Page 1

4/2013 ročník XIX.

časopis o stavebníctve a kultúre bývania

príloha

Seriál DREVOSTAVBY

www.domabyt.sk

www.antar.sk

Ako obnoviť

panelák

ČERSTVÝ VZDUCH V DOME bližšie na str. 54–57

PRED A JNÁ CEN A: 1,50 € PREDPLATITELIA: 1,30 € I S S N 13 3 5 - 6 615

. sk .sk

PO SCHODOCH... zdolávam poschodia


Baumit CreativTop Nový dizajn a štruktúry

Kreativita bez hraníc Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/507 66 51

Nová omietka Baumit CreativTop

Tenkovrstvová prefarbená omietka na silikónovej báze, vhodná na kreatívne stvárnenie povrchov tepelnoizolačných systémov, na staré i nové minerálne podklady. CreativTop Max, CreativTop Trend, CreativTop Fine a CreativTop S-Fine To sú 4 varianty jedinečnej modelovateľnej omietky pre vytvorenie nových kreatívnych štruktúr. Vďaka rôznym technikám spracovania môže byť výsledný povrch vašej fasády vždy nápaditý a originálny. Široká paleta farieb Baumit Life a neobmedzené spôsoby kreatívneho spracovania spolu s dobrými nápadmi architektov tak otvárajú nové možnosti pri realizácii povrchových úprav fasád. Pomocou omietky CreativTop vdýchnete vašej fasáde nový život a nezameniteľný vzhľad v podobe atraktívneho dizajnu a netradičných štruktúr. Neváhajte experimentovať a realizujte svoje sny!

Váš dom. Vaše farby. Váš Life.


entoraz si dovolím vysloviť názor na to, ako kríza vplýva na kvalitu stavebnej produkcie. Hospodárska recesia, ktorá trápi celú Európu už viac ako štyri roky, neobišla ani naše hospodárstvo. A hoci sa vám to možno nebude zdať, pretože v každodenných správach sú medializované „väčšie“ dopady, najviac postihla stavebníctvo!

Ing. Pavel Kleskeň, šéfredaktor

Posledný rok, kedy stavebníctvo zaznamenalo aký taký nárast svojich tržieb, bol rok 2008 – stavebníctvo realizovalo objem stavebných prác za niečo viac ako 6,38 miliárd eur. Odvtedy nasledoval len a len pokles a podľa údajov Štatistického úradu, z tohto februára, sa v roku 2012 realizovala stavebná výroba na úrovni 4,8 miliardy eur. Ide teda o reálny prepad o viac ako 1,58 miliárd eur a v percentuálnom vyjadrení to činí pokles stavebnej produkcie až o 24,7 %. Takýto prepad nezaznamenalo ani jedno odvetvie národného hospodárstva. V iných segmentoch vlády pomáhali či už „šrotovným“ alebo rôznymi stimulmi, priamymi aj nepriamymi, len na stavbárov nebral ohľad nik. V stavebníctve sa prepúšťalo a keďže v ňom prevládali skôr menšie firmy, nik neregistroval „hromadné“ prepúšťania a prihlasovanie sa ľudí na úradoch práce. Problém teda akoby neexistoval... Ďalej nasledoval skôr likvidačný krok – preferovanie najnižšej ceny pri obstarávaniach stavebných prác, dopad čoho je doslova tragický. Viete prečo? Spomenutý trend najnižšej ceny sa akosi automaticky prenáša do celého stavebníctva, a teda aj u súkromného investora „vyhráva“ najnižšia cena. Najnižšia cena núti stavebné firmy realizovať práce lacným stavebným materiálom a najstaršími, už prekonanými technológiami. Keďže sú tieto technológie najlacnejšie, nemožno sa čudovať, že každý deň počúvame, ako sú sfušované novopostavené bytovky či iné stavby. Ďalším problémom je bankami, nečakane rýchlo,

2

4_2013

ukončené financovanie skoro všetkých developerských projektov, a tak sa byty v podstate nestavajú a sektor pozemného staviteľstva prakticky zanikol. Vláda ako keby zabudla na multiplikačný efekt výstavby bytov. Všetci vo vláde rozprávajú, ako budú podporovať infraštrukturálne projekty, teda diaľnice a cesty – a toto má zachrániť zdevastované stavebníctvo. Nechcem byť zlým prorokom, ale doterajšie skúsenosti, s jednou námietkou za druhou, pri verejnom obstarávaní neprinesú oživenie a zvýšenie výkonnosti stavebníctva o 25 %. Ani v segmente železníc, keď sem tam opravíme nejakú železničnú stanicu a kúsok koľajníc, tiež nenahradí potrebnú ponuku prác. Železnice skôr plánujú zrušiť všetky koľaje, lebo ich prevádzku treba dotovať. Z dedín sa budú ľudia voziť po rozbitých cestách, okresmi či župami dotovanými autobusmi – to ako keby okresy či župy neboli štát. Štát, teda aj okresy a kraje... nepredstaviteľne šetria na obnove verejných budov (školy, nemocnice, úrady), teplo uniká von a platby zaň, to sú prevádzkové náklady – samozrejme, sú vysoké. Raz obnoviť a v prvej zime zaplatiť menej aj o 50 % a šetrí sa – toto je neznáma poučka?! Mám pocit, že niekomu tento stav vyhovuje... Na stránkach aj tohto vydania nášho časopisu sa dozviete, aké vysoké úspory sa dajú docieliť, ak sa správnej obnove domu venuje patričná pozornosť. Prajem si, aby tieto príklady boli námetom na rozmýšľanie pre tých, ktorí o nás rozhodujú. A pre vás, milí čitatelia, aby sa stali inšpiratívnym príkladom, ako ušetriť na prevádzke domu či bytu.


Téma císla

Obnova bytových domov

(zateplovanie) s rozumom V SNAHE UŠETRIŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY NASPORENÉ VO FONDE OPRÁV, KTORÉ PLÁNUJÚ SPOLOČENSTVÁ VLASTNÍKOV ČI SPRÁVCOVSKÉ ORGANIZÁCIE POUŽIŤ PRI OBNOVE BYTOVÉHO DOMU, SA NA SLOVENSKU STÁVA BEŽNÝM JAVOM, ŽE VLASTNÍCI BYTOV V BYTOVÝCH DOMOCH SÚ VŠETCI „ODBORNÍCI“ A VEDIA, AKO NAJLEPŠIE A NAJLACNEJŠIE OBNOVIŤ SVOJ BYTOVÝ DOM. TAKÁTO METÓDA, KEĎ VŠETCI DO „TOHO“ HOVORIA, JE NEROZUMNÁ A JE TO „CESTA DO PEKLA“...

N

Ing. Igor Niko

4

4_2013

ajhoršie je, keď sa majitelia bytov začnú „rozumieť“ tepelnej technike a argumenty – „načo sú nám akési posudky, zas sa chce na nás niekto nabaliť“, začnú prevládať. Už niekoľkokrát sme o takejto situácii v našom časopise písali, daný stav však stále pretrváva a stále platí, že táto cesta je „cestou do pekla“. Preto aj teraz v Téme čísla prinášame stanoviská odborníkov, ale aj názor jedného predsedu

spoločenstva, kde komplexne obnovili panelový bytový dom, aby si vlastníci uvedomili, že to, čo je z ich pohľadu najlacnejšie a najjednoduchšie, nie je vždy najlepšie a najefektívnejšie. (Pozn. red.) O projekte na „zatepľovák“ bytovky Prvá, doslova tragická chyba, je podcenenie potreby kvalitného projektu, hovorí Ing. Igor Niko. Aj na ňom sa dá ušetriť, je to však šetrenie na nesprávnom mieste, pričom dôsledky v momen-


Energetický štítok

Energetický štítok

vydaný podĐa zákona þ.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona þ.300/2012 Z.z.

vydaný podĐa zákona þ.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona þ.300/2012 Z.z.

þ. E 330102/EŠ

þ. E 330102/EŠ

Názov budovy:

Bytový dom

Parc.þ.:

Ulica, þíslo:

Školská 55

Katastrálne územie:

Obec:

Košice Košice

Okres:

RadvaĖ

Názov budovy:

Bytový dom

Parc.þ.:

Ulica, þíslo:

Školská 55

Katastrálne územie:

Obec:

Košice Košice

Okres:

Úþel spracovania:

úspory oproti tomu, čo by mohli dosiahnuť. Ak budem veľmi otvorený, tak investované peniaze do zateplenia 6 cm tepelnej izolácie sú vyhodené peniaze, pretože dosiahnuté zníženie platieb za teplo vám v priebehu 3 rokov „zoberie“ každoročné zvyšovanie ceny (konštantných nákladov) výrobcu tepla, hoci sú to len 2 – 3 %.

RadvaĖ

Úþel spracovania:

Celková potreba energie

Kategória budovy: Bytové domy

Primárna energia

159

Globálny ukazovateĐ: Primárna energia

Celková potreba energie

Kategória budovy: Bytové domy

258 2

kWh/(m .a)

Nízka potreba energie

Primárna energia

55

Globálny ukazovateĐ: Primárna energia

2

kWh/(m .a)

11 2

2

kWh/(m .a)

kWh/(m .a)

Nízka potreba energie

A0 ............................ R r

3000 m 2

Celková podlahová plocha :

Celková podlahová plocha :

Rok kolaudácie budovy:

............................ R r

3000 m 2

E

............... R s

Posledná významná obnova :

E

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie:

F

Potreba energie na prípravu teplej vody:

B

Potreba energie na vykurovanie:

B

Potreba energie na prípravu teplej vody:

B

Vysoká potreba energie X

Normalizované hodnotenie :

Vysoká potreba energie

Prevádzkové hodnotenie : 79

Minimálna požiadavka R r :

2 Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m.a) Rok Spotreba energie na vykurovanie

1

2

2 Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m.a) Rok Spotreba energie na vykurovanie

Priemer 0,0 %

Exportovaná energia z obnov.zdroja v kWh/(m2.a):

40

50

60

70

80

90

100

>110

0

PlatnosĢ najviac do:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: Ing.Niko Obchodné meno a sídlo: Niko, Snežienkova 74 Prievidza IýO: 10 896 546 DIý: 1029593114 Kontakt: tel.0902914455 e-mail:niko@niko-invest.sk www:niko-invest.sk

10

20

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: Obchodné meno a sídlo: IýO: DIý: Kontakt: tel. e-mail: www:

Podpis a peþiatka:

Základné údaje Bytový dom Školská 55 Košice RadvaĖ

Úþel spracovania EC:

Ekonomické parametre investiþného projektu PeĖažné príjmy z úspor energie

467 953 €

PeĖažné príjmy z ostatných úspor

€ €

PeĖažné príjmy z predaja energie PeĖažné príjmy spolu

0 € 467 953 €

Investície do výroby energie

467 952 €

Reálna doba návratnosti 15 rokov

Roky životnosti Úroková miera inv. projektu

0,00 %

Diskontované prevádzkové náklady

0 €

Diskontované náklady invest. projektu DN

467 952 €

Súþasná hodnota kap. výdavkov SH

467 952 €

Stavebné investície

0 €

Priemerné roþné náklady RN

31 197 €

Kapitálové výdavky ostatné

0 €

Diskontované kumulované peĖažné príjmy

0 €

Prevádzkové náklady spolu

0 €

ýistá súþasná hodnota - ýSH

-467 952 €

ýistý pracovný kapitál

0 €

Index súþasnej hodnoty Ish

Sadzba dane v %

0,0 %

0,0000

Celkový peĖažný príjem

Odpisy

467 952 €

Vnútorné výnosové percento IRR

Zisk pred zdanením

1 €

Reálna doba návratnosti

DaĖ z príjmov

0 €

Zisk po zdanení

1 €

467 953 € 0,00 % 15 rokov

Výpoþet úspor Potreba energie pred opatreniami

476 952,30 kWh/a

Potreba energie po opatreniach

164 983,50 kWh/a

Náklady na energie pred opatreniami

47 695,23 €/a

Náklady na energie po opatreniach

16 498,35 €/a

Poþiatoþná roþná úspora energie Poþiatoþná roþná finanþná úspora

Jednoduchá doba návratnosti

311 968,80 kWh/a

Úspory energie za robdobie životnosti v €

467 953,20

Úspory energie za rok v €

31 196,88

31 196,88 €/a

Úspora prevádzk. nákladov za rok v €

4,00 %

Úroková miera úspor %

0,00 %

J.cena energie € / kWh

0,10 €/kWh

Sledované obdobie, roky životnosti

kWh

Predaj vyrobenej energie za rok v kWh Úspora obstarávacích nákladov za rok v €

Roþné zvýšenie cien energie %

Spolu

Príjmy z predaja energie za rok v € Investície do uspor v tis. € Investície do výroby energie v tis. €

15 rokov 624,67 tis €

Jednoduchá návratnosĢ

€ € € €

468,0 tis € tis € 15,00 rokov

PrehĐad úspor po rokoch Obdobie

Základ Roþná úspora Základ spolu

Úroková miera

Úrok

Roþný výnos

Spolu

1

31 196,88

31 196,88

62 393,8

0,00

0,0

31 196,9

62 393,8

2

62 393,76

32 444,76

94 838,5

0,00

0,0

32 444,8

94 838,5

3

94 838,52

33 742,55

128 581,1

0,00

0,0

33 742,6

128 581,1

4

128 581,07

35 092,25

163 673,3

0,00

0,0

35 092,3

163 673,3

5

163 673,32

36 495,94

200 169,3

0,00

0,0

36 495,9

200 169,3

6

200 169,26

37 955,78

238 125,0

0,00

0,0

37 955,8

238 125,0

7

238 125,04

39 474,01

277 599,0

0,00

0,0

39 474,0

277 599,0

8

277 599,05

41 052,97

318 652,0

0,00

0,0

41 053,0

318 652,0

9

318 652,02

42 695,09

361 347,1

0,00

0,0

42 695,1

361 347,1

10

361 347,11

44 402,89

405 750,0

0,00

0,0

44 402,9

405 750,0

46 179,0

451 929,0

11

405 750,00

áno

46 179,01

1

30

Dátum vyhotovenia: 5.4.2013

tabuĐka þ.9

PeĖažné príjmy ostatné

0,0 %

40

50

60

70

80

90

100

>110

Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy: Obvodový plášĢ: T 06B BB +150 eps, pôvodné vlastností Strecha: T 06B BB +200eps, pôvodné vlastností Podlaha : MS 5 a MS 11 strop techn. podlažia, pôvodné vlastností Okná : Okná U1,0, pôvodné vlastností Vykurovací systém : Drevná štiepka, diaĐkové vykurovanie, pôvodné vlastností Príprava teplej vody: Drevná štiepka, diaĐkové vykurovanie, pôvodné vlastností Vetranie / klimatizácia: Osvetlenie : ObnoviteĐné zdroje energie: Iné :

Dátum vyhotovenia: 5.4.2013

Katastr.územie: Parc.þ.:

Priemer

2 Emisie CO 2 v kg/(m .a)

Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy: Obvodový plášĢ: T 06B BB +150 eps Strecha: T 06B BB +200eps Podlaha : MS 5 a MS 11 strop techn. podlažia Okná : Okná U1,0 Vykurovací systém : Drevná štiepka, diaĐkové vykurovanie Príprava teplej vody: Drevná štiepka, diaĐkové vykurovanie Vetranie / klimatizácia: Osvetlenie : ObnoviteĐné zdroje energie: Iné :

Ulica a þíslo: Obec:

2

Exportovaná energia z obnov.zdroja v kWh/(m2.a): 52

Názov budovy:

1

Podiel energie z obnoviteĐných zdrojov: ObnoviteĐný zdroj pre výrobu tepla na vykurovanie: ObnoviteĐný zdroj pre výrobu teplej vody: Rekuperácia tepla: Spôsob výroby elektriny z obnoviteĐného zdroja:

áno

2 Emisie CO 2 v kg/(m .a)

30

158

Typická budova R s :

Podiel energie z obnoviteĐných zdrojov: ObnoviteĐný zdroj pre výrobu tepla na vykurovanie: ObnoviteĐný zdroj pre výrobu teplej vody: Rekuperácia tepla: Spôsob výroby elektriny z obnoviteĐného zdroja:

20

79

Minimálna požiadavka R r :

158

Typická budova R s :

10

X

Normalizované hodnotenie :

Prevádzkové hodnotenie :

0

B

Rok kolaudácie budovy: ............... R s

Posledná významná obnova :

451 929,0

0,00

0,0

12

451 929,01

48 026,17

499 955,2

0,00

0,0

48 026,2

13

499 955,18

49 947,22

549 902,4

0,00

0,0

49 947,2

549 902,4

14

549 902,40

51 945,11

601 847,5

0,00

0,0

51 945,1

601 847,5

15

601 847,51

54 022,91

655 870,4

0,00

0,0

54 022,9

655 870,4

0

624 674

624 674 Str.1

499 955,2

copyright NIKO 2003-2010

PlatnosĢ najviac do: 6.4.2023 , Podpis a peþiatka:

te rozhodovania si neuvedomuje z vlastníkov skoro nik... Nešetrite na ňom! Úroveň jeho spracovania, hlavne v časti tepelno-technických prepočtov a následnom odporúčaní stavebnej technológie, ktorou obnovíte svoj dom, vám vlastníkom bytov, určí na dlhé roky, koľko budete zo svojho mesačného príjmu platiť za teplo! A často sú to vysoké čiastky, ktoré by pri dobrom projekte vôbec nemuseli byť. Projekt na zateplenie bytového domu z pohľadu laika sa zdá ako veľmi jednoduchý dokument. Toto zdanie vyvoláva čoraz väčšie používanie technológie zatepľovania na našom území, a tak sa medzi laickou verejnosťou rozšírilo mnoho „overených“ informácií typu, „že 6 cm izolácie stačí“... podľa toho potom aj vyzerajú ekonomické prínosy takýchto realizácií!!! Ospravedlňujem sa za tento pesimistický pohľad na rozšírený systém realizácie zatepľovacích prác každým, kto udrží v ruke tabuľu polystyrénu. Dlhé roky však pôsobím v stavebníctve – projektujem, realizujem stavby a vlastním oprávnenie vykonávať energetické posudzovanie stavieb, a teda poznám skutočný stav tejto problematiky. Musím smutne konštatovať, že 95 % realizácií, ktoré som posudzoval, dosahuje veľmi nízke

Projektová dokumentácia pre zateplenie musí spľňať technické normy a má predpísaný rozsah, nakoľko realizácia týchto stavebných prác podlieha stavebnému konaniu a pred začatím prác musia vlastníci bytov, či už ako Spoločenstvo vlastníkov bytov alebo Správcovská spoločnosť, získať Stavebné povolenie. Sú dve cesty, ako môže vyzerať práca projektanta. Prvou je formálny prístup k naplneniu „litery stavebného zákona, aby bolo vydané stavebné povolenie“; druhou je zodpovedný, veľmi kvalifikovaný prístup, ktorý skoordinuje prácu všetkých špecialistov podieľajúcich sa na projekte tak, že ich výsledná práca zabezpečí pre vlastníkov maximálny a hlavne dlhodobý ekonomický prínos v znížených spotrebách tepla v bytoch, a teda aj v nižších platbách za vykurovanie. Krátko o § a legislatíve Hlavným cieľom obnovy bytového domu je zlepšenie jeho vzhľadu a hlavne úspora nákladov na vykurovanie, teda zvýšenie energetickej efektívnosti stavebných konštrukcií, z ktorých je objekt postavený. Takto definuje predpokladané stavebné práce aj Zákon o energetickej hospodárnosti budov č. 555/2005 Z.z. Zákon pomenúva budúce práce uskutočnené na budove ako „Významnú obnovu budovy“. Nepredpisuje, aké % úspory sa majú obnovou dosiahnuť, stanovuje však, že objekt by mal spľňať, pokiaľ je to technicky možné a ekonomicky návratné, kritériá energetickej triedy B (v roku 2020 však už triedy A 0). Teda okrem technického riešenia musí projekt obsahovať aj ekonomický výpočet návratnosti vložených investícií! V zmysle obsahu „Významnej obnovy budovy“ teda projekt musí riešiť obnovu bytového domu komplexne, čo v reálnej praxi znamená: zateplenie strechy, zateplenie obvodových stien, zateplenie soklových častí objektu, zateplenie stropu pivníc, odstránenie systémových porúch konštrukcií obvodového plášťa, balkónov či lodžií,

4_2013

5


Téma císla

výmeny starých okien na bytoch, ale aj schodišťových priestoroch, vstupných portálov do domu a aj vyregulovanie systému vykurovania domu či modernizáciu systému prípravy teplej vody pre objekt. Zlepšením tepelno-technických vlastností obálky stavby sa znížia straty tepla až do 40 % a zmodernizovaním odovzdávania tepla či prípravy teplej vody sa dajú získať úspory až 20 %. Napr. tým, že nie je potrebný kotol s výkonom 30 kW, stačí 15 kW.V prvom rade je lacnejší, ale spotrebuje aj menej plynu či iného paliva čím tiež šetríme. Keby sa systémy vykurovania po zateplení ponechali v pôvodnom stave, energetická efektivita vykonanej práce na zateplení budovy by sa minula účinku. (O dodávke tepla na prípravu teplej vody je potrebné napísať samostatné pojednanie, nakoľko technický pokrok v tejto oblasti veľmi pokročil, napr. solárne prípravy TÚV a moje skúsenosti ukazujú, že u bytových domov je dostatočne efektívnym riešením a dá sa ušetriť až 50 % nákladov na jej prípravu.) Ďalší legislatívny predpis, ktorý musí projektant pri svojej práci rešpektovať, je tepelno-technická norma STN 73 0540:2012. Táto norma hovorí, ako je potrebné navrhovať a posudzovať napro-

jektované skladby konštrukcií domu. Ďalšou STN je norma STN 73 2901 o tom, ako sa majú realizovať Kontaktné zatepľovacie systémy, keďže tieto sa z pohľadu posúdenia efektivity a návratnosti investovaných finančných prostriedkov u bytových domov javia ako najúspešnejšie. Ak teda projektant postupuje zodpovedne, už v projekte sa vytvárajú predpoklady vyhovujúcej teploty v interiéroch pri dodávke najefektívnejších množstiev tepla do vykurovacieho systému. Čo všetko musí obsahovať projekt „zatepľováku“ Legislatíva, ktorá rieši povolenie na realizáciu prác, je Stavebný zákon. Tento predpisuje stavebným úradom samosprávy, aké dokumenty, teda výkresy, výpočty, doklady, musí projektová dokumentácia „Významnej obnovy bytového domu“ obsahovať, aby sa splnili podmienky pre vydanie súhlasu zrealizovať práce, teda získať Stavebné povolenie.

Obnova bytových domov (zateplovanie) s rozumom

Po formálnej stránke musia byť v projektovej dokumentácii tieto výkresové prílohy: Situácia objektu, Pôdorysy objektu, Pohľady na objekt s vyznačením budúceho farebného riešenia, Detaily realizácie zatepľovacích prác, Statické posúdenie, Detaily rekonštruovanej strechy. Projektovú časť by mal dopĺňať aj Projekt vyregulovania vykurovacej sústavy a ak sa bude realizovať aj úprava systému prípravy teplej vody, tak by nemali chýbať ani potrebné výkresy a prepočty týchto prác. Požiarny plán rieši požiarnu bezpečnosť objektu po zateplení. Ďalej v projekte musia byť písomné dokumenty: Technická správa, Tepelnotechnické výpočty a posudky, Projektové energetické hodnotenie, ktoré výpočtami zatriedi objekt do príslušnej predpokladanej triedy. Projekt by mal tiež obsahovať podrobný Výkaz – výmer predpokladaných prác a predpokladanú cenu prác a súhlasné stanoviská dotknutých dodávateľov, napr. CTZ, Plynárne, Vodárne, Spoje... Ako vidno, na projekte sa okrem stavbárov podieľajú aj špecialisti a týchto musí koordinovať hlavný projektant. Projektovanie je teamová práca a napriek tomuto faktu sa všetci investori, teda Spoločenstvá vlastníkov, ale aj Správcovské organizácie snažia o čo najnižšiu cenu za projekt. Zabúdajú pritom, že ak má byť projekt skutočne kvalitný, tieto snahy sa podpisujú na nedorozumeniach a v súčasnosti, keď je nedostatok práce, sa projektanti, v snahe vyhovieť, rozhodnú pre „zjednodušené“ projektovanie. Tento postup som v úvode označil ako formálny prístup. Ak ho mám zhodnotiť, tak takáto cesta určite nebude pre dom prínosom. Usporí síce čosi na platbách za teplo, ale nie na veľa rokov. Ceny za teplo budú stúpať. Potvrdzujú to medializované nárasty „konštantných režijných nákladov“ dodávateľov tepla, ktoré sa už v súčasnosti „premietajú“ do regulovaných cien tepla a spôsobujú síce len malé 2 – 3%né nárasty ceny tepla. Musíme si však byť vedomí, že za 15 rokov (odhadovania životnosti „zatepľováku“) bude tento nárast až 45 %, a to ešte cenu plynu „drží“ štát pod prísnou reguláciou! Za čo treba projektanta oceniť Investor by sa na projektové práce súvisiace so zateplením domu mal dobre pripraviť. Len tak potom môže projektantovi poskytnúť dobré seriózne podklady pre jeho kvalifikovaný vysoko odborný postup, výsledkom ktorého bude kvalitný projekt. Investor si musí byť vedomý, že každý bytový dom má svoje špecifiká, aj keď boli bytovky stavané systémom hromadnej panelovej výstavby. V tom čase bolo systémov až 30 a ešte sa líšili aj v regiónoch, a tak ako prvé je potrebné v archívoch po bývalých Stavoprojektoch nájsť 30 – 50 ročnú realizačnú projektovú dokumentáciu; ak neexistuje, tak je potrebné špecialistom určiť skutočný konštrukčný systém postaveného bytového domu.

6

4_2013


Energetický certifikát Názov budovy:

Bytový dom

Parc.þ:

Ulica, þíslo:

Školská 55

Katastrálne územie:

Obec: Okres:

Energetický certifikát Názov budovy:

Bytový dom

Parc.þ:

Ulica, þíslo:

Školská 55

Katastrálne územie:

Košice

Obec:

Košice

Košice

Okres:

Košice

RadvaĖ

Bytové domy

Kategória budovy:

Kategória budovy:

Možná úspora energie po vykonaní navrhovaných úprav Konštrukcia

Možná úspora energie po vykonaní navrhovaných úprav

Potreba tepla/energie aktuálny stav v kWh/(m 2 .a)

Potreba tepla/energie po realizácii úprav v kWh/(m 2 .a)

Úspora tepla/energie

128

30

98

Potreba tepla na vykurovanie

RadvaĖ

Bytové domy

Úspora

Potreba tepla/energie aktuálny stav v kWh/(m 2 .a)

Potreba tepla/energie po realizácii úprav v kWh/(m 2 .a)

Úspora tepla/energie

30

30

0

-

na vykurovanie

34

34

0

-

Konštrukcia v kWh/(m 2 .a)

v % 0

Potreba tepla na vykurovanie

Potreba energie:

Úspora

v kWh/(m 2 .a)

v %

Potreba energie:

na vykurovanie

138

34

104

75

na prípravu teplej vody

21

21

0

-

na prípravu teplej vody

21

21

0

-

na chladenie a vetranie

0

0

0

-

na chladenie a vetranie

0

0

0

-

na osvetlenie

0

0

0

-

na osvetlenie

0

0

0

-

159

55

104

65

Celková potreba energie v kWh/(m 2.a)

55

55

0

-

11

11

0

-

1

1

0

-

Celková potreba energie v kWh/(m 2.a) 2

Primárna energia vkWh/(m .a) kg/(m 2 .a)

CO 2 emisie

2

258

11

247

96

Primárna energia vkWh/(m .a)

52

1

51

97

CO 2 emisie

Celková potreba energie

kg/(m 2 .a)

Celková potreba energie

Potreba primárnej energie a emisie CO 2

Potreba primárnej energie a emisie CO 2

+++++ Aktuálny stav Stav po navrhovaných opatreniach

+++++ Aktuálny stav Stav po navrhovaných opatreniach

300

150

15

40

250 30

200

100

150

20

100

50

5 10

50 0

10

0 Vykurovnie

Príprava teplej vody Chladenie/vetranie

Osvetlenie

Primárna energia

0

Emisie CO2

kWh/(m2.a)

Príprava teplej vody Chladenie/vetranie

Osvetlenie

Primárna energia

kg/(m2.a)

Emisie CO2

kWh/(m2.a)

Globálny ukazovateĐ po realizácii navrhovaných opatrení

Navrhované opatrenia:

0 Vykurovnie

kg/(m2.a)

Globálny ukazovateĐ po realizácii navrhovaných opatrení

Navrhované opatrenia:

Obvodový plášĢ:

T 06B BB +150 eps

A0

Obvodový plášĢ:

T 06B BB +150 eps, pôvodné vlastností

A0

Strecha:

T 06B BB +200eps

A1

Strecha:

T 06B BB +200eps, pôvodné vlastností

A1

Podlaha :

MS 5 a MS 11 strop techn. podlažia

B

Podlaha :

MS 5 a MS 11 strop techn. podlažia, pôvodné vlastností

B

Okná :

Okná U1,0

C

Okná :

Okná U1,0, pôvodné vlastností

C

Vykurovanie:

Drevná štiepka, diaĐkové vykurovanie

D

Príprava teplej vody:

Drevná štiepka, diaĐkové vykurovanie

A0

Vykurovanie:

Drevná štiepka, diaĐkové vykurovanie, pôvodné vlastností

E

Príprava teplej vody:

Drevná štiepka, diaĐkové vykurovanie, pôvodné vlastností

Chladenie/vetranie:

F

Chladenie/vetranie:

F

Osvetlenie :

G

Osvetlenie :

G

ObnoviteĐný zdroj energie :

Orientaþná návratnosĢ investícií 15 rokov

Iné :

Ing.Niko

Podpis:

Meno a priezvisko zhotoviteĐa:

Ing.Niko

Podpis:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Obchodné meno a sídlo:

Niko, Snežienkova 74 Prievidza

Kontakt :

tel. 0902914455

Podpis:

ýíslo zápisu:

email: niko@niko-invest.sk

www.niko-invest.sk

þ. E 330102/EC

307-5082

Identifikaþné þíslo: Kontakt :

Strana: Strana: Strana:666

Nasleduje fundovaný monitoring stavby: statik, tepelný technik – stavbár, ktorý posúdi skladbu všetkých obalových konštrukcií objektu, kúrenár posúdi stav vykurovacej sústavy a investor by mal sústrediť údaje z CTZ o spotrebách a platbách za teplo najmenej za 5 rokov, aby sa pri výpočtoch brali do úvahy aj rôzne „typy“ zím, nielen odporúčané normou. Z týchto podkladov sa dá vypracovať tepelnotechnický posudok budovy v existujúcom stave. Z neho sa investor dozvie, aký veľký spotrebič energie je jeho bytovka. Až potom sa môže začať hľadať najvhodnejšie riešenie obnovy všetkých stavebných konštrukcií s cieľom ušetriť čo najviac tepelnej energie. Už dnes existujú realizácie, ktoré dosahujú úspory tepla pri hrane 50 % (pri hrúbke izolantu na fasáde 15 cm a streche 30 cm a oknách s dvojsklami), keď sa už dá hovoriť o skutočne vysokej efektivite vynaložených investičných

þ. E 330102/EC

Podpis: ,

Obchodné meno a sídlo:

Register: A/2008/01483-2

E

Iné :

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

10 896 546

D

ObnoviteĐný zdroj energie :

Meno a priezvisko zhotoviteĐa:

Identifikaþné þíslo:

A0

tel.

Register:

ýíslo zápisu:

email:

www.

