Page 1

publieks verslag 2017

Uitgaven & oplagen Feiten & cijfers Web & app


Ark Mission brengt het verhaal van de Bijbel aan kwetsbare groepen ‘Wij kijken naar mensen die hoop, houvast, troost en verbinding nodig hebben. Dat willen we hun aanreiken door inspirerende projecten en producten,’ aldus Mark de Boer, directeur van Ark Mission, die kort terugblikt en met vertrouwen de toekomst inkijkt.

In 2017 is er veel gebeurd voor Ark

Een moeilijk besluit dus, maar zijn er

zitten dicht bij gelijkgestemde organisaties,

ook positieve kanten?

waardoor we beter kunnen samenwerken.

1.

2.

Het was een roerig jaar. Er waren bijzondere

Het loslaten van Ark Media betekent dat

projecten en uitgaven, maar de doorgaande

Ark Mission zich nu volledig kan richten

krimp in de boekenmarkt dwong ons om na te

op bijbelverspreiding en missionaire

3.

denken over de toekomst van onze uitgeverij

uitgaven en projecten. De komende jaren

over ‘wat’. Want uiteindelijk willen we mensen

Ark Media. Dat heeft ertoe geleid dat Royal

zullen we dat vooral doen met het oog op

bereiken met het verhaal van de Bijbel. En dat

Jongbloed in Heerenveen die activiteiten

kwetsbare groepen in binnen- en buitenland:

is gelukt! In dit jaarverslag staan alle feiten en

heeft overgenomen. Een moeilijk besluit

gevangenen, eenzamen, armen, zieken en

cijfers op een rij. Als je alles bij elkaar optelt

omdat het grote gevolgen had voor alle

vluchtelingen. We doen dat met een vast

hebben we duizenden mensen het evangelie

medewerkers. Bovendien, de combinatie van

team van vier mensen en met een flinke groep

mogen vertellen, op een manier die bij hen

uitgeverij en missionaire projecten was uniek.

vrijwilligers.

past. Dat is geweldig mooi.

Dat we dat moesten loslaten voelt als een

Niet onbelangrijk: we zijn net verhuisd

verlies. Tegelijkertijd is het een goed besluit

vanuit Amsterdam, waar we een groot pand

geweest, omdat zowel Ark Media als Ark

hadden, naar een vleugel in het pand van de

4.

Mission verder kunnen.

EO in Hilversum. Dat is veel efficiënter, en we

Een van onze bekendste speerpunten is

Mission, hoe kijk je hierop terug?

Wat heeft Ark Mission vorig jaar bereikt? Ik praat in dit geval liever over ‘wie’ dan

Kun je een best practice noemen

waarop je trots bent?

het gevangenenwerk: de ‘bajesagenda’ en de kerstkaartenactie. Het zijn de vaste onderdelen van onze samenwerking met

VAN HET BESTUUR

Justitiepastoraat. Ik ben er heel trots op dat artiest en talentcoach Rivelino Rigters ambassadeur van dit werk is geworden.

Het afgelopen jaar werd de splitsing van Ark Media en Ark Mission een feit. Er is hierover veel nagedacht, er is veel werk voor verzet. Als bestuur hebben we er vertrouwen in: het samengaan van Ark Media met Royal Jongbloed komt de uitgeversactiviteiten ten goede en Ark Mission gaat, mede door de verhuizing naar Hilversum, met nieuw elan verder. Dat zijn natuurlijk geen doelen op zichzelf, het gaat uiteindelijk om het vertellen van het verhaal van God, die omziet naar mensen. Moge God ons en u daarin zegenen! Ds. Machiel Oppenhuizen voorzitter

2

Hij komt in veel gevangenissen en weet gedetineerden tot tranen toe te raken met zijn verhaal. Dat wij daar een rol in mogen spelen maakt me zeer dankbaar.


‘de rol die ik voor ark mission zie is die van verbinder. zo verbinden wij het verhaal van rivelino met gedetineerden en verbinden we donateurs met een hart voor kinderwerk aan een concrete nood in bijvoorbeeld bulgarije.’

