Page 1

Arrate Bidea, 24 20600 EIBAR Tfnoa : 943 70 22 89 Fax : 943 20 31 98 012949aa@hezkuntza.net www.itzio.es

PROGRAMAZIO LABURTUA IKASTETXEAREN IZENA

ITZIO B.H.I.

KODEA: 012949

ARLOA MAILA

2012-2013

DATA DBH 1

1

DBH 2

DBH 3

X

DBH 4

DBHO 1

DBHO 2

ARLOAREN GUTXIENGO HELBURUAK GAITASUN MODUAN ADIERAZITA

1. Ahozko zein idatzizko diskurtsoak ulertu, horien helburuak eta horien inguruan sortzen diren komunikazio-egoerak ezagutuz, antzerakoetan aplikatzeko. B- D-F-G-H 2. Ahoz nahiz idatziz era koherente eta zuzenean adierazi, era bateko zein besteko komunikazio-helburu eta egoeren arabera, eta estilo propioa har dezan lagunduz, komunikazio premia bakoitzari egoki erantzuteko. D-E-H

3. Espainiar estatuan eta gizartean hizkuntza anitz daudela eta hizkuntza bakoitzean aldaerak existitzen direla jakin eta balioetsi, estereotipo soziolinguistikoak gaindituz eta elkar ukitzen duten hizkuntzek sortarazten dituzten arazoez ohartuz. B-D-F-G-H 4. Hizkuntzaren adierazpen-baliabide linguistikoez eta ez linguistikoez baliatu, beste pertsonekin harreman zuzenak izatean sortzen diren komunikazio- harremanetan. B-D-F-G-H 5. Komunikabideen elementuak eta ezaugarriak ezagutu eta aztertu, helburu bikoitzarekin: diskurtsugintza trebatu, eta mezuen aurrean jarrera kritikoa garatu, egungo kulturan duten garrantzia balioetsiz. B-D-E-F-G-H 6. Irakurketaz eta idazketaz nork bere gisa baliatu eta gozatu, bi jarduerak komunikazio eratzat hartuz, kultura aberaste eta gozamen pertsonal iturritzat hartuz eta, bide batez, balioetsiz. B-D-E-F-G-H 7. Alde batetik literatura-testuak, eta bestetik xede literarioa duten ahozko testuak nahiz idatziak interpretatu eta ekoitzi, jarrera kritikoa eta sortzailea erakutsiz eta literaturatradizioko lan nabarmenenak ondasun kulturaltzat hartuz, literatura ondarea balioesteko.F-G-H 8. Hizkuntzaren elementu formalei buruz hausnarketa egin, maila fonologiko, morfosintaktiko, lexikosemantiko eta testualean. Berdin komunikazio-testuinguru ezberdinetan sortutako mezuen ekoizpen eta hartze baldintzei buruz ere, norberaren ekoizpen linguistikoak erregulatzeko gaitasuna garatzearren . B-D-H 9. Hizkuntzaren eduki ideologikoak onartuz eta estereotipo linguistikoak saihestuz, hizkuntzaren erabilera sozialak modu kritikoan aztertu eta juzkatu, baldin eta aurreiritzietan oinarritzen badira (klasistak, arrazistak, sexistak, etab.). F-G-H

10. Hizkuntza helburu hauetarako guztietarako tresna gisa erabili: ikaskuntza berriak lortzeko, errealitatea ulertzeko eta aztertzeko, pentsamendua finkatzeko eta garatzeko, eta azkenik, norberaren aktibitatea


erregulatzeko. F-G-H

2 1. ebaluazioa

Literatura -Ahozko euskal literatura - Ahozko literaturageneroak

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 2. ebaluazioa

3. ebaluazioa

Ikaskuntza -Informazio-diskurtsoak - Azalpen-testu idatzia - Eskema - Laburpena - Hiztegia - Ahozko azalpena