Strana: Strana: Strana:666

prostriedkov. Bolo by potrebné sústrediť viac takýchto realizácií a pokúsiť sa o ich zovšeobecnenie. Žiaľ, nie je u nás inštitúcia, ktorá by na takúto analýzu mala finančné prostriedky. Ako vidno, táto mravčia práca prípravy na projekt sa ešte ani jedným výkresom či výpočtom nedotkla nového projektu. Len sme preň zabezpečili podklady. Prax je však taká, že všetko toto nie sú investori schopní zabezpečiť, a tak to urobia projektanti v podstate zadarmo, aby získali zákazku – projekt zateplenia. Keď sa teda s investorom dohodnú aj na cene za projekt, nasleduje samotný proces projektovania. Alfou a omegou každej investície musí byť jej návratnosť Návrh tepelno-technického riešenia je pre úspešnosť a efektívne vynaloženie finančných prostriedkov najdôležitejší. Každú jednu konštrukciu (strecha, stena, okná, strop nad pivnicou, strop nad vstupom, pivničné murivá...) musí projektant – tepelný technik špecialista posudzovať dvakrát. V pôvodnom stave

a v novom – navrhovanom už so zateplením. Dokladovanie dosiahnuteľných vlastností sa dá urobiť iba serióznym podrobným výpočtom. Vypočíta sa predpokladaná potreba tepla po zateplení a vyčíslia sa predpokladané úspory oproti dnešnej skutočnosti (pozri grafické predlohy). Súčasťou každého projektu na stavebné povolenie musí byť Projektové energetické hodnotenie, kde sa dom zatriedi do energetickej triedy a posúdi sa, či spĺňa podmienky hodnotenia, ktoré definuje Zákon 555/2005 Z.z. v upresnení vyhláškou 364/2012. Z tohto hodnotenia musí byt zrejmé, aké budú úspory tepla v eurách za rok a vypočítaná návratnosť investície, doba za koľko rokov sa investícia vráti. Odporúčaná doba návratnosti je 10 - 15 rokov. Ak sa dosiahne aj dlhšia doba návratnosti, nie je to fatálna chyba. Návratnosť by však nemala ísť v žiadnom prípade za fyzickú životnosť navrhovaných opatrení, pretože v takomto prípade je projektové riešenie zlé – navrhuje veľmi drahé technické riešenia nezodpovedajúce cieľu, teda úsporám pri primeraných investičných vstupoch! Pozornému čitateľovi sme snáď dostatočne priblížili rozsah prác, ktoré musí projektant vedieť urobiť a nakresliť. Verte, ide o vysoko špecializovanú prácu a seriózny projektant by si mal zaslúžiť aj patričnú odmenu. Že stavbári v procese realizácie projektantovu snahu môžu sfušovať (!), je už o inom...

NIKO invest s.r.o. ponúka

Stavebný systém MGU S tepelným odporom 12,6 je zaručené, že váš dom bude v energetickej triede A0!

Budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Projekty a realizácie stavieb.

Akcie pri kúpe materiálu MGU na celý dom: - prvú vykurovaciu sezónu zaplatíme za vás energiu na kúrenie - zľava 50 % z ceny projektu - energetický certifikát a audit zadarmo

Ing. Pavel Kleskeň Ing. Igor Niko

„Stavebný systém MGU žiadne plané sľuby – len holá pravda“. www.niko-invest.sk niko@niko-invest.sk tel. 0902 914 455

4_2013

7


Téma císla

Príklad z Galanty,

hodný nasledovania

A

ko reálny príklad komplexnej obnovy bytového domu uvádzame riešenie obnovy bytového domu na Hlavnej ulici 990 v Galante, kde sa v prvej fáze prípravy obnovy postupovalo cestou Projektu pre stavebné povolenie. Komplikácie pri zabezpečení financovania obnovy, keďže nasporený FO nestačil, „prinútili“ spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB), aby sa zmenil prístup a obnova sa realizovala pod dohľadom odborníkov. Rozpráva Ing. Miroslav Klobučník, PhD. – predseda SVB: „Náš bytový dom bol skolaudovaný v roku 1974. V roku 2010 uplynulo 36 rokov od jeho postavenia a stavba bola zrelá na komplexnú rekonštrukciu. Počas dažďov zatekala strecha, vlhol obvodový múr pri oknách s presahom až do vnútra bytov. Navyše naša bytovka nemala vlastné centrálne merače spotreby tepla, studenej a teplej vody, a tak aj vyzeralo každoročné vyúčtovanie za dodávku tepla od CTZ – rekla-

8

4_2013

mácie, hádky, vzájomné obviňovanie sa medzi majiteľmi bytov a správcom bytovky... a na konci vždy prehrá majiteľ bytu, ktorý musel doplatiť za „objektívne dodané“ teplo. Ročne sme za celý dom spotrebovali až 965 GJ. Predseda spoločenstva vlastníkov bytov Ing. Miroslav Klobučník, PhD., a autor ekonomickej analýzy Ing. Martin Jančok.

Trpezlivosť nám došla a v roku 2008 sme vytvorili Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB), ktorým si od toho času vykonávame správu vo vlastnej réžii. Urobili sme tak, lebo sme chceli zachrániť náš domov a zlepšiť jeho hospodárenie.


Predovšetkým stav balkónov bol alarmujúci. Preto sme sa vydali cestou, ktorá zahrňovala ich opravu ako i opravu fasády a strechy cestou zateplenia, ďalej modernizáciu výťahov, výmenu stupačiek vody a plynu a modernizáciu osvetlenia spoločných priestorov. Náš bytový dom tvorí 60 bytových jednotiek rôznej veľkosti. Nachádzajú sa tu garsónky, jednoizbové, dvojizbové, trojizbové a štvorizbové byty. Rôzna podlahová plocha bytov znamená, že jednotliví vlastníci prispievajú v závislosti od veľkosti svojho bytu rôzne do fondu prevádzky, opráv a údržby (FOaPaU). Preto nebolo ľahké vyvolať u všetkých vlastníkov bytov rovnaký záujem o obnovu celej bytovky a dospieť k dvojtretinovému súhlasu s projektom komplexnej obnovy, ktorý sme mali prefinancovať cez úver od komerčnej banky, lebo nasporené peniaze FO nestačili. K zmene nášho prístupu pomohla náhoda. „Vysúťažená“ stavebná firma nás pri „škrtaní“ niektorých položiek z rozpočtu (museli sme sa zmestiť do priklepnutého úveru) upozornila, že robíme zlé rozhodnutia a následne nás zoznámila s naslovovzatými odborníkmi – RNDr. K. Grausom a Ing. M. Jančokom z firmy Bývanie JMK s.r.o. zo Žiaru nad Hronom. Našou prioritou bolo dopracovať sa k maximálnej efektivite na úsporách na spotrebe tepla. Išli sme teda na konzultácie „ako na náš problém“ – chceli sme vysoké úspory a priklepnutý

Rozsah prác realizovaných na bytovom dome v Galante 1. Stavebná časť Vymurovanie komôr na schodiskách + osadenie požiarnobezpečnostných dverí, čo bola podmienka požiarnikov. Zateplenie stropov suterénu polystyrénom hr. 5 cm – zatepľovací systém Terranova. Zateplenie spoločných priestorov – konštrukcie medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi minerálnou vlnou hr. 5 cm – zatepľovací systém Terranova. Zateplenie obvodového plášťa polystyrénom hr. 12 cm – zatepľovací systém Terranova. Zateplenie výťahových šácht polystyrénom hr. 5 cm. Hydroizolácia balkónov, zateplenie podláh balkónov extrudovaným polystyrénom hr. 3 cm, keramická dlažba. Zateplenie strechy 40 cm tepelnej izolácie. Nové prestrešenie predných a zadných vstupov výplňou Lexan. Nové kovové konštrukcie zábradlí balkónov s výplňou Trespa dosky.

nízky úver na stavebné práce. JMK s.r.o. prisľúbilo urobenie tepelno-technických prepočtov a ekonomického rozboru, ako splácať úver bez zvyšovania poplatkov do FO vo veľmi krátkom čase a vo veľmi prijateľnej cene. Výsledok, ktorý nám predložili, bol šokujúci. Správne nastavenými parametrami zateplenia, atď...a vyregulovaním vykurovacej sústavy domu (dnes môžeme konštatovať, že sa táto úspora dosahuje), sme predpokladali asi 40 % zníženie spotreby tepla, a teda aj platieb za teplo. Dnes môžeme konštatovať, že sa táto úspora dosahuje. Z pôvodných 965 GJ dosahujeme spotreby 517 GJ (sezóna 2011/2012), teda zníženie až o 47 %, a tieto ušetrené prostriedky z Fondu prevádzky používame na pokrytie splácania úveru!!! Faktom je aj to, že pôvodný projekt sme museli poriadne prepracovať. Chcem tu pripomenúť, že sme sa dopracovali nielen k zatepleniu fasády, ale aj k rekonštrukcii strechy, ktorá zahrňovala nadstavenie pôvodnej atiky o 40 cm, aby sme na strechu mohli inštalovať tepelnú izoláciu. Ďalej sa nám podarilo zaplatiť aj zmodernizované výťahy, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy a sú tiché a nenáročné na spotrebu elektrickej energie. Výmenu zastaralého chodbového osvetlenia za moderné senzorové ani nebudem spomínať. Súčasťou celého projektu bola aj inštalácia plastových okien na celom objekte aj na spoločných priestoroch chodieb, úprava vstupných portálov z Hlavnej ulice, ale aj zo strany dvora a nahra-

2. Výmena zdravotechniky Výmena plynového potrubia až po plynový spotrebič v byte. Realizácia novej uličnej vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Výmena ležatého potrubia v pivniciach. Výmena vodovodných a kanalizačných stúpačiek. 3. Modernizácia troch výťahov Demontáž pôvodného výťahového stroja s vybúraním betónového základu s úpravou podlahy. Montáž nového stroja EVO 30S na oceľovom odpruženom ráme s odkláňacou kladkou. Výmena nosných prostriedkov – lano SEAL 10 mm mastené. Úprava a doplnenie el. inštalácie strojovne. Úprava a doplnenie el. inštalácie šachty (zásuvka, STOP, osvetlenie). Úprava a doplnenie el. inštalácie kabíny (revízna jazda). Úprava koncového vypínania výťahu. Výmena rozvádzača výťahu za mikroprocesorový s VVVF meničom.

denie z požiarneho hľadiska nebezpečných, umakartových komôr v priestoroch spoločného schodišťa vymurovanými komorami s protipožiarnymi dverami. Prejavom spoločného postoja všetkých obyvateľov v dome bolo po precíznom oboznámení sa s tým, ako a za čo obnovíme náš dom, jednohlasné schválenie, ako bude náš dom farebne vyzerať. Zvolili sme si zámerne také vyhotovenie, ktoré bude zapadať do Hlavnej ulice v Galante a dá možnosť našim susedom jednoducho nadviazať na nevtieravé a príjemné výtvarné vyhotovenie.“ PS: Redakcia DaB musí upozorniť čitateľov na jeden veľmi dôležitý moment – Projekt pre stavebné povolenie, ktorý už malo spoločenstvo, bol po nových prepočtoch nepoužiteľný. Muselo sa projektovať nanovo s hrubšími izoláciami, inými detailmi, ináč sa musela vyregulovať vykurovacia sústava... Dá sa teda konštatovať, že nový projektant mal ten zodpovednejší prístup, ktorý v príspevku spomínal Ing. Igor Niko. Informácie od predsedu SVB Miroslava Klobučníka z Galanty doplníme aj rozhovorom s RNDr. Karolom Grausom, prokuristom spoločnosti Bývanie JMK s.r.o. v Žiari nad Hronom (byvaniejmksro@gmail.com; 0903 503 123), nakoľko pán predseda SVB nechcel veľmi chváliť pomoc od JMK s.r.o., aby to vraj nevyznelo ako platená reklama...

Vyčistenie vodítok kabíny pre montáž samomazov a permanentných magnetov. Montáž samomazov a lapačov oleja vodítok kabíny. Nové opláštenie kabíny a montáž automatických kabínových dverí. Výmena privolávačov všetkých staníc + s polohovou signalizáciou vo východzej stanici. Výmena kabínového tlačidlového panelu s núdzovým osvetlením a polohovou signalizáciou. Výmena vlečných káblov. Výmena magnetických snímačov a montáž permanentných magnetov snímania šachty. Vykonanie Revíznej a Odbornej skúšky po oprave zariadenia, odovzdanie do užívania. 4. Výmena bytových okien, okien spoločných priestorov, hliníkových vchodových dverí 5. Modernizácia elektroinštalácie spoločných priestorov

4_2013

9


Téma císla

techniky, rekonštrukcia elektroinštalácie, riešenie kanalizačnej a vodovodnej prípojky, ktorá bola v havarijnom stave, zmena z požiarneho hľadiska nebezpečných komôr na chodbách za nové...

RNDr. Karol Graus

DaB: Pán Graus, dovoľte pár otázok, ktoré by bližšie vysvetlili, čo znamená odborná komplexná obnova. Začneme tak prozaicky. Ako ste sa dostali zo Žiaru nad Hronom do Galanty? RNDr. Graus: Vlastníci v bytovom dome na Hlavnej ulici 990 v Galante urobili veľmi veľa krokov smerujúcich k tomu, aby sa ich rozpadávajúci dom nejakým spôsobom vylepšil. Mali projektovú dokumentáciu, predstavu o konkrétnych realizačných firmách a dokonca aj ponuku úverovania obnovy od komerčnej banky. Ale mali jeden veľký problém – ako tieto tri veci zosúladiť a uviesť do praxe?! Stavebná firma vypracovala cenovú ponuku na 230 tisíc eur na rozsah prác uvedených v pôvodnej projektovej dokumentácii. Banka bola spoločenstvu ochotná poskytnúť iba 200 tisíc eur, a tak vlastníci požiadali stavebnú firmu o redukciu množstva prác. Pretože stavebná firma už v minulosti realizovala práce na bytových domoch pod odborným dohľadom a manažovaním našej spoločnosti, odporučila predsedovi SVB, aby sa vzniknutú situáciu pokúsil riešiť s našou spoločnosťou. Stretli sme sa so zástupcami bytového domu a ponúkli sme im odborný dohľad nad celou realizáciou. DaB: Čo ste urobili ako prvé? RNDr. Graus: Preštudovali sme projektovú dokumentáciu, urobili sme technickú obhliadku bytového domu a navrhli sme dopracovanie projektovej dokumentácie, ktoré viedlo k maximálnym úsporám vykurovacieho tepla, čo v pôvodnej dokumentácii chýbalo. Ako technické riešenie sme navrhli opatrenia, ktoré podľa stavu nehnuteľnosti, potrieb vlastníkov a nášho názoru boli nevyhnutné. Dá sa povedať, že sme zmenili pohľad na obnovu bytového domu z čiastočnej obnovy na komplexnú obnovu. DaB: Nebolo to príliš odvážne? Veď majitelia bytov boli už nastavení na čiastočnú obnovu a vy prídete a „zbúrate“ to, čo sa pripravovalo niekoľko rokov. Aké konkrétne opatrenia ste navrhli? RNDr. Graus: Nuž, bolo, ale mali sme dobrý ekonomický prepočet, a tak sme si verili. Stavebných riešení bolo niekoľko – zvýšiť hrúbku zatepľovacieho systému, zatepliť strešný plášť, nadmurovať atiku, odstrániť všetky tepelné mosty (ostenia, výplňové konštrukcie, balkónové podesty, stropy pivníc, vstupné priestory...), výmena balkónových zábradlí, modernizácia výťahov, výmena zdravo-

10

4_2013

DaB: Ako sa zmenila „nálada“ vlastníkov po prevzatí odborného dohľadu vašou spoločnosťou Bývanie JMK s.r.o.? RNDr. Graus: Riešenie obnovy nabralo rýchly spád. Odprezentovali sme vlastníkom časový harmonogram postupu činností, vypočítali sme im predpokladané úspory tepla v GJ, keď predtým spotrebovali 965 GJ a po rekonštrukcii domu mali spotrebovať cca 500 GJ, čo v peniazoch predstavuje ročnú úsporu 7 418,88 eur podľa cenového výmeru URSO pre CTZ v Galante. V súčasnosti sa túto spotrebu darí dosahovať, keď za vykurovaciu sezónu 2011/2012 spotrebovali 517 GJ. Vyčíslili sme, ako sa zmení výška ich „nájomného“, mám na mysli výšku platieb do Fondu opráv. Jeho výška bola 0.60 eur/m2 plochy bytu. Tá sa aj pri splácaní úveru nezmenila, a tak doteraz aj pri schvaľovaní neboli negatívne reakcie. Odporučili, zabezpečili a vybavili sme najvýhodnejší komerčný úver, pri ktorom mohli za rovnakých podmienok mesačnej splátky čerpať vyšší úver, teda prefinancovať viac prác, lepšie zhodnotiť svoju nehnuteľnosť a ušetriť viac vykurovacieho tepla. DaB: Chcete tým povedať, že nebolo potrebné redukovať v pôvodnom projekte plánovaný rozsah prác? RNDr. Graus: Naopak, rozsah prác sa značne rozšíril a vďaka úsporným opatreniam týkajúcich sa vykurovacieho tepla si vlastníci mohli zmodernizovať tie časti domu, s ktorými pôvodná projektová dokumentácia ani neuvažovala, napr. výťahy. DaB: Čo ešte okrem uvedeného ste urobili pre vlastníkov bytového domu?

RNDr. Graus: Je našou praxou, že poskytujeme komplexné služby, vrátane vybavenia stavebného a kolaudačného povolenia, technický dozor nad realizačnými firmami, organizáciu kontrolných dní na stavbe, riešenie vzniknutých problémov a situácií počas realizácie. Najväčšiu pozornosť venujeme koordinácii čerpania úveru s postupom prác. Tu musíme byť precízni, aby sme si udržali dôveru majiteľov bytov, veď ide o ich peniaze. Rozúčtovanie úveru medzi jednotlivých vlastníkov musí byť presné už pri začatí prác, len tak získate dôveru majiteľov. Veľmi dôležitá je aj komunikácia so všetkými vlastníkmi, aby počas realizácie boli informovaní o postupe prác a mali možnosť kedykoľvek vstupovať do riešenia obnovy ich nehnuteľnosti. Obnova tohto bytového domu sa takouto formou vzájomného informovania stala kolektívnym riešením vlastníkov bytového domu pod naším odborným dohľadom a celá trvala pár mesiacov. DaB: Ako poradíte vlastníkom bytových domov, ktorí chcú obnoviť svoj bytový dom? RNDr. Graus: Pri riešení obnovy bytových domov naša spoločnosť spolupracuje s celým tímom odborníkov, ktorí zaručia to, že pri rekonštrukcii sa nezabudne na žiadny detail ani maličkosť. Tieto v konečnom dôsledku môžu celú obnovu zásadným spôsobom narušiť a znížiť jej efektívnosť, o ktorú sa snaží spoločenstvo už pri prvých úvahách o obnove. Je teda potrebné hľadať tímovú prácu, nie pár stranový rozbor, že takto je to možné urobiť. Stretnutí a konzultácií musí byť veľa, aj keď sa bude na prvý pohľad zdať, že sa už témy opakujú. Amatérsky prístup „JPP (jedna pani pavedala)“ nie je dobré riešenie. Preto nechajte akúkoľvek, aj čiastkovú obnovu na ľudí, ktorí majú skúsenosti a výsledky v tejto oblasti, lebo čo sa raz zle obnoví, už sa opraviť nedá. DaB: Ďakujeme za rozhovor.


P.S. Milí čitatelia, ako vidíte, o obnove bytového domu sa dá napísať román. Správa bytového domu nie je jednoduchá a nie je vôbec jednoduché spravovať si svoj dom ako Spoločenstvo vlastníkov bytov. Členovia rady, ale aj predseda sú pod veľkým tlakom, pretože sa poznajú skoro s každým majiteľom osobne a nakoľko sme rôzne povahy, nemajú to ľahké, aby dokázali každému zrozumiteľne vysvetliť problematiku správy. (Správcovská organizácia je anonymná, poznáme možno úradníčku, s ktorou sa pohádame,

keď máme pocit, že nám niečo chybne naúčtovali. Pohádame sa, zanadávame si, a tým to končí.) V našom konkrétnom prípade sme sa dozvedeli strašne veľa, ako sa dá komunikovať so 60 majiteľmi bytov, keď ide o peniaze. Boli aj vyhrotené situácie, veľmi však pomáhal písomný styk, tabuľky, zrozumiteľne vysvetlené ekonomické argumenty, kedy sa najviac usporí, a hlavne, podrobné informovanie, ako sa to bude robiť a čo to prinesie. Čestné konanie by malo vždy priniesť úspech.

O tomto však nemal byť náš príspevok. Jeho cieľom bolo ukázať, že odborný kvalifikovaný návrh komplexnej obnovy bytového domu môže vlastníkom bytov naozaj priniesť vysoké reálne úspory. Škoda, že teplárenská lobby CTZ je neraz silnejšia a jej aktivity znižujú naše snahy byť dobrými hospodármi... Ing. Pavel Kleskeň Snímky: Bývanie JMK s.r.o.

4_2013

11


Téma císla

Farba fasády

nie je záruka kvality FARBY NA FASÁDY SÚ DLHODOBO VYSTAVENÉ PRIAZNIVÝM I NEPRIAZNIVÝM VPLYVOM POČASIA, SÚ TEDA NAMÁHANÉ VYSOKÝMI TEPLOTAMI, DAŽĎOM ČI MRAZOM, A PRETO ICH ZLOŽENIU TREBA VENOVAŤ ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ.

S

taršie technológie, ktorými sa vytvárajú fasádne omietky sa obyčajne skladajú z dvoch vrstiev, tzv. jadrovej (vyrovnávacej) omietky s hrúbkou priemerne cca 25 mm. Základ jadrovej omietky tvorí plnivo – teda piesok a spojivo – vápno či cement. Na tento základ sa nanesie vrstva štukovej omietky, ktorá tvorí podklad pod fasádnu farbu. Základným náterom farebných povrchových úprav omietok sú pigmenty, ktoré spôsobujú farebnosť povrchu, ďalej sú to plnivá, ktoré určujú tvar povrchu a rôzne aditíva a rozpúšťadlá na zušľachtenie materiálu a povrchovej úpravy, ale nemajú taký význam ako spojivá či plnivá. Preto kvalitatívne najdôležitejšou zložkou povrchovej úpravy domu je spojivo, ktoré „drží pohromade“ obe vrstvy a je určujúcim faktorom končenej kvality fasádnej úpravy. Na zatepľovacie systémy sa väčšinou používajú dekoratívne tenkovrstvové štruktúrované omietky na najrôznejšej chemickej báze (minerálne, akrylátové, silikónové a silikátové). Tenkovrstvový náter má nielen ochrannú funkciu, ale mal by pôsobiť aj esteticky, preto je veľmi dôležitá aj jeho povrchová štruktúra – ryhovaná, hladená alebo valčeková. Táto štruktúra je závislá od veľkosti zrna – kameniva v omietke (od 1,5 mm až po 3 mm) a od spôsobu jej konečného opracovania zahladenia. Nanášanie tenkovrstvovej fasádnej omietky sa vykonáva murárskymi hladidlami z nehrdzavejúcej ocele a po miernom zaschnutí sa upravuje hladidlom z plastu. Na jednotlivých snímkach vidieť ich konečný efekt. Hladenie môže byť horizontálne, zvislé či krúživé - doprava alebo doľava. Pri rozhodovaní o farebnosti fasády treba mať na zreteli aj to, ktoré farby pohlcujú viac svetla, a ktoré menej, pretože aj farebnosť ovplyvní dlhodobý farebný efekt. Podpisuje sa na tom slnko, ktoré dokáže „vytiahnuť“ farebnosť a znížiť celkový efekt očakávaný od fasády 3 základné výberové kritériá na fasádu. Cena fasádnej omietky by nemala byť určujúcim faktorom! Základným kritériom je vhodnosť jej použitia

12

4_2013

(musí zabezpečiť dlhodobú ochranu) a až následne by sme mali riešiť výber podľa ponúkanej ceny. Druhým kritériom pri výbere vhodnej povrchovej úpravy je zvyčajne predstava o estetickom pôsobení budúcej fasády, jej farebnosť, členenie a štruktúra. V zásade máme na výber medzi hladkou fasádou a fasádou so štruktúrou – hladenou, škrabanou či ryhovanou. Tento parameter dokáže posúdiť aj laický stavebník svojím estetickým cítením. Tretím kritériom výberu sú vlastnosti a zloženie omietky, ktorá bude vhodne spolupôsobiť s podkladom a zároveň bude schopná odolávať vonkajším vplyvom ako slnko, dážď, výfukové plyny, prach, kyslé dažde, machy, riasy ... Tieto vlastnosti povrchovej úpravy ovplyvňuje najmä použité spojivo. Tu musí pomôcť odborník. Ako sme už uviedli, podľa spojiva rozdeľujeme povrchové úpravy na: Minerálne: odolné voči vode, paropriepustné omietky s hydraulickým spojivom; Akrylátové: odolné voči vode, relatívne paropriepustné na báze akrylátovej disperzie; Silikónové: odolné voči vode, paropriepustné

materiály na báze silikónových živíc; Silikátové: odolné voči vode, paropriepustné materiály na báze vodného skla. Platí teda, že odolnosť voči vode v súčinnosti s paropriepustnosťou sú hlavnými kritériami, pre výber kvalitnej a zdravotne neškodnej fasádnej omietky, ktoré majú výrazný vplyv na životnosť stavby. Bez konzultácii v obchodných kanceláriách výrobcov ste ako laik bezradný.

Hladená omietka zrno 2 mm.


Hladená omietka zrno 1,5 mm.

Charakteristiky tenkovrstvových fasádnych omietok Minerálne omietky – sú jednozložkové šľachtené minerálne omietky na báze cementu a vápenného hydrátu. Majú vysokú paropriepustnosť a možno ich aplikovať na povrch, ktorý je zateplený ľubovoľným izolantom. Sú priľnavé na podklad aj pri aplikácii za menej vhodných klimatických podmienkach. Odolnosť minerálnych omietok proti mechanickému poškodeniu je nízka a nemožno ich čistiť tlakovou vodou. Majú slabú pružnosť a ich výber tónovania je obmedzený. Akrylátové omietky – sú tenkovrstvové disperzné (kašovité) omietkové zmesi. Vyrábajú sa na báze vodnej disperzie akrylátových živíc a kremičitých pieskov. Ich tuhnutie je dvojstupňové – najskôr sa odparí voda a v druhej fáze sa vytvorí pevnostná štruktúra. Sú pružné a dajú sa umývať aj tlakovou vodou. Odolávajú poškodeniu, oteru a tiež poveternostným vplyvom. Sú stálofarebné a tónovať ich možno podľa širokej škály farieb. Tieto omietky však sú relatívne paropriepustné a možno ich aplikovať aj na zatepľovacie systémy s minerálnou vlnou. Nie sú antistatické, čiže sú náchylné na zašpinenie od prachu alebo okolitých nečistôt. Silikónové omietky – tenkovrstvové pastózne omietky, vyrobené sú na báze vodnej emulzie silikónovej živice. Omietky sú odolné voči vode a paropriepustné. Odolávajú poveternostným vplyvom, oteru a mechanickému poškodeniu.

Použiteľné sú na všetky bežné podklady a možno ich tónovať podľa širokej škály odtieňov. Vyznačujú sa nízkym povrchovým napätím. Podobne ako silikátové omietky i tieto majú, s ohľadom na použité oxidové pigmenty, obmedzenú farebnú škálu. Ďalšou nevýhodou je ťažká pretierateľnosť pri obnove. Silikónové omietky sú silne hydrofobizované a bežne ponúkané disperzné farby na nich majú nedostatočnú priľnavosť. Silikátové omietky – sú tenkovrstvové kvalitné pastózne omietky. Zložené sú z draselného vodného skla, organických prísad a plniva na báze kremičitých pieskov. Majú vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom a dobre prepúšťajú vodnú paru. Sú odolné voči vode a dajú sa jednoducho umývať. Tieto omietky možno tónovať podľa širokého spektra odtieňov. V prípade, že sa aplikujú pri nízkych teplotách na nerovnomerne vyschnuté podklady, môžu vzniknúť tmavšie plochy vplyvom nerovnomerne prebiehajúcej reakcie. To isté platí pri aplikácii na plochy s rozdielnou vlhkosťou. Z dôvodu pigmentácie na báze oxidov je obmedzená ich farebná škála. Pôsobenie farieb na psychiku Pri rozhodovaní sa o výbere farebnosti si možno neuvedomujete, že farby pôsobia aj na našu psychiku. Za „aktívne“ sa považujú žltá, oranžová, červená a o ich vyznávačoch sa hovorí, že sú nadpriemerne aktívni. Za pasívne farby sa považujú modra, azúrová, zelená a žltozelená, ktoré charakterizujú pasivitu, ale nemusí to byť však niečo negatívne, ľudia ktorý obľubujú tento typ farieb bývajú uvážlivý. Za farby, ktoré vyvolávajú pocit tepla sa označujú žltá, oranžová, žltozelená a chladnými sú azúrová, modrá, fialová a ružová. Teórií o farebnosti fasád je veľa, avšak najviac záleží na vašom pocitovom vnímaní, pretože to určí, ktorá farba na vašom dome bude dominantná, a ktorá dopl-

Škrabaná omietka zrno 2 mm.

nková. Ak budeme mať plochu vystavenú nadmernému slnečnému žiareniu a steny zafarbíme teplými farbami, v našej psychike bude tento priestor vytvárať, takzvané „psychické peklo“. Ak však trváme na teplých farebných odtieňoch nášho domu, aby sme množstvo „získanej“ energie utlmili, okolie by sme mali dotvoriť, napríklad bohatou zeleňou, nielen kvôli estetike, ale aj kvôli psychickej pohode. Aj takto sa dá „analyzovať“ pôsobenie farieb nášho budúceho domu. Nad výberom farby sa treba zodpovedne zamyslieť. Farebnosť fasády môže dom zvýrazniť, ale aj „znehodnotiť“ akúkoľvek peknú architektúru. Všetky tieto informácie sú dnes prepracované do vysoko sofistikovaných počítačových programov, ktoré používajú architekti (fasádne štúdiá), ale aj výrobcovia farieb pri svojej práci. Architekt na obrazovke počítača „namieša“ tisíce farieb a „maľuje“ vizualizácie domu dovtedy, až kým náš a jeho vkus nájdu spoločné stanovisko. Až potom nasleduje cesta do výrobne tenkovrstvových omietok. Tu majú ten istý program, ktorý však vydá pokyn miešania farieb v presných dávkových pomeroch do miešačiek na zmixovanie jednotlivých pigmentov a miešačky pripravia „našu“ farbu do plastových vedier, v potrebnom množstve, podľa štruktúr, zrnitosti atď... Už len aby „páni majstri“ rešpektovali technologické predpisy na správnu aplikáciu. Ing. Fredy Manduch Foto: JUB, a.s. Slovensko

Škrabaná omietka zrno 2,5 mm.

4_2013

13


Firemná prezentácia

Vzhlad, ktorý mozno nahmatat Nový dizajn a struktúry od Baumitu TÚŽBA ČLOVEKA PO INDIVIDUALITE JE STARÁ AKO ĽUDSTVO SAMÉ. JEJ PREJAVY VIDIEŤ V KAŽDEJ OBLASTI NÁŠHO ŽIVOTA. NIEKDE SÚ ZREJMÉ NA PRVÝ POHĽAD, INDE SPOZORUJEME LEN ICH NÁZNAKY. FASÁDY NAŠICH DOMOV PREDSTAVUJÚ MIESTO, KDE MÔŽEME NAŠU INDIVIDUALITU A KREATIVITU NECHAŤ NAPLNO ROZVINÚŤ.

O fasáde často hovoríme ako o tvári nášho domu. Jedinečný a osobitý charakter jej dodávajú tvary, materiály, farby a štruktúry. Kým v posledných rokoch sme svoju potrebu odlíšiť sa realizovali prostredníctvom farieb, dnes prichádza čas, kedy začíname viac koketovať aj s hrubými štruktúrami fasádnych omietok, pričom nezriedka zachádzame až do extrému. S hrubšou zrnitosťou omietky sa každá fasáda stáva výrazným obalom, o to pôsobivejším, o čo jednoduchší je tvar budovy. Takéto povrchy akoby žili pod denným svetlom svoj vlastný život. V priebehu dňa sú vždy iné, svojské, zaujímavé, masívne a akoby neotrasiteľne bezpečné. „Hrubé zrno“ na fasáde ideálne zapadá do súčasného megatrendu v oblasti farieb a štruktúr.