Het Ark Mission team Mark de Boer Sinds 2015 mag ik als directeur leidinggeven aan deze bijzondere organisatie, die al meer dan honderd jaar het verhaal van de Bijbel vertelt. Mijn persoonlijke missie is om de wereld een beetje mooier te maken. Dat mag ik in mijn dagelijks werk doen, maar ik doe dat ook graag via woorden en beelden.

Mark de Boer directeur ark mission

Jolanda Kromhout Als projectmanager ben ik al langere tijd verbonden aan Ark Mission. Bij elk project of product dat we kiezen proberen we mensen die de Bijbel niet kennen enthousiast te maken om erin te gaan lezen. Of het nu kinderkampen

5.

Hoe kijk je naar de toekomst?

in Oost-Europa zijn, de Bajesagenda of de

Ruim honderd jaar geleden zagen de

kerstkaartenactie voor gevangenen, we doen

oprichters van Ark Mission, de broers Heule,

het uit liefde voor onze God en hopen dat veel

een samenleving waarin het evangelie – het

mensen erdoor gezegend zullen worden.

verhaal van hoop, van liefde en van eeuwig leven in Jezus Christus – steeds minder vanzelfsprekend ingang vond. Zij begonnen met het ondersteunen van de zondagsscholen in Amsterdam. Vanuit diezelfde bewogenheid willen wij verder gaan. Ik hoop dan ook dat we de komende jaren verbinding kunnen leggen met nog meer betrokkenen in de achterban en meer projecten. De nood in Nederland en daarbuiten

Liesbeth van Dijk Als communicatieprofessional ben ik sinds kort werkzaam bij Ark Mission. Ik zie ernaar uit om Ark Mission verder op de kaart te zetten. Mijn wens is dat we keer op keer op een aansprekende manier het goede nieuws aan de eenzame, de gevangene, de zieke, de vluchteling en de arme mogen doorgeven!

is groot, en daar willen we wat aan doen. Wij gaan ervoor om het verhaal van de Bijbel aan kwetsbaren in onze samenleving te vertellen! Mark de Boer, directeur ark mission

Paul de Ruiter Al vele jaren ben ik werkzaam als administratief medewerker bij Ark Mission. Naast de administratie ben ik ook verantwoordelijk voor personeelszaken, automatisering en het

ps lees het uitgebreide interview op arkmission.nl/jaarverslag

CRM, zodat mijn collega’s zich volledig kunnen richten op de hoofdtaak van onze stichting om het verhaal van de Bijbel te vertellen.

publieksverslag 2017 • 3


Resultaten van missionaire en bijbelprojecten

Een volledig overzicht van alle missionaire en bijbelprojecten die door Ark Mission mogelijk zijn gemaakt vindt u op www.arkmission.nl. De door de accountant goedgekeurde jaarrekening is op aanvraag beschikbaar.

20

300

800

gevangenissen bezocht

kinderen in Wit-Rusland

kinderen in Bulgarije

met Dimas Salaberrios

konden naar een

ontvingen een kerstpakket

en Rivelino Rigters

vakantiebijbelweek

met een kinderbijbel en bijbels leesboekje

3.000

15.000

24.000

boeken van Rivelino Rigters

kerstkaarten verstuurd

Bajesagenda’s verspreid

naar gedetineerden

in binnen- en buitenland

uitgedeeld in gevangenissen

en dak- en thuislozen

29.000

40.000

70.000

boekjes gegeven aan

keer Boek van Hoop verspreid

vakantiebijbelgidsen

kinderen in Hongarije

bij vakantiebijbelweken

verspreid in Nederland

tijdens een vakantiebijbelweek

en kerken in Nederland

baten uit fondsenwerving:

€ 249.000 besteed aan bijbelverspreidingsprojecten:

€ 259.000

Financiële kengetallen Ark Mission baten 2017 Fondsenwerving Ark Mission 249

Verkopen Ark Media 1449

2016

bestedingen 2017

2016

347

reserves & fondsen 2017

1877

Netto resultaat

4

11

1968

1502

-202

-117

-83

Kosten en voorzieningen

fte 2017

2016 13

Doelstellingen

274 -296

2016

570

alle bedragen x 1.000


Bible-Fit ontwikkelt zich en verspreidt zich over de wereld Na de Nederlandse, Engelse en Spaanse versie van Bible-Fit lanceerden we eind januari 2017 ook een Arabische versie voor Arabischsprekende vluchtelingen in Nederland. Daarnaast zijn we in 2017 gestart met de voorbereidingen van een Russische versie van de app. Deze versie hopen we in 2018 in Wit-Rusland en Rusland te lanceren, in samenwerking met een partner. Met financiële steun van EO Metterdaad ontwikkelden we een platform waarmee we sneller en effectiever nieuwe talen aan de app kunnen toevoegen.

