosti. Sekundárna sanácia Sanáciu vlhkého muriva nestačí realizovať len jedným opatrením. Spravidla ide o kombináciu priamych i nepriamych hydroizolačných metód (postupov) a doplnkových technických opatrení v podobe aplikácie komplexného sanačného systému, napríklad osekanie zasolených omietok a použitie vhodných sanačných omietok atď. Touto prácou už však vstupujeme do sekundárnych sanačných metód. Patria sem všetky práce, ktorými sa odstránia porušené konštrukcie, omietky, podlahy... a nahradia sa novými, ktoré umožnia postupné vysušenie prevlhnutých murív až do stavu, keď sa budú môcť realizovať práce na odstránení vzhľadových defektov opravovaného objektu. Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra konštrukcií pozemných stavieb


Téma vydania

Vlhkost v starsích budovách ZAVĹHANIE SA VÄČŠINOU PREJAVUJE V SPODNEJ ČASTI STAVBY, RESP. V TEJ, KTORÁ JE V PRIAMOM KONTAKTE S TERÉNOM (NAPR. ZÁKLADY, SUTERÉNY, PRÍZEMIA, OPORNÉ STENY).

N

asiaknutá voda v murive môže spôsobiť zníženie jeho pevnosti (premŕzaním, premoknutím, koróziou), tepelného odporu a zvyčajne aj estetickej kvality (škvrnami). Voda tiež vytvára prostredie na ďalšie sekundárne poruchy – transportom solí rozpustných vo vode do muriva či vytvorením živnej pôdy pre rôzne nákazy. Nadmerná vlhkosť stavby môže postupne spôsobiť poškodenie aj ďalších stavebných konštrukcií – vytvorením prostredia, v ktorom sú konštrukcie z organických materiálov (najmä z dreva) náchylné na rozvoj infekcií a podobne. Vlhkosť v stavbe Hlavnými cestami prirodzeného vnikania vlhkosti do muriva sú predovšetkým [Lebeda, J. a kol., 1988]: vzlínanie zospodu základov, presakovanie do boku základov a múrov, kondenzácia vodných pár na povrchu, resp. vo vnútri konštrukcie, sorpcia vodných pár stavebnými materiálmi.

V praxi dochádza ku kombinácii prirodzených a neprirodzených ciest prenikania vody do konštrukcií, čo znamená, že obvyklými príčinami zvýšeného zavlhnutia starších budov sú zvyčajne tieto konkrétne dôvody: poškodenie žľabov, odpadov, nedostatočný odvod dažďovej vody, poškodenie krytiny, oplechovania, zrušenie či obmedzenie pôvodných odvetrávacích systémov, zrušenie či redukcia pôvodných drenážnych a kanalizačných systémov, poškodenie zdravotechnických potrubí, absencia hydroizolácie či korózia pôvodnej hydroizolácie, násypy voľne napadanej stavebnej sutiny, neodizolované násypy a závaly, navrstvené kopy stavebných materiálov, uhlia, rôzneho odpadu a pod. prívalová dažďová voda až povodne, zmena hladiny podzemnej vody, odstrekujúca voda z blízko položených frekventovaných ciest, vlhké prevádzky v budove, moderné nedomyslené stavebné úpravy, a podobne.

Vlhkosť rozlišujeme hmotnostnú (um) a objemovú (uv): mv - ms um = –––––––– . 100 [%] (1) ms

vv uv = ––––– . 100 [%] (2) vs

Označenia predstavujú: mv - hmotnosť vlhkého materiálu [kg] ms – hmotnosť suchého materiálu [kg] vv – objem kvapalnej vody [m3] vs – objem suchého materiálu [m3] s – objemová hmotnosť suchého materiálu [kg/m3] Stanovenie vlhnutia muriva sa vykonáva nedeštruktívne alebo deštruktívne (prostredníctvom odberu vzoriek). Zvyčajne sa vytvára vlhkostný profil konštrukcie (Önorm B 3355-1 odporúča odber 3 x 3 vzoriek z oboch strán steny – do 3 rôznych hĺbok, min. 10 cm do hĺbky muriva bez omietky, váhy cca 50 – 200 g na vzorku a profil odobrať minimálne z každých 15 bm múra1). Uvedená požiadavka je natoľko finančne a organizačne náročná, že v praxi sa u nás rešpektuje asi len málokedy – vzorky sa u nás zvyčajne odoberajú v značne redukovanom počte. Vlhkosť v murive (um) Tab. 1 - Stupeň zavlhnutia konštrukcií [ČSN P 73 0610] je možné, podľa ČSN Stupeň zavlhnutia Vlhkosť (uM) [%] 1. veľmi nízka vlhkosť < 3,0 P 73 0610, rozdeliť do 2. nízka vlhkosť 3,0 - 5,0 nasledujúcich stupňov, 3. zvýšená vlhkosť 5,0 – 7,5 avšak je potrebné uviesť, 4. vysoká vlhkosť 7,5 – 10 že toto rozdelenie nemá 5. veľmi vysoká vlhkosť (až zamokrenie) > 10 žiadnu oporu v prírodných vedách, ale je len odrazom názoru spracovateľov normy. Intenzita vzlínajúcej vlhkosti je tiež daná množstvom vody, ktoré sa ku konštrukcii dostane, čo rastie priamo úmerne s výdatnosťou zdroja vlhkosti a súvisí aj s priepustnosťou zeminy. Vzlínajúca voda sa však zároveň aj odparuje, takže v každom murive sa postupne vytvorí vyrovnaný stav, podmienený charakteristikou kapilár a rýchlosťou odparovania

1_2013

7


Téma vydania

[podľa – FÁRA, P., 2003]. Presakovanie vody, ktorá sa do konštrukcií dostáva z ich boku (čela, rubu a pod.) a môže byť ovplyvnené hydrostatickým tlakom, resp. tlakovým spádom [FÁRA, P., 2003]. Kondenzácia vodnej pary – teda vyzrážanie vodnej pary zo vzduchu na konštrukcii alebo v nej nastáva v okamihu prekročenia teploty, tzv. rosného bodu, čo je podmienené mierou nasýtenosti vzduchu vodnými parami a teplotou – pri každej teplote je vzduch schopný prijať len určité množstvo vodnej pary [Balík, M., 1999]. Z toho vyplýva, že relatívna vlhkosť vzduchu pri zvýšení teploty klesá a teplejší vzduch má, tým pádom, väčšiu kapacitu na prijatie vodnej pary. Prakticky to znamená, že prívod vzduchu do miestnosti (vetranie), s cieľom odvetrania vodnej pary, má najväčší význam v zime, a naopak, najriskantnejší je v teplých a vlhkých letných mesiacoch. V jemných kapilárach stavebných materiálov však prichádza ku kondenzácii vodnej pary už pred dosiahnutím nasýteného tlaku vodných pár (napríklad v cementových maltách). Sorpcia je pohlcovanie vodných pár z ovzdušia (stavebnými) materiálmi až do úrovne dosiahnutia rovnovážneho stavu. Opačný proces (v prípade nižšieho tlaku vodnej pary vo vzduchu mimo konštrukciu než v nej) sa nazýva desorpcia. Sorpčné vlastnosti (stavebných) materiálov popisuje rovnovážna vlhkosť. Vysušovanie muriva môže byť proces prirodzený, ale aj umelý, ktorý buď súvisí všeobecne s procesom odvlhčovania budov alebo konkrétne s nasadením určitých technológií (napr. niektorých napúšťacích látok). Pre odhad doby prirodzeného vysúšania môže slúžiť Cadiergusov vzťah [FÁRA, P., 2003]: T = k . b2

[dni]

(3)

Označenia predstavujú: T – čas potrebný k vysušeniu na úroveň R.V. [dni] k – koeficient odparovania [dni/cm2] b – hrúbka muriva [cm] Pre orientáciu sa dá uviesť, že múr z plných pálených tehál (mernej hmotnosti 1800 kg/m3), zavlhnutý na 20 % hmotnostnej vlhkosti obsahuje v 1 m3 cca 360 l vody. Pri koeficiente odparovania pre neomietané tehlové murivo v hodnote 0,28 by pri hrúbke 45 cm vysychal (na úroveň 2 – 3 % hm) cca 1,5 roka a pri hrúbke 60 cm asi 3 roky. Pričom rýchlosť odporovania významne ovplyvňuje celý rad faktorov – vlhkosť vzduchu, teplota prostredia, priedušnosť povrchu a pod. Pre cementové omietky môže byť koeficient odparovania k rovný až hodnote 2,5, čo celý vysušovací proces prakticky zastaví. Riešenia izolovania a odvlhčovania stavieb v minulosti Problém zavĺhania či sanácie vlhkosti stavieb bol v mnohých situáciách úspešne riešený aj v predchádzajúcich storočiach – historické riešenia prirodzene vychádzali z dobových reálií. Využívali sa predovšetkým: odvetrávacie spôsoby (pri ktorých sa viedol prúdiaci vzduch rozličnými systémami kanálov okolo konštrukcií alebo sa masívne odvetrávali priestory – napr. dutinami za zaizolovanými predsadenými novými stenami – spomína už Vitruvius; prevzdušňovanými podlahami – v barokových kláštoroch, sýpkach, izolačnými dutinami – v 19. storočí, prevzdušňovacími kanálmi značného prierezu – ešte na moderných budovách 1. pol. 20. stor.2; systémami priečneho intenzívneho a zrejme aj regulovaného prevetrávania suterénnych priestorov3 a pod.), tesniace či hydrofobizačné vlastnosti prírodných aj vyrobených materiálov (napríklad ílu, hutných kameňov, ostro pálených tehál, bitúmenov, olejov4),

8

1_2013

konštrukčné izolácie úžitkových častí stavieb od mokrého podložia (napríklad sústavou drevených pilót kombinovaných s roštami alebo obrátenými klenbami, vytváraním „izolačných technických“ podlaží5), drenáže, priekopy, studne (obranné priekopy6, jarky, zásobovacie či odvodňovacie studne a podobne, ktoré slúžili aj na zníženie hladiny povrchových aj podpovrchových vôd), systematické odvádzanie dažďovej vody (z veľkých plôch nádvorí, striech komplexov stavieb či z podzákladia alebo kontaktného terénu budov sústavami rúr, kanálov, susedských ulíc, podzemných stôk7 a pod.). Tieto systémy vyžadovali priebežnú údržbu, vychádzajúcu, samozrejme, zo znalosti ich konštrukcie a funkcie. V minulosti sa tiež oveľa viac dbalo na: zladenie charakteru využívania miestností s ich klímou (vo vlhších pivniciach bývali zvyčajne sklady potravín, vína a nie archívy, reštaurácie a pod.), vhodné situovanie budov do miest, v ktorých bolo možné ovplyvniť vlhkostné pomery stavebnými úpravami (najmä v stredoveku8), riešenie detailov fasád aj z technického hľadiska (napr. spádovanie povrchu vodorovných predsadených prvkov – ríms, soklov, členenie plôch fasád, ktorým sa vytvárala ochrana proti hnanému dažďu, vytváranie väčších aj menších odkvapových hrán9 a pod.), využívanie iných výhodných vlastností stavebných materiálov (napr. vysokej pórovitosti vhodne namiešanej vápennej omietky na zachytávanie solí10, pevnosti vápennej omietky z malty s vysokým podielom vápna, vysokej pórovitosti určitých hornín – niektorých vápencov, travertínov a pod.). V rámci pôvodných riešení je však potrebné uviesť aj nefunkčné príklady, ktoré nefungujú alebo budia rozpaky:

2 Pozoruhodný systém doplnkovej izolácie suterénov odvetrávanou dutinou realizoval arch. Beluš na budove dnešného SSN v Bratislave v 40-tych rokoch 20.storočia. 3 Fascinujúco účinné sú, napríklad odvetrávacie systémy krýpt kostolov – napr. kapucínov v Brne, jezuitov v Klatovoch, kde sú dodnes zachované vzduchom vysušené pozostatky pochovaných. 4 Vitruvius, napríklad odporúča používanie hustej usadeniny olivového oleja na izoláciu či skôr hydrofobizáciu podláh, najmä terás. 5 Mimoriadne zaujímavé je, napríklad založenie Baziliky v Šaštíne na močaristej pôde vložením izolačného, polozapusteného suterénu so systémom riadnych a obrátených klenieb. 6 Obranné vodné priekopy bývali bežnou súčasťou vodných hradov a pevností, avšak dodnes sa u nás funkčné zachovali len výnimočne. 7 Podzemné dažďové stoky majú aj dnes nezriedka masívne prierezy, časť z nich zjavne slúžila na odvádzanie dažďovej – aj náhlej prívalovej (!) vody. 8 Spolu d o plôsky Zaujímavé sú skúsenosti s povodňou v povodí Vltavy v roku 2002, kedy boli stredoveké budovy – zrejme už pôvodne situované na základe generačných pozorovaní mimo ohrozené oblasti – zasiahnuté len okrajovo, pričom najväčšie škody vznikli na mladších budovách. 9 Napríklad nedávno popísaný systém odkvapových hrán vytváraný na korunách murív barokových pevností. 10 Pórovitá vápenná omietka dokáže prekvapivo dlhý čas zniesť bez poškodenia aj určité zavĺhania a zasolenie. 11 Moderné systémy – napr. tenkovrstvové striekané membrány s vysokým difúznym odporom (napr. tzv. Dikoplast) z druhej polovice 20. stor. nie sú popisované, pretože presahujú časový záber tohto článku.


izolačné nátery bitúmenom v interiéroch (určené na zakrytie zavlhnutej steny, bez ohľadu na ďalší vplyv zásahu na iné konštrukcie), izolačné nátery materiálmi s vysokým difúznym odporom (napr. používanie vodného skla s uhličitanom sodným na povrchové ošetrovanie kameňa, ktoré spôsobovalo vznik povrchových krúst s deštruktívnym dopadom), vytváranie predsadených stien (bez akéhokoľvek či bez dostatočného odvetrania vzniknutej dutiny za nimi), zhotovovanie odvetrávacích vrtov, dutín či zásekov do muriva (bez prepojenia s vonkajším prostredím alebo rozvinuté najmä s nástupom stavebnej mechanizácie, resp. s aplikovaním teoretických a laboratórnych výskumov bez ich primeraného zhodnotenia v praxi – Knappenove či Tajovského kanáliky), používanie bežných cementových omietok a mált či nepriedušných obkladov v zavlhnutých zónach11 (vedené snahou zlikvidovať „škaredý“ povrch stien bez ohľadu na ďalšie následky v konštrukciách). Každopádne je však skúmaniu, pochopeniu a často aj oživeniu (!) väčšiny pôvodných systémov riešenia nežiaducej vlhkosti murív v konkrétnych prípadoch historických budov potrebné venovať primeranú pozornosť. Zhrnutie súčasných technológií sanácie vlhkosti Dnešné technológie na sanáciu vlhkosti v murive sa rozdeľujú, napríklad do nasledujúcich skupín: A. Technológie zabezpečenia priebežného odvetrávania: vytvorenie odvetrávacích kanálikov, zabezpečenie kontaktného odvetrania kanálom či štrbinou, vytvorenie predsadenej steny, vytvorenie dutinových podláh. B. Technológie vytvorenia dodatočných nepriepustných vrstiev: podrezanie muriva s vložením izolácie, premurovanie izolačnej škáry s vložením izolácie, zhotovenie dodatočnej kontaktnej hydroizolačnej vrstvy či povlaku, zarážanie nehrdzavejúcich plechov. C. Technológie napustenia izolačných clôn: vytvorenie hydrofobizačných clôn, vytvorenie tesniacich a hydrofobizačných clôn. D. Technológie využívajúce elektrofyzikálne princípy: inštalácia zariadení pasívnej elektroosmózy, inštalácia zariadení aktívnej elektroosmózy, inštalácia zariadení galvanoosmózy, inštalácia zariadení bezdrôtového odvlhčovania. E. Technológie zohrievania konštrukcií: inštalácia skrytého vykurovania, inštalácia zariadení mikrovlnného vysušovania, realizácia teplovzdušného vysúšania. F. Doplnkové technológie: realizácia hydroizolačných náterov, realizácia hydroizolačných omietok a tmelov, realizácia sanačných omietok, odsoľovanie muriva. G. Súvisiace technológie: vytvorenie drenáže, zníženie hladiny podzemnej vody, vytvorenie paropriepustných úprav okolia, vysúšanie muriva a interiérov budov. Prvých päť skupín technológií sa v niektorej odbornej literatúre [Witzany, J.,

1999] nazýva aj priame metódy a siedma skupina technológií (G) sa nazýva aj nepriame metódy. Iné členenie uvádza česká norma ČSN P 73 0610 Sanácie vlhkého muriva (na Slovensku táto norma nie je v platnosti): Do metód, ktoré obmedzujú zdroj vlhkosti ČSN P 73 0610 zahŕňa: úpravy vnútorného prostredia budovy (vetranie a klimatizácia), úpravy vonkajšieho prostredia budovy (spádovanie a odvodnenie terénu), odvedenie spodnej vody (drenáže, šachty). Medzi metódy zasahujúce do stavebných konštrukcií ČSN P 73 0610 zahŕňa: vzduchové systémy (pozdĺž stien a pod podlahami), vkladanie izolácií do prerezanej škáry (tzv. mechanické metódy), injektážne metódy (tzv. chemické metódy), metódy využívajúce elektrokinetické javy (aktívna elektroosmóza), povrchové úpravy (sanačné omietky, hydrofóbne nátery). Podľa umiestnenia dodatočnej hydroizolácie zahŕňa: zvislé hydroizolácie (vonkajšie a vnútorné), vodorovné hydroizolácie (plôch a stenových konštrukcií), doplňujúce sanačné opatrenia. Pri návrhu sanácie zavĺhania je treba venovať primeranú pozornosť aj návrhu dodatočného odstránenia solí rozpustných vo vode. Na dlhodobú úspešnosť sanácie vplýva aj celkové riešenie mikroklímy objektu, najmä priebežné odvetrávanie nadbytočnej vlhkosti v miestnostiach, vykurovanie a pod. Pre komplexnosť pohľadu na problematiku je ešte potrebné uviesť aj niektoré negatívne súvislosti odvlhčovania objektov, ktoré môžu nastať: vytvorenie neprirodzeného (tvrdého, geometrického, plochého, neprirodzene starnúceho) výrazu budovy po bezduchej aplikácii opatrení (obzvlášť povrchových úprav), inštalácia cudzorodo a umelo pôsobiacich detailov opatrení (napr. plastové krycie mriežky na prieduchoch alebo rôzne „patvary“ odvetrávacích komínikov), nedomyslený dopad vysušenia na kvalitu konštrukcie (obzvlášť citlivé môžu byť konštrukcie z nepálenej hliny, ktorých presušenie môže viesť až k rozpadávaniu stavebnej hmoty!). doc. Ing. Oto Makýš, PhD. Stavebná fakulta STU Bratislava Katedra technológie stavieb Literatúra [1]Balík, M. – Starý, J. (2003): Sklepy. Opravy a rekonstrukce. Praha: Grada Publishing, 110 pp. ISBN 80-247-0221-5. [2]Balík, M. (1999): Vysušování zdiva 1. Praha: Grada Publishing, 80 pp. ISBN 80-247-0438-2. [3]Balík, M. (1997): Vysušování zdiva 2. Praha: Grada Publishing. [4]Balík, M. (1999): Vysušování zdiva 3. Praha: Grada Publishing. [5]Lebeda, J. a kol. (1988): Sanace zavlhlého zdiva. Praha: SNTL. [6]Kolektív autorov (1996): Medzinárodné sympózium Hydroizolácie a povrchové úpravy v pozemných stavbách. Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 146 pp. ISBN 80-233-0363-5. [7]Kolektív autorov (2003): Ochrana kultúrneho dedičstva v medzinárodných dokumentoch – Charty, smernice a rezolúcie, Bratislava: ICOMOS Slovensko, 64 pp. [8]Kolektív autorov (2003): Stavebnícka ročenka 2004. Bratislava: Jaga. [9]Witzany, J. (1999): Poruchy a rekonstrukce zděných budov. Praha: ČKAIT.

1_2013

9


Firemná prezentácia

Injektázne technológie URETEK®

Injektovaním je možná oprava nerovnomerného sadania objektov bez úplného alebo čiastočného búrania samotných konštrukcií, prípadne ich častí. Počas celej doby injektovania možno monitorovať jeho vplyv na stabilitu poklesnutých, sadnutých a poškodených konštrukcií. Injektovanie možno považovať za rozšírenú technológiu v stavebníctve. Moderné postupy a dokonalejšie sanačné materiály sú schopné zaistiť stabilitu konštrukcií a predĺžiť tak životnosť stavieb. Injektáž je technológia na úpravu vlastností skalných hornín, nesúdržných hornín a zemín a na sanáciu rôznych stavebných konštrukcií. Injektáž je možné využiť na vyplnenie dutín ako výplňovú injektáž. Na pretvorenie a zhutnenie hornín sa využíva zhutňovacia injektáž, využíva sa na spevnenie prostredia pod základy objektov. Pri injektáži sa vyplnia chemickou zmesou póry nesúdržnej horniny, a tým sa umelo zvyšuje jej pevnosť a vodotesnosť. Injektáž prebieha cez rúrky osadené do vrtov. Injektážna technológia URETEK® a jej použitie Injektážna hmota URETEK® vzniká zmiešaním dvoch komponentov syntetickej živice. URETEK® materiály (okrem URETEK® BENEFIL) sú vhodné na použitie pod základovými konštrukciami, na dodatočné zhutnenie a stabilizáciu základovej zeminy a na vyplnenie dutín a dutých priestorov pod podkladovými vrstvami. Vhodný komponent sa vyberie na základe užívateľskej príručky od výrobcu, závisí od hĺbky a šírky injektovania. Technológia injektovania tvorí uzavretý systém. Na konci prívodných hadíc komponentov ,,A“ a ,,B“ výrobku značky URETEK® je umiestnené špeciálne zmiešavacie zariadenie, z ktorého po reakcii vychádza pena zmesi syntetickej živice, odvádzaná cez hadicu do injektážnych potrubí, ktoré sa nachádzajú vo vopred pripravených injektážnych vrtoch, až pod poklesnuté základové konštrukcie, prípadne sadnuté konštrukcie

10

1_2013

TECHNOLÓGIA INJEKTOVANIA URETEK® (JE ZALOŽENÁ NA POUŽITÍ MATERIÁLOV URETEK®) BOLA VYVINUTÁ NA STABILIZÁCIU PODLOŽIA POD POŠKODENÝMI PODKLADOVÝMI KONŠTRUKCIAMI, SPEVNENÝMI PLOCHAMI, NA OPRAVU A STABILIZÁCIU OBJEKTOV, KTORÝCH POŠKODENIE BOLO ZAPRÍČINENÉ PORUCHAMI STABILITY A ZNÍŽENÍM ÚNOSNOSTI PODLOŽIA. objektov. Syntetická živica v procese plynulého tuhnutia dokonale vyplní dutiny, a tým zhutňuje podložie a okolité vrstvy. Špeciálne vyvinuté syntetické živice URETEK® majú veľkú únosnosť, čím sa prispôsobujú požiadavkám, nie sú nasiakavé, sú hydroizolačné a nerozkladajú sa vplyvom organických látok prítomných v pôde. V porovnaní s tradičnými metódami, technológia URETEK® si nevyžaduje búranie konštrukcií ani hĺbenie výkopovej jamy pre bezpečné a spoľahlivé vykonávanie pracovného procesu. Väčšinou stačí iba prevŕtať chodník alebo podlahu. Skoro v každom prípade sa vrty pre injektáž vyhotovujú ručnými vrtnými nástrojmi, preto túto technológiu možno aplikovať aj v pivniciach, suterénoch a v stiesnených podmienkach, napr. šachtách. Vrty sa vyhotovujú vo vzájomnej vzdialenosti 1–2 m, čím neoslabujú v podstatnej miere stabilitu konštrukcie. Priemer vrtov sa vo všeobecnosti pohybuje v rozpätí 14 – 30 mm a spravidla nie je potrebné ani rezanie výstuže, betonárskej ocele v konštrukcii. Technológia URETEK® je podstatne rýchlejšia ako tradičné metódy, spravidla sa jej aplikáciou ušetrí niekoľko týždňov až mesiacov. URETEK® injektovanie je možné úspešne použiť, prakticky, v prípade akýchkoľvek pôd, zrnitých aj ílovitých, znečistených organickou látkou, suchých aj mokrých, predsa sa však v prípade niektorých pôd vyskytujú určité obmedzenia.

Neoceniteľným pomocníkom pri diagnostike je naše špeciálne zariadenie – Dynamická penetračná sonda DPM 30-20. Súprava je mobilná a použiteľná aj na ťažko prístupných miestach. Zariadenie nezaberá veľa miesta, preto je s ním možné pracovať priamo pri stene, a tak nám dodáva presné údaje o stave konsolidovanosti (hutnosti) zemín v horninovom podloží základovej škáry. Z výsledkov skúšky hutnosti zeminy, pomocou dynamickej sondy, vieme predpokladať do viac metrovej hĺbky stav zhutnenia zeminy. Výsledok skúšky a zistený druh zeminy slúžia na určenie približného množstva injektovanej látky. Pri aplikácii materiálov URETEK® je nutné merať množstvo nainjektovanej látky a zmeny tvaru a polohy konštrukcií (zdvih) v každom bode aplikácie injektovania. Ohrozené konštrukcie nachádzajúce sa v blízkosti miesta injektovania (inžinierske siete, šachty) musia byť po celý čas realizácie injektovania pozorované a v prípade zistenia ich stavových zmien musí byť proces injektovania ihneď pozastavený. Materiály URETEK® pre injektovanie môžu byť spracované len pomocou špeciálnych zariadení URETEK®, odsúhlasených výrobcom a následne injektované do konštrukcií, pôdy ako aj do priestoru. Typy injektáže URETEK® Technológia URETEK® SLAB LIFTING Používa sa na vyplnenie dutín pod podkladovou vrstvou podláh, na podchytávanie, stabilizáciu a zdvih poklesnutých podlahových konštrukcií do pôvodnej polohy (oblasť cca 0,5 m pod konštrukciou). Techno-


lógiou URETEK® SLAB LIFTING (zdvih podkladovej vrstvy) sa deformácie podláh, ktoré vznikli nerovnomerným sadaním, dajú odstrániť, pričom sa podlaha opäť upraví do pôvodnej úrovne bez toho, že by bolo potrebné čiastočné alebo úplné búranie konštrukcií. Nie je potrebné vykonať ani väčšie prípravné práce pri zosilňovaní konštrukcií, dokonca ani vyprázdniť danú miestnosť. Syntetická živica sa pri technológii URETEK® SLAB LIFTING injektuje priamo pod vrstvu podkladového betónu. Keď syntetická živica vyplní všetky dutiny, veľkým tlakom pôsobí na podkladovú vrstvu a postupne ju začne nadvihovať. Počas injektovania sa nepretržite, s milimetrovou presnosťou, sleduje miera zdvihu konštrukcie pomocou laserového nivelačného prístroja alebo teodolitu. Týmto spôsobom sa veľmi presne kontroluje účinok na konštrukciu Technológia URETEK® DEEP INJECTIONS Oproti technológii URETEK® SLAB LIFTING technológia URETEK® DEEP INJEKTIONS (hĺbková injektáž) nemá za cieľ zdvih konštrukcií, ale zvyšovanie hutnosti hlbších polôh základovej pôdy. Tento proces sa dá aplikovať v základovej pôde od úrovne tesne pod základovou škárou až do hĺbky 7 m. V špeciálnom prípade vieme ošetriť aj hlbšie vrstvy. Potom, čo syntetická živica dosiahne hĺbku injektovania, začne sa rozširovať, ”rozvetvovať“ v podloží. Samozrejme, syntetická živica sa šíri rýchlejšie v tom smere, kde je menší odpor okolia. Tam prúdi viac injektovanej látky. Preto sa automaticky ako prvé zhutňujú slabšie prekonsolidované zóny a pevnejšie až potom. Táto vlastnosť technológie zabezpečuje, že v injektovanej zemine sa vyplnia všetky dutiny a stabilizujú sa slabšie a menej prekonsolidované vrstvy. Ak sa tento účinok prejaví v každom bode aplikácie injektovania, znamená to, že proces bol úspešný. Tento technologický postup je certifikovaný, chránený medzinárodným patentom.

Technológia hĺbkového injektovania URETEK® DEEP INJEKTIONS je vhodná pre všetky druhy základových konštrukcií a rôzne typy objektov od rodinných domov až po rozsiahle priemyselné stavby či masívne objekty historických pamiatok. Ani bytové domy či kostoly nie sú neriešiteľným problémom pre našu technológiu. Injektovanie URETEK® BENEFIL Pri metóde URETEK® BENEFIL sa syntetická živica pumpuje priamo do dutiny s cieľom, aby sa dutina úplne vyplnila aplikovanou látkou. Syntetická živica BENEFIL je schopná prenášať statické zaťaženie z okolia vyplnenej dutiny (dutého priestoru). Má únosnosť porovnateľnú s únosnosťou priemernej zeminy. V prípade podlahových konštrukcií je možné použiť syntetickú živicu na vyplnenie dutín pod podkladovou vrstvou podláh, a tým navrátiť spolupôsobenie násypu a podkladovej vrstvy pri prenášaní zaťaženia. Táto technológia umožňuje vyplnenie aj málo prístupných dutín či dutých priestorov. Hlavné oblasti využitia: výplň nádrží; výplň väčších dutín, jaskýň; výplň vedení mimo prevádzky; výplň pivničných blokov; výplň škár pod podlahou, napravenie hladiny podláh; stabilizácia vo veľmi voľných pôdach. Čo je vlastne injektovanie technológiou URETEK®? URETEK stabilizácia pôdy znamená injektovanie takej syntetickej živice zloženej z dvoch komponentov, ktorá následne po injektovaní ihneď začne účinkom chemickej reakcie zväčšovať svoj objem. Nutným dôsledkom tohto zväčšovania objemu je, že injektovaná látka najprv vyplní prípadné medzery, potom utesní pôdu nachádzajúcu sa v okolí centra injektovania. Injektovanie trvá obyčajne do tej doby, kým na ľubovoľnej konštrukcii či budove nespozorujeme reakciu, ktorá v každom prípade znamená zvislý posun, čiže nadvihnutie. Určitá konštrukcia sa dokáže nadvihnúť iba v tom prípade, ak má pôda pod ňou dostatočnú nosnosť.

Napätie generované zväčšovaním objemu môže dosahovať aj 1000 KN/m2, čiže ho možno úspešne aplikovať aj v prípade prenosu značnej záťaže. Injektovanie sa uskutočňuje pomocou trubíc s úzkym priemerom, je potrebné vykonať v konštrukcii tomu zodpovedajúce vrty, tieto vrty nijakým povšimnuteľným spôsobom neoslabujú konštrukciu, pretože aj pri umiestnení väčšieho počtu trubíc je maximálny priemer najväčšieho vrtu 3 cm a jednotlivé vrty sa umiestňujú minimálne jeden meter od seba, vo väčšine prípadov však postačuje aj menej husté umiestnenie jednotlivých vrtov. Infraštruktúra celej technológie je umiestnená na nákladnom aute, ktorým sa dokáže priblížiť k miestu výkonu práce na 50 - 80 m a nevyžaduje si napojenie na žiadne inžinierske siete. Výhody technológie URETEK® Krátky čas realizácie; Čistota pracovného postupu; Nevyžaduje búracie práce a následnú rekonštrukciu; Odkopávky a vykopávky vo väčšine prípadov nie sú potrebné; Využívanie priestorov sa obmedzuje len v malej miere; Veľká únosnosť syntetickej živice; Vhodná od rodinných domov až po priemyselné stavby; Navráti spolupôsobenie podložia a základu pri prenášaní zaťaženia, vyplní dutiny; Je vhodná aj pre väčšie poklesy konštrukcie; Dá sa aplikovať na ťažko prístupných miestach; Nevzniká drvina, preto nie je potrebné riešiť problémy s jej odvozom; S technológiou URETEK® je možná realizácia prác v každom ročnom období, aj v zime; Realizácia prác neovplyvňuje výrobnú a obchodnú činnosť objednávateľa; Pracujeme nezávisle od ostatných prác prebiehajúcich na stavbe, neovplyvňujeme ich; Vhodná pri nadstavbe ďalšieho podlažia; Hospodárne riešenie, menej prídavných nákladov; Pri podlahách umožňuje spätný zdvih o niekoľko centimetrov... Skupina URETEK má už 30-ročné skúsenosti, jej technológiou bolo zrealizovaných viac ako 150 000 prác v 90 krajinách na celom svete. URETEK je dlhodobý partner.

1_2013

11


SAKRET

má systémy pre opravu vašich domov

SANÁCIA VLHKÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ SI VŽDY VYŽADUJE ODBORNÝ PRÍSTUP, PRETOŽE IDE O PROBLEMATIKU, KTORÁ MUSÍ VYRIEŠIŤ VLHKOSTNÝ PROBLÉM STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE DLHODOBO. JEDNOTNÝ POSTUP SA NEDÁ UPLATNIŤ PRE ŠPECIFICKÉ PORUCHY, A TEDA AJ RIEŠENIA KAŽDEJ STAVBY. Tretiu skupinu sanačných omietok SAKRET tvoria vysoko kvalitné omietky určené pre sanácie vzácnych historických objektov, kde sanačné zásahy musia svojím konečným vzhľadom vytvoriť veľmi historické, skoro autentické, dobové napodobeniny. V štruktúrach týchto sanačných omietok sa ako spojivo používa Trasové vápno a Trasový cement. Majú označenie TZV a TKV.

Hydroizolačná porucha stavebnej konštrukcie sa obvykle prejaví tak, že vlhkosť z podložia stavby preniká do muriva. Táto vlhkosť už obsahuje minerálne soli zo zeminy, ďalej rozpúšťa soli, ktoré obsahuje murivo, vlhkosť preniká aj do omietok a cez ne sa odparuje do ovzdušia interiéru alebo exteriéru. Soli v tejto fáze kryštalizujú, zväčšujú svoj objem a rozrušujú omietku a následne aj murivo. Postup sanácie takto poškodených stavebných konštrukcií má určité zákonitosti, ktoré charakterizuje smernica WTA 2-2 91, ktorú rešpektujú skoro všetky štáty EU. Sanačné omietky a omietkové systémy sa používajú ako stavebná technológia, ktorá zabezpečí lepšiu priedušnosť a odvetranie poškodených murív, v ktorých je značný obsah solí, avšak ako prvé sa musí primárne odstrániť pôsobenie vlhkosti, a teda aplikovať základné metódy sanácie (podrezanie muriva, chemické injektáže...), ktoré úplne alebo aspoň v maximálnej možnej miere eliminujú ďalšie vlhnutie muriva. Len za tejto podmienky sa dá docieliť, že životnosť sanačných omietok, je porovnateľná s klasickými omietkami. Ak nie je možné, z akejkoľvek príčiny, použiť primárne metódy (nejde eliminovať vnikanie vlhkosti), sanačné omietky síce plnia svoju úlohu, avšak v určitom časovom horizonte sa ich štruktúra nasýti soľami a prestávajú plniť svoju úlohu. Musí nasledovať ich odstránenie a nanesenie nových vrstiev. Charakteristickými vlastnosťami sanačných omietok je vysoký objem vzduchových pórov (20 - 25 %), vysoký objem pórovitostí v štruktúre malty (až 40 %), nízky difúzny odpor (=18) a musia mať nízku kapilárnu nasiakavosť (1 - 0,3).Tieto vlastnosti zabezpečia, že do štruktúry omietok sa (po omietnutí

SAKRET Slovakia k.s. Pri kalvárii 20 917 01 TRNAVA

predom očisteného vlhkého muriva) môže viazať voda obsahujúca soli. Voda sa odparí, soli vysychaním vlhkosti vykryštalizujú do štruktúry omietky, pričom nerozrušia povrch omietky a nevykresľujú sa vlhkostné mapy, nakoľko nízka kapilárna nasiakavosť bráni transportu vody a solí. Správna sanačná omietka teda nie je tesniaca, ale zaručí dlhodobé odvetrávanie vlhkosti z muriva, ktoré bolo poruchou hydroizolačného systému poškodzované. Účinnosť sanačných omietok závisí od skladby (napr. plniva, spojiva) a homogenity maltovej zmesi. Ich výrobu môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín, podľa certifikovanej a kontrolovanej metodiky WTA. Tieto sú z dôvodu kontrolovanej výroby finančne náročnejšie. Druhou skupinou sú malty bez kontrolovanej metodiky výroby (sú cenovo prijateľnejšie). Sanačné omietky SAKRET sú v kontrolovanej výrobe podľa WTA vyrábané pre tri druhy sanačných zásahov: A) Pre spojenie podkladu (prednástrek) a základnej omietky, označenie SAS B) Sanačná vyrovnávajúca, jadrová (základná) omietka, označenie ASP a SAP C) Sanačná jemná vrchná omietka, označenie SAF a SOP Druhú skupinu sanačných omietok SAKRET tvoria cenovo prijateľnejšie omietky, ktoré sú pre sanačné zásahy triedené takto: A) Pre spojenie podkladu (prednástrek) Sanačný postrek, označenie TAS B) Sanačná vyrovnávajúca, jadrová (základná) omietka, označenie TAP C) Sanačná jemná, vrchná omietka, označenie TOP

Všetky spomínané sanačné malty sú dodávané pre vnútorné aj vonkajšie použitie, sú balené vo vreciach, čo umožňuje ekonomický nákup a spracovanie je možné ručným alebo strojovým nanášaním pri teplote 5 až 25 °C. Veľmi dôležitým technologickým cyklom správnej realizácie sanačných omietok je konečná povrchová úprava nanesených omietok. V interiérových realizáciách sa musí zachovať vysoký stupeň paropriepustnosti, takže SAKRET odporúča použiť náter prírodným vápenných roztokom (žiadne olejové nátery, tapety celoplošné obklady až po strop...) Pre exteriérové aplikácie odporúčame silikátový základ farebných náterov. Výrobky SAKRET sú certifikované, a tak je zaručená kvalita miešania zmesí. Systémové riešenia zase pomáhajú v reálnej praxi dosiahnuť predpokladanú kvalitu. Servis v technického poradenstva vám pomôže dosiahnuť obnovu svojho bývania v tom najkrajšom svetle a za prijateľnú cenu. Od SAKRET-u získate viac, než si myslíte.


Firemná prezentácia

IZOLÁCIE A SANÁCIE MURIVA – komplexný program

SANÁCIA MURIVA V PRÍPADE VLHKÝCH OBJEKTOV BÝVA URČOVANÁ MNOHÝMI FAKTORMI, KTORÉ JE POTREBNÉ PRE KAŽDÝ OBJEKT POSUDZOVAŤ INDIVIDUÁLNE.

Nedá sa povedať, že sanačná metóda, ktorá pomohla v prípade jedného objektu, je plne uplatniteľná či dokonca univerzálna aj pre ďalšie objekty. Preto si pred realizáciou akéhokoľvek sanačného opatrenia na vašom objekte nechajte vykonať aspoň základnú diagnostiku vlhkého muriva či prehliadku objektu od špecializovanej firmy v tejto oblasti, včítane spracovania návrhu sanácie vlhkého muriva s cenovou ponukou, ktorá by mala riešiť odstránenie príčin zavlhnuia muriva a jeho negatívnych dôsledkov (ako sú, napr. vlhkostné mapy, plesne, soľné výkvety, a iné). Diagnostika muriva sa zameriava na zistenie úrovne vlhkostnej záťaže v konštrukciách objektu, druhu, vlastností a chemického zloženia konštrukcií. Často býva sprevádzaná aj klimatologickým prieskumom vnútorného prostredia, ktorý dopĺňa informácie o režime užívania objektu. Na základe získaných dát a informácií z vlhkostného prieskumu by vám odborná firma mala spracovať návrh sanácie vlhkého muriva, ktorý by komplexne riešil vlhkostné problémy vášho objektu. Existuje niekoľko úrovní návrhu sanácie vlhkého muriva - od základnej cenovej ponuky cez vlhkostný protokol, až napríklad po rozsiahlejšie projekty sanácie

vlhkého muriva. Každý návrh by mal však riešiť individuálne požiadavky objektu na samotnú sanáciu, reálnosť jej prevedenia a zároveň tiež prihliadať na možnosti majiteľa alebo investora - tzv „sanáciu na kľúč.“ Dôležitou fázou pri sanácii vlhkého muriva je samotná realizácia, ktorú by mal výhradne vykonávať špecializovaný subjekt s dlhodobými skúsenosťami, ktorý kladie dôraz predovšetkým na kvalitu a detaily prevedenia sanačných prác či sprievodných sanačných opatrení a dodržiavanie technologických postupov. Jedným z takto špecializovaných popredných subjektov na trhu je firma PRINS, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti izolácie a sanácie vlhkého muriva (diagnostika -> návrh -> realizácia), s individuálnym a profesionálnym prístupom k objektu aj zákazníkovi. Komplexný program spoločnosti tvoria všetky mechanické metódy dodatočných izolácií muriva (podrezania muriva reťazovou a lanovou pílou, vrážanie nerezových dosiek), chemickej injektáže a technológie aktívnej elektroosmózy pre vysúšanie vlhkých budov, vrátane širokej ponuky doplnkových sanačných

opatrení (napr. sanačné omietkové systémy, odvetrávacie systémy, drenážny systém a i). Výrobný program firmy je podporený kvalitnou diagnostikou a návrhom sanácie vlhkého muriva v rôznych úrovniach, pri ktorých sú využité najmodernejšie prostriedky a metódy, včítane dlhodobých skúseností a odbornej kvalifikácie vlastných pracovníkov v odbore. Firma PRINS je držiteľom najvýznamnejšieho certifikátu v oblasti špecializácie na sanáciu muriva, čím zaručuje vysokú kvalitu vykonaných sanačných prác pod autorizovaným dozorom a poskytovanie dlhodobých záruk.