14

4_2013

Individuálna a kreatívna fasáda Nekonečné možnosti stvárnenia fasády ponúka nová modelovateľná omietka Baumit CreativTop. Ak oceňujete takmer neohraničené možnosti konceptu farieb Baumit Life, budete novou omietkou skutočne nadšení. Táto všestranná fasádna omietka je k dispozícii v 758 farebných odtieňoch, ktoré spolu so 17 kreatívnymi štruktúrami nekladú fantázii žiadne medze. Nahrubo zahladená, štruktúrovaná špachtľou alebo valčekom, jemne porézna, so vzhľadom hrubého betónu alebo dokonale hladká s náterom – takéto a ďalšie nespočetné nápadité štruktúry sa


Baumit CreativTop Až 17 nových štruktúr a 28 povrchov Kreatívna, rozmanitá a individuálna fasáda Nekonečné možnosti stvárnenia Valčekovanie

Reliéfna technika

Hrebeňová technika

Valčekovanie

Ťahaná technika

Modelovanie špachtľou

s omietkou Baumit CreativTop môžu konečne stať skutočnosťou. Vonkajšie steny sa už nemusia odlišovať len svojou farebnosťou, ich individualitu je možné teraz jednoducho nahmatať. Štyri rôzne typy omietky Baumit CreativTop, odlišujúce sa svojou zrnitosťou od najhrubšej CreativTop Max po najjemnejšiu CreativTop S-Fine, to umožnia bez akýchkoľvek prekážok. Zamerané na výsledok Po vyzretí základného náteru môžeme ihneď začať s nanášaním omietky Baumit CreativTop. Hrúbka vrstvy závisí vždy od techniky spracovania, pričom je dovolený akýkoľvek postup. To, čo sa počíta, je výsledok. Baumit CreativTop sa dá bez obmedzení modelovať a na spracovanie

môžeme použiť akýkoľvek nástroj alebo náradie. Ak povieme, že individuálny spôsob aplikácie omietky je pre výsledné architektonické pôsobenie fasády čoraz dôležitejší, nebudeme ďaleko od pravdy. Výsledok je a čoraz viac bude v rukách spracovateľa a obnovenie či oživenie tradičných techník prinesie na fasádu novú, jedinečnú kvalitu.

Modelovanie štetcom

Buďte kreatívni a doprajte vašej omietke akúkoľvek štruktúru, akú si len dokážete predstaviť – s modelovateľnou omietkou Baumit CreativTop. Text a snímky: Baumit www.baumit.sk

Flexibilná a jednoduchá Baumit CreativTop je pastézna omietka na silikónovej báze, pripravená na okamžité nanášanie. Má univerzálne použitie a výnimočne jednoduché spracovanie či už ručne alebo strojovo. Omietku možno použiť na kreatívne stvárnenie povrchov tepelnoizolačných systémov, na staré i nové minerálne omietky a stierky, na betón či na sanačné omietky.

4_2013

15


Téma císla

Ako opravíme poruchu „zateplováku”? PORUCHY ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV PREJAVUJÚCE SA ODÚVANÍM, SA STÁVAJÚ STÁLE ČASTEJŠÍM PROBLÉMOM A PROBLEMATICKÉ SÚ AJ V NEDÁVNEJ MINULOSTI REALIZOVANÉ ZATEPĽOVANIA DOMOV 6 CM TEPELNÉHO IZOLANTU. Štruktúra kovovej kotvy

D

nešné poznatky už hovoria, že tieto hrúbky sú nedostatočné a je potreba ich sanácie, teda pridania ďaľšej vrstvy tepelného izolantu. Odliepanie sa dosiek tepelného izolantu od stien je zapríčinené porušením technologického predpisu o montáži a môže nastať situácia, že sacie sily od vetra takto inštalovaný „zatepľovák“ zo steny strhnú. Sanácia zatepľovacieho systému sa štandardne vykonávala tak, že sa starý „zatepľovák“ strhol a vlastne zničil a následne sa inštaloval nový s väčšou hrúbkou izolantu. Druhým dôvodom prečo sa musia staršie zatepľovacie systémy sanovať (odúvanie), je, že pri nich neboli použité dostatočné množstvá fixačných hmoždiniek, ktoré upevnili izolačné platne do pô-

vodnej stavebnej konštrukcie a zatepľovací systém sa začal deformovať. Tento jav má aj druhú príčinu a tou je chybné nanášanie lepidla na izolačné platne, keď sa lepidlo nanieslo len na tzv. „buchty“ a ušetrilo sa tak lepidlo, ktoré sa má naniesť po celom obvode platní. Tepelným namáhaním sa platne deformujú, až dôjde k ich prasknutiu a stačí troška silnejší vietor, ktorý podfúkne prvú dosku, a dôjde k havárii zatepľovacieho systému. V prvom prípade, keď sa zvyšuje tepelnoizolačná odolnosť, sa musí pridať nová vrstva tepelnoizolačných platní. Problémom v tomto prípade je dokonalé mechanické pripevnenie prídavných platní tepelného izolantu do nosného muriva. Riešenie pre zvýšenie hrúbky zatepľovacieho systému ponúka technológia Stomix STX.THERM R SANA. Aj v druhom prípade sa dá problematika „odúvania“ platní opraviť spomínanou technológiou, teda kotvením pomocou injektovaných kotiev, ktoré sú súčasťou systému. V systéme sú teda kotvy špeciálneho tvaru (Spiral Ankys RSA 15+) a špeciálne expanzívne lepidlo

(SA F1, SA F2, SA F3), ktoré fixuje izolačné platne do muriva a zároveň spája nové platne so staršími. Pri fixácii odutých platní sa tieto pomocou prítlačných „klieští“ pritlačia a znova prilepia k murivu. Injektované kotvy sú skúšané na odolnosť voči dynamickému zaťaženiu od sania vetrom podľa predpisu ETG 004 a 014(uplift test). Veľkou výhodou tohto systému je vlastnosť, že kotvy nevytvárajú tzv. bodový tepelný most, pretože sú zapustené do telesa tepelného izolantu, a tak ich počet môže byť dostatočne veľký, aby sa sanácia vyhotovila kvalitne a neznížili sa jeho tepeľno-izolačné vlastnosti. Ďaľšou výhodou je aj schopnosť spojenia sa s menej súdržným podkladom steny, čo sa často stáva, ak sa používajú nevhodné vŕtačky do podkladu pri inštalácii pôvodných hmoždiniek, napr. príklep do pórobetónu či dutých tehál... Kotvu tvorí valček z pozinkovanej oceľovej mriežky ø 13 mm a dľžky 140 - 250 mm, pre pripevnenie izolačných platní 80 - 240 mm. Inštalácia sa realizuje tak, že do existujúceho zatepľovacieho systému sa navŕtajú potrebné počty otvorov (určí statik) o priemere 14 mm. Do otvoru sa vsunie kotva a táto sa potom „vypení“ expanzívnym tmelom. Po zatvrdnutí tmelu sa pokračuje v konečnej povrchovej úprave. Táto technológia teda ušetrí značné množstvo finančných prostriedkov, veď odstrániť nedávno inštalované zateplenie a nahrádzať ho novým, by asi nepotešilo nikoho. Obzvlášť, keď havárie sa stanú po vypršaní záručnej lehoty. DaB Snímky: Stomix

Pôvodný zatepľovací systém

Pôvodné murivo

16

4_2013

Expanzívny tmel

Nová zatepľovacia platňa


Oknárske novinky

Energeticky sebestacné tienenie I-tec Internom ENERGIU, KTORÚ OKNO POTREBUJE A SPOTREBUJE, BY MALO BYŤ SCHOPNÉ VYROBIŤ SAMO. PRVÝ PRODUKT, KTORÝ SA TÝMTO PRINCÍPOM RIADI, JE NOVÁ MOTORICKY POHÁŇANÁ TIENIACA TECHNIKA ZDVOJENÉHO OKNA OD FY. INTERNORM.

N

ová motoricky poháňaná tieniaca technika I-tec je vložená do konštrukcie okna. Môže to byť, napr. žalúzia, plisovaná roleta alebo roleta DuetteR a táto je energeticky sebestačná. Na prevádzku využíva zabudovaný fotovoltický článok priamo v okne. Tienenie sa nachádza medzi sklami, tým je chránené proti znečisteniu a vetru. Toto riešenie je ideálne ako tienenie pre vysoké výškové budovy, kde silný vietor ohrozuje bezpečnosť inštalácií tieniacej techniky. Všetky zdvojené okenné systémy Internorm môžu byť vybavené tienením ovládaným na elektrický motor bez externého zdroja el. prúdu. Energia sa získava priamo na okne z fotovoltického modulu integrovaného do krytu elektromotora a navíjacej cievky. Takto je elektromotor zabezpečujúci otváranie a zatváranie žalúzie nezávislý a sebestačný na zdroji prúdu. Fotovoltickým článkom vyrobená

Internorm-I-tec tienenie

Internorm okno s energeticky sebestačným tienením

el.energia sa ukladá do akumulátora a podľa potreby je pripravená na odber. Permanentné nabíjanie akumulátora vzniká už pri difúznom dennom svetle. Výhody tohto systému tieniacej techniky sú v tom, že nevznikajú žiadne náklady na energiu, výdavky na zabudovanie a búracie práce, pretože nie je potrebné inštalovať prívod elektrickej energie. Tým je možné slnečnú ochranu optimálne použiť aj pri rekonštrukcii, pretože tu často nie je k dispozícii elektrický prúd. I-tec tienenie je po montáži do okna ihneď funkčné a v prípade, takmer všetkých, zdvojených okien Internorm je možné systém tienenia I–tec dodatočne namontovať. Ovládanie prebieha cez bidirekcionálny prijímač, pričom viacero tienení je možné ovládať súčasne, samostatne či v kombinácii. Bidirekcionálne ovládanie ponúka nasledovné dodatočné funkcie: Lock-/Unlock-funkciu: možnosť uzamknúť nastavenia, aby ho nikto iný nemohol prestaviť, uložiť alebo zrušiť – je prakticky neviditeľné. Individuálne fixné pozície: touto funkciou je možné prideliť každej žalúzii, plisovanej roletke, rolete Duette® samostatnú pozíciu a jednoducho ju riadiť pomocou kombinácie tlačidiel.

4_2013

17


Firemná prezentácia

Novinky a inovácie v znamení OKNOPLAST-u SPOLOČNOSŤ OKNOPLAST V SÚČASNOSTI PATRÍ DO PRVEJ PÄŤKY POPREDNÝCH VÝROBCOV OKIEN V EURÓPE. VĎAKA STAROSTLIVÉMU VÝBERU DODÁVATEĽOV A OBCHODNÝCH PARTNEROV PONÚKA SVOJIM ZÁKAZNÍKOM VYSOKÚ KVALITU PRODUKTOV, PROFESIONÁLNE PORADENSTVO A GARANCIU KVALITY, KTORÉ ZVYŠUJÚ KOMFORT BÝVANIA. S cieľom zlepšenia konkurencieschopnosti na trhu a zvýšenia tržieb OKNOPLAST prináša mnohé inovácie výrobkov. V uplynulom roku ako prvý výrobca okien vypracoval riešenie, vďaka ktorému sú aj vnútorné časti okna v jednotnej farbe. Výhodou je, že okná majú jednotnú farbu a štruktúru na celom povrchu. Okná v systéme Colorfull sú dostupné v odtieňoch s výzorom dreva napr. zlatý dub, orech alebo Winchester. Umožňuje to prispôsobiť farbu profilov ostatným prvkom fasády či vytvoriť harmonické kompozície pri dizajnovaní interiéru. „Sme spoločnosť, ktorá pôsobí v segmente Premium a kladie veľký dôraz nielen na kvalitu, ale aj na estetickú stránku svojich výrobkov. Systém Colorfull je výsledkom našej starostlivosti o detail. Pri jeho spracovaní chceme zákazníkom ponúknuť plastové okná, ktoré aj po otvorení vyzerajú elegantne a zdôrazňujú štýl interiéru,“ uviedol Juraj Koudela, obchodný riaditeľ pre Slovensko a Českú republiku spoločnosti OKNOPLAST.

18

4_2013

Ďalšie významné riešenie, ktoré OKNOPLAST ponúkol, je nové, energeticky úsporné okno Winergetic, ktoré je optimálnym riešením v oblasti tepelnej izolácie a pre vašu domácnosť garantuje minimálne teplotné straty ako v lete tak aj v zime. Winergetic je nový autorský projekt, ktorý je k dispozícii len pod značkou OKNOPLAST. Má unikátny zaoblený tvar profilu zvonku. „V súčasnej ekonomickej situácii má rozumné hospodárenie s energiou mimoriadny význam. Naším cieľom je dopriať zákazníkom portfólio výrobkov, ktoré im zaručia komfort bývania a šetrenie financií. Winergetic má sedemkomorový profil krídla, ktorý podčiarkuje jeho ďalšie výnimočné parametre a schopnosť energetickej úspory v domácnosti. Sú k dispozícii v celej škále farieb z ponuky OKNOPLAST, vrátane jedinečných odtieňov dreva,“ uviedol Juraj Koudela. Dosiahnutý úspech spoločnosti je výsledkom snahy klásť dôraz na maximálnu spokojnosť zákazníkov. „Dôležitými činiteľmi, ktoré udržujú trvalý rast firmy, sú najvyššia kvalita produktov

v súčinnosti s kvalifikovaným predajným personálom, transparentnosťou a poctivosťou vo vzťahu k našim zákazníkom,“ zdôraznil Juraj Koudela. Neváhajte a príďte navštíviť náš stánok 055 v pavilóne P na medzinárodnom stavebnom veľtrhu IBF, ktorý sa bude konať od 23. do 27. apríla na výstavisku v Brne. V našom stánku budete môcť objaviť naše nové plnofarbené okná v systéme Colorfull, ktoré boli ocenené ako najlepší výrobok veľtrhu MADE Expo 2012 v Miláne, či energoúsporné okno Winergetic Premium Passive. V našom stánku sa môžete zúčastniť show s majstrom sveta z Freestyle Football Championship Prague 2011, či zahrať si stolný futbal s majsterkami sveta z roku 2012 a získať dres Inter Miláno s podpisom!

www.oknoplast.sk


Rubrika o obnove bytového domu

Vy sa pýtate, odpovedá vám: Petra Jurčáková, prezidentka ZSVB na Slovensku

Pripravujeme zateplenie násho bytového domu Vlastníci či stavebný úrad, Kto schvaľuje farebnosť novej fasády? ? lenie ktorý povoľuje zatep predchádza tomu poslednéV prvom rade by sme si mali vysvetliť, čo „farebné riešenie“ bytového resp. “, domu „tvár nová je mu kroku, ktorým krokom dôsledná príprava ším ležitej najdô je ve domu. Na celej obno j obnove fasády na bylexne komp ku a získanie podpory vlastníkov bytov vy bytového domu. Súčasobno t projek je m kroko Ďalším . dome tovom ého domu) a vypracovanie ťou projektu má byť aj farebné riešenie (bytov nie efektívnosťi vynaložeadova zdokl čiže ku, tepelno-technického posud dôležitá dokumentácia je kt Proje ie. ných prostriedkov na úsporu energ ťou žiadosti o vydanie stavebsúčas Je latí. neop ti oblas tejto v sa šetriť a stavebnému povoleniu doložiť ného povolenia. Stavebný úrad žiada k ého architekta, Hasičského hlavn u Útvar visko aj statický posudok, stano schvaľujú vlastníci na domu ého bytov zboru apod. Farebné riešenie obvykle sú spracované ariach, ažden zhrom alebo zach schôd h svojic í a vlastníci svojím hlasovaním chitektom max. 3 návrhy farebných riešen dom vyzerať. Stavebný úrad ý bytov ich mal by vyjadria svoju vôľu, ako ia farebnosti by mali byť riešen avšak musí rešpektovať vôľu vlastníkov, dy viac! nieke je j Mene ené. vyváž e farebn me, stried

dome? ónov či lodžií na bytovom Kto schvaľuje zasklenie balk ie? Je treba stavebné povolen potrebné lodžií na bytovom dome je K zaskleniu balkónov alebo ako „zaskliť“ balkóia van odo rozh u krok m prvo uviesť nasledovné: V tníci byto, že treba overiť, čo majú vlas ny či lodžie treba pripomenúť plocha vá laho pod len to je ykle tva. Obv tov zapísané na liste vlastníc o bytu nstv luše prís ia tvor é stností, ktor všetkých miestností bytu a mie lodžií a balkónov. hy ploc bez .), pod a ica pivn (komora na chodbe, storov tníctve bytov a nebytových prie vy Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlas úpra ať náv vyko ôže nem tník že vlas alev ustanovení §11 ods. 4 hovorí, l zova ohro by ými ktor u v dome, bytu alebo nebytového priestor il vzhľad ranom rozsahu alebo by men bo rušil ostatných v neprime ločenstvo nespo e dom v sa Ak a. nstv domu bez súhlasu spoloče vlastebný súhlas väčšiny všetkých o zriaďuje, je na takýto zásah potr aleb óna balk u leni zask k vyplýva, že níkov v dome. Z uvedeného , že vlastníci majú ade príp v a ov tník vlas las lodžie je potrebný súh ne správy ločenstve, Zmluvách o výko vo svojich Zmluvách o spo dohodnuu dom vách opra pri sa í van alebo Internej smernici o sprá dome, je vom byto na a sobu zaskleni tý a odsúhlasený systém spô jme, že táto úprava ozre Sam nky. mie pod tejto aj potrebné dodržanie potrebom úrade, ktorej súčasťou je podlieha ohláseniu na Stavebn tníkov vlas h tnýc osta las súh aný mín ný písomný dokument, tj. spo bytov v dome.

www.alumistr.sk

20

4_2013

Ako sa správne tvorí FO (fond opráv) na

balkóny.

Pri debatách, ako financovať opravy balkónov treba vedieť, ako formuluje zákon, čo sú spoločné zariad enia domu. Z FPÚaO sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí a zariadení bytového domu, príslušenstva a priľahlého pozemku ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekon štrukciu bytového domu. Z tohto vyplýva, že z FPÚa O sa financujú aj opravy balkónov a lodžií. Novela zákon a č.70/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2010 v ustan ovení §10 ods. 1 určila povinnosť vykonávania úhrad do FPÚaO podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu!!! Ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby FPÚaO sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy. Vlastník balkónu si teda čiastočne „tvorí“ alebo šetrí na budúcu opravu balkóna či lodžie

Aká je zodpovednosť majiteľa bytu, ku ktoré mu patrí balkón, ak z neho odpadne kus plech u či omietky a poškodí auto, nedajbože ublíži človeku. Vlastník bytu zodpovedá za škody spôso bené jeho nehnuteľnosťou voči tretím osobám. Nako ľko balkóny patria do spoločných priestorov bytového domu , akákoľvek škodová udalosť, ktorá je zapríčinená zlým stavom bytového domu, teda aj balkónu či lodžie , je na zodpovednosti všetkých vlastníkov a spoluvlastn íkov bytového domu. V prípade, že bytový dom nie je poiste ný, všetka zodpovednosť je len na vlastníkoch, tzn. že v prípade spôsobenia škody na zdraví alebo na veciac h, znášajú všetky náklady s odškodnením vlastníci predmetného domu. Nemôžete sa však spoliehať ani na poistenie bytového domu, ktoré dojednáva spoločenst vo či správca, nakoľko uzatvorená poistná zmluva nemu sí zaručovať vlastníkom optimálnu poistnú ochranu. Majite ľom bytov, ktorých súčasťou sú balkóny či lodžie, odpo rúčam, zaujímať sa o obsah „krytých poistných udalo stí“ v poistnej zmluve uzavretej na celý dom.

Partnerom tejto rubriky je firma ALUMISTR, dodávateľ hliníkových systémov pre zasklievanie balkónov, lódžií na bytových domoch a konštrukcií hliníkových zábradlí, altánov, interiérových deliacich priečok a ďalších atypických konštrukcií.


Obnova bytového domu

Technológie obnovy bytového domu Systémy AluMistr predstavuje: pán David Doskočil, z firmy ALUMISTR Slovakia, s.r.o.

Ako a cím zasklit balkóny bytových domov Hliníkové zasklievacie systémy AluMistr v sebe spájajú prvky elegantného dizajnu a dokonale prepracovaného technického riešenia. Vďaka kombinácii moderných, ľahkých, dokonale povrchovo upravených materiálov, s variabilitou a komplexnosťou ponúkaných riešení, ktoré vychádzajú zo širokého produktového portfólia spoločnosti sa všetky systémy tešia patričnej pozornosti majiteľov bytov, kde sú inštalované balkóny či lodžie. Spoločnosť ALUMISTR je výhradným výrobcom rámových zasklievacích systémov AluPlus, AluCombi a bezrámových zasklievacích systémov AluVista a AluVerso. Systémy sa využívajú najmä pre konštrukcie vymieňaných zábradlí panelových domov, hlavne však pre dodatočné horné zasklenie balkónov a lodžií. AluVista - bezrámový zasklievací systém Bezrámový posuvný a otočný zasklievací systém z číreho bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm a vodiacich hliníkových profilov pre zasklenie lodžií, balkónov a výklenkov domov. Sklenené tabule sú osadené plastovými tŕňmi, ktoré zabezpečujú posun krídel vo vodiacich koľajniciach a ich následné otváranie. Posuvné a otváracie krídla (2 – 16) sa posúvajú po spodnej koľajnici v úrovni zábradlia a sú vedené hornou koľajnicou rovnakého tvaru (nezasahujú do vnútorného priestoru lodžie alebo balkónu). Spodný pojazdný a horný vodiaci profil – obidva sú vyrobené z hliníkovej zliatiny, povrchovo upravenej práškovým vypaľovaným lakom – komaxitom. Základný materiál má úpravu chromatovaním. Tým je zaručená dostatočná antikorózna ochrana materiálu a tiež veľmi dlhá životnosť. Ďalšou štandardne dodávanou povrchovou úpravou je strieborný elox. Lem profilov je upravený pre vsadenie silikónového tesnenia a zároveň slúži ako bezpečnostný prvok, ktorý zabezpečuje, že pri požiari nemôže sklenená tabuľa vypadnúť von z lodžie. V spodnej časti koľajnice sa nachádzajú drenážne otvory pre odtekanie dažďovej vody a roztápajúceho sa snehu. Bočné uzatváracie profily a špeciálne tesnenie medzi krídlami zaisťujú takmer dokonalú tesnosť celej konštrukcie. V spodnej a hornej rovine sú prieduchy pre trvalú infiltráciu. Jednotlivé krídla sa posúvajú pomocou úchytiek, príp. tlakom ruky na jednu zvislú hranu skla. Systémové riešenie umožňuje posunutie všetkých krídiel k jednej zo strán zaskleného priestoru (príp. k obom stranám) a ich následné otvorenie (vyklopením o 90°) do vnútorného

priestoru lodžie. Otvorenie je teda možné takmer po celej dĺžke zasklenej lodžie. V otvorenej polohe sú jednotlivé krídla naskladané vedľa seba na jednej (príp. oboch) zo strán zasklenej lodžie a fixované pružnou šnúrou. Prvé krídlo je možné fixovať v pootvorenej polohe a zaistiť tak dokonalé vetranie. Systém je navrhnutý tak, aby bol použiteľný pre všetky modulové rozmery aj konštrukčné sústavy.

4_2013

21


Obnova bytového domu

Technológie obnovy bytového domu AluPlus - rámový zasklievací systém Rámový zasklievací systém z hliníkových profilov s drážkou pre výplň. Výplň je vsadená do hliníkového rámu, ktorý sa posúva po spodnej (nosnej) a hornej (vodiacej) koľajnici. Možnosti výplní sú veľmi široké. Vsadené sklenené tabule bývajú najčastejšie z plaveného číreho skla hr. 4 – 6 mm alebo izolačného dvojskla 16 mm, Zasklenie je možné pevné (bez možnosti otvárania) alebo posuvné v dvojdielnom až päťdielnom variante. Obidve možnosti prevedenia je možné ľubovoľne kombinovať, čo prináša maximálnu univerzálnosť tohto systému. Posun krídla v prípade otváracieho vyhotovenia je vedený hornou a spodnou koľajnicou, ktorá je vybavená drenážnymi otvormi pre odtekanie dažďovej vody a roztápajúceho sa snehu. Jedná sa o systém nezavesený, keď celú váhu prenáša spodný pojazdný profil, pričom krídla sú vedené horným profilom rovnakého tvaru v úrovni zábradlia (profil nezasahuje do vnútorného priestoru lodžie). Posun krídiel je možný na pravú alebo ľavú stranu, príp. od stredu k obidvom stranám zaskleného priestoru. Okná sa zasúvajú za seba, takže pri päťdielnom prevedení je možné dosiahnuť otvorenie až 4/5 zasklenej plochy. Na utesnenie krídel medzi sebou a krídiel voči profilom je použité kvalitné mohérové štetinové tesnenie. Jeho priľnavosť zabezpečuje takmer dokonalé utesnenie proti zrážkam, vetru a prachu. V kombinácii s bočnými uzatvárajúcimi profilmi je zabezpečená dokonalá tesnosť celej konštrukcie. Pre trvalú infiltráciu, potrebnú obzvlášť k odvedeniu splodín z plynových spotrebičov, sú vytvorené prieduchy v hornej a spodnej časti medzi sklenenými tabuľami a koľajnicami. Umývanie skiel je uľahčené možnosťou vysadenia krídiel.

Na princípe AluPlus je vyrábaný aj systém hliníkového zábradlia, čo predstavuje kompletnú dodávku v rámci revitalizácie panelových domov a predovšetkým veľmi estetický vzhľad zaskleného balkónu a nakoniec aj celého panelového domu. Rámový systém AluPlus je používaný pre zasklenie balkónov a lodžií, samostatné konštrukcie zábradlí, deliace priečky interiérov, prístrešky a iné hliníkové konštrukcie. Systém zabezpečuje zníženie tepelných strát, ochranu proti vetru, dažďu, hluku, prachu a exhalátom.

22

4_2013


Firemná prezentácia

Domy bez plesní ANTIMIKROBIÁLNA OCHRANA STAVIEB A KONŠTRUKCIÍ JE PRI STAVBE ČI SANÁCII DOMU STRATEGICKÁ ZÁLEŽITOSŤ. PODCENIŤ UVEDENÝ PROBLÉM SA ROZHODNE NEVYPLÁCA...

Baktérie, kvasinky, plesne, huby, machy, lišajníky, ktoré nás obklopujú v exteriéroch a v interiéroch budov, prípadne sinice a riasy na vodných dielach či vodovodných a kanalizačných potrubiach, predstavujú pre nás nielen estetický, ale predovšetkým hygienický a zdravotný problém. Nezanedbateľným faktom je aj skutočnosť, že uvedené organizmy výrazne znižujú životnosť stavebných materiálov. Aby sa zamedzilo výskytu, rastu a rozmnožovaniu mikroorganizmov, pridávajú sa do betónov, mált, omietok, cementových lepidiel a pod. prísady, ktoré zabezpečujú ochranu stavebných materiálov. Nevýhodou doteraz používaných biocídnych prísad je, že sú finančne veľmi nákladné, pričom väčšina z nich je nestála, má krátkodobú účinnosť a selektívny antimikrobiálny účinok, ktorý nepokrýva široké spektrum mikroorganizmov. Vývoj nových prostriedkov proti plesniam je časovo a finančne veľmi nákladný. O to viac je pozitívnou správou, že Považská cementáreň, a. s., Ladce (ďalej PCLA) vyvinula novú minerálnu protiplesňovú prímes BIOLANOVA. BIOLANOVA Je minerálna prímes do cementov, betónov, mált a suchých zmesí, bezkonkurenčne najlepšie a najlacnejšie protiplesňové riešenie na trhu. Spĺňa stupeň rastu plesne 0 (pleseň nerastie). BIOLANOVA je jemne zomletá anorganická látka svetlej farby na báze jemne granulovanej vysokopecnej trosky, latentne hydraulická, ktorá svojimi vlastnosťami spĺňa požiadavky noriem STN EN 15167-1, STN EN 15167-2, STN EN 197-1, STN EN 206-1 a STN EN 206-1/NA. Stavebné produkty s prídavkom BIOLANOVY majú široké možnosti použitia – od

24

4_2013


preventívneho využitia až po sanačné účely. Sú vhodné pre každé stavebné dielo, kde je potrebné dosiahnuť mikrobiálne čisté prostredie. BIOLANOVA zvyšuje, v porovnaní s čistým cementom, dlhodobé pevnosti v tlaku a v ohybe, znižuje hydratačné teplo a priepustnosť, zlepšuje spracovateľnosť a stabilitu zmesi. Umožňuje odolávať voči síranovým a agresívnym vodám, chemickej korózii a zabezpečuje prevenciu alkalicko-kremičitej reakcie. Predlžuje dobu tuhnutia betónu, čo je výhodné pre transportbetón. Pri využití BIOLANOVY na prípravu betónovej zmesi treba očakávať nižšie počiatočné a vyššie konečné pevnosti betónu. Pridaním tejto novej zmesi do cementov umožnilo PCLA vyrábať dva nasledujúce nové cementy s vysokou protiplesňovou účinnosťou.

BIOCEMENT CEM III/A 32,5 N a STABILIZÁTOR CEM III/B 32,5 N Sú to cementy s nízkym obsahom škodlivého CrVI s antimikrobiálnou účinnosťou a nulovým stupňom rastu plesne (podľa ČSN 72 431: 1977). Uvedené cementy sú fungistatické stavebné materiály odolné proti rastu plesní, pričom všetky ich ostatné úžitkové a kvalitatívne vlastnosti, určované platnými technickými normami, ostávajú nezmenené. BIOCEMENT a STABILIZÁTOR možno použiť preventívne, ale aj pri kompletných sanáciách. Sú vhodné na dosiahnutie mikrobiálne čistého prostredia, bez ktorého sa nezaobídu farmaceutické výrobne, operačné sály, biochemické laboratóriá, mraziarenské boxy, kuchyne,

práčovne, potravinárske výrobne, sklady ovocia a zeleniny, verejné kúpaliská, bazény a priestory, kde sa bežne vyskytuje voda, zvýšená vlhkosť, prípadne vodná para. Ich aplikácia je mimoriadne vhodná pri sanáciách starých vlhkých múrov, pri opravách domov v oblastiach postihnutých povodňami a pri opravách rôznych havárií spojených s presakujúcimi vodami alebo kanalizáciou. Úspešne sa môžu využiť aj v bytovej výstavbe a novostavbách. Ich vysoká antibakteriálna účinnosť je potvrdená akreditovanými laboratóriami na Slovensku i v zahraničí. BIOCEMENT a STABILIZÁTOR sa, v porovnaní s inými riešeniami boja proti plesniam, zaradili medzi najúčinnejšie, najdlhšie pôsobiace a zároveň najlacnejšie antimikrobiálne prípravky. Sú to cementy, ktoré spĺňajú najprísnejšie hygienické požiadavky, čo ich predurčuje, aby nám zabezpečili zdravé a príjemné bývanie.

Spracovala: Alena Mačejková Snímky: archív PCLA

4_2013

25


Firemná prezentácia

Pripravili sme pre vás úver na bývanie uz od 1 % rocne Bývajte lepsie – bývajte vo svojom – bývajte s Prvou stavebnou sporitelnou OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNE PRI ROZHOVOROCH S VAMI – NAŠIMI KLIENTMI – ZISTILI, AKO SI PREDSTAVUJETE IDEÁLNY PRODUKT FINANCOVANIA BÝVANIA. VZHĽADOM NA UŽ NIEKOĽKO ROKOV TRVAJÚCU EKONOMICKÚ KRÍZU VYŽADUJETE STABILITU A BEZPEČNOSŤ. ĎALEJ JE TO MOŽNOSŤ, ČO NAJVIAC SI PRISPÔSOBIŤ BANKOVÝ PRODUKT SVOJIM POTREBÁM. A PREČO SME VLASTNE DOSIAĽ NESPOMENULI MAXIMÁLNU VÝHODNOSŤ? PRETOŽE TÁ JE SAMOZREJMÁ...