top 5

meest gebruikte categorieën

109

1 Zelf gecreëerde categorie

In

2 Ik voel me eenzaam

landen

3 Ik heb verdriet

gedownload

4 Ik ben verliefd 5 Wat moet ik doen?

32.902 downloads

In 5 talen: Nederlands Engels Spaans Arabisch Russisch (in ontwikkeling)

Android: 18.493

iOS: 14.409

www.facebook.com/BibleFitNL www.bible-fit.nl publieksverslag 2017 • 5


Bijbelprojecten 2017 Mede door uw steun zijn deze projecten in binnen- en buitenland in 2017 mogelijk gemaakt!

IN ONS LAND 24.000 gedetineerden blij met de Bajesagenda In 2017 verspreidden we 24.000 Bajesagenda’s in gevangenissen in Nederland en het buitenland. Dit is alweer de 31e editie. In totaal zijn er al bijna een miljoen exemplaren verspreid! De agenda geeft steun en houvast aan gedetineerden door de bijbelteksten, gebeden, gedichten en getuigenissen die erin staan. Ook dit jaar gaven gedetineerden massaal gehoor aan onze oproep om gedichten voor de agenda in te sturen. Zo is het een agenda voor Ên door gedetineerden. Een kostbaar bezit.

Kerstkaartenactie

in 20 verschillende talen Ook dit jaar werden er duizenden kerstkaarten in 20 verschillende talen aan ons gestuurd. Ze werden in december in samenwerking met het Leger des Heils verspreid onder gedetineerden en dak- en thuislozen.

3.000

gedetineerden vonden nieuwe moed door het levensverhaal van Rivelino

In 2017 gaven we het levensverhaal De keuzes die je maakt van Rivelino Rigters uit. Dankzij uw hulp maakte Ark Mission 3.000 exemplaren gratis beschikbaar voor distributie in gevangenissen. Rivelino, ambassadeur van Ark Mission voor het gevangenenwerk, hield diverse spreekbeurten in penitentiaire inrichtingen waar hij gratis exemplaren van zijn boek achterliet. 2.000 Nederlandse exemplaren en 1.000 in het Engels.

6

THE CHOICES C CHOI CES CES Y YOU M AKE MAK MAKE


Vakantiekampen Wit-Rusland Father Alexanders droom ging in vervulling: een kinderkamp voor kinderen uit het dorp. Zij wonen in het Tsjernobylgebied, waar veel arme gezinnen wonen. Door uw ondersteuning hadden de kinderen een geweldige week en hoorden ze voor het eerst verhalen over Jezus. Het kamp werd zelfs een dag verlengd omdat de kinderen nog niet naar huis wilden!

40.000 exemplaren van Het Boek van Hoop

OVER DE GRENS

Het Boek van Hoop vertelt het evangelie in beeld en activiteit. 40.000 exemplaren zijn gedistribueerd via kerken, scholen, kinderevangelisatie-activiteiten en vakantiebijbelweken in het hele land.

Aandacht voor Arabischsprekende vluchtelingen

Het boekje is mogelijk gemaakt door OneHope, die met het boekje verwijzen naar de Bijbel App voor Kinderen. Deze app is gratis te downloaden via www.bible.com/kinderen. Ark Mission zorgde voor de distributie.

In samenwerking met Stichting Gave

800

ontwikkelen we een boekje voor Arabischsprekende vluchtelingen. Doordat zij in

kerstpakketten voor de allerarmsten in Bulgarije

Nederland in een andere cultuur terecht-

In Bulgarije deelden we met kerst

gezinnen aan een sterke relatie te bouwen

aan de allerarmste kinderen 800

vanuit bijbelse principes. Het is nog in

kerstpakketten uit. Elk pakket bevatte

ontwikkeling, maar we houden u op de

een kinderbijbel, een bijbels boekje

hoogte.

komen staan relaties en gezinnen soms onder grote druk. Het boekje helpt echtparen en

en snoepgoed. We zijn dankbaar dat ook deze kinderen met kerst zo’n mooi cadeau konden krijgen!

