Page 1

inhoud 10 12 14 18 21 22 22 24 26 28 30 32 34 34 37 40 41 42 45 48 50

Inleiding Waarom een bucketlist? Jouw persoonlijke bucketlist Jouw bucketlist en God Leven als christen Jongeren aan het woord

Lynn Genuit

Tim Hoogerdijk

Jannieke Verkerk

Irene Buchsteiner

Pieter Vos

Hoe ziet jouw leven met God eruit? Jezus’ bucketlist: een interview met de Koning

Zijn leven op aarde

Zijn leven nu

Jezus’ bucketlist – zijn leven op aarde Jezus’ bucketlist – zijn leven door ons heen Gods droom voor jou Jezus volgen, wat betekent dat? Wat vind jij van Jezus? We haalden het overgebleven eten in de supermarkten op en deelden dit uit aan de straatkinderen - Johan en Astrid Vos

8


53 56 59 64 67 68

Gods grote opdracht Ontdekken hoe jij Jezus kunt volgen Aan de slag Ik voelde echt dat ik werd aangeraakt door God - Anouk van Aalst Wie inspireert jou? Ik had een goede baan, maar heb die opgegeven voor mijn droombaan, die geen salaris opleverde - Wim Verkerk

72 74 78 82 84 86 88 90 92 95 96 104 108

Jouw persoonlijke bucketlist – any change? Je droom waarmaken – samen kom je verder dan alleen! God wijst ons de weg als wij zelf geen uitkomst zien - Martina Buchsteiner Je droom waarmaken – praktische tips Terugblik op eerdere stappen met Jezus De droom van de ander – wat kun jij doen? Plan van aanpak Online delen en ontdekken Het eeuwige leven – wat laat je achter, wat neem je mee? Bijlagen

Aan de slag – plannen die je nu gaat uitwerken

Aan de slag – grote plannen voor later

Dagboekpagina’s

9


Inleiding In 2007 kwam hij uit, de film The Bucket List.

blijven, laten we een tattoo zetten, springen we

Een dramatische komedie waarin Jack Nichol-

met een parachute uit een vliegtuig of zwem-

son en Morgan Freeman beiden niet lang

men we tijdens de vakantie met dolfijnen.

meer te leven hebben. Wanneer ze tot elkaar Maar stop even…

veroordeeld zijn in het ziekenhuis ontstaat er een vreemde vriendschap en helpen ze elkaar een ‘bucketlist’ op te stellen. Alles waar ze ooit

Jij bent christen, toch? Ligt jouw bucketlist

van gedroomd hebben, maar nooit gedaan,

niet al vast? Moet jij niet naar de kerk, bijbel-

moet voordat ze sterven gerealiseerd worden.

lezen, bidden, liedjes zingen, geld geven, aan

Ten koste van… alles!

activiteiten meedoen, een vriend(in) zoeken, aardig zijn, je opleiding volgen, werken aan

Door de film ontstond er een ware hype. De

je toekomst, trouwen en kinderen krijgen?

bucketlist is populair, vooral in de westerse

Vooral netjes leven, het liefst van tevoren uit-

wereld waar mogelijkheden genoeg zijn om

gestippeld. Dat wordt toch van jou verwacht?

je dromen te realiseren. We maken lijstjes, we

Een goed christen pakt het natuurlijk serieus

delen ze online en maken plannen. En als ons

aan en moet niet té ver afwijken van de ker-

lijstje niet interessant genoeg is, dan vinden we

kelijke standaard.

nog wel wat op internet. We helpen en leren

Dat kan natuurlijk jouw toekomst zijn, daar

van elkaar, steken elkaar aan. We plannen

mag je voor kiezen. Maar of dit van jou

‘tussenjaren’ om op reis te gaan en doen vrij-

verwacht wordt, dat is nog maar de vraag.

willigerswerk in het buitenland. Als we thuis-

Als Jezus een bucketlist zou hebben, hoe zou

10


Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Johannes 20:21

die er dan uitzien? Wat zou er boven aan zíjn

Wil jij dat avontuur aangaan? Dit boek staat

lijstje staan?

vol met verhalen van inspirerende mensen en geeft je tips en tricks en veel ruimte om

Het leven dat Hij met jou voor ogen heeft is

je eigen plannen op te schrijven en er stap

allesbehalve saai. Zijn droom is om met jou

voor stap mee aan de slag te gaan. Als jouw

en door jou heen de wereld op zijn kop te zet-

bucketlist en Gods dromen voor jouw leven

ten! In het groot of in het klein, dat is aan jou.

samenkomen ga je een groot avontuur tege-

Het leven met Hem is één groot avontuur.

moet!