Na základe takto získaných poznatkov a skúseností sme pre vás pripravili úver na bývanie s bezkonkurečnými podmienkami. Prvá stavebná sporiteľňa vám teraz prináša úvery s najnižším úrokom vo svojej 20-ročnej histórii. Spodná hranica tých najvýhodnejších sa začína už od 1 % ročne! To je až o 4,69 % menej ako v prípade tradičnej úrokovej sadzby. Zrýchľuje sa vám pulz? To je dobre, pretože s takýmto úverom, o ktorý môžete v PSS, a. s., požiadať do konca mája 2013, máte svoje nové alebo vynovené bývanie doslova na dosah ruky. Je iba na vás, či si zvolíte fixáciu zvýhodnenej úrokovej sadzby na jeden, dva či tri roky. Čím kratšia doba fixácie, tým je úroková sadzba výhodnejšia. Po jej uplynutí sa úrok upraví na taký, ktorý platil pred podaním žiadosti o úver. Takisto je len na vás, aký druh úveru na bývanie si zvolíte. Platí, že čím dlhšie sporíte, tým nižšie budú splátky vášho úveru. Spo-

26

4_2013

renie na účte stavebného sporenia pred požiadaním o úver na bývanie v PSS, a. s., však nie je podmienka. Zaujímavá je aj maximálna možná výška úveru. Jednotlivcovi poskytneme prostriedky do výšky 170-tisíc €. Manželom alebo partnerom na jednu nehnuteľnosť dokonca až dvojnásobok čiže do 340-tisíc €. Pritom až 80 % finančných prostriedkov z úveru môžete čerpať prakticky okamžite. To vám umožní rýchlo začať s realizáciou svojich plánov spojených s novým alebo vynoveným bývaním. PSS, a. s., vám uvoľní zvyšok po zdokladovaní, že ste úver naozaj použili na výstavbu alebo obnovu svojho bývania. Banka akceptuje kúpne zmluvy na nehnuteľnosť na bývanie aj doklady za nákup stavebného materiálu resp. za vykonané stavebné práce. Stavební sporitelia určite oceňujú, že majú na výber. Tí, ktorí nechcú okamžite kupovať, stavať alebo obnovovať svoje bývanie, sa môžu v PSS, a. s., na investíciu „svojho života“ dôkladne a bezpečne pripraviť. Vklady našich klientov, zo zákona chránené až do


nejší spomedzi stavebných úverov je úver do 40 tisíc €, ktorý netreba zabezpečovať nehnuteľnosťou ani dokladovať výšku príjmov. Aj preto ho odborná porota už trikrát ocenila prestížnym ocenením Zlatá minca.

výšky 100-tisíc €, zhodnocujeme garantovaným úrokom. Kto sporí, má nárok aj na štátnu prémiu. V roku 2013 predstavuje 11,5 % z ročných vkladov na účet stavebného sporenia, maximálne až 66,39 € ročne. Na získanie maximálnej štátnej prémie potrebujete v priebehu tohto roka – či už jednorazovo alebo pravidelnými mesačnými vkladmi – vložiť na svoj sporiaci účet aspoň 577,30 €. Aj vďaka tomu pri 6-ročnom účelovom sporení zhodnotíte prostriedky na

190x120.indd 1

svojom účte stavebného sporenia v priemere o viac ako 5 % ročne. A to je naozaj bezkonkurenčná príprava na financovanie bývania. A ak splníte vopred stanovené podmienky, poskytneme vám bez ohľadu na váš vek stavebný úver s nízkym úrokom. Jeho úroková sadzba je garantovaná, a teda nemenná počas celej doby splácania. Inak povedané, splátky vášho stavebného úveru sa nezmenia od prvej až po poslednú. Najpopulár-

A aby sme nezabudli, Prvá stavebná sporiteľňa všetkých svojich klientov odmeňuje Kartou výhod. Jej držiteľ môže nakupovať stavebný materiál, výrobky i služby vo viac ako 700 firmách so zľavou až do 50 %. Toto je ďalší z argumentov, prečo sa oplatí uvažovať nad využitím celého spektra výhod, ktoré PSS, a. s., ponúka svojim klientom v jarných mesiacoch tohto roka. Viac informácií získate u obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne alebo nám zavolajte na infolinku, príp. si nakliknite našu stránku na internete.

3/19/13 1:13 PM

4_2013

27


Zaujalo nás

Chrániče kolien na záhradné práce (2 ks) Odpudzujú vodu a nečistotu vďaka ochrane vlákna Teflon®. Obzvlášť ľahké a výborne sa nosia. Mäkká výstelka. So suchými zipsami - ľahko a rýchlo sa pripevňujú. Kúpite v predajniach Tchibo alebo na e-shope www.tchibo.sk za 9,95 eur.

„Akustická novinka“ z dielne HELUZ HELUZ AKU 17,5 MK je zvukovoizolačná tehla s maltovacou kapsou, určená pre nosné zvukovoizolačné murivo. Jej rozmery 375 x 175 x 238 mm a parameter RW = 53 dB ju predurčujú na stavbu bytových a rodinných domov, hotelov, nemocníc, škôl či administratívnych budov, kde ako jednovrstvová konštrukcia pri šírke muriva 17,5 cm dosahuje unikátne hodnoty váženej vzduchovej nepriezvučnosti. Pri použití v sendviči v kombinácii s 5 cm minerálnej vaty je vhodná aj pre radové domy, kde ušetrí až 10 cm miesta oproti systému HELUZ AKU 2x20 + izolant a dosahuje hodnoty RW = 63 dB. Murovanie sa vykonáva na vápenocementovú maltu s použitím spoja pero + drážka + maltovacia kapsa. Okrem „akustickej novinky“ prezentoval najväčší český výrobca tehlových materiálov na veľtrhu CONECO aj ďalšie obľúbené produkty zo sortimentu: tehlové bloky HELUZ Family 2in1 s integrovanou izoláciou, vhodné na stavbu nízkoenergetických, pasívnych či nulových domov, ďalej komínové systémy (komíny Izostat, komín MINI, sanačný set) alebo roletové a žalúziové preklady.

Vaillant na ISH 2013 Na veľtrhu ISH 2013 vo Frankfurte nad Mohanom tento rok spoločnosť Vaillant, jeden z najväčších výrobcov vykurovacích zariadení v Európe, predstavila viacero významných noviniek a inovácií. Portfólio závesných kondenzačných kotlov rozšírila značka Vaillant o kotly ecoTEC plus s výkonom 80, 100 a 120 kW s inovatívnym výmenníkom tepla z nerezovej ocele, ktorý znižuje spotrebu energie a zároveň maximalizuje výkon kotla. Sortiment tepelných čerpadiel doplnila o tepelné čerpadlo aroTHERM „vzduch – voda“. Ide o cenovo dostupné čerpadlo, ktoré však spĺňa štandard vysokej kvality. Ďalšou novinkou je komplexné riešenie ohrevu teplej vody multifunkčným zásobníkom allSTOR, ktorý využíva efektívne vrstvové ukladanie teplej vody. Inovácie dopĺňa koncepcia comDIALOG - internetová komunikačná jednotka,ktorá umožňuje servisnému technikovi vykonávať analýzu vykurovacieho systému z počítača a operatívne odstrániť akúkoľvek chybu bez dlhodobého prerušenia vykurovania či dodávky teplej vody. Zákazníci ocenia možnosť nastavovania vykurovacieho systému cez internet alebo smartphone.

28

4_2013


REHAU GENEO® a izolačné štvorsklá tvoria okná roku 2020 a sú k dispozícii už dnes Prečo sa už dnes nerozhodnúť pre okná z profilov a komponentov, ktoré spĺňajú kritériá bežné od roku 2020? Nebráni tomu nič, len vaše nadčasové, a preto správne rozhodnutie! Európsky trend trhu okien už niekoľko rokov naberá veľmi dynamické tempo zvyšovania tepelno-izolačných vlastností okien. Je to jediná ekonomicky výhodná cesta, aby sa znižovali emisie CO2 produkované pri výrobe tepla pre obytné budovy. Spoločnosť Rehau už v roku 2008 predstavila plastový profil Geneo® (stavebnej hĺbky 86 mm), ktorý je konštruovaný na báze kompozitných materiálov bez potreby inštalovania statických oceľových výstuží. V roku 2011 bol slovenskej verejnosti predstavený profil Geneo PHZ®, certifikovaný pre pasívne domy. V profile sú využité pozitívne vlastnosti kompozitných materiálov a zlepšením tesnení, keď sú použité už 3 dorazové tesnenia a za pomoci nových tepelno-izolačných vložiek do komôr sa dosahujú parametre Uf = 0,79 W/m2k. V tomto profile okna sú inštalované izolačné trojsklá 4 -16 – 4 – 16 - 4 mm a pri plnení argónom tieto sklá dosahujú tepelnoizolačnú hodnotu Ug = 0,6 W/(m2.K) a útlm hluku až do úrovne 48 dB. Novinkou roku 2013, ktorou sa spoločnosť Rehau v súčasnosti predstavuje širokej verejnosti, je okno Geneo PHZ® - s izolačným štvorsklom. Izolačné štvorsklo je konštruované 4 – 12 – 4 – 12 – 4 – 12 – 4 mm vo vnútri plnené kryptónom a pozície selektívnych vrstiev sú na prvom skle z vnútra a na treťom a štvrtom skle zvonku. Stavebná hrúbka izolačného štvorskla je 52 mm a toto sklo dosahuje hodnoty Ug = 0,359 W/(m2.K). Uw (okna) normového okna (1230 x 1480) pri tomto štvorskle je 0,58 W/m2k (počítané s dištančným rámikom Swisspacer V). Pri takto konštruovanom okne ide o vynikajúci výsledok, a pričom okno už dnes spĺňa požiadavky novelizovanej STN pre rok 2020, kde sa Uw (okna) predpokladá na úrovni Uokna ≤ 0,6 W/ m2k. Okná tejto tepelno-technickej úrovne dodáva na slovenský a český trh firma Sulko z mesta Zábřeh v ČR, a tak sa už dnes dajú do novostavaných domov zabudovávať energeticky vysoko úsporné okná, ktoré spĺňajú kritériá roku 2020. Ako vidno, firma Rehau spolu so svojimi spracovateľmi nezastavili vývoj a dosahujú ďalšie méty v úsporách energií. Využite poradenstvo firmy Rehau a jej systémových spracovateľov. Viac na: www.sulko.cz, www.rehau.com.

Paralelné posuvné kovanie – vylučuje chybnú obsluhu Prístup k terasám a balkónom je dnes riešený prevažne veľkými a ťažkými dverovými prvkami, ktoré sú často vyrábané zo štandardných okenných profilov. Architekt si tu želá viac rôznorodosti a tvorivej voľnosti; investor viac svetla a komfortu. Jednoznačne sa tu pohybuje trend smerom k viac dimenzovaným okenným prvkom. Obzvlášť pri meniacich sa užívateľoch jestvovalo doteraz riziko, že častejšie chybné obsluhy môžu z dlhodobejšieho hľadiska viesť ku škodám na budovách alebo prvkoch. S novým paralelným posuvným kovaním od Gretsch-Unitas môže byť teraz chybná obsluha vylúčená: v objektoch s vysokou frekvenciou môžu byť aj veľké a ťažké prvky bezpečne a ľahko posúvané. Viac na: www.g-u.com.

Nové paralelné posuvné kovanie od Gretsch-Unitas pre balkónové dvere so šírkami krídel do 2000 mm a hmotnosťami krídel do 200 kg.

4_2013

29


Interiér

Po schodoch... PODĽA JEDNEJ Z ODBORNÝCH POUČIEK JE SCHODISKO ALEBO SCHODIŠTE VNÚTORNÝ VERTIKÁLNY KOMUNIKAČNÝ PRIESTOR, V KTOROM SÚ UMIESTNENÉ SCHODY.

30

4_2013


S

pravidla býva ohraničené po stranách stenami a čelne obvodovou stenou. Zhora môže byť schodiskový priestor ohraničený šikmým strešným „stropom“, svetlíkom alebo povalovým uzáverom.

Pre nás, obyčajných ľudí, sú schody spôsob, ako sa dostaneme pod strechu, pretože sme si tu pripravili priestor pre podkrovný byt či spôsob, ako spojiť „spodok“ s „vrchom“ v rámci mezonetového bytu. A potom tiež, ako sa dostať pod strechu a na strechu, do pivnice, ale to už neznie tak atraktívne ako podkrovné bývanie či mezonet. V každom prípade, všetky schody – bez rozdielu toho, kam vedú, musia byť v prvom rade bezpečné. Na túto „teoretickú“ podmienku by sme nikdy nemali zabúdať, pretože je to najfrekventovanejší priestor v byte i dome, až potom je treba riešiť jeho dizajnovú stránku. Praktické je, ak sa nad niektorými „vecami“ ohľadne svojho bývania zamyslíme a skôr, ako sa pre nejaké schodište rozhodneme, odpovieme, sami sebe, na niekoľko otázok, ako napr.: Akú funkciu schodište bude plniť?; Bude viesť do priestorov a miestností, ktoré sa budú využívať často?; Budú po tomto schodišti chodiť mladí, starí, deti?; Často chceme po ňom prenášať nábytok a veci? atď. Pokiaľ bude schodište frekventovaným miestom, určite by sme mu mali dopriať dostatok priestoru, aby sme sa na ňom bez problémov mohli stretnúť a prechádzať okolo seba, napr. s ostatnými členmi rodiny. Ak však riešime schodište, ktoré by malo spájať, napr. dennú zónu s nočnou, a navyše rodina je naučená „žiť“ spoločným životom „dolu“

v dennej zóne obývačky, určite postačí aj užšie. Odpovede i otázky sú tak špecifické a individuálne, že vlastne neexistuje univerzálna odpoveď. Ak by ste mali vyriešiť schodište, napr. v troch úplne rovnakých bytoch či domoch, vždy bude riešenie výsledku iné. Schodište je naozaj veľmi výnimočný priestor – a to sme ešte nehovorili o tvare, dizajne či materiáloch... Tvar a veľkosť schodišťa sú veľmi závislé od priestoru, v ktorom je schodište situované, ale aj od veľkosti samotného priestoru (samozrejme potom, čo sme si odpovedali na niektoré „neodbytné“ otázky). Priame a lomené schodištia si vyžadujú dostatočný priestor, zatiaľ čo točité schodištia ho dokážu ušetriť. Ako „viesť“ schodište Priamočiare schodištia Sklon takéhoto schodišťového ramena je vo všetkých miestach rovnaký. Výstup a zostup po priamočiarom schodišti je bezpečný a pohodlný, pretože jednotlivé stupne sú rovné. Priamočiare schodište môže mať rôzny tvar, zložený z jednotlivých schodišťových ramien v rôznom smere, podľa toho, akú vzdialenosť a výšku musí schodište spojiť. Osobité postavenie má jednoramenné priamočiare schodište, pretože je charakteristické tým, že výškový rozdiel jedného podlažia sa prekonáva jedným ramenom, bez odpočívadla. Odporučený počet schodov – stupňov (v takomto ramene) je 15. Vo výnimočne v odôvodnených prípadoch sa môže počet stupňov ramene zvýšiť na 35, ale do ramena schodištia je nutné zaradiť odpočívadlo.

Zakrivené schodištia Krivočiare schodištia sú vedené ramenami, v ktorých jednotlivé schodišťové stupne nie sú rovnaké – nemajú rovnakú šírku, príp. ich šírka sa mení. Minimálna šírka stupňa na vnútornej strane zakrivenia je 13 cm. Výstupná čiara schodišťa, ktorá spája vertikálnu vzdialenosť je krivka. Minimálne rozmery krivočiarych schodíšť na vnútornej strane však treba odvodzovať z polohy výstupu človeka a účelového charakteru schodíšť. Najbežnejšie krivočiare schodišťové ramená sú kruhové a točité. Schodištia kruhové a točité Traduje sa, že je vhodné ich využiť tam, kde nie je dostatok miesta a priestoru na „klasické „ schodište. V princípe je to tak, ale o to viac pozornosti treba venovať tomu, aby takéto schodište bolo naozaj funkčné a aj pohodlné. Kruhové schodišťové ramená majú pôdorysnú výstupnú čiaru (ktorá prekonáva vertikálnu vzdialenosť) v tvare kružnice alebo jej časti, t. j. schodište kruhové, polkruhové a segmentové. Jednotlivé schodišťové stupne sú skosené. Výroba takéhoto schodištia je prácnejšia ako výroba priamočiarych ramien. Správny návrh kruhového schodišťa by mal umožňovať také prevádzkové podmienky ako priamočiare schodišťové rameno. Množstvo kruhových schodíšť vzniklo ako architektonický projekt, ktorým priestor získava špeciálny plne funkčný dizajnérsky prvok. Práve v ostatnom čase architekti využívajú schodištia ako štýlotvorné prvky celého interiéru.

4_2013

31


Interiér

Po schodoch...

32

4_2013

Tento moment vylučuje, že po kruhovom schodišti „siahame“ iba vtedy, ak „bojujeme“ s nedostatkom miesta...Viac-menej sa to vzťahuje na točité schodištia, ktoré sú naozaj zvláštnym druhom v tomto segmente. Od kruhových schodíšť sa odlišujú tým, že sú menej široké (60 – 90 cm), majú malý polomer zakrivenia na vnútornej strane stupňov a väčšie stúpanie schodišťového ramena. Stupne na vonkajšej strane sú široké 21 – 27 cm, čo je veľmi dôležité, inak takéto schodište nebude ani praktické, ani pohodlné a už vôbec bezpečné (a nie je to vinou ani návrhu, ani projektu či výrobcom alebo zadávateľom – určujúcim faktorom je priestor). Pre točité schodištia je dôležité, že šírka nášľapu sa meria vždy na výstupnej


čiare – teda v línií, po ktorej stúpame. Tá by mala prechádzať 45 – 50 cm od vnútornej hrany schodišťa, aby sme pri vstupe mohli pevne chytiť madlo zábradlia (v optimálnom prípade by to mal byť stred schodiskového ramena). Zmiešané schodištia ...Alebo aj zmiešanočiaré schodištia sú také, ktorých výstupnú čiaru pri prekonávaní vertikálnej vzdialenosti tvoria priamky i krivky. Obyčajne sa navrhujú všade tam, kde nie je dostatok miesta pre priamočiare schodištia. Samozrejme, musia spĺňať všetky bezpečnostné pokyny a podmienky. Po grafickej, výtvarnej či tvarovej stránke ponúkajú nekonečné množstvo možností. Všetky schodištia musia spĺňať podmienky STN 73 4130 Presné názvy a pojmy pre jednotlivé konštrukcie a časti schodíšť určuje STN 73 4130 – Schodiská a šikmé rampy, základné ustanovenie. Základnými prvkami schodíšť sú šikmé schodiskové ramená (šikmá nosná konštrukcia schodišťa, ktorá podopiera schodišťové stupne alebo, do ktorej sú tieto votknuté) s jednotlivými stupňami (nástupnica – horná plocha schodišťového stupňa, na ktorú našľapujeme + podstupnica – predná plocha schodišťového stupňa) a podesta (odpočívadlo – plocha medzi schodišťovými ramenami, ktorá je umiestnená na úrovni podlažia). Stupne tvoria rameno schodišťa, v jednom ramene musia byť najmenej tri stupne a najviac 18. Pokiaľ výška podlažia vyžaduje viac než 18 stupňov, musí byť do ramena vložená podesta. Pre návrh schodišťa existuje Lehmanov vzorec 2V+Š=63 cm, pričom V je výška stupňa, Š je šírka stupňa a výsledná hodnota je priemerná dĺžka ľudského kroku. Rozmery schodov vychádzajú

z priemeru dĺžky kroku, takže ideálny profil stupňa je 17 cm výška a 29 cm šírka, čo v praxi znamená 2X17+29=63 (vzorec na výpočet profilu stupňa). Úžitková šírka schodiskového ramena musí byť najmenej 80 cm. Podľa normy STN 73 4130 sa schodištia podľa sklonu delia na: rampové (V=8 – 13 cm), sklon 10 ° – 20 ° ; mierne (13 – 15 cm), sklon 20 ° – 25 ° ; normálne (15 – 18 cm), sklon 25 ° – 35 ° ; strmé (18 – 20 cm), sklon 35 ° – 45 ° ; rebríkové (20 – 25 cm), sklon 45 ° – 60 , pričom v obytnom priestore by mali byť umiestnené normálne schody. Podľa normy musí byť súčasťou každého schodišťa aj zábradlie, ktorého výšku meriame zvisle od hrany ktoréhokoľvek stupňa k hornej plošine. „Madlo“ by malo mať výšku najmenej 90 cm, lepšie však 110 cm a pre deti do 12 rokov je vhodné inštalovať ešte detské „madlo“ vo výške 40 – 70 cm. Bezpečné zábradlie nemá vodorovné delenie priečok, aby sa nedalo preliezť. Tiež záleží aj na tvare „madla“. Norma ako ideálny tvar do ruky uvádza priemer cca 6 - 8 cm. „Madlo“ je treba viesť neprerušene po celej dĺžke schodišťa. Ak je rameno schodišťa obstavené z obidvoch strán, madlo by malo byť aspoň na jednej strane ,v rovnakej výške ako zábradlie, a medzera medzi madlom a stenou by mala byť aspoň 4 cm. Tvary, materiály a dizajn Ako bude schodište, v konečnom dôsledku, stvárnené je pre architekta pomerne vzrušujúce zadanie, pretože dizajnová variabilita je nekonečná a ponúka množstvo spôsobov, ako môže schodište vyzerať. Z toho samozrejme vyplýva sila, ktorú dnešné schodištia ponúkajú architektovi, aby prostredníctvom tisícov spôsobov vtisol či premenil charakter interiéru. Dnes je architekt (dizajnér) schopný naprojektovať schodište, ktoré

NEREZOVÉ ZÁBRADLIE

Stavebnicové riešenie dizajnový vzhĐad variabilné pre všetky typy schodísk materiál nerez AISI 304 stála dostupnosĢ komponentov 3ouåitie v interiéri a exteriéri

e-mail: obchod@jap.sk tel.: +421 263 530 368

www.jap.sk

4_2013

33


Interiér

sa, napríklad voľne znáša, dokáže interiér odľahčiť i zaťažiť, vytvoriť zo schodišťa nepostrehnuteľný funkčný prvok rovnako, ako spraviť z neho ústrednú dominantu celého príbytku. Dnešné materiály a technické možnosti tak prinášajú nový pohľad na schodište ako na artefakt, niečo, čo je jedinečné rovnako ako obraz či socha v interiéri. A to nemusí vaše schodište navrhovať ani niektorý spomedzi slávnych dizajnérov. Firmy, ktoré obchodujú či vyrábajú schodištia už dávno do svojej ponuky pribalili aj dizajnovú jedinečnosť, pretože taký je trend v tomto segmente. Každý chce mať doma schodište nielen plne funkčné a bezpečné, ale aj esteticky a výtvarne hodnotné, ojedinelé, výnimočné, šité na mieru svojho interiéru a svojich požiadaviek. Ak dizajnové riešenie pridá aj pocit exkluzivity a luxusu, je to príjemný bonus. Dnes už nie je problém nájsť a zoznámiť sa, a nielen prostredníctvom fotografií, s prácou popredných svetových dizajnérov. Fakt je však aj to, že veľakrát by ste ani „netušili“, že sa pozeráte na unikátne dizajnové schody, keby to nebolo pod fotografiou napísané. Fantázii sa medze nekladú a moderná interiérová architektúra naozaj nepozná medze. Áno, top dizajnové schody sú umelecké dielo, artefakt, ktorého estetická hodnota je nevyčísliteľná, ale rovnako tak aj predajná cena (obyčajne sa tvoria na základe špeciálnej objednávky ako umelecké dielo) a nehovoriac už o tom, že väčšina z nich nespĺňa ani našu normu STN 73 4130, čo môže byť dosť podstatný problém pri kolaudácii. Dnešné dostupné technologické a materiálové možnosti výrobcov schodíšť ponúkajú riešenia,

34

4_2013

ktorými sú schopní vyrobiť „čokoľvek“. A to doslova a do písmena, v dobrom i v zlom. Druh použitej konštrukcie, čo vlastne znamená, ako bude schodište upevnené či podopierané (samonosné, doskové, schodnicové, závesné, zmiešané, pilierové, vretenové), určuje aj dizajn. Samonosné Väčšina dizajnových schodišťových artefaktov využíva práve tento spôsob konštrukcie, pretože so správnym dizajnom, bez zábradlia navodzuje pocit, že schodište „pláva“ vo vzduchu. Stupne sú votknuté (akoby vtlačené) do nosnej steny schodišťa. Samozrejme, tento fakt vylučuje použiť takéto schodište v prípade, keď stena nie je dostatočne hrubá alebo v prípade skeletových systémov. Doskové Základom tohto schodišťa je oceľovobetónová doska položená v smere výstupu. Takéto schodištia odolávajú vysokej zaťaženosti

– hmotnosti i frekvencii. Väčšinou sú riešené ako krátke a široké. Dalo by sa povedať, že sú štýlovým protipólom samonosných schodíšť. Schodnicové Princíp schodnicových schodíšť je v tom, že aspoň jednu stranu alebo viac podopiera schodnica (rameno), v ktorej sú jednotlivé stupne. Väčšinou sa toto riešenie využíva v prípade kruhových, točitých schodíšť z dreva. Závesné Ako samotný názov napovedá, je to schodište, ktoré sa „zavesí“ zhora nadol v ľubovoľnom tvare a umiestnení.


Vyžaduje to však stropnú konštrukciu, ktorá takúto záťaž znesie. Toto technické riešenie ponúka najviac dizajnérskych a architektonických možností. Pilierové Technicky tento typ vznikol postupne, ako sa odľahčovala stena vretenového schodišťa. Piliere a schodnica prebrali stabilitu a zaťaženie, ktorú prenášajú na jednotlivé stupne. Dizajn schodišťa je podmienený nielen typom konštrukcie, ale aj použitými materiálmi. V prípade schodíšť je „základom“ drevo. Vďaka moderne

a minimalizmu sa základom stali aj antikoro, sklo či kameň. Všetky tieto materiály a ich kombinácie sú IN a majú svojich zástancov. A aj napriek predchádzajúcej vete, neexistuje pravidlo, ktoré by určovalo, že niektorý z týchto materiálov je predurčený pre konkrétny štýl. Určujúcim faktorom je, jednoznačne, vkus zadávateľa, jeho požiadavky (a norma). Veď ak sa zamyslíte, ako sa kedysi objavila secesia či zrodilo artdeco... prelínanie štýlov prináša extravaganciu...Aj o tom je dizajn, o harmonickej harmónii alebo neharmonickej harmónii. Schodište ako prvok interiéru je súčasťou celku, a preto je potrebné vnímať ho v kompozícii celého priestoru. Osvetlenie Veľakrát kompozíciu schodišťa ovplyvňujú maličkosti, napr. osvetlenie. Dokáže „vylepšiť“ nie úplne dokonalé riešenie, ale aj znehodnotiť perfektné schodište. Detaily ako osvetlenie inštalované do podstupnice, príp. na boku schodišťa nad stupňami môže byť vhodným dizajnovým nápadom a aj praktickým riešením v prípade zlej viditeľnosti. Mirabo Foto: archív redakcie, swn Slovakia, Empate, Stairon, JAP, JUB

4_2013

35


Firemná prezentácia

V neposlednom rade treba myslieť aj na bezpečnosť našich detí. Práve detské ochranné dvierka plnia tento účel a bránia vstupu malým deťom na schodište. Keď vaše deti vyrastú a dvierka prestanú plniť svoju funkciu, dajú sa jednoduchým spôsobom demontovať a na vašom schodišti či zábradlí nezostanú žiadne stopy po jeho používaní.

Schody do...

Pomôct cloveku prekonat, pohodlnou a bezpecnou chôdzou, výskové úrovne má za úlohu schodiste. Schodište musí byť stabilnou, pevnou a peknou konštrukciou, ktorá v priestore vytvára (aj) zaujímavý architektonický prvok. Však skôr, ako budete riešiť farbu svojho schodišťa, musíte vymedziť priestor, ktorý mu venujete. Daný priestor môže byť veľmi limitujúcou premisou, pretože ak je malý, jednotlivé ramená a stupne, ktoré budú v schodišti, nezabezpečia pohodlnú výšku a potrebnú bezpečnú hĺbku stupňa. Pôdorys schodišťa sa vždy projektuje a vytvára pre konkrétny priestor. Schodište môže mať, napríklad dve ramená prerušené podestou alebo môže byť jednoramenné či viacramenné v rôznych tvaroch kriviek, orientovaných vpravo či vľavo. Veľká pomoc, ktorú dnes ponúkajú špecializované firmy sú počítačové programy, do ktorých sa zadajú základné projektové parametre – kde, aké steny sa pri schodišti nachádzajú; z čoho sú postavené; kde, aké dvere a okná sú v bezprostrednej blízkosti schodišťa; kde sa schodište nachádza - v obývacej izbe alebo riešime vstup do pivnice; ako vychádza podchodná výška, aby ste si nerozbili hlavu

36

4_2013

SCHODIŠTE MUSÍ BYŤ STABILNOU, PEVNOU A PEKNOU KONŠTRUKCIOU, KTORÁ V PRIESTORE VYTVÁRA (AJ) ZAUJÍMAVÝ ARCHITEKTONICKÝ PRVOK.

Krásne moderné a pohodlné schodište z moreného masívu s ľahkým vertikálnym zábradlím.

o hranu galérie druhého nadzemného podlažia... Toto všetko vplýva na základnú geometriu konštrukcie schodišťa, z ktorej vychádza vzájomný vzťah hĺbky a výšky stupňa na schodisku, čo určuje samotný rytmus chôdze. Veľmi dôležitý je spôsob natáčania a tvarovania stupňov v otočke schodišťa, aby stupne v tomto inkriminujúcom bode neboli príliš plytké či hlboké v proporcií s ostatnými stupňami. Toto všetko je základ úspechu pre pohodlné a bezpečné schodište. Priestor schodišťa sa veľmi podceňuje. Naše skúsenosti sú také, žiaľ, že klienti často krát pri konkrétnom riešení projektu zisťujú, s úžasom, aké strmé a nepohodlné schodište vychádza v ich príbytku na základe priestoru, ktorý stavebná časť ponúka. Obvykle je táto situácia spojená s nedostatkom priestoru, ktorý sa „šetrí“ v prospech obytných plôch. Potrebné je uvedomiť si, že daný priestor predurčuje pohodlnosť, bezpečnosť, ale aj dizajn schodišťa. Platí nepísané pravidlo: zlý priestor - zlá projekcia, zlé prevedenie, zlá estetická hodnota, zlý dizajn... Dizajn schodišťa a zábradlia. Základné dizajnové prevedenie schodíšť určuje architektúra domu. Ak zakompo-


Špeciálnosť a krása tohto „interiérového šperku“ spočíva hlavne v priamom ukotvení schodišťa do elegantného skleneného paravánu, ktorý súčasne tvorí aj funkciu zábradlia. Účelnosť sklenenej steny je zjavná. Opticky otvára dojem moderného a luxusného priestoru. Priamočiare samonosné schodište s nádhernou kresbou exotickej dreviny (Americký ORECH). Vhodnou a správnou kombináciou materiálu, vzdušnej konštrukcie schodišťa a skoro nenápadným skleneným zábradlím vieme vytvoriť naozaj krásne, vzdušné, presvetlené, no súčasné schodište.

novávame schodište ako súčasť obývacej izby, tak jeho nosné prvky nesmú pôsobiť negatívne, nesmú vytvárať pocit čohosi, čo ruší, ale musí priestor oživovať, dynamizovať. Schodište je pohyb, a tak musí aj pôsobiť. Jeho proporcie však musia byť nositeľmi bezpečného pohybu, preto samotná konštrukcia s nášľapnými stupňami musí byť starostlivo prepracovaná, aby sme sa nebáli na ne preniesť váhu svojho tela. Farebné tónovanie musí byť koncepčne zladené s interiérom, a preto svoje uplatnenie nachádza drevo, sklo, tepaný kov, nehrdzavejúca oceľ či plast. Pri masívnych betónových schodoch sa obklad stupňov odporúča farebne kontrastovať od betónu a stien, na čo sú teplé odtiene dreva priam ideálne. Jemnosť zaoblenia hrán zjemňuje masívnosť celého priestoru a bočné osvetlenie stupňov je pastvou pre oči. Drevené schodište je náročný priestorový objekt, stáva sa vlastne súčasťou zariadenia, a preto sa musí jeho opracovaniu a povrchovej úprave venovať maximálna pozornosť. Súčasné trendy v interiérovom dizajne dávajú prednosť strohým pravouhlým líniám, a tak aj kov a sklo majú na tomto mieste svoje čaro a miesto. Všetko je len a len vecou osobného vkusu, čo kto uprednostní. Súčasnosť ponúka najrozličnejšie materiály a technológie. Vhodným výberom materiálu, formy konštrukcie a zábradlia, remeselného spracovania, farebnosti a povrchovej úpravy sa schodište nestáva „len“ funkčným prvkom, ale aj nádherným interiérovým objektom – skulptúrou - na ktorý je radosť sa pozerať a hlavne ho denno-denne používať. Zábradlie! Kov či sklo? Problematika zábradlí je veľmi rozsiahla. Musí byť bezpečné, a pritom nesmie svojou hmotou potláčať hlavný akcent schodišťa. Čoraz viac sa preto uplatňuje antikorové alebo sklenené. Sklo je IN. Takéto zábradlie dodáva priestoru elegantný, vzdušný, nenútený, moderný dojem dýchajúci luxusom. Svojou optickou ľahkosťou a nenápadnosťou sa veľmi ľahko prispôsobí akémukoľvek interiérovému prostrediu. Nepotrebuje žiadne podporné stojky, stĺpiky. Samotné schodište vnímame tak, akoby zábradlie ani nemalo. Takéto zábradlie patrí medzi

Elegantné a hlavne funkčné riešenie sklenenej steny je nevyhnutnou súčasťou samonosného schodišťa z moreného buku a antikorovej schodnice. Jednak plní bezpečnostnú funkciu používania oboch schodíšť nad sebou, nahrádza zábradlie, presvetľuje ich a sklenená stena tvorí elegantný architektonický prvok Svetelné „madlo“ popri stene nie je len funkčnou súčasťou schodišťa, ale svojím svetelným zdrojom pomáha pri orientácii v nočných hodinách a dodáva danému priestoru moderný charakter.

najbezpečnejšie, zo všetkých zábradlí. Neobsahuje žiadnu vertikálnu ani horizontálnu výplň, ale naopak, celoplošnú výplň. Dieťa sa nevie žiadnym spôsobom po ňom liepať a štverať. Na otázku ohľadne bezpečnosti skleného zábradlia proti rozbitiu odpovedá svojim bezpečným zložením a modernou prepracovanou technológiou výroby. Pri výrobe sa sklo kalí. Dve tabule zakaleného skla sa zlepia bezpečnostnou fóliou. Kalené sklo má tú vlastnosť, že pri náhodnom údere sa nerozbije, ale iba popraská a bezpečnostná fólia tieto kúsočky skla drží pokope. Táto vlastnosť je overená! Samozrejme všetky hrany a rohy skla sú povrchovo upravené, zabrúsené a zaleštené. Drevo – áno či nie Drevo na výrobu schodníc a stupňov je najčastejšie buk, dub, jaseň a iné. Pri výrobe sa hľadá vždy tá najkrajšia kresba, štruktúra dreva. Morením týchto drevín sa vieme farebne prispôsobiť k požadovanému odtieňu. Daný povrch sa upraví naolejovaním. V dnešnej modernej dobe idú olejové povrchové úpravy výrazne do popredia, pre ich pozitívne vlastnosti. Napríklad sú ekologické a nezávadné, odolné voči vode a alkoholu. Výnimočnou výhodou tejto konečnej úpravy je možnosť opráv a retuší v prípade poškodenia,

zošúchania povrchu. Vtedy stačí handrička a náhradná fľaštička olejového roztoku. Pri pravidelnej (1-2 x ročne) a veľmi jednoduchej údržbe ošetrujúcim prípravkom, ktorým sa schodište len pretrie, obnoví sa jeho pôvodná krása. Olejová povrchová úprava dodáva schodišťu požadovaný lesk a výsledný efekt. V súčasnosti sú v obľube polo lesklé (polo matné) olejové povrchy. Výberu tvaru svojho schodišťa venujete pozornosť už v čase projektovania. Stavebný projekt nevyrieši všetky detaily, a tak návšteva špecializovaných schodišťových štúdií má zmysel. Získate veľa cenných informácií.