Kinderbijbels.nl gidst ouders naar de juiste kinderbijbel Kinderbijbels.nl is al jaren de vertrouwde website voor iedereen die op zoek is naar de juiste kinderbijbel. Wist u dat er meer dan 150 besprekingen op de website zijn van alle kinderbijbels die beschikbaar zijn in Nederland? Zo worden ouders en grootouders geholpen om de juiste

30.000 Hongaarse kids blij met bijbelse verhalenboekjes

kinderbijbel voor hun (klein)kind te

Opnieuw konden we 30.000 bijbelse verhalenboekjes uitdelen aan Hongaarssprekende

vinden.

kinderen in Oost-Europa. De boekjes werden gebruikt tijdens de vakantiebijbelweek en de kinderen namen ze mee naar huis. Zo hadden ze een mooi aandenken aan de verhalen die ze tijdens hun vakantie hadden gehoord. publieksverslag 2017 • 7


Onze ambassadeurs Samen met rapper, talentencoach en song-

Rivelino Rigters: ‘Ambassadeur zijn voor

Het allerbeste verhaal, het verhaal van de

writer Rivelino Rigters zetten we ons in om

Ark Mission is iets wat voor mij natuurlijk

Bijbel, maken wij bekend. Aan de eenzame,

het gevangenenwerk onder de aandacht te

voelt, omdat ik al langer samenwerk met

de gevangene, de zieke, de vluchteling en de

brengen en mensen te enthousiasmeren zich

deze mooie organisatie. Binnen mijn werk in

arme. Aan hen die het willen horen en zien.

aan dit werk te verbinden.

jeugdgevangenissen en PI’s vullen we elkaar

Wij geloven dat de Bijbel een boodschap

perfect aan om de jongeren en mannen die

heeft van liefde, hoop en vergeving. Op een

binnen zitten te inspireren met positieve

aansprekende wijze geven wij dat vorm in

verhalen. Ik hoop dat deze verhalen aanzetten

projecten in binnen- en buitenland. Wij doen

tot het maken van goede keuzes.’

dat door missionaire projecten te initiëren in samenwerking met partners en mogelijk te maken via ons bijbelfonds.

Rieteke Hoogendoorn bemoedigt mensen met haar prachtige quilts en ze wijst ze op de grote liefde van God. Van de afbeeldingen van haar quilts worden ook kaarten gemaakt en verkocht. De nettoopbrengst van deze kaarten gaat naar het

Wilt u ook betrokken raken bij een van

kinderwerk van Ark Mission in Wit-Rusland.

onze projecten? Kijk voor een overzicht op www.arkmission.nl/projecten.

Rieteke: ‘Quilts brengen zo veel vreugde.

‘rivelino is niet zomaar ambassadeur van ons gevangenenwerk, hij ís het werk. door zijn grote persoonlijke betrokkenheid en zijn creatieve talenten is hij als geen ander in staat om het verhaal van hoop te vertellen aan deze doelgroep. ik ben dan ook heel blij met deze samenwerking.’

Ik geniet van de mooie stoffen in de kast en van het maken van quilts en kaarten. Wie een kaartje krijgt is blij, en daardoor genieten kinderen als ze een kinderbijbel of een vakantiebijbelweek krijgen. Zo is er blijdschap in de hemel, omdat er zaad wordt gezaaid en grote vreugde bij de goede Herder omdat zijn kudde groeit.’

Wij zijn verhuisd! U kunt ons vinden op de 2e etage van het gebouw van de Evangelische Omroep. Bezoekadres Oude Amersfoortseweg 79 1213 ac Hilversum Postadres Postbus 1724 1200 bs Hilversum T (035) 647 4500 E info@arkmission.nl

Mark de Boer directeur ark mission

8

www.arkmission.nl

Ark Mission Publieksverslag 2017 web  
Ark Mission Publieksverslag 2017 web  
Advertisement