ING. JOSEF KOLÁŘ - PRINS HAVLÍČKOVA 1289/24, 750 02 PŘEROV, CZ DRŽITEĽ CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2009 PRINS@SANACIA-MURIVA.SK TEL +420 581 202 154, +420 581 201 454 FAX +420 581 703 379 WWW.SANACIA-MURIVA.SK

1_2013

13


Firemná prezentácia

Vlhkostná sanácia stavebných objektov ŠTÚDIE MEDZINÁRODNEJ ENERGETICKEJ AGENTÚRY IEA (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY) ODHADUJÚ, ŽE CELKOVÝ REALIZOVATEĽNÝ POTENCIÁL ÚSPOR ENERGIE RENOVÁCIOU A ZÁSADNOU OBNOVOU BUDOV VO VÄČŠINE KRAJÍN OECD (ORGANIZÁCIE PRE HOSPODÁRSKU SPOLUPRÁCU A ROZVOJ), BY BOL OKOLO 50 % SÚČASNEJ SPOTREBY, A TO PRI NÍZKYCH ALEBO ŽIADNYCH DODATOČNÝCH NÁKLADOCH PRE MAJITEĽOV.

Predt˘m

né. Vlhkostná sanácia má teda veľký význam z pohľadu znižovania energetickej náročnosti stavieb, ale aj z pohľadu hygienického. Vlhkosť, ktorá nám spôsobuje znehodnotenie tepelnoizolačných vlastností muriva sa stáva živnou pôdou pre rast plesní a húb a tu sa stretávame aj s problematikou zdravotného ohrozenia pri využívaní Po vyhotovení mikroinjektáÏe

bez funkãnej izolácie

Paker

©Copiright: AQUAIZOLING, Tenisová 11, 971 01 Prievidza, www.aquaizoling.sk

14

1_2013

polyuretánová hydroizolaãná Ïivica

takto poškodených budov. Pri rekonštrukciách budov je teda potrebné riešiť problém odstránenia vlhkosti z muriva. Zvýšená vlhkosť muriva býva spôsobená rôznymi faktormi, najčastejšie je to nesprávne realizovaná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a spodnej vode alebo podcenenie účinkov podzemnej tlakovej

Dodatoãné izolácie muriva

Vplyvom hydroizolačných porúch, následným prienikom vody do stavebných materiálov, konštrukčné prvky stavieb prudko znižujú svoje tepelnoizolačné vlastnosti, čo má vplyv na zvyšovanie spotreby energií. Odstraňovaním nežiadanej vody z konštrukcie sa opätovne vylepšujú tepelnoizolačné vlastnosti materiálov, z ktorých boli zhotove-

RADOVÁ INJEKTÁŽ Tvorba vodorovnej izolačnej clony muriva jednoradovou alebo dvojradovou injektážou. Vrty sú smerované k izolácii podlahy. Vhodná pre zamedzenie vzlínajúcej sa zemnej vlhkosti a spevneniu soľami často poškodených častí muriva. Na rozdiel od mechanických spôsobov izolovania zlepšuje statiku stavby.


Predt˘m

Po vyhotovení mikroinjektáÏe Pakre

Po‰kodená izolácia polyuretánová hydroizolaãná Ïivica

©Copiright: AQUAIZOLING, Tenisová 11, 971 01 Prievidza, www.aquaizoling.sk

CIELENÁ PLOŠNÁ INJEKTÁŽ Oprava, resp. tvorba zvislej izolácie bez pracného odkopávania z vnútornej strany. Izolácia je tvorená v mieste nefunkčnej alebo poškodenej hydroizolácie. 24 vrtov na 1m2. Výborné riešenie v radových zástavbách. Pre aplikáciu sa vyrábajú pakre s potrebným dosahom k miestu aplikácie.

vody voľbou nevhodných konštrukcií pri zakladaní objektu. Častým javom býva ukončenie životnosti pôvodne použitých izolačných prvkov. Príčinou môže byť tiež kondenzácia vlhkosti v miestach tepelných mostov pri podcenení tepelno-technických vlastnosti konštrukcií. Dodatočná sanácia takýchto porúch je technicky náročná, a preto skôr než pristúpime k vlastným sanačným prácam je potrebné urobiť dôkladný a kvalifikovaný prieskum stavby, v ktorom sa stanovia všetky zdroje a príčiny vzniku vlhkosti v murive. Na základe výsledkov podrobného prieskumu sa rozhodneme pre nasadenie optimálnej sanačnej metódy. Nie všetky metódy na dodatočné odstraňovanie vlhkosti stien sú úspešné najmä vtedy, ak sú zvolené náhodne (podľa marketingových informácií o dosiahnutých výsledkoch), bez ohľadu na špecifické a odlišné podmienky konkrétneho stavebného objektu. Ak technológie hodnotíme z pohľadu materiálu, z ktorého sú objekty stavané, väčšina známych nižšie popisovaných metód

Predt˘m

Po vyhotovení mikroinjektáÏe

bez izolácie

sa dá použiť len v tehlovom murive, málo metód je pre zmiešané a ešte menej pre kamenné murivo, pričom skoro všetky staršie stavby, o ktoré nám v danom prípade ide, majú murivo kamenné alebo zmiešané. Spomínané metódy odstraňujú vlhkosť z muriva obyčajne nad terénom, pričom pri podpivničených budovách suterénne múry ostávajú i naďalej pod škodlivými účinkami vody a vlhkosti. Suterénne priestory týchto budov ostávajú i po sanácii neobývateľné, resp. nevhodné pre prevádzku, kde sa dlhšie zdržujú ľudia. Najčastejšie používané sanačné metódy proti vlhkosti môžeme rozdeliť do troch základných skupín: mechanické - postupné rozoberanie - podrezávanie - narážanie izolantu chemické - podľa spôsobu aplikácie a/ beztlakové b/ tlakové podľa zloženia a/ - tekuté látky preťažujúce molekuly vody v kapilárnom systéme b/ - s tvorbou pevnej izolácie v štruktúre materiálov elektroosmotické - bez klasického zdroja energie - s trvalou potrebou prívodu el. energie Množstvo používaných, tzv. „zaručených metód“, ktorých „účinnosť“ preveril čas (síce na škodu majiteľov či investorov, ktorí uverili) už upadlo do zabudnutia. Tieto omyly stáli nemalé finančné prostriedky. Čo je nebezpečné a čo môžem potvrdiť z mojej praxe, je fakt, že z hľadiska dnešného pohľadu investora na voľbu sanačného systému sa mnoho investorov uberá skôr k uprednostňovaniu cenovej výhodnosti ponúkanej metódy. Väčšina úplne ignoruje poznatky o účinnostiach jednotlivých metód overených praxou! Čo spôsobuje vlhkosť v konštrukcii Vlhkosť spôsobená neexistujúcou alebo časom nefunkčnou izoláciou spôsobuje vážne poškodenie muriva zo statického hľadiska. Vplyvom zmien vlhkosti dochádza k rozpadu existujúceho pojiva. Únosnosť muriva je podľa STN 73 1101 definovaná na základe dvoch parametrov, t.j. pevnosti použitého staviva (napr. tehiel) a pevnosti malty. Degradácia pojiva do stavu, kedy dochádza k rozpadu na jednotlivé zrniečka piesku je stav, kedy je nutné počítať so znížením únosnosti muriva ako celku.

Pakre

PUR hladina spodnej vody

©Copiright: AQUAIZOLING, Tenisová 11, 971 01 Prievidza, www.aquaizoling.sk

IMPREGNAČNÁ INJEKTÁŽ Používa sa pre impregnáciu samotného muriva a betónu v celej hrúbke. Prienik aplikačnej látky aj do mikrotrhlín menších než 0,1 mm. Zabezpečuje vode nepriepustnosť a lepivými vlastnosťami dodatočne spevňuje konštrukčné materiály.

1_2013

15


Firemná prezentácia

OPRAVY IZOLÁCÍ A TESNENIA PORÚCH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ Vrtmi len 6 – 12 mm sa dajú často vpraviť izolačné látky do miest poškodenej pôvodnej izolácie. Vysoké tlaky a následná polyadícia vstrekovaných polyuretánových živíc vyplnia kaverny a trhliny, obnovia funkčnosť dilatačných spojov.

OPRAVY PODLOŽIA PODLÁH PRIEMYSELNÝCH HÁL Rýchla aplikácia pre opravy porúch podložia v priemyselných halách. Pre tento účel sa používajú polyuretánové živice pre tvorbu kompozitu s vysokými pevnostnými vlastnosťami.

Vývoj technológií sanácie proti vlhkosti stavebných konštrukcií sa preto dnes už nezaoberá len samotnou funkčnosťou dodatočnej izolácie, ale je potrebné uvažovať so správaním sa stavebnej podstaty v následnej dobe - po zamedzení prítoku vody a % znižovaní únosnosti v časovom horizonte! Prax potvrdzuje, že efekt odparovania zmenou konzistencie slaných roztokov z kvapalného skupenstva na pevné pri vysýchaní stavebnej konštrukcie, ktoré prebieha aj niekoľko rokov, sa znižujú pôvodné statické vlastnosti nosných konštrukcií, lebo soli degradujú pevnostné vlastnosti stavebného materiálu! Ďalšie zníženie únosnosti murovanej konštrukcie je preto potrebné posudzovať s ohľadom na ustanovenie STN 73 0038. Táto norma predpisuje použitie znižovacích koeficientov, ktorými sa má prepočítať pôvodná nosnosť konštrukcie, vplyvom poškodenia murovaných prvkov trhlinami alebo dlhodobou zvýšenou vlhkosťou. Statické zmeny pevnosti vplyvom znižovania obsahu vody sa najčastejšie vyskytujú pri murive z pálenej a nepálenej tehly, nakoľko ich pórovitá štruktúra umožňuje ukladanie pomerne vysokého obsahu solí ešte pred samotnou sanáciou. Z týchto dôvodov sa výrobcovia izolačných materiálov pre dodatočné izolovanie – vlhkostnú sanáciu, snažia o vyrobenie vysoko lepivých hydroizolačných materiálov, ktoré prenikajú aj do štruktúry zasolených stavebných materiálov. Sanačné hmoty po aplikácii spevnia škáry pojiva aj základný materiál a zároveň vytvárajú hydroizolačnú clonu. Vlhkostná sanácia stavieb dnes už nie je len o samotnej optimalizácii vody v materiáloch, ale aj eliminácii pôsobenia

16

1_2013

nežiadaných solí, ktoré do štruktúry materiálov, vplyvom pôsobenia zvýšenej vlhkosti v dlhom časovom horizonte, vnikali. Pre tento účel sa efektívne používajú jednozložkové polyuretánové živice. Aplikačné vlastnosti jednozložkovej živice: vytvára vode nepriepustnú, penovú a fóliovú clonu, ktorá zabraňuje ďalšiemu vzlínaniu vlhkosti a priesakom vody, dochádza k zvýšeniu väznosti existujúceho pojiva,

pri vlastnej polymerizácii odoberá hmota z okolia vodu, zabraňuje priesakom vody, vzhľadom k odpovedajúcej pružnosti, po ukončení reakcie, sa dá využiť v miestach, kde sa očakávajú statické a dynamické pohyby, napr. na dilatačné skáry. Jednozložková injektážna živica vo vlhkom prostredí spevňovanej stavebnej konštrukcie použije obsiahnutú vodu k polyadícii, mení sa z kvapalného skupenstva na trvalo pevnú hmotu.


SPEVNENIE KLENBY MIKROINJEKTÁŽOU

Tiahlo - CAL

Injektážna hmota

KOTVENIE, OPRAVY STATICKÝCH PORÚCH Pre rôzne druhy prasklín a potreby ich spevnenia sa do vŕtaných otvorov vsúva roxorová tyč, resp. tiahlá CAL. Podľa potreby pevnosti je možné použitie aplikačných látok na báze polyuretanov alebo epoxidov. Paker

Spevnenie základov Téryho chata

Ucelenou technológiou tejto aplikácie, vhodnou pre náhradu vodorovných, ale aj zvislých izolácií disponuje v SR firma AQUAIZOLING s.r.o so sídlom v Prievidzi. (www.aquaizoling.sk) Mobilné pracovné čaty vybavené príslušnou technikou realizujú náhrady hydroizolácií stavebných objektov občianskej ako aj ostatnej výstavby. Životnosť - rozpad polyuretánov je garantovaný minimálne na dobu 65 rokov. Samotnou polyadíciou aplikačnej látky vo vlhkom prostredí muriva sa zaznamenáva, v priebehu jednej hodiny od aplikácie, zníženie hmotnostného obsahu vody materiálu o cca 20 %. Tento efekt má za následok skrátenie aj potrebnej technologickej prestávky pre vykonanie opravy povrchových úprav zasolených omietok. Pre aplikáciu živíc je potrebné použiť tlakovú injektáž. Technickou výbavou pre realizáciu injektáže tlakom, ktorá je na prvý pohľad jednoduchá, sa dnes zaoberajú mnohí výrobcovia vo svete. Celý proces vytvárania dodatočnej izolácie týmto spôsobom sa dnes stal najdokonalejším nástrojom v boji proti hydroizolačným poruchám.

a/ obnova vlastnosti pojiva – po injektáži dôjde k obnoveniu pôvodných vlastností pojiva (vápenné malty, ale aj iných pojív), kedy z jednotlivých zrniek piesku je opäť kompaktná hmota. Zmenu vlastnosti môžeme hodnotiť ako úpravu z MO na M4 ( M10). Skutočnú kvalitatívnu zmenu je nutné zhodnotiť prevedením konkrétnych skúšok v podmienkach autorizovanej skúšobne.

Pri prevádzaní dodatočnej hydroizolácie mikroinjektážou pomocou polyuretánovej živice dochádza ku zmene vlastnosti sanovaného muriva, ktoré môžeme hodnotiť nasledovne:

c/ zamezenie kapilárneho vzlínania – hmota injektovanej živice vyplní vyplavené pojivo a takto vytvorené priestory, a tým sa vytvorí bariéra – clona kapilárneho vzlínania vlhkosti.

b/ odobranie vlhkosti – k priebehu vlastnej reakcie je nutná prítomnosť vody, polyuretánová živica tu odoberie vodu z muriva. V lokálne suchých miestach je nutné do prevedených vrtov umelo vpraviť vodu, aby bolo zaručené vytvorenie súvislej vrstvy injektovaného muriva.

Možnosti využitia mikroinjektážnej techniky s vhodnými aplikačnými látkami predstavuje novú dimenziu v oblasti vlhkostnej sanácie stavieb. Po dlhoročných skúsenostiach môžeme konštatovať, že dnes patrí medzi najdokonalejšie nástroje v tvorbe dodatočných izolácií stavieb. VÝHODY POUŽITIA dlhá životnosť cenová dostupnosť zanedbateľná deštrukcia mnohostrannosť použitia vhodné pre všetky typy murív statické zlepšenie nosných materiálov výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vhodné pre poruchy v novostavbách, ale aj v historických objektoch Ing. Róbert Petriska

1_2013

17


Firemná prezentácia

Sanacný systém THERMOPAL® S VLHKOSŤOU V DOME SA STRETÁVAME NAJMÄ V PRÍPADE STARŠÍCH RODINNÝCH DOMOV. VLHKOSŤ SA PREVAŽNE PREJAVUJE V SPODNÝCH ČASTIACH STAVIEB, KTORÉ SÚ V KONTAKTE SO ZEMINOU, AKO NAPR. ZÁKLADY, PIVNICE.

Väčšinou je to spôsobené porušenou alebo nefunkčnou hydroizoláciou, odkiaľ preniká vlhkosť z pôdy do škár v murive a spôsobuje chyby na vnútornej a vonkajšej stane muriva. Pokiaľ sa k vysokej vlhkosti pridá aj teplo, vznikne kondenzácia vodných pár na stavebnej konštrukcii, čo má za následok vytvorenie plesní. Vlhkosť nachádzajúca sa v murive často znižuje jeho súdržnosť, nosnosť, ale aj mrazuvzdornosť a v neposlednom rade tepelnoizolačnú schopnosť. Voda je taktiež nosičom agresívnych látok z atmosféry alebo

z jej podložia. Murivo ktoré je vlhké obmedzuje bezpečnosť stavebnej konštrukcie, používateľnosť a danú funkčnosť. Taktiež vlhkosť je hlavným predpokladom pri tvorbe plesní, húb a rias, ktoré rozhodne neprospievajú zdraviu človeka, ale naopak, práve vlhkosť je príčinou mnohých ochorení, najmä dýchacích ciest. Pretože vlhkosť ohrozuje podstatu stavby aj zdravie jej obyvateľov, treba ju odstrániť, pretože je príčinou všetkých škôd. Boj s vlhkosťou sa, vďaka moderných prostriedkov stavebnej chémie firmy SCHOMBURG dá vyhrať.

1. ošetrenie zasoleného muriva (v prípade potreby) 2. polokrycí špric 3. sanačný omietkový systém

Obr. 01, 02: Sanácia zavlhnutého muriva pomocou sanačného omietového systému pri nízkom stupni zaťaženia vlhkosťou

18

1_2013

V každom stavebnom materiáli obsahujúcom kapilárne póry – či už tehly, pórobetón alebo betón – dochádza ku kapilárnemu vzlínaniu vlhkosti bez ohľadu na zemskú príťažlivosť. Aby sa zabránilo kapilárnemu vzlínaniu, resp. navĺhaniu muriva z podložia, robia sa pri stavbe stien izolácie prerušujúce kapilárne póry. Pokiaľ je v základoch hydroizolácia nefunkčná alebo poškodená, vzlínajúca voda postupuje od zdroja vlhkosti do vyšších miest muriva. Ak chceme tomuto nepriaznivému javu zabrániť, musí sa v murive vytvoriť, tzv. infúzna clona, ktorá kapiláry, nachádzajúce sa v materiáli, upchá alebo ich zúži natoľko, že voda nedokáže už nimi stúpať. Na vytvorenie infúznej clony sa používajú špeciálne prostriedky, ktoré sa injektujú do vrtov vyvŕtaných v murive. Špeciálny prostriedok mení voľné vápenné zlúčeniny nachádzajúce sa v murive na nezozpustené zlúčeniny, ktoré sa ukladajú v kapilárach materiálu, upchávajú ich, prípadne zužujú. Inou možnosťou je naniesť na steny kapilár hydrofóbnu povrchovú úpravu, aby dochádzalo k odpudzovaniu vody. Pokiaľ je murivo vystavené účinkom solí, nepriaznivé účinky vlhkosti sa ešte niekoľko násobne zhoršia, pretože soli obsiahnuté vo vode sa vyzrážajú a prejavujú sa v podobe svetlých výkvetov. Soli prijímajú z okolitého vzduchu vlhkosť, ukladajú ju a znovu následne vydávajú. Pri tomto pernamentne opakujúcom sa procese sa tvoria kryštáli solí, ktoré majú obrovskú rozťažnú silu, len čo sa novovzniknuté kryštáli spoja s kryštálmi, ktoré už existujú v kapilárach. Kryštalický tlak vedie k zničeniu okolitého materiálu, čo sa prejavuje v odlupovaní omietky alebo jej rozpadaniu. Tieto zničené alebo soľami zaťažené časti muriva musia byť od samého začiatku stavebných opatrení bez zvyšku odstránené a umiestnené mimo budovu. Soľami napadnuté časti muriva sa nedajú úplne odstrániť, ale dá sa dosiahnuť, aby sa soli zbavili schopnosti prijímať vlhkosť a vytvárať kryštalický tlak. Správne opatrenia na odstránenie porúch vplyvom vlhkosti je možné len na základe odbornej diagnostiky a analýzy príčin. Pri sanácií starých objektov je dôležité zistiť stav objektu, polohu


objektu, posúdenie a výšku hladiny podzemnej vody. Z objektu sa odoberú vzorky z tehál a malty, na ktorých sa v laboratóriu preverí obsah vlhkosti a intenzita zasolenia muriva. Na základe takéhoto rozboru sa dajú navrhnúť správne postupy na sanáciu daného objektu. Jednou z možností sanácie zasolených a zavlhnutých murív (kapilárne vzlínajúca a hygroskopická vlhkosť) je ošetrenie ich povrchu sanačným omietkovým systémom (pozri obr. 01 a 02). Sanačné omietky WTA, vďaka svojim vlastnostiam (vysoká pórovitosť a paropriepustnosť, znížená kapilárna nasiakavosť), sú predurčené pre sanáciu zavlhnutých a soľami zaťažených murív. K odparovaniu nasiaknutej vody, resp. soľného roztoku dochádza už vo vnútri sanačnej omietky. Soli, ktoré v rámci odparovania vykryštalizujú sa ukladajú v pórovej štruktúre sanačnej omietky. Vďaka tomu ostáva povrch omietky suchý, bez výkvetov. Obr. 03, 04: Plošná izolácia obv. muriva z vonkajšej strany a z vnútornej strany

1. ošetrenie zasoleného muriva (v prípade potreby) 2. polokrycí špric 3. sanačný omietkový systém 4. celoplošne nanesený špric 5. vyrovnanie nerovností pod hydroizoláciou 6. plošná hydroizolácia 7. infúzna clona

Obr. 05: Typická skladba sanačného systému THERMOPAL®:

1

2

3

4

1. Vlhkosťou a soľou zničená omietka 2. Odstránená poškodená omietka a minimálne do hĺbky 2 cm vyškrabané škáry medzi tehlami. 3. Neutralizácia solí prípravkom ESCO-FLUAT, prostredníctvom ktorého sa soli rozpustné vo vode (chloridy a sírany) premenenia sa na nerozpustné, resp. ťažko rozpustné zlúčeniny. Toto ošetrenie solí sa robí predovšetkým ako doplnkové opatrenie, ktorým sa zabraňuje prenikaniu ľahko rozpustných solí do ešte čerstvej, nehydrofóbnej sanačnej omietky počas fázy zrenia. 4. Sanačný prednástrek (špric) THERMOPAL-SP na prípravu podkladu pod omietku slúži ako spojovací mostík. Prednástrek sa aplikuje spravidla sieťovite s pribl. 50 % krytím, aby čo najmenej bránil difúzii vodných pár.

5

6

7

8

5. Vyrovnávacia cementová omietka THERMOPAL-GP11 je určená na vyrovnanie hrubých nerovností v podklade. Používa sa taktiež ako vrstva pre ukladanie solí pod sanačnú omietku v prípade, keď laboratórny rozbor vzoriek muriva preukáže najvyšší stupeň zaťaženia soľami. 6. Kvalitná sanačná omietka THERMOPAL-SR24 (certifikovaná WTA) je vhodná aj pre najväčšiu záťaž soľami a vlhkosťou. Aplikovať sa dá až v hrúbke až 3 cm v jednom pracovnom kroku, pričom sa odporúča aplikovať ju minimálne v hrúbke 2 cm. 7. Jemná sanačná štuková malta THERMOPAL-FS33 sa používa tam, kde sú vysoké požiadavky na hladký povrch, pričom svojím charakterom nebráni difúzii vodných pár. 8. Difúzna farba ADICOR-SK ako posledná vrstva je priamo určená pre sanačnú omietku.

Pri vyššom vlhkostnom zaťažení sa, v prípade potreby, pred aplikáciou samotnej sanačnej omietky podklad ošetrí cementovou hydroizolačnou stierkou. Plošná hydroizolácia by sa na obvodové murivo mala nanášať prednostne z vonkajšej strany (obr. 03). Tým sa umožní murivu postupné vyschnutie po zaizolovaní. Z vnútornej strany (obr. 04) by sa plošná hydroizolácia muriva mala realizovať len v prípade, ak nie je možné zrealizovať izoláciu z vonkajšej strany (napr. v prípade čiastočne podpivničených objektov). Rozdiel v porovnaní s vonkajšou izoláciou spočíva v tom, že aj po zaizolovaní objektu ostane prierez muriva trvale vlhký. Pri návrhu komplexného riešenia sanácie jednotlivých stavieb je potrebné zohľadniť ich stav, pôsobiace zaťaženia, špecifické detaily a v prípade potreby tiež zásady obnovy pamiatkovo chránených objektov. Spoločnosť Schomburg Slovensko, s.r.o., v rámci svojho bezplatného poradenského servisu, poskytuje odber vzoriek muriva, ich vyhodnotenie nezávislým laboratóriom, návrh sanačného omietkového systému ako aj produktové poradenstvo k hydroizoláciám vhodným pre dodatočné izolácié spodných stavieb.

Ing. Jozef Poláček SCHOMBURG Slovensko, s.r.o. Rybničná 38/F, SK – 831 06 Bratislava tel.: +421 2 32400502 - 3 fax: +421 2 32400501 e-mail: schomburg@schomburg.sk www.schomburg.sk

1_2013

19


Firemná prezentácia

Voda je zivot, voda je skaza! O PRAVDIVOSTI TOHTO TVRDENIA URČITE NEPOCHYBUJE NIKTO Z NÁS. NA JEDNEJ STRANE PREDSTAVUJE VODA ZÁKLADNÚ PODMIENKU PRE EXISTENCIU ŽIVOTA NA ZEMI, NA STRANE DRUHEJ JE VODA ŽIVLOM, PRED KTORÝM MUSÍME MAŤ REŠPEKT. A PLATÍ TO AJ O VODE V MURIVE. PROBLÉM VLHKÉHO MURIVA TRÁPI NAŠE STAVBY UŽ DLHÉ ROKY. A NIE SÚ TO LEN VLHKOSTNÉ MAPY NA OMIETKACH. Príčiny vlhnutia muriva Za problémy s vlhkosťou muriva veľakrát môže podpovrchová voda, ktorá sa do muriva dostáva z okolitej zeminy v dôsledku nefunkčnosti či úplnej absencie hydroizolácie. Vlhkosť v murive môže byť tiež dôsledkom kolísania hladiny podzemných vôd, porúch ríms, odkvapových zvodov a ich odkanalizovania, porúch sanitárnych systémov a podobne. V murive sa vlhkosť šíri difúziou vodných pár, kapilárnym vzlínaním a absorpčnými procesmi. Vzlínajúcou sa vlhkosťou sú do nadzemných častí muriva transportované aj soli, ktoré následne vplyvom vysušenia kryštalizujú a spôsobujú deštrukciu omietok. Zavlhnuté murivo má v porovnaní so suchým murivom tiež horšie tepelnoizolačné vlastnosti a na vlhkých stenách sa spravidla objavujú rôzne zdraviu škodlivé huby a plesne. Zabezpečiť suché prostredie pri obnove vlhkosťou poškodeného objektu znamená realizovať odborným spôsobom komplexné sanačné

opatrenia, predovšetkým však: odstrániť príčiny vlhkosti, t. j. zamedziť prísun vlhkosti do nadzemných častí muriva (podrezanie, chemická injektáž a podobne); následné ošetriť murivo a obnoviť omietky, t.j. aplikovať sanačné omietkové systémy a vhodnú povrchovú úpravu. Sanačné omietky Sanačná omietka je špeciálna omietka, ktorá spĺňa požiadavky pre použitie na vlhký a soľami poškodený podklad. Vysoká paropriepustnosť tejto omietky vytvára priaznivé podmienky pre vysúšanie muriva. Veľké množstvo pórov, ktoré omietka obsahuje, umožňuje prijímať a uskladňovať škodlivé soli. Nízka kapilárna nasiakavosť obmedzuje pohyb vody v omietke. Tieto vlastnosti sanačnej omietky posúvajú polohu odparovacej zóny z ich povrchu do jadra, kde dochádza k odparovaniu vody a ukladaniu škodlivých solí. Preto nedochádza k výkvetom solí na povrchu omietky a k následnej deštrukcii omietky. Sanačné omietky predstavujú praktické a hospodárne riešenie problémov vlhkého a soľami poškodeného muriva. Ich životnosť je niekoľkonásobne vyššia ako životnosť obyčajných omietok.

V prípade, ak sa v rámci obnovy zrealizujú pred aplikáciou sanačných omietkových systémov aj dostatočné primárne sanačné opatrenia, životnosť sanačnej omietky na vlhkom podklade je porovnateľná so životnosťou bežných omietok na suchom podklade.

Bežná vápennocementová omietka

Sanačný omietkový systém Baumit

Námestie Spišská Sobota.

20

1_2013


Ako vyliecit zavlhnuté murivo kritéria smernice WTA 2-2-91, čo je medzinárodne uznávaná smernica určujúca požiadavky na kvalitu a vlastnosti jednotlivých komponentov sanačných omietkových systémov. Sanačný omietkový systém Baumit Sanova L predstavuje v prípade vlhkého a mierne zasoleného muriva jednoduché a pritom veľmi účinné riešenie sanácie poškodených omietok. Je vhodný pre vonkajšie i vnútorné použitie. Funkciu sanačnej jadrovej omietky v sysÚčinné riešenie pre vlhké a zasolené murivo Pre sanáciu omietok na murive s vysokou vlhkosťou a vysokým obsahom solí je určený Trasový sanačný systém Baumit Sanova. Vďaka sanačnej jadrovej omietke Baumit Sanova trasová omietka WTA na báze vápna a trasu je tento systém aplikovateľný aj tam, kde sa vyžaduje použitie bezcementových materiálov pre sanáciu. Omietka sa vyznačuje veľmi dobrou paropriepustnosťou a je vhodná pre použitie v interiéri ako aj v exteriéri. Systém a jeho jednotlivé komponenty v plnej miere spĺňajú

Výhody použitia sanačných omietkových systémov Baumit - osvedčené sanačné omietkové systémy s overenou dlhodobou životnosťou - riešenie pre rôzne stupne vlhkosti a zasolenia muriva - Baumit – spoľahlivý partner s bohatými skúsenosťami v oblasti sanacií

téme plní Baumit Sanova omietka L, charakteristická najmä vysokou pórovitosťou a nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti. Vďaka tomu má sanačný systém Baumit Sanova L aj vlastnosti tepelnoizolačného omietkového systému. Obidva systémy ďalej pozostávajú z Baumit Sanova prednástreku, ktorý je určený na prípravu podkladu. Na nezahladený povrch jadrovej sanačnej omietky sa priamo nanáša ako povrchová úprava Baumit Ušľachtilá omietka. V prípade povrchovej úpravy fasádnou farbou alebo tenkovrstvovou prefarbenou omietkou je potrebné na sanačnú jadrovú omietku zrealizovať sanačnú štukovú vrstvu z Baumit Sanova omietky jemnej. Povrchová úprava okrem toho, že plní funkciu ochrannú a estetickú, musí umožňovať prestup vodnej pary. Preto je vhodné použiť materiály na silikátovej alebo silikónovej báze. Sanácia vlhkého muriva je problematika, ktorá si vyžaduje serióznu pozornosť. Pri nedostatočnom prieskume a následne pri nevhodne zvolenom postupe sanácie môžeme dosiahnuť úplný opak našich snažení a stav objektu namiesto očakávaného zlepšenia ešte viac zhoršiť. Okrem nechcených porúch tak vznikajú aj nemalé finančné straty spojené s nákladmi na neúčelný pokus o sanáciu i s nákladmi na novú sanáciu správnym spôsobom. Text a foto: Baumit

Radnica a zvonica Levoča.

1_2013

21


Firemná prezentácia

Susiace omietky

– vyssia úroven sanácie PRENIKANIE VODY CEZ STENU (A MOKRÉ STENY) DOKÁŽE V PIVNICI NAPÁCHAŤ VEĽKÉ ŠKODY. VZNIK FĽAKOV, VÝSKYT PLESNÍ A OPADÁVANIE OMIETKY – TO SÚ PREJAVY PORUCHY STAVBY A SÚ IBA „VRCHOLOM ĽADOVCA“ POŠKODENIA NIEKTOREJ KONŠTRUKCIE STAVBY. SANÁCIA MURIVA JE TAK JEDNOU Z NAJLEPŠÍCH MOŽNOSTÍ, AKO VYRIEŠIŤ TENTO PROBLÉM.

vlhkosť zostáva. Môže trvať roky, kým sa všetka voda odparí. Nahradenie existujúcich vlhkých a mokrých omietok mikroporéznymi sušiacimi omietkami KEMASAN je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob sanácie stien od účinkov vlhnutia a odstránenie vlhkosti z muriva. To potvrdzujú aj dlhoročné, už takmer 20-ročné, referencie doma aj v zahraničí.

Kapilárna vlhkosť je hlavným vinníkom väčšiny poškodených omietok na fasádach domov. Staré murivo, väčšinou bez horizontálnej izolácie alebo s poškodenou izoláciou, vlhne z vzlínajúcej sa kapilárnej vlhkosti z pôdy, ktorá preniká do stavebnej konštrukcie. Vzlínajúca sa vlhkosť unáša molekuly solí, ktoré zostávajú v omietkach a aj na ich povrchu a po zaschnutí kryštalizujú. Kryštalizačné sily značne poškodzujú omietku, hlavne tradičné omietkové systémy.

22

1_2013

Pri starších stavbách sa sanácia muriva uskutočňuje z dôvodu poškodenej alebo neexistujúcej hydroizolácie. Zemná vlhkosť alebo tlaková voda má možnosť vzlínať sa v murive až do nadzemnej časti domu. Niekedy až do výšky troch metrov. Postup sanácie sa volí na základe zistenia príčiny vlhnutia a rozmerov poškodenia muriva. Tiež v prípade zle urobenej izolácie sa vzlínaním do muriva dostáva voda. Opravením hydroizolácie sa kapiláry prerušia, v stene však

KEMASAN omietka funguje na jednoduchom princípe vysokej pórovitosti omietkovej zmesi. Omietka vo svojej štruktúre obsahuje viac ako 35 % vzduchových pórov - stabilných vzduchových pórov a taktiež veľké množstvo špeciálnych jemných KEMASAN kapilár. Týmto je zabezpečený voľný pohyb molekúl pary, vody a rozpustných solí. V sušiacich omietkach tieto kapiláry nie sú ani veľké, ani malé, ale majú ideálnu veľkosť, a preto nedochádza k ich upchávaniu a zanášaniu, tak ako pri klasických na stavbe miešaných


sanačných omietkach. KEMASAN sušiace omietky sa vyrábajú v rôznych variantoch – KEMASAN 580, KEMASAN 550 a posledná novinka je aj na báze, tzv. Románskeho cementu s označením KEMASAN 590. Prenikanie vody cez stenu Ak je príčinou poškodenia muriva aktívne prenikanie vody cez stenu, nevyhnutným predpokladom úspešnej sanácie je oprava hydroizolácie. Ak nie je možná oprava z vonkajšej strany murív, musíme vytvoriť hydroizoláciu zo strany interiéru. Ako prvé sa uskutoční odstránenie existujúcich mokrých omietok, farieb a iných náterov z muriva cca. 0,5 m nad viditeľnou úrovňou poškodenia. Zväčša sa dodržiava zásada, že k výške viditeľných stôp vlhkosti sa pridáva 1-1,5 násobok hrúbky muriva. Zo stien je nutné odstrániť všetky materiály citlivé na vlhkosť. Najčastejšie na báze sadry, ktorými boli upevnené inštalácie potrubí, krabice elektroinštalácií alebo sadrou zatreté káble. Rýchlo tuhnúca cementová hmota je najlepšou voľbou ako ich nahradiť. Medzery škár muriva je potrebné vyčistiť od presolenej malty do hĺbky min. 1 cm a murivo očistiť, oškrabať drôtenou kefou. Nežiaduci prach „povysávať“ priemyselným vysávačom. Mnoho ľudí zabúda vyniesť zo stavby starú odstránenú omietku, neuvedomujúc si, že tým môže dôjsť k prechodu rozpustných solí späť do muriva. Pred samotnou aplikáciou hydroizolácie treba povrch stien vyrovnať cementovými opravnými maltami. Zakryjú sa tak všetky segregačné miesta, trhliny a skorodovaný betón. Na styku steny a podlahy je potrebné vytvoriť plynulý prechod vo forme zaoblenia. Dôležité je dôkladné vysušenie aplikovanej malty - zväčša okolo 7 dní. Po potrebnom vysušení cementovej malty sa môže pristúpiť k nanášaniu cementovej hydroizolácie, ktorá sa nanáša minimálne v dvoch vrstvách. Povrch je nutné navlhčiť tak, aby sa nevytvoril vodný film. Ideálne je nanášať 2-zložkovú flexibilnú cementovú hydroizoláciu HIDROSTOP ELASTIK v prvej vrstve štetkou, druhú vrstvu kovovým hladidlom. Hrúbka vrstiev jednotlivých náterov by sa mala pohybovať okolo 1 mm. Sanácia mokrých stien V prípade sanácie mokrých stien sa na vlhké

murivá, v dôsledku poškodenej hydroizolácie, i na suterénne murivo nanáša špeciálna sušiaca omietka KEMASAN s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov. Tieto moderné sanačné omietky pri aplikácii nepotrebujú prednástrek. Pri miešaní omietok KEMASAN je potrebné miešať ich so zámesovou vodou v samospádovej miešačke po dobu cca 10 minút, aby došlo k dôkladnému rozmiešaniu a vytvoreniu dostatočného množstva vzduchových pórov v omietke. Prvá vrstva sušiacej omietky KEMASAN sa nanáša priamo na predvlhčený povrch steny v hrúbke 10 - 15 mm. Nutné je nechať ju dôkladne Vlhkosti v stavbách: 3-5% 5 - 7,5 % 7,5 - 10 % 10 - 15 % (max. 16 %)

suché, normálne murivo (väčšinou len interiér) zvýšená vlhkosť vysoká vlhkosť veľmi vysoká vlhkosť

Vlhkosť v stenách a omietkach sa prejavuje: stopami vlhkosti na povrchu omietky odlupovaním farby odpadaním a praskaním omietky vytvorením zasolených škvŕn na povrchu omietky zhoršením tepelnej izolácie - vytvorenie tepelných mostov – vyššia spotreba energie urýchlenou tvorbou plesní a škodlivých baktérií zápachom zhoršením kvality všetkých drevených predmetov a nábytku v miestnosti Vďaka dobre vykonanej sanácii: sú steny a omietky rýchlejšie vysušené, rýchlejšie sa vytvoria vhodné podmienky na pobyt a bývanie, účinky odvlhčovania sa nebudú ukazovať ako poškodenie náteru na povrchu omietky omietky budú v prípade opätovného zavlhnutia veľmi rýchlo vysušené a následná sanácia bude veľmi jednoduchá.

vyschnúť, na ďalší deň znovu navlhčiť a naniesť sušiacu omietku v hrúbke vrstvy do 15 mm. Celková hrúbka omietky by nemala byť tenšia ako 20 mm. Následne sušiacu omietku nechať opäť vysušiť. Najskôr po troch dňoch od nanesenia sušiacej omietky sa nanáša jemná sanačná sušiaca omietka s vysokým obsahom špeciálnych otvorených mikropórov, na konečné vyrovnanie sušiacej omietky. Jemná sanačná omietka sa nanáša prostredníctvom plastového alebo dreveného hladítka. Omietku je možné natrieť paropriepustnou farbou KEMASAN COLOR až po cca 3 týždňoch. Odporúča sa použiť najmä vápenité alebo silikátové farby. Vďaka moderným sušiacim omietkam KEMASAN sú steny na povrchu pomerne rýchlo suché, vďaka prirodzenému prúdeniu, teplote a výmene vzduchu v miestnosti cez otvorené okná, vstavané vetracie mriežky vo dverách alebo cez šachty. Ak pri vysúšaní stien prirodzené vetranie nepostačuje, odporúčame zabezpečiť mechanické vetranie miestností.

Skúsenosti z povodní v Taliansku (z jesene roku 2000) ukázali, že aj po 8 dňoch „veľkej vody“ sa omietky KEMASAN veľmi rýchlo vysušili. A na rozdiel od tradičných sanačných omietok, stále udržiavali pevný kontakt s podkladovou stenou. Na obnovu omietok sa použila len jemná finálna omietka alebo silikátová farba, čo výrazne zníži náklady a skráti dobu sanácie vlhkosti po povodniach. Sanácia vlhkého muriva je často náročná, zdĺhavá činnosť, no výsledky stoja za to. Vysušením stien získate zdravšie bývanie bez plesní a stuchnutého vzduchu, predĺžite životnosť stavebných konštrukcií a zároveň ušetríte náklady na kúrenie, pretože suché steny izolujú omnoho lepšie. Zlepšením vlhkosti stien sa citeľne skvalitní i vnútorná klíma, za zmienku stojí aj krajšie a útulnejšie prostredie bez neestetických škvŕn či opadávajúcej omietky.