Tel.: +421 (0) 908 533 742 +421 (0) 903 661 478 stairon@stairon.sk www.stairon.sk

4_2013

37


Firemná prezentácia

Schodiste, ktoré definuje priestor INTERIÉROVÉ SCHODIŠTIA BÝVAJÚ VEĽMI ČASTO DOMINANTOU. SVOJÍM CHARAKTEROM, TVAROM, ŠPECIFICKÝM ZÁBRADLÍM, KONŠTRUKCIOU I MATERIÁLOM, OVPLYVŇUJÚ CELÝ INTERIÉR. Konzolové schodište – model Prefa Hľadáte moderné a ľahké schodište v súčasnom dizajne? Tak práve pre vás je určený model Prefa, ktorý vyniká jednoduchosťou a precíznym spracovaním. Nechajte schodište v interiéri vyniknúť, bez zbytočných nosných konštrukcií a doplnkov. Konzolové schodište sa hodí do luxusných otvorených interiérov či už je to u vás doma v súkromí alebo v priestoroch komerčného charakteru. Majú unikátnu konštrukciu, ktorá je navrhnutá s ohľadom na bezpečnosť, odolnosť a predovšetkým subtílnosť. V spojení s celoskleneným zábradlím získate trendové schodište. Na nášľapy si môžete zvoliť drevo alebo kvalitný kameň. Spoločnosť EMPATE, a.s. sa špecializuje na výrobu moderných schodíšť a zábradlí. Patrí medzi špičku v tomto obore. Ich schodištia a zábradlia spĺňajú najvyššie nároky na bezpečnosť, kvalitu, a navyše do interiéru prinášajú dizajn a vysokú estetickú hodnotu prevedenia. Do ich výrobného programu patrí nielen rozsiahla ponuka štandardizovaného modelového radu schodíšť a zábradlí, ale dokážu splniť aj najnáročnejšie originálne návrhy architektov a projektantov. Medzi ich zákazníkov patria investori, stavebné firmy, developeri, výrobcovia drevostavieb či montovaných rodinných domov. Spoločne s dizajnérmi a architektmi dokážu zmeniť aj tie najnáročnejšie želania na realitu. Základnou filozofiou v spoločnosti Empate je spolupracovať so špičkovými architektmi a dizajnérmi, poskytovať im plný servis, bezplatné poradenstvo a dodávať výrobky vždy v najvyššej kvalite, čo sa nezaobíde bez výberu materiálu s ohľadom na prvotriednu kvalitu, funkčnosť, bezpečnosť a modernosť. V Empate nič nenechávajú na náhodu, pretože krása je vždy ukrytá v „detaile“. Čo sa týka stvárnenia schodíšť z EMPATE, najzaujímavejšie možnosti ponúka nehrdzavejúca oceľ – technicky i dizajnovo. Hlavnými výhodami tohto materiálu je jeho pevnosť, nosnosť

38

4_2013

Točité schodište – model Elipse Nemáte vo svojom byte či dome mnoho priestoru, a napriek tomu túžite po elegantnom schodišti? Alebo hľadáte schody, ktoré budú skutočnou ozdobou vášho domova? Točité vretenové schody Elipse zaberú minimum miesta a súčasne dotvoria váš interiér! Vretenové schodištia sa hodia aj do menších interiérov, pretože sú vďaka svojmu tvaru priestorovo nenáročné. Vretenové schody majú unikátnu konštrukciu, kde jednotlivé stupne schodišťa sú upevnené na stredový stĺp, a preto zaberú skutočne malý priestor. Na nášľapy si môžete vybrať drevo, sklo alebo kvalitný kameň (žula, mramor či technistone).

a subtílne nosné konštrukcie a prvky, pričom celá konštrukcia v priestore, interiéri pôsobí veľmi ľahko, až vzdušne. Oceľ sa dokáže dizajnérsky prispôsobiť rôznym materiálom. Ako nášľapnú vrstvu možno použiť drevo, sklo či kameň - mramor, žula a pod. Niekedy je až zarážajúce ako dokážu jednotlivé materiály ovplyvniť charakter a estetiku schodišťa. Pritom stačí, ak oceľové nášľapy schodišťa vymeníte, napríklad za drevené - z ultra moderného hight-tech interieru sa stane interiér plný tepla s pocitom domácej pohody. Ak túžite po zmene a originalite, vyberte si schodište s kamennými odolnými nášľapmi. Sklo zase prináša modernu, luxus a voľnosť. Dalo by sa povedať, že sklo v Empate tvorí samostatnú kategóriu dizajnových schodišť, ktoré kombinujú oceľ a sklo. Antikorová oceľ harmonizuje s čistotou a jednoduchosťou línií skla. Taktiež prvky spojov skla a kovovej konštrukcie sú farebne zladené s jemne zeleným odtieňom skla, a tak nenarušujú celkový výraz „sklenených častí“ schodíšť. Inšpirovaní modernou tvorbou interiérov si však musíme uvedomiť, že sklo je veľmi silný až dominantný prvok a jeho zakomponovanie do interiéru si vyžaduje aj vnútorné stotožnenie

Joklové schodište – model Galeo Hľadáte bezpečné a esteticky zaujímavé schodište? Páči sa vám, keď je konštrukcia schodov viditeľná a dokonalo opracovaná? Zdá sa vám bočnicové schodište príliš subtílne? Práve pre vás je tu joklové schodište! Vhodné je do reprezentatívnych komerčných vestibulov a väčších priestorov rodinných domov. „Joklovky“ sa, vďaka širokej škále svojich rozmerov, postupne stávajú stále viac obľúbenejším materiálom na konštrukciu schodišťa. Schody, ktorých základným stavebným prvkom je joklová konštrukcia spĺňajú najprísnejšie požiadavky na bezpečnosť a súčasne sú veľmi odolné a estetické.


Bočnicové schodište – model Indigo Hľadáte schody, ktoré budú ľahké a nenarušia priestor bytu? Schody so zaujímavým dizajnom, ale súčasne pevné, stabilné a bezpečné? Bočnicové schodište Empate spĺňa všetky tieto požiadavky! Bočnicové schodištia vyhovujú porovnaniu najmodernejšieho dizajnu i najprísnejším požiadavkám bezpečnosti. Vyrábajú sa v mnohých prevedeniach - z oceľového alebo antikorového plechu, v akomkoľvek farebnom prevedení. Každý si tak ľahko vyberie schody podľa svojich požiadaviek a finančných možností.

Priehradové schodište – model Techna Túžite po takomto schodišti, ktoré nikto iný nemá? Radi sa odlišujete a vyžadujete originalitu s modernými prvkami? Tak určite musíte mať priehradové schodište Techna - vznikla v spolupráci popredných architektov. Konštrukcia priehradového schodišťa je vyrobená výhradne z najkvalitnejšieho antikora a určená je do najmodernejších stavieb. Empate priehradové schodištia vyrába v rovnom prevedení alebo ako zalomené s podestou.

Kazetové schody – model Emporio Hľadáte schodište, ktoré bude reprezentovať váš moderný či technický interiér? Kazetové schodištia Empate vynikajú technickou čistotou konštrukcie so zmyslom pre detail, vďaka čomu nachádzajú uplatnenie vo všetkých interiéroch! V rámci konštrukcie kazetových schodov je každý schod tvorený samostatným rámom. Tieto rámy sú upevňované k zábradliu schodišťa a do priľahlej steny. Kazetové schody Empate sa vyrábajú - pre ich vysokú exkluzivitu- výhradne v antikorovom prevedení so sklenenými alebo kvalitnými kamennými (žula, mramor, technistone) stupňami.

Stupnicové schodište – model Siena Máte radi drevo a chcete, aby schodište dopĺňalo váš interiér a nijak ho nerušilo? Tak presne toto je pre vás. V spojení s celoskleneným zábradlím vzniká veľmi pôsobivé schodište, ktoré každého zaujme a strhne na seba pozornosť. Výnimočná konštrukcia schodišťa spočíva v lomenici stupňa z dreva, ukotveného tŕňmi do celoskleného zábradlia a priľahlej steny. Schodište nepotrebuje žiadne iné podpery alebo nosnú konštrukciu, čím uvoľňuje pod sebou priestor, ktorý „dýcha“.

sa s jeho „čistotou“. Nie je preto jednoduché nájsť prepojenie našej predstavy a požadovanej „čistoty“ ostatného zariadenia interiéru, ktoré si väčšie plochy skla vyžadujú. Vytvoriť „sklenené schodište“ chce vždy dobrého architekta – interiéristu, ktorý vyrieši celkový budúci vzhľad interiéru, kde dominantným prvkom bude „sklenené schodište“ a schopného konštruktéra, ktorý premietne vízie architekta, niekedy až nedôveru vzbudzujúce, do materiálov, z ktorých sa schodište zmontuje a bude nielen pekné, ale aj bezpečné. Sklenené schodište

bude vždy originálne umelecké dielo. Schodište, akotaké, je významnou dominantou a zároveň dôležitým funkčným prvkom bytu, domu či iného priestoru. Preto by jeho výberu mala byť venovaná vždy náležitá pozornosť. Tvorí trvalo neoddeliteľnú súčasť interiéru (či exteriéru). Chceme, aby schodište pre vás nebolo len spojovacím prvkom, ale aby plnilo aj estetickú funkciu a stalo sa srdcom vášho domu, bytu či firmy. Pre inšpiráciu vyberáme ukážky z „výrobnej“ dielne spoločnosti Empate. Naozaj sú veľmi elegantné, moderné, unikátne...

Schodištia Empate definujú interiér a dodávajú mu štýl. Pomocou skla, dreva antikora či kameňa ho pretvára na luxus, ktorý budete dennodenne bezpečne používať.

EMPATE Slovakia, s.r.o. Račianska 90, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, bratislava@empate.sk www.empate.sk

4_2013

39


Reportáz

V

ýstava Nábytok a bývanie 2013 potvrdila, že o bytové zariadenia je u obyvateľstva stále veľký záujem. Vystavovatelia však potvrdia, že boli už aj úspešnejšie výstavy (z komerčného pohľadu). S vedomím, že obyvateľstvo šetrí sú dennodenne konfrontovaní vo svojich obchodných prevádzkach, a preto menšie množstvo uzavretých kontraktov, priamo na výstave, nebolo pre nich problémom. Vystavovatelia mali potrebu ukázať svoje novinky, ale aj svoj štandardný obchodný tovar. A tento zámer sa na výstave podarilo docieliť. Návštevníci mali zas možnosť vidieť na jednom mieste všetko, čo tvorí atmosféru príjemného bývania - od nábytku až po doplnky ako vankúšiky či závesy alebo uteráky. O tom, či takto má byť organizovaná „nábytkárska“ výstava sa dajú viesť akademické debaty na celé hodiny... Nám - redakcii - je táto „cesta“ sympatická.

40

4_2013


Slovensko má len dve výstavy takéhoto druhu, a tak sa takéto obsahové zameranie zavďačí širokej verejnosti, ktorá to aj ocení, veď návšteva výstavy je aj o oddychu a o dojmoch. Nie všetci môžu ísť do Paríža na veľtrh bytových doplnkov či do Milána, aby sa „nadýchali“ dizajnérskych kreácií za ťažké tisíce eur. Ruku na srdce, Nitra má svoje čaro a ten, kto chce nájsť chybu ju náj-

de vždy a všade, teda aj v Miláne, kde je dizajnu toľko, že po dvoch dňoch stratíte prehľad (ak si nevediete dokonale písané poznámky a nemáte fotografickú pamäť – fotiť smiete len po súhlase vystavovateľa a ten nezískate ľahko), a domov si prinesiete len spomienky, ale tým to končí. Ako vidíte aj veľké výstavy majú svoje „chyby“, a preto nepohŕdajme tým, čo máme doma. Je fajn, že všetci Slováci nemusia „lietať“ po svete, aby videli niečo nové. Čo sa nám veľmi páčilo boli pavilóny venované kuchyniam. Tu si na voje prišli aj naše „polovičky“. Ako muž musím konštatovať, že tento rok sa segment nábytkárskeho priemyslu „pochlapil“, asi neregistruje hospodársku recesiu. Inovácie boli vidieť na každom výstavnom stánku, a tak aj záujem návštevníkov bol vysoký. Povrchové úpravy sa neuveriteľne zafarbili, v kombinácii so zaujímavo sfarbenými spotrebičmi a pekným dizajnovým riešení dispozícií sa kuchyne stávajú doslova šperkom domácností.

Niečo podobné sa dá povedať o sedacom nábytku. Pavilóny, kde boli sústredené sedacie súpravy boli obliehané návštevníkmi, a teda aj predajcovia sa mali čo obracať. Záujem pretrváva, komfort sedenia je „žiaduci“ a ak sa dá na sedačke aj pohodlne zdriemnuť, tak aj my, muži, nenájdeme dosť argumentov, prečo nevymeniť tú starú – myslím sedačku. Pri rozhovoroch s našimi výrobcami sme sa len utvrdzovali v tom, že podnikanie v nábytkárstve je ozaj veľmi náročné. Nik z výrobcov nehovoril o tom, že nemá problémy. Veľmi je cítiť aj šetrné

správanie sa obyvateľstva, čo má za následok nižšie objednávky a tlak na veľmi nízke ceny. Pritom technológie výroby kvalitného nábytku sú zvládnuté, len menší počet vyrobených kusov nedovolí konkurovať cenám nábytku, ktorý predávajú najznámejší predajcovia. Podpora podnikateľskému sektoru je asi určená len „zahraničiu“, naši nedostanú ani cent, čo je z ich pohľadu už dlhodobo neférové konanie všetkých vlád. Nebudem vás, milí čitatelia, unavovať mojimi názormi, mne sa výstava páčila a teším sa, čo bude v pavilónoch Výstavníctva Agrokomplex na budúci rok. Ing. Pavel Kleskeň, šéfredaktor

4_2013

41


Firemná prezentácia

...taká obycajná sedacka SYNONYMOM POHODLIA DOMOVA JE SEDAČKA, KTORÁ DOPĹŇA INTERIÉR ALEBO JE URČUJÚCIM PRVKOM. V KAŽDOM PRÍPADE JE PRIORITOU.

Aby spĺňala svoju funkciu, treba vopred vedieť na čo bude slúžiť. Bude len miestom na sedenie alebo ste zvyknutý si na nej oddýchnuť, zdriemnuť či prečítať pár strán z knihy? Máte príbuzných a priateľov, ktorí budú často u vás nocovať? To všetko je dôležité... Počet členov v rodine, dokonca ich vek a vzrast... A v neposlednej miere aj životný štýl rodiny a „zverstva“ v nej. Starostlivé váženie a výber jednotlivých komponentov, z ktorých sa sedačka skladá, tak naberá svoj význam – aspoň tie časti, ktoré si pri kúpe vieme individuálne vybrať a ovplyvniť Dnes sú v obľube sedačky s hlbokou sedacou časťou doplnené čalúnenými vankúšmi. Pevnosť sedacej časti je ovplyvnený materiálom, ktorý je použitý a ako konečný zákazník nemáte veľa možností ovplyvniť jeho výber. Čo však ovplyvniť viete, je výber povrchového materiálu, ktorý by mal byť pevný, hustý a odolný voči oteru. Podľa normy je minimálna hodnota oteruvzdornosti pre poťahové materiály určená na13 tisíc cyklov martindale. Dnes používané látky na tento účel spĺňajú hodnoty okolo 20 tisíc (vysokokvalitné látky odolávajú 40 - 70 tisícom cyklov martindale: testovacia metóda - počet cyklov je priamo úmerný počtu, koľkokrát si na sedačku sadnete a znova vstanete, kým sa poťah neprederie). Rovnako dôležitým faktorom je aj jednoduchá hygienická údržba a čistenie či samotná odolnosť povrchových materiálov voči nečistotám. Látkové čalúnenie Tvorí určite najširšiu ponuku, čo do farieb, štruktúry či vzorov a kombinácií. Na výrobu látok sa používa bavlna, viskóza, vlna, polyester a mnoho ďalších aditív, ktoré bývajú zastúpené v rôznych pomeroch. Od množstva zastúpenia čistých prírodných materiálov, a pomerov kombinácií syntetických, sa odvíja schopnosť jednoduchej údržby. Najnáročnejšiu údržbu majú 100% čisté prírodné materiály – to snáď ani netreba pripomínať. A tak pri výbere konkrétnej textílie na svoju sedačku pozerajte nielen na cenu, vzhľad a farbu, ale aj na

42

4_2013

to, aby ste rozpoznali dôležité vlastnosti materiálu, pre ktorý sa chcete rozhodnúť - či spĺňa vaše požiadavky Teflón Teflónová látka patrí k najobľúbenejším poťahovým textilným materiálom. Má špeciálnu teflónovú úpravu, vďaka ktorej získava jedinečné vlastnosti. Jednofarebná teflónová textília má dlhý vlas, ktorý mení vzhľad látky v závislosti od smeru vlasu. Teflón je mäkký a príjemný na dotyk, je ľahko hygienicky udržiavateľný, pretože odpudzuje prach (to určite ocenia alergici). Teflónová poťahová látka sa veľmi jednoducho čistí, stačí fľak pretrieť handričkou navlhčenou v čistej vode. Mikrovlákno Táto textilná látka je vytvorená z umelých vlákien. Je príjemná na dotyk, elastická, priedušná a má hladký povrch. Odolná je voči skrčeniu, má dlhú životnosť a ľahko sa udržiava. Nečistoty po tekutine a jedle odsajte a môžete ich vyčistiť handrou namočenou vo vode (príp. s čistiacim prostriedkom).

Alcantary Je to materiál podobný semišu, ale má úplne odlišné vlastnosti. Vyrobený je z mikrovlákien a polyesteru, polyuretánu a bavlny. Výhodou je, že vlákna sú 200x tenšie ako vlna, a tak je tento materiál mäkký, má zamatový vzhľad a vysokú odolnosť voči oder, tzn. voči opotrebovaniu. Vyrába sa iba v jednofarebných odtieňoch. V bežnej prevádzke je nesmierne praktický, pretože ak máte poťahy na sedačku ušité ako sťahovateľné, dá sa jednoducho prať v pračke, ručne alebo si vystačíte s mokrou handričkou a bežným čistiacim prostriedkom. Z praktického hľadiska je preto vhodné dať prednosť sedačke s poťahovou látkou, ktorá má špeciálnu úpravu a chráni pred nehodami a hádkami v rodine...

Pripravené v spolupráci s firmou Molitex Krajné www.molitex.sk


éka t o Hyp

Preneste si HYPOTÉKU a plaťte menej Preneste si Hypotéku k nám

% 4 , 3

ŽDÉHO PRE KA

výhodná sadzba 3,4 % p. a. pre každého s fi xáciou na 3 roky jednoducho a rýchlo – bez nového znaleckého posudku a bez dokladovania príjmu bez poplatku za poskytnutie úveru pri splácaní z Osobného účtu

www.primabanka.sk


Firemná prezentácia

Plníme sen „Mat vsetko po ruke” www. d ec odom . s k

MODERNÁ KUCHYŇA, PRIČOM NEMÁME NA MYSLI JEJ ŠTÝLOVOSŤ ČI TECHNICKÉ VYBAVENIE JE DNES CENTRUM – RODINY, PRIESTORU NA BÝVANIE, DOMOVA, SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA... Samostatná špajza alebo komora je v súčasnosti už skôr raritou našich domácností. Každá kuchyňa je teda „malý“ sklad, ktorý dopĺňame zásobami, ktoré spracujeme až za nejaký čas. Z tohto dôvodu rozdeľujeme skrinky tvoriace „príručný“ sklad na skladovanie čerstvých potravín, skladovanie chladených či mrazených potravín. Pritom nesmieme zabudnúť na priestor pre skladovanie trvanlivých potravín, ktoré tvoria tiež dôležitý sortiment pre prípravu jedla. Všetko toto je samozrejme riešené v rámci nábytku a dizajnu kuchynskej linky. Z ergonomického hľadiska, ale aj súdobého dizajnového riešenia kuchýň je už štandardom zabudovanie chladničky a osadenie potravinovej skrinky do linky.

Aj rohové skrinky môžete využiť na skladovanie často používaných potravín. Veľký objem naplno využijete pomocou výsuvných políc. Schovať tu môžete takmer 40 kg potravín.

Skladovanie čerstvých potravín - do tejto kategórie zaraďujeme zeleninu, ovocie, chlieb alebo pečivo. Dôležité pre udržanie čerstvosti je umiestnenie na chladnom, tmavom a dobre vetranom mieste. Každá potravinová skriňa, ktorú máme vo výrobnom programe má možnosť umiestnenia vetracej mriežky, a tým zabezpečí prísun vzduchu z okolia. Pre pohodlnú manipuláciu sú vnútra skriniek vybavené výsuvnými košmi alebo policami. Skladovanie chladených a mrazených potravín - chladnička s mrazničkou sú jediným riešením. Aby dizajn kuchyne nebol rušený tvarom a materiálom chladničky, na trhu je možnosť zakúpenia vstavanej chladničky a jej vloženie do skrinky. Chladničkové skrine sú v rôznych

44

4_2013

výškach v závislosti od celkovej litráže chladiaceho a mraziaceho priestoru, ktorý je nainštalovaný do tejto skrinky. Dobrá rada pre vás: chladničku kupujte vždy u predajcu nábytku, aby vám mohol prispôsobiť otváranie dverí podľa konkrétneho typu spotrebiča. Skladovanie trvanlivých potravín - pri tomto type sa najviac prejaví kvalita ponuky predajcov. Štandardné policové systémy splnia svoju úlohu, avšak u nich platí „poslúžia ale nenadchnú“, nakoľko prehľad o uskladnených potravín je komplikovanejší, obzvlášť pri vyššie položených policiach. Materiál výsuvných mechanizmov a technické riešenie pohyblivých častí políc odstraňuje túto nevýhodu. Odporúčame však, než sa pre niektorý výsuvný systém rozhodnete, najskôr si ho vyskúšajte a až potom vyberte konkrétny

Stredná výška skrinky zbytočne nezaťažuje chrbát a po vysunutí sa dá celý kôš otočiť tak aby ste mali do neho lepší výhľad. 80 kg zásob pre celú rodinu.


Novinka v sortimente, kuchyňa Ester zožala veľký úspech aj na výstave V Nitre. Atraktívne farby a individuálne riešenia.

model. Ideálnou voľbou sú modely s výškovo nastaviteľnými košmi a variabilnými priehradkami. Ťažké balenia umiestňujte do spodnej časti výsuvu a často používané potraviny zas maximálne do výšky ramien. Získate tak pohodlie pri každodennej činnosti a tento komfort stojí za troška námahy pri overení si pohodlia obsluhy. Ocenenie Slovak Gold a Slovak Gold Exclusive spoločnosť Decodom získala prestížne ocenenie Slovak Gold za výnimočné kuchyne Decoplan a za hospodársky a podnikateľsky úspešnú firmu. Ocenenie je pre zákazníkov záruka kvalitného tovaru a solídnosti výrobcu, u ktorého získate vysoký komfort, kvalitu aj komplexný servis od poradenstva po namontovanie vašej kuchyne.

Čerstvé potraviny vyzerajú lákavo a vytvárajú pocit pravého domova. Sú určené na rýchlu konzumáciu a môžu tak slúžiť aj ako krátkodobá dekorácia.

Kráľovská kategória medzi potravinovými skriňami. Jednou skriňou nahradíte celú komoru. Vždy budete mať prehľad o stave vašich zásob.

3=+0A6 n decopla

33

až do

%

B76=;

*B76=;

,7,A<7é6¤ BûAVA

3%

PLA<Í PRI 3½P- 3=+0A6- ,-+7PLA6 ; P7=åI<Í5 P7=3¤å3A 6¤BA<73 A BÀVA6I- AL-B7 PRI 6¤3=PPR7;<R-,6Í+<V75 /-6I=; PAA

KUCHYNE A NÁBYTOK

IBA V APRÍLI 2-,I6-é6¤ A3+IA 6A Vo-<3A 3=+0A6viac na:

www.decodom.sk

4_2013

45


basic55

®

NA SLOVENSKÝ TRH UVIEDLA SPOLOČNOSŤ ABB V ROKU 2013 ÚPLNE NOVÝ DIZAJNOVÝ RAD VYPÍNAČOV A ZÁSUVIEK. NOVINKA PRINÁŠA TVAR A FUNKČNOSŤ BEZ KOMPROMISOV A NAVYŠE FUNKCIE PRE VYŠŠIU BEZPEČNOSŤ DOMÁCNOSTI.

Dizajnový rad prístrojov basic55® ponúka dva odlišné farebné prístupy – Baseline a Trendline – pre vytváranie početných kombinácií rámčekov, tlačidiel a farebných medzirámčekov. Dokopy to predstavuje viac ako 225 kreatívnych verzií pre zharmonizovanie vypínačov s okolím a naplnenie individuálneho vzťahu majiteľa k obytnému priestoru.

basic55® Baseline Centrum pozornosti, ale diskrétne – rad vypínačov Baseline presvedčí prostými bielymi rámčekmi a krytmi prístrojov, zatiaľ čo diskrétne farebné medzirámčeky pridávajú zaujímavé akcenty (titulný obrázok). Deväť variantov umožňuje zladenie s akýmkoľvek životným štýlom. To dáva každej

miestnosti osobitý farebný koncept, v ktorom sa aj vypínače stanú pastvou pre oči.

pre kreatívne navrhovanie obytného priestoru.

basic55® Trendline Ôsmimi farbami medzirámčekov basic55® Baseline možno realizovať najrôznejšie koncepty bývania – od elegantných po kreatívne. Deviatym variantom je fosforeskujúci medzirámček, ktorý je estetickým a navyše mimoriadne praktickým prvkom – v tme sa vypínač mení na bezpečnostné orientačné svetlo. Baseline je inovatívny farebný koncept, ktorý inšpiruje predstavivosť a premieta túžbu po jednotlivých prvkoch štýlu do novej dimenzie. Byť farebný, a predsa diskrétny – basic55® Baseline ponúka celý rad možností

Farby vplývajú na naše emócie. Teplé, harmonické a elegantné odtiene Trendline (pozri paletu dole) dávajú bytu nový rozmer – formujú, spájajú, poskytujú kontrasty, vyžarujú vkus a tvorivého ducha. Obytnému priestoru prepožičiavajú individualitu a menia vypínač na mimoriadne kvalitný dizajnový prvok. Šesť farieb rámčekov možno skvele kombinovať s tromi farbami tlačidiel pre naplnenie individuálnych očakávaní. Navyše je tu aj luxusná verzia pre náročných – šampanská metalíza. Trinásť exkluzívnych možností pre kombinovanie konzervatívneho dizajnu s modernými, príjemnými farbami splní všetky vaše túžby po kreatívnom dizajne.

ABB, s.r.o. Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava Tel.: 02-594 18 701, 801 informacie.lv@sk.abb.com www.abb.sk/vypinace

46

4_2013


Firemná prezentácia

Jarné slnko vo svetlovodoch SOLATUBE®

- dva svetlovody za cenu jedného

Jarná akcia SOLATUBE – Combo zostava pre sériu SOLATUBE® Brighten Up: čas trvania akcie: rozsah akcie pre Slovenskú republiku: informácie o akcii: infolinka: Dĺžka zostavy svetlovodu do 0,6 m do 1,0 m do 1,5 m do 2,0 m do 2,5 m do 3,5 m

160DS-priemer tubusu 250 mm x x x x x x

Prebudili vás prvé lúče jarného slnka k stavebným aktivitám? Rozmýšľate, čo vylepšiť vo vašom rodinnom dome? Ako rozžiariť tmavú kuchyňu, ako zväčšiť kúpeľňu, chodbu, prípadne vpustiť zdravé denné svetlo do detskej izby? Pre jarnú stavebnú sezónu sme vám pripravili ponuku inovatívnej technológie, ktorá dodá vášmu priestoru nový dizajn a vaša investícia nevybledne ani po rokoch. V technologicky najvyspelejšími svetlovodmi SOLATUBE® získate nielen partnera pre denné svetlo, ale aj moderný dizajnový prvok od projektantov svetového mena. Keďže zo skúsenosti vieme, že jedným svetlovodom SOLATUBE® to začína, prinášame vám ponuku, ktorá zabezpečí presvetlenie nielen jednej, ale súčasne dvoch miestností vo vašej stavbe. Pripravili sme pre vás akciu, keď za dodávku a montáž dvoch svetlovodov SOLATUBE® – zaplatíte 160 DS a 290 DS iba cenu jedného svetlovodu (SOLATUBE 290 DS).

od 15. 04. 2013 do 15. 05. 2013 prvých 100 objednávok www.solatube.sk 0903 200 555 290DS-priemer tubusu 350 mm x x x x x x

Cena s montážou s DPH 690 EUR 750 EUR 810 EUR 870 EUR 930 EUR 990 EUR

SOLA SYSTEM SLOVAKIA,s.r.o. Podpriehradná 3/A 821 06 Bratislava NOVÝ SHOWROOM SVETLOVODOV SOLATUBE Tel.: +421 2 45 994 901 Mob: +421 903 200 555 www.solatube.sk

4_2013

47


Novinky

Klasická elegancia Nový prírastok v ponuke GROHE je dizajnová kolekcia Grandera, prinášajúca luxus, vysokú kvalitu a krásu. Oslovuje zákazníkov, ktorí hľadajú nezameniteľné hodnoty, nadčasovú eleganciu. Sofistikovaná elegancia sa vyznačuje delikátnymi detailmi a farebným vyhotovením v chróme a tiež v kombinácii chróm/zlato. Grandera má jedinečné tvary kruhu a štvorcových elementov. Celé portfólio výrobkov - batérie, sprchové hlavice, termostaty a kúpeľňové doplnky - umožňuje každému zákazníkovi,aby si vybral riešenie pre svoju kúpeľňu. Viac na: www.grohe.sk; www.grohe.cz.

