Page 2

erregulatzeko. F-G-H

2 1. ebaluazioa

Literatura -Ahozko euskal literatura - Ahozko literaturageneroak

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 2. ebaluazioa

3. ebaluazioa

Ikaskuntza -Informazio-diskurtsoak - Azalpen-testu idatzia - Eskema - Laburpena - Hiztegia - Ahozko azalpena

Literatura - XX.mendeko euskal poesigintza - Poseia - Biografia

Jendarteko Harremanak - Elkarlanerako elkarrizketa

Komunikabideak - Erreportajea - Kazetaritza-generoak - iritzizkoak

Jendarteko Harremanak - Ezagutzak eraikitzeko elkarrizketa

Gramatika -Soziolinguistika Euskararen aldaerak . Euskalkiak batuak - Erregistroa - Testu antolatzaileak: . aurkaritzakoak . ideiak gehitzekoak . adibideak ematekoak - Hitzen deklinabidea: . erakusleak . zenbatzaileak - Intonazioa eta puntuazio-markak

Gramatika -Soziolinguistika - Hiztunak eta hizkuntzak . Izaera soziala - Testuaren kohesioa . Elementu tipografikoak . Puntuazioamarkak . Testu antolatzaileak: . denborazkoak . aurkaritzakoak . kausa/ondoriozkoak . ideiak gehitzekoak . ordena ... - Pertsona deixia - Igorlearen jarrera - Balorazioa: . adjetiboak . izenak ...

Gramatika -Soziolinguistika - Perpausa . Izen sintagma - Adberbio sintagama - Adjektibo sintagma - Aditz kopulatiboa: - Atributua - Perpausaren egitura: - subjektua - predikatua - Intonazioa eta puntuaziomarkak

Ikaskuntza - Azalpenezko testua - Kontzeptu mapa - Eskema

Fonetika Ortografia -

Ahoskera erregelak Elemento prosodikoak Komaren erabilera antolatzaileetan Unitateko oinarrizko lexikoa

Ahozkotasuna . Irratsaioak

Ikaskuntza - Azalpen - Kontzeptu mapa

Fonetika Ortografia Fonetika Ortografia -

Ahoskera erregelak Elemento prosodikoak Puntuazio markak: . puntua, bi puntuak, koma, marratxoa hitz elkartuetan, aipu markak

-

Ahoskera erregelak Elemento prosodikoak Nork bere zailtasun ortografikoak

Ahozkotasuna

Euskera 3. maila  

Euskera programazio laburra

Euskera 3. maila  

Euskera programazio laburra

Advertisement