Ing. Branislav Augustín KEMA Stavebné materiály s.r.o. Viac info na www.kema-on.net

1_2013

23


Firemná prezentácia

Sanacný systém epasit

MineralSano Pro

JEDINEČNÝ, DLHODOBO OSVEDČENÝ SANAČNÝ SYSTÉM PROTI VLHKÉMU A SOĽAMI POŠKODENÉMU MURIVU

Zavlhnuté murivo, rozpadávajúce sa a nesúdržné omietky. Jav, s ktorým sa často stretávame pri pohľade nielen na staré, historicky hodnotné budovy, ale mnohokrát aj na staršie obytné a rodinné domy, chalupy či iné stavby podobného charakteru. Nie je to iba vada krásy, ale vážne ohrozenie samotnej stavebnej hmoty, nehovoriac o tom, že vlhké murivo má zvýšenú tepelnú vodivosť, čím sa zvyšujú prevádzkové náklady budovy. Kvalita bývania samozrejme klesá. Hlavnou príčinou tohto javu je, že na objektoch je nefunkčná hydroizolácia a murivo vlhne. Vo vode sú rozpustené rôzne minerály – všeobecne nazývané „soli“, ktoré sa vodou transportujú do muriva. Ak takéto murivo omietneme bežnou omietkou, objavia sa v krátkom čase opäť poškodenia. Dôvodom sú soli, ktoré kryštalizujú buď vnútri alebo na povrchu omietky a spôsobujú jej deštrukciu. Plošná izolácia muriva tesniacou omietkou nie je riešenie, nakoľko sa v takom prípade posunie zóna odparovania vlhkosti až nad túto hranicu a vlhkosť sa dostane tam, kde predtým nebola. Ku dlhodobému sanovaniu takéhoto muriva je potrebný materiál, ktorý vodu ani nezadržiava, ani ju v tekutej forme neprepúšťa. Okrem toho musí byť odolný voči škodlivým soliam. Tieto požiadavky spĺňa sanačná omietka, ktorá má tri základné vlastnosti – nízku nasiakavosť, vysokú paropriepustnosť a makropórovitú štruktúru. Sanačná omietka nasáva vlhkosť z muriva v tekutom stave len pár milimetrov, následne sa voda v štruktúre omietky odparí. Vzhľadom k tomu, že vodná para soli netransportuje, tieto vykryštalizujú v jej póroch a povrch omietky ostáva suchý a bez výkvetov. Okrem

24

1_2013

chemická injektáž muriva – epasit msf podkladný špric epasit hb sanačná omietka epasit lpf WTA povrchovka, napr. epasit sef

toho je murivo chránené pred ďaľším vplyvom vlhkosti a solí. Samozrejme sanačná omietka sama o sebe všetky problémy nerieši. Sanáciu je potrebné riešiť komplexne, aplikáciou celého systému materiálov a opatrení, navrhnutých na základe odborného prieskumu, projektu až po realizáciu prác zaškolenými pracovníkmi. Len tak je možné dosiahnuť dostatočnú, dlhodobú a bezpečnú sanáciu na mnoho rokov. Na slovenskom trhu je viac druhov sanačných omietkových systémov od rôznych výrobcov. Nie všetky vlastnia certifikát WTA. Prax ukazuje jasné rozdiely vo funkčnosti a odolnosti týchto systémov. Firma Epasit GmbH ponúka všetky komponenty v rámci systému epasit MineralSano Pro. Bol vyvinutý začiatkom 70-tych rokov a do dnešného dňa nebol významne zmenený. To znamená, že dnešné požiadavky boli splnené už v minulosti. Preto nie je nič výnimočné, že objekty, ktoré boli týmto systémom sanované pred mnohými rokmi sú dodnes v bezchybnom stave.

Materiálmi EPASIT boli na Slovensku sanované pred vlhkosťou a následným znehodnocovaním mnohé budovy alebo časti budov, hlavne pivnice a soklové časti, obytné a občianske budovy, hrady, zámky, kostoly a kláštory, privátne ako aj verejné a hlavne pamiatkovo chránené objekty. Z najvýznamneších referencií vyberáme: Bratislavský hrad, Stará radnica v centre Bratislavy, Prezidentský palác v Bratislave, Stará tržnica v Bratislave (vrátane celej fasády), Erdodyho palác na Ventúrskej ulici, budova Min. kultúry SR - bývalá „Tatrabanka“, objekty Európskej únie na Panskej ulici, sídlo arcibiskupa v Trnave, kostol sv. Kataríny v Kremnici, viacero objektov v Banskej Štiavnici, Bardejove, Košiciach, kalvária s Golgotou v Komjaticiach a pod.

Výhradný dovozca sanačného systému Epasit do Slovenskej republiky

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava Tel./fax.: +421 244 456 955 e-mail: kvz@kvz.sk viac info o systéme www.epasit.sk


Firemná prezentácia

Murexin sanacná injektáz lách vyplňte vhodným materiálom, napr. Murexin Repol Zálievková malta VS 10. Murivo z prírodného kameňa: Otvory vŕtajte do škár.

Injektážna emulzia Inject IM 55 je ľahko spracovateľná, jednozložková injektážna emulzia. Má veľmi nízku viskozitu a veľký hydrofóbny efekt, čo umožňuje dokonalé vsakovanie do muriva a vytvorenie účinnej izolácie proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti. Emulzia po vniknutí do muriva cez injektážne vrty prenikne do okolitých kapilár, nachádzajúcich sa v murive, a po zreagovaní s vlhkosťou v murivách vytvorí vodonepriepustnú izoláciu proti zemnej vlhkosti. Okrem izolačných vlastností, injektážna emulzia výrazne spevňuje injektované murivo. Je použiteľná v exteriéri a interiéri, nenapadá chemickú štruktúru muriva, nereaguje s oceľovou výstužou. Je vhodná na použitie pre konštrukcie s 50 % prevlhnutím (obsah vody cca 5 – 8 hmotnostných %) a so zasolením muriva do 1 hmotnostného %. Je vhodná na všetky murované konštrukcie, s výnimkou konštrukcií, ktorých spojivom sú ílovité malty. Je nevhodná na železobetónové steny a steny z nenasiakavého betónu. Používa sa pre dodatočnú horizontálnu izoláciu muriva proti vzlínajúcej vlhkosti aplikáciou do vyvŕtaných dier beztlakovou injektážou cez kapilárne rúrky (kapilárne rúrky KS 10) alebo tlakovou injektážou . Spotreba je asi 0,1 kg/bežný meter/cm hrúbky steny, pri veľmi nasiakavom murive aj viac. Aplikácia Murexin Injektážnej emulzie Inject IM 55 Do spodnej škáry obnaženého muriva (starú omietku odstráňte) vyvŕtajte vodorovne, alebo s max. uhlom 30 ° smerom dole, radu otvorov s vrtákom Ø 14 mm. Vzdialenosť otvorov voľte podľa hrúbky muriva, napríklad 12,5 cm pri hrúbke muriva do 40 cm a 8 cm pri hrúbke muriva do 70 cm. Zvoľte vhodne dlhý vrták. Pri

vŕtaní z interiéru, alebo ak vytvárame horizontálnu clonu vrt by mal končiť maximálne cca 5 cm pred vonkajšou stranou steny. Pri vŕtaní z exteriéru postačuje vŕtanie do 1/3 – 1/2 hrúbky muriva. Vyvŕtané otvory vyčistite, napr. vysávačom, alebo ich prepláchnite vodou. Ak injektujete materiál, ktorý neobsahuje alkalické zložky (napr. veľmi staré tehlové murivo alebo tuf), otvory vyplňte s vápenným mliekom. Plné tehly, veľmi porézne murivo: Do vyvŕtaných otvorov zasuňte injektážne knôty KS 10, dôkladne ich nasýťte čistou vodou, nasaďte injektážne lieviky SW 30 spolu so zásobníkmi injektáže. Injektážne knôty môžu po ukončení ostať v murive. Pri použití tlakového zariadenia, priamo napĺňame vrty. Tehlové murivo z dutých tehiel: Vyvŕtané otvory vyplňte s Murexin Zálievkovou maltou VS 10, po cca 30 min, najneskôr však do 3 hodín, vyplnené miesta opäť prevŕtajte. Do vyvŕtaných otvorov zasuňte injektážne knôty KS 10, dôkladne ich nasýťte čistou vodou, nasaďte injektážne lieviky SW 30 spolu so zásobníkmi injektáže. Injektážne knôty môžu po ukončení ostať v murive. Pri použití tlakového zariadenia, priamo napĺňame vrty. Vyvŕtané otvory po ukončení prác dokonale uzavrite vhodným materiálom, napr. Murexin Hydroizolačné kaly šedé DS 28.

Pri injektáži pomocou injektážnych knôtov, rovnako aj pri aplikácii pomocou tlakového zariadenia sa odporúča doplňovať Murexin Inject IM 55 dovtedy, kým nedôjde k nasýteniu injektovaného muriva. Keď aplikujeme Murexin Inject IM 55 pomocou tlakového zariadenia napĺňame vrty dovtedy, kým nedôjde k vytekaniu Murexin Inject IM 55. Rovnaký postup opakujeme na druhý deň, pričom sledujeme, či sa injektážna emulzia ďalej vpíja alebo už hneď vyteká. Ak sa ešte vpíja, postup opakujeme. Po ukončení injektáže dokonale uzatvoríme vŕty vhodným vodonepriepustným materiálom, napr. Murexin Hydroizolačné kaly šedé DS 28. Po aplikácii systému odporúčame intenzívne vetranie daného priestoru. Na ľahšie vysušenie injektovaného závlhnutého muriva odporúčame použiť omietku s vysokou paropriepustnosťou napríklad Murexin Aktívnu stierku Maxima M34. Daný typ omietky má mikro poréznu štruktúru, čím dokáže ľahko prepúšťať zvyšky vodných par v murive. Je to omietka zušľachtená množstvom vysoko kvalitných prísad. Je vhodná aj na steny z betónových tvárnic a betónových prefabrikátov. Vďaka regulačnej schopnosti a schopnosti vstrebávať kondenzát, aktívne pomáha vytvárať príjemnú klímu. Je ideálna pre miestností so zlým vetraním, do miestností so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou. autor: doc. Ing. Eva Kormaníková, PhD., Stavebná fakulta TÚ Košice s použitím podkladov firmy MUREXIN s.r.o.

Tehlové murivo z plných tehál: Otvory vŕtajte vodorovne alebo pod max. uhlom 30 °. Tehlové murivo z dierovaných tehál: Otvory vŕtajte podobne ako pri murive z plných tehiel, pred samotnou injektážou dutiny v teh-

Murexin, s.r.o. Magnetová 11, 831 04 Bratislava www.murexin.sk

1_2013

25


Téma vydania

Balkóny potrebujú odborne vykonané opravy BALKÓNOVÁ AJ TERASOVÁ KONŠTRUKCIA JE NEUSTÁLE VYSTAVENÁ POVETERNOSTNÝM VPLYVOM – DAŽĎU, VETRU, MRAZU, SNEHU, ČO SKRACUJE JEJ ŽIVOTNOSŤ. MALA BY BYŤ NAVRHNUTÁ A ZREALIZOVANÁ TAK, ABY PRI BEŽNEJ POŽADOVANEJ ÚDRŽBE DOSAHOVALA ŽIVOTNOSŤ AKO OSTATNÉ ČASTI FASÁDY.

Z

iaľ, realita je iná, veľmi zlá. Každodenne sme svedkami, že prevažná väčšina - aj v súčasnosti - realizovaných balkónov (po 3-4 rokoch) vykazuje poruchy povrchových úprav - odlupovanie sa dlažieb, zatekanie zrážkovej vody do spodných okrajových častí, poškodenie oplechovania atď. V prípade starších balkónov je to vinou dlhoročného zanedbávania (akejkoľvek) údržby, čím vznikla až kritická situácia, pretože dochádza k obnaženiu oceľovej výstuže v nosnej železobetónovej doske,

ktorá hrdzavením stráca na svojom priemere, a tým dochádza k statickému oslabovaniu balkónovej konštrukcie. Pri odstraňovaní porúch je nevyhnutné urobiť podrobnú odbornú analýzu, z čoho je konštrukcia balkóna postavená, akú má konštrukčnú skladbu povrchových úprav. Z týchto získaných zistení sa dá uskutočniť analýza príčin vzniku a porúch. Následne, po tomto posúdení, je možné spracovať návrh opravy. Nosná konštrukcia balkóna či terasy je najčastejšie z monolitickej, respektíve montovanej železobetónovej dosky. Obvykle je nezateplená, omietnutá

26

1_2013

vápennocementovou omietkou. Hydroizolačná vrstva býva realizovaná tradičnými spôsobmi, napr. asfaltovými pásmi, fóliou, resp. hydroizolačnými potermi. Roznášacia vrstva, obvykle cementový poter v určitom spáde, zabezpečuje rovnomerné prenášanie vonkajšieho zaťaženia na hydroizoláciu. Pred nanesením hydroizolácie sa namontuje sústava tvarovaných klampiarskych výrobkov, ktorých úlohou je odvádzať vodu. Najčastejšou povrchovou úpravou balkóna či terasy je škárovaná mrazuvzdorná dlažba. Ak sa na škárovanie použila nevhodná škárovacia hmota, voda vnikla nielen do „základu“ lepidiel dlažby, ale až do roznášacieho poteru a zamŕzaním deštruuje konštrukciu. Toto je najčastejší „scenár likvidácie“ balkónov. Technológie opráv balkónov a terás môžeme rozdeliť podľa rozsahu porúch a ich príčin. Fotografie balkónov v havarijnom stave, ktorými ilustrujeme tento príspevok, jednoznačne určujú dve základné príčiny: prvou je zlý konštrukčný návrh odvedenia vody z plochy balkóna, keď z okapového „nosa“ klampiarských výrobkov voda zateká do povrchovej úpravy spodnej časti nosnej dosky; druhou príčinou je absolútne zanedbaná údržba, pretože ak takýto stav nastane, nesmieme ho nechať dlhodobo bez opravy. Opravy malých porúch Ak sa vyskytujú iba malé problémy – napr. uvoľnenie dlaždíc, miestne poškodenie škárovania - poškodené dlaždice vymeníme za dlaždice rovnakého druhu, ktoré sú mrazuvzdorné a prilepíme ich mrazuvzdorným stavebným lepidlom. Vyškárovanie musí byť tiež opravené. Táto technológia je, svojou podstatou, správna údržba. Pri údržbe teda platí,


alebo výmena klampiarskych výrobkov. Mala by sa rešpektovať zásada, že ak je balkón širší ako 90 cm, musí byť pred jeho čelom osadený žľab na odvedenie dažďovej vody. Odkvapový nos by mal mať väčší rozmer ako odporúčané 3 cm - tento stav spôsobuje zatečenie vody do podhľadu dosky – pretože vietor obvykle kvapky dažďa natlačí na konštrukciu balkóna. Riešením sú nové tvary a miesta osadenia týchto klampiarskych tvaroviek. Pred realizáciou sanačných prác sa úvaha musí sústrediť na hľadanie najsprávnejších konštrukčných návrhov, podľa typu a druhu materiálov, ktorými budeme sanovať konštrukciu balkóna či terasy. V prípade terasy (väčšia plocha) však musíme zabezpečiť dilatáciu podlahy ako celku, ale hlavne nášľapnej vrstvy vzhľadom na stĺpiky zábradlia a obvodové steny. Ak opravujeme rozsiahlejšiu plochu, dilatáciami treba členiť nášľapnú plochu na polia veľké približne 2 x 3 m. že z hľadiska prilepenia dlažby, je najdôležitejší výber a použitie správnej malty alebo tmelu na kladenie a škárovanie. Musí to byť materiál, ktorý umožňuje eliminovať rozťažnosť dlaždíc pod vplyvom striedania vysokých teplôt a mrazu. Tento materiál musí byť dlhodobo vodotesný, ľahko aplikovateľný a zároveň musí mať dostatočne silnú priľnavosť, aj v tenkých (niekoľko mm) vrstvách. V odbornej terminológii sa tieto materiály označujú ako flexibilné mrazuvzdorné lepidlá a škárovacie hmoty. Odporúča sa po vyškárovaní celú plochu balkóna natrieť hydrofobizačným náterom, ktorý zlepší vodotesnosť už realizovaného škárovania aj materiálu dlažieb. Opravy stredných porúch Poruchy strednej veľkosti sa prejavia pri zanedbaní „každodennej údržby“. Dlažba je popraskaná, polámaná, odlupuje sa, roznášací poter je degradovaný, dažďová voda vteká pod klampiarske výrobky a na spodnej časti dosky balkóna sa objavia farebné fľaky a výkvety solí. Riešením je stredná oprava. Dlažbu odstránime, odstránime aj porušený poter. Opravíme nátery klampiarskych výrobkov, opravíme hydroizoláciu pri klampiarskych plechoch (hydroizoláciami označovanými ako „lepenka vo vedre“), použijeme 2-3 nátery, následne opravíme potery pomocou polymércementových opravných zmesí. Novú dlažbu ukladáme do mrazuvzdorného lepidla (flexi). Pri výbere treba mať na zreteli predovšetkým mrazuvzdornosť dlaždíc, tzn. nesmú byť nasiakavé, aby voda v nich nezamŕzala. V prípade, že sa rozhodnete pre prírodný kameň, nemal by mať leštenú úpravu, nakoľko táto je šmykľavá. Odporúčame, ak opravujete balkón, na ktorý neustále svieti slnko (na jeho podlahu), určite si vyberte svetlú farbu obkladu, pretože v letnom období by ste na tmavú dlažbu nemohli bosou nohou ani vstúpiť a aj rozťažnosť dlaždíc je menšia. Škárovacia malta musí byť mrazuvzdorná (flexi), aby bola zabezpečená vodotesnosť, pretože cez škárovanie voda najčastejšie vnikne do železobetónovej konštrukcie balkóna. Ak nie je

táto fáza pedantne urobená, podhľad balkóna začne o pár rokov kvitnúť – na povrchu sa vyzrážajú minerály. Tento stav však signalizuje oveľa vážnejšie poruchy - nefunkčné hydroizolácie, ktoré pohľadom nedokážeme identifikovať!!! Pri diagnostike stredných porúch musíme farebným zmenám podhľadov balkónov venovať mimoriadnu pozornosť. Ich prítomnosť signalizuje potrebu generálnej opravy. Poznámka k diagnostike a návrhu a realizácii opráv stredných porúch: ak je stav konštrukcie v dobrej kondícii – nevznikajú výkvety solí v podhľade a technické možnosti to dovolia (lešenie) - zateplite balkónovú dosku dostatočne hrubým tepelným izolantom, eliminujete tak aspoň čiastočne konštrukčný tepelný most, ktorý balkón svojou vysunutou konštrukciou vždy generuje.

Najväčším problémom je vodotesné osadenie balkónových či terasových dverí. Ideálne je 15 cm vysoké osadenie prahu. Vtedy je na pripojenie hydroizolácii dostatok miesta. Bezbariérové riešenia prahov si vyžadujú použiť systémové riešenia od výrobcu dverí a musíte mať na zreteli, že akékoľvek porušenie technického predpisu výrobcu spôsobí problémy v budúcnosti. Pri prácach na obnove balkónov sa jednoznačne osvedčujú systémové riešenia od výrobcov sanačných hmôt. Oboznámiť sa s nimi je prvým krokom k úspešnej obnove. Doc. Ing. Juraj Žilinský PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Pri realizácii strednej opravy nesmiete zabudnúť na vodotesnú úpravu uchytenia balkónových dverí do podlahy balkóna a vnikaniu pri stenách zabráneniu dažďovej vody (tekutá hydroizolácia a nalepenie aspoň 15 cm vysokého keramického sokla do flexilepidla. Vyškárovanie je nutné). Generálne opravy Už spomínané fotografie ukazujú, ako by na objektoch pre bývanie nemali vyzerať balkónové konštrukcie. Takýto stav si vyžaduje okamžitý sanačný zásah vo forme GO opravy. Pri GO sa odstraňujú všetky vrstvy, ktoré tvoria povrchovú aj podkladovú úpravu na železobetónovej nosnej doske. Doska sa sanuje vyumývaním vodným lúčom či abrzívnymi rotujúcimi kefami, ktoré odstránia hrdzu, olupujúci sa betón... Následne sa konštrukcia dosky ošetrí ochrannými adhezívnymi prípravkami na prilepenie polymercementových mikrovystužených mált, ktorými sa doplní pôvodný tvar dosky a odkrytá armatúra sa opravnými maltami prekryje v potrebnej hrúbke min. 3 cm. Nasledujú ochranné hydroizolácie, spádové potery a položenie nášľapnej konečnej vrstvy povrchovej úpravy. Ďalej sa realizujú úpravy podhľadu vrátane tepelnej izolácie. Súčasťou týchto vrstiev je oprava

1_2013

27


Firemná prezentácia

BASF Therm - systémové riesenie na hydroizoláciu a zateplenie balkónov a lodzií DIFÚZNE OTVORENÝ SYSTÉM NA HYDROIZOLÁCIU A ZATEPLENIE BALKÓNOV A LODŽIÍ BEZ SPÁDOVÉHO A VYROVNÁVACIEHO POTERU – RÝCHLE, JEDNODUCHÉ A SPOĽAHLIVÉ RIEŠENIE V súčasnosti sa neustále prihliada na dokonalú tepelnú ochranu obvodového plášťa budov. Je jedno či sú to novostavby alebo obnovované stavby. Zateplením fasády sa však tepelná ochrana nekončí. Je potrebné prihliadať aj na ostatné konštrukcie ako balkóny a lodžie. Tieto konštrukcie sú zväčša votknuté do obvodovej steny. Sú často zdegradované a vytvárajú tepelné mosty, v prípade ich nedostatočnej tepelnej ochrany. Tepelné mosty nie sú žiaduce a sú spájané s hygienickými problémami v interiéri.

s názvom BASF Therm, ktorý nepotrebuje cementový poter na dosiahnutie svojej funkčnosti. Vynechanie poteru z klasickej skladby umožňujú funkčné vlastnosti špeciálneho hydroizolačného, vysokodifúzneho a drenážneho pásu PCI Pecilastic® U, ktorý sa lepí do cementového lepidla priamo na tepelný izolant. Na tento pás sa lepí následne už len dlažba kvalitným vysokoflexibilným a rýchlotuhnúcim lepidlom Prince Color® Z 301 CL Profi, ktoré je zatriedené v triede C2FE S1. Lepidlo sa používa na bezdutinové lepenie dlažby bez potreby lepenia metódou „buttering floating“. Po 6 hodinách od aplikácie je lepidlo pochôdzne a škárovateľné. Zhotovenie celého systému je tak veľmi rýchle a pohodlné. Dopomáha tomu aj ukončovací kovový profil od BASF. Takéto zloženie prináša množstvo výhod oproti doteraz používaným klasickým riešeniam, a to napríklad:

Foto poškodených balkónov

nízka hrúbka celkovej skladby konštrukcie nízke priťaženie konštrukcie pri obnovách budov a poškodených konštrukciách nižšia prácnosť rýchly postup prác bez dlhých technologických prestávok eliminácia pnutia medzi dlažbou a podkladom dokonalé preklenutie prípadných trhlín v podklade certifikovaný systém odolnosti proti pôsobeniu poveternostných vplyvov vhodný pre všetky typy novostavieb a obnovovaných stavieb dlhá životnosť

ª­ ®

° ª© ª«

ª¬

² ­

ª

°

±

ª«

® ¬

°

«

Sanácia poškodených balkónov a lodžií by mala byť jednou zo základných súčastí obnovy bytových domov. Poškodenie býva často rozsiahle a má vplyv aj na statické vlastnosti a funkčnosť týchto konštrukcií. Opravy sa často zanedbávajú a podceňujú, pričom balkóny a lodžie sú, z hľadiska poveternostných vplyvov a s prihliadnutím na ich použitie, najviac zaťažované exteriérové konštrukcie budov. Tepelná ochrana balkónov a lodžií sa dá realizovať jednoducho – zateplením konštrukcie tepelným izolantom s napojením na jej ostatné vrstvy, ktoré sú ukončené finálnou pochôdznou vrstvou. Pri takýchto skladbách sa bežne využíva cementový poter ako roznášacia, vyrovnávacia a spádova vrstva. Spoločnosť BASF vyvinula nový moderný systém

28

1_2013

ª­

±

²

°

±

¯ ± ªª ¯

1. Balkónová konštrukcia opravená s Prince Color® K 40 a výstuž ošetrená s EMACO® Nanocrete AP 2. Lepiaca hmota Prince Color® Z 301 Super sivá 3. Spádový klin zo stabilizovaného polystyrénu EPS 150 S (alt. EPS 200 S) 4. Stierková hmota Prince Color® Z 301 Super sivá s vloženou výstužnou tkaninou min. 162 g/m2 5. Penetrácia Prince Color® Multigrund PGM, PGM Forte 6. Systémový balkónový profil 7. Tesniaca a spojovacia páska Prince Color® IZOL Butylband 8. Lepiaca hmota Prince Color® Z 301 CL Profi 9. Hydroizolačný a oddeľovací pás PCI Pecilastic® U 10. Hydroizolačná stierka Prince Color® IZOL B 11. Ochranný filter 12. Polyetylénový výplňový profil Prince Color® IZOL SP 8 13. Škárovacia hmota Prince Color® FM-SX 14. Tmel MASTERFLEX® 474

Certifikovaný systém Skladba konštrukcie musí byť navrhnutá a realizovaná tak, aby dlhodobo odolávala extrémnemu zaťaženiu, ktoré na ňu pôsobí: veľké výkyvy teplôt (- 20 °C až + 80 °C), vlhkosť (tlak vodných pár), mráz (rozpínanie ľadu), rozdielne tepelné rozťažnosti jednotlivých vrstiev, čistiace prostriedky atď. Spoločnosť BASF myslí aj na túto skutočnosť, a preto sa rozhodla certifikovať systémové riešenie BASF Therm v technickom skúšobnom ústave na odolnosť proti poveternostným


vplyvom. Všetky skúšky vyšli s pozitívnym výsledkom, čoho dôkazom je aj udelenie certifikátu na celú systémovú skladbu. Technologický postup 1. Príprava podkladu balkóna alebo lodžie Je nutné očistenie, obrúsenie, otryskanie všetkých nesúdržných častíc. Povrch musí byť otvorený a pred aplikáciou navlhčený (matne vlhký bez lesklých plôch a kaluží). Poškodené miesta betónového podkladu je treba opraviť namiešanou opravnou zmesou Prince Color® Multifix PP, prípadne Prince Color® K 40. 2. Lepenie tepelného izolantu Izolant EPS 150 S (alt. EPS 200 S) sa nareže na objednávku podľa kladačského plánu a v požadovanom spáde 1,5 – 2,5 %. Minimálna hrúbka izolantu musí byť aspoň 40 mm. Dosky treba ukladať na väzbu tak ako pri zatepľovacích systémoch. Izolant EPS 150 S (alt. EPS 200 S) sa lepí pomocou lepiacej hmoty Prince Color® Z 301 Super. 3. Úprava nalepených izolačných dosiek

Pred vystužovaním plôch je potrebné pripraviť najprv vystuženie citlivých miest. Hrany sa vystužia rohovými profilmi s integrovanou výstužnou mriežkou. Celý povrch konštrukcie sa vystuží výstužnou vrstvou tak ako pri ETICS. Túto vrstvu tvorí stierkovacia hmota Prince Color® Z 301 Super sivá, nanesená ozubeným hladidlom (zuby veľkosti min. 10 × 10 mm), do ktorej sa celoplošne vtlačí výstužná mriežka s gramážou min. 162 g/m2 tak, aby bola umiestnená v jej hornej tretine. Hmota, ktorá prestúpi okami výstužnej mriežky, sa zahladí. Armovacia tkanina sa ukladá v pásoch s presahom min. 100 mm. Presah minimálne 100 mm platí aj pre napojovanie na vystuženie hrán. Hrúbka výstužnej vrstvy sa musí pohybovať v rozmedzí od 3 mm do 6 mm. 5. Montáž systémového balkónového profilu ku konštrukcii

Nerovnosti na plochách je nutné upraviť prebrúsením. Vykonáva sa po zatvrdnutí lepiacej hmoty (cca po 24 hod., v závislosti od nasiakavosti podkladu a podmienok vysychania). Do spádového polystyrénu sa po obvode vybrúsi polodrážka na osadenie balkónového profilu so šírkou a hĺbkou zodpovedajúcou rozmerom osadzovacej plochy balkónového profilu. Hĺbka zapustenia profilu závisí od hrúbky použitej keramiky. 4. Vytvorenie výstužnej vrstvy

Osadenie balkónových profilov sa vykonáva po celom obvode vystupujúcej časti konštrukcie. Napojenie priameho profilu k rohovému segmentu sa vykonáva pomocou spojovacích krytiek. V miestach montážnych otvorov jednotlivých dielov je potrebné pripraviť značky pre samorezné plastové kotvy (sadrokartonárske). Profily sa odstránia, upevnia sa plastové kotvy, napenetrujú sa polodrážky po celom obvode balkóna penetračným náterom Prince Color® Multigrund PGM. Potom sa začne skladať zostava od rohov a postupne sa zafixuje vrutmi. Zafixovaná osadzovacia plocha profilov sa po celom obvode zvrchu prelepí samolepiacou butylovou páskou Prince Color® IZOL Butylband, vždy s dostatočným napojením na výstužnú vrstvu v ploche.

1_2013

29


Firemná prezentácia

6. Pokládka hydroizolačnej a difúznej vrstvy

9. Škárovanie Pripravená škárovacia hmota Prince Color® FM-SX sa do škár nanáša diagonálne gumenou stierkou. Šírku škár sa odporúča zvoliť v závislosti od konkrétnej dlažby. Minimálna šírka škár by však mala byť v exteriéri aspoň 6 mm. Dôkladne vyplnené škáry sa nechajú dostatočne zatuhnúť. Zaškárovaná dlažba sa umyje najprv vlhkou špongiou, a potom sa dodatočne vlhkou špongiou zľahka ešte dočistí. Škáru medzi dlažbou a soklom a škáru pri odkvapovom profile je potrebné utesniť trvalo pružným tmelom na báze polyuretánu MASTERFLEX® 474. Pred natlačením tmelu do škáry pozdĺž profilu je potrebné na jej spodok vložiť oddeľovací polyetylénový povrazec Prince Color® Izol SP 8. V prípade, že by mal prísť polyuretánový tmel MASTERFLEX® 474 do kontaktu s PVC, je potrebné pred aplikáciou tmelu pretrieť PVC polyuretánovým penetračným náterom PCI Elastoprimer® 165. Čo je potrebné riešiť pri návrhu Statiku konštrukcie Tepelno technické požiadavky Skladbu konštrukcie a dilatačné polia dlažby Hydroizoláciu konštrukcie a odvod zrážkovej vody Povrchovú úpravu Vhodné navrhnutie a upevnenie zábradlia Pre projekciu a realizáciu sú k dispozícii všetky potrebné podklady, ktoré si je možné vyžiadať u odborno technických pracovníkov spoločnosti BASF.

Po dostatočnom vyzretí podkladu (výstužná vrstva, min. 24 – 48 hod., podľa okolitých podmienok) sa nanesie lepidlo triedy C2FE S1 Prince Color® Z 301 CL. Do takto pripraveného lôžka sa na zraz vkladajú vopred narezané pásy PCI Pecilastic® U tak, aby ich zakončenie lícovalo s vnútornou hranou drenážneho žliabku v odkvapovom profile. V žiadnom prípade ho nesmú prekrývať. Pásy sa ukladajú v smere spádu konštrukcie. Spoje pásov sa utesnia samolepiacou butylovou páskou Prince Color® IZOL Butylband. Spoje podlaha – stena a napojenia na ostatné konštrukcie (kov, drevo, plast a pod.) sa urobia tiež pomocou pásky Prince Color® IZOL Butylband. V oblasti sokla na zvislej stene je potrebné aplikovať hydroizolačnú stierku Prince Color® IZOL B. Zamedzí sa tak prenikaniu vlhkosti do podkladu cez keramický sokel alebo cez finálnu omietku. 7. Nalepenie ochranného filtra Aby nedošlo k zaneseniu drenážneho žliabku lepidlom, je nutné nalepiť po obvode na vnútornej strane odkvapového profilu ochranný filter, ktorý zabráni vniknutiu lepidla do žľabu, pri zachovaní vysokých drenážnych schopností. Ochranný filter sa vlepí do vopred nanesenej tenkej vrstvy lepidla Prince Color® Z 301 CL Profi. 8. Pokládka dlažby Pod dlažbu sa na PCI Pecilastic® U nanáša kontaktná vrstva lepidla Prince Color® Z 301 CL Profi hladkou stranou náradia v tenkej vrstve. Do čerstvej kontaktnej vrstvy sa ozubeným hladidlom s polguľatým zubom s veľkosťou 13 mm alebo hladidlom so skoseným ozubením 6/12, maximálne 8/18 nanesie lepiace lôžko. Keramická dlažba sa ľahkým posuvným pohybom usadí do lepiaceho lôžka a vyrovná sa. Maximálny formát dlažby je 33 cm x 33 cm a odporúča sa použiť svetlé odtiene.

30

1_2013

Zábradlie Zábradlie je nevyhnutnou súčasťou každého balkóna, lodžie. Je špecifikované ako trvalá konštrukcia určená na ochranu osôb proti neúmyselnému pádu z okraja pochôdznej plochy. Býva tvorené zábradlovou konštrukciou, prípadne sa môže nahradiť inou konštrukciou s ochrannou funkciou, ako napr. murovanou konštrukciou tvoriacou zábradlie. Veľmi dôležité je, aby stĺpiky zábradlia (s ohľadom na hydroizolačnú spoľahlivosť pochôdznej vrstvy) boli kotvené do nosnej konštrukcie zboku alebo zo spodnej strany. Uchytenie zábradlí cez nášľapnú vrstvu je takmer vždy problematické a pokiaľ je to možné, treba sa mu vyhnúť. Všeobecne je prechod prvkov nášľapnou vrstvou komplikovaný a náročný na špeciálne materiály, technológie a najmä precíznosť realizácie. Často sa pri takýchto riešeniach nedodrží presne stanovený technologický postup, a tak dochádza k poruchám, ktoré spôsobujú poškodenie. V prvých fázach dochádza k deštrukcii nášľapných vrstiev, neskôr môže dôjsť až k celkovej deštrukcii balkóna alebo terasy.

Ing. Jozef Horváth BASF Slovensko spol. s r.o. Divízia Stavebné hmoty, Žilina


Firemná prezentácia

VŠIMLI STE SI, ŽE AJ NA VAŠOM SÍDLISKU PRIBÚDAJÚ VYNOVENÉ A ČERSTVO ZATEPLENÉ BYTOVÉ DOMY? URČITE ÁNO. VYZERAJÚ TAKMER AKO NOVOSTAVBY. BÝVANIE V NICH JE KRAJŠIE, ZDRAVŠIE, BEZPEČNEJŠIE A PREDOVŠETKÝM LACNEJŠIE AKO V NEOBNOVENÝCH DOMOCH. O FINANCOVANÍ OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV SA ZHOVÁRAME S JUDR. KATARÍNOU NIŇAJOVOU, RIADITEĽKOU ÚSEKU SPORENIA A ÚVEROV PRÁVNICKÝCH OSÔB PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNE. Aká by mala byť obnova bytového domu, aby priniesla čo najväčšie úspory na energiách? Dôležité je, aby obnova bytového domu bola celková. Nestačí len zatepliť obvodové múry. Potrebné je odstrániť statické chyby a systémové poruchy. Dôležitá je tiež výmena okien, vstupných brán či oprava strechy spojená s jej zateplením a zaizolovaním. A nevyhnutné sú aj zmeny vo vykurovacích systémoch – ich obnova či výmena a určite tiež hydraulické vyregulovanie. Tieto práce určite nie sú lacná záležitosť... To veru nie. A keďže zdroje na účtoch fondu opráv takmer určite nepokryjú všetky náklady na obnovu, je dôležité, aby si vlastníci bytov vybrali správneho partnera, ktorý poskytuje finančné prostriedky za najvýhodnejších podmienok. Jedným z najčastejšie využívaných spôsobov je stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni. Môžete priblížiť čitateľom výhody súčasnej ponuky Prvej stavebnej sporiteľne? Spoločenstvám vlastníkov bytov, správcom bytových domov a bytovým družstvám, až do konca mája 2013, poskytujeme úvery na obnovu bytových domov s úrokom len 2,99 % ročne. Táto sadzba platí nasledujúce 4 roky. Po ich uplynutí sa zmení na sadzbu od 4,99 % ročne v závislosti od výšky úveru. Priemerná úroková sadzba takéhoto úveru len ťažko nájde konkurenciu na slovenskom finančnom trhu. Pritom objem poskytnutých finančných prostriedkov je limitovaný len schopnosťou vlastníkov bytov tvoriť fond opráv. Ponuka PSS, a. s., je však výhodná aj pre tých, ktorí sa na obnovu svojho bytového domu chcú najprv dôkladne pripraviť. Určite áno. Príprava na investíciu do obnovy prostredníctvom sporenia a zhod-

nocovania prostriedkov na účte stavebného sporenia je na nezaplatenie. Vklady našich klientov – právnických osôb – na účtoch stavebného sporenia úročíme dvoma percentami ročne. Spoločenstvá vlastníkov bytov majú nárok aj na štátnu prémiu. Na každé štyri byty v bytovom dome pripadá jedna v maximálnej výške 66,39 € ročne. Dôležité je, že po splnení podmienok má každý náš klient zákonný nárok na stavebný úver s úrokom už od 2,9 % ročne. Pritom výška úrokových sadzieb je nemenná počas celej doby sporenia i splácania stavebného úveru. Cieľom celkovej obnovy bytového domu je predovšetkým zníženie nákladov na bývanie. Aké sú vaše skúsenosti v praxi? Platby za teplo v obnovených bytových domoch zvyčajne poklesnú o polovicu, ba aj o viac. Viacerí občania s prekvapením zistili, že úver na obnovu bytového domu

dokážu splácať aj z usporených peňazí za nespotrebované teplo. A sú tiež prípady, keď sa vlastníci bytov rozhodli ušetrené peniaze opätovne investovať do ďalších úprav svojho domu, ktoré im prinesú predĺženie jeho životnosti, ďalšie úspory či ešte lepší pocit z vynoveného a bezpečného bývania. Viac informácií získate u obchodných zástupcov PSS, a. s., alebo na čísle 02/58 55 58 55 či na www.pss.sk.