11


Waarom een bucketlist? Een stukje geschiedenis Na de Tweede Wereldoorlog is er in de westerse

door ontwikkelingen in wetenschap en tech-

wereld ongelofelijk veel veranderd. Er moest hard

niek zorgden voor een spanningsveld. Mensen

gewerkt worden aan het opnieuw opbouwen van

konden de eenvoud van het geloof niet langer

Europa. Nederland lag in puin, totaal ontwricht.

aanvaarden; het denken en beredeneren werden

Er heerste armoede. Huizen, gebouwen en de

belangrijker dan het beleven. Daarbij kwam dat

industrie waren kapot en de infrastructuur was

de rol van de kerk in het ‘zorgen voor elkaar’

tijdens de oorlog en de bevrijding vernietigd.

steeds kleiner werd. De verzorgingsstaat was

Zo’n twintig jaar lang werd er dag en nacht ge-

geboren, waardoor de zorgfunctie verschoof en

werkt om het leven weer op te bouwen. De kerk

de kerk (en God) minder nodig was. Dit alles was

nam als bron van hoop, ontmoeting en saam-

het begin van de leegloop van de kerk en voor

horigheid een centrale plaats in in de samen-

veel mensen ook het begin van het loslaten van

leving.

een leven met God.

Dit alles veranderde in de zestiger jaren. De eerste tekenen van welvaart werden zichtbaar, scholing en ontwikkeling namen toe en mensen keken kritischer naar kerk en maatschappij. Wat in de kerk altijd als vanzelfsprekend werd aanvaard, werd nu opnieuw onder de loep genomen. De conservatieve houding van de kerk en de toenemende mogelijkheden in de maatschappij

12


Ongekende rijkdom en mogelijkheden Door de jaren heen zijn de mogelijkheden groter

Daarnaast is er tijd. Waar vroeger geen vakantie

en groter geworden. De welvaart is toegenomen,

bestond is die tijd van ontspanning nu vanzelf-

de luchtvaart is nu toegankelijk voor de gewone

sprekend in onze samenleving. Ook de week-

man en wordt ook steeds goedkoper. De wereld

enden worden steeds langer, doordat het aantal

is hoe langer hoe kleiner geworden en iedereen

uren dat we willen werken vermindert. De kijk

die in vrijheid leeft kan nu gaan en staan waar hij

op het leven en op werk is veranderd. Genieten

wil. Over het algemeen speelt geld geen rol meer;

en gelukkig zijn is de maatstaf geworden. In onze

er is meer dan voldoende en anders zijn er moge-

samenleving heeft iedereen de mogelijkheid om

lijkheden genoeg om te lenen of te crowdfunden.

zijn dromen waar te maken.

13


Jouw persoonlijke bucketlist Een bucketlist is vaak opgebouwd uit diverse thema’s of onderwerpen. Stel aan de hand van de volgende thema’s je eigen bucketlist samen.

pa s p o o r t

Reizen

bestemming:

Schrijf hiernaast op welke landen je absoluut gezien wilt hebben.

14


Try before you die

Prestaties Wat zijn de doelen die je wilt bereiken – op welk vlak dan ook?

Uitdaging Je vindt het doodeng, je durft het eigenlijk niet, maar moet het toch minimaal één keer in je leven gedaan hebben.

15


Goede voornemens Wat zijn je goede voornemens voor het komende jaar?

agenda

Goed doen Wat is je passie? Waar wil jij iets aan veranderen?

16


Levensdromen Welke dromen heb je voor je leven? Dit is een creatieve samenvatting van de vorige drie pagina’s. Knip, plak, teken, kleur of schrijf hier de top 5 dromen voor je leven.

17


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.