Orava VP-200i: varte rýchlo, funkčne, indukčne! Trendom v oblasti varenia sa stali sklokeramické indukčné varné dosky, ktoré fungujú na princípe magnetickej indukcie. Orava teraz prichádza na trh s malým sklokeramickým indukčným varičom Orava VP-200i len s jednou varnou platňou. Výborne sa hodí na chalupy, chaty, do letných kuchyniek a pod. Disponuje veľkým LED displejom a svetelnými kontrolkami, obsluhuje sa jednoducho dotykom a umožňuje aj varenie ako podľa „autopilota“. Má totiž prednastavené funkcie, napr. polievka, voda, mlieko, vyprážanie či dusenie. Sklokeramický varič Orava VP-200i kúpite v značkových predajniach Orava alebo v e-shope www.orava.eu za 39,90 €.

GALAXY S 4 – nová vlajková loď Samsungu Ovládanie pohľadom či pohybom ruky, vylepšené funkcie fotoaparátu alebo funkcie na podporu vášho zdravia. To všetko je nový GALAXY S 4, horúca novinka spoločnosti Samsung. Model, ktorý predstavuje štvrtú generáciu telefónu GALAXY S, na prvý pohľad zaujme dokonale prepracovaným dizajnom, ktorému dominuje veľký displej s tenkým rámikom. Príslušenstvo smartfónu Samsung GALAXY S 4 je rovnako pestré ako jeho funkcie. V ponuke, samozrejme, nechýba klasické príslušenstvo ako napr. držiak do auta, slúchadlá či dokovacia stanica. A to všetko je len časť širokej ponuky originálneho príslušenstva, ktoré Samsung ponúkne už na prelome apríla a mája pre používateľov Galaxy S 4, uviedol Ivan Kapec, produktový a marketingový manažér mobilných zariadení a digitálnych fotoaparátov spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

48

4_2013

Grafosklo s motívom kvetov, ktorý môže byť dekoratívnym obkladom steny (J.A.P. Slovakia).

Originálny interiér Obľúbený obraz, fotografia či grafika… Premýšľate, ako originálne ich umiestniť v interiéri? Vyskúšajte dizajnovú novinku Grafosklo, ktoré vám umožní so sklom pracovať a čarovať. Dizajnovo zjednotí interiér a bezpečne uchová vami vybraný obraz, motív i prírodný materiál, ktorému ste sa rozhodli dať výnimočný priestor pôsobenia. Vďaka Grafosklu máte možnosť nechať si tento motív zataviť medzi dve špeciálne kalené sklá s bezpečnostnou fóliou, čím sa tento dizajnový prvok stane úplne bezpečným. A nič vám nebráni použiť ho ako priečku na oddelenie miestnosti, na stenu pri kuchynskej linke, výplň dverí či ako originálny prvok zábradlia na schodisku. Viac na: www.grafosklo.sk.


Cayono – je – vaňa Kaldewei rozširuje svoje portfólio o novú komfortnú kúpaciu vaňu Cayono (v piatich veľkostiach – 150 x 70 cm, 160 x 70 cm, 170 x 70 cm, 170 x 75 cm a 180 x 80 cm pre malé i veľké rodinné kúpeľne), ktorá má ambíciu stať sa klasikou. Model z kolekcie Kaldewei Advantage oslovuje zákazníkov svojím moderným dizajnom, kvalitou bez kompromisu a veľmi atraktívnym pomerom cena/výkon. Vaňa Cayono dokáže vykúzliť príťažlivú a prijemnú atmosféru aj v „obyčajnej“ kúpeľni. Ďalšie informácie na: www.kaldewei.cz.

Aj upratovanie môže byť pôžitkom... Zdá sa, že jar máme konečne tu a s ňou aj tradičné „jarné upratovanie“. Účastníci nedávneho stretnutia s predstaviteľmi spoločnosti Kärcher v Nitre sa presvedčili, že s produktmi tejto spoločnosti môže byť aj upratovanie zaujímavé, ba pôžitkom... Spoločnosť Kärcher oficiálne na Slovensku pôsobí od roku 2008. Segment pre profesionálov predstavujú najmä komerčné stroje, profesionálne stroje, priemyselné stroje či zariadenia na úpravu vody. Segment pre domácnosť tvoria produkty, ako sú vysokotlakové čističe, zariadenia na čistenie domu alebo záhrad. Vysokotlakové čističe s „vau“ efektom napr. hravo zvládnu aj väčšie čistenie. Vďaka týmto prvotriednym zariadeniam bez námahy, dôkladne a rýchlo odstránite aj tie najnepoddajnejšie nečistoty.

Zapojte sa do súťaže o kvalitné výrobky Kärcher pre svoju záhradu! Súťaž prebieha v termíne od 15. 3. 2013 do 15. 6. 2013. Podrobnosti na www.karcher.sk.

KLUDI AMBA: Hebká krásavica Nová kúpeľňová batéria KLUDI AMBA vyzerá, akoby bola vyrobená z jedného kusu, pretože nič neodpútava pozornosť ľudského oka. Mechanizmus ovládania pripomína len červeno-modré značenie. Rukoväť na ovládanie prúdu vody a teploty si uvedomíte len počas používania, aby vzápätí splynula s celkovým tvarom ako jeho integrálna súčasť. Vďaka tomuto jednotnému dizajnu vnáša KLUDI do sveta kúpeľňových armatúr zmyselnú skulpturálnu estetiku. Ergonomický tvar KLUDI AMBA je prispôsobený prirodzenému pohybu ruky. Manipulácia s batériou je celkom intuitívna. Osvedčená technika kartuše zaručuje, že prúd vody a teplota sa dajú nastaviť jednoducho a na milimeter presne. www.kludi.sk 4_2013

49


Novinky

Kanvica TEO z Tescomy dostala cenu „red dot design award 2013”. RENOMOVANÁ ČESKÁ FIRMA TESCOMA ZÍSKALA UŽ DRUHÉHO „DESIGNÉRSKEHO OSCARA“ RED DOT DESIGN AWARD, TENTORAZ HONOURABLE MENTION 2013 V KATEGÓRII PRODUCT DESIGN. Kanvica TEO s vylúhovacími sitkami (TESCOMA design centrum Zlín - ocenenie red dot design award 2013 honourable mention), objem 1,25 l, dva vylúhovacie filtre s rozdielnou hustotou sitka, spracované borosilikátové sklo a vysoko odolný plast, cena 299 Kč

Tohtoročný ročník udeľovania cien red dot bol výnimočný svojím rozsahom, pretože porota posudzovala 4 662 produktov od 1 865 dizajnérov z 54 krajín sveta, najviac za posledných päťdesiat rokov. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 1. júla 2013, v materskom meste red dot, v nemeckom Essene. Jednoduché línie, harmónia materiálov – dizajn z Čiech Ocenená kanvica TEO vznikala, od prvých návrhov, skíc cez technologický výskum a samotnú výrobu, výhradne v Českej republike pod taktovkou šéfdizajnéra značky Tescoma Ladislava Škodu, ktorý víťazstvo komentuje: „Získať prestížne ocenenie red dot a reprezentovať firmu

v svetovom meradle je určite najlepšou odmenou každého dizajnéra. Kanvica TEO je unikátna tým, že nadväzuje na remeselný um aj historickú tradíciu českých sklárov. Hlavným kritériom bolo vytvoriť esteticky trvalý produkt s vysokou úžitkovou hodnotou, ktorý je určený na časté a dlhodobé používanie“. Exkluzívny český dizajn je postavený na progresívnom koncepte s dvoma vylúhovacími sitkami na prípravu a podávanie nielen čajov z čerstvých bylín, sušeného ovocia apod., ale aj všetkých druhov sypaného čaju. Zaujímavosťou kanvice je prepojenie jednoduchej formy, vyvážených proporcií a harmónie rôznorodých materiálov.

Navyše, Tescoma produkciou každého, i nové, výrobku dlhodobo podporuje regióny s najvyššou nezamestnanosťou. Tento rok bude silný nielen pre český trh, kde neustále rozširuje sieť značkových predajní s prvotriednym servisom, ale aj z hľadiska noviniek, čaká ich viac než 200 prezentácii konkrétnych výrobkov. Rozvoj exportu a expanzia do celého sveta sú tiež zásadnou úspešnou aktivitou tradičnej českej firmy Tescoma.

Tri v jednom – novinka v sušení bielizne Premýšľate nad kúpou sušiaka do záhrady? Siahnite po nenáročnej inštalácii, jednoduchej údržbe a perfektnej konštrukcii sušiaka. Myslíte, že taký sušiak neexistuje? Mýlite sa! Tri v jednom vám ponúka nový rotačný sušiak Vileda Viva Air Protect ako stvorený do exteriéru vašej záhrady. Štyri ramená ponúkajú až 51 m sušiacej plochy. Šnúry sušiaka sú vždy pripravené na nové várky bielizne, vďaka ochrannému obalu, ktorý je ukrytý vo vnútri stojnej tyče. Kryt jednoducho stiahnete smerom dole cez zložené ramená sušiaka. Nastaviteľná výška sušiaka ponúka možnosť vešania bielizne pre celú rodinu, nielen pre mamy, ale aj malých pomocníkov.

Expresné, jednoduché a bezpečné žehlenie Vyskúšajte novinku od Viledy v podobe žehliacej dosky Viva Express Compact. Moderný a atraktívny design dopĺňajú bezpečné, stabilné a extra široké nohy pre bezpečné žehlenie. Navyše sa nemusíte obávať žehliť, ak máte malé deti. Žehliaca doska je Kids safe. Vybavená je detskou poistkou Click&Stop – systémom s nastaviteľnou výškou. Nešťastným drgnutím dieťaťa do páčky na žehliacej doske nehrozí žiadne spadnutie. Meniť polohu a výšku žehliacej doske povoľuje len zatiahnutie za páčku.

50

4_2013


Exkluzívne veľkoformátové

obklady

P R I A M O

O D

D O V O Z C U

až 90 odtieňov a štruktúr Showroom: Ulica Svornosti 41, ihneď skladom až 20 odtieňov v hrúbkach 3mm a 5mm 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovakia T: +421 2 45 64 30 91, F: +421 2 45 64 30 92 minimálna objednávka 1 ks, t. j. 3 m2 (3m x 1m) M: +421 908 216 657 služby architekta, návrh a design zabezpečenie dovozu a profesionálnej montáže Sklad: Čečínska Potôň - areál RUSTIQUE, a.s., Orechová ulica, +421 31 550 78 63 Laminam s.r.o., Hviezdoslavova 67, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia NON-STOP Infolinka: +421 903 757 033, +421 908 216 657, +421 907 779 899 www.laminam.sk

when fashion meets bricks

exkluzívne lícové tehly

SHOWROOM - Podunajské Biskupice, BRATISLAVA, 300 typov naÏivo... 0907 779 899 I www.rustique.sk veľa nových referenčných fotiek nájdete aj na našej FACEBOOK stránke


Firemná prezentácia

Inteligentne riesené základy pre vasu stavbu – ecoZÁKLADY

Predstavte si základovú dosku, ktorá spĺňa tieto požiadavky: zabráni tvoreniu tepelných mostov, a tým tvoreniu plesní či vlhnutiu v stenách zabezpečí, aby teplo ostalo v stavbe a neunikalo cez základové pásy znemožní prístup pôdnej vlhkosti, aby sa k stavbe nedostala teplo zo slnečných lúčov dotýkajúcich sa podlahy akumuluje a udržuje v interiéri v prípade drevostavby počas letných mesiacoch pomáha pri prehrievaní je odolná voči toxickému plynu radónu, ktorý v prípade prenikania do stavby môže spôsobiť zdravotné problémy dokáže dobre preniesť akékoľvek zaťaženie stavby do pôdy vďaka nej pri vrchnej stavbe odpadne niekoľko procesov, a tak šetrí čas a investície je ohľaduplná k prírode Všetko toto je možné so systémom zakladania stavby na sklopenovom granuláte - Technopor. Takéto základy nerobia len stabilný a pevný podklad pre stavbu, ale majú v sebe ukrytú schopnosť stavbu výborne izolovať od chladu, vlhkosti a radónu. Môžeme preto hovoriť o technologicky efektívnom spôsobe založenia stavby a výraznom urýchlení výstavby. Vďaka tomuto spôsobu založenia stavby na vrchnej stavbe odpadne niekoľko etáp, čo ušetrí financie a čas. Tento spôsob je vhodný pre založenie akejkoľvek stavby na akýchkoľvek miestach a v akomkoľvek teréne (www.ecozaklady.sk). Sklopenový granulát TECHNOpor® je vysoko tepelne izolačná, záťaž pohlcujúca sypká hmota vyrobená zo 100 % starého skla. Ide o tepelnoizolačný stavebný prvok najčastejšie aplikavaný pod základové dosky. Spája veľké množstvo pozitívnych stavebných vlastností, ktorých kombináciu sa nemôže pochváliť ani jedna dosiaľ

52

4_2013

známa stavebnoizolačná hmota. Penové sklo je vysoko tepelnoizolačná (hodnota Lambda vo volne sypanom stave je 0,06 a v zhutnenom 0,09) hmota, je mrazuvzdorná s možnosťou priameho zabudovania bez dodatočných zatepľovacích systémov, je zhutnitelná, a preto je možné ju tiež priamo zabudovávať na pohlcovanie záťaže 50 t/m2, je ľahká (približne 170 kg/m3 ), čím odľahčuje základovú pôdu (pri mokrých pôdach zlepšuje vztlak), má uzavreté póry (neviaže žiadnu vodu a izoluje aj za vlhka aj za sucha), je voľne sypaná aj zhutnená poskytuje ideálny násypový základ pre drenáž, je nehorľavá v triede A1 (v prípade požiaru neuvoľňuje žiadne škodlivé plyny ani pary), ako 100 % recyklovaná ekologický výrobok zo starého skla anorganického pôvodu je rezistentná voči kyselinám, zásadám, plesniam, baktériám, roztočom, chrobákom aj hlodavcom a je trvalo odolná voči starnutiu (počas svojej životnosti je to stavebná hmota neprchavá, ktorá nestráca vyššie spomínané vlastnosti). Sklopenový granulát TECHNOpor® ODOLNÝ VOČI TLAKU - štruktúra podobná priehradovej konštrukcii a veľmi vysoký počet pórov na centimeter kubický v penovom skle umožňuje mimoriadne tlakové zaťaženie, až okolo 50 t/m2. JEDNODUCHÉ POLOŽENIE - nízka násypná

hmotnosť zabezpečuje rýchle spracovanie priamo na mieste. Dodávky na stavenisko vo vreciach Big Bag alebo voľne sypaný v nákladných autách. DRENÁŽNY - veľkosť a rozloženie častíc ako aj chýbajúci prachový podiel poskytujú pri účinku zabraňujúcom kapilarite najvyššiu mieru schopnosti odvodňovania. OHŇOVZDORNÝ - podľa Euro triedy A1. Bod mäknutia sa nachádza nad 700 °C. Vďaka typickým vlastnostiam skla, obohatené o póry naplnené vzduchom, vykazuje granulát zvlášť vysokú požiarnu bezpečnosť zabraňovaním presahu teplôt. BEZ ZÁPACHU - pri spracúvaní nevznikajú žiadne zaťaženie pre človeka a životné prostredie a ani v priebehu svojej životnosti nemá najmenšie vyparovacie účinky. TRVÁCNY - odolný voči starnutiu, tvarovo stabilný, nosný, odolný voči chemickým vplyvom a voči požieraniu hmyzom a hlodavcami. Pôvodná zrnitosť zostane nezmenená. MINERÁLNY - je prírodný výrobok z recyklovaného skla bez exhalácií a separovania, a preto tiež bez škodlivých látok pre ľudí a životné prostredie. ĽAHKÝ - objemová hmotnosť je iba 170kg/m3. Pre porovnanie: štrk je približne 20 krát ťažší. POHODLNÝ - ako izolačný materiál vytvára príjemnú vnútornú klímu a pohodlie. MRAZUVZDORNÝ - teplá ochranná vrstva voči zamrznutiu. ZABRAŇUJÚCI KAPILARITE - povrch granulátu s uzatvorenými bunkami zamedzuje, aby pôdna vlhkosť vsakovala do stavebného objektu. STABILIZUJÚCI - vylepšenie únosnosti nestabilných podlahových zostáv môže nahradiť pilótovanie základov, konsolidované násypy alebo podobné stavebné zásahy. INERTNÝ - spĺňa najvyššie požiadavky na inertný stavebný materiál. Skúšky lúhovaním nespôsobujú vôbec žiadne výsledné zaťaženie na životné prostredie. IZOLAČNÝ - vďaka veľkému množstvu uzavretého vzduchu v póroch granulátu je jeho izolačná hodnota veľmi dobrá a v porovnaní s inými izolačnými materiálmi. Granulát penového skla je mnohostranne použiteľný.

Viac na: www.penove-sklo.com


Penové sklo Technopor SKLO+VZDUCH=SKLOPENOVÝ GRANULÁT - EVOLÚCIA V OBLASTI IZOLAČNÝCH HMÔT Penové sklo Technopor je spoľahlivý a ekologický tepelnoizolačný stavebný materiál odvetrávajúci zemský radón. Sklopenový granulát TECHNOpor® je vysoko tepelne izolačný, pohlcuje záťaž, štrk penového skla sa vyrába zo starého recyklovaného skla. Ide o tepelnoizolačný stavebný prvok najčastejšie aplikovaný pod základové dosky. Spája veľké množstvo pozitívnych stavebných vlastností, ktorých kombináciou sa nemôže pochváliť ani jedna dosiaľ známa stavebná izolačná hmota. Sklopenový granulát TECHNOpor spája fyzikálne vlastnosti skla a vzduchu. Patrí k najekologickejším izolačným hmotám a elektrický prúd na výrobu pochádza z vodných elektrární. Vyrába sa podľa noriem ISO 9001 a 14001. Sklopenový granulát TECHNOpor® je ideálny pod základovú dosku pre nízkoenergetické a pasívne domy a je tiež dôležitým prvkom pre znižovanie nákladov na energie. Je to vysoko zaťažiteľný stavebný materiál, ktorý môže byť účinne použitý aj v rámci ťažkého pozemného staviteľstva, napr. v rámci viacpodlažných obytných a priemyselných budov. Veľmi účinne použiteľný je aj na sanačné práce a rekonštrukcie podláh v starých domoch a chalupách či na odvetranie a vysušovanie starých sakrálnych stavieb a pamiatkových priestorov. Vhodný je tiež pri stavbách športových objektov, na ploché strechy a nesmieme zabudnúť ani na stavby ciest. PENOVÉ SKLO JE STAVEBNÁ HMOTA: vysoko tepelnoizolačná (hodnota Lambda vo voľne sypanom stave je 0,06 a v zhutnenom 0,09) mrazuvzdorná, ktorú je možné zabudovať priamo bez dodatočných zatepľovacích systémov zhutnitelná, a z tohto dôvodu je možné ju priamo zabudovávať na pohlcovanie záťaže 50 t/m2 ľahká (približne 170 kg/m3 ), čím odľahčuje základovú pôdu (pri mokrých pôdach zlepšuje vztlak)

s uzavretými pórmi (neviaže žiadnu vodu a izoluje aj za vlhka aj za sucha) voľne sypaná aj zhutnená poskytujúcu ideálny násypový základ pre drenáž nehorľavá v triede A1 (v prípade požiaru neuvoľňuje žiadne škodlivé plyny ani pary) 100% recyklovaný ekologický výrobok zo starého skla anorganického pôvodu odolná voči kyselinám, zásadám, plesniam, baktériám, roztočom, chrobákom aj hlodavcom trvalo odolná voči starnutiu (počas svojej životnosti je to stavebná neprachavá hmota, ktorá nestráca vyššie spomínané vlastnosti) v porovnaní s konkurenčnými materiálmi dosahuje výrazne lepšiu únosnosť, čiže dokáže spoľahlivejšie preniesť záťaž a má tiež lepšie tepelnoizolačné vlastnosti Spoločnosť TECHNOpor, ktorej domovským mestom je Krems an der Donau v Rakúsku, si dala za cieľ ohlásiť, vďaka tomuto vynikajúcemu výrobku, úplne novú epochu v oblasti izolačných hmôt. Je považovaná za priekopníka v oblasti ďalšieho rozvoja tejto inovatívnej izolačnej hmoty – sklopenového granulátu. www.penove-sklo.com

4_2013

53


Seriál o nízkoenergetických domoch

Cerstvý vzduch pre úsporný dom DOBRÚ KVALITU VZDUCHU V DOME ZABEZPEČUJE HLAVNE PRAVIDELNÉ VETRANIE. PRI VETRANÍ OKNAMI JE TOTO ŤAŽKO DOSIAHNUTEĽNÉ, NAKOĽKO CEZ PRACOVNÝ ČAS SME MIMO DOMOVA A PROBLÉM JE AJ V NOCI. JE JANUÁR. VONKU SLUŠNE MRZNE, VEĎ JE ZIMA. VEČER PRED SPANÍM VYVETRÁTE OTVORENÍM OKNA. MÁTE SÍCE ČERSTVÝ VZDUCH, ALE AJ POCITOVO CELKOM SLUŠNÚ ZIMU. OKNO ZAVRIETE. ZASPÍTE, ALE UŽ O PÁR HODÍN JE VZDUCH VYDÝCHANÝ, ZAČÍNA ZAPUCHNUTIE NOSA, BOLESŤ HLAVY...

P

ravidelné vetranie v dome spoľahlivo rieši riadené vetranie s rekuperáciou. Zabezpečuje vyššiu kvalitu vnútorného vzduchu ako pri domoch s bežným vetraním oknami. Plusom je rekuperáciou (spätným získavaním) tepla riešená úspora energií na vykurovanie. Ako sa tento najnovší systém vetrania aj kúrenia využíva v konkrétnej praxi, vám predstavíme na realizácii stavby jedného rodinného domu, ktorý môže mať aj prívlastok dom so zdravým bývaním. V dome je použité teplovzdušné vykurovanie s rekuperáciou tepla – to znamená, že vzduchotechnické rozvody inštalované v dome sú týmto systémom používané aj na vykurovanie domu. Privádzaný vzduch do domu sa vo vetracej jednotke ešte doohrieva a takýto teplý vzduch sa vháňa do izieb. Preto v dome nie je nainštalované žiadne ďalšie, hlavné „vodné vykurovanie“, ako napríklad podlahové, stenové alebo radiátorové vykurovanie. Na vykurovanie sa používa vzduch, ktorý je v princípe zlým médiom prenosu tepla, pretože oproti vode v radiátoroch je výrazne redší. Preto pri rovnakom objeme dokáže v sebe akumulovať

partner rubriky

a preniesť oproti vode výrazne menej tepla. Aby sa takýmto „biednym“ médiom, ako je vzduch, dal dom vykurovať, je potrebné dokurovať veľké objemy vzduchu. Často je to aj 4 x viac vzduchu, ako je potrebné len na prísun čerstvého vzduchu na dýchanie. Teplovzdušná rekuperačno vetracia jednotka je preto odlišná oproti „obyčajnej“ rekuperačnej bez kúrenia. Ak by sa takýto veľký objem vzduchu priamo vháňal do domu a dokuroval a následne ako odpadný odvádzal preč, malo by to za následok veľmi neekonomickú prevádzku. Zároveň aj vysu-

54

4_2013

Ing. arch. František Lehocký


šenie interiérového vzduchu zbytočne vysokým vetraním. Preto má teplovzdušná jednotka ešte ďalší špeciálny režim – cirkulačný. Vykurovaný vzduch sa krúti dookola po dome a stále sa dohrieva. Samozrejme, okrem záchodov a kúpeľní! Vďaka tomuto režimu sa elegantne využíva aj teplo z teplovzdušného kozubu. Zohriaty vzduch kozub vyfukuje pod strop a hneď odtiaľ je nasávaný do vetracej jednotky, ktorá ho cirkulačným režimom rozvedie do celého domu. Jednoduché riešenie a vyhli sme sa tým duplicite potrubných vzduchotechnických rozvodov od kozubu. Privádzaný vzduch je vedený plochými podlahovými kanálmi 50 x 200 mm, ktoré ústia pod oknami na podlahe v obytných izbách. Odťah použitého vzduchu je navrhnutý a aj zrealizovaný pod stropom v kúpeľniach, WC, chodbách... V dome je veľký zásobník na vodu objemu 925 l, 1kde vodu zohrieva elektrická špirála nočnou lacnejšou elektrinou a cez slnečné dni solárne kolektory na streche. Z tohto zásobníka sa berie teplá úžitková voda pre potreby domu a aj do rekuperačnej jednotky na doohrev čerstvého vzduchu, ktorý prúdi cez túto teplovzdušnú jednotku. Čerstvý vzduch do domu je privádzaný cez zemný výmenník tepla. Ide o 25 metrov dlhú rúru v zemi v hĺbke 2 metre, kde je celoročne stabilizovaná teplota okolo 10 °C. V zime sa preto studený vzduch predohreje a v lete naopak dochladí. Pre vašu predstavu, ako rýchlo prúdi vzduch v tomto zemnom výmenníku tepla, si musíte uvedomiť, že rýchlosť nasávaného vzduchu nie je žiadny vietor. Na výfukových mriežkach je rýchlosť nastavená

partner rubriky

4_2013

55


Seriál o nízkoenergetických domoch

Pôdorys poschodia

Pôdorys prízemia

Dispozícia tohto domu zaručuje komfortné užívanie už svojou orientáciou k svetovým stranám. Prevádzka prízemia domu, kde sa spája obytný priestor so záhradou a otvorená kuchyňa do obytného priestoru zasa vytvára potrebné prepojenie každodenných činností (príprava jedla) s kontrolou a hrou detí v obývačke, je bezbariérová a pre užívateľa maximálne prehľadná. Zakomponovanie schodiska a telesa kozubu je priam majstrovské dielo, pretože ani jedna hmota neruší výrazový akcent tej druhej. Nočná pokojová zóna poschodia je ohľaduplná ku všetkým „užívateľom“ miestností dostatkom súkromia a pritom blízkosti pre pocit bezpečia.

partner rubriky

56

4_2013

na 0,15 m/s, čo v reálnom vnímaní pripomína malinký vánok. Pri väčšej rýchlosti vzduchu by ste z prichádzajúceho vzduchu mali pocit prievanu, a teda by ste vzduch vnímali ako chlad. Zemným výmenníkom sa znižujú náklady na doohrev privádzaného vzduchu, a teda na vykurovanie. V lete sa zabraňuje letnému prehrievaniu domu od čistého teplého vzduchu, nakoľko sa tento v „zemi“ ochladzuje.

O architektúre domu Architektúru tohto domu môžeme označiť ako typického predstaviteľa funkcii podriadeného puristického vnímania architektúry. Čisté horizontálne a zvislé priamky objektu minimalizujú ochladzované plochy domu, a tak táto architektúra vytvára základ pre energetické úspory. Čisté tvary kubusov prízemia a poschodia domu sú oživené tepelne oddelenou prístavbou garáže a terasy. Tie-


to svojimi samostatnými konštrukciami nevytvárajú na telese domu žiaden bodový tepelný most. Stavba sa projektovala tak, aby sa čo najviac priblížila k hranici „nízkoenergetického domu“ a mohli sa v nej uplatniť všetky úsporné technológie pre prípravu tepla a teplej vody. Tento cieľ sa podarilo naplniť. Spotreba tepla na vykurovanie nepresahuje 42 kWh/m2/rok. Dom je čisto elektrifikovaný. Mesačné platby za elektrinu sú 120 eur, pričom v tejto sume je zahrnutá spotreba všetkého – od prípravy teplej vody, kúrenia, osvetlenia, všetkých spotrebičov v dome, ohrevu vody v bazéne na záhrade a potreby elektriny aj v záhradnom domčeku. Stavebne sa riešil objekt nasledovne: steny Ytong 30 cm, tepelne izolovaný 20 cm fasádnym polystyrénom. Okná plastové stavebnej šírky 88 mm a izolačné trojsklá. Uw = 1,0 W/m2.K. Strecha izolovaná 36 cm polystyrénom a podlahy 18 cm extrudovaným polystyrénom. Ing. arch. František Lehocký Snímky: autor

radí

Kúpa, výstavba alebo hoci aj oprava či obnova bývania nie je lacná záležitosť. Financovať ju z úverov z Prvej stavebnej sporiteľne je však teraz ešte výhodnejšie ako v minulosti. Pozrime sa podrobnejšie na podmienky, za ktorých si úver s mimoriadne výhodnými podmienkami môžete dovoliť aj vy. Áno, úvery na bývanie s úrokom už od 1 % ročne sú vám stále k dispozícii. Stačí, ak do konca mája 2013 uzatvoríte úverovú zmluvu v PSS, a. s., a nasledujúci rok, dva či tri budete svoj záväzok splácať naozaj nízkymi mesačnými splátkami. Hoci sa zvýhodnená úroková sadzba po skončení fixácie upraví na pôvodnú neakciovú, priemerná úroková sadzba vášho úveru bude nižšia ako u porovnateľných produktov. Určite je výhoda, že až 80 % úveru môžete čerpať prakticky okamžite. Zvyšok vám PSS, a. s., poskytne po zdokladovaní, že ste financie využili na bývanie. A na to vám postačí predložiť faktúry či pokladničné bločky. Navyše, na každého nášho klienta čaká Karta výhod. Vďaka nej môžete nakupovať stavebný materiál alebo služby v približne 700 predajniach alebo firmách na celom Slovensku so zľavou až do 50 %! A to sa predsa oplatí. Viac informácií o úveroch na bývanie s úrokovou sadzbou už od 1 % nájdete na str. 26 – 27.


Firemná prezentácia

Stavebný systém, ktorý setrí vase peniaze a cas SPOLOČNOSŤ CS KONCEPT, S.R.O., PREDSTAVUJE KOMPLETNÝ STAVEBNÝ SYSTÉM PROKONCEPT, URČENÝ PRE VÝSTAVBU A ZATEPLENIE OBVODOVÝCH MÚROV, STROPOV A STRIECH OBJEKTOV. DaB: Na Slovensku je známych viacero kompletných stavebných systémov. Prečo ste sa rozhodli práve pre stavebný systém ProKoncept? Dôvod bol jednoznačný. Oslovil nás zákazník, ktorý si chcel postaviť dom a z rodinných dôvodov chcel mať dom postavený a obývateľný čo najskôr, čas výstavby rodinného domu na kľúč nám stanovil na štyri mesiace, dom musí byť odolný voči vode, pretože stavebný pozemok sa nachádzal v oblasti zvýšeného rizika záplav, rosný bod nesmie byť v obvodovom murive, aby nedochádzalo k znižovaniu tepelno-izolačných vlastností a znehodnocovaniu obvodového muriva, stavba domu by mala byť cenovo výhodná a počas prevádzky domu požadoval minimálne náklady na energie. DaB: Ako sa vám podarilo vyriešiť tieto pomerne náročné požiadavky? Urobili sme si prieskum v okolitých krajinách, hlavne v Nemecku, kde sme sa

podrobne oboznámili so systémom strateného debnenia. Je to technológia výstavby, ktorá je známa a rozšírená po celom svete. Následne sme hľadali výrobcu, ktorý vyrába kompletný stavebný systém z materiálu Neopor® od nemeckej firmy BASF. Z materiálu Neopor® preto, lebo ide o kvalitný tepelný izolant a pri objemovej hmotnosti 24 kg/m3 zaručuje výborné pevnostné vlastnosti potrebné pri systéme strateného debnenia. To boli hlavné dôvody, prečo sme nadviazali spoluprácu s výrobcom systému ProKoncept. V neposlednom rade bolo pre nás dôležité, že materiál Neopor® okrem toho, že je dokonalý tepelný izolant (Osum = 0,031 W/mK pri už spomínanej objemovej hmotnosti), má nízku nasiakavosť vody, je vysoko odolný voči mikroorganizmom, neplesnie a nepodlieha hnilobným procesom, je ekologický a využíva sa v potravinárskom a zdravotníckom priemysle. DaB: Už ste nám predstavili vlastnosti tepelno-izolačného materiálu Neopor®. Môžete nás oboznámiť aj s technológiou výstavby a sortimentnou skladbou systému ProKoncept? Základom stavebného systému ProKoncept sú dielce pre obvodové murivo, stropné panely a strešná izolácia. Použitím stenových dielcov pre obvodové murivo vzniká trojvrstvová konštrukcia s izolačnou vrstvou materiálu Neopor® z vonkajšej (5 – 20 cm) a z vnútornej strany (5 cm), hrúbka železobetónovej vrstvy je 15 cm. Výstavba použitím stenových dielcov je rýchla, presná a funguje systémom Lego skladačky. Manipulácia s dielcami vzhľadom na nízku hmotnosť je jednoduchá. Monolitická konštrukcia so železobetónovým jadrom zabezpečuje vynikajúce statické, tepelné a zvukovo-izolačné parametre, je odolná proti vode a zemetraseniu. Súčasťou stavebného systému sú vencové dielce, preklady a uhlové dielce, určené na výstavbu stavieb uhlového, prípadne kruhového tvaru.