1_2013

31


Firemná prezentácia

Najnovsie technológie sanovania porúch stavebných konstrukcií TAK AKO AUTO PO URČITOM POČTE NAJAZDENÝCH KILOMETROV POTREBUJE GENERÁLNU OPRAVU, TAK AJ KAŽDÁ STAVBA PO DLHŠOM ČASE MUSÍ PREJSŤ KOMPLEXNOU OBNOVOU. VIETOR, VODA, DÁŽĎ, MRÁZ, ALE AJ OBYVATELIA PRISPIEVAJÚ K OPOTREBOVANIU BUDOVY. V súčasnej dobe sa často stretávame s obnovou bytových domov, u ktorých boli zistené poruchy na obvodových plášťoch, pričom si pod týmto pojmom predstavíme hlavne zateplený panelák. Avšak zateplenie je len jeden z mnohých faktorov, ktoré pri plánovanej obnove budovy treba brať do úvahy. Sanovanie balkónov a narušených konzolových konštrukcií V súčasnosti sme svedkami toho, že

nie len staré stavby, ale aj pomerne nové budovy majú časté poruchy na balkónových konzolách alebo lodžiách. Pre klimatickými zmenami mimoriadne namáhané konštrukcie na obálke budovy ako sú balkónové konzoly alebo lodžie, treba hľadať a aj navrhovať netradičné, avšak čo najprogresívnejšie technológie pri rekonštrukcii. Zub času a voda ako najskúsenejší stavebný dozor preverujú každú štrbinu a členitosť fasády hlavne na už spomínaných prvkoch, a tak si ich

32

1_2013

sanácie vyžadujú používanie najnovších technológií stavebnej chémie. Poškodenia sa týkajú zväčša povrchovej úpravy okrajových častí prvkov, oplechovania, odvodnenia a nášľapných vrstiev konštrukcií. Veľakrát sa stretávame aj so zatekaním cez balkónové dvere alebo cez styk balkóna s obvodovou stenou. Dokonca aj u nedávno realizovaných stavieb sa nemyslí na odbúranie tepelných mostov na úrovni balkónových konzol zateplením konštrukcie. Má to za následok vznik plesní z interiérovej strany v oblasti osadenia balkónu, čo svedčí o nedostatočnej projektovej príprave týchto nových objektov. Spoločnosť HYDROSTAV Bratislava, s.r.o., sa špecializuje na sanáciu a obnovu poškodených betónových konštrukcií budov. Popri zateplení sa zameriava práve na najzraniteľnejšie prvky na fasáde. Pri sanovaní narušených konštrukcií je nutné spraviť podrobnú analýzu príčin vzniku porúch a následne navrhnúť konštrukčné riešenie a návrh technologického postupu opravy. V takýchto prípadoch spoločnosť HYDROSTAV Bratislava, s.r.o., spolupracuje s projektantmi a technickými poradcami firiem výrobcov izolácií a stavebnej chémie. Dobre premyslený detail je základ úspešne dokončeného a odovzdaného diela sanovanej konštrukcie tak, aby sa predĺžila životnosť stavby o ďalšie obdobie. Zosilnenie nosných konštrukcií V dnešnej dobe rýchlej výstavby prevažne obchodných centier alebo administratívnych budov sa mnohokrát dopredu


nevie, kto bude budúcim nájomníkom realizovaných priestorov, alebo aké doplnkové technológie na prevádzku budovy sa budú ešte v krátkej budúcnosti montovať. Pravidelne sa teda vyskytuje situácia, keď je potrebné spraviť dodatočný otvor v nosnej konštrukcii steny alebo stropu na požiadavku investora alebo skutočné zaťaženie už vybudovanej konštrukcie prekročí navrhované zaťaženie projektantom. Vtedy je potrebné nosné prvky dodatočne spevňovať. V modernom stavebníctve sa postupne udomácňujú prvky z iných priemyselných odvetví. Napríklad použitie karbónových lamiel začína byť súčasťou každej novostavby aj u nás na Slovensku. Externe vystužia už vybudovanú konštrukciu, čím výrazne zvýšia nosnosť konštrukcie a pripravia podmienky na zvýšené zaťaženie oproti pôvodnému projektantom navrhovanému stavu. K zosilňovaniu nosných konštrukcií treba pristupovať veľmi opatrne vzhľadom na významný zásah do najcitlivejšej časti stavby, ktorou je jej dlhodobá statická bezpečnosť. Po dôkladnej analýze a oboznámení sa príčinných súvislostí s požiadavkou posilnenia nosných prvkov a v spolupráci so statikom spoločnosť HYDROSTAV Bratislava, s.r.o., navrhne vždy riešenia a aj technologicky zrealizovateľný spôsob dodatočného spevnenia konštrukcií. Pri návrhu riešenia problému sa vždy vychádza v prvom rade z konkrétnych požiadaviek investora. Cieľom je zhmotniť predstavu zákazníka do konkrétnej podoby tak, aby navrhovaná technológia postupu prác spĺňala všetky kritériá z podkladov projektovej dokumentácie a do tejto predstavy sa zapracovali najnovšie poznatky z oblasti moderných stavebných materiálov, ktoré zvýšia užívateľské vlastnosti konečného produktu. Spoločnosť pri svojich prácach využíva najnovšie technológie výrobcov stavebných materiálov a stavebnej chémie, čím dokáže vždy ponúknuť aj alternatívne riešenia na ktorýkoľvek problém vyskytujúci sa pri realizácii a rekonštrukcii stavieb. Spoločnosť HYDROSTAV Bratislava, s.r.o., má bohaté skúsenosti v tejto náročnej oblasti rekonštrukcií stavieb, akou je zvyšovanie statických únosností konštrukcií. Spevnila a zvýšila statické únosnosti veľkého množstva narušených a poddimenzovaných nosných konštrukcií.

a komunikatívnosť sú kréda, ktorými sa počas celého procesu prípravy a realizácie projektu spoločnosť HYDROSTAV Bratislava riadi.

HYDROSTAV Bratislava, s.r.o. Vlčie Hrdlo 50, 821 07 Bratislava Mobil: 0907 890 445, 0903 451 917 http://www.hds-ba.sk info@hds-ba.sk

HYDROSTAV Bratislava, s.r.o., sa zameriava na precíznosť a dodržiavanie predpísaných technologických postupov pri výstavbe, výsledkom ktorých je vysoká statická bezpečnosť a dlhoročné užívanie takýchto objektov. Skĺbením návrhu, projekčnej činnosti a následnej realizácie dodá kvalitný konečný produkt, ktorý bude počas celého procesu realizácie prác pod drobnohľadom odborníka s dlhoročnými skúsenosťami ako predĺženou rukou investora – zákazníka. Kvalita, seriózny prístup

1_2013

33


Firemná prezentácia

Kompletné riesenie pre balkóny a terasy z KEMA 5 6 7 8

Oprava nosných betónových konštrukcií balkónov a terás Ak sa poškodí aj nosná betónová konštrukcia balkóna alebo terasy, treba použiť na ich opravu KEMA systém BETONPROTEKT. Všetky druhy poškodenia betónu (odhalená výstuž, odpadnutá krycia vrstva výstuže, segregačné hniezda a pod.) je možné opraviť použitím reparačných polymér cementových mált BETONPROTEKT, ktoré obsahujú kvalitný kremenný piesok a vykazujú vynikajúcu zlúčiteľnosť so starým betónom v nasledovných krokoch: 1. Existujúci betónový podklad umyte a mechanicky očistite od poškodeného betónu, až kým sa nedocieli stabilný podklad. Očistite viditeľnú a skorodovanú výstuž, aby ste dosiahli kovový lesk využite pieskovanie (kremičitý piesok) alebo drôtenú kefu. 2. Na ochranu výstuže použite BETONPROTEKT K2 – 2x, aplikujte štetcom v intervale 2 hodín. 3. Nasleduje reprofilácia betónu použitím BETONPROTEKT RT na vopred aplikovanú čerstvú vrstvu spojovacieho mostíka KEMACRYL (KEMALATEX) - emulzia: voda = 1:1. 4. Prvú vrstvu finálnej ochrany betónu vytvorte použitím BETONPROTEKT F, aplikujte štetcom. Druhú vrstvu konečnej ochrany betónu vytvorte použitím BETONPROTEKT F, aplikujte murárskym hladidlom. 5. Nasleduje vodotesná hydroizolačná hmota HIDROSTOP ELASTIK – 2x 6. Položte štandardným spôsobom povrchovú úpravu

LINEA 820 M HIDROSTOP ELASTIK KEMABAND KEMAKOL RAPID 193 NANOCOLOR, KEMAPOX ARTCOLOR KEMAFLEX PE X10 KEMAFLEX PU

KEMA_SystemSanacie_AD_SVK_A5.ai

1

15.3.13

8:15

SYSTÉM SANÁCIE MOKRÝCH MÚROV

1.

2.

Odstránenie omietky

Jestvujúci stav

3.

Očistenie muriva tlakovou vodou 8.

6.

7.

Vyčistenie škár a predvlhčenie muriva vodou

5.

Nanesenie sušiacej omietky KEMASAN 580

02 455 22 800 INFOLINKA

KEMA Stavebné materiály, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji | T: 02 455 22 800 | F: 02 455 22 801 | E: info@sk.kema-on.net

ER

E N CIE V

20 ROK OV

R

E N É

O VIN S K U SL

E

Stav po sanácii

O V

Nanesenie jemnej omietky Prefarbenie paropriepustnou KEMASAN 580F farbou KEMASAN COLOR S

4.

* R EF

1 2 3

*

4


SAKRET

technológie na opravu balkónov BALKÓNY, VONKAJŠIE TERASY A STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE SÚ EXTRÉMNE NAMÁHANÉ KLIMATICKÝMI ZMENAMI. SLNKO SPÔSOBUJE PREHRIEVANIE VŠETKÝCH VRSTIEV, KTORÉ TVORIA NOSNÚ AJ NÁŠĽAPNÚ ČASŤ. obrúsením, aby sa odstránil každý kamienok, ktorý sa vylupuje z homogénnej štruktúry. Zbaviť hrdze sa musia aj prúty oceľovej výstuže (ak sú nedostatočne prekryté betónom). Odporúča sa zmerať pH hodnotu v mieste opravy. Ak dosahuje hodnoty 9 a menej, je potrebné naniesť viazaný spevňovač podkladu K&H. Tento upraví pH hodnotu do úrovne 12 až 13, čím sa chráni výstuž pred koróziou a betón pred karbonatizáciou. Nasleduje nanesenie potrebných vrstiev reprofilačnej betónovej zmesi (mokré do mokrého) SAKRET Rekocrete. V tejto fáze sa vráti betónovej doske požadovaný tvar, zvýši sa únosnosť povrchu a ochráni sa výstuž pred účinkami vody. Po zatvrdnutí sa reprofiláciou opravené povrchy betónu ošetria proti karbonatizácii prípravkom W (Wetterhaut), ktorý povrch nosnej dosky dlhodobo ochráni proti pôsobeniu CO2 či SO2, ktoré vo vlhkom prostredí narušujú homogenitu betónových povrchov. Na takto opravenú plochu sa nanesie vrstva betónového poteru, aby sa z plochy balkóna či terasy správnym spádovaním zabezpečilo rýchle odvádzanie zrážkovej vody. Ďalším technologickým krokom je nanesenie kvalitných hydroizolácií, napr. typ AA či tesnenie Ae alebo

Rôzne rozťažnosti použitých materiálov spôsobia mikrotrhliny povrchovej úpravy, do ktorých vniká vlhkosť. Zimné mrazy spôsobia zamrznutie tejto vlhkosti a zväčšenie objemu, ktoré zase rozrušuje trhlinky. Opakovaním tohto cyklu sa poškodzuje škárovanie, následne voda vniká do vnútra konštrukčných vrstiev tvoriacich balkón či terasu a zamŕza. Ak tento stav ponecháme bez opráv, môže sa porucha značne rozšíriť a devastácie konštrukcií získajú veľké rozsahy. Technológie opráv „porúch„ týchto konštrukcií si vyžadujú dodržiavanie správneho časovania drobných opráv škárovania, hydrofobizácie povrchov použitého materiálu atď. Ak sme túto drobnú údržbu zanedbali, musíme pristúpiť ku generálnej oprave správne zostavenými sanačnými technológiami a aj vhodnými systémovo usporiadanými materiálmi. Ako prvé musíme odstrániť narušené vrstvy. Ak je porucha takého rozsahu, že sa poškodila až nosná betónová konštrukcia, musí sa táto dokonale očistiť tlakovou vodou a aj mechanickým

SAKRET Slovakia k.s. Pri kalvárii 20 917 01 TRNAVA

rýchlotuhnúce tesnenie proti vlhkosti SBA. Táto vrstva zabezpečí dokonalú ochranu pred vnikaním vlhkosti do vnútra konštrukcie. Nasleduje lepenie novej dlažby do flexibilného lepidla na obklady a dlažby FFK alebo FBM. Po zatvrdnutí sa nová dlažba aj soklová ochrana murív vyškáruje škárovacou hmotou FMe. Po očistení celej plochy od prebytočnej škárovacej hmoty sa odporúča použiť hydrofobizačný bezfarebný náter, ktorý je potrebné pravidelne aplikovať. Získate tak jednoduchou údržbou dlhodobý ochranný efekt . Popisovaná technológia sanovania balkónov či terás systémovým riešením SAKRET zodpovedá najmodernejším poznatkom zo stavebnej chémie a predstavuje aj ekonomicky efektívne riešenie dlhodobej obnovy. Takzvané „spriahnuté systémy utesnenia“ sú najprogresívnejšími stavebnými technológiami trvalého spojenia obkladov a dlažieb s cieľom ochrany stavebných konštrukcií pred vodou. SAKRET je vždy značkou kvality, a tak sa s dôverou obráťte pre potrebné informácie aj na regionálnych zástupcov. Získate dôveryhodné informácie aj poradenstvo.

Napojenie na stenu


Téma vydania

Príciny vzniku plesní a ich odstranovanie

V STAVEBNÍCTVE JE MYKOLÓGIA VEDA S MEDZIODBOROVÝM ZAMERANÍM. V ODBORE SA ŠTUDUJÚ NIELEN NEŽIADUCE ZMENY A MECHANIZMY ZNEHODNOTENIA STAVIEB, MATERIÁLOV, ALE NAJMÄ VÝVOJ TECHNICKÝCH RIEŠENÍ A TECHNOLÓGIÍ NA OCHRANU PRED ÚČINKAMI PLESNÍ.

T

elo plesní (mikromicét), s ktorými sa stretávame u povrchových úprav stavebných konštrukcií, tvorí sieť vlákien (tzv. hýf) označovaných aj ako stielka alebo mycélium. Mycélium sa delí na časť vzdušnú, ktorá plní úlohu reprodukčnú a na časť vegetatívnu, ktorá je priľnutá a vnorená do výživového substrátu, v našom prípade povrchová úprava, odkiaľ si pleseň zabezpečuje prijímanie živín. Vzdušné časti plesní (pri rozmnožovaní) uvoľňujú veľké množstvo spór, ktoré sú pohybom vzduchu transportované a po zachytení sa vo vhodnom prostredí ďalej klíčia, sú základom nového organizmu. Nová kolónia sa vytvorí v priebehu 5 – 10 dní. Jediná kolónia Penicillium sp. s priemerom 10 cm vytvorí asi 400 000 000 nových spór. Práve spóry vyvolávajú u citlivých ľudí rôzne podráždenie slizníc, zápalové ochorenia priedušiek, chronický kašeľ, astmatické reakcie či alergickú nádchu a kožné alergie. Potrebné je ich výskyt v uzavretých priestoroch budov s trvalým pobytom ľudí eliminovať.

hýf je už poškodzovaný. Pri kolonizácii konštrukcií ide o rozklad a rozpad omietok, maltovín, pri dlhodobejšom pôsobení vrastajú hýfy až do murovacích materiálov v spojení s výkvetmi solí a celkovým narušením štruktúry a adhézie materiálov. Okrem skutočnosti, že hýfy deštrukčne pôsobia na podklad svojim metabolizmom, mycélium prerastá do podkladu a tento narúša v jeho podstate. V prípade materiálov, ktoré sú z drevnej hmoty je účinok plesní ešte deštruktívnejší. Dôsledkom je rozklad a rozpad drevnej hmoty a strata pevnostných charakteristík drevených konštrukcií. Ďalšie prejavy sú strata elasticity niektorých materiálov ako asfaltové krytiny, hydroizolácie PVC fólií, rozpad a deštrukcia kože, papiera, ale aj omietok atď.

Prakticky všetky druhy, rody mykromycét identifikované v interiéroch budov produkujú nebezpečné toxické látky – mykotoxíny, alfatxíny, ktoré sú považované za prudké jedy. Prítomnosť plesní v interiéri stavieb je nežiaduca. Dôsledkom je porušenie základných hygienických kritérií stavby a stavebného diela. Prítomnosť plesní zároveň indikuje nedostatky v tepelnej ochrane budovy, ochrane proti vode a vlhkosti. Prejavy pôsobenia plesní Z hľadiska vnemu človeka je základným prejavom prítomností spór plesní (v interiéri) charakteristický zápach, pocit vysokej vzdušnej vlhkosti a celková nepriaznivá pohoda prostredia, tzv. zatuchnutie. Vizuálny prejav je vnímaný neskôr, väčšinou ako drobné čierne bodky a škvrny na povrchovej úprave Z pohľadu stavebného diela nie je prejav prítomnosti plesní (voľným okom) vnímaný ako deštrukcia a degradácia stavebného materiálu, hoci tento vrastením

Životný cyklus mikromycét (na vlhkom murive). Legenda: 1. spóra, 2. naklíčenie spóry, 3. vytvorenie hýfy, 4. hýfa sa rozrastá na mycelium, 5. plodonosné orgány – v dobe zrelosti, 6. uvoľnenie spór.

Podmienky rozvoja plesní Podmienky života plesní sú veľmi široké. Základnou podmienkou rastu a rozmnožovania je vlhkosť a prísun kyslíku. Za inhibície rastu a rozmnožovania plesní sú považované priame slnečné svetlo, ultrafialové žiarenie, vysoké koncentrácie kysličníka uhoľnatého (30 – 40 %), vysoké koncentrácie oxidu siričitého (kvasinky), prúdenie vzduchu a ich rôzne kombinácie a variácie. Nevyhnutnou podmienkou rastu, dozrievania a rozmnožovania plesní je aspoň krátkodobá zvýšená vlhkosť povrchov, prípadne podpovrchová vlhkosť stavebných materiálov. Hlavným stimulom a zároveň regulačným faktorom vzniku plesní v interiéri stavieb je zo zdravotného hľadiska nedovolená vlhkosť.

36

1_2013


Hlavný stimul a regulačný faktor pre rast plesní – zdroje vlhkosti

Technológie odstraňovania plesní Po zachytení mikroskopických spór, na povrchoch stavebných materiálov rastú najskôr, tzv. prvotné, pionierske druhy, menej náročné na životné podmienky. Tieto vytvárajú živnú pôdu a dostatok vlhkosti aj pre náročnejšie a trvalejšie a nebezpečnejšie druhy. Symbióza medzi jednotlivými druhmi je preukázaná, preto sa obvykle na jednej vzorke identifikujú viaceré druhy plesní. Tento stav však komplikuje cielený výber likvidačných prípravkov.

Hlavný stimul a regulačný faktor pre rast plesní – rezervoáre vlhkosti

Technológiu sanácie konštrukcií kontaminovaných plesňami treba chápať ako komplexný systém opatrení. Pozostáva z odstránenia príčin, riešenia následkov, zabezpečenia prevencie vzniku a zabezpečenia pravidelnej kontroly účinnosti. Pri riešení plesní v stavebných objektoch sa využíva viacero metód:

radikálne riešenia

riešenie zdrojov a rezervoárov vlhkosti

Systém opatrení pre likvidáciu plesní.

riešenie zdrojov vody

dekontaminácia

Diagnostika Jedným z prvých krokov pri riešení problémov s kontamináciou stavebných materiálov plesňami je laboratórna analýza, odber biologického materiálu, izolácia mikroorganizmov a ich presná identifikácia. Táto poskytuje základný obraz o vážnosti celkovej situácie a je východiskom pre návrh riešenia a stratégie ďalšieho postupu. Najčastejším spôsobom odberu je ster sterilnými vatovými tampónmi. Vhodné je odobrať vzorky z miest s viditeľnou kontamináciou, ale tiež z miest, ktoré voľným okom nejavia známky kontaminácie. Tieto vzorky slúžia ako porovnávací etalón pri určovaní ich druhov a kvantitatívneho zastúpenia. Plocha, z ktorej je vzorka odoberaná, by mala byť veľká aspoň 10 x 10 cm. Z konštrukcií, ktoré sa prejavujú sprašovaním povrchu, samovoľným uvoľňovaním, výkvetmi solí je vhodné odobrať vzorku priamo z tohto materiálu pomocou sterilnej pinzety alebo zoškrabaním ostrou sterilnou čepeľou. Vzorky musia byť odobraté do sterilných nádob. Vzdušná kontaminácia spór plesní sa analyzuje pomocou zberu spádu prachových častíc na plochu kultivačných médií.

likvidáca plesní

konzervatívne riešenia

dezinfekcia

kombinácie a variácie

očakávaný výsledok

prevencia

doplnkové riešenia

úprava postredia úprava režimu užívania

Pri riešení plesní v stavebných objektoch sa využíva viacero metód: Radikálna (nepriama), ktorá je takmer vždy spojená so zásahom do stavebných konštrukcií a obvykle je riešením pre odstránenie príčin a primárnych zdrojov alebo rezervoárov vlhkosti, Konzervatívna (priama), ktorá nie je invazívna, v zásade umožňuje likvidovať prejavy, riešiť dôsledky, symptómy, eliminuje ďalší rozvoj plesní. Využíva sa tiež ako prevencia. Doplnkové metódy, ktoré spočívajú najčastejšie v úprave režimu užívania, vetrania, kúrenia stavby, filtrácii vzduchu cez dezinfekčné filtre, alebo v elektrostatickom zrážanie čiastočiek prachu s mikroorganizmami s odsávaním a pod. Kombináciou a variáciou metód je možné dlhodobo dosiahnuť očakávané výsledky likvidácie plesní. Technológií využiteľných pri znížení alebo odstránení zdrojov a rezervoárov vlhkosti je v závislosti od identifikácie príčin množstvo. Počnúc realizáciou dodatočných hydroizolačných systémov spodnej stavby, hydroizolačných systémov zastrešenia, riešením tepelných mostov až po riešenie opráv zdravotechnických inštalácií. Konzervatívne metódy sa považujú tiež za metódy operatívneho zásahu, čiže riešenia, ktorými potrebujeme v krátkej dobe, priamo na mieste likvidovať stav, zastaviť alebo minimalizovať nepriaznivý rozvoj mikroorganizmov. Využitie konzervatívnych metód však nemôže byť jediným riešením. V praxi sú overené a účinné metódy a postupy likvidácie plesní: Chemické, kedy hovoríme, že použitý chemický prípravok: – je fungistatický - usmrtí alebo zastaví rast, rozmnožovanie mikroorganizmov, má vratný účinok, – fungicídny - má smrtiaci a nevratný účinok – antimykotický - spoločne a komplexne bez rozlišovania účinkov. Fyzikálne: Ultrafialové žiarenie Ionizačné žiarenie

1_2013

37


Téma vydania

Pri využívaní chemickej metódy likvidácie mikroorganizmov musíme brať do úvahy aj ustanovenia platnej legislatívy, ktorá sa týka podmienok uvedenia a hodnotenia biocídnych výrobkov na trhu. Pri likvidácii, dekontaminácii škodlivých organizmov je možné použiť biocídny výrobok, ktorý vykazuje nízke riziko nepriaznivého pôsobenia na ľudí, na zvieratá a na životné prostredie. Skôr ako pristúpime k samotnej likvidácii, musíme dodržať určité zásady výberu z pohľadu konkrétnej aplikácie na stavebné konštrukcie (prehľad prípravkov vhodných na likvidáciu plesní, ktoré vyhovujú podmienkam zákona 217/2003 Z.z. o podmienkach biocidnych prípravkov na trhu viď tab. na strane 12.). Aplikáciu chemických výrobkov si musíme vždy overiť, aby sme zistili účinnosť a aj dopad na materiál, ktorý prípravkom ošetrujeme. Potrebné je oboznámiť sa s návodom na používanie, v ktorom je uvedený spôsob aplikácie, prípustná a účinná koncentrácia, doba pôsobenia, spôsob ošetrenia, životnosť zásahu, informácie o znášanlivosti alebo negatívnych vplyvoch na vybrané materiály a pracovné pomôcky apod. Dôležitá je aj ochrana zdravia pracovníkov, ktorý výrobky aplikujú. Preto si zabezpečte bezpečnostný list prípravku, ktorý deklaruje fyzikálne a chemické vlastnosti prípravku, určite toxicitu na človeka alebo životné prostredie, tiež spôsob skladovania, prepravy, likvidácie. Verifikácia účinnosti technológie likvidácie plesní Základom prevencie a periodicity dezinfekčných opatrení je kontrola účinnosti dekontaminačného zásahu. Skutočný účinok chemickej likvidácie plesní a iných mikroorganizmov kolonizujúcich povrchy stavebných materiálov je možné objektívne posúdiť porovnaním. Po aplikácii chemických prípravkov sa vykoná odber sterom alebo zoškrabaním na rovnakých miestach ako pred likvidáciou plesní. Ako porovnávací etalón sa využíva mikrobiologický profil z odberu pôvodného materiálu. V rámci overenia účinnosti prípravku sa odporúča aj kontrola kontaminácie ovzdušia v prostredí budov. Životnosť väčšiny chemických prípravkov je odhadovaná na dobu 2 – 5 rokov v závislosti od prostredia, v ktorom sa použijú. Vhodné je účinok chemickej likvidácie zopakovať v období, kedy predpokladáme možné ukončenie životnosti prípravku, respektíve automaticky vykonať preventívne dekontaminačné, dezinfekčné opatrenie. Chemické prípravky deklarované výrobcom ako univerzálne alebo širokospektrálne z hľadiska likvidácie druhov plesní, obvykle nemajú rovnako dlhé obdobie účinnosti na rôzne druhy plesní. Taktiež vzájomná druhová podpora a symbióza plesní ovplyvňuje účinnosť týchto prípravkov. Kontaminácia povrchov stavebného materiálu plesňami súvisí aj s tzv. „domestifikáciou“ rôznych druhov plesní, ktoré vytáčame z ich prirodzeného prostredia do prostredia „umelého“, ktoré im svojou činnosťou vytvárame. Neexistuje biocíd, ktorý by bol dlhodobým a nenávratným riešením na likvidáciu plesní. Skutočne účinný spôsob likvidácie plesní pozostáva zo systému kombinácií a variácií celého radu technológií, doplnkových riešení, ktorý je (zvyčajne) vždy individuálnym návrhom. Ing. Naďa Antošová PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra technológie stavieb

38

1_2013

Tab. č. 1: Vybrané prípravky s likvidačným účinkom plesní. Názov

Popis uvádzaný výrobcom

Algicid

Fungicídny, dezinfekčný, sanačný prostriedok, najmä pre hĺbkovú penetráciu, bezfarebná kvapalina, riedi sa vodou, pomer 1:5, po natretí štetcom na kontaminovaný povrch sa po 1 h povrch obrúsi, okefuje, znova sa opatrí náterom v 20 % koncentrácii a po 2-4 hodinách môžu nasledovať ďalšie vrstvy.

Epasit Ex

Fungicídny prostriedok, protiplesňový roztok na odstránenie mikroorganizmov ako baktérie, plesne, riasy, huby v murive, betóne, omietkach, farebných náteroch a dreve, na sanáciu a prevenciu, hustá transparentná až sivá kvapalina, nanáša sa striekaním, štetcom, stierkou, hĺbkovou injektážou, riedenie do 10 % vodou podľa výrobcu.

FUGNOLIT

Biocíd na báze Thiokyanometyl-thio-benzotiazolu, určený na povrchovú ochranu dreva, drevených konštrukcií, krovov, stavebných prvkov a dielcov v interiéri a exteriéri, na uchovanie ich vlastností a predĺženie trvanlivosti, s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu, s ochranným účinkom proti drevokazným hubám Basidiomycetes. Prostriedok Fungonit je z dreva nevymývateľný. Aplikácia: Pred aplikáciou prípravku musí byť drevo očistené, zbavené kôry, pilín a masnôt. Prípravok sa aplikuje náterom, striekaním a máčaním. Interiér (tr. 1-2): riedenie vodou 1:5 náter, striekanie 1-2 x máčanie 30 min. Exteriér (tr. 3): riedenie vodou 1:5 náter, striekanie 2x, máčanie 24h.

BOCHEMIT QB

Fungicídny a insekticídny koncentrát pre dlhodobú ochranu dreva a muriva proti plesniam, hubám a drevokaznému hmyzu. Riedenie 1:4 s vodou. Predpokladaná životnosť náteru 5 rokov. Spotreba 400 ml na 1 m2. Účinná látka kyselina boritá 9 %, Alkylbenzyl- dimetylamonium chlorid min. 9 %. Aplikácia náterom –štetcom, viacnásobne.

HG -HAGESAN

Odstraňovač zelených povlakov a machov. Pôsobí likvidačne aj preventívne (mnoho mesiacov). Účinná látka didecil (dimethyl) Amonium chlorid. Riedenie 1:20 - 5 % s vodou. Spotreba 1 l na 100 m2 plochy. Na hladké povrchy až 1 l na 200 m2.

SAVO proti pliesňam

Okamžitý likvidačný účinok proti plesniam, riasam, lišajníkom a baktériam. Predpokladaná životnosť z hľadiska prevencie krátkodobá. Účinná látka 47,2 g/l chlornanu sodného. Rozkladá sa chlorid sodný a kyslík.

SANAL na murivo V 1406

Pri sanácii aj preventívnej ochrane muriva, omietok, kameňa, betónu a iných stavebných materiálov pri napadnutí plesňami, hubami, lišajníkmi, riasami a baktériami, riedi sa vodou v pomere 1:5. Plochy napadnuté plesňami sa natrú zriedeným Sanalom a plesne sa zamokra mechanicky odstránia napr. špachtľou. Po zaschnutí sa náter zriedeným Sanalom 1-2 krát opakuje. Spotreba: 250 g/m2. Nie je určený k náterom plôch prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, krmivami a v ochrannom pásme vodného zdroja. Účinná látka: alkyl, dymetylbenzyl, amoniumchloril.

JUBOCID

Prostriedok na zabránenie vzniku plesní na stenách. Bezfarebný fungicídny roztok ktorý sa pridáva do farieb a zastavuje rast väčšiny najrozšírenejších plesní. Spotreba 75 ml na liter farby. Účinná látka karbendazim 0,63 % a izotiazolonské spojivo 0,22 %. Životnosť výrobca neudáva. Aplikácia bola urobená štetcom, viacnásobným náterom.

BIOZOR Pento +

Určený na sanáciu omietok, murív a stierok v interiéroch voči plesniam, hubám, kvasinkám s hĺbkovou likvidačnou, resp. preventívnou účinnosťou. Je to bezfarebná priezračná kvapalina v aplikačnej koncentrácii - vodný roztok kvartérnej amóniovej zlúčeniny. Účinná látka benzyl-alkylamóniumchlorid. Nanáša sa štetcom priamo na pleseň. Spotreba je 10 – 12 m2/l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu. Po 24 hodinách pôsobenia je potrebné plesne mechanicky odstrániť. Na takto pripravený podklad nanášať minimálne v 2 vrstvách Biozor Normál +.

Tab. č. 2: Vybrané prípravky s dezinfekčným a preventívnym účinkom. Názov PROLUX antiplieseň

BIOZOR Pento +

Popis uvádzaný výrobcom Biela matná proti plesňová farba, vodou riediteľná proti plesňová farba k náterom omietok a betónu. Ako likvidačný aj preventívny proti plesňový prostriedok. Životnosť účinku výrobca neudáva. Životnosť pri skladovaní min. 24 mesiacov. Riedenie 0,5 l vody k 1 kg náteru pre prvý náter. Účinná látka nie je udaná. Spotreba 1 kg na 3 – 5 m2. plochy. Určený na sanáciu omietok, murív a stierok v interiéroch voči plesniam, hubám, kvasinkám s hĺbkovou likvidačnou, resp. preventívnou účinnosťou. Je to bezfarebná priezračná kvapalina v aplikačnej koncentrácii - vodný roztok kvartérnej amóniovej zlúčeniny. Účinná látka benzyl-alkylamóniumchlorid. Nanáša sa štetcom priamo na pleseň. Spotreba je 10 – 12 m2/l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu. Po 24 hodinách pôsobenia je potrebné plesne mechanicky odstrániť. Na takto pripravený podklad nanášať minimálne v 2 vrstvách Biozor Normál +.

JUPOL Citro

Je farba pre interiérové maľovky, biela hustá kvapalina, riedi sa vodou podľa potreby krytia, obsahuje už preventívny fungicídny prostriedok s dlhodobým účinkom (minim. 1 rok) Nanáša sa striekaním, štetcom, valčekom, špongiou na dezinfikovaný, očistený povrch, najlepšie celoplošne v izbe, vysoko biely náter, spravidla postačuje na pôvodne biele povrchy iba jedna vrstva.

BIOZOR Normál +

Interiérová akrylátová protiplesňová farba na nové podklady alebo podklady ošetrené prostriedkom BIOZOR Pento +. Účinná látka je derivát izotiazolónu. Výdatnosť: 5 – 7 m2/kg jedného náteru podľa savosti podkladu a spôsobu nanášania. Nie je vhodný do potravinárskych prevádzok.

REMAL protiplesňový

Maliarska paropriepustná farba do interiéru s účinkom proti rastu plesní napr. Penicillium glaucum, Chaetomium globosum, Aspergilus niger, Alternaria tenuis, Aureobasidium pullutans, Scletophona pityophila. Maximálna účinnosť je tiež proti hubám, kvasinkám, riasam a baktériám. Výdatnosť: 8 – 12 m2/1 kg pre jeden náter.

SHIMMEL Stop

Prípravok na odstraňovanie plesní, rias a húb, pôsobiaca likvidačne ale aj preventívne. Účinná látka: Chlornan sodný a iné prísady. Má bieliaci účinok, používať priamym zásahom neriedený. Spotrebu výrobca neudáva.


Firemná prezentácia

Ako na plesne a vlhkost ŠKODY V BYTOCH SPÔSOBENÉ VLHKOSŤOU A PLESŇAMI NIE SÚ ŽIADNA VZÁCNOSŤ, ICH VÝSKYT JE NIE LEN ESTETICKÝ PROBLÉM, ALE HLAVNE ZDRAVOTNÝ, PRIČOM MÔŽU BYŤ AJ PRÍČINOU MNOHÝCH ZÁVAŽNEJŠÍCH OCHORENÍ. V bežnej domácnosti sa vytvorí denne cca 15 l vodnej pary, ktorá sa akumuluje do ovzdušia. Prax potvrdila, že príčinou vlhkých stien a následnej tvorby plesní je kondenzácia vodných pár na stenách. Teplý vzduch je schopný absorbovať väčšie množstvo vlhkosti ako studený. V prípade, že takýto teplý a vlhký vzduch ochladíme, nie je schopný viac udržať vlhkosť a táto sa zráža vo forme vodných kvapôčok na chladných stenách. Príčinou chladnej steny môže byť vlhký múr, nedostatočná tepelná izolácia a vykurovanie alebo zle riešené stavebné detaily, ktoré spôsobujú vznik tzv. tepelných mostov. Riešenie Zabrániť vzniku vyššie uvedených javov je možné kombináciou zateplenia spolu s účinnou reguláciou vlhkosti. Epatherm klíma platne optimálne vyrovnávajú rozdiely medzi teplotou a vlhkosťou. Nadbytok vlhkosti v ovzduší sa nezráža na povrchu steny ale je rovnomerne absorobovaná do pórov platní. Následne ako sa vlhkosť v priestore normalizuje je opäť z platní postupne uvolňovaná do ovzdušia. Povrch platní ostáva suchý a teda bez plesní. Epatherm klíma platne sú čisto minerálny produkt, sú vyrobené z vápna, kremičitého piesku a vody. Tým, že sú nehorľavé, zabezpečujú aj dodatočnú ochranu pred ohňom. Vyznačujú sa okrem toho výbornými akustickými a tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Technické údaje Formát Hrúbka Formát na špalety Klinové platne Objemová hmotnosť Pórovitosť

1000 x 750 mm 30 a 50 mm (na želanie od 20 do 160 mm) 1000 x 240 x 20 mm 1000 x 600 x 40/5 mm 220 – 240 kg/m3 cca 90 %

Pevnosť v tlaku Tepelná vodivosť Horľavosť (DIN 4102) Priepustnosť vodných pár Kapilárna nasiakavosť Hodnota pH

Vlastnosti a výhody Platne udržujú ideálnu klímu v miestnosti aj v prípade zvýšenej produkcie vlhkosti, majú tepelno-izolačné vlastnosti, znižujú náklady na kúrenie, zvukoizolačné, sú zdravotne nezávadné. Platne sú nehorľavé a ľahko spracovatené. Realizácia je možná z interiéru, len na miestach, kde sa prejavujú poruchy Ako na to, krok po kroku Stena musí byť pevná, zbavená voľných nesúdržných častí, podľa potreby vyrovnaná vhodnou jadrovou omietkou, v prípade vlhkých a zasolených stien doporučujeme ako podklad použiť sanačnú rsep. Tesniacu omietku zo systému epasit WTA. Pred zahájením prác je vhodné zamerať rovinatosť podlahy, následne práce začať v najvyššom bode. rezanie potrebných rozmerov platní epatherm etp je vhodné pomocou elektrickej kotúčovej píly. Dodatočné zbrúsenie hrán je rovnako možné, takisto využitie odrezkov na iných miestach Pred lepením je potrebné obe strany platní napenterovať náterom epatherm etg, ktorý zamedzí rýchlemu vyschnutiu lepidla resp.

> 1 N/mm2 Oz 0,067 W/mK O1Otr 0,059 W/mK A1 μ3 26 kg/m2 pri 5 cm 11 až 12

povrchovej stierky. Po cca 30 min. pôsobenia je možné začať montáž. Systémové lepidlo epatherm etk rozmiešať s čistou vodou na pastovitú hmotu bez hrudiek Lepidlo celoplošne pomocou zubovej stierky (10 až 12 mm) naniesť na platňu. Kantové časti ponechať bez lepidla. Montáž zahájiť od podlahy, pričom prvú radu dôsledne horizontálne vyrovnať, následne to zjednoduší montáž ďaľších radov. Jednotlivé platne postupne vodorovne aj zvislo zarovnávať a osadzovať k sebe nadoraz, bez škár. Povrchovú úpravu realizovať pomocou stierky epatherm multi eti spolu so sklotextilnou mriežkou. Náter egalizačnou farbou epatherm etf. K utesneniu okenných špaliet sú k dispozícii špeciálne platne epatherm etl romerov 1000 x 240 x 20 mm Špeciálne upravenú platňu s kónusom je možné použiť pri zateplení priľahlých vnútorných stien alebo stropov v prípade, že tieto plochy nie je potrebné izolovať v celom rozsahu.

Výhradný zástupca materiálov epatherm pre Slovenskú republiku: Vajnorská 137, 831 04 Bratislava tel/fax +421244456955 www.kvz.sk kvz@kvz.sk

1_2013

39


Téma vydania

Poruchy rovných striech

z asfaltových hydroizolacných pásov TEPLOTA A TEPELNÉ ŽIARENIE PATRIA MEDZI VPLYVY, KTORÉ SA VÝRAZNOU MIEROU PODPISUJÚ POD URÝCHLENÉ STARNUTIE ČI VZNIK PORÚCH ROVNÝCH STRIECH Z POVLAKOVÝCH ASFALTOVÝCH KRYTÍN.

Vznik pľuzgierikov.

Pôsobenie vlhkosti, vznik pľuzgiera a deštrukcia spoja.

rozkladá, dochádza k degradácii a k funkčným poruchám. Následkom striedavého vysychania a navlhnutia vznikajú plošné zmeny pásu až do stavu vzniku trhliny v celej hrúbke pásu, cez ktoré sa zrážková voda dostáva do ostatných nižšie položených stavebných konštrukcií strešného plášťa. Táto v zime zamŕza, zväčšuje svoj objem, porušuje konštrukcie. V lete sa zase mení na paru, ktorá tlačí na vrstvy hydroizolačných pásov a tieto, pretože ich štruktúra je oslabená, vytvárajú bubliny ktoré nakoniec až praskajú. Kruh rozširovania poruchy je uzavretý. Preto sa musí venovať pozornosť každej jednej, čo i len najmenšej praskline.

V

letnom období, vďaka slnečnému žiareniu, dochádza v našich klimatických podmienkach k značnému prehrievaniu nechránenej asfaltovej povlakovej krytiny (dosahujú sa teploty až do 85 °C). Naopak, v zimnom období sa môže nechránená asfaltová povlaková krytina bez snehovej prikrývky ochladiť až na - 20 °C či viac. Uvedený fakt ovplyvňuje objemové zmeny v štruktúrach asfaltových izolačných pásov a tvoria sa pľuzgiere, praskliny alebo degradácia asfaltu použitých izolačných pásov. Keďže oxidované asfalty majú bod lámavosti okolo bodu mrazu, bod mäknutia asfaltovej krycej vrstvy okolo 80 °C, v našom zemepisnom pásme sú zimné teploty omnoho nižšie než 0 °C, sú tieto teploty prvotnou príčinou vzniku porúch. Ďalšie príčiny sú v konštrukcii asfaltových hydroizolačných pásov. Oxidované asfaltové pásy pod názvom IPA majú nosnú vložku celulózovú, tzn. nasiakavú. Pôsobením spomínaných klimatických faktorov krycia asfaltová vrstva veľmi rýchlo degraduje. Vznikajú trhliny, až k nosnej vložke. Cez tieto trhliny vniká do štruktúry lepenky množstvo vody, ktorú nosná vložka prijíma, a keďže nosná vrstva je tvorená celulózou a celulóza sa vodou

42

1_2013

SPÔSOBY OPRÁV Čo so zdegradovanými oxidovanými asfaltovanými pásmi? Predovšetkým treba urobiť podrobný prieskum konkrétneho poškodenia. Potrebujeme odborníka, ktorý pre daný prípad stanoví správny spôsob opravy alebo rekonštrukcie, t.j. zistí veľkosť a závažnosť poruchy a navrhne riešenie. Vďaka novým druhom materiálov, ktoré obsahujú zušľachťujúce prísady, sa výrazne zlepšili vlastnosti výrobkov používaných na izoláciu striech. Materiály tejto skupiny sú označované ako hydroizolačné pásy z modifikovaného asfaltu. Majú vyššiu tepelnú stabilitu, sú odolnejšie voči starnutiu, vplyvom UV žiarenia a sú aj mechanicky odolnejšie. Druhou skupinou sú hydroizolačné fólie na báze pvc (fólií). Odborníci majú pre svoje návrhy


kvalitnejšie materiálové vstupy. Spôsob opravy konkrétnej strechy je však závislý od odbornosti špecialistu, ktorý dokáže správne diagnostikovať príčiny a rozsah poruchy a taktiež stanoviť správnu technológiu sanácie. Nedá sa zovšeobecňovať, preto je potrebný prieskum na strešnom plášti. MALÉ PORUCHY Príčinou každej malej poruchy je zanedbaná údržba. Jej dôsledkom je postupná deštrukcia pásov v určitých konkrétnych miestach, najmä v napojeniach na zvislé konštrukcie (atikové múry, prestupy odvetrania kanalizácie, strešné výlezy, stožiare ...), teda v detailoch pripájania hydroizolačných pásov na klampiarske výrobky. Ak je porucha asfaltových pásov len v malom rozsahu, môžu sa jednotlivé miesta očistiť a na poškodené časti sa nanesie trvalo pružný asfaltový tmel, niekedy označovaný ako „lepenka vo vedre“. Potom by sa malo miesto poruchy prekryť nataveným pásom z lepeniek, v ktorých je použitý modifikovaný asfalt. Následne sa musí povrch opravy natrieť ochranným reflexným náterom.