Literatura - XX.mendeko euskal poesigintza - Poseia - Biografia

Jendarteko Harremanak - Elkarlanerako elkarrizketa

Komunikabideak - Erreportajea - Kazetaritza-generoak - iritzizkoak

Jendarteko Harremanak - Ezagutzak eraikitzeko elkarrizketa

Gramatika -Soziolinguistika Euskararen aldaerak . Euskalkiak batuak - Erregistroa - Testu antolatzaileak: . aurkaritzakoak . ideiak gehitzekoak . adibideak ematekoak - Hitzen deklinabidea: . erakusleak . zenbatzaileak - Intonazioa eta puntuazio-markak

Gramatika -Soziolinguistika - Hiztunak eta hizkuntzak . Izaera soziala - Testuaren kohesioa . Elementu tipografikoak . Puntuazioamarkak . Testu antolatzaileak: . denborazkoak . aurkaritzakoak . kausa/ondoriozkoak . ideiak gehitzekoak . ordena ... - Pertsona deixia - Igorlearen jarrera - Balorazioa: . adjetiboak . izenak ...

Gramatika -Soziolinguistika - Perpausa . Izen sintagma - Adberbio sintagama - Adjektibo sintagma - Aditz kopulatiboa: - Atributua - Perpausaren egitura: - subjektua - predikatua - Intonazioa eta puntuaziomarkak

Ikaskuntza - Azalpenezko testua - Kontzeptu mapa - Eskema

Fonetika Ortografia -

Ahoskera erregelak Elemento prosodikoak Komaren erabilera antolatzaileetan Unitateko oinarrizko lexikoa

Ahozkotasuna . Irratsaioak

Ikaskuntza - Azalpen - Kontzeptu mapa

Fonetika Ortografia Fonetika Ortografia -

Ahoskera erregelak Elemento prosodikoak Puntuazio markak: . puntua, bi puntuak, koma, marratxoa hitz elkartuetan, aipu markak

-

Ahoskera erregelak Elemento prosodikoak Nork bere zailtasun ortografikoak

Ahozkotasuna


- Hizkuntza kolokiala

3

Ahozkotasuna - Hizkuntz landua - Hizkuntza kolokiala.

-

Hizkuntz landua Hizkuntza kolokiala.

IRAKAS PROZESUAN ERABILTZEN DEN METODOLOGIA

Hizkuntza ikuspegi global batetik ikusten da, bera osatzen duten atal guztiak landuz; honetarako metodologia induktiboa zein deduktiboa erabiltzen da, biak tartekatuz. Bestalde, bakarkako eta taldeko lanean oinarritzen gara, testugintza izanik taldekatzeak gehien erabiltzen ditugun atala.

4

BALIABIDEAK

• • •

.

Testugintzarako material: - Aldizkariak. - Entziklopediak. - Bideoak Hainbat atal lantzeko ariketa osagarriak. Irakurketa liburuak. Irratsaioak

Euskara eta Literatura

5

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK, ADIERAZLEAK, EBALUAZTZEKO TEKNIKAK ETA TRESNAK, KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

    

6

ARGITALETXEA: ELKAR

Landutako edukien gaineko azterketa Mintzamena: irratsaioak, gaien aurkezpenak, gelan euskeraz aritzea… Ekoizpen idatzia Liburuaren irakurketa. Lanean erakusten duen ahalegina: kuadernoa, gelako lana, etxekoa, eta jarrera orokorrean.

BERRESKURAPEN ETA INDARTZE SISTEMA


Oro har, bakoitzaren hutsegiteak zeintzu diren ikusirik, lan berezi bat prestatzen da gabezia horiei egokitua, menperatzen ez duten hori gainditzeko asmoz. Txosten hauek ebaluazio bakoitzaren bukaeran banatzen dira, eta derrigorrez entregatu behar dira. Beste kasu batzuetan, lan pertsonalik egiten ez dutenen kasuan alegia, aurrena atzeratutako lanen eguneratzea eskatzen da. Honez gain, hurrengo ebaluazioan, landutako edukien gaineko azterketa egitean, aurreko ebaluazioan emandakoaren azterketa ere behar da

Euskera 3. maila  

Euskera programazio laburra

Euskera 3. maila  

Euskera programazio laburra

Advertisement