Page 1

1 Gods beeld Verwerking 1. Het woord ‘God’ roept bij iedereen weer andere associaties op. Schrijf op een groot vel papier (bijvoorbeeld van een flap-over) in het midden het woord ‘God’. Iedere deelnemer schrijft er één of meerdere kernwoorden bij die bij hem opkomen als hij denkt aan God. Bespreek daarna de kernwoorden. Ga er niet te snel van uit dat de woorden wel duidelijk zijn. Vraag juist dóór op wat de ander hiermee bedoelt en hoe hij dit beleeft. 2. Kun je nog terughalen wat het eerste beeld van God is dat je als kind hebt meegekregen?

Godsbeelden Afhankelijk van onze opvoeding, omgeving, karakter en levens- en geloofservaring hebben we allemaal een ander beeld van God gevormd. Voor de een is God je Vriend terwijl de ander Hem juist als Rechter ziet. Ben je opgegroeid in een milieu waarin je God vooral leert kennen door bestudering van de Bijbel en trouwe kerkgang, dan kan het vervreemdend zijn als iemand zegt Gods kracht vooral in de natuur te herkennen. Het is goed om te beseffen dat ons godsbeeld gekleurd is door de bril waardoor we naar God kijken.

Grondhouding Soms vraagt het enige geestelijke rek- en strekoefeningen om door de bril van de ander naar God te leren kijken. Niet om klakkeloos over te nemen wat de ander zegt, maar Gods grootheid gaat ons eigen menselijk denk- en begrippenkader te boven. Daarom hebben we elkaar nodig om iets van God op te zien lichten. In Efeze 3 vanaf vers 18 lezen we: ‘ …opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen [cursief van mij, CvdZ], wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.’ Paulus spoort als het ware alle heiligen aan om onze puzzelstukjes aan te leggen zodat we een beetje – nee, ten volle! – zouden kunnen begrijpen wat de liefde van Christus is. Deze volzin tilt ons ver boven onszelf uit en maakt ons verlangend naar die volheid van God. Laten we ons in de kring die grondhouding eigen maken. Ieders

Schitterende beelden

[ 11 ] O v e r

identiteit


inbreng is van belang. We hebben elk puzzelstukje nodig om de volheid van God te kunnen zien. We zijn dicht bij onszelf gestart: welk beeld hebben wij van God? Dat is vanuit de menselijke kant gedacht. Laten we nu naar Gods verhaal luisteren. Genesis 1:26-27

‘En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.’

Naar Gods beeld Meteen in het eerste hoofdstuk van de Bijbel horen we God zeggen: ‘Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.’ Het klinkt ons (over)bekend in de oren. We zouden er bijna overheen lezen, maar het is heel bijzonder dat God over ‘Wij’ en ‘Ons’ spreekt. Uit de Bijbel kunnen we opmaken dat het hier gaat om de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Met alle eerbied gesproken, we krijgen hier als het ware een inkijkje in het huishouden van God. Zo gaat het er bij Hem Thuis aan toe. In liefde zijn Vader, Zoon en heilige Geest met elkaar verbonden. Er heerst een volmaakte eenheid. God weet als geen ander dat je elkaar, relaties, nodig hebt om te leven. Hij leeft immers Zelf in verbondenheid met Anderen. Zo’n drie-enige relatie gaat ons menselijk begrip te boven, evenals de goddelijke liefde die er heerst. We kunnen het niet bevatten. Maar het gaat nog dieper. Vanuit die volmaakte, goddelijke liefde zegt God: ‘Laat Ons mensen maken.’ Wij zijn niet minder dan het product van Gods liefde! God zegt als het ware: laten we de kring groter maken. Een huis waar liefde heerst, daar is altijd ruimte voor meer; er wordt gedeeld van wat ruimschoots voorhanden is. We laten de mens delen in en genieten van onze liefde. En zo gebeurde: God schiep de mens, mannelijk en vrouwelijk. En Hij zag dat het zeer goed was. God is zeer tevreden en trots op zijn schepping, de mens die Hij naar zijn beeld heeft geschapen. Wonderlijk, God die in volmaakte liefde leeft, schept er een intens genoegen in om mensen te maken naar zijn gelijkenis. Hij drukt Zichzelf in ons uit. God en mens zijn op elkaar betrokken. Als beelddrager van God hebben we liefdevolle relaties met onze Schepper en anderen nodig. De relatie met onze Maker is van fundamenteel belang. Hij weet immers als geen ander dat we relaties nodig hebben om helemaal onszelf te kunnen en mogen zijn. Zo zijn we dus geschapen, naar zijn beeld. Als mens ervaren we dat als teer, kwetsbaar. Maar zo is het oorspronkelijk bedoeld. Binnen de bedding van Gods liefde mag je helemaal jezelf zijn en kunnen relaties tot bloei komen.