Trhliny v monolitickej povlakovej krytine.

„Odborná“ oprava opravenej povlakovej krytiny plochej strechy.

VÄČŠIE PORUCHY Pri takýchto poruchách sa musí riešiť technológia opravy z hľadiska času. Chceme len „zalepiť“ poruchu alebo odstránime poruchy, ktorých je na streche veľa, generálnou opravou celého strešného plášťa. Aj krátkodobejšia oprava si vyžaduje podrobný prieskum, aby sme zistili, do akej miery asfaltovaný pás zdegradoval a či jeho znížená kvalita postupom času spôsobila aj iné poruchy konštrukcie strešného plášťa. Na streche by sa malo otvoriť niekoľko hĺbkových sond, až do vnútra celej konštrukčnej skladby, aby sme overili aj vlhkostné pomery vo vnútri strešného plášťa. Len dokonalé poznanie celkového stavu strešného plášťa dovolí navrhnúť technológiu opravy vo vysokej a dlhodobej kvalite. Prieskum nám ukáže či vrchný hydroizolačný pás podľahol hnilobe a nemôže ďalej slúžiť ako hydroizolácia. Prieskum jeho degradovanej štruktúry ukáže či je potrebné ho celoplošne odstrániť a urobiť nový hydroizolačný systém - buď jednovrstvový alebo dvojvrstvový – z modifikovaných asfaltovaných pásov. Posúdenie kvality pásov ukáže (ak nie sú asfaltované pásy úplne zdegradované) či sa môžu ponechať a pridáť nový hydroizolačný systém - a to buď jednovrstvový alebo dvojvrstvový opäť z modifikovaných asfaltovaných pásov. Tieto sa však môžu k pôvodnému strešnému plášťu kotviť len mechanicky, nesmú byť lepené po ploche. Prieskum ukáže, aká je zostatková vlhkosť vo vnútri strešného plášťa či bude stačiť na odstránenie tejto vlhkosti inštalovať odvetrávacie ventilačné hlavice, prípadne sa musí urobiť náročnejší stavebný zásah. Bez reflexných náterov by sme odstraňovanie porúch nemali považovať za kvalitne prevedené. Degradácia asfaltových pásov na streche vždy spôsobuje aj zníženie tepelnoizolačných vlastností celej konštrukcie strechy. Tento fakt sa nesmie ponechať bez povšimnutia. Príčinou je vniknutie zrážkových vôd do tepelnoizolačných vrstiev, ktoré ak sú prevlhčené, tak majú znížené izolačné vlastnosti. Takýto dlhodobý stav je neakceptovateľný, preto prieskum ukáže či sú tepelnoizolačné vrstvy schopné vysušenia alebo sú už nenávratne zdegradované.

Asfaltovaný pás s nosnou vložkou hliníkovou ako vrchná vrstva krytiny.

Pohľad na časť plochej strechy bez údržby.

Veľmi vážnym problémom je nekvalitné zhotovenie remeselníckych prác, nielen klampiarskych , ale aj izolatérskych. Príčinou porúch tohto typu môže byť neznalosť technologických postupov, nekvalitné spájanie povlakovej krytiny, nevhodné typy mechanického kotvenia, zabudovanie mokrých materiálov, nedostatky v spojoch klampiarskych prác, a preto by sa pri výbere remeselníkov nemala uprednostňovať nízka cena!!! Spracované z odborných textov prof. Ing. Jozefa Oláha, PhD. Snímky: archív redakcie

Poruchy starých plochých striech sú vždy následkom viacerých príčin. Prvou je veľké množstvo rôznych degradačných a koróznych faktorov, ktoré ovplyvňujú trvanlivosť konštrukcie. Patrí sem aj vek strechy. Ak má strecha 20 rokov, určite by sme mali uvažovať o generálnej oprave. Doterajšia prax u nás ukázala, že opravy, resp. nápravné zákroky pri údržbe striech sa vykonávajú bez projektov, čo je pre túto problematiku naozaj hazardné. Opravy sú väčšinou neúspešné, pretože sa vykonávajú bez akéhokoľvek odborného posúdenia poruchového stavu.

1_2013

43


Firemná prezentácia

Odvodnenie plochých striech a odvetrávacie komíny na sanáciu a rekonstrukciu

Obr. 1 Plochá strecha po realizovanej obnove

V zásade platí, že správne realizovaný detail je alfou a omegou dlhodobej funkčnosti a spoľahlivosti každej strechy ako celku (obr. 1). Z tohto dôvodu treba na vyhotovenie všetkých detailov použiť vhodné výrobky a overené technologické postupy. Vo väčšine prípadov treba pri rekonštrukcii plochej strechy riešiť zásadný problém, a to napojenie hydroizolácie na existujúci vpusť, prípadne na pôvodné dažďové potrubie bez hrdla. Ideálne riešenie predstavuje samozrejme kompletná výmena dažďovej kanalizácie. K tomuto riešeniu sa však či už z dôvodu náročných stavebných prác napríklad v prípade bytových domov, alebo z ekonomických dôvodov, pristupuje len ojedinele. Rozhodujúcim faktorom pri vpustiach je ich počet. V praxi sa možno často stretnúť s ich nedostatkom, napríklad len jednou vpusťou na celú odvodňovaciu plochu. Pred rekonštrukciou treba preto realizovať ich posúdenie. Ak je počet vpustí alebo ich prietok nepostačujúci je nutné strechu doplniť poistnými prepadmi. Pokiaľ nie je možné strechu doplniť poistnými prepadmi alebo bočnými chrličmi, je nutné investora na uvedenú skutočnosť upozorniť a navrhnúť výmenu celého dažďového odpadového potrubia. V prípade upchatia kanalizácie alebo prívalového dažďa môže dôjsť v závislosti od intenzity zrážok k vytvoreniu súvislej vrstvy vody, pričom už pri výške hladiny vody 10 mm ide o priťaženie strechy váhou 100 kg/m2. Výmena dažďového potrubia a následného napojenia štandardných vpustí cez gumové tesnenie sa vykonáva rovnakými postupmi, aké sa uplatňujú pri novostavbách. Samostatné napojenie vpuste na existujúce dažďové odpadové potrubie alebo pôvodná vpusť sa najčastejšie realizuje tak, že medzi existujúcim strešným zvodom a novou vpusťou sa nezabezpečuje vôbec žiadna tesnosť alebo sa použije len mäkký vtok a niekedy dokon-

44

1_2013

PRI REKONŠTRUKCII A SANÁCII PLOCHÝCH STRIECH SA MUSIA REALIZAČNÉ FIRMY ČASTO VYROVNAŤ S RADOM PROBLÉMOV A ROZLIČNÝCH NÁROKOV NA TECHNICKÉ RIEŠENIA, MEDZI KTORÉ PATRÍ PREDOVŠETKÝM NAPOJENIE NOVEJ HYDROIZOLÁCIE NA VNÚTORNÉ DAŽĎOVÉ ZVODY, SPOĽAHLIVÉ VYHOTOVENIE ODVETRÁVACÍCH POTRUBÍ A PRESTUPOV ROZLIČNÝCH KÁBLOV, ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO PREVETRÁVANIA DVOJPLÁŠŤOVÝCH STRIECH A PODOBNE.

Obr. 2 Nesprávne použitý vtok pri rekonštrukcii

ca len rukáv z fólie (obr. 2). Množstvo izolatérov vidí totiž zmysel svojej práce len v spracovaní vlastnej hydroizolácie v ploche a nadviazanie na ostatné konštrukcie nechcú, ale často ani nevedia riešiť. V praxi sa možno často stretnúť s názorom, že voda netečie smerom hore, a preto do vpuste a potrubia stačí iba niečo strčiť. Treba si však uvedomiť, že ak by aj nedošlo k upchatiu vpustí a vytvoreniu stojatej vrstvy vody na streche, vždy hrozí riziko prívalových dažďov, pri ktorých dochádza k zahlteniu dažďového potrubia vodou. Pokiaľ nie je napojenie novej vpuste na existujúci zvod tesné, dochádza k zatečeniu tejto vody pod novú hydroizolačnú vrstvu. Ak sa v rámci obnovy bytového domu realizovalo aj zateplenie strechy, zatečená voda pod hydroizoláciu sa dostáva ďalej do tepelnej izolácie. Najväčšie riziko predstavuje

Obr. 3 Správne napojenie sanačnej vpuste na existujúce dažďové potrubie Obr. 4 Skladba strechy so zabudovanou sanačnou vpusťou

Výber vhodného typu sanačnej vpuste v závislosti od priemeru a druhu existujúceho vpuste Typ sanačnej vpuste

Na napojenie do potrubia s priemerom

Druh existujúceho zvodu (DN)

PE TW SAN 50

54 – 72 mm

TW SAN 75

79 – 102 mm

TW SAN 90

99 – 106 mm

TW SAN 110

116 – 129 mm

TW SAN 125 144 – 154 mm

PVC

63

75

x

x

90

110 125

150

70

PP 100 125

Liatina

150 100 125 150

x

x

x

x x

x x

x

x x

x

70 80 100 125 150

x x

x

x x

x


prevádzkových striech (pochôdznych, pojazdných a vegetačných) a v prípade striech s opačným poradím vrstiev a DUO striech.

Obr. 5 Typy vpustí a) integrovaná hydroizolačná manžeta vyrobená z modifikovaného asfaltovaného pásu, b) integrovaná hydroizolačná fólia na báze PVC

Obr. 6 Sanačný komín s integrovanou hydroizolačnou manžetou vyrobenou z modifikovaného asfaltovaného pásu

Výber sanačnej vpuste a komína Aby bolo možné sanačnú vpusť alebo komín správne vybrať treba poznať buď vnútorný priemer tela pôvodnej vpuste prípadne dažďového zvodu, alebo poznať materiál a priemer potrubia, na ktoré sa má nová vpusť napojiť (tab.). Rada ktorú by ste mali rešpektovať Akákoľvek väčšia oprava, a predovšetkým každá rekonštrukcia strechy by sa mala pripravovať v spolupráci s projektantom alebo aspoň špecializovanými firmami, ktoré sú schopné zákazníkovi

ponúknuť komplexné riešenie. Ide predovšetkým o celkové posúdenie existujúceho stavu strešného plášťa a návrh vhodného riešenia, ktoré vychádza zo zistených skutočností. V celkovom návrhu strechy sa musia zohľadniť všetky súvislosti a nadväznosti na ostatné stavebné konštrukcie. Súčasťou komplexnej rekonštrukcie strechy by mali byť aj opatrenia, ktorými sa zabezpečí následná bezpečná údržba.

Autor: Tomáš Kunst obchodno-technický manažér firmy TOPWET, s. r. o. pre Českú a Slovenskú republiku. OBRÁZKY a FOTO: TOPWET

použitie mäkkých vtokov. Ich materiálové zloženie totiž neumožní vyhotovenie tesného napojenia na akékoľvek dažďové potrubie alebo vpusť. Navyše použitie iných ako schválených výrobkov vhodných pre tuhé konštrukcie ako súčasť zvislých zvodov nepripúšťajú ani v súčasnosti platné normy. Na trhu sa nachádzajú sanačné vpuste, ktoré majú zabudované jazýčkové tesniace manžety na báze EPDM. To umožňuje realizovať spoľahlivé napojenie vpuste na existujúce dažďové potrubie (obr. 3, 4). Strešné vpuste sa vyrábajú s integrovanou hydroizolačnou manžetou z modifikovaného asfaltovaného pásu (obr. 5a), na báze PVC (obr. 5b), flexibilného polyolefínu, EPDM, stierkovej izolácie a ďalších. Vyrábajú sa z materiálu odolného proti UV-žiareniu. Ide o polyamid PA6 s prímesou skleneného vlákna, ktorým sa dosahuje tvarová stálosť. Štandardná dĺžka sanačnej vpuste je 400 mm, v niektorých prípadoch môže byť táto dĺžka nedostatočná, a preto výrobcovia ponúkajú možnosť výroby vpustí na zákazku až do dĺžky 4 000 mm. Sanačné vpuste sa vyrábajú aj vo vyhrievanom variante so samoregulačným systémom vyhrievania bez použitia trafa alebo riadiacej jednotky s pripojením na 230 V/50Hz. Vyhrievaním sa zaručuje spoľahlivé odvádzanie zrážok aj v zimnom období. Sanačné odvetrávacie komíny Ďalším produktom určeným na rekonštrukciu striech sú odvetrávacie sanačné komíny (obr. 6). Sanačné komíny fungujú na podobnom princípe ako sanačné vpuste. Pôvodný komín sa na úrovni hydroizolácie odstráni a sanačný komín sa vsunie do odvtrávacieho potrubia. Dĺžka komína pod izoláciou je štandardne 400 mm a časť vyčnievajúca nad hydroizoláciu má dĺžku 330 mm. Na zákazku možno vyrobiť komín s výškou až do 2 000 mm. Táto atypická výška je vhodná v prípade

1_2013

45


Téma vydania

Poruchy sikmých striech PROBLEMATIKA A VÝZNAM KVALITY STREŠNÝCH PLÁŠŤOV STÚPA, PRETOŽE ZÁUJEM O VYUŽÍVANIE (PODKROVNÝCH) PODSTREŠNÝCH PRIESTOROV PRE OBYTNÉ ÚČELY STÁLE RASTIE. Jednoplášťová strecha je najmenej realizovaným typov strešných plášťov nad obytným podkrovím. Dôvodom je práve to, že jednoplášťová šikmá alebo strmá strecha oddeľuje vnútorné prostredie od vonkajšieho len jedným strešným plášťom a je bez prevetrávanej vzduchovej vrstvy. V praxi sa obvykle realizuje ukladaním profilovanej tepelnej izolácie na krokvy, kde sa aj pripunujú a hydroizolačnú krytinu tvorí skladaná strecha, betónová či keramická. Tepelná izolácia je chránená z exteriéru (poistná hydroizolácia) i interiéru (parozábrana) nakaširovaním príslušnej fólie.

Dvojplášťová strecha šikmá alebo strmá patrí medzi najčastejšie realizované strešné plášte nad obytnými podkroviami, ktoré oddeľujú vnútorné prostredie od vonkajšieho. Medzi nimi je odvetraná vzduchová vrstva, umiestnená nad tepelnoizolačnou vrstvou. Odvetraná vzduchová vrstva je umiestnená medzi poistným hydroizolačným systémom (krytinou). Jej funkciou je odvádzanie zabudovanej a difundujúcej vlhkosti zo strešného plášťa a aj odvádzanie tepla vplyvom slnečného žiarenia v letnom období. Ak má správne fungovať, musíme dodržať veľkosť plochy privádzacích otvorov vzduchu na vetranie, prierez vetracej vrstvy a plochu odvádzacích otvorov, vzhľadom na dĺžku krokvy (dĺžku vetranej vrstvy) pri hrebeni strechy. Ďalšou podmienkou je dokonalá parozábrana inštalovaná z interiéru. Jej kvalita zaručí, že pary nevniknú do tepelnej izolácie. Všetko však môže pokaziť zlá montáž parozábrany.

S

trecha je vystavená priamemu pôsobeniu atmosférických vplyvov, čo značne vplýva na jej životnosť. Jednou z najdôležitejších vlastností každej šikmej strechy je jej vodotesnosť. Zaisťuje ju hydroizolačná vrstva – teda krytina, a preto je v skladbe tou najdôležitejšou vrstvou. Pod krytinu sa ešte vkladá poistná hydroizolačná fólia a táto skladba by mala zabezpečiť absolútnu vodotesnosť vrchného strešného plášťa. Pretože sa čoraz častejšie stretávame s prebudovávaním podstrešných priestorov na plnohodnotné obydlie, musia strešné plášte plniť aj úlohu tepelnoizolačnú, a práve preto pri navrhovaní skladby musíme veľmi zodpovedne riešiť vlhkostný režim v podstreší, ale hlavne v zateplenom strešnom plášti. Difundujúca vodná para z obytného podstrešného priestoru nesmie vniknúť do tepelnej izolácie, pretože sa zhorší vlhkostný režim tepelnej izolácie. Vlhká tepelná izolácia neplní svoju úlohu a obytné podkrovie trpí nedostatkom tepla. To isté platí aj o poistných hydroizolačných fóliách tesne

46

1_2013

pod krytinou, pretože vetrom hnaný dážď môže preniknúť pod krytinu a navlhčiť tepelnú izoláciu. Ak sa nepodarí zabrániť vnikaniu vlhkosti pod krytinu, napr. zámenou lacnejšej poistnej hydroizolácie (ktorá nie je dostatočne difúzne otvorená) alebo ak sa použije nevhodná parozábrana zo strany interiéru, vlhkosť v tepelnej izolácii bude kondenzovať. Z toho vyplýva, že naše očakávania na teplo v obytnom podkroví sa nenávratne zničia. Oprava je možná, avšak finančne veľmi náročná. Ak sa teda nepodarí konštrukčnú skladbu správne navrhnúť a aj realizovať (!!!), nevytvoríme v podkroví užívateľsky kvalitný obytný priestor. Strešná konštrukcia je postihnutá trvalým defektom, ktorý sa obvykle nedá odstrániť inak, než výmenou celej skladby konštrukcie alebo zásadnou rekonštrukciou niektorých komponentov, z ktorých strešný plášť skladáme. Trochu teórie o konštrukčnej skladbe Podľa zostavy strešného plášťa môžeme strechy

Trojplášťová strecha oddeľuje vnútorné prostredie od vonkajšieho troma strešnými plášťami, medzi ktorými sú odvetrané vzduchové vrstvy, umiestnené nad tepelnoizolačnou vrstvou a pod krytinou. V praxi sa stretávame s niekoľkými typmi trojplášťových striech. Krytina strešného plášťa tvorí hlavný hydroizolačný systém a platí pre ňu to isté ako aj pre krytinu dvojplášťových striech. Horná odvetraná vzduchová vrstva je umiestnená medzi poistným hydroizolačným systémom a hlavným hydroizolačným systémom (krytinou). Jej funkciou je odvádzanie zabudovanej a difundujúcej vlhkosti zo strešného plášťa a aj odvádzanie tepla vplyvom slnečného žiarenia v letnom období. Kvôli jej správnej funkcii musíme akceptovať konštrukčné zásady, t.j. dodržať plochu privádzacích otvorov vzduchu pri okapových rúrach vzhľadom na dĺžku krokvy (dĺžku vetranej vrstvy) a plochu vetracích otvorov v korune strechy. Druhá odvetraná vrstva je umiestnená medzi poistným hydroizolačným systémom a tepelnoizolačnou vrstvou. Jej parametre sa musia zhodovať s hornou odvetranou vrstvou. Musíme dodržať plochu privádzacích otvorov, výšku vetracej vrstvy a plochu odvádzacích otvorov vzhľadom na dĺžku krokvy (dĺžku vetranej vrstvy) v korune strechy. Aj keď je v takejto streche dostatok odvetrávania vodných pár, nesmieme zabudnúť na poučku, že do tepelnej izolácie nesmie vnikať viac pary, ako je strešný plášť schopný odvetrať. Parozábrany by teda mali mať najvyššiu kvalitu a mali by byť aj správne namontované.

pre obytné podkrovia rozdeliť na jednoplášťové, dvojplášťové a trojplášťové. Stručným popisom konštrukčných skladieb striech sme chceli upozorniť na potrebné dostatočné poznanie kvality materiálov, ktoré navrhuje projektant znalý problematiky a aj na potrebu rešpektovania návrhu v čase realizácie. Difúzia vodných pár do priestorov tepelnej izolácie môže jej vlastnosti úplne znehodnotiť. Zámeny materiálov, ktoré tvoria strechu, by sa bez konzultácie so zodpovedným projektantom nemali uskutočniť. Ako však vyzerá prax, ukážeme na názornom príklade, ktorý som riešil na (konkrétnej) novostavbe len 1 mesiac po nasťahovaní sa!


Popis konkrétnej poruchy

I

šlo o obytné podkrovie rodinného domu a strechu tvorili nasledujúce vrstvy: Škridlová skladaná krytina, latovanie, odvetraná vzduchová medzera, ktorú tvorili kontralaty. Difúzna mikroperforovaná fólia, plniaca úlohu poistnej hydroizolácie, bola pripevnená na krokvy. Uzavretá vzduchová medzera bola nad tepelnou izoláciou, ktorá sa nemala dotýkať difúznej fólie. Nasledovala tepelnoizolačná vrstva z minerálnej vaty, parozábrana a sadrokartón. Hneď po odovzdaní podstrešného priestoru do užívania sa prejavila porucha, a to vo forme kondenzátu na vnútornej strane difúznej fólie.

Zle inštalovaná parozábrana Pri obhliadke boli diagnostikované viaceré poruchy strešného plášťa. Vznikli najmä v dôsledku nedodržania konštrukčných zásad pri zabudovaní parotesnej vrstvy, ktorá vykazovala veľké množstvo difúznych mostov. Parozábrana nebola v pozdĺžnych spojoch ani prelepená, ani utesnená pri prestupujúcich konštrukciách (komín, kanalizácia), ani parotesne napojená na štítové murivo a murivo pri pomúrnici. Tieto difúzne mosty spôsobili priamy prienik vodnej pary z obytného podkrovia - konvekciou - do strešného plášťa a vplyvom nízkych teplôt v exteriéri skondenzovali na poistnej hydroizolácii. Po jej ploche stiekli kvapky vody k pomúrnici, kde zamočili sadrokartóny a premočili tepelnú izoláciu.

Zle inštalovaná poistná hydroizolačná fólia Ďalšia porucha vznikla nesprávnou voľbou poistnej hydroizolácie a jej nesprávnou konštrukčnou realizáciou. Poistná hydroizolácia bola mikroperforovaná - tento typ možno zabudovať len do trojplášťových striech a odvetrávané vzduchové vrstvy musia byť tesne nad i pod poistnou hydroizoláciou. Tento druh materiálu patrí do skupiny bezkontaktných hydroizolácií, teda nesmie byť v kontakte so žiadnym iným materiálom, pretože sa jej vlastnosti

Popis striech – ich častí. 11. hrebeň 12. odkvap 13. štítová hrana 14. štít 15. nadmurovka strešného priestoru 16. hrana na rozhraní dvoch strešných plôch 17. úžľabie 18. valba 19. styčný bod 10. pultový vikier 11. vikier volské oko 12. štítové vikiere

zničia, napr. ak sa fólia dotýka dreveného debnenia alebo tepelnej izolácie, stráca hydroizolácia svoju hydroizolačnú schopnosť a stane sa z nej fólia, cez ktorú môže voda pretekať. Bezkontaktná poistná hydroizolácia bola zle zhotovená (zle vytvorená odvetrávaná vzduchová vrstva pod ňou) a nebola dodržaná konštrukčná zásada, že sa nesmie dotýkať tepelnej izolácie.

Zle zvolený druh tepelnej izolácie Ani realizácia tepelnej izolácie nebola v poriadku. Použitá bola minerálna vlna najnižšej objemovej hmotnosti. Tento druh materiálu nemá stálu geometriu tvaru. Realizačná firma vyplnila priestor odvetranej vzduchovej vrstvy pod poistnou hydroizoláciou dotlačením tepelnej izolácie, pričom došlo k jej vybúleniu. Tepelná izolácia sa dotýka poistnej hydroizolácie a kondenzovanou vodou je zvlhčovaná. Stráca svoju úlohu tepelnej izolácie. Tepelné mosty v konštrukcii strešného plášťa Okrem tejto chyby, vznikli ešte aj tepelné mosty následkom nedostatočného vyplnenia priestoru izoláciou medzi krokvami. Tak vznikli medzery a vrstvy v strešnom plášti, ktoré umožnili prúdenie studeného vzduchu z exteriéru až k parozábrane. Vodná para tak kondenzovala nielen v interiéri na parozábrane, ale aj v strešnom plášti, ktorý bol stále vlhký a vlhkosť (do budúcna) ohrozovala aj životnosť nosnej strešnej konštrukcie, ktorá je z dreva.

Návrh rekonštrukcie Potrebné bolo odstrániť všetky vrstvy strešného plášťa a ponechať iba nosnú strešnú konštrukciu. Skladaná krytina sa dala znova použiť. Nový strešný plášť, s rešpektovaním pôvodnej krytiny a vnútornej klímy, vychádzal zo stavebnofyzikálneho návrhu, ktorý rešpektoval spôsob vetrania. Použila sa parozábrana a difúzna fólia zodpovedajúca vypočítanému posúdeniu. V návrhu rekonštrukcie bola zvolená dvojplášťová strecha s kontaktnou poistnou hydroizoláciou s nasledovnou skladbou: skladaná škridlová krytina, latovanie, odvetraná vzduchová medzera (kontralaty), difúzne otvorená kontaktná poistná hydroizolácia, tepelnoizolačná vrstva, parozábrana, neodvetraná vzduchová vrstva, sadrokartón. Poistná hydroizolácia bola pri odkvape vyvedená na odkvapový plech, presahy boli prelepené, čím sa vytvorila vetrová prekážka. Vzduchová odvetraná vrstva bola vytvorená kontralatami nad poistnou hydroizoláciou. Tepelná izolácia sa použila z minerálnych vlákien, avšak nie najnižšej objemovej hmotnosti. Parozábrana s hliníkovou fóliou je vzduchotesná po celej svojej ploche a aj v napojení na konštrukcie stien, prestupov a podobne. Kotvenie sadrokartónového podhľadu sa realizovalo prostredníctvom hliníkových CD profilov. Medzi parozábranou a sadrokartónom je uzavretá vzduchová medzera, ktorá zabezpečuje lepšiu odrazuschopnosť hliníkovej fólie z hľadiska energií a umožňuje inštalovanie rôznych elektroinštalačných zariadení do sadrokartónu bez perforovania parozábrany. Spomínanými zmenami sa zlepšila klimatizačná pohoda, funkčnosť priestorov, znížila sa energetická náročnosť podkrovia a zvýšila sa životnosť celej konštrukcie. Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Stavebná fakulta STU, Bratislava, Katedra konštrukcií pozemných stavieb Snímky: autor

1_2013

47


Firemná prezentácia

Rozumná cena správneho zateplenia nemusí byt „tazkou” investíciou... JEDNOU Z AKTUÁLNYCH TÉM DNEŠNÝCH DNÍ JE, URČITE, „SKRÁŠĽOVANIE“ NAŠICH DOMOV... JEDNOU Z EFEKTÍVNYCH MOŽNOSTÍ PRI REKONŠTRUKCIÁCH A OPRAVÁCH STARŠÍCH RODINNÝCH DOMOV JE VYUŽITIE FÚKANEJ CELULÓZOVEJ TEPELNEJ IZOLÁCIE CLIMATIZER PLUS. Pomôžme si sami pri izolovaní stropu S nadmerným únikom tepla sa môžeme stretnúť aj v prípade stropných konštrukcií na rodinných domoch postavených v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch predchádzajúceho storočia, tzv. „šťukátorových stropoch“ (palachy atď...). Stropy majú trámovú konštrukciu, ktorá je zo strany interiéru obitá riedkym debnením. Na debnenie sú pribité trstinové rohože, na ktorých je omietka. Zo strany exteriéru (povaly) sú hrady opäť uzatvorené dreveným debnením a vo väčšine prípadov je na toto debnenie nanesená škvarová vrstva poteru.

Riešením je dodatočné zateplenie stavieb so zachovanou dutinou v stropnej konštrukcii „fúkanou“ celulózovou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS. Prístup do izolovaného priestoru získame vytvorením aplikačných otvorov, prípadne uvoľníme záklopovú dosku. Pomocou aplikačného zariadenia a aplikačných hadíc materiál pneumaticky dopravíme do pripraveného priestoru, čím sa odstráni akákoľvek ručná manipulácia s materiálom na stavbe. Nevyžaduje náročnú prípravu a aplikácia je komfortná aj pre zákazníka. Zateplenie bežného rodinného

domu so stropom s dutinou, ktorého zastavaná plocha je cca 100 m2, čo môže predstavovať čistú plochu cca 65 m2 na zaizolovanie, pri priemernej hrúbke zateplenia 18 cm vás vyjde na cca 760 €. Uvedené ceny, o ktorých hovoríme sú samozrejme s DPH a taktiež včítane práce, tj. cena „na komplet“. Ten problém je nám známy... K prípadom riešenia dodatočného zateplenia patria aj stropné a medzistrešné konštrukcie na rodinných domoch z obdobia 60. – 70.tych rokov


(min. stor.). Stropy sú riešené buď ako betónová platňa „deka“ alebo keramický strop. Na stropnú konštrukciu je postavený krov s miernym spádom so svetlou výškou medzistrešného priestoru od 80 cm až po cca 30 cm. Vzniknutý medzipriestor, vo väčšine prípadov, nie je riešený z hľadiska tepelnej izolácie, a ak áno, tak časť poteru na strope je doplnená len o perlitový poter alebo menšiu hrúbku doskovej tepelnej izolácie. Čas a poveternostné podmienky preverili a stále preverujú takéto strechy. Môžeme si všimnúť odtápanie snehu, nasledovné hromadenie sa vody vo zvodoch a vytváranie nebezpečných namŕzajúcich cencúľov, čo svedčí o nadmernom úniku tepla. Pri tomto probléme môžeme povedať o neproporčnosti medzi obvodovou a stropnou konštrukciou z hľadiska úniku tepla. Dodatočná tepelná izolácia dvojplášťových striech „fúkanou“ celulózovou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS spočíva v tom, že na strešnej konštrukcii sa vytvorí vlez – pokiaľ nie je, ktorý slúži pre vstup do izolovaného medzistrešného priestoru. Po vizuálnej kontrole a navrhnutí riešení, pomocou aplikačných hadíc sa nafúka tepelná izolácia na stropnú konštrukciu v požadovanej priemernej hrúbke. Doprava materiálu sa vykonáva pneumaticky, čím sa výrazne obmedzuje ručná manipulácia s materiálom. Takýto spôsob práce umožňuje uloženie izolácie bez chybných spojov a s veľmi dobrou priľnavosťou v detailoch. CLIMATIZER PLUS je tepelná izolácia, ktorá veľmi dobre odoláva sálavému teplu. Jej vlastnosť odolávania voči sálavému teplu je dvojnásobne lepšia v porovnaní s minerálnou alebo sklenou vatou. Dvojplášťová strecha rodinného domu s čistou

plochou na zateplenie cca 90 m2 v priemernej hrúbke 15 cm, alternatívne 18 cm, vás vyjde na cca 800 €, respektíve cca 1.030 €. Uvedené ceny, o ktorých hovoríme sú s DPH a taktiež včítane práce, tj. cena „na komplet“. Na záver Tak ako je uvedené k jednotlivým typom zateplenia pri rekonštrukcii môžeme povedať, že takéto zateplenie má cenu „televízneho prijímača“. Cena „fúkanej“ celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS je prijateľná aj pre tých, ktorí si zvykli na domoch robiť určité práce svojpomocne s tým, že počas prípravy stavby na izolovanie sme nablízku pre zákazníka či už s radou alebo technickým riešením. Po konečnej aplikácii náš zákazník platí len za konkrétne spotrebované

množstvo tepelnej izolácie, čím sa stáva spolutvorcom konečnej ceny. Tepelné izolácie fúkanou izoláciou CLIMATIZER PLUS vykonávame viac ako dve desaťročia a toto remeslo nie je o výpredaji, ale o tom, že váš sused bol spokojný, a preto ste si aj vy vybrali tých spravných remeselníkov. Množstvo stavieb zateplených tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS je príkladom toho, že takto zateplené aj rekonštruované, dodatočné izolované stavby či množstvo nových pasívnych a nízkoenergetických stavieb slúžia k spokojnosti desiatky rokov – riskovať sa naozaj neoplatí... Dobré je obrátiť sa na remeselníkov s fortieľom a kumštom...


Téma vydania

Zateplenie = správne rozhodnutie Schématické znázornenie tvorby konštrukčných vrstiev kontaktného zatepľovacieho systému. Nosné murivo

Lepiaca malta

Výstužná sieťka

Lepidlo na polystyrén

Lepiaca malta

Tepelná izolácia

Penetrácia Kotva Ukončievacia vrstva

Soklová lišta Sokel

VÁŠ DOM BY MAL BYŤ ENERGETICKY HOSPODÁRNY A NENÁROČNÝ NA PREVÁDZKU A OBSLUHU. AK SA VÁM ZDAJÚ VAŠE PLATBY ZA VYKUROVANIE VYSOKÉ, POTREBNÉ JE ZAČAŤ UVAŽOVAŤ O ZNÍŽENÍ TEPELNÝCH STRÁT. AKO A ČÍM? ZATEPLENÍM!

Z

ákladný predpoklad toho, aby ste sa vo vlastnom dome skutočne cítili príjemne, je stála a optimálna vnútorná klíma vášho obydlia. Rozhodujúcimi fyzikálnymi veličinami, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu vnútorného prostredia sú teplota a vlhkosť vzduchu v miestnosti. V ideálnom prípade by sa teplota vzduchu mala pohybovať medzi 19 – 22 °C a vlhkosť vzduchu medzi 40 – 60 %. Veľký význam pre zabezpečenie príjemnej vnútornej klímy má však aj teplota vnútorného povrchu stien. Čim je táto teplota vyššia, tým menší je rozdiel medzi teplotou v miestnosti a teplotou v blízkosti stien, a tým príjemnejšie sa v miestnosti cítime. Rozdiel medzi teplotou v miestnosti a teplotou vnútorného povrchu steny by nemal byť väčší ako 6 °C a pre podlahy 3 °C. V opačnom prípade pociťujeme v blízkosti stien chlad. Zimné špecifiká Užívateľské skúsenosti nám ukazujú, že pocit chladu v blízkosti stien nás vedie k zvyšovaniu teploty, na ktorú miestnosť vykurujeme. To má pochopiteľne priamy dopad aj na spotrebu ener-

50

1_2013

gie. Napríklad miestnosť s priemernou teplotou vnútorného povrchu stien okolo 18 °C stačí vykurovať na 21 °C. Miestnosť s teplotou vnútorného povrchu stien cca 14 °C musíme vykurovať až na teplotu 24 – 25 °C. Položte si otázku: Prečo majú steny takú nízku povrchovú teplotu? Odpoveď: Tepelnotechnické vlastnosti steny sú nízke a teplo cez stenu uniká ľahšie, steny teda spôsobujú vysoké tepelné straty, ktoré zasa ovplyvňujú prevádzkové náklady. Merania spotreby tepelných energií hovoria, že dôsledkom zvýšenia interiérovej teploty o 1 °C je zvýšenie spotreby energie o cca 6 % ! V našom prípade je rozdiel teplôt až 4 °C, a teda celková zvýšená spotreba tepelnej energie predstavuje až 24 %, čiže náklady na vykurovanie stúpnu až o 24 %. Letné prehrievanie interiéru Meniace sa klimatické podmienky ukazujú aj na potrebu riešenia prehrievania budov v letných mesiacoch. Montážou a prevádzkovaním klimatizácií však zvyšujeme energetickú náročnosť prevádzky objektu. Aby takýto stav nenastal, musí projektant správne


nadimenzovať tepelnotechnické parametre obvodových konštrukcií pre obe klimatické obdobia zimné aj letné keď obalový plášť musí zabrániť prílišnému prehrievaniu interiéru. Riešenie, ako dosiahnuť stálu a od vonkajších podmienok prakticky nezávislú vnútornú klímu, ponúka zateplené murivo. Tepelne izolované obvodové steny sa v zimnom období neochladzujú, v lete naopak neprehrievajú, dom sa vyznačuje stálou vnútornou klímou a poskytuje svojim obyvateľom príjemné a kvalitné bývanie. A to všetko pri hospodárnej prevádzke, bez zvýšených nákladov na vykurovanie, resp. chladenie obytných miestností. Oproti tomuto nášmu tvrdeniu môžete vzniesť pripomienku, že veľa reklamných kampaní výrobcov stavebných materiálov začína sloganom „dom, ktorý postavíte z nášho materiálu, netreba zatepľovať, lebo spĺňa požiadavky STN“. Je toto ich tvrdenie pravdivé? Áno, je! Odporúčania STN 730540-2 (2012), ktorá platí od 1.1.2013, síce sprísňujú odporúčaný tepelný odpor obvodových stien – prevažná väčšina výrobcov stavebných materiálov ponúka riešenia skladby obvodových stien, ktoré bez zateplenia spĺňajú normové odporúčania. Z pohľadu výšky prevádzkových nákladov by sme sa však nemali uspokojovať splnením normou odporúčaných hodnôt, pretože je to stále málo z hľadiska výšky súčasných, ale hlavne budúcich prevádzkových nákladov na vykurovanie. Pri životnosti stavby min. 50 rokov, raste cien palív, ale aj z hľadiska

1_2013

51


Téma vydania

Tabuľka novelizovanej STN a 364/2012

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie W/(m2.K) Druh stavebnej konštrukcie

Vonkajšia stena a šikmá strecha

Minimálna hodnota Umax

Normalizovaná (požadovaná) hodnota Un 1. 1. 2013

Odporúčaná hodnota Ur1 1. 1. 2015

Cieľová odporúčaná hodnota Ur2 1. 1. 2020

0,46

0,32

0,22

0,15

Plochá a šikmá strecha nad 45°

0,30

0,20

0,10

0,10

Strop nad vonkajším prostredím

0,30

0,20

0,10

0,10

0,35

0,25

0,15

0,15

so sklonom menej ako 45°

Strop nad nevykurovaným prostredím

STN 73 0540-2

Na túto zmenu zareagoval aj štát – zákonodarca. Od 1. januára 2006 nadobudol účinnosť Zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorý však nedáva celkom do súladu metodiky projektovania a hodnotenia budov. Projektuje sa podľa odporúčaní STN! STN odporúčaný tepelnoizolačný odpor R alebo odporúčaný súčiniteľ prechodu tepla U = 0,32 W/m2.K „zaručí“ spotrebu tepla na úrovni cca 80 kWh/m2/rok, čo je podľa zákona o energetickej hospodárnosti veľmi veľa. Budovy s takouto výškou spotreby sú veľmi blízko k hodnoteniu budov v triede C. Vykonávacia vyhláška 364/2012 Z.z. k spomínanému zákonu vyžaduje zatriedenie budovy pri hornej hranici globálneho ukazovateľa spotreby energií v triede B, ktorá je cca 42 kWh/m2/rok.

Požiadavky na komponenty

Energetické kritérium Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m2.a) Faktor tvaru budovy 1/m

Minimálna hodnota QH,nd,max

Normalizovaná (požadovaná) hodnota QH,nd,N 1. 1. 2013

≤ 0,3

70,0

50,0

25,0

12,5

0,4

78,6

57,1

28,55

14,28

0,5

87,1

64,3

32,15

16,08

0,6

95,7

71,4

35,70

17,85

0,7

104,3

78,6

39,3

19,64

0,8

112,9

85,7

42,85

21,43

0,9

121,4

92,9

46,46

23,23

1,0

130,0

100,0

50,0

25,0

Odporúčaná hodnota QH,nd,r1 QH,nd,N 1. 1. 2015

Cieľová odporúčaná hodnota QH,nd,r2 1. 1. 2020

STN 73 0540-2

občana, u ktorého sa medzičasom radikálne menia pohľady na spotrebu energií a aj ceny palív, nám nemôžu byť ľahostajné výšky platieb za teplo.

Otázkou teda je, ako a čím riešiť tento rozpor. Komplexná obnova stavebných objektov dáva priestor pre to, aby sme použili také stavebné technológie, ktoré nám rádovo znížia prevádzkové náklady. Správnym riešením je (aj pri rekonštrukciách domov) zaujímať sa o projektovanie Ultranízkoenergetických budov alebo Domov s takmer nulovou spotrebou energie a metodiku tvorby obalových konštrukcií takýchto energeticky úsporných stavieb, v čo najväčšom rozsahu aplikovať pri obnove vášho obydlia. Zateplenie obvodového plášťa, ktorým sa výrazne zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti obálky stavieb, je potrebné považovať za štandardnú stavebnú technológiu, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje spotrebu tepla v rodinnom dome. Preto využime túto šancu, a to už v procese projektovania, keď sa rozhodujeme, čím a ako opraviť – obnoviť – stavebné konštrukcie. Začnime uvažovať o vyššie spomínaných energetických kategóriách stavieb a informujme sa o konštrukčných skladbách obalových plášťov takýchto stavieb! Technológií aj praktických skúseností je dostatok.