Súčiniteľ prechodu tepla je závislý od hrúbky vonkajšej izolácie a je U = 0,27 – 0,12 W/m2K. Konštrukcia stropu s použitím stropného dielca je analogická s konštrukciou klasického montovaného stropu, kde sa vkladajú medzi nosníky betónové vložky. Rozdiel je v tom, že namiesto betónových vložiek sa medzi nosníky vkladajú stropné dielce ProKoncept. V kombinácii s použitím vencových dielcov ProKoncept získame zateplený strop bez tepelných mostov so súčiniteľom tepelnej vodivosti U = 0,18 Wm2/K. Zároveň získame aj vynikajúce zvukovo-izolačné vlastnosti stropu. Strešné dielce sú inštalované na vonkajšej strane krovu, preto rozdielne indexy krokiev nevytvárajú tepelné mosty, majú špeciálne držiaky na strešnú krytinu a sú odolné voči vode a vlhkosti aj bez použitia fólií a parozábran. Konštrukcia strechy je pochôdzna. Strešné dielce je možné použiť aj na rekonštrukciu starej strechy. Súčiniteľ prechodu tepla U = 0, 20 W/m2K.

58

4_2013


DaB: Železobetónová obvodová konštrukcia má vnútornú a vonkajšiu tepelnú izoláciu. Ako je to s rosným bodom a tzv. „dýchaním stien“? Vonkajšia vrstva zateplenia má dostatočnú hrúbku (10 – 20 cm) a výborné tepelno-izolačné parametre materiálu Neopor®, na základe ktorých sa rosný bod nachádza vždy vo vnútri tepelnej izolácie a nie v železobetónovom murive. Dýchanie stien považujeme skôr za marketingový nástroj, ktorý vlastnosti živého organizmu transformuje do oblasti stavebných materiálov a touto emóciou pôsobí na investorov. Je zrejmé, že „dýchanie“ je ťažko zlučiteľné s fyzikálno-technologickými vlastnosťami stavebných materiálov. Ak je vonkajšia stena postavená odborne, bez tepelných mostov, trhlín, medzier a škár, nedochádza k žiadnej výmene vzduchu z miestnosti smerom von a naopak. Ak rozumieme pod „dýchaním“ odvod vlhkosti (vodnej pary) z miestnosti von, musíme počítať, že takto odstránime maximálne 5 % vlhkosti, na čo postačuje povrchová úprava vnútorných stien; v prípade systému ProKoncept je to tenkostenná omietka alebo sadrokartónový obklad. Nadbytočná vlhkosť, oxid uhličitý a rôzne iné škodliviny sa musia vyvetrať prirodzeným vetraním, prípadne riadeným vetraním napr. rekuperáciou a pod. DaB: Ako je to s finančnými nákladmi na stavbu? Je možné konštatovať, že stavebný systém ProKoncept šetrí čas a peniaze investorov. Šetrenie nákladov vyplýva priamo z jednoduchej konštrukcie stavebného systému vrátane realizácie stropu a strešného zateplenia. Nie je potrebné vykonávať betónovanie, debnenie venca a prekladov, dodatočne zatepľovať stavbu. Vzhľadom na nízku hmotnosť stavebných dielcov odpadá pri manipulácii s nimi ťažká fyzická práca.

Kompletný stavebný systém ProKoncept, stavebná technológia a fyzikálne vlastnosti sú certifikované európskym certifikátom ETA (European for Technical Approval). Ivan Janek riaditeľ pre marketing

CS Koncept, s.r.o. Račianska 109/B, 831 02 Bratislava Telefón: +421 2 442 577 35 Mobil: +421 918 184 086, +421 915 793 176 cskoncept@cskoncept.sk www.cskoncept.sk

4_2013

59


Firemná prezentácia

Ide o vasu pohodu! Optimálne teploty v kazdom rocnom období s plosným vykurovaním a chladením NOVÉ TECHNOLÓGIE, ZMENA KLIMATICKÝCH PODMIENOK, EKOLOGICKÉ ZMÝŠĽANIE A ZVÝŠENÉ POŽIADAVKY NA KOMFORT PRINÁŠAJÚ NOVÉ VÝZVY, KTORÉ ZNAMENAJÚ RIEŠENIA V PODOBE OPTIMÁLNEJ TEPELNEJ POHODY ROVNAKO POČAS ZIMY I HORÚCEHO LETA. Plošné vykurovanie a chladenie Využíva sálavý tepelný tok z ohrievanej plochy (podlahy, steny alebo stropu). Tieto plochy dosahujú mierne vyššiu povrchovú teplotu, a tak priamo vyžarujú teplo do okolitej miestnosti. Takéto teplo je veľmi komfortné a dá sa prirovnať k teplu slnečných lúčov, ktoré nás zohrejú aj v zimných mesiacoch pri nízkej teplote vzduchu okolo nás. Rozloženie tepla v miestnosti je od podlahy smerom nahor pomerne rovnomerné, čo ľudský organizmus vníma veľmi pozitívne. Plošné vykurovanie prináša popri komforte prevádzkové úspory. Systém možno pri zachovaní tepelnej pohody prevádzkovať na nižšie priestorové teploty o 1 až 2 °C, čo vedie k zaujímavej úspore vykurovacích nákladov o 10 - 15 %. Vďaka nízkym teplotám vykurovacej vody sa plošné vykurovanie optimálne kombinuje s alternatívnymi zdrojmi energie, akými sú solárne systémy alebo tepelné čerpadlá. Tieto pracujú potom s maximálnou efektivitou. Chladenie budov Chladenie sa stáva nevyhnutnou súčasťou výstavby. Klasické klimatizačné systémy prinášajú negatívne efekty ako zvýšená hlučnosť a prúdenie príliš chladného vzduchu. Princíp plošného chladenia spočíva v chladení veľkou plochou (predovšetkým stropov alebo stien) pomocou chladiacej vody cirkulujúcej v rozvodných rúrkach. Odovzdávanie tepla prebieha medzi všetkými teplejšími objektmi v miestnosti, vrátane ľudského tela,

vysálaním na chladiacu plochu a spĺňa najvyššie požiadavky na ideálny tepelný komfort. Navyše, rovnaký systém môže v zime vykurovať a v lete chladiť. Plošné chladenie predstavuje hospodárnu a ekologickú alternatívu. Vďaka relatívne vysokým teplotám chladiacej vody okolo 16 - 18 °C sa výborne kombinujú s obnoviteľnými zdrojmi energie. Tieto teploty vie bez problémov zabezpečiť spodná voda alebo samotná zem s možnosťou využiť tepelné čerpadlá pre vykurovanie a využitie primárneho okruhu na, tzv. „pasívne chladenie“, ktoré funguje len so zanedbateľnými prevádzkovými nákladmi. Montážne systémy pre plošné vykurovanie a chladenie Podlahové vykurovanie je pri novostavbách štandardom, preto sa ako ekonomické riešenie ponúka podlahové chladenie (tým istým teplovodným podlahovým systémom pre vykurovanie), ktoré zníži teplotu interiéru cca o 3 °C oproti exteriéru – limitovaný chladiaci výkon podlahy, ktorú nemožno príliš podchladiť. Tri stupne však prinášajú zvýšenie komfortu, často pri minimálnych dodatočných investičných a prevádzkových nákladoch. Komfortnejším riešením pre chladenie je inštalácia stropného alebo stenového systému, (prípadne kombinácie plôch, napr. podlaha/stena alebo strop/stena), ktoré predstavujú pre rozumne navrhnuté stavby plnohodnotný chladiaci systém. Ak zamýšľate vykurovať i chladiť tou istou plochou, tak je využitie steny veľmi efektné riešenie, ktoré prinesie investičnú úsporu (nie

60

4_2013

je totiž potrebné budovať osobitný plošný systém). Aktívne steny musia byť smerom do miestnosti voľné – bez nábytku, obrazov či kobercov. Chladenie stropom predstavuje najkomfortnejšiu alternatívu plošného chladenia. Pocit jemného chladu bez prievanu je jedinečný a veľmi príjemný. Strop poskytuje, spravidla, dostatok chladiacej plochy a zároveň najvyšší výkon spomedzi plošných chladení. Pre vykurovanie sa hodí len do nízko energických stavieb, kde napriek limitovanému výkonu s rezervou zabezpečí tepelnú pohodu. Výhody plošného vykurovania a chladenia Vysoký komfort v lete aj v zime Výrazná úspora prevádzkových nákladov Optimálna kombinácia s obnoviteľnými zdrojmi tepla a chladu (solár, tepelné čerpadlá a pod.) Neviditeľnosť = voľnosť pri zariadení interiéru Žiadne vírenie prachu Žiadne nepríjemné prúdenia studeného vzduchu pri chladení Úplne bezhlučná prevádzka www.rehau.sk


3TAVBA!UTO 0RIEMYSEL

              

7(3(/1ƒ32+2'$9=,0($-9/(7( 63/2ĝ1Ÿ09<.8529$10$&+/$'(105(+$8 

9<&+871$-7(35-(01‹7(3/232'/$+29‹+2$/(%267(129‹+2 9<.8529$1,$$-(01Ÿ&+/$'675231‹+2&+/$'(1,$ 3'!2!.#)/5 3'!2!.#)/5/$2%(!5 /$2%(!50/½!3 2%(!50/½!32/+/6 0/½!32/+/6 2/+/6 WWWREHAUSK  WWWREHAUSK  2%(!5SRO +OPĐIANSKA! "RATISLAVA 4EL   %MAILBRATISLAVA REHAUCOM


Drevostavby

WOLF Haus – správne

rozhodnutie na celý zivot ROZHOVOR S ING. LEOU ONDREJKOVOU, KONATEĽKOU SPOLOČNOSTI WOLF SYSTEMBAU, SPOL. S R.O.

V

ieme, že spoločnosť WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o., pôsobí na Slovensku dve desaťročia. Ako dcérska spoločnosť u nás zastupuje koncern WOLF System, ktorý je veľmi úspešnou spoločnosťou v medzinárodnom meradle. Môžete nám priblížiť začiatky tohto úspešného príbehu? Základný kameň spoločnosti WOLF System bol položený pánom Johannom Wolfom, ktorý v roku 1966 v rakúskom Scharnsteine založil zámočnícku dielňu. Prvými produktmi boli železobetónové nádrže a silá pre poľnohospodárov. Čoskoro sa portfólio rozšírilo aj o výstavbu budov, skladovacích hál a stajní a od roku 1975 aj o produkciu montovaných domov. Od svojho vzniku sa koncern WOLF rozrástol na medzinárodne úspešnú spoločnosť s 24 prevádzkami v 17 krajinách Európy, s viac ako 2 500 zamestnancami. Výstavba približne 800 kruhových železobetónových nádrží, 700 halových objektov a cca 600 montovaných domov ročne

62

4_2013

zaraďuje koncern WOLF System k najvýznamnejším výrobcom v Európe. Na Slovensku je od roku 1993 zastúpený dcérskou spoločnosťou WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o., so sídlom vo Zvolene. Aký je vzťah medzi spoločnosťou WOLF SYSTEMBAU a značkou WOLF Haus? Pod obchodnou značkou WOLF Haus realizujeme výrobu a výstavbu montovaných domov. Spája sa tu tradícia viacerých generácií s modernou technológiou šetriacou životné prostredie. Zodpovednosť voči človeku a životnému prostrediu dokazuje firma WOLF ekologickou a energeticky efektívnou stavbou. Nízkoenergetické a pasívne domy šetria nielen prírodné zdroje, ale aj peňaženky obyvateľov. Pri ich výstavbe sú splnené individuálne nároky na architektúru, vybavenie, dizajn ako aj nároky na vysokú kvalitu a použitie prírodných materiálov. Čím sa vyznačujú montované domy WOLF? Ako ucelené stavebné objekty montované domy WOLF pozostávajú z predhotovených komponentov. Obvodové steny, strop a krovy sú za pomoci najmodernejších strojov a podľa najprísnejších noriem vyhotovené v suchých podmienkach

výrobných hál. Jednotlivé komponenty sú dovezené priamo na miesto stavby, kde prebieha montáž kvalifikovanými pracovníkmi. V porovnaní s klasickými murovanými domami je výstavba jednoduchšia, rýchlejšia a má veľmi vysokú presnosť vyhotovenia. Odlišujú sa niečím montované domy WOLF od montovaných domov iných značiek? Konštrukciou obvodových stien s nízkym súčiniteľom prechodu tepla (U) dosiahol WOLF svoj technický náskok. Steny sú zložené z lepeného dreveného hranolu (konštrukčné rezivo) o hrúbke 160 mm, s výplňou z minerálnej vlny, obojstranne opláštené vodeodolnou drevotrieskovou doskou (V100), ktorá neobsahuje formaldehyd. Zo strany exteriéru je na doske upevnený polystyrén o hrúbke 80 mm (pri stene ULTRA MEGA) a na ňom natiahnutý fasádny systém STO. Z interiéru je pod drevotrieskou upevnená parozábranná fólia a na drevotrieske je použitá Gutex platňa, ktorá zabezpečuje výbornú tepelnú akumuláciu. Poslednú vrstvu tvorí sadrokartónová doska, ktorá je podľa voľby klienta upravená do finálnej podoby (náter, stierka, tapeta a pod.). Steny sú dodávané


vyznamenania za dizajn a kvalitu, ale aj početné referencie po celej Európe. Najväčšiou akciou koncernu v poslednom období bola výstavba 21 trojposchodových domov v talianskom meste L‘Aquila, ktoré bolo v apríli 2009 takmer celé zničené zemetrasením. 513 bytových jednotiek energetickej triedy A bolo v novembri 2009 slávnostne odovzdaných približne 1600 obetiam zemetrasenia, čím si WOLF upevnil svoju poprednú pozíciu medzi výrobcami montovaných domov.

už so zabudovanými výplňami otvorov výrobcu Bayerwald, typ okien je tzv. „Tresorbandfenster“ (nevidieť pánty), v štandardnom vyhotovení s tepelnoizolačným trojsklom (Ug = 0,6 W/m2K). Pri nových domoch je dnes už samozrejmosťou požiadavka energetických úspor. Výnimkou nie sú určite ani domy montované... Záujemca si môže zvoliť dva druhy obvodových stien, ktoré sa líšia hrúbkou tepelnej izolácie a parametrom tepelnej ochrany (U). Zo steny ULTRA MEGA (U = 0,14 W/m2K) s hrúbkou 34,5 cm je možné stavať domy v nízkoenergetickom štandarde. Stena pre PASÍVNY DOM (U = 0,10 W/m2K) s hrúbkou 47 cm dosahuje potrebný účel v kombinácii so správnou orientáciou domu, vhodnou voľbou okien, tepelnej techniky a pod. Máte v ponuke len typové domy alebo zohľadňujete aj individuálne požiadavky klientov? Budúci záujemca má možnosť výberu z rozsiahlej ponuky typových domov. Na Slovensku však väčšinu domov realizujeme podľa individuálnych požiadaviek klienta. Štandardne sú v ponuke dva stupne výstavby, a to zateplená hrubá uzavretá

stavba a dom na kľúč (pozri www.wolfhaus.sk). Záujemcom je bezplatne vypracovaná cenová ponuka na typový dom alebo na projekt podľa individuálnych požiadaviek. Po jej odsúhlasení nasleduje presná špecifikácia rozsahu a predmetu dodávky, na základe ktorej sa určí fixná zmluvná cena. Rozsah dodávky je výlučne predmetom individuálneho zadania a finančných možností stavebníka. V cene domu je zahrnutý aj projekt pre stavebné povolenie. Ako dlho trvá výstavba domu? Približne 10 týždňov po podpise zmluvy sú jednotlivé stavebné komponenty dovezené na miesto stavby, kde prebieha výstavba domu. V priemere za 7 – 14 dní je postavená hrubá stavba a v priebehu 2 – 3 mesiacov môže byť dom na kľúč odovzdaný majiteľovi.

Na záver sa nemôžeme neopýtať na financovanie, ktoré je pre mnohých záujemcov o výstavbu nového domu neraz kameňom úrazu... Výstavba našou spoločnosťou je relatívne krátka a bez akýchkoľvek neočakávaných nákladov pre stavebníka. Dom je možné financovať z vlastných finančných prostriedkov alebo v kooperácii s finančnými inštitúciami. V roku 2012 získala naša spoločnosť „ZNAČKU KVALITY“ ako spoločnosť so zaručenou kvalitou, stabilitou a dlhoročnou históriou. Pre stavebníka to v blízkej budúcnosti bude znamenať aj výhody pri čerpaní úveru. Prednosťou našej spoločnosti je seriózny spôsob financovania domu – žiadne platby vopred. Realizácia úhrad nastáva až po uskutočnení jednotlivých stavebných krokov. WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o., je pre vás kompetentným a spoľahlivým partnerom nielen pri výstavbe rodinných domov, ale aj firemných a komunálnych objektov. V termíne 9. – 13. 4. vás srdečne pozývame na veľtrh stavebníctva CONECO 2013. Nájdete nás v pavilóne B2, stánok č. 406 na výstavisku Incheba, Bratislava. Ďakujeme za rozhovor.

A čo sa kvality domov týka? Neustálym vysokým výkonom, spoľahlivosťou a serióznosťou počas niekoľkých desaťročí svojej existencie sa WOLF Haus stal v oblasti montovaných domov synonymom kvality. Potvrdzujú to nielen certifikáty (napr. ETA certifikát, CE certifikát),

Snímky: WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o. www.wolfhaus.sk

4_2013

63


V dňoch 21. až 22. 3. 2013 posudzovala odborná komisia predložené súťažné návrhy na udelenie titulu Drevostavba roka 2012. Komisia bola navrhnutá z odborníkov – architektov a stavebných inžinierov, ktorí pôsobia v danej oblasti i v akademickej sfére Nominovaných bolo 8 návrhov realizovaných drevostavieb, ktoré zastupovali jednotlivých výrobcov združených v Sekcii drevostavieb Zväzu Spracovateľov Dreva SR (ZSD SR). Zvoleným kritériom súťaže bola komplexná architektonická kvalita. Výber prebehol na základe matematického sčítania bodov, pridelených každým členom komisie. Výsledky výberu: Dve prvé miesta: Energeticky pasívny dom Stupava od firmy Drevstav Slovakia a Energeticky pasívny dom EcoCube od firmy ForDom Druhé miesto: Pasívny drevoslamený dom od firmy Kontrakting krov hrou Tretie miesto: Zrubový dom Monarch od firmy Drevodom Orava

Energeticky pasívny dom Stupava od firmy Drevstav Slovakia Jednoduchá kompozícia reflektujúca dispozičné požiadavky štandardného pasívneho domu, účelné použitie tienenia vyjadrené v stavebno-konštrukčnom riešení vysunutého prestrešenia a slnolamu. Pasívny štandard s potrebným technickým vybavením zaručujúci kvalitné vnútorné prostredie, jednoduché hmotové riešenie, čisté detaily; trochu problematické bude zabránenie prehrievaniu horizontálnymi tieniacimi prvkami (najmä v prechodných obdobiach). Stavba v sebe spája moderné použitie dreva v progresívnych konštrukciách, s vysokou energetickou efektívnosťou a kvalitou vnútorného prostredia v zime aj v lete spolu so zaujímavým architektonickým výrazom a perfektným dispozičným riešením.

Energeticky pasívny dom EcoCube od firmy ForDom Jednoduché geometrické línie a hmotové stvárnenie, logické dispozičné väzby, komplexné poňatie funkčného a materiálového prepojenia na exteriér. Bezkompromisné riešenie stavebného systému blízkej budúcnosti. Typový projekt realizovaný v štandarde pasívneho domu, striedme architektonické riešenie, čisté riešenie detailov, oproti vizualizácii však rušivo umiestnené zvody dažďovej vody. Typová prefabríkácia drevených stavieb v sebe skrýva ohromný potenciál kvality realizácie a hospodárnosti. Tento projekt je toho dôkazom. Dom má potenciál na zlepšenie vo svojom architektonickom výraze.

Pasívny drevoslamený dom od firmy Kontrakting krov hrou Inovatívne atypické, tvarovo zaujímavé riešenie, ktoré podčiarkuje aplikáciu dreva vo vonkajších obkladoch, environmentálne orientovaný návrh, prepracovaná statika. Dôsledný ekologický koncept, zaujímavé a invenčné riešenie oslnenia vnútorných priestorov aj napriek nie optimálnej orientácii pozemku, netradičná forma i dispozičné riešenie. Pasívny štandard – úsporná prevádzka, ale aj vysoký komfort vnútorného prostredia. Stavba sa vyznačuje inovatívnou formou, reagujúcou na danosti okolitého prostredia. Súčasne je dosiahnutý vysoký stupeň energetickej hospodárnosti. Použitie dreva maximálne využíva prednosti tohto materiálu.

Zrubový dom Monarch od firmy Drevodom Orava Zrubový rodinný dom z prírodných materiálov s netradičnou tepelnou izoláciou (sypaný korok), ale tradičnej formy, ktorá zapadá do podhorského prostredia. Celkovému výrazu by prospeli menej kontrastné výplne otvorov a zábradlie na balkóne.

64

4_2013


Firemná prezentácia

V pevnom spojení

Spojovacie prvky značky SHERPA predstavujú efektívny a jednoduchý spôsob certifikovaného spájania stavebných prvkov z dreva. Systém tvoria dve hliníkové platne, ktoré zasunutím do seba vytvoria pevne uzamknutý spoj, označovaný tesárskou terminológiou ako spoj „na rybinu“. Spojka SHERPA spoľahlivo prenáša sily proti a priečne k smeru zasunutia, bez problémov zachytí aj ťahové a tlakové sily, zvláda zaťaženie momentom a vytvára priestorovo tuhú konštrukciu. Jeho využitie je univerzálne: pre domácich majstrov na montáž políc a malých konštrukcií, pre profesionálov, napr. schodiská, prístrešky, altánky, zložitejšie tvary zimných záhrad až po veľké projekty – strechy, haly, steny drevostavieb. Zaujímavou možnosťou je kombinácia drevo - oceľ či drevo - betón.

66

4_2013

Široká paleta veľkostí a rozmerov spojok začína pri dĺžke od 35 mm až do 610 mm, šírke od 10 mm až do 140 mm a hrúbke od 10 mm až do 20 mm, s certifikovanou nosnosťou od 500 kg až do 30 ton. Aby systém SHERPA mohol plnohodnotne využiť svoje statické vlastnosti, je potrebné pri jeho inštalácii dodržať predpísaný spôsob montáže a použiť potrebné množstvo predpísaných systémových skrutiek. Takto je garantovaná charakteristická hodnota nosnosti jednotlivých spojov. Svojím riešením, kvalitou materiálu, presnosťou a rýchlosťou inštalácie ponúkajú pre stavebnú prax unikátne a kvalitné riešenie. Viac nájdete na: www.sherpa-connector.com


Firemná prezentácia

Drevovláknitá izolácia STEICOzell – nový prírodný izolacný materiál na Slovensku! DREVOVLÁKNITÁ IZOLÁCIA STEICOZELL SA POUŽÍVA NA NEMECKOM TRHU UŽ VIAC AKO 18 ROKOV. FIRMA STEICO DOSTALA V ROKU 2012 EURÓPSKE TECHNICKÉ SCHVÁLENIE A CERTIFIKÁT CE A ODVTEDY SA DISTRIBUUJE I V OSTATNÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH. Pre každú stavbu je dôležitá ochrana pred chladom, ale aj pred letnými horúčavami. To dosiahneme vhodnou skladbou konštrukcie obvodovej steny. Správne navrhnutá skladba pomôže udržať rozpočet na výstavbu a aj náklady na energiu v priaznivých medziach. Takáto skladba “dýcha” a bráni kondenzácii vody v konštrukcii. Tomu výrazne napomáha drevovláknitá izolácia STEICOzell - sypký prírodný izolant z drevných vlákien. Drevovláknitá izolácia STEICOzell vám ponúka tieto výhody: udržuje príjemný chládok v lete a pohodové teplo v zime akusticky výborne izoluje

je vhodná pre drevostavby, strechy, novostavby aj rekonštrukcie ľahko a rýchlo sa aplikuje vyplňuje aj komplikované dutiny vďaka dlhým vláknam nezosadá je priedušná a paropriepustná, vhodná pro difúzne otvorené konštrukcie má použitie aj v protipožiarných konštrukciách STEICOzell má až 3 krát vyššiu schopnosť akumulácie tepla oproti bežným minerálnym izolačným materiálom, takže veľmi dobre bráni prestupu tepla i chladu do budovy. Tým dochádza k požadovanému efektu: v priebehu horúceho

dňa sa interiér domu neprehrieva, pretože izolácia STEICOzell spomaľuje prestup tepla do domu a akumuluje teplo do seba. V noci, keď je vonku chladno, tak teplo vypúšťa von a teplota v dome ostáva v príjemnom rozmedzí. Pre všetky stavby Izolácia STEICOzell sa vyrába z čisto borovicových vlákien, ktoré majú trvanlivosť, elasticitu, stabilitu a veľmi dobré tepelno izolačné vlastnosti. K vytvoreniu izolačnej vrstvy je materiál vháňaný vysokým tlakom vzduchu do uzavretých častí stien, stropov, striech a podláh. Či ide o novostavbu, starú zástavbu, priehradovú konštrukciu, drevostavbu alebo inú ľahkú konštrukciu, izolácia

je z hľadiska nákladov aj ekológie mimoriadne priaznivá. Priedušnosť Množstvo staviteľov drevostavieb sa v poslednej dobe prikláňa k difúzne otvoreným konštrukciám, kde konštrukcia stien alebo striech je navrhnutá bez parozábrany a prestup vodnej pary z interiéru je zaistený správnou skladbou konštrukcie. V týchto skladbách má izolácia STEICOzell nezastupiteľné miesto. Schopnosť prijať vlhkosť do vlákien do 20 % vlhkosti bez zmeny izolačnej schopnosti prispieva k dlhej životnosti domu a k priaznivej klíme v ňom.

Rychlá aplikácia a stálosť bez zosadnutia STEICOzell je dodávaný v 15 kg vreciach. Izolácia je pomocou fúkacieho stroja transportovaná hadicami do konštrukcie a hutnená na predpísanú objemovú hmotnosť. Táto sa pohybuje od 32 do 45 kg/m3. Odporúčaná univerzálna hodnota je 40 kg/m3 pre všetky konštrukcie. Dodržaním tejto hodnoty je garantovaná dlhodobá spoľahlivosť a izolačná schopnosť konštrukcie. Predaj materiálu, certifikované spracovanie na Slovensku a viac info nájdete na: www.steicozell.sk tel.: 0915/412 231 mail: info@steicozell.sk

4_2013

67


Seminár vhodne dopĺňal pestrý večerný program. Foto: Winkhaus

Firemná prezentácia

Úspesné pozvanie Winkhaus Austria do Inzellu PREDAJCOVIA WINKHAUS CHVÁLIA: „BEST MEETING EVER“

Tohtoročný seminár Winkhausu v Inzelli privítal 120 účastníkov z juhoeurópskych trhov. Foto: Winkhaus

Predajcov Winkhaus očakávali v Inzelli workshopy úzko prepojené s praxou. Foto: Winkhaus

Pozvanie Winkhaus Austria na „dealers’ meeting“ do bavorského Inzellu prijalo celkovo 120 návštevníkov z jedenástich krajín. V popredí záujmu stály workshopy a odborné prednášky (od 27. februára do 1. marca). Konferenciu vhodne dopĺňal každodenný večerný program bohatý na zážitky. „Toľko hostí sme na našej konferencii ešte nikdy neprivítali“ - konštatuje Steffen Doenicke, vedúci predaja Winkhaus Austria, veď niektorí účastníci z juhoeurópskych trhov podstúpili až dvanásťhodinovú cestu. Už po štvrtý raz sa konalo toto stretnutie „pod dohľadom“ dcérskej spoločnosti Winkhaus so sídlom v rakúskom Grödigu pri Salzburgu, ktorá má na starosti rastúce trhy medzi Alpami a pobrežím Čierneho mora. Na tohtoročnom meetingu svoje know-how z oblasti výrobkov a odbytu Winkhaus odovzdali 13 referenti v 49 workshopoch svojim zákazníkom.

68

4_2013

„Cieľom je podporovať špecializovaných predajcov v rozvíjaní ich výhod na domácich trhoch“ - vysvetľuje Doenicke. Na programe dňa bolo (na tento účel) viac než 30 školiacich tém. Komplexný program Okrem početných noviniek spomedzi výrobkov firmy Winkhaus z oblasti techniky okien a dverí sa predajcovia dozvedeli, okrem iného, tiež o modeloch „best practice“ pre možné komunikačné cesty. Denný program sa vyznačoval mnohými konštruktívnymi otázkami a živou výmenou informácií. Večer hostí očakávala zábava plná zážitkov. Vo štvrtok sa rýchlokorčuliarska hala Max Aicher Arena premenila na miesto zápolenia „Winkhaus Winter Games”, pri ktorých účastníci absolvovali sedem rozličných, nie vždy vážne myslených, disciplín. V piatok večer sa hostia a pracovníci vydali na hudobnú cestu po krajinách zúčast-

nených na workshope. Skupina RockStarClub hrala na prilepšenie piesne typické pre jednotlivé krajiny. O senzáciu sa postarala aj brazílska skupina VemComigo, ktorá do zasneženého Inzellu vniesla závan brazílskeho karnevalu. „Keď - po všetkých stránkach - vydarenú konferenciu predajcov zakončilo „standing ovation“, hosťami bola označená za „best meeting ever“, mohli sme s istotou konštatovať, že podujatie vyvolalo nadšenie“ - dodáva Doenicke a pozýva na „Winkhaus Dealers Meeting“ budúci rok. http://blog.winkhaus.de/archiv/2013/03/winkhausdealers-meeting-2013-best-meeting-ever/


Firemná prezentácia

Inteligentná volba tepelnej izolácie TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA THERMOFLOC JE EKOLOGICKÁ A EFEKTÍVNA ALTERNATÍVA ZATEPLENIA KU KONVENČNÝM SPÔSOBOM POMOCOU IZOLÁCIÍ Z MINERÁLNYCH VLÁKEN.