Schitterende beelden

[ 12 ] O v e r

identiteit


God deelt alles met ons De drie-enige God, in liefde verbonden, heeft ons ook geschapen met een verlangen naar verbondenheid. We herkennen vast wel dat diepe verlangen in ons naar geborgenheid, veiligheid. En waar ben je nu veiliger dan in een hechte relatie? Als die behoefte niet vervuld wordt, worden we onzeker, angstig, opgejaagd. Kerkvader Aurelius Augustinus (354-430) vat dit mooi voor ons samen: ‘Mijn hart is onrustig, totdat het rust vindt in U.’ God zegt niet tegen ons dat we maar liefdevolle relaties met elkaar moeten zien aan te knopen, nee, Hij biedt ook Zichzelf aan. We mogen delen in zijn liefde en kinderen zijn in het huisgezin van God. Hijzelf verlangt ook intens naar een relatie met ons. En Hij heeft niet alleen een liefdesrelatie op het oog, maar Hij geeft ons ook ruimte om mee te bouwen aan zijn werk, in zijn Koninkrijk. We worden volledig serieus genomen en ingeschakeld. Hij vertrouwt ons de taak toe om te heersen over de aarde. Hij betrekt ons erbij en geeft ons ruim baan in zijn kersverse werk. Vanaf het begin deelt God zijn leven met ons!

Verwerking 3. Wat betekent het voor jou dat je geschapen bent naar Gods beeld? 4. Schrijf voor jezelf op wat je het meest aanspreekt of raakt in het bovenstaande. Deel dit met elkaar.

Godsbeelden en naar Gods beeld geschapen zijn De beelden die wij van God hebben, zoals we die aan het begin op een vel papier hebben geschreven, en het wonderlijke feit dat wij geschapen zijn naar Gods beeld, zijn twee heel verschillende dingen die we niet door elkaar moeten halen. Ons godsbeeld verandert zodra we meer over God leren uit de Bijbel en Hij Zich in ons leven openbaart. Het zijn geen vaststaande feiten; de beelden kleuren mee met onze kennis over Hem en met de ervaringen die we opdoen in het wandelen met Hem. Als we kijken naar God, dan zien we dat liefde de fundamentele identiteit van God is. Liefde doortrekt zijn hele wezen. Kenmerken die we al in de woorden ‘Ons’ en ‘Wij’ in Genesis 1 zien oplichten, zijn verbondenheid en relatiegerichtheid. Veel teksten uit de rest van de Bijbel kleuren dit steeds scherper in. Er is een zéér hechte band tussen Vader, Zoon en Geest, en daarin mogen we als mens delen. 1 Johannes 4:7 en 16

‘Geliefden, laten wij elkaar liefhebben want de liefde is uit God; en ieder die lief-

Schitterende beelden

[ 13 ] O v e r

identiteit


heeft, is uit God geboren en kent God.’ ‘En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.’ Mattheüs 22:37-39

Dat het bij God allemaal om liefde draait wordt ook duidelijk als een wetgeleerde vraagt wat het grote gebod is in de wet. ‘Jezus zei tegen hem: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”’ Er is veel te zeggen over wat het betekent om naar Gods beeld geschapen te zijn. De grondtoon is liefde. Laat liefde de boventoon voeren in al je relaties, in alles wat je doet.

Verwerking 5. Deel met elkaar in hoeverre deze studie je een ander zicht op God geeft. Wat is nieuw, wat wordt opgefrist of met welk beeld wil je afrekenen?

Schitterende beelden

[ 14 ] O v e r

identiteit


Notities

Schitterende beelden

[ 15 ] O v e r

identiteit

Schitterende beelden - Kringserie  

Bijbelstudieboekje over identiteit, uit de Kringserie.