Návrh hrúbky tepelnej izolácie pri rekonštrukciách Predpokladom pre zníženie spotreby energie na vykurovanie je správny návrh hrúbky tepelnej izolácie pripevňovanej na nosnú časť v závislosti od tepelnotechnických vlastností pôvodnej konštrukcie, včítane riešenia detailov. Návrh hrúbky tepelnej izolácie v zatepľovacom systéme si vyžaduje výpočtami dokladovať splnenie niekoľkých kritérií.

Hrúbka tepelnej izolácie by mala zabezpečiť (minimálne) normou požadovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla pre obnovované budovy Un = 0.32 W/m2K. Vypočítaná hrúbka tepelnej izolácie však musí zabezpečiť nižšiu hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U, ako je požiadavka normy (táto odporúča hodnotu pre fragment roviny steny), pretože pri detailoch musí byť z hygienického hľadiska zabezpečená minimálna teplota na vnútornom povrchu tohto stavebného detailu. Táto musí byť vyššia ako kritická teplota rizika rastu plesní (príklad pre konkrétnu teplotu 20 °C a relatívnu vlhkosť vnútorného vzduchu 50 % je kritická teplota povrchu konštrukcie 13,1 °C)! Hrúbka tepelnej izolácie teda závisí aj od splnenia hygienického kritéria pre všetky detaily budovy (napr. horizontálny a vertikálny styk obvodového plášťa, styk obvodového plášťa

Murivo bez zateplenia.

Zateplené murivo zo strany interiéru.

Zateplené murivo zo strany exteriéru.

52

1_2013

Zateplenie = správne rozhodnutie


a otvorových konštrukcií, styk obvodového plášťa so základom, resp. so stropom nad nevykurovaným podlažím, styk obvodového plášťa so strešným plášťom a podobne). Vypočítaná hrúbka izolácie, ktorá zabezpečí, že povrchová teplota detailu nepoklesne pod kritickú hodnotu, musí byť po celej ploche detailu, aby nedošlo k vytváraniu tepelných mostov, napr. pri osteniach, nadpražiach, stužujúcich vencoch, atikách či balkónoch. Práve tepelné mosty v týchto miestach bývajú hlavnou príčinou kondenzácie vodných pár a následného vlhnutia i rastu plesní na vnútornom povrchu stien. Z uvedeného teda vyplýva nutnosť upriamenia pozornosti na správne vypočítanie hrúbky tepelného izolantu a dôležité je aj zhotovovanie detailov zateplenia. Spôsoby riešenia zateplenia Zateplenie možno navrhnúť v dvoch alternatívach: jednak ako kontaktné, kde tepelnoizolačný materiál „lepíme“ priamo na podklad alebo ako odvetrané (nekontaktné), keď tepelnú izoláciu pripevníme na podkladovú rámovú konštrukciu upevnenú do stavby, a tým vytvoríme medzi fasádou a tepelnoizolačnou vrstvou vzduchovú medzeru. Na väčšie budovy alebo budovy občianskej výstavby sa častejšie navrhuje nekontaktný spôsob, ktorý sa potom celoplošne prekryje fasádnym obkladom. Pri výstavbe rodinných domov sa používa najmä kontaktný systém, pričom je najrozšírenejší tepelný izolant fasádny polystyrén. Veľkosť tepelného odporu steny je priamo závislá od hrúbky tepelnej izolácie – čím hrubšia, tým

lepšie sú (jej) izolačné vlastností – z čoho vyplýva šetrenie nákladov na vykurovanie i klimatizáciu. Pri veľmi veľkých hrúbkach izolantu (nad 30 cm) sa však stráca ekonomickosť vložených prostriedkov do izolantu, pretože náklady na zhotovenie izolácie neprinášajú taký efekt zvýšenia tepelného odporu konštrukcie, aby to znamenalo aj priamo úmernú úsporu spotreby energie. Tento fakt upozorňuje na potrebu tepelnotechnického posudzovania každej zatepľovanej stavby. Na tomto mieste je dôležité upozorniť, že iba od zatepľovania, t.j zvyšovania hrúbky tepelnej izolácie, nemôžeme „donekonečna“ očakávať

znižovanie spotreby tepla. Potrebné je začať uvažovať o ďalších technických opatreniach, napr. tienenie okien, rekuperácia vzduchu, používanie slnečných kolektorov a tepelných čerpadiel atď. Z uvedeného vyplýva, že zatepľovanie je vážna vec a metóda typu „JPP“ alebo „Už to takto robíme 10 rokov“ – je pri zatepľovaní budov maximálne škodlivá neefektívna. Verte tomu! Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra konštrukcií pozemných stavieb

1_2013

53


Firemná prezentácia

Zateplovací systém kvalita, kompletný Murexin ESS, zarucená systém a profesionálny servis SPOLOČNOSŤ MUREXIN S.R.O., PONÚKA CERTIFIKOVANÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM MUREXIN ESS, S KTORÝM PONÚKA NA SLOVENSKOM TRHU UCELENÝ SYSTÉM ZATEPLENIA PRE OBVODOVÉ STENY BUDOV. VŠETKY KOMPONENTY MUREXIN ESS SÚ AKO SYSTÉM ODSKÚŠANÉ A VÝSLEDKY SKÚŠOK POTVRDZUJÚ VÝBORNÚ TRVANLIVOSŤ A DLHÚ ŽIVOTNOSŤ TOHTO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU.

Celkové úspory pri zateplení Správnym naprojektovaním zeteplenia môžete znížiť náklady na novostavbu prípadne rekonštrukciu objektu. Optimálnu hodnotu tepelného odporu konštrukcie dosiahnete použitím správnej tepelnej izolácie a nie hrúbkou obvodového muriva. Správne navrhnutý a kvalitne zrealizovaný zatepľovací systém zabezpečuje celoročnú tepelnú pohodu v dome. V zimných mesiacoch zabraňuje prestupu tepla z vnútra von a v letných mesiacoch opačne. Akumulácia tepla v obvodových stenách zaisťuje vyššiu povrchovú teplotu stien, vďaka čomu je požadovaný teplotný komfort vnímaný aj pri mierne nižšej teplote v interiéri, čím sa šetria prevádzkové náklady na vykurovanie a príjemná klíma v miestnosti zvyšuje pocit pohodlia a kvalitu bývania.

54

1_2013

So systémom Murexin Energy Saving Systém – Murexin ESS ušetríte ročne v priemere 20 – 25 % na vykurovacích nákladoch. Pri uvažovanej životnosti zateplenia približne 30 rokov sa dostávame k úsporám, ktoré pre žiadnu domácnosť nemôžu byť zanedbateľné. Náklady na zateplenie sa pritom spravidla vrátia do piatich rokov a náklady na renováciu fasády ako celku asi do ôsmich rokov. V čase klimatických zmien, globálneho otepľovania a stále stúpajúcich cien energií je kontaktný zatepľovací systém Murexin Energy Saving System (ESS) správna cesta k úsporám energie a prevádzkových nákladov. Aplikáciou zatepľovacieho systému Murexin ESS docielite popri úspore prevádzkových nákladov aj zvýšenie hodnoty domu a predĺženie jeho životnosti. Všetky komponenty Murexin ESS sú ako systém odskúšané a výsledky skúšok potvrdzujú výbornú trvanlivosť a dlhú životnosť tohto zatepľovacieho systému.

Murexin novinka v sortimente tenkovrstvých omietok a fasádnych farieb Novinkou v kvalitatívnom zhotovení konečnej povrchovej úpravy fasády sú tenkovrstvé omietky a fasádne farby Energy Clean so zvýšenou ochranou pred znečistením od klimatických zmien. Poveternostné vplyvy a znečistenie ovzdušia, ako sú CO2, sadze, kyslý dážď, vietor a obrovské teplotné výkyvy, nepriaznivo pôsobia na fasády objektov, ktoré sú časom viditeľne poškodzované týmito vplyvmi. Často už po niekoľkých rokoch môžeme na fasáde vidieť jasné známky znečistenia vo forme zmeny farebnosti či čiernych fľakov od prachu. S Murexin Energy Clean možno spomaliť optické starnutie fasády. Vďaka špeciálnym vlastnostiam sa môžu nečistoty len veľmi ťažko a vo veľmi malom množstve usadiť na povrchu fasády. Tieto drobné nečistoty sú vďaka vzdušnej vlhkosti, ako je hmla a dážď, zmývané z povrchu a fasáda bude opäť čistá a stále žiarivá, tak ako v prvý deň!


V porovnaní s tradičnými omietkami a nátermi zostáva celkový vzhľad fasády zachovaný dlhšie a farby sú dlhodobejšie žiarivejšie. Murexin Energy Clean zároveň šetrí aj vaše prevádzkové náklady. Práce na fasáde (napr. čistenie alebo premaľovanie) nebude nutné realizovať tak často ako u štandardných fasádnych omietok a náterov. Kontaktné zatepľovacie systémy, pre ktoré sa v odbornej terminológii používa aj skratka ETICS, sú už štandardným produktom na riešenie znižovania tepelných strát. Na Slovensku sa realizujú zateplenia podľa STN 73 2901. Tento dokument nás zaradil medzi technicky vyspelé krajiny, ktoré presne zadefinovali proces zhotovovania vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému. Hlavným cieľom je zvýšenie kvality celého systému, počnúc správnym výberom komponentov, technologickou disciplínou pri zhotovovaní a končiac správnou údržbou hotového zatepleného obvodového plášťa. Práve u zhotoviteľov je v súčasnom období potrebné sústrediť pozornosť na technologickú disciplínu a kvalitu vykonanej práce, lebo v tejto oblasti sa vyskytuje veľa nedostatkov. Certifikovaná kvalita Murexin ponúka zatepľovací systém s európskym technickým osvedčením ETA so všetkými druhmi izolantov či už ide o expandovaný polystyrén EPS-F a EPS-F Plus Grafit alebo minerálne izolačné dosky. Európske technické osvedčenie (ETA) je jeden

z dvoch typov technických špecifikácií v zmysle Smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch. To znamená, že členské štáty sú povinné preskúmavať, či osvedčené výrobky sú vhodné na ich zamýšľané použitie, tzn. či spĺňajú základné požiadavky kvality a trvanlivosti počas ekonomicky primeranej životnosti za predpokladu, že stavba je správne navrhnutá a postavená a zhoda výrobkov s ETA bola správne preukázaná odskúšaním v zmysle smernice ETAG. (ETAG je podkladom pre ETA, tzn. že je podkladom na technické posúdenie vhodnosti použitia výrobku na zamýšľaný účel.) Systém Murexin vlastní všetky doklady o certifikácii všetkých komponentov, z ktorých pozostáva zatepľovacií systém. Skladba Murexin ESS Kontaktný zatepľovacií systém Murexin ESS sa skladá z týchto komponentov. Ako izolant môžu byť použité dosky z expandovaného polystyrénu EPS-F a EPS-F Plus Grafit alebo minerálne izolačné dosky. Na lepenie a stierkovanie izolačných dosiek ponúka Murexin lepiace a stierkovacie malty Murexin Energy Diamond Maximo M 70, Top, Star a Base. Sú to malty vysokej kvality s lepivosťou na takmer všetky typy základných podkladov obvodového plášťa a sú vhodné aj na použitie pri zhotovení výstužnej vrstvy zo sklotextilnej mriežky Murexin Energy Textile. Pre spoľahlivú priľnavosť tenkovrstvých omietok sa používa penetračný náter Murexin Energy Primer, ktorý dokonale pripraví podklad pre kvalitné nanesenie omietky. Finálne omietky Murexin sú v ponuke na báze akrylátov, silikátov a silikónov so zrnitosťou 1,5 mm, 2 mm a 3 mm v 200 farebných odtieňoch

podľa vzorkovnice Murexin Eurocolors, alebo viac ako 600 farebných odtieňoch podľa najnovšej vzorkovnice Murexin EUROPE. Na skompletovanie celého systému je v ponuke Murexin kompletný sortiment výstužných profilov, kotiev a iných doplnkov, ktoré sú nevyhnutné pre správne vyhotovenie zatepľovacieho systému. Zásady správneho návrhu kontaktných zatepľovacích systémov Hlavný vplyv na kvalitu zatepľovacieho systému má správna skladba jeho komponentov a technologicky správne vykonaná montáž na stavbe. Správny návrh stavebných konštrukcií a priestorov vymedzených určeným stavom vnútorného prostredia bytových a nebytových budov musí podľa normy STN 730540-2 rešpektovať nasledovné kritériá: Kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností navrhnutej stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U). Hygienické kritérium – zabezpečené minimálnou teplotou vnútorného povrchu konštrukcie. Kritérium výmeny vzduchu – zabezpečené minimálnou priemernou výmenou vzduchu v miestnosti. Energetické kritérium – zabezpečené maximálnou mernou potrebou tepla na vykurovanie. Rešpektovanie tohto postupu zabezpečí, že nová fasáda nebude iba pekná, ale bude spoľahlivo a dlhodobo chrániť váš domov.

Murexin, s.r.o. Magnetová 11, 831 04 Bratislava www.murexin.sk

1_2013

55


SAKRET

odporúča zateplenie vášho bývania

NAJEFEKTÍVNEJŠOU TECHNOLÓGIOU ZNÍŽENIA TEPELNÝCH STRÁT U OBJEKTOV BÝVANIA JE ZATEPLENIE OBVODOVÝCH MURÍV SYSTÉMOVÝM RIEŠENÍM, V KTOROM SÚ ZOSÚLADENÉ VŠETKY KOMPONENTY. TÝM, ŽE ZNÍŽIME TEPELNÚ STRATU CEZ OBVODOVÉ STENY, UŽ PO PRVEJ ZIMNEJ SEZÓNE ZÍSKAME REÁLNE ÚSPORY V SPOTREBE VYKUROVACIEHO MÉDIA, AKO JE OBJEM PLYNU ČI UHLIA, A V KONEČNOM DÔSLEDKU SI ZNÍŽIME MESAČNÉ ZÁLOHOVÉ PLATBY ZA ENERGIE. Sprievodným efektom znižovania tepelných strát je aj zlepšenie ochrany murív vašich príbytkov pred letným prehrievaním, a teda aj zlepšením ochrany vnútorného prostredia pred teplom v lete. Zateplením muriva toto zostáva chladnejšie ako teploty vonkajšieho vzduchu, a tak v obytnom prostredí večer necítime teplo sálajúce zo slnkom prehriatych murív. Zateplením zároveň vyriešime aj tepelné mosty spojenia jednotlivých typov stavebných konštrukcií. Takto dokážeme zvýšiť povrchovú teplotu tohto detailu na takú úroveň, že nepoklesne pod teploty kondenzácie vodných pár, ktoré sú vždy v interiérovom vzduchu, a tak sa nevytvoria podmienky pre vznik plesní. Systémové riešenia zateplenia od SAKRET sú tvorené nasledovnými materiálmi a prvkami. 1) Lepiaca a armovacia stierka. Táto plní dve funkcie, prvou je lepenie tepelnoizolačných platní na povrch stavebnej konštrukcie a v druhej fáze realizácie zatepľovacieho systému tvorí podklad pre vloženie armovacej sieťky do vrchnej podkladovej vrstvy konečnej povrchovej úpravy zatepľovacieho systému. Nakoľko ide o veľmi tenkú vrstvu 6 – 8 mm, ktorá bude dlhodobo odolávať zmenám počasia, musí ísť o veľmi kvalitnú stavebnú hmotu. 2) Armovacia sieťka je vlastne sklotextilná sieťka s okami rozmerov 5 x 5 mm, ktorá celoplošne zosilňuje povrch lepiacej stierky, ktorou prekrývame - chránime tepelnú izoláciu z fasádneho polystyrénu alebo minerálnych vlákien. Jej chemické zloženie musí byť takej kvality, aby postupom času nedošlo k jej rozkladu v armovacej stierke. 3) Kotviace tanierové hmoždinky. Primárnou úlohou je pritláčať platne tepelného izolantu k murivu a eliminovať sacie sily od vetra. Sú vyrábané s kovovým alebo s plastovým tŕňom.

SAKRET Slovakia k.s. Pri kalvárii 20 917 01 TRNAVA

1.

2. 3. 4.

5. 6.

4) Doplnkové prvky systému sú tvorené soklovým a rohovým profilom. Ich úlohou je vytvárať základ pripevnenia systému v oblasti sokla a zabezpečiť zvislosť rohov objektu, teda majú za úlohu byť strážcami kolmosti a vodorovnosti. Strážia estetiku objektu, ale majú aj ochranné úlohy. 5) Konečná povrchová úprava. Túto je možné naniesť na zatepľovací systém uzavretý armovacou sieťkou a stierkou po jeho vyzretí. Technológia a štruktúra tejto úpravy podlieha vkusu majiteľa domu a je obvykle realizovaná tenkovrstvou minerálnou alebo pastéznou omietkou s rôznou veľkosťou zrna. Skôr než sa realizuje konečná vrstva, hrubá 3 - 5 mm, musí sa vyzretý vystierkovaný povrch

7.

Nosná konštrukcia: tehlový múr, betón, pórobetón a pod. Podklad: Nosná vrstva Lepiaca vrstva: Minerálna lepiaca malta Izolácia: Izolačné platne (polystyrén alebo minerálna vlna) Spájanie hmoždinkami: Podľa potreby Vystužovanie (armovanie): Minerálna armovacia malta a výstužná tkanina Konečná vrstva: Ušľachtilá minerálna alebo pastézna vrchná omietka

napenetrovať, aby došlo k dokonalému spojeniu vrstiev, ktoré musia odolať klimatickým zmenám. Neexistuje farebné obmedzenie, avšak pri voľbe farieb si musíte byť vedomí, že tmavé odtiene farieb sú extrémne namáhané slnečnými lúčami a aj ich degradácia je teda intenzívnejšia. Platí, že menej je niekedy viac. Systémy sú certifikované, a tak pri realizácii systémového zateplenia SAKRET získate záruku dlhoročnej efektivity a dlhoročných úspor tepla.


Firemná prezentácia

Rábek komplexné revitalizácie budov – záruka kvality aj úspor PRI RASTÚCICH CENÁCH ZA TEPLO JE HĽADANIE ÚSPOR TÉMOU DŇA. BUDE TO ZNIEŤ NEUVERITEĽNE, ALE NAMI DOSIAHNUTÉ 40%NÉ ÚSPORY TEPLA PRI KOMPLEXNEJ REKONŠTRUKCII PANELOVÉHO DOMU SÚ ZÁRUKOU, ŽE INVESTIČNÉ PROSTRIEDKY MAJITEĽOV BYTOV, VLOŽENÉ DO KOMPLEXNEJ OBNOVY, SA URČITE VRÁTIA UŽ LEN TÝM, ŽE SA NEMUSÍ KAŽDÝ ROK ZVYŠOVAŤ PLATBA DO FONDU PREVÁDZKY ZA VYKUROVANIE. Je všeobecne známe, že za zlý stav bytových, hlavne panelových domov, môže chybná alebo žiadna údržba striech, fasád, ale aj technického zariadenia na vykurovanie počas dlhej doby užívania. Naše panelové domy a hlavne materiály použité pri ich výstavbe už nesú známky morálneho opotrebovania vekom. Preto je potrebná ich kvalifikovaná oprava technológiami, ktoré predĺžia životnosť budov a zaručia ďalších 20 – 30 rokov bezproblémového užívania. Technológií je dostatok, avšak základom ich správnej aplikácie je dôsledná analýza stavu budovy. Naša spoločnosť pred začatím stavebných prác vykoná, v spolupráci s projektantmi, dôkladné zmapovanie stavu obvodového plášťa, urobíme potrebné sondážne práce na strechách, ďalej vykonáme odtrhové skúšky starých lepenkových krytín alebo termovíznym snímkovaním diagnostikujeme miesta najväčších tepelných mostov, aby sme vedeli spracovať tepelno technické vyhodnotenie. Výsledkom je presné zhodnotenie aktuálneho stavu strechy, fasády, soklového muriva..., teda obvodovej konštrukcie, a tým pádom aj najekonomickejšie riešenie celkovej revitalizácie domu. Súčasťou našej dodávky je komplexný servis pre spoločenstvá a správcov tak, aby sa revitalizácia vykonala kvalifikovane a hlavne kvalitne. Rozsah služieb, ktoré ponúkame, spočíva v príprave projektovej dokumentácie pre všetky povoľovacie konania na úradoch, vo vybavení stavebného povolenia či kolaudačného rozhodnutia. Pre úspešnú revitalizáciu ponúkame aj kvalifikované poradenstvo pri riešení financovania obnovy prostredníctvom zdrojov ŠFRB či iných podporných programov, takisto zabezpečíme financovanie aj prostredníctvom komerčnej banky s prijateľnou úrokovou sadzbou. Niekedy je táto možnosť výhodnejšia najmä pre bytové domy s vysokým počtom vlastníkov v dôchodkovom veku, a to vzhľadom na možnosť splácania úveru počas dlhšej doby, ako je to pri úvere od ŠFRB, čo zabezpečí nižšiu splátku úveru. Na strechy odporúčame Dlhé roky používané asfaltové lepenky, ktorými

sa opravovali staré strešné plášte, nezaručia ich bezporuchovú dlhoročnú prevádzku (teoreticky sa predpokladá 25 ročná životnosť, avšak ešte sme nevideli strechu, ktorá ju dosiahla). Po diagnostike kvality starého strešného plášťa a na základe našich dlhoročných skúseností s opravami striech odporúčame nasledovnú skladbu „nového“ plášťa. Tepelnú izoláciu je potrebné vytvarovať v spáde v minimálnej hrúbke 15 cm. Nasleduje prekrytie netkanou syntetickou textíliou vo váhe 300 g/m2. Vrchnú vodovzdornú vrstvu tvorí 1,5 cm hrubá fólia s predpripravenými tvarovkami dažďových vstupov, klampiarskych olemovaní a všetkých prestupov, napr. výlezov na strechu či antén. Celá krytina je do strešného plášťa fixovaná tanierovými kotvami podľa statického výpočtu sacích síl od vetra. Fóliová krytina neprenáša do svojej štruktúry dilatačné pohyby stavby, preto nemôže dôjsť k jej pretrhnutiu. Dostatočný počet ventilačných hlavíc zasa rieši odvetrávanie starých vrstiev stavebnej konštrukcie strechy a strecha po určitom čase dosiahne rovnovážny suchý stav. Nová úsporná fasáda Zvýšenie tepelnoizolačných vlastností fasády prináša priame finančné úspory v znížení spotreby tepla, a teda aj v znížení platby za teplo. Naše dlhoročné skúsenosti so zatepľovaním budov nám dovoľujú tvrdiť, že ak sa splnia určité predpoklady, tak 40%ná úspora spotreby tepla je reálna. Jednou z podmienok je však zodpovedne vypracovaný projekt zateplenia, ktorý vychádza z prieskumu starých fasádnych plášťov konkrétnej budovy. Projekt musí obsahovať podrobný tepelno technický prepočet. Nasleduje zodpovedne zrealizovaná práca kvalitným zatepľovacím systémom a dôsledná kontrola realizovaných detailov v okolí okien, soklov či atík. Nami ponúkaný komplexný prístup pri revitalizácii tepelno technických vlastností fasád je podložený dlhoročnými skúsenosťami, ktorých cieľom je maximálna prospešnosť pre zákazníka. Aj dokonalé farebné stvárnenie fasády je pre vlastníkov bytov prínosom, ktorý síce nie je možné finančne vyčísliť, ale naša zodpovednosť za vzhľad a tvorbu životného prostredia nás motivuje k estetickým riešeniam. Spoločnosť Rábek, s.r.o., ponúka riešenia a všetky dodávané činnosti na vysokej profesionálnej úrovni, vo vysokej kvalite realizovaných prác až s 10-ročnou zárukou.

Kontakt: Rábek, s.r.o. 925 53 Pata, Sereďská 536 Tel.: 0903 273 007; 0903 283 099 r.rabek@t-zones.sk; www rabek.sk

1_2013

57


Firemná prezentácia

HLUK – nepriatel

tazkého kalibru MÁTE AKTÍVNE DETI, KTORÉ SA RADY PREHÁŇAJÚ PO BYTE? ROBIA VAŠI SUSEDIA KAŽDÝ TÝŽDEŇ VEČIEROK? NESŤAHUJTE SA! ODHLUČNITE SVOJ BYT ZVUKOVO IZOLAČNÝMI DOSKAMI WOLF.

V dnešnej dobe je stále väčším problémom boj s hlukom, ktorý ohrozuje ľudské zdravie a hľadanie cesty k jeho odstráneniu je veľmi dôležité. Prekvapivo jednoduchý systém WOLF dokonalo odhluční byt a vy si budete opäť užívať vytúžené ticho. Dosky môžete použiť na podlahy, steny, stropy i šikminy. Pokládka alebo montáž sa vykonáva suchou cestou. Na podlahe musia dosky ležať celoplošne v kontakte s podkladom,

pri stenách a strope sa montujú dosky na pomocný rošt. Na dosky šróbujeme ako finálnu povrchovú vrstvu, napr. sadrokartón, ktorý následne polepíte vašou obľúbenou tapetou alebo natriete obľúbenou farbou. V prípade podlahách je možné použiť ľubovoľnú podlahovú krytinu ako linoleum, koberec, dlažbu alebo laminát. Obrovskou výhodou je hrúbka dosky, len 15 mm. Pri takejto hrúbke izoluje rovnako ako 300 mm hrubá stena z tvárnic, a tým pádom minimálne zmenšíte svoj obytný priestor a nebude potrebné podrezávať dvere a zárubne. Dosky WOLF znášajú veľké plošné a bodové zaťaženie, nemusíte sa teda obávať umiestniť na podlahu knižnicu alebo kuchynskú linku. Z čoho sú dosky vyrobené? Dosku tvorí vrstevnatý papierový kartón z potravinárskeho priemyslu, ktorý je celkom naplnený veľmi jemným kremičitým pieskom. Výrobok je úplne zdravotne neškodlivý a biologicky odbúra-

teľný. Je vhodný aj do miestností pre alergikov. Dosky WOLF vyrába od roku 2003 nemecká firma WOLF Bavaria. Dodávané sú do celej Európy, USA, Kanady a od roku 2010 aj k nám, na Slovensko. Vďaka systému suchej pokládky a montáže prebieha všetko veľmi rýchlo a jednoducho. Dosky sú ihneď pochôdzne a bez časových obmedzení môžete ukladať finálnu krytinu. Tým sa stáva celá pokládka alebo montáž veľmi efektívnou a cenovo výhodnou. Dosky sa taktiež veľmi dobre uplatňujú v drevostavbách. Časté obavy stavebníkov z hlučnosti vo vnútri drevostavby sú vďaka doskám WOLF zbytočné.

Podrobnejšie informácie nájdete na: www.vuno.sk a www.zvukovaizolacia.com. Text a foto VUNO HREUS, s.r.o.


V rámci komplexnej realizácie stavieb ponúkame: I I I I I I I

realizáciu výstavby bytových a občianskych stavieb v celkovej kompletizácii (na kľúč) stavebné a údržbárske práce, rekonštrukciu stavebných objektov realizáciu všetkých druhov vonkajších a vnútorných omietok (vrátane maľovky) realizáciu nových a opravu starých strešných plášťov spolu so zateplením náterové práce strešnej krytiny, oceľových konštrukcií, betónových podkladov a fasád výrobu, dodávku a montáž klampiarskych prvkov (systémové riešenia) dodávku, montáž a realizáciu všetkých druhov dlažieb, obkladov, podlahových krytín a izolácií

www.belstav.sk zelená linka: 0800 125 126

V rámci komplexnej rekonštrukcie panelových a bytových domov zaisťujeme: I I I I I I I I I I I I

projektové práce, vypracovanie podkladov pre stavebné konanie statické posúdenie objektov energetické posúdenie objektov (vizuálne podklady – termokamerou) opravu a sanáciu chýb súvisiacich so statikou objektov zateplenie fasády rekonštrukciu a opravy plochých striech (vrátane zateplenia) rekonštrukciu balkónov (vrátane hydroizolácie) opravy zábradlia a iné zámočnícke práce výmenu okien, dverí a riešenie vstupných priestorov poradenstvo pri kombinácii rôznych zdrojov financovania odbornú pomoc pri vybavovaní dotácií a financovania z iných zdrojov štátnej podpory inžiniering

Obnova bytového domu (inak povedané tiež sanácia a oprava) je riešením komplexného problému zostarnutého bytového fondu. Je to proces, ktorý je potrebné vnímať z pohľadu technického ekonomického, ako aj spoločenského. Technický pohľad spočíva v odstránení porúch obvodového plášťa (strechy, fasády, balkónov a lodžií, okien a vchodov), jeho následnom zateplení a vyregulovaní vykurovacieho systému. Ekonomický pohľad v súčasnosti, keď platby za energie predstavujú nemalé výdavky, spočíva v zateplení bytového domu. Zateplením sa minimalizujú tepelne straty obvodového plášťa, čím sa značne znižuje spotreba energie potrebnej na vykurovanie objektu. Spoločenským pohľadom je kultúra bývania (estetický vzhľad, hygiena a bezpečnosť prostredia, zvýšená hodnota objektu ako aj samotných bytov).

BELSTAV SK s.r.o., je stavebnou spoločnosťou, ktorá sa už 11 rokov na Slovensku venuje komplexnej rekonštrukcii a obnove bytových domov. Naši zaškolení a zruční remeselníci s dlhoročnou praxou vypĺňajú všetky profesie potrebné pre komplexnosť rekonštrukcie a obnovy. Spoločnosť je držiteľom platných licencií kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) WEBER-TERRANOVA, BAUMIT, KABE THERM, THERMO+ a BASF, je zapísaná v zozname podnikateľov Úradom pre verejné obstarávanie podľa §133 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, je členom občianskeho združenia Združenie pre zatepľovanie budov, je poistená na zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou a chybou výrobkov v Allianz – Slovenská sporiteľňa, a.s. (s poistným plnením na 1.000.000 €).


Firemná prezentácia

Sucho uz od základov SNAŽÍME SA SPLNIŤ SI SVOJ SEN A MAŤ VLASTNÝ RODINNÝ DOM, VEĎ UŽ OD PRADÁVNA MEDZI NAMI KOLUJE VÝROK: „MÔJ DOM, MÔJ HRAD!“. ČO VŠAK MUSÍME UROBIŤ, ABY TO PLATILO AJ V SKUTOČNOSTI? Postavenie dobrej stavby závisí od vybudovania dobrých základov. Preto iba správne navrhnutá a zrealizovaná spodná stavba bude dlhodobo chrániť váš vysnívaný objekt pred nepriaznivými účinkami vlhkosti a vody. Zárukou nepriepustnosti stavby je dôkladne vybudovaná hydroizolácia, ktorá zabráni trvalému poškodeniu a znehodnoteniu spodnej stavby. Izolovanie spodnej stavby proti vode je prvým krokom k výstavbe kvalitného stavebného diela s bezproblémovou funkčnosťou a dlhodobou životnosťou. V dnešnom článku predstavíme kvalitné hydroizolačné materiály z portfólia firmy VIKI spol. s r.o., nakoľko si pracovníci tejto firmy uvedomujú, že voda je najväčší nepriateľ každej stavby. Firma VIKI spol. s r.o., má dlhoročné skúsenosti v aplikácii hydroizolačných systémov. Zo širokej škály produktov firmy je najrýchlejšia a najjednoduchšia aplikácia striekanej izolácie za horúca – systém POLYUREA alebo membránová polyetylénová izolácia s natavenou bunkovou mriežkou – systém PROOFEX Engage. Tieto systémy sú mimoriadne odolné voči vplyvom prostredia, tlakovej vode, majú vysokú pevnosť a roztiažnosť, takže odolávajú dilatačným zmenám v konštruk-

cii, majú vynikajúce chemické odolnosti a nevyžadujú ďalšie ochranné vrstvy. Po aplikácii sú kompaktne spojené s podkladom, čím sa eliminuje riziko podtečenia vody pod hydroizolačnú vrstvu. V prípade poškodenia sa preto značne urýchľuje lokalizácia a následná oprava miesta priesaku. Ako si však vybrať ten správny hydroizolačný systém? V prvom rade si musíme uvedomiť či sa jedná o rekonštrukciu alebo ide o novostavbu, pretože každá má iné, špecifické požiadavky. Systém POLYUREA sa používa všade tam, kde potrebujeme vykonať účinnú a dlhodobú ochranu proti vlhkosti a vode, chrániť rôzne druhy kovových, betónových, drevených a iných konštrukcií pred vplyvom prostredia, vykonať povrchovú úpravu podkladu a chrániť ho tak pred degradáciou pôsobením nežiaducich vplyvov okolia, najmä však tam, kde treba túto ochranu vykonať v krátkom čase. Tento systém je vhodný ako na hydroizoláciu spodných častí stavieb, tak aj na pochôdzne vrstvy, balkóny, terasy, bazény, strechy a finálne úpravy povrchov. Pri aplikácii však musíme klásť veľký dôraz na prípravu podkladu (odmastnenie, otryskanie, vyspravenie kaviern a štrkových hniezd, vlhkosť podkladu). Medzi najväčšie výhody systému Polyurea nesporne patrí: Rýchla aplikácia – po 1 min. pochôdzna Aplikácia aj pri nízkej teplote okolia od -5 °C Jednoduché riešenie detailov (výklenky, prestupy...) Vysoká pevnosť v tlaku a v ťahu, odolnosť voči pretrhnutiu a prierazu Vynikajúca priľnavosť k podkladu Odolnosť voči tlakovej vode Vysoká elasticita - 400% (preklenie trhliny, praskliny) Nízka obrusnosť Výborné chemické odolnosti , odolnosť voči radónu Nulové VOC (prchavé látky) – priateľské voči životnému prostrediu Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom Schválená pre styk s pitnou vodou Naopak systém PROOFEX Engage je vopred aplikovaná hydroizolácia určená výhradne na novostavby a spodné stavby, čo v praxi znamená, že postup aplikácie je opačný ako pri bežných systémoch. Postup aplikácie tohto systému spočíva v tom, že v prvom rade sa postaví debnenie, do ktorého sa ukladajú hydroizolačné pásy PROOFEX Engage, na ktoré sa následne pokladá armatúra a celok sa zabetónuje. Spôsob uchytenia v debnení je obojstrannou lepiacou páskou dodávanou firmou VIKI priamo s uvedeným systémom. Súčasťou systému sú vopred vyrobené

60

1_2013


detaily (vnútorné, rohy, vonkajšie rohy, styky vodorovných a zvislých plôch, prestupy a pod.). Veľkou výhodou systému je spájanie jednotlivých pásov vulkanizáciou za studena, bez zvárania alebo lepenia či natavovania. PROOFEX Engage je jednoduchý systém, ktorý na základe návodu, technického listu a zaškolenia, dokážu aplikovať takmer všetci a svojpomocne.

Z množstva výhod oproti bežným systémom uvediem najmä tieto: Nevyžaduje ďalšie mechanické ochranné vrstvy Mechanické spojenie s liatym betónom Možnosť betonáže na etapy Vysoká pevnosť v tlaku Rozťažnosť až 600 % zaručuje celistvosť membrány aj pri sadnutí stavby alebo podložia Vynikajúce chemické odolnosti, odolnosť voči radónu Odolnosť voči tlakovej vode Rýchla a jednoduchá aplikácia Nevyžaduje podkladný betón – postačuje kompaktne zhutnené podložie, samozrejme bez ostrých hrán a výčnelkov Na záver chcem dodať iba toľko, že hlavným účelom hydroizolácie je zamedziť pôsobeniu škodlivých účinkov vody na jednotlivé časti stavby a tým zamedziť ich následnej degradácii. Vhodný výber hydro-

izolácie a jej správna realizácia sú dôležité faktory, ktoré značne ovplyvňujú rozpočet a životnosť stavebného diela. Odporúčam preto konzultovať výber vhodného druhu hydroizolácie a jej následnú aplikáciu u profesionálov v tomto obore – firmou VIKI spol. s r.o. Nitra, nezávisle od lokality stavby , aby sme si mohli s kľudným svedomím povedať: „ A je to v suchu..“.

Autor: Valentín Hlubina

VIKI spol. s r.o. Železničiarska 15, 949 01 Nitra Tel./fax: 00421 37 77 282 31-3 Mobil: 0903 728 995, 0903 646 489 e-mail: viki@viki.eu.sk, hlubina@viki.eu.sk web: www.viki.eu.sk

1_2013

61


Firemná prezentácia

Pred začiatkom.

Certifikát nadstavby Pluhová.

Efektívne riesenie nadstavieb -

TOP KIMALL PRI ODSTRAŇOVANÍ SYSTÉMOVÝCH PORÚCH STARŠÍCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV, NAPRÍKLAD NEVÝHODNÉ TEPELNO-TECHNICKÉ PARAMETRE OBVODOVÝCH A STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ, JE POTREBNÉ RIEŠIŤ CELÝ RAD KONŠTRUKČNO-EKONOMICKÝCH PROBLÉMOV. Spoločnosť Kimall s.r.o., pôsobiaca na slovenskom i zahraničnom trhu už 20 rokov, je vlastníkom unikátneho termooceľového stavebného systému TOP (Termo-Oceľový-Panel) Kimall, ktorý si našiel významné uplatnenie pri riešení spomínaných problémov stavieb. Ochrana existujúcej konštrukcie/stavby a pokrokové parametre Rýchla výstavba systémom Kimall zabraňuje častému znehodnocovaniu povrchov a predmetov v interiéroch rekonštruovaných stavieb a aj ich nosných konštrukcií, vznikajúcich pri prašných a zdĺhavých mokrých procesoch bežného murovania a betónovania pri výstavbe nadstavieb. Certifikovaný termooceľový stavebný systém TOP KIMALL pozostáva z prvkov vyfomovaných do ľahkých samonosných panelov, ktorých jadro tvorí (špeciálne vyrábaný pre firmu Kimall) expandovaný polystyrén s inhibítorom zabraňujúcim horeniu a ďalšími modifikovanými vlastnosťami. Nosnosť a tuhosť panelu zabezpečuje konštrukcia

62

1_2013

z pozinkovaných oceľových profilov bez tepelných mostov. Odolnosť prvku demonštruje i fakt, že jediný typový panel rozmerov 120x250 cm (vážiaci len 28 kg) prenesie bez zmeny tvaru alebo poškodenia zaťaženie až 6,5 tony. Optimálne vlastnosti dosahuje systém pri hrúbke panelu 14,5 cm a kompletnej steny (aj s omietkou) 22 cm, čo je pri porovnaní s inými stavebnými technológiami podstatne menej. Vďaka tomu získava majiteľ 10% podlahovej plochy domu a bytu navyše, bez navýšenia ceny či zrieknutia sa kvality stavby. Panely Top Kimall sú odolné voči vode a steny nenasakujú ani nevlhnú, čo býva častým problémom pri nadstavbách z klasických stavebných systémov. Stavebný systém Top Kimall spája výhody výstavby sendvičovým systémom - suchá a rýchla montáž, uzavretý objekt vo veľmi krátkom čase, s možnosťami použitia ľubovoľných, napríklad od „pamiatkárov“ vyžadovaných, povrchových

úprav. Pri prípadnom požiari vynikne „samohasiaca“ vlastnosť panelov a nehorľavosť použitých materiálov. Efektívnosť systému sa prejaví aj pri realizácii ostatných druhov výstavby, napr. systém Kimall bol vo viacerých prípadoch využitý na opláštenie skeletov technických stavieb, halových aj bytových objektov. Výhody pri rekonštrukcii starších objektov: 1. obvodové steny - pri použití systému TOP KIMALL stavebník profituje z extrémne rýchlej montáže s využitím suchých technologických postupov. V minulosti sme realizovali viacero objektov, v prípade ktorých vznikla potreba zámeny nenosných obvodových konštrukcií s nevyhovujúcimi tepelno-technickými parametrami. Termooceľové stenové panely TOP KIMALL sa v týchto prípadoch ukázali ako veľmi efektívne obvodové konštrukcie s prerušenými tepelnými mostmi, synergickým efektom zväčšenia úžitkovej plochy, minimálnym časom otvorenia objektu a prínosom pre použitie ľubovoľných exteriérových povrchových úprav.


Počas výstavby.

Vhodné aj pre stavby so sťaženým prístupom System TOP Kimall prináša staviteľovi aj ďalšie pozitíva. Prvky sú skladné a odolné voči vode, ľahko sa s nimi manipuluje, preto nepotrebujú žiadnu špeciálnu zdvíhaciu techniku. Pri stavbe vzniká len minimálny odpad, nie je potrebné dlhé skladovanie rôznych materiálov na stavbe ani mokré procesy (rozsiahle zariadenie staveniska teda tiež nie je nutné). Táto forma výstavby býva označovaná aj ako výstavba in-time. Skúsenosti - 20 rokov na trhu Firma Kimall v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho vzniku a môže sa preukázať vyše 125 stavbami rôzneho druhu. Disponuje veľkými skúsenosťami pri odstraňovaní systémových porúch stavieb, ktoré uplatnila, napríklad pri projektoch a realizáciách: Nadstavba BA-Bárdošova, BA-Pluhová, Adacco BA-Vajnorská, BATrnávka, Likavka, Nový Smokovec - hotel Park, Dolný Kubín-Obchodné Centrum, Senec – hotel Relax, Senec – hotel Dúha, Senec - Aquatermal, Piešťany-Banka, Horná Súča – materská škola, Horné Srnie – materská škola, BA-Lamač - Miestny úrad, BA-Rača, Teplička nad Váhom, BA-Krížna... Samozrejmosťou je aj vykonávanie odborného zatepľovania objektov certifikovanými systémami.