Celulózová izolácia Thermofloc získala na výstave BAU Mníchov ocenenie Nature Plus a je jedinou celulózovou izoláciou v Európe, ktorej bolo ocenenie pridelené pre svoje výnimočné vlastnosti a ekologický prínos.

izoláciu. Nová celulózová izolácia Thermofloc je 100 % bez boritanov, vyrobená z triedeného novinového papiera a patentovanej zmesi minerálnych solí. Vďaka novej technológii výroby celulózového vlákna dosiahol Thermofloc (v porovnaní s inými značkami celulózových izolácií) omnoho lepšie parametre požiarnej odolnosti, odolnosti proti zosadnutiu a nižšiu spotrebu materiálu. Je vyrobená z celulózového vlákna a patentovanej zmesi minerálnych solí. Patrí do skupiny, tzv. „fúkaných” izolácií. Vďaka neustálemu vývoju získala izolácia THERMOFLOC, ako jediná celulózová izolácia v Európe, certifikát NaturePlus. Poznáte izoláciu Thermofloc? Celulózová izolácia THERMOFLOC sa aplikuje pomocou hadíc, tlakom vzduchu do pripravených konštrukcií striech, stropov, podláh a stien. Vďaka svojim výborným izolačným vlastnostiam a perfektnému vyplneniu aj najkomplikovanejších detailov konštrukcie je výsledný efekt zateplenia vždy perfektný. Izolácia Thermofloc sa neustále vylepšuje. V súvislosti s novým európskym nariadením o obmedzení predaja výrobkov obsahujúcich soli bóru, platným od 1. 6. 2012, výrobca vyvinul a certifikoval novú, podstatne vylepšenú

Použitie izolácie Thermofloc Veľmi častou oblasťou použitia (pri starších objektoch) je doplnenie tepelnej izolácie do dutých, trámových stropov. Je to rýchly a ekonomický spôsob výrazného zlepšenia izolačných vlastností stropnej konštrukcie. Pri novostavbách moderných nízkoenergetických a pasívnych domov sa používa Thermofloc na vytvorenie masívnych izolačných vrstiev striech, stropov, fasád, resp. stien drevostavieb. S jedným izolačným materiálom je takto možné vytvoriť ľubovoľnú hrúbku izolácie, bez spojov a netesností.

Viac informácií získate na: www.thermofloc.eu THERMOFLOC s.r.o. Hydinárska 4/7, 949 01 Nitra tel.: 0915/412231, info@thermofloc.eu

Tepelno izolačné parametre súčiniteľ tepelnej vodivosti O = 0,039 merná tepelná kapacita c =1,95 kJ/kgK nízky difúzny odpor μ = 1-2 trieda horľavosti B-s2,d0 schopnosť regulácie vlhkosti odolnosť voči plesniam a hubám, európsky atest ETA 05/0186 Fúkaná celulózová izolácia Thermofloc je veľmi kvalitné a ekologické riešenie zateplenia izolácie striech, stropov a stien. Používa sa v 25 európskych krajinách.

4_2013

69


RRR H@?DO@rr<I NF

DANUBIA new

Nové farby

rEVOGĽ>D<•KJFr<ŏPE@Ă Firemná prezentácia

Získajte pre vase stavby spickový a pevný základ aplikačné poradenstvo a rozšírené portfólio stavebných produktov. Holcim disponuje aj širokou sieťou betonární, ktoré poskytujú klasické a špeciálne betóny. Navyše ponúka kvalitné kamenivo z vlastných štrkovní.

Na svetovej kvalite už stavia celé Slovensko. Východoslovenské stavebné hmoty a. s. (VSH), cementáreň Turňa a sieť betonární a štrkovní Betox, s. r. o., prešli pod spoločnú značku Holcim. Ide o jedného z najväčších svetových výrobcov a dodávateľov stavebných hmôt. Stavebné hmoty pre všetky plány Zlúčenie VSH a Holcim prináša množstvo výhod - špičkovú kvalitu, dostupnosť pre každého,

70

4_2013

Nová ponuka balených cementov Aj na východnom Slovensku už získate dokonalú maltu na murovanie a omietanie vďaka produktu Profimalt. Stačí ho jednoducho priamo na stavbe zmiešať s vodou a pieskom. Využiť ho možno na rôznorodé aplikácie v interiéri i exteriéri. Úplná novinka Flexicem v modrom balení je ideál pre domácich majstrov na výrobu štandardných betónov a mált pri plusových teplotách nad 20 stupňov. Výhodou je vysoká odolnosť voči agresívnym prostrediam a ľahká spracovateľnosť. Univerzálny Multicem v balení sivej farby skvele poslúži na výrobu betónov, mált a omietok štandardnej kvality.

Najnáročnejší stavitelia pri výrobe betónov nadštandardnej kvality s rýchlym rastom začiatočných pevností ocenia Extracem v charakteristickej červenej farbe. Biely portlandský White cement s bezkonkurenčným vzhľadom prináša nekonečné možnosti v modernej výstavbe.

Viac informácií, rady, tipy a aplikačné poradenstvo k cementom nájdete na: www.akostavat.com. Otázky týkajúce sa problematiky cementov píšte na adresu: cement-svk@holcim.com. Informácie o celom produktovom portfóliu získate na: www.holcim.sk


Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Vybavte svoju záhradu na jar!

VE éK Á

JARNÁ AKCIA

U autorizovaných predajcov Husqvarna práve prebieha

veêká jarná akcia na záhradnú a lesnú techniku Husqvarna! Viac informácií a zoznam autorizovaných predajcov nájdete na www.husqvarna.sk.

SKROāTE DIVOÐINU www.husqvarna.sk Akcia platí do 14. 6. 2013. Bezplatná infolinka: 0800 199 999.

Jarná súĂaž Husqvarna Automower® SúĚažte o robotické kosaîky Husqvarna Automower ® v hodnote 5.000 €. Viac na www.husqvarna.sk


Firemná prezentácia

Fenomén

umelý ratan ZMENIL CELKOVÉ POVEDOMIE O DIZAJNE A ÚČELNOSTI ZÁHRADNÉHO NÁBYTKU. PRESŤAHOVAL NÁS Z DOMU NA TERASY A EŠTE MUSÍME ZNÁŠAŤ AJ JEHO MÓDNE VRTOCHY.

Záhradný nábytok z umelého ratanu sa na slovenskom trhu pevne usadil až v priebehu posledného desaťročia. Počiatočné prijatie slovenskou verejnosťou bolo viac ako rozpačité. Ale, čo sa dá robiť, móda je móda a tá časom zvíťazila aj nad nami. Na čele pelotónu A tak sa stal záhradný nábytok z umelého ratanu dominujúcou skupinou vo svojej kategórií a potrebné je už len odpovedať na otázku: Prečo je tomu tak? Presvedčil mimoriadne variabilný dizajn, rýchlo napredujúca kvalita alebo elegantný vzhľad? Odpoveď by sme mohli začať hľadať v celkovom vývoji záhrad a v zmene pohľadu na ich využívanie. V ostatnom čase sa stal exteriérový obytný priestor, takmer, rovnako dôležitý ako

interiér. Terasy sa zväčšujú a na záhradný nábytok sa začali klásť neporovnateľne vyššie nároky ako v nedávnej minulosti. A práve umelý ratan dokázal ponúknuť dostatočnú variabilitu. Súpravy na stolovanie, elegantné sedačky, pohodlné kreslá a originálne lehátka sa ukázali ako ideálne riešenie pre náročných spotrebiteľov. Dizajnový maratón Začiatky pôsobenia nábytku z umelého ratanu neboli až také jednoznačné ako je to v súčasnosti. Prvé lastovičky, takmer výlučne, kopírovali pôvodný nábytok z obľúbeného prírodného ratanu a kvalita bola viac ako sporná. Neskôr prešiel mimoriadne búrlivou fázou, ktorá dokazovala, že vyrobiť sa dá naozaj takmer všetko. Nábytok najrôznejších tvarov hýril často pestrými farbami. Tento divoký vývoj zastavilo až obdobie hospodárskej krízy, ktoré ho vrátilo na striedmu

72

4_2013


a praktickú cestu. V súčasnosti sa môže záhradný nábytok pýšiť svojim vlastným dizajnom a nie bezduchými napodobeninami. Tak, ako každá komodita, podlieha rôznym módnym trendom. Farby prevládajú hnedé, popolavé alebo hnedosivé, výnimkou nie sú rôzne patinované povrchové úpravy. Farebnou stálicou zostáva čierna. Okrem obľúbených hranatých tvarov sú v ponuke aj príjemne zaoblené modely. Cenový labyrint Popularitu záhradného nábytku z umelého ratanu sprevádza nie len široký a pestrý sortiment, ale aj pomerne rôznorodé ceny. Na hodnotu záhradného nábytku z umelého výpletu má vplyv niekoľko špecifických faktorov. Základným prvkom každého modelu je pevná a odolná konštrukcia. V súčasnosti sa, s výnimkami, výlučne používajú hliníkové profily. Dôležitými parametrami hliníkovej konštrukcie sú priemer a hrúbka profilov, ktoré síce ani nevidíte, ale napriek tomu majú výrazný vplyv na životnosť nábytku. Na prvý pohľad zaujme najmä druh a spôsob výpletu umelého ratanu. Najčastejšie

sú tri varianty: guľatý, pologuľatý a plochý umelý ratan. Všetky druhy nájdete v rôznych hrúbkach a farbách, pričom sa často navzájom kombinujú. Napriek tomu, že sa v ostatných rokoch kvalita umelého ratanu pomerne stabilizovala, rozdiely predsa len pretrvávajú, a práve kvalita umelého

ratanu má rozhodujúci vplyv na konečnú cenu záhradnej súpravy. Nábytok z umelého ratanu je pletený výlučne ručne a, v neposlednom rade, mala by vás zaujímať kvalita vypracovania. Azda najhorším ukazovateľom kvality sú kartónovo balené kreslá a pohovky, ktoré sa skladajú z viacerých častí. Väčšina ratanového nábytku sa ponúka spolu s poťahmi, sedákmi alebo vankúšikmi, ktoré sú samostatnou kapitolou v posudzovaní kvality a ceny nábytku. Rozhoduje hrúbka a materiál výplne, rovnako ako hrúbka a kvalita poťahovej látky. Nie len kvalitnejšie, ale aj praktickejšie sú akrylové tkaniny s „nešpinivou“ povrchovou úpravou. Aj samotný dizajn môže „zamiešať karty“ v konečnej cene nábytku. Musí byť navrhnutý s ohľadom na vybraný materiál a konečné spracovanie výrobku, samozrejme, so zreteľom na dokonalé pohodlie.

Teak & Garden s.r.o. R1 centrum, Rožňavská 1, Bratislava www.teakandgarden.sk www.tintinhal.sk

4_2013

73


Firemná prezentácia

Novinky od ärmy Viessmann na veltrhu ISH Energy 2013 Hybridné zariadenie – tepelné čerpadlo a kondenzačný kotol v jednom kompaktnom zariadení Kompaktná schránka spája dva zdroje tepla s integrovaným 130 litrovým nabíjacím zásobníkom na pitnú vodu: Zatiaľ čo tepelné čerpadlo pokrýva základnú spotrebu bezplatným teplom z okolitého prostredia, plynový kondenzačný kotol možno zapojiť podľa potreby na vykrytie špičiek. Inovatívne prispôsobenie bivalentného bodu presne vzájomne zlaďuje oba zdroje tepla pre účinné vykurovanie.

Ešte stále sa vo viac ako 80 % budov plytvá energiou, lebo sú vykurované zastaralou technikou. Firma Viessmann sa chopila výzvy ochrany klímy a zmeny energetického prístupu a svojimi inovatívnymi produktmi prispieva k úspešnému naplneniu tejto výzvy. Nové energetické technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energií, umožňujú účinné využívanie tepla z prírody, ako aj solárnej energie a to od rodinného domu až po sieť centrálneho zásobovania teplom a to rovnako pre novostavby ako aj pre staršie budovy. Priestorovo úsporný kogeneračný kompaktný kotol pre výrobu tepla/elektriny v rodinných domoch Kompaktný kogeneračný Mikro-KWK kotol s integrovaným 175-litrovým akumulačným zásobníkom je mimoriadne vhodný pre modernizáciu. Potrebuje len veľmi málo miesta, pokrýva tepelnú spotrebu budovy a vyrába (ak treba) elektrinu pre vlastnú spotrebu, čo výrazne znižuje ročnú spotrebu elektriny.

Ľadový zásobník – účinná alternatíva k zemným vrtom či zemným kolektorom Ľadový zásobník umožňuje mimoriadne spoľahlivú, hospodárnu a ekologickú výrobu tepla pre budovy takmer akejkoľvek veľkosti. Tu sa tiež využíva skupenské teplo, ktoré sa uvoľňuje pri premene obsahu zásobníka na ľad. V lete možno budovu takto aj lacno chladiť. Riadené vetranie obytného priestoru pre novostavby a modernizáciu Nové vetracie systémy zabezpečujú spätné získavanie (rekuperáciu) až 95 % tepla. Takto sa dosahuje minimalizácia strát pri vetraní a úspora nákladov na vykurovanie. Decentrálne systémy teraz umožňujú dodatočnú inštaláciu v rámci modernizácie jednotlivých miestností. Stačí na to elektrická prípojka, lebo vetracie kanály už nie sú potrebné. Cenovo mimoriadne atraktívny solárny systém pre komfortný ohrev pitnej vody Zásobník na teplú vodu s objemom 250 litrov a dôsledne s týmto zladené solárne kolektory zabezpečujú komfortný ohrev pitnej vody v no-

vom či modernizovanom rodinnom dome. Všetko solárne príslušenstvo je už namontované na zásobníku teplej vody a tak je potrebné solárne kolektory len spojiť. Celé zariadenie možno takto nainštalovať vo veľmi krátkom čase. Okrem toho je súčasťou tejto ucelenej ponuky celá systémová technika, ako zásobníkové ohrievače vody či akumulačné zásobníky, regulácie, zariadenia dátovej komunikácie, či radiátory a podlahové vykurovanie. Všetky tieto komponenty dodáva skupina Viessmann z jednej ruky a dôsledne vzájomne zladené.


DOKONALE UPRAVENÁ ZÁHRADA. KROVINOREZY A VYŽÍNAČE McCULLOCH. NEODOLÁTE.

Nové krovinorezy a vyžínače McCulloch prichádzajú udržiavať vašu záhradu. Najlepší spôsob ako skrotiť prerastenú trávu a kríky. Presvedčte sa sami. www.mcculloch.com

Firemná prezentácia

My Garden premení vysnívanú záhradu na realitu! Stačí, keď vyznačíte prívod vody a plánovač vám navrhne najvhodnejšie umiestnenie zavlažovačov. S aplikáciou Gardena: My Garden nezískate len ucelenú predstavu o vysnívanej záhrade, ale aj kompletný zoznam výrobkov, ktoré potrebujete na realizáciu zavlažovania. Budete si tak istí, že na nič nezabudnete, a navyše si všetko naplánujete z pohodlia vášho domova. Súčasťou webových stránok Gardena nie je len aplikácia My Garden, ale aj množstvo praktických rád, tipov a trikov, ako si uľahčiť starostlivosť o záhradu počas celého roka.

Naplánovať si záhradu je niekedy hotové umenie! Často sa stáva, že budúci majiteľ zabudne na niekoľko podstatných detailov a konečný výsledok nie je úplne perfektný. Vyvarujte sa všetkým nepríjemnostiam a naplánujte si vysnívanú záh-

radu prostredníctvom plánovača Gardena: My Garden. Jednoduchým spôsobom si nakreslíte plán záhrady, vrátane všetkých záhonov, stromov a ostatných detailov. Jedným kliknutím si môžete naplánovať aj automatické zavlažovanie záhrady.

Vysnívanú záhradu premeníte na skutočnosť na stránke www.gardena.sk

4_2013

75


Firemná prezentácia

Husqvarna Automower 308: nový rozmer robotických kosaciek

v tomto segmente suverénnym lídrom trhu, je váha Automowera tak znížená, že sa kosačky môžu starať o váš trávnik aj v daždi. Na rozdiel od konkurenčných modelov, ktoré vďaka svojej veľkej váhe musia byť vybavené dažďovým čidlom. Pri jazde na mokrej tráve totiž preklzávajú kolesá a mohli by tak celý trávnik ľahko rozryť a zničiť.

V OSTATNÝCH ROKOCH ROBOTICKÉ KOSAČKY (AUTOMOWER) ZAZNAMENALI V SLOVENSKÝCH ZÁHRADÁCH VÝZNAMNÝ BOOM. NIE JE TO VŠAK LEN SEZÓNNA ZÁLEŽITOSŤ. ROBOTICKÉ KOSAČKY HUSQVARNA UDÁVAJÚ SMER A TRENDY V STAROSTLIVOSTI O TRÁVNIK. ICH NAJNOVŠÍM PRÍRASTKOM JE ROBOTICKÁ KOSAČKA HUSQVARNA AUTOMOWER 308.

Husqvarna udáva trendy Prvá robotická kosačka bola predstavená v roku 1995, kedy spoločnosť Husqvarna predstavila svoj stroj Solarmower. Kosačku vynašiel Belgičan André Colens predovšetkým pre ľudí, ktorí chcú voľný čas na záhrade tráviť inak ako kosením trávnika. Odvtedy sú robotické sekačky stále populárnejšie a vďaka ucelenej ponuke si každý môže vybrať tú robotickú kosačku, ktorá presne zodpovedá jeho potrebám. V ponuke značky Husqvarna sú aj také technické lahôdky ako robotické kosačky s pohonom na solárny panel.

76

4_2013

Prečo si vybrať Automower? Robotické kosačky sú určené na permanentnú údržbu trávnikov, ktoré udržuje vo výške iba niekoľko centimetrov. Ich prevádzka je veľmi tichá, takže trávu môžu kosiť napríklad aj v noci, bez toho by rušili vás alebo vašich susedov. Neprodukujú žiadne priame emisie, sú veľmi šetrné k životnému prostrediu. Kosačky Husqvarna Automower sú skonštruované na non stop prevádzku bez ohľadu na počasie. Kosenie počas dažďa súvisí predovšetkým s váhou kosačky. U robotických kosačiek tradičného švédskeho výrobcu Husqvarna, ktorý je

Automower 308 Tohtoročná novinka, robotická kosačka Husqvarna Automower 308, je určená pre trávniky s rozlohou do 800 m2. Bez problémov zvládne aj náročné svahy so sklonom až 25 %. Použitie Automowera je veľmi jednoduché a k jeho prevádzke nemusíte vynakladať žiadne veľké úsilie. Na začiatku je potrebné len pomocou špeciálnych ohraničujúcich vodičov vymedziť priestor, v ktorom sa bude Automower pohybovať a kosiť. Vodiče pritom nie je potrebné pokladať pod povrch, stačí ich položiť na zem a zaistiť skobami. Po niekoľkých týždňoch vodiče zarastú a úplné sa stratia z dohľadu. Automower je napájaný elektricky pomocou dobíjacej stanice, ku ktorej si v prípade potreby vždy nájde cestu. Nový model poháňa Li-ion batéria s kapacitou 1,6 Ah a napätím 18 V. Automower kosí trávu v nepravidelných vzoroch, ktoré trávniku najviac prospievajú. Nože rozsekajú stebla trávy na drobné čiastočky, ktoré sa v tráve rýchlo rozložia a pôsobia ako hnojivo. Pokiaľ Automower narazí na prekážku, zastaví sa a vydá sa iným smerom. Už žiadne hrabanie, vypínanie a zapínanie či prenášanie, chod kosačky je úplne bezúdržbový. Jeho prevádzka je taktiež úplne bezpečná, v prípade, že sa Automower prevráti alebo zdvihne zo zeme, kosiaci nôž sa automaticky zastaví. Proti krádeži je kosačka Husqvarna Automower 308 chránená alarmom a osobným PIN kódom, bez ktorého nemôže byť spustená.

Vitajte v dokonalom svete bez kosenia trávy, vitajte vo svete robotických kosačiek Husqvarna Automower. WWW.AUTOMOWER.SK


Tu dostanete kúpiť DOM a BYT Najnovší Dom a Byt ako i niektoré z jeho starších čísel dostanete kúpiť aj vo vybraných predajniach stavebnín po celom Slovensku. Firmy, ktoré majú záujem o takúto formu spolupráce, môžu sa kontaktovať na adrese: ANTAR, s. r. o., Agátová 7/G, 841 01 Bratislava 42, tel.: 02/209 207 11, fax: 02/209 207 13, mobil: 0911 171 921

AB-STAVEBNINY s.r.o. partner Vašej stavby

www.abstavebniny.sk

Asken Slovakia s.r.o. Stavebné a strešné centrum Lúky 020 53 okres Púchov Tel : 0944 351 783 0918 545 742 brezny@stonline.sk

STAVEBNÝ MATERIÁL, FARBY - LAKY, OBKLADY - DLAŽBY - SANITA, DVERE STAVEBNÁ CHÉMIA ZA VÝHODNÉ CENY Bardejov, Duklianska 13, 054 472 25 76 Banská Bystrica, Partizánska 91, 048 414 83 92 Bratislava, Vajnorská 128/A, 02 4445 68 98 Bratislava, Polianky 17, 02 6436 62 35 Čadca, U Ševca 220, 041 4204 130 Handlová, Prievidzská 68, 046 547 57 46 Humenné, Fidlikova 3, 057 775 38 34 Ilava, Sihoť 166, 042 444 11 69 Komárno, ul. Priateľstva Bašta, 035 772 09 29 Košice, Južná trieda 66, 055 729 80 86 Leopoldov, Nádražná 522, 033 733 18 91

Liptovský Mikuláš, Okoličianska 63, 044 562 43 19 Lučenec, Zvolenská 277, 047 433 06 15 Malacky, Pezinská 56, 034 772 23 90 Martin, Na Bystričku 14, 043 430 62 50 Michalovce, Zeleninárska 2, 056 688 12 77 Nitra, Novozámocká 76/94, 037 651 11 61 Nové Mesto n./Váhom, Srnianska 4, 032 771 24 86 Partizánske, Za Riek. Nitrou 1493, 038 749 66 30 Piešťany, Vrbovská cesta 123, 033 773 30 81 Prešov, Budovateľská 38, 051 772 29 72

www.facebook.com/stavmat

Rohožník, Senická cesta 8, 034 658 82 18 Ružomberok, Bystrická cesta 68, 044 430 30 68 Senica, Dlhá 45, 034 651 70 22 Šaľa, Diakovská cesta 1243, 031 771 34 82 Šaľa, P. Pazmáňa 10, 031 770 26 66 Topoľčany, Pod Kalváriou 1278, 038 532 20 21 Trenčín, Brnianska 2, 032 658 00 39 Trnava, Zavarská 10/D, 033 554 52 46 Vráble, Staničná ul., 037 783 11 12 Žilina, Kamenná 10, 041 723 50 82

www.stavmat.sk

STAVEBNÝ MATERIÁL Pod hradom – Považské Podhradie, POVAŽSKÁ BYSTRICA tel.: 042/4330653, fax: 042/4326662, e-mail: stavebniny@raven.sk

si naÏivo vypoãujete pravidelnú reláciu.

Telefón do vysielania: 048/471 08 88-9, kde môÏete adresovaÈ svoje otázky. Radi ich zodpovieme! Ing. Pavel KleskeÀ, ‰éfredaktor ãasopisu DOM a BYT

Poz˘vame vás k rozhlasov˘m vlnám Rádia Lumen. 4_2013

KARTEL NITRA s. r. o. Štúrova 155, 949 01 Nitra Tel.: 037 / 741 7071-2, fax: 037 / 772 9492 mtz: 0902 906 059, 0902 906 052 www.kartel.sk

15. 2013oo11 110000 hod hod. 8. 2.5.2012

Nalaìte si frekvenciu, kde budete maÈ najlep‰í príjem a buìte vnímav˘mi poslucháãmi. Pre t˘ch, ktorí majú záujem, aby sme im poradili, sú k dispozícii tieto adresy: e-mail: domabyt@lumen.sk, Rádio LUMEN, s. r.o., Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica.

78

ul. Dopravná 2/A, 955 01 Topoľčany tel.: 038/522 79 50, mobil 0904 377 154 www.alpox.sk

BANSKÁ BYSTRICA 102,9 BARDEJOV 99,1 BRATISLAVA 93,8 BREZNO 103,4 ČADCA 105,8 KOŠICE 94,4 LEVOČA 99,8 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 89,7 LUČENEC 106,3 MARTIN 89,4 MICHALOVCE 103,3 NÁMESTOVO 105,8 NITRA 95,7 PREŠOV 92,9 PRIEVIDZA 98,1 ROŽŇAVA 106,3 SITNO 93,3 SENICA 96,1 SKALICA 105,2 SKALITÉ 90,6 SNINA 93,2 STARÁ ĽUBOVŇA 99,8 ŠTÚROVO 93,5 TATRY 102,9 TOPOĽČANY 95,6 TRENČÍN 93,3 TRNAVA 98,1 ZLATÉ MORAVCE 98,0 ŽILINA 89,8


Seriál: Stavbári, nefusujte!

Takto „fusersky” sa kolauduje novostavba!!!

T

o, čo vidíte na oboch fotografiách hore, sa nedá nazvať ani fušerinou. Je to do neba kričiace odfláknutie (!!!) práce izolatérov a klampiarov, ale aj konkrétnych stavebných technikov na prekrytí hlavného vstupu do bytového domu, ktorý bol „skolaudovaný“ v roku 2011.

Pri pohľade na cencúle ľadu visiace z rímsy prekrytia si poviete, však to je z množstva snehu, ktoré vietor nafúkal, to tak vždy nebude. Žiaľ, druhá fotografia ukazuje, že bude a bude ešte horšie! „Páni klampiari“ neurobili olemovanie oblúkového muriva a „izolatér“, ktorý mal betónovú dosku tvoriacu rímsu ochrániť pred účinkami dažďa a vody zo snehu, neuveriteľne odflákol svoju prácu. Nalepil jeden

pás asfaltovej izolačnej lepenky krížom po oblúkovej rímse a... Teraz si môžete domyslieť, čo sa deje v betónovej doske plnej vody, ktorá vniká do jej štruktúry cez nezaizolované časti. Armatúra koroduje a aj šupinky hrdze vytvárajú nepredstaviteľný vnútorný tlak. Je len otázkou času, 2 – 3 roky a betón sa rozpadne. Samozrejme, tomuto javu „pomôže“ aj zamrznutá voda v štruktúre betónu. Kto ďalší si svoju prácu, za ktorú berie výplatu, odflákol? Majster a stavbyvedúci tým, že neskontrolovali pánov klampiarov a izolatérov a podpísali im výkaz o vykonanej práci a, nedajbože, že im ju aj zaplatili!!! Technik developera, ktorý „preberal“ stavebné práce za celý dom od stavebnej firmy a dostáva za túto činnosť výplatu!!! Stavebný dozor, ktorý zodpovedá za kvalitu vykonaných prác a dostáva za to finančnú odmenu!!! Kolaudačná komisia príslušného stavebného úradu, keď pri tvaromiestnom zisťovaní, ktoré je súčasťou kolaudácie, nezistila, že izolačné práce na rímse sú odfláknuté (tento nedostatok nie je zapísaný ako kolaudačná chyba). Pritom je táto „špecializovaná štátna správa“ platená z našich daní!!! Systém kontroly vykonávaných stavebných prác mal byť skontrolovaný najmenej 5 odborníkmi – a výsledok? V zime vyteká zo stavebnej konštrukcie voda, mrzne a čo sa stane, ak raz časť tohto betónového prekrytia spadne na dieťa či dospelého, to ani nechcime vedieť. Vinník sa už bude ťažko hľadať. Žiaľ, aj takto sa kolaudujú stavby!

Ilustračné foto: Fotolia

Ing. Pavel Kleskeň Snímky: autor

4_2013

79


Nabudúce

Práve v predaji špeciálna publikácia o opravách budov a rodinných domov. Téma čísla Máj je nielen čas lásky, ale aj obdobím, keď sa rozhodujeme, kde a ako strávime dovolenku. Ak uvažujete o dovolenke doma a zároveň pri mori, riešenie tohto zdanlivého paradoxu sa ponúka – je najvyšší čas na zriadenie „domáceho mora“! Áno, témou budúceho vydania nášho časopisu budú bazény. Dozviete sa o rôznych druhoch a prednostiach bazénov v exteriéri, ale aj v interiéri. Mali by ste však čo – to vedieť aj o bazénových doplnkoch, slnečných kolektoroch, malých domových čistiarňach odpadových vôd, protislnečných clonách, markízach, fóliách, žalúziách... Skrátka, téma čísla bude naozaj široká.

Interiér Tak, ako móda podlieha zmenám aj zariadenia a architektúra bytov si z času načas žiadajú prinajmenšom isté obmeny. Dnešné obývačky by sme, napríklad len ťažko mohli zrovnávať s tými zo 70. rokov minulého storočia. Áno, trendy v bývaní budú témou interiérových stránok budúceho vydania. Týkať sa budú nielen spomínaných obývačiek, ale aj spální, kuchýň či jedální... Mimochodom – viete, že existuje veľký počet tých, ktorí majú práve spálňu v dome či v byte najradšej, nevedia však, že zariadenie, vymaľovanie, osvetlenie aj spálňové doplnky majú svoje zákonitosti, ale podliehajú aj móde?

Záhrada Jar sa nám oneskorila, a tak sa už iste všetci tešíme nielen na jarné práce, ale aj na čaro rozkvitnutých májových záhrad a zelene. Nielen prácou je však človek živý a jeden zo spôsobov, ako prežiť príjemné chvíle v kruhu rodiny a priateľov, je určite aj posedenie pri grilovačke. Keďže nie je gril ako gril a aj grilovať treba vedieť, práve tejto téme sa budeme venovať v budúcom vydaní. A predstavíme vám aj široké spektrum záhradného nábytku, aby ste z posedenia pri grile mali skutočný zážitok.

80

4_2013

Casopis o stavebníctve a kultúre bývania číslo 4, ročník XIX., apríl 2013, cena 1,50 € Vyšlo vo vydavaľstve Antar, spol. s r. o., IČO: 31392580 Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, registrácia za dňa 3. 2. 1995, MK SR pod číslom EV 3183/09, ISSN 1335–6615 (tlač) ISSN 1336–6653 (online) Mesačník, dátum vydania: apríl 2013 Adresa redakcie: Agátová 7/G, 841 01 Bratislava 42 tel.: 02/209 207 11, fax: 02/209 207 13 e-mail: domabyt@antar.sk www.antar.sk Šéfredaktor: Ing. Pavel Kleskeň, 0903 721 235, tel.: 02/209 207 11 Zástupca šéfredaktora: PhDr. Andrej Fabík, tel.: 02/209 207 17 Redakcia: Mgr. Miroslava Kleskeňová, 0903 401 077 Predseda redakčnej rady: Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. Marketing: Karol Stratený, 0911 171 921 Obchodné oddelenie: Riaditeľ: Ing. František Orth, 0911 721 233 Igor Imrich, 0903 795 440 Štefan Majerník, 0903 781 341 Ing. Zoltán Ďurčovič, 0903 741 104 Ing. Ľudovít Majerčík, CSc., 0904 926 785 Zuzana Škvarilová, 0905 525 083 Jana Jurčová, 0905 523 057 Dr. Jozef Bobok, CSc., 0904 416 781 Grafická úprava, layout: Martin Strihovský MSg, striho8@gmail.com Scan: Press Color, s. r. o. Tlač: TELEM K&M, a. s., Liptovský Mikuláš Predplatné prijíma redakcia: e-mail: domabyt@antar.sk Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky zo zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. Box 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk Distribuje: Mediaprint – Kapa Pressegrosso, s. r. o., a súkromní distribútori. Podávanie novinových zásielok povolené 26. 9. 1995 č. p. 623RPP/95. Kopírovanie povolené s písomným súhlasom vydavateľa a pri zachovaní autorských práv. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. ANTAR, spol. s r. o. Články s kontaktnou adresou sú platenou inzerciou. Redakcia nezodpovedá za obsah ani za jazykovú úpravu dodaných inzerátov. Snímka na titulnej strane: Internorm s.r.o.


Vejárové hrable XXL Vďaka mimoriadnej pracovnej šírke 77 cm sú ideálne pre časovo nenáročné hrabanie lístia.

Rezacie hrable Na odstraňovanie machu a splstnatelej trávy.

Záhradná motyčka Pre starostlivosť o záhradu šetrnú k rastlinám (rôzne druhy).

Čistič odkvapov Na čistenie a uvoľňovanie odkvapových žľabov.

Drevená násada 130 cm, FSC pure Z kvalitného elastického jasanového dreva, ktoré tlmí vibrácie.

DOKONALÁ KOMBINÁCIA

Gardena combisystem je inteligentný systém, ktorý umožňuje kombinovať rôzne násady s rôznymi nástrojmi a ľahko s nimi vykonávať mnoho druhov záhradných prác.

WWW.GARDENA.SK


Dom a Byt 4 2013  

Časopis o stavebníctve a kultúre bývania!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you