Kimall spol. s.r.o. Haanova 10, 851 03 Bratislava tel.: 02 63537481, mobil 0905 614 112 e-mail: kimerling@kimall.sk, www. kimall.sk

2. nadstavby aj na staticky málo únosné objekty - druhou oblasťou použitia systému TOP KIMALL pri rekonštrukciách starších objektov je problematika zatekajúcich, resp. poškodených strešných konštrukcií, kedy sa problém často rieši citlivou alebo rozsiahlejšou nadstavbou. Systém TOP KIMALL v plnom rozsahu spĺňa požiadavky kladené na vysokokvalitné stavby, no dosahuje len desatinové hmotnosti oproti iným používaným systémom, čo v praxi znamená, že len minimálne zaťažuje spodnú stavebnú konštrukciu. Efektívne sa uplatňuje aj tam, kde je použitie klasických stavebných materiálov nemožné. V tejto oblasti firma. Kimall realizovala celý rad nadstavieb objektov práve s nízkou statickou únosnosťou.

Hotová stavba.

1_2013

63


Firemná prezentácia

SKUPINA RENOLIT PATRÍ UŽ VIAC AKO 65 ROKOV K POPREDNÝM SVETOVÝM VÝROBCOM KVALITNÝCH PLASTOVÝCH FÓLIÍ A PRÍBUZNÝCH VÝROBKOV PRE TECHNICKÉ APLIKÁCIE. ZNAČKA RENOLIT JE PO CELOM SVETE SYNONYMOM TECHNICKEJ VYSPELOSTI, MODERNÉHO DIZAJNU VÝROBKOV A PARTNERSKÝCH SLUŽIEB. Exteriérové okenné fólie sa začali aplikovať na vonkajšie stavebné prvky od začiatku 80. rokov minulého storočia. Po čase prichádzali prvé reklamácie v dôsledku poškodenia, napríklad pri preprave alebo montáži. Tieto požiadavky sa najprv riešili aplikáciou farebných fixiek a horúceho vosku na fólie RENOLIT v základných farbách, ktoré umožnili vykonávať čiastkové opravy. Zároveň sa hľadalo riešenie v podobe samolepiacich fólií pre reverznú aplikáciu. Lepiacu pásku, ktorá by bola vhodná na aplikáciu v prípade opravy fólie, sa nakoniec podarilo nájsť v automobilovom priemysle. Obsahovala čisté akrylátové lepidlo, vďaka čomu bol systém schopný zvládať extrémne kolísanie teplôt v rozmedzí od -40 °C do +120 °C. Pred uvedením na trh sa tento systém (v rokoch 1989 až 1999) úspešne testoval v extrémne náročných klimatických podmienkach.

Odvtedy sa začala písať história vývoja a aplikácie sanačných fólií v strednej Európe. Treba však podotknúť, že v 95 % všetkých prípadov použitia renovačných fólií išlo o opravy exteriérových fólií už po záručnej lehote. Tieto renovačné fólie boli pôvodne vyvinuté na sanáciu fólií MBAS, v prípade ktorých dochádzalo ešte k poškodeniam vplyvom poveternostných podmienok. Až meniace sa požiadavky trhu zmenili účel ich využitia a tieto fólie sa začali používať na renováciu.

Postup pri renovácii exteriérovej fólie S renovačnými fóliami RENOLIT EXOFOL MR a RENOLIT EXOFOL FR možno opraviť poškodenie na okenných profiloch bez potreby demontáže okna či iných náročných stavebných úprav. Renovačné práce nijako nenarušia chod domácnosti alebo pracovného prostredia. Oprava je pre vyškolených pracovníkov nenáročná, čistá a bez negatívneho dosahu na okolie.

Aplikácia renovačnej fólie nevyžaduje žiadne špeciálne pracovné nástroje, lepidlá a pod. Proces renovácie fólií vykonaný vyškoleným odborníkom je jednoduchý a rýchly. Na celý proces treba iba originálne renovačné fólie RENOLIT EXOFOL MR alebo RENOLIT EXOFOL FR a veľmi jednoduché nástroje. Renovačný proces pozostáva z niekoľkých krokov. Výhodou je, že netreba renovovať celé okno. Renovačná fólia sa aplikuje iba na tej časti okna, ktorá je poškodená (od zvaru po zvar – od spoja po spoj). V prvom kroku je nevyhnutná obhliadka poškodenia pôvodnej fólie na okennom profile priamo na mieste. Pracovník musí rozhodnúť či je možné opravu realizovať. Pre dokonalé zladenie farieb pôvodnej a renovačnej fólie treba vybrať požadovaný farebný odtieň priložením vzorkovníka farieb na rám profilu. Najdôležitejším krokom, pri ktorom sa vyžaduje maximálna precíznosť, je príprava profilu.

Aplikácia renovačnej fólie nevyžaduje žiadne špeciálne pracovné nástroje, lepidlá a pod. Proces renovácie fólií vykonaný vyškoleným odborníkom je jednoduchý a rýchly.

64

1_2013


Na odstránenie poškodenej fólie sa najskôr použije škrabka. Fóliu treba oškrabať až na pôvodný profil na všetkých miestach, ktoré budú ukryté pod sanačnou fóliou, nielen poškodené miesto. V prípade, že je poškodený samotný profil je nevyhnutné toto miesto najskôr vytmeliť. Opravované miesto sa následne zbrúsi brúsnym papierom. Postupne sa hrúbka mení od najdrsnejšej po najjemnejšiu. Na jemné nečistoty a na vyhladenie do roviny sa odporúča použiť jemný brúsny papier. Profil je nutné očistiť a zároveň odmastiť pomocou odmasťovacieho prostriedku. Na záver sa použitím priemyselného vysávača odstránia častice prachu nielen z profilu, ale aj z okolitých oblastí. Na takto pripravený podklad možno aplikovať renovačnú fóliu, ktorá sa najskôr nareže na rozmer, ktorý je o pár centimetrov väčší ako treba. RENOLIT EXOFOL MR alebo RENOLIT EXOFOL FR sú samolepiace fólie. Pre zvýšenie

tvarovateľnosti je potrebné fóliu pred aplikáciou nahriať. Fólia sa aplikuje vždy jedným smerom, pričom sa spod nej postupne vytláča vzduch. Proces renovácie sa zakončí zarovnaním fólie v rohoch profilu. Prebytočné časti sa napokon odrežú. V prípade, že aplikáciu vykonal zaškolený pracovník so skúsenosťami nebude výmena fólie postrehnuteľná voľným okom a výsledný efekt bude totožný, ako keby sa okno vyrobilo štandardným spôsobom. Skúsenému pracovníkovi postačí na vykonanie (jednej) opravy iba 30 minút a okno - potiahnuté fóliou - bude vyzerať opäť ako nové.

Iba pre vyškolených odborníkov Opravy poškodených fólií na okenných profiloch môžu vykonávať len odborníci po absolvovaní školenia technickými pracovníkmi spoločnosti RENOLIT. Každý účastník získa po úspešnom absolvovaní školenia certifikát, ktorým získava právo

nakupovať a pracovať s renovačnými fóliami. Naša spoločnosť trvá na exkluzívnej spolupráci v oblasti renovačných fólií iba so spoločnosťami, ktoré si sama vyškolí a tie potom disponujú certifikovanými pracovníkmi. Skúsenosti poukazujú na to, že vysokú kvalitu renovácie dokážu zabezpečiť iba skúsení a vyškolení realizátori. Ak realizátor nenadobudol príslušné know-how priamo od spoločnosti RENOLIT (ale napríklad od iných vyškolených osôb zo zaškolených spoločností), bude výsledok vo viac ako 90 % prípadov chybný. Renovačné fólie sa vyhotovujú na objednávku. Minimálne objednávané množstvo je 5 bm. V mieste opravy potom možno odrezávať, z kotúča so šírkou 500 mm, pomocou noža potrebné pásy fólie. Renovačné fólie možno použiť nielen na opravu fólií, ale aj na poťahovanie doplnkových alebo dodatočne inštalovaných profilov, pri ktorých by bola dlhá dodacia lehota.

RENOLIT Tábor s. r. o. Farského 888 / 15, 390 02 Tábor, Česká republika tel.: +420 381 213 291 fax: +420 381 213 292 e-mail: tabor@renolit.com www.renolit.com Opravy poškodených fólií na okenných profiloch môžu vykonávať len odborníci po absolvovaní školenia technickými pracovníkmi spoločnosti RENOLIT.

1_2013

65


Téma vydania

Oprava drevených konstrukcií STAVEBNÉ DREVO MOŽNO CHRÁNIŤ VIACERÝMI SPÔSOBMI – KONŠTRUKČNÝMI, FYZIKÁLNYMI A CHEMICKÝMI OPATRENIAMI, KTORÉ JE VHODNÉ KOMBINOVAŤ [BEIER, J. – TÝN, Z., 1996]. PRI ULOŽENÍ V DOBRÝCH PODMIENKACH JE DREVO SCHOPNÉ ZACHOVAŤ SI VÄČŠINU SVOJICH VLASTNOSTÍ STOROČIA.

Premyslené umiestnenie trámov krovu v sekundárnych priečkach hygienického zariadenia – voľné plochy trámov umožňujú rýchle odparovanie druhotne získanej vlhkosti z prevádzky.

N

ajstaršie známe drevené konštrukcie na Slovensku sú staré cca 500 rokov, v Nemecku – v rovnakom klimatickom pásme cca 800 rokov. Nájdený kompletný drevený zrub hrobky v Matejovciach – v perfektnom stave – starý cca 1600 rokov je mimoriadnou výnimkou. Konštrukčné opatrenia na ochranu dreva Najzákladnejšou a najjednoduchšou prevenciou proti poškodeniu drevených konštrukcií je ich vhodné uloženie v stavbe, ktoré znižuje riziko navlhnutia, nakazenia či požiaru na minimum. V drevených krovoch pôsobí škodlivo najmä umiestnenie alebo ponechanie trámov v tesnom kontakte so zásobníkom vlhkosti (odpadom, skládkou hygroskopického materiálu a pod.) a dlhodobé opustenie a uzatvorenie priestorov bez priebežného vetrania.

66

1_2013

Rýchle odtekanie vody Drevené konštrukcie treba realizovať tak (v takom sklone alebo opatriť strieškami proti dažďu), aby z nich rýchlo odtekala dažďová voda. Zvýšenie rýchlosti odtoku, resp. zníženie nasiakavosti možno dosiahnuť aj vhodnými povrchovými nátermi. Účinná izolácia proti vlhkosti Pôsobeniu zemnej vlhkosti sa vystavujú konštrukcie zapustené do zeme (koly), ktoré treba impregnovať nevylúhovateľnými chemickými látkami (min. 4. trieda ohrozenia). Trvalo zabrániť rozkladu dreva podporovaného zemnou vlhkosťou nie je možné, tento proces možno iba spomaliť. Účinným opatrením je napríklad výber takého druhu dreva na zapustenie do zeme, ktoré je viac odolné proti rozkladu (napr. dubové alebo agátové drevo). Zamedzenie priamemu kontaktu s vodou Drevené konštrukcie stavebných objektov by sa mali umiestniť minimálne 5 – 10 cm nad zemou (resp. nad vlhkou plochou) a pod nimi by sa mala zabezpečiť buď primeraná vzdušná odvetrávacia medzera, alebo nenasiakavý základ – podmurovka. Dôležité je tiež, aby sa v prípade podmurovky nevytvoril vlhkostný most, ktorého kapilárami sa voda môže dostať až do kontaktu s drevom. Účinné odvetrávanie Počas krátkeho pôsobenia vlhkosti (od niekoľko dní až po 2 – 3 mesiace) sa v našich zemepisných šírkach zvyčajne nestihne žiadna nákaza hubami rozvinúť. Veľmi negatívne vplývajú na drevené konštrukcie nepriedušné vrstvy (napr. v zateplenom podkroví alebo na podlahách), pod ktorými sa môže hromadiť neodvetraná vlhkosť. Chemické opatrenia na ochranu dreva Technický život neošetrených drevených konštrukcií sa (podľa technickej literatúry) v interiéri odhaduje na 120 – 200 rokov, v exteriéri na 8 – 15 rokov, avšak v priaznivých podmienkach – predovšetkým vhodnými konštrukčnými, prípadne chemickými opatreniami sa môže predĺžiť aj na niekoľkonásobok. Chemické opatrenia zvyšujú odolnosť drevených konštrukcií nielen proti hmyzu, hubám a plesniam, ale

Tradičný drevokazný hmyz „pri práci“ – teda kladení vajíčok do čerstvého stavebného dreva...

Tab. 1 - Toxikologická hodnota niektorých biocídov [Šimůnková, E., STOP, 2000] Látka PCP TBTO Dvojchroman sodný TBTN Permethrin Deltamethrin Propiconazol TCMTB Cypermethrin Tebuconazol Dichlorfluanid Tolylfluanid

LD50 [mg/kg] 125 127 138 224 1300 1400 1520 1600 2500 4000 5000 5000

aj UV žiareniu, a to nielen povrchovo, ale pri vhodnej aplikácii aj hĺbkovo. Používať by sa však mali až ako doplnok vhodných konštrukčných opatrení.

Šokujúce a „proti prírode“ idúce opatrenia na drevenici vo Vlkolínci (lokality UNESCO!!) – škáry dreva sú vyplnené PUR penou, ktorá už evidentne fotodegraduje a budova je natretá lakom, ktorý pravdepodobne zvyšuje difúzny odpor dreva.


Natretie dreva Ako nátery sa používajú látky obsahujúce fungicídne a insekticídne prostriedky, dodávané ako bezfarebné nátery, ale aj s prísadou priesvitných či nepriesvitných farebných pigmentov. Sfarbené prípravky síce umožňujú ľahko identifikovať rozsah ošetrených drevených konštrukcií, avšak nevratne menia prirodzenú farbu dreva. Na nátery drevených konštrukcií sa používa aj decht alebo vyjazdený motorový olej. Obe tieto látky zvyšujú technický život dreva, avšak ich používanie nie je z environmentálneho hľadiska vhodné. Ľahko znečistené drevo je pred náterom možné očistiť pomocou horúcej vody a ryžovej kefy, prípadne prebrúsiť brúsnym papierom. Všeobecne platí, že ďalší náter roztokmi na báze organických rozpúšťadiel sa realizuje po 24 hodinách, na vodnej báze asi po 12 – 24 hodinách. Teplota by pri natieraní nemala klesnúť pod 5 °C pri organických rozpúšťadlách a pod 10 °C pri vodných. Nástrek dreva Nástrek je vhodné používať len pri ťažko dostupných konštrukciách, kde sa nemožno dostať náterom. Ošetrenie treba realizovať vo viacerých vrstvách, pretože pri jednotlivých nástrekoch sa na drevo dostáva pomerne málo prípravku, ktorý sa niekedy aj rýchlejšie odparuje, ako vsakuje. Napúšťanie dreva Drevené konštrukcie sa napúšťajú najlepšie v kúpeli a pod tlakom – pre existujúce konštrukcie sú teda vhodné len vtedy, ak sa tieto rozoberú. Napúšťaním sa dosahuje hĺbkové a pomerne rovnomerné napustenie dreva ochrannou látkou. Výrazne to zvyšuje technický život dreva, avšak ani toto riešenie nie je pri stavebných konštrukciách absolútne účinné. Ochranná látka jednak zvyčajne neprenikne celou hrúbkou hrubších drevených konštrukcií (napr. trámov) – každý druh dreva kladie voči prieniku cudzorodej látky do jeho štruktúry určitý, niekedy aj dosť značný odpor – a účinne otrávi len povrchovú vrstvu dreva, ktorá sa silno nasýti chemickými látkami. Takto ošetrené konštrukcie sú preto vhodné najmä do neobývaných priestorov a exteriéru, v ktorom sa ľudia pohybujú len obmedzene. Injektáž a infúzia dreva Ochrana dreva injektážou alebo infúziou patrí k technológiám, ktoré sa dajú použiť aj na stavebné drevo a platí o nich to, čo bolo spomenuté v predchádzajúcom odstavci. Bandážovanie dreva Bandážovanie dreva je postup, pri ktorom sa impregnovaná časť dreva obviaže bandážou napustenou chemickou konzervačnou látkou. Táto technológia je vhodná najmä na ochranu podzemných častí drevených konštrukcií, napríklad stĺpov/kolov. Chemická látka však pritom z bandáže difunduje aj do okolitej zeminy (30 – 50 cm, podľa použitej látky). Fumigácia dreva Pri zaplynovaní (fumigácii) dreva sa ošetrenie drevnej hmoty krovov realizuje napustením toxickými plynmi (kyanovodíkom, sírouhlíkom, sírovodíkom, chlórom, oxidom síričitým a podobne). Napustenie sa realizuje v priebehu 24 – 48 hodín v dokonale izolovaných priestoroch budov alebo po demontáži ošetrovaných prvkov v izolovaných komorách. Fumigácia dreva je vhodná najmä proti drevokaznému hmyzu, ale pôsobí aj na huby a plesne. Pretože pôsobí krátkodobo, je vhodné pravidelne ju opakovať alebo kombinovať s inými metódami. Iným spôsobom je aplikácia aerosólom, pri ktorej sa toxický plyn nanáša na konštrukcie striekaním. Takéto ošetrenie nevyžaduje zvláštne nároky na objekt, ktorého izolácia sa zabezpečuje pomerne jednoducho a postup ošetrenia je rýchly (približne 1000 m2 za pol hodiny). Objekt je prístupný už po sadnutí aerosólu a vyvetraní. Fumigácia sa môže realizovať aj zo špeciálnych zadymovacích patrón, ktoré sa po odistení nechajú voľné dymiť do priestoru (najlepšie podkrovia). Dym (plynná chemická látka) oblepí drevené konštrukcie, ktoré takto určitý čas chráni. Zadymenie plynovými patrónami je potrebné opakovať dvakrát do roka po dobu niekoľkých rokov.

Fyzikálne opatrenia na ochranu dreva Ochrana dreva fyzikálnymi opatreniami je len krátkodobá a jednorázová – ničí škodcov. Dlhodobú ochranu dreveným konštrukciám neposkytuje. Sterilizácia dreva teplom Pri tejto technológii sa musí zabezpečiť zahriatie celej drevnej hmoty na teplotu 80 – 90 °C (pri drevokaznom hmyze na 55 °C a viac) minimálne na jednu hodinu, ktorá ničí prítomné infekcie, čo je však pri trámoch dosť značný problém. Túto teplotu možno dosiahnuť v sušiarňach dreva, do ktorých sa musí demontované drevo zo stavby dopraviť, alebo priamo na mieste osadenia konštrukcie (avšak pri prvkoch určitej hrúbky – najmä doskách, fošniach, hranolčekoch a pod.) – zahriatím infračervenými žiaričmi alebo horúcovzdušnými ventilátormi. Pri zahrievaní drevenej konštrukcie na mieste sa musí zabezpečiť dočasné, ale dostatočné tepelné izolovanie miestnosti a drevo treba počas dlhodobejšieho zvýšenia teploty zvlhčovať tak, aby sa zabránilo jeho popraskaniu prudkým vysušením. Metóda je pre svoju neinvazívnosť vhodná aj na jednorazové ošetrenie dreva pamiatkovo hodnotných budov. Pri realizácii v stavbe treba priebežne kontrolovať bezpečnosť voči požiaru – najvyššia teplota v miestnosti by sa mala pohybovať maximálne okolo 80 – 100 °C. Sterilizácia dreva rádioaktívnym žiarením Infikované drevo možno ošetriť po demontáži zo stavby ožarovaním lúčmi gama v ožarovacích komorách. Sterilizácia dreva UV žiarením Infikované drevo možno ožiariť UV žiarením, ktoré nepreniká do väčšej hĺbky, a preto sa ním môžu ničiť len plesňové infekcie. UV žiarenie okrem toho poškodzuje povrchovú štruktúru dreva. Mikrovlnná sterilizácia dreva Prístrojmi priloženými na drevo (aj v pôvodnom uložení dreveného prvku v budove) sa rozkmitajú molekuly vody v živých organizmoch, čo ich následne usmrtí až do hĺbky 50 cm od povrchu dreva. Používať sa môže pri dreve vlhkom v rozmedzí od 5 do 40 %; je to spôsob zvyčajne úspešný a z fyzikálnych spôsobov sanácie biologických poškodení asi najúčinnejší. Vákuovanie dreva Vákuovanie dreva spočíva v niekoľkohodinovom vysatí vzduchu z drevenej konštrukcie vo vákuovej komore, čo je účinné proti drevokaznému hmyzu. Zmrazenie dreva Ošetrovanie drevených konštrukcií zmrazením patrí medzi menej účinné metódy, pretože väčšina škodcov je prispôsobená na prežívanie v dreve aj pri nízkych teplotách (približne – 20 °C). Preto je výhodné zabezpečiť podstatne nižšiu teplotu, pôsobiacu dlhší čas, alebo cyklicky (asi 5-krát) striedať zmrazenia dreva na – 20 °C a následné zahriatie na + 70 °C.

„Zázračný“ nález drevenej germánskej hrobky zo 4. storočia pri Matejovciach. Zázrak zachovania drevených konštrukcií po vyše 1600 rokoch je vysvetliteľný konzerváciou dreva vodou, ktorá do hrobky, krátko po jej postavení či vykradnutí natiekla.

1_2013

67


Tab. 2 - Výber chemických prostriedkov ochrany dreva a spôsob ich aplikácie [Reinprecht, L. – Žák, J., 1998, Šimunková, E., STOP, 2000] Trieda ohrozenia dreva 1 2 3

Požiadavky na účinnosť prostriedku IP, v (n) FB, B, P, IP, v(n) FB, B, P, IP, n

4

FA, FB, B, P, IP, n

5

neuvažuje sa

Spôsob aplikácie nie je určený nie je určený aspoň namáčaním, vhodnejšie tlakovými technológiami, výnimočne náterom, alebo nástrekom aplikácia výlučne tlakovými, alebo podtlakovými technológiami vo zvlášť určených zariadeniach, alebo závodoch aplikácia výlučne tlakovými technológiami, alebo vákuovými vo zvlášť určených zariadeniach, alebo závodoch

Výber vhodného spôsobu sanácie dreva Najdôležitejším kritériom pre návrh ochrany dreva je jeho predpokladané ohrozenie škodcami. K odstupňovaniu ohrozenia sa používa zatriedenie dreva do kategórií. Drevené stavebné diely, ktoré vďaka podmienkam okolia a konštrukčným opatreniam neohrozujú škodcovia, nepotrebujú preventívnu alebo dodatočnú chemickú ochranu biocídmi. Drevo s dostatočnou prirodzenou trvanlivosťou sa takisto chemicky neošetruje [Reinprecht, L. – Žák, J., 1998]. Pred návrhom sanácie už napadnutého dreva treba vykonať dôkladný biologický prieskum a jednoznačne určiť druh škodca, ktorý drevo napadol. Chemické prostriedky na ochranu dreva by sa mali používať len vtedy, keď účinok všetkých ostatných možných opatrení nie je dostatočný. Pri dávkovaní chemických prostriedkov treba prísne dodržať (nešetriť, ale ani neprekročiť) množstvá odporúčané výrobcom [Reinprecht, L. – Žák, J., 1998]. Sanácia konštrukcií napadnutých hubami Prvým krokom je zistenie skutočného rozsahu a druhu infekcie. Pretože podhubie nie je viditeľné voľným okom ani lupou, je vhodné realizovať mykologický prieskum. Narušené časti drevených konštrukcií – trámov alebo dosiek – treba odpíliť až o 0,5 – 1 m za viditeľnou hranicou poškodenia, pretože huby sa rozširujú vnútri drevnej hmoty, čo sa na povrchu nemusí viditeľne prejaviť.

Voda, ktorá vo veľkých objemoch neustále preteká cez drevený guľatinovú konštrukciu prahu na potoku Kvačianka zásadným spôsobom prispieva ku konzervácii konštrukcie – jej konzervačný efekt však nie je absolútny...

68

1_2013

Tradičný a účinný spôsob konzervácie drevenej krytiny mlyna na Oblazoch – dym z pece voľne uniká cez dymník do podkrovia, z ktorého sa dostáva von prienikom medzi škárami šindľovej krytiny.

Tab. 3 - Označenie chemických ochranných prostriedkovpodľa účinnosti [Reinprecht, L. – Žák, J., 1998] Označenie FA FB B P IP II O K Z D E n v

Účinnosť toxicita pre huby Ascomycetes toxicita pre huby Basidiomycetes toxicita pre drevo sfarbujúce huby toxicita pre plesne toxicita pre hmyz – preventívna toxicita pre hmyz – intenzívna (likvidačná) ohňovzdorné vlastnosti ochranné vlastnosti proti chemickej korózii ochranné vlastnosti proti fyziologickým zmenám ochranné vlastnosti proti poveternostným vplyvom Ochranné vlastnosti v extrémnych podmienkach (kontakt so zemou a sladkou vodou) nevylúhovateľné vylúhovateľné

Pri pílení je potrebné používať také spôsoby, ktoré nadmerne nezvyšujú prašnosť (napr. ručné pílenie s vlhčením rezu – napr. saponátovou vodou, prípadne vodou s obsahom aktívnych chloridov), pretože v pilinách a prachu sa môžu nachádzať zárodky húb. Odpílené poškodené drevo treba neodkladne a opatrne vyniesť z miestnosti (najlepšie v uzavretých plastových obaloch) na skládku, ktorá sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti od budovy, aby nebolo možné opätovné infikovanie zárodkami húb. Infikované drevo treba na skládke neodkladne spáliť. Poškodené časti konštrukcie sa dopĺňajú novým drevom. Keďže nové drevo sa najlepšie opracováva v čerstvom, teda vlhkom stave (s vlhkosťou nad 25 %), v prípade sanácie poruchy vyvolanej hubovou infekciou je ho vhodné na stykových miestach s pôvodným drevom impregnovať proti nakazeniu hubami, ktoré sa môžu vyskytovať aj v okolitom murive či omietke. Niektoré huby sú svojím podhubím schopné preniknúť aj veľmi hlboko do stavebných konštrukcií, ktoré nemusia byť len z dreva, ale môžu byť aj z tehlového či kamenného muriva a z betónu. Preto treba pri sanácii na mieste výskytu húb odstrániť aj omietku, škáry muriva do hĺbky 1 cm vyškrabať a murivo ošetriť fungicídnym prípravkom do vzdialenosti aspoň 1 m od miesta posledného nálezu húb. Vypaľovanie muriva plameňom je málo účinné.

Lajdácka konzervácia krovu dreveného barokového kostola v Leštinách – konzervačná látka sa na povale vyliala, presiakla cez drevený maľovaný strop, ktorý nezvratne poškodila.

Sanácia konštrukcií napadnutých hmyzom Drevokazný hmyz napáda drevo (drevené konštrukcie) vo všetkých štádiách existencie, avšak len vtedy, ak má zabezpečené vyhovujúce životné podmienky. Pred rozhodnutím o technológii sanácie konštrukcie napadnutej hmyzom a prípadne o použití chemickej látky treba realizovať dôkladný entomologický prieskum, ktorý jednoznačne určí druh škodcu. Prieskum je dôležitým podkladom na výber vhodnej chemickej látky, pretože na každý druh hmyzu je vhodné a efektívne použiť len určitý chemický prostriedok. Niektoré druhy hmyzu poškodzujú len povrchovú vrstvu dreva, preto možno poškodenú časť konštrukcie iba osekať a chemicky ošetriť zvyšok konštrukcie. Samozrejmým predpokladom je dostatočný profil drevenej konštrukcie. Iné druhy hmyzu poškodzujú drevené konštrukcie hĺbkovo, preto je ich sanácia možná len takými technológiami, ktoré drevo ošetrujú do hĺbky. doc. Ing. Oto Makýš, PhD. Stavebná fakulta STU Bratislava Katedra technológie stavieb Literatúra [1]Beier, J. – Týn, Z.: Ochrana dřeva. Praha: Grada Publishing, 1996. [2]Hochel, B.: Všetko o drevenici 1, Liptovský Hrádok: A-projekt, 1996. [3]Klímek, V.: Projekt VEGA - Patológia a deteriológia budov, technologické subsystémy ochrany, SvF STU Bratislava 2000. [4]Makýš, O.: Technologie obnovy budov, Jaga group, Bratislava, 2004. [5]Severin, O.: Dřevěné konstrukce. Praha: TVV, 1952. [6]Vinař, J. – Kufner, V. – Horová, I.: Historické krovy. Praha: EL Consult, 1995. [7]Žák, J. – Reinprecht, L.: Ochrana dřeva ve stavbě. Praha: ABF/Arch, 1998. [8]Zpravodaj STOP č.1/2000: Ochrana dřeva v památkové péči. Slaný: STOP, ISSN 1212-4168, 2010.


Firemná prezentácia

Dokonalá a dlhodobá ochrana dreva v exteriéri

ADLER – systém PULLEX Máte už dosť stále sa odlupujúceho náteru z drevených povrchov na vašom dvore? Nebaví vás jeho neustála obnova rok, čo rok? Chcete aby vaše drevo ostalo dlhodobo krásne aj pri stále sa zväčšujúcich výkyvoch počasia? Jednoducho ho chcete natrieť a mať pokoj na dlhé roky? Natrite ho s nami! PULLEX - Systém ochrany dreva v exteriéri vám prinesie aj tieto výhody: kompletná ochrana proti drevokazným škodcom (hmyzu,plesni, hubám), použiteľnosť kdekoľvek v exteriéri, hlboké vnikanie do dreva, ktoré zaručí dokonalú ochranu, dlhodobá UV ochrana, drevené plochy rovnako krásne aj po rokoch, široký výber farebných odtieňov, jednoduchú aplikáciu štetcom, ktorá sa neodlupuje – povrchová úprava rokmi nepraská ani sa neodlupuje, ale sa rovnomerne odburáva z povrchu, jednoduchú renováciu – stačí raz pretrieť a znovu získate rovnako krásne a dokonalo chránené povrchy, vysokú výdatnosť – z jedného litra natriete cca 10 m2 drevenej plochy.

Impregnácie a lazúry PULLEX - prvé riešenie pre každé drevo v exteriéri Pullex Imprägnier Grund + Pullex Plus Lasur – určený pre trvácny a odolný nový náter dreva, dokonalo zladí a ochráni vaše drevené plochy v exteriéri. Pullex Siverwood – určený pre vzhľad, ktorému neublíži ani zub času, pre rustikálny, patinový dizajn alebo vzhľad s charakterom starého dreva. Pullex High Tech – nenáročný na čas – natrite a choďte žiť! Krycí systém PULLEX – pre dôkladnú renováciu narušených plôch v exteriéri Pullex Renovier Grund + Pullex Fenster Lasur – pre jenoduchú renováciu poškodených povrchov drevených okien. Pullex Renovier Grund + Pullex Plus Lasur - dokonalo a hlavne jednoducho prekryje všetky chyby a poškodenia starého náteru. Oleje PULLEX – prirodzená krása dreva nielen na pohľad, ale i dotyk Pullex Holzöl – určený pre zvislé plochy drevodomov, záhradných domčekov, altánkov, exteriérových obložení.... Pullex Bodenöl –olej na drevené plochy v exteriéri, ktorý redukuje tvorbu trhlín a šednutie dreva s veľmi dobrou stabilizáciou farieb exotických drevín, hebkosť a teplo dreva pod vašimi nohami, Pullex Teaköl – jednoducho a bez rizík ošetrite svoj záhradný nábytok týmto olejom.

Keďže neobsahuje biocídy je vhodný aj do interiéru. Zistíte sami, aké je to s nami jednoduché!


Téma vydania

Rekonstrukcie

rozvodov médií v dome ROZVODY MÉDIÍ (VODA TEPLÁ ČI STUDENÁ, PLYN, VYKUROVACIA VODA...) SA PO BUDOVÁCH ROZVÁDZAJÚ POMOCOU TRUBKOVÝCH ROZVODOV A V STARŠÍCH RODINNÝCH DOMOCH SA BUDOVALI V RÔZNYCH OBDOBIACH. zaujíma ho prístup k hlavným rozvodom, skúma možnosti upevňovania potrubí, umiestnenie a prístupnosť uzáverov, umiestnenie a upevnenie vodomeru, možnosti riešenia dilatácií a vytvorenia nových inštalačných priečok či iné súvisiace problémy. Po vyhodnotení stavu domu a potrebných kapacít jednotlivých médií sa dá naprojektovať systém rozvodov technického zariadenia, ktorý by mal byť výhodný z hľadiska ceny materiálu (efektívne trasovanie) ako aj z hľadiska rýchlosti a ceny montáže.

I

ch technický stav je väčšinou pre súčasné potreby nevyhovujúci, nakoľko ich vek je 30 a viac rokov. Rekonštrukcia rozvodov týchto médií môže byť vyvolaná aj „dožitím“ materiálu, z ktorého boli realizované alebo je ich kapacita už nedostatočná a nestačí dnešnej prevádzke. Každý dom je iný, a preto pri rekonštrukcii rozvodov musíme posúdiť nielen ich stav, ale aj stav zariadení, armatúr, dokonca aj konštrukcií domu. Rozdielne predpoklady vyžadujú individuálne poradenstvo, správne naprojektovanie rekonštrukcie a presnú realizáciu rekonštrukčných prác. Staršie rozvody treba obnoviť, rekonštruovať alebo opraviť podľa dnešných platných noriem, zákonov a vyhlášok. Treba rešpektovať aj ostatné právne predpisy a normy, napr. o bezpečnosti práce, pretože pri vyberaní starých inštalácií hrozí aj nebezpečie úrazu, ak ich nedokonale odpojíme od uličnej prípojky či rekonštruovaný objekt neodpojíme od el. energie atď.... Pred začiatkom zhotovovania projektu rekonštrukcie inštalačných rozvodov sa musí projektant najprv zoznámiť s podmienkami stavby. Zistí, kde sú voľné priestory na vedenie nových rozvodov,

70

1_2013

Najčastejšie príčiny porúch Poruchy starších rozvodov môžeme rozdeliť do troch základných skupín. Sú to predovšetkým mechanické poruchy, napríklad prasknutie potrubia, čo sa najčastejšie stáva vtedy, ak sa rozvod zaťaží zeminou, novou konštrukciou alebo po náraze kameňa pri zasypávaní prípojky. Rozvod môže popraskať aj vtedy, ak je zaťažovaný mrazom alebo vysokými teplotami pri nedostatočnom krytí zeminou. Ochranu zabezpečíme tepelnou izoláciou a dostatočnou hĺbkou uloženia. Dosť veľkým problémom sú aj veľké priehyby potrubia, ktoré sú najčastejšie spôsobené jeho príliš veľkou hmotnosťou a malým množstvom podpier. Ochrana proti tejto poruche spočíva v navrhnutí správneho rozostupu podpôr podľa druhu materiálu. Na rozvody vplývajú nežiaduce vplyvy aj zvnútra, a to hlavne korózia, ktorá môže byť spôsobená chemickým zložením rozvodných rúr. Rozvod

môže byť tiež zaťažený inkrustáciou najmä pri drsnosti vnútorných častí potrubia, preto vyberáme materiály s hladkým povrchom. Tretím vplyvom je morálne zostarnutie a dožitie použitého druhu materiálu, z ktorého boli inštalácie realizované. Opravy rozvodov Pri oprave častí rozvodov je dôležité presné určenie príčiny poruchy. Odporúča sa použiť rovnaký materiál, ako bol pôvodný. Ak vkladáme do potrubia nové časti z iného materiálu, treba postupovať veľmi obozretne. Hlavne musíme posúdiť dôsledok reakcie materiálov sústavy na nový materiál (napr. pri kombinácii medi a pozinkovanej ocele dochádza ku korózii). Oceľ a liatina Pri oprave oceľového potrubia prerežeme rúru v mieste poškodenia na dva odrezané konce natočíme závity a novú rúrku naskrutkujeme jednou stranou do nátrubku v potrubí a na druhom konci rúrky sa spojenie upraví pomocou tzv. holendra. Na opravu kovových potrubí môžeme použiť opravovacie lepiace pásy, ktoré utesnia otvory spôsobené najčastejšie koróziou. Ak sa prejaví inkrustácia, treba potrubie vymeniť! Niekedy oprava spočíva v tom, že do pôvodného potrubia sa vloží nové polyetylénové. Prasknuté liatinové potrubie sa nedá zavariť, preto musíme jednotlivé hrdlové či prírubové rúry vymeniť. Prírubové rúry sa dajú ľahko rozobrať a poškodený kus nahradiť, zatiaľ čo liatinovú hrdlovú rúru


SCHÉMA VNÚTORNÉHO VODOVODU 1 verejný vodovod 2 uličný uzáver 3 vodovodná prípojka 4 uzáver 5 vodomer 6 hlavný uzáver vnútorného vodovodu 7 výtokový ventil na kontrolu funkcie spätného ventilu 8 spätný ventil 9 výtokový ventil na odvodnenie potrubia 10 oceľová chránička 11 ležaté potrubie 12 stúpacie potrubie 13 pripojovacie potrubie 14 výtokový ventil 15 privzdušňovací a odvzdušňovací ventil

treba preseknúť a nahradiť novou kratšou rúrou a kusom rúry s hladkými koncami a s presuvkou. Plast V prípade plastových rozvodov urobíme opravu vlepením novej rúrky. Postup opravy rúrok z PVC je veľmi jednoduchý. V prípade len malej poruchy rozvodu, spôsobenej mechanickým poškodením, najprv uzavrieme prítok vody, médium vypustíme z rúrky a necháme ju niekoľko hodín sušiť. Potom do otvoru nanesieme lepidlo a silne pritlačíme na poškodené miesto plastový pásik. Ak je poškodenie rozsiahlejšie musí sa časť rúrky vybrať a oba konce sa musia spojiť pomocou vlepeného nátrubku. Ak taký spôsob nie je možný, použijeme kúsok novej rúrky a dva nátrubky. Ak je poškodený spoj, potom najbezpečnejšou opravou je metóda vybratia spoja a vlepenie nového s rúrkou a nátrubkom po oboch stranách. Ak pri rekonštrukcii nedôjde k výmene rozvodov, treba si uvedomiť, že nečistoty zo starých potrubí sa môžu postupne uvoľňovať a spôsobovať tak zanesenie ventilov či novo inštalovaných zariaďovacích predmetov. Rekonštrukcia vykurovania Pri rekonštrukcii vykurovania musíme dodržať určitý postup. V rámci posúdenia tepelnotechnických parametrov stavebnej konštrukcie sa zistí, či dom spĺňa požiadavky STN 730540 :2012. Ich nesplnenie spôsobí vysoké prevádzkové náklady. Tepelné straty sa vypočítajú v zmysle STN 06 0210. Po vypočítaní ročnej spotreby tepla pre priemernú vonkajšiu teplotu vo vykurovacom období a počet vykurovacích dní sa nadimenzuje potrebný výkon kotla a navrhnú sa nové vykurovacie telesá alebo sa pre existujúce vykurovacie telesá (ak sú v dobrom technickom stave a chceme si ich nechať) navrhnú vhodné termoregulačné ventily. Podľa lokality alebo vlastných požiadaviek a možností si zvolíme palivovú základňu (tuhé, kvapalné či plynné palivo alebo elektrickú energiu) a na základe toho potom volíme zdroj tepla. Pre jeho umiestnenie hľadáme najoptimálnejšie miesto, aj z pohľadu bezpečnosti, pri prevádzke. Najmä dbáme na normou stanovené bezpečné vzdialenosti od predmetov z horľavých hmôt. Táto vzdialenosť je závislá od stupňa horľavosti každej hmoty. Ak by sme nový kotol montovali do starého vykurovacieho okruhu, systém musíme dôkladne

VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 1 stoka 2 priečny rez stokou 3 hranica parcely 4 kanalizačná prípojka 5 čistiaca šachta 6 zvodné potrubie 7 lapač strešných splavenín 8 koleno s pätkou 9 odpadové potrubie 10 pripojovacie potrubie 11 vetracie potrubie 12 ventilačná hlavica

prečistiť. Robíme to pridaním špeciálnej čistiacej chemikálie do rozvodu. Prípravok sa riedi na výrobcom predpísanú koncentráciu a v systéme sa nechá približne 2 týždne cirkulovať. Môže sa to robiť aj za chodu kotla, v zime aj v lete, potrebné je len zabezpečiť pravidelné cirkulovanie vody obehovým čerpadlom. Potom sa celý systém vypustí a prepláchne. Prečisťovanie výrobcovia kotlov odporúčajú aj vtedy, keď treba dodatočne vyčistiť zanesený kotol. Pri rozhodovaní a výbere vykurovacieho média je vždy potrebné zvažovať všetky možné alternatívy. Často vyberáme podľa súčasnej situácie, ale zabúdame na predpokladaný vývoj na trhu energií (tepelné čerpadlá versus plynové kotle), plány plynofikácie v danej lokalite, prípadne používanie skvapalnených uhľovodíkových plynov či možnosť pripojenia na rozvod elektrickej energie. Kanalizačné potrubie Kanalizačné systémy boli realizované v predchádzajúcom období z kameninových rúr, neskôr z plastových. Medzi potrebné opravy kanalizačného systému patrí utesňovanie rúrových spojov, spojov medzi zriaďovacími predmetmi a potrubím, výmena chybných častí, utesňovanie trhlín, čistenie upchatých potrubí, zachytávačov a vpustov, opravy a výmena zriaďovacích predmetov a ich častí, utesňovanie uzáverov - viek, čistiacich otvorov, obnova izolácií, opravy upevnenia, krytia a podobne. Ucelený odpadový systém by mal pri rekonštrukcii kanalizačných rozvodov spĺňať tieto požiadavky: odolnosť voči vysokým teplotám (do 100 °C - splašky z umývačky riadu a práčky), dostatočnú pružnosť materiálu rozvodov, nerozbitnosť pri nízkych teplotách a dôležitá je aj tesnosť hrdiel pri deformáciách. Materiál potrubí by mal mať hladký povrch, zaručenú vodotesnosť a plynotesnosť, nemá podliehať korózii, mal by byť odolný voči kyselinám, bludným prúdom, plesňiam, hnilobe a radónu. Systém by mal mať vysokú životnosť, približne 50 rokov, tiež dobrú odolnosť voči inkrustáciám, t. j., aby malo potrubie vysokú samočistiacu schopnosť. Vhodný je materiál nízkej hmotnosti, ktorý má minimálne priestorové nároky, a tým je uľahčená aj manipulácia s ním. Systém musí byť certifikovaný, aby sme mali zaručenú jeho spoľahlivosť. Rozvod vody Vodovodné systémy sa v minulosti realizo-

SCHÉMA ROZVODU PLYNU 1 verejný plynovod 2 prípojka 3 hlavný uzáver plynu 4 odvodňovacia zátka 5 ležaté potrubie 6 stúpacie potrubie 7 plynomer 8 rozvod 9 spotrebič 10 oceľová chránička

vali z oloveného potrubia alebo z oceľových pozinkovaných rúr. Tieto materiály boli neskôr nahradené systémom z plastových rúr. V prípade vodovodných systémov najčastejšiu poruchu predstavuje prasknutie potrubia, opotrebovanie ventilov, netesnosť uzáverov a poruchy meracích prístrojov. Mali by sme poznať a dodržiavať normu STN 73 6660 Vnútorné vodovody, ktorá platí pre projektovanie, výstavbu, skúšanie a prevádzku vnútorných vodovodov pripojených na verejnú vodovodnú sieť alebo vlastný zdroj vody a tiež STN EN 806. Vodovodná prípojka sa navrhuje správne tak, že za vodomerom by mal byť nainštalovaný mechanický filter, aby sa prípadné mechanické nečistoty nedostali do spotrebičov a spôsobili ich poruchu. Potrubie má byť odolné voči korózii a zanášaniu vodným kameňom, zdravotne neškodné a spĺňať hygienické požiadavky. Montáž systému má byť rýchla, čistá a jednoduchá. Hladký vnútorný povrch rúrky redukuje tlakové straty pri prúdení média na minimum a bráni inkrustácii. Rozvody plynu Plynové rozvody sa zvárali ako oceľové, ktoré boli izolované rôznymi izolačnými materiálmi. Dnes sa na rozvody plynu používajú aj plasty a meď. Inštalačný materiál rozvodov, odberné zariadenia a ich inštalácia musia vyhovovať požiadavkám predpisov a noriem, pretože plynová inštalácia je, tzv. „vyhradené technicjké zariadenie“. Realizáciu rozvodov a montáž zariadení musia vykonávať osoby na túto prácu vyškolené. Po určení bodu napojenia objektu na uličný plynovod by sa malo u dodávateľa plynu dohodnúť miesto osadenia regulačného zariadenia a plynomeru, obvykle je to na stľpiku oplotenia, prístupnom z ulice. Po ukončení montáže jednotlivých rozvodných systémov sa pristúpi ku tlakovým skúškam a revízii tesnosti rozvodov a zapojených zariadení – spotrebičov. Na záver mi dovoľte jednu radu. Rozvody vody, kúrenia, kanalizácie a plynu by nemali byť bez automatických zabezpečovacích zariadení pri poruchách vôbec prevádzkované. Spracované z publikácii edície Stavajte a Bývajte s nami, vydavateľstvo Verso s.r.o. Snímky: archív redakcie

1_2013

71


Firemná prezentácia

Rekonstrukcia vertikálnych rozvodov vody

a kanalizácie v bytových domoch NETESNOSTI, ZATEKANIE, HLUČNOSŤ A MOŽNÉ OHROZENIE BEZPEČNOSTI OBYVATEĽOV – TO SÚ DÔSLEDKY HAVARIJNÉHO STAVU „STÚPAČIEK“ V STARŠÍCH BYTOVÝCH DOMOCH. SANÁCIA VERTIKÁLNYCH POTRUBÍ VODY, KANALIZÁCIE A PLYNU PRETO PATRÍ MEDZI NAJPÁLČIVEJŠIE PROBLÉMY STARŠÍCH NAJMÄ PANELOVÝCH DOMOV... s hliníkom (PEX-AL-PE), ktorý je spájaný bez tesniacich krúžkov mosadznými tvarovkami, a to výnimočnou technológiou pomocou násuvnej objímky, napr. REHAU RAUTITAN. Z pohľadu využívania týchto rúr pre sanácie je dôležité, že sa nepoužívajú žiadne lepidlá ani zváranie. Spájanie sa uskutočňuje mechanickým nasunutím mosadznej objímky na spoj, hydraulické náradie je úplne bezhlučné. Spoj sa vyznačuje vysokou pevnosťou, jednoduchou optickou kontrolou a takmer žiadnym zúžením prietoku na tvarovke. Záruka sa môže vyšplhať až na dobu 10 rokov (napr. výrobok RAUTITAN).

Obzvlášť unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových potrubí predstavuje bezpečnostné riziko. Preto sa táto problematika logicky zaradila medzi priority, ktoré bude musieť v krátkej dobe riešiť väčšina spoločenstiev vlastníkov bytov či bytových družstiev. Vnútorný vodovod Použitie pozinkovaných potrubí je dnes nelogické, na teplú vodu a cirkuláciu úplne vylúčené. Na túto tému už existuje množstvo odborných príspevkov, zároveň samotní dodávatelia pozinkovaných rúr negarantujú vysokú životnosť rozvodov s ohriatou pitnou vodou. Plastové potrubia predstavujú v súčasnosti štandard pre vodovodné rozvody. Plast vo svojich rozmanitých podobách a druhoch má však tiež rozdielne vlastnosti, z čoho vyplývajú aj obrovské rozdiely v kvalite medzi jednotlivými inštaláciami. Podstatný je pritom materiál rúr, ale aj systém spojov plastových rúr. Z hľadiska kvality i životnosti je otázne použitie materiálu PPR, ktorý je spájaný zváraním za tepla, kde poruchy nie sú ničím výnimočným. Odolnosť voči vyšším tlakom a teplotám je u neho zo všetkých bežných plastov najnižšia. Nasledujú štandardné plast-hliníkové systémy spájané kovovými alebo plastovými tvarovkami Press formou lisovania. Tu je slabým miestom tesniaci O-krúžok, ktorý zabezpečuje tesnosť spoja – tento je zdrojom mnohých montážnych chýb a neskorších netesností. Na kvalitatívnej špičke je materiál PEX, resp. kombinácia tohto materiálu

72

1_2013

Systém odhlučnenej kanalizácie RAUPIANO spolu s RAUTITAN-om pre rozvody pitnej a ohriatej vody.

Splašková kanalizácia Podľa prieskumov uskutočnených v krajinách Európskej únie je práve hluk jedna z hlavných príčin nespokojnosti s vlastným bývaním. Jeden z najvýraznejších zdrojov hluku predstavuje práve sanitárne zariadenie s príslušným odpadovým potrubím zo liatiny alebo azbestu či starého PVC. Najväčším miestom vzniku hluku v rámci vnútornej kanalizácie sú hlavné vertikálne vedenia, ktoré rušia často viacerých užívateľov bytových domov zároveň. Viacerí z nás túto situáciu denne zažívajú na vlastnej koži. Bol by preto hriech, keby sa v rámci obnovy bytových domov nevyužila príležitosť na výmenu starej azbestovej kanalizácie a neodstránil sa tento nepríjemný zdroj hluku.


Základy zvukovej techniky Zvuk sa delí na dve zložky – na zvuk šíriaci sa vzduchom a zvuk šíriaci sa hmotou. O zvuk šíriaci sa vzduchom ide vtedy, ak je hluk priamo zo zdroja prenášaný na človeka (napr. hudba a pod.). K šíreniu zvuku hmotou dochádza najskôr v pevnom telese. To je uvedené do kmitania, ktoré je ako zvuk šíriaci sa vzduchom prenesený ďalej na človeka. Ako funguje systém odhlučnenej kanalizácie RAUPIANO Plus? V bežných systémoch pre odvod odpadových vôd sa vyskytuje šírenie hluku hmotou i vzduchom. Stena rúry odpadového potrubia je rozkmitaná prúdením (šírením zvuku hmotou) ako aj zvukmi vznikajúcimi tečením (šírením zvuku vzduchom). Kmitanie je cez upevnenie rúrky prenesené na inštalačnú stenu a ďalej šírené ako zvuk. V odpadových systémoch má ako zdroj hluku výraznú úlohu tak šírenie zvuku vzduchom, ako i hmotou. Preto musia byť pri vývoji zvukovo-izolačného systému domového odpadového potrubia zohľadnené obe tieto zložky. Šíreniu zvuku vzduchom je v systéme RAUPIANO zamedzené použitím špeciálnych zvukovo-pohlcujúcich materiálov so zvýšenou hmotnosťou potrubného systému. Rúrky a tvarovky sú z materiálu PP (zosilneného minerálmi) s hrdlom a tesniacim gumovým krúžkom.

Šírenie hluku z kanalizačného systému a hladiny hluku pri rôznych prietokoch vody s bežnou a odhlučnenou kanalizáciou.

Útlm hluku, ktorý sa šíri hmotou potrubia, ale aj vzduchom, je zabezpečený dvoma hlavnými spôsobmi, ktoré tvoria: 1. Špeciálne zvukovo-izolačné upevňovacie objímky, ktoré sa skladajú z pevnej a voľnej objímky, čím sa zamedzí pevnému spojeniu rúry a steny. 2. Špeciálne protihlukové riešenie vlastného potrubia so zvýšenou hmotnosťou a tlmiacim minerálnym plnivom. Podľa meraní Frauenhoferovho inštitútu pre stavebnú fyziku je subjektívne vnímaná redukcia hluku oproti bežnej kanalizácii niekoľkonásobná. Ani pri maximálnych prietokoch neprekračuje hladina hluku hodnotu 20 dB, čo je pre človeka kritická hranica pre nepríjemné vnímanie hluku. Potrubie sa zvyčajne inštaluje, v prípade bytových a panelových domov, do inštalačnej šachty bez prídavnej zvukovej izolácie. Okrem bytových domov sa systém uplatňuje čoraz častejšie aj v hoteloch, penziónoch či nemocniciach a, samozrejme, v rodinných domoch. Vďaka výborným hodnotám zvukovej izolácie nie je potrebná žiadna dodatočná izolácia odpadového potrubia. Ušetríte teda na materiále, ale predovšetkým na prácnej montáži izolácie. Osobitnou kategóriou je demontáž a likvidácia azbestových kanalizačných potrubí. V prípade tejto činnosť je nutné, aby sa firmy preukázali príslušnými povoleniami od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Navyše musí mať firma potrebné vybavenie od ochranných oblekov, respirátorov až po vzduchové filtračné zariadenie. Kontakty na certifikované montážne organizácie vybavené potrebným náradím, znalosťami, povoleniami štátnych orgánov a predovšetkým skúsenosti. Záujemcom radi poskytneme k dispozícii.

Ing. Igor Krajčovič, REHAU s.r.o. Kopčianska 82 A, 850 00 Bratislava igor.krajcovic@rehau.com Tel.: +421 / 2 / 682 091 49

1_2013

73


Firemná prezentácia

Spolocnost MIBAG sanácie ponúka riesenia

vame čistenie, dekontamináciu, elimináciu zápachov, vysúšanie a odvlhčovanie stien, podláh, stropov ako i celých objektov, meranie vlhkosti, protiplesňové dezinfekčné ošetrenie omietok ako i potrebné stavebno-rekonštrukčné práce. Technické riešenia: Vzniknuté škody je potrebné sanovať odborne a hlavne rýchlo. Môžete sa opýtať: Prečo rýchlo? Dôvodom je snaha o minimalizáciu vzniknutej škody. Z tohto pohľadu je rýchly zásah odbornej sanačnej firmy vykonajúcej tzv. „okamžité opatrenia“ veľmi prospešný. A prečo odborne? Aj keď požiar vyzerá skoro vždy rovnako, nie je jedno, čo horí. Napríklad pri horení umelých látok s podielom PVC (káblová izolácia, držadlá zábradlí, obaly...), olejov, tukov, rozpúšťadiel a pod., vznikajú zdravie ohrozujúce a agresívne horľavé plyny, ako napr. chlorovodík, ktoré pri styku s požiarnou vodou vytvárajú viac či menej koncentrovanú kyselinu chlorovodíkovú. Jej vplyvom sú ohrozené najviac nechránené časti kovov a elektronické komponenty. Vzniká na nich korózia, ktorá sa po hasení požiarnou vodou rýchlo šíri. V zmysle vyššie uvedeného je treba pri posudzovaní škôd po požiaroch a ich odbornej sanácii počítať s tým, že k nebezpečenstvu ich vzniku nedochádza len tam, kde oheň pôsobí, ale aj tam, kde bezprostredne nepôsobí. V prípade vytopenia domov či bytov vodou z vodovodných potrubí (ako aj požiarnou vodou pri hasení), resp. v prípade povodne vykoná-

74

1_2013

Súčasťou ponuky je tiež izolácia rodinných domov, bytov či novostavieb najmä proti vzlínajúcej vlhkosti systémom Vialit MTS-lf ako i odborné poradenstvo. Veríme, že našu pomoc nebudete nikdy potrebovať, ale pre prípad, keby niečo... Naša tiesňová telefónna linka je: 0800 103 090.

MIBAG sanácie, spol. s r. o. Furmanská 3, 841 03 Bratislava 02/64 36 07 51, 0902/96 42 20 info@mibag.sk, turcany@mibag.sk www.mibag.sk, www.mibag.at Dekontaminačné a čistiace práce po požiari Sanácia škôd spôsobených požiarom a vodou Stavebné rekonštrukcie objektov poškodených požiarom a vodou Vysúšanie stien stropov, podláh, likvidácia plesní, meranie vlhkosti Stavebná činnosť Údržba priemyselných strojov a zariadení Konzultačná a poradenská činnosť


Firemná prezentácia

Kvalitné bývanie bez problémov VŠETKO MÁ SVOJ VÝZNAM, SPRÁVNY MATERIÁL, VHODNÁ TECHNOLÓGIA, AJ OPTIMÁLNE FINANCOVANIE. financie aj bez sporenia a bez čakania. Dnes možno ešte nie ste klientom Wüstenrot stavebnej sporiteľne, no už zajtra môžete aj vy požiadať o medziúver.

Rôzne sanácie, opravy a renovácie domov majú jedno spoločné – potrebu financií. A práve v tom vám pomôže Wüstenrot stavebná sporiteľňa – poskytne finančné riešenie rýchlo a výhodne.

Úver, na ktorý máte Čerpať môžete až do 200 000 € na osobu. Ak potrebujete 2 700 € až 20 000 € vo Wüstenrote vám stačí úver zabezpečiť vinkuláciou životného poistenia alebo poistením dlžnej sumy. A medziúver dostanete už za 1,69 % p.a., fixne na 2 roky. Bez obáv, ďalšie 2 roky je úrok stále zvýhodnený (3,99 % p.a.) a máte aj možnosť vybrať si medzi kratšou a dlhšou dobou splatnosti. To je medziúver Akurát Super – trefa do čierneho. Zvlášť vtedy, ak chcete mať istotu – vo Wüstenrot sta-

Mini úrok a maxi garancia Financujte obnovu či rekonštrukciu domu spôsobom, ktorý je dostupný a spoľahlivý. Stavebným úverom alebo medziúverom. Právny nárok na stavebný úver máte len v stavebnej sporiteľni. Garanciu úroku na celú dobu splatnosti máte opäť len v stavebnej sporiteľni. Vklady úročené 2 % p.a. (plus štátnou prémiou) a následne stavebný úver za 3 % p.a. dostanete iba vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni. S medziúverom získate

vebnej sporiteľni presne viete, koľko vás to bude stáť, od prvej splátky až po poslednú. Prerábajte dom, neprerobte finančne Preto, ak chcete financovať bývanie výhodne, navštívte Wüstenrot stavebnú sporiteľňu, ktorá vám garantuje nemenné podmienky na desiatky rokov, dokonca i počas krízy. Viac na infolinke 0800 111 123 a www.wuestenrot.sk.

ROZMÝŠĸATE, þO MÔŽETE FINANCOVAŗ ZO STAVEBNÉHO SPORENIA? Bežné úÿely

12

14

4 18 acie

13

5

1

8

16

15 6

9

11

14

15

12

17

7

www.wuestenrot.sk

13

3

10 2

ne

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Stavebné práce a prvky Podlahy Izolácie Strechy a strešné krytiny Klampiarske práce Vodoinštalácia Kanalizácia Elektroinštalácia Plynoinštalácia

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Vykurovanie Povrchové úpravy Vzduchotechnika Výplne otvorov Zasklievanie Prvky bezpeÿnosti Vnútorné zariadenie Meracia technika Ostatné

Špeciálne úÿely

Úprava domu alebo bytu na bezbariérový Prestavba nebytových priestorov na byt 16 Alternatívne zdroje energie (pre potreby bývania) Získanie energetického certiÀkátu rodinného alebo bytového domu Drobné stavby súvisiace s rodinným domom ne

Vo Wüstenrote robíme všetko preto, aby bol váš domov taký, aký ste si ho vysnívali


Téma vydania

Opravovat starý komín alebo nie? TÚTO OTÁZKU SI KLADU VŠETCI, KTORÝCH ZASTIHLA SITUÁCIA, KEĎ PRI INŠTALÁCII MODERNEJŠIEHO ZDROJA TEPLA MUSIA OVERIŤ BEZPEČNOSTNÝ STAV STARÉHO KOMÍNA PRE JEHO ĎALŠIE POUŽÍVANIE ALEBO RIEŠIA JEHO HAVARIJNÝ STAV, KTORÝ SA ČASTO PREJAVUJE ČIERNYMI ALEBO VLHKÝMI FĽAKMI.

V

nedávnej dobe sa používali murované komínové telesa, bez vnútornej vložky alebo s azbestocementovou vnútornou vložkou či kameninovou, ak sa staval či rekonštruoval komín pri zavádzaní plynového vykurovania. Toto obdobie bolo cca pred 30 rokmi v čase plynofikácií obcí v tzv svojpomocných „Akciách Z“. Stav takýchto komínov teda zodpovedá ich veku! V akom stave je komín „Majitelia“ takýchto komínov musia mať na zreteli, že oba typy – vyššie spomínaných – komínov sú už technicky nevyhovujúce, sú na hranici (ak nie po) svojej životnosti a stávajú sa nebezpečnou konštrukciou z pohľadu požiarnej bezpečnosti. Potrebu rekonštrukcie nám starý murovaný komín „oznámi“, napríklad prienikom spalín – dymu - do interiéru. Častým prejavom havarijného stavu býva vlhnutie komína v ochladzovanej časti na pôjde alebo podkroví, ktoré sa prejavuje zmenou farebnosti povrchu komína. Veľmi častým prejavom býva deštrukcia komínového ukončenia nadstrešnej časti - vrchné časti komína sa rozpadajú v dôsledku pôsobenia vlhkosti a poveternostných podmienok. Ani

Ukážka klampiarskeho komína I. - bez revíznych dvierok, bez zberu kondenzátu. V cene 1000 €.

76

1_2013

Ukážka klampiarskeho komína II. - nitovane spoje, neznamy kov a nedodržaný odstup od horľlavých časti stavby. Predložený certifikát na komín z prefabrikovaných dielcov.


betónové dosky použité ako prekrytie – uzáver hlavy komína – nie sú večné. Betón zvetrá pod náporom prírody a dymu, ktorý vždy obsahuje CO2, pričom tento plyn spôsobuje karbonizáciu betónu. Čo všetko je potrebné urobiť s komínom, aby ste doňho mohli pripojiť spotrebič „svojich snov“? To vám povedia odborníci pracujúci v oblasti komínov. Dôverujte osvedčeným firmám, ktoré v oblasti komínov pracujú už viac rokov. Dnes existuje veľa spoločností založených pred pár rokmi, ktoré v čase stavebného boomu hľadali možnosti uplatnenia, ich skúsenosti sú pre krátkosť času nedostačujúce. Aj zásahy na komíne nechajte na odborníkov. Aby ste získali aspoň základný prehľad, ako sa rozhodovať pri otázke rekonštrukcie komínov, ponúkame vám nasledujúce informácie. V okolí komína cítiť dym a spaliny Ak dôjde k tomuto javu a komín nie je omietnutý, je potrebné teleso komína obnoviť – vyškárovať - všetky horizontálne a vertikálne spojovacie škáry tvaroviek, z ktorých je komín postavený. Prácu zverte odborníkovi, pretože musí byť urobená dokonalo tak, aby každé miesto uniku spalín bolo vymazané kvalitnou maltou (baukléber z pár eur nie je vhodný). Ak sa jedná o teleso omietnuté, hľadanie miesta úniku spalín bude jednoduché. Prejaví sa začiernením okolia výfuku spalín. Riešením je obiť omietku v okolí praskliny až na tehlu, miesto praskliny precízne vyškárovať a následné omietnuť. Kominár vie, aký typ malty môže použiť, pretože obľúbené „bauklébery“ sú určené na iné práce - nie na stavanie či opravovanie komínov! V súvislosti s pravidelnými ročnými prehliadkami komínov musím povedať jednu poznámku: Pozor na túto skutočnosť! Kominár – revízny technik – má právo od vás požadovať aby komínové teleso v podkroví bolo omietnuté. Je to potrebné urobiť, pretože je to požiadavka z titulu bezpečnosti konštrukcie krovu proti prieniku iskier do podkrovia a aj kvôli „papierom“, keďže bez dokladu o vykonaní kontroly a revízie komína, napríklad neskolaudujete stavbu aj keď sa jedná o neobývané podkrovie. Oveľa horšie by však bolo, keby ste vďaka neomietnutému komínu spôsobili požiar vlastného domu. A ak nemáte doklad o pravidelnej revízii komína, poisťovňa vám neuhradí nič. Rada teda znie: Komín omietnuť a znížiť tak riziko požiaru. Decht na stene, vlhké škvrny V dnešnej dobe, podľa požiarnych aj hygienických predpisov, musí mať každé komínové teleso vnútornú vložku tepelne a dilatačné oddelenú od komínového plášťa. Ak takú vložku komínové teleso nemá, so zmenou pôvodne pripojeného spotrebiča (obvykle už inštalujeme oveľa kvalitnejší spotrebič, s nízkymi teplotami spalín, a preto oveľa efektívnejší) dochádza ku kondenzácií spalín v komínovom prieduchu. Takto vzniknutá vlhkosť nesteká po stenách tesnej vložky, ale vsakuje sa do starého komínového plášťa tvoreného klasickou plnou pálenou tehlou. Nakoľko tehla má pórovitú štruktúru, decht tvoriaci sa z kondenzátu vsiakne do celej šírky tehál, vytvorí výkvety a fľaky na vonkajšom plášti komínového telesa. Prenikne aj do omietok a porucha sa prejavuje čiernou zapáchajúcou plochou. Ak máte postavený komín z dierovanej tehly (boli označované ako CDM), nemali byť použité na stavbu komína! Aj v prípade takéhoto komína je prejav dechtovania totožný ako v prípade komína z plnej tehly. Pre vlastnú bezpečnosť takýto komín nepoužívajte a ani neuvažujte nad jeho rekonštrukciou!!!

späť. Pýtate sa prečo? Decht je nasiaknutý v celej štruktúre muriva komína, a keďže komín ďalej používame, stále do muriva „vteká“ kondenzát a decht sa neustále obnovuje. Poslednou alternatívou je zbúrať cely komín a postaviť novy. Aký a ako? K tomu sa dostaneme neskôr. Starý komín, nový spotrebič Ak je staré komínové teleso v stave, kedy jeho povrch nie je poškodený, je kompletne omietnutý stačí už len splniť podmienku aktuálnej legislatívy. Komínové teleso musí byt viacvrstvové s vnútornou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa. S určitosťou možno povedať, že rozmery vnútorného prieduchu starého komína nebudú dostačujúce pre plánovaný spotrebič a inštaláciu nového dymovodu. Pre tento prípad je potrebne komínové teleso upraviť. Vnútorný otvor pre komínovú vložku je možné vyfrézovať. Komínová fréza v rukách odborníka umožní odobrať až 1/3 plášťa komína, teda tehly. Firma, ktorá vám takto upravuje komínové teleso by mala mať dostatok skúsenosti a hlavne by mala byť poistená pre prípad, že rotujúca hlava frézy poruší alebo až vyvalí kus komína a prach spolu so sadzami znepríjemnia bývanie na niekoľko nasledujúcich dni. Vy, ako užívateľ, musíte byť samozrejme na takúto možnosť tiež vnútorné pripravený. Nikto vám nevie a nemôže garantovať, že k takejto situácii nedôjde. Po rozšírení prieduchu môže nasledovať vložkovanie komína. Ako vnútorná vložka sa v súčasnosti používa pevná nerezová rúra, najlepšie s hrúbkou steny 0,5 mm alebo 1 mm. Dajte si však pozor na lacné riešenie z hliníka, ktoré sa už nesmie používať! Rovnako nie je vhodné ani riešenie, kedy ako spoj slúži len jednoduché zasunutie rúry do rúry, bez systémového spoja. Zabezpečenie spoja nitmi tiež nie je dobré. Je to lacné, ale nie bezpečné riešenie. Netesný spoj totiž prepúšťa spaliny, a tým aj sadze mimo vložku. Stačí silný, hnaný dážď, ktorého kvapky stečú po rúre k miestu úniku sadzí a máme dechtujúci kondenzát. O jeho následkoch sme si už písali v predchádzajúcich častiach článku. Ešte jedna poznámka: fréza môže spôsobiť aj prasklinu telesa a ak nám z netesného dymovodu uniká CO2, tak prasklinou vnikne do obytných izieb kadiaľ teleso komína prechádza. CO2 vzniká pri nedokonalom horení, nie je ho cítiť, a tak sa pri jeho vysokej koncentrácii môže stať to najhoršie! Vyhnite sa tiež riešeniam, keď sa použijú ohybné flexovložky. Každý ohyb „slúži“ ako ideálne miesto na zachytenie sadzí alebo kondenzátu. Kondenzát rúru postupom času rozožerie. Sadze sú tiež nebezpečné, pri svojom vyhorení (v rúre sú teploty cca 1400 °C) zničia vnútornú vložku. A môžete znova vložkovať. Dôverujte systémovým riešeniam, s overeným tesným spojom, na každý spoj použite sponu v tvare objímky. Takto zostanú spaliny tam, kde majú byť. Prúdia vo vnútri komínovej vložky. A váš komín bude bezpečný nielen navonok, ale aj vo vnútri. Dôležité upozornenie: Aj medzi odborníkmi – kominármi – sa nájdu „čierne ovce“, ktoré vás presvedčia, aby ste sa rozhodli pre jednoduché a lacné riešenie, ktoré je nebezpečné. Presvedčia vás, že stačí tenká 0,4 mm hrubá vložka, že stačí spomínané jednoduché zasunutie a zabezpečenie 2 – 3 nitmi. Požadujte certifikáty a certifikovaný tovar – vopred. Nie až nakoniec, keď už

Ako pomôcť takému komínu? Prvé, čo si musíme uvedomiť, žiaľ stále sa to zanedbáva, je fakt, že tehly sú nasiaknuté dechtom! Čo človeka neznalého veci napadne ako prvé (?!) – jednoduché – zamaľovať. Nepomôže. Druhým „dobrým“ nápadom je obiť omietku, troška obiť tehlu, nanovo omietnuť, omietku vylepšiť vodným sklom - tiež nepomôže! Po roku je fľak

1_2013

77


Téma vydania

je všetko vyplatené a namontované. Predídete tým neskorším problémom. Na Slovensku sa v takýchto prípadoch veľmi často domáhame svojho práva, a ešte ťažšie získavame späť vyplatené peniaze za nekvalitnú prácu a nekvalitný materiál. Takisto, ak nájdete klampiara, ktorý vás presviedča, že jeho komín je dostačujúci, žiadajte certifikát. Overte si či to, čo vám ponúka môže byť (naozaj) zabudované do komína. Požiar domu nie je vôbec lacná záležitosť. Fotografie ukazujú práve taký prípad, kedy klampiar zneužil certifikát spoločnosti ponúkajúcej kvalitné komínové telesá a dodal „svoj“ výrobok. Každá komínová vložka od kvalitného výrobcu je označená, jej pôvod sa dá zistiť a stačí jeden telefonát výrobcovi, kde zistíte, čo kupujete. Keď nevyhovuje starý, pomôže nový Ak teda nechcete opravovať a upravovať starý komín vložkovaním a dispozícia domu či umiestnenie spotrebiča to umožňuje, môžete postaviť nové komínové teleso. Je niekoľko možnosti voľby: použiť trojvrstvový komín s tvárnicami z betónu a tepelne izolovanou keramickou vložkou. Ide o výhodné riešenie, vďaka životnosti a odolnosti vložky aj pri vysokých teplotách spalín. Použitie certifikátom overenej kvality keramickej vložky vám zaručí bezpečnosť aj kvalitu bývania na dlhé roky. Aj tu si však dajte pozor na to, čo vám dodávateľ ponúka. Dôkladne porovnávajte, lebo tvrdenie, že ich výrobok je vlastne to isté, čo ponuka líder na trhu, je často hrubým zavádzaním. Napríklad tvrdenie, že komín je certifikovaný - áno, môže byť, ale len na suchú prevádzku, preto môže nastať veľký problém, ak bude v komíne vznikať kondenzát od spalín kondenzačného kotla a vložka je certifikovaná na iný typ vlhkosti a táto spôsobuje problémy. Vlhkosť bude vnikať do komína cez komínovú hlavu nad strechou, a tak sa bude tvoriť kondenzát. Problémom sú tiež pripojovacie kusy dymovodu od spotrebiča. Ak sú lepené a priamo oproti zaústeniu, tak prasknutie takéhoto kusa v komíne je predprogramované. Z dôvodu bezpečnosti proti požiaru

nasleduje finančné náročná oprava komína. Druhou voľbou je stavba, skladačka, viacvrstvového kovového komína z antikorovej ocele. Môže byt súčasťou interiéru, ale je možné ho postaviť aj popri fasáde alebo na fasádu. Bez mokrého procesu výstavby, vďaka systémovým komponentom (lebo už vieme, že nesystémový komín od klampiara nedáva zmysel) je komín veľmi rýchlo pripravený na prvé zakúrenie. Viacvrstvové komínové systémy z antikorovej ocele, napríklad Schiedel ICS sú tým najefektívnejším riešením pre svoju estetiku, rýchlosť stavby či efektivitu prevádzky, ale hlavne bezpečnosť. Komínový systém ICS je univerzálny dvojplášťový antikorový systém s priebežnou tepelnou izoláciou. Skladá sa z vnútornej antikorovej vložky s laserovým zvarom z vysokokvalitnej antikorovej ocele 1.4404, ktorá zabezpečuje ochranu pred koróziou a poskytuje bezpečnosť pri vyhorení sadzí. Požadovanú tepelnú ochranu ponúka špeciálna tepelná izolácia s hrúbkou 25 alebo 50 mm, ktorá je vyrobená bez použitia lepidiel. Pri vysokých teplotách vykazuje vynikajúce izolačné vlastnosti, čím ponúka požadovanú tepelnú ochranu pre vnútorný dymovod, ktorý v priebehu niekoľkých minút získa optimálne prevádzkové teploty a spaliny sú rýchlo a bezpečne odvedené od spotrebiča. Prostredníctvom kvalitnej izolácie komína ICS možno zamedziť nežiaducim tepelným stratám z výkonu spotrebiča. Vonkajšie opláštenie komínového systému je z estetickej vysokoleštenej antikorovej ocele. Aj preto je Schiedel ICS vhodný nielen ako exteriérový, ale aj ako interiérový architektonický prvok. Určený je pre rodinné domy, zimné záhrady i priemyselné stavby. Kompatibilita prvkov a ich nižšia hmotnosť zaručujú jednoduchú a rýchlu montáž. Montáž komína je bezpečná vďaka systému spoja prostredníctvom hrdla a spôn s dvojitým skrutkovaním. Konštrukcia spoja vnútorných vložiek zabezpečuje ich vzájomnú dilatáciu. Výhodou komína Schiedel ICS je možnosť inštalácie na stenu, ale aj na podlahu, pričom nie sú potrebné základy. Po ukončení inštalácie je komín schopný okamžitej prevádzky. S komínovým systémom ICS možno získať bezpečný odvod spalín zo spotrebičov na tuhé, plynné aj kvapalné palivá. Komín ICS predstavuje spojenie príjemného vzhľadu a techniky do jedného funkčného a architektonicky výrazného stavebného celku. Použitie overeného systému je zárukou bezpečného bývania Násilná rekonštrukcia starého a nevyhovujúceho komína nemusí byť tou správnou voľbou. Potrebné je zvážiť, ktoré riešenie je pre vás, nielen finančne, zaujímavé. Životnosť a bezpečnosť stavby a bezpečnosť vašej rodiny sa nedajú zaplatiť. Ing. Maroš Plško

78

1_2013


VYRÁBA A DODÁVA KOMÍNOVÚ TECHNIKU Z VYSOKOLEGOVANÝCH NEHRDZAVEJÚCICH OCELÍ. Jednoduchý spôsob spájania a nízka hmotnosť jednotlivých dielov výrazne zjednodušujú a skracujú čas montáže.

KAMINODUR ® ERS

KAMINODUR ® SRS

Trojvrstvový komínový systém. Zvlášť vhodný pre výstavbu kompletných komínov umiestnených na vonkajšej fasáde budovy. Vyrába sa v priemeroch DN 113 až DN 800, v dĺžkach 250, 500 a 1000 mm.

Stavebnicový komínový systém vhodný pre sanáciu alebo zmenšenie prierezu jestvujúcich komínov. Vhodný pre odvod spalín od spotrebičov na plynné, kvapalné a tuhé palivá. Vyrába sa v priemeroch DN 113 až DN 800 v dĺžkach 250, 500 a 1000 mm.

KAMINODUR ® EAD Pretlakový trojvrstvový komínový systém. Vhodný pre odvod spalín od spotrebičov na plynné a kvapalné palivá s nízkou výstupnou teplotou spalín od 40 °C do 200 °C a pretlakom do 200 Pa. Vyrába sa v priemeroch DN 80 až DN 600, v dĺžkach 250, 500 a 1000 mm.

RIGOFORM ® FLEX Pružné komínové vložky tvoria spolu s vybranými dielmi KAMINODUR ® SRS kompletný systém pre sanáciu alebo zmenšenie prierezu jestvujúcich komínov. Sú vhodné na odvod spalín od spotrebičov na plynné a kvapalné palivá. Vyrábajú sa v rozsahu priemerov do DN 113 do DN 600.

KAMINODUR ® AGS Kompletný stavebnicový komínový systém určený pre sanáciu jestvujúcich komínov. Vhodný pre odvod spalín pretlakom do 200 Pa od spotrebičov na plynné a kvapalné palivá s nízkou výstupnou teplotou spalín od 40° do 200 °C. Vyrába sa v priemeroch DN 70 až DN 600, v dĺžkach 250, 500 a 1000 mm.

KAMINODUR ® SRS-RU Kompletný stavebnicový komínový systém určený pre zhotovenie spoločných komínov slúžiacich k odvodu spalín od viacerých spotrebičov s prevádzkou nezávislou od vzduchu v miestnosti (turbokotlov). Na spoločný komín môže byť pripojených max. 10 spotrebičov. Na jednom poschodí môžu byť do spoločného komína pripojené až 4 spotrebiče.

PONÚKA TECHNICKÚ A PORADENSKÚ ČINNOSŤ Ponúkame technickú a poradenskú činnosť v oblasti stavieb, montáže, prevádzky a bezpečnosti komínov.

Witzenmann Slovakia, s.r. o. Továrenská 1 976 31 Vlkanová, Slovakia Tel.: +421 - (0)48 - 471 10 00 Fax: +421 - (0)48 - 471 10 23 Tím TGA: +421 - (0)48 - 471 10 15 E-mail: vwi@witzenmann.sk www.witzenmann.sk


Firemná prezentácia

Den Braven predstavuje Lepiaci a stierkový tmel QUARTZ FASÁDA Je suchá cementová lepiaca a stierková zmes určená na kompletný proces zatepľovania fasád KZS, tj. lepenie tepelnoizolačných materiálov ako fasádneho polystyrénu EPS (expandovaného), XPS (extrudovaného polystyrénu), izolačných dosiek z minerálnych vlákien na murivo a fasádu. Používa sa na celý proces stierkovania, t.j. vkladanie armovacej mriežky (perlinky) na tieto tepelno izolačné materiály, a tak vytvára ideálny podklad na finálnu úpravu aplikáciou dekoratívnych omietok. Ďalej sa používa v kombinácii s armovacou perlinkou na renováciu starých popraskaných omietok. Nie je vhodná na kovové a plastové podklady a ďalej na podklady z dreva a na báze drevnej hmoty! Približná spotreba 3 – 6 kg/m2 pri lepení izolantu (podľa rovnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m2 pri hr. 1 mm pri nanášaní základnej výstužnej vrstvy. Faktor difúzneho odporu μ ≤ 30

Čistič fasády CLEAN Ak sa na murive, omietke alebo zatepľovacom systéme objavuje biologické napadnutie (plesne, riasne a i.), je nutné použiť Čistič fasády CLEAN. Vodou zriedený prípravok 1 : 9, sa aplikuje na suchý povrch pomocou štetca, valčeka alebo striekacej pištole do štruktúry fasády. Ošetrovaný povrch sa nechá dôkladne nasiaknuť prípravkom a po cca 60 minútach pôsobenia prípravku sa biotické nečistoty mechanicky odstránia (kefou namočenou v tomto prípravku alebo vysokotlakovým čističom). Z 1 kg tohto koncentrátu je možné ošetriť až 30 – 50 m2 plochy.

Likvidátor plesní s dlhodobým účinkom Pre likvidáciu plesní na stenách, stropoch, okolo vaní, umývadiel, kuchynských liniek, okien a dverí. Odstráni pleseň z betónu, kameňa, omietok a stavebných materiálov. Pôsobí likvidačne i preventívne proti plesniam, mikroskopickým vláknitým hubám, riasam, lišajníkom, kvasinkám a baktériám. Plesne sa pred postrekom neodstraňujú, aby nedošlo k rozptýleniu nebezpečných výtrusov. Likvidátor plesní je možné pridávať do maliarskych, vodou riediteľných farieb v množstve 25 - 50 ml na 1 kg náterovej hmoty. Bez obsahu ťažkých kovov. Bez obsahu organických rozpúšťadiel

80

1_2013

Ochrana fasád PREVENT Aby investícia do novej fasády, omietok, stierok mala dlhodobú preventívnu ochranu, odporúča sa použiť prísadu do omietok fasád PREVENT. Dávkuje sa priamo do hmoty alebo sa aplikuje postrekom minerálnych stavebných materiálov. Cháni ich proti vzniku plesní, baktérií, rias, kvasiniek a iného biologického napadnutia. Je určená do exteriérov a interiérov. Riedený prípravok sa aplikuje štetcom alebo striekacím zariadením. Riedi sa vodou 1:9 až 1:19. Výdatnosť je až na 100 m2 plochy. Bez obsahu ťažkých kovov.


Dokonale sanované

Zachovávať hodnoty

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/507 66 51 Systémové riešenie pre vlhké a zasolené murivo Baumit Sanova sú optimálne sanačné systémy, vhodné na ozdravenie vlhkých a zasolených murív. urív. Sanačný systém Baumit WTA bol vyvinutý špeciálne na sanovanie historicky cenných objektov a zodpovedá požiadavkám WTA. Systematicky navzájom zosúladené omietkové vrstvy sú zárukou zdravých a trvácnych stien. osvedčené a certifikované systémy v súlade s ochranou pamiatok vysoká životnosť

Stavajte a bývajte s nami 1 2013  

Publikácia o aktuálnych témach v stavebníctve a bývaní.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you