Page 1

GYMNASTIK o

I Horne I 100 hr o

I


Indledning Ved generalforsamlingen i Horne Gymnastikforening i november 1998 blev den nye bestyrelse enig om at undersøge, hvornår foreningen havde 100 års jubilæum. Grunden hertil var at flere omkringliggende foreninger har haft 100 års jubilæum og vi kunne ikke forestille os, at man havde været bagud i Horne. Det viste sig at holde stik. Der har formentlig været dyrket gymnastik (legemsøvelser) i mindst 110 år i Horne. Så vidt vi har kunnet læse og har fået fortalt, har der aldrig været aftroldt jubilæum i HGF, derfor mener vi i bestyrelsen, at så skal et 100 års jubilæum fejres med maner.

Valget på netop sæson 199912000 som jubilæumssæson, er at den første medlemsliste (se her i skriftet) er fra november 1899.

Vi ved godt at gymnastikken eller nærrnere sagt legemsøvelserne, som de blev kaldt tidligere, blev lavet i Skytteforeningens regi, men da vi ikke kan komme tættere på stiftelsesåret, så er det altså 1999/2000, der er jubilæumsåret.

Vi i bestyrelsen synes, at det er en spændende opgave at løse og håber, at alle både unge og gamle gymnaster og i øvrigt sognets borgere frr glæde af de arrangementer vi afholder. jubilæumssæsonen har vi knap 200 medlemmer. Fordelt på 11 hold. Den yngste er lYz år og den ældste 96 år (pensionistholdet), så man kan være med, lige fra man kan gå og op gennem hele livet.

I

Vi har valgt at lave flere arrangementer i løbet af sæsonen. Det første er løbet af stablen i oktober 1999. Det var foredraget med Gunnar B. Hansen tidligere forstander på gymnastikhøjskolen i ollerup, som Familie og Samfund havde arrangeret i samarbejde med os. Godt 60 mennesker havde fundet vej til gymnastiksalen - fortrinsvis den ældre generation, men der var også elever fra Gunnar B. Hansens tid som forstander. Det var et fremragende godt foredrag med stof til eftertanke. Vores traditionelle opvisning har vi flyttet til fredag den 24. marts 2000. Vi har inviteret elevholdet fra Brejninggård Efterskole som gæstehold. På holdet er 5 unge fra Horne sogn, som alle har været aktive gymnaster i 2


Horne Gymnastikforening og 3 af dem endda som ledere. Vi glæder os meget til at præsentere holdet, som'tæller 110 unge mennesker i alderen

t4-r7 tu. Lørdag den 25. marts 2000 holder vi reception om formiddagen fra kl. 10-12, hvor vi byder på kaffe og rundstykker i hallens mødelokale til alle, der har tid og lyst. Samtidig vil der være udstilling af fotos, protokoller og gamle dragter fra de sidste 100 år. Om aftenen er der jubilæumsfest ligere borgere.

for alle Horne sogns nuværende og tid-

vi

så af den 17. juni med opvisning i Horne Hallen af både eliteholdene og bisseholdet fra Gymnastikhøjskolen i ollerup. Her vil der helt sikkert være gymnaster, der har været meget aktive i Horne Gymnastikforening. Jubilæumssæsonen slutter

En stor TAK til Ilorne Støtteforening, som økonomisk har giort det muligt at udgive dette fine jubilæurnsskrift. Vi håber, at alle - unge som ældre - vil fil stor glæde af at læse det. Lene Jensen, formand

Forsidebilledet

Gymnaster fra Horne Gymnastikforening Vinteren 1899. Forreste række fra venstre'. Peder Rasmussen - Niels Høj Hansen - Kristian peder Jensen - ukendt Jens Damgaard - de to i mørkt tøj er Thomsen og Bernt Frederiksen Hans Dejgaard Kristensen - Jens Jensen - Marius Jensen - Søren Andersen Sørensen.

Øverste række fra venstre: I mørkt tøj er det Simonsen - Jeppe Pedersen -

Søren

gen Rasmussen - Peder Nissen - Kristian Schmidt.

N.

Sørensen

- Jør-


Program for jubilæumssæsonen Fredag den24. marts 2000 kl. 19.00

Jubilæumsopvisning i Horne-hallen med Brejninggård Efterskoles Elevhold som gæstehold.

Lørdagden 25. marts 2000 kl. l0-12

Uformel reception i Horne-hallens mødelokale for alle, der har tid og lyst.

Udstilling af fotos, protokoller,

gamle dragter m.m. kan ses i.f.m. arrangementer i denne weekend.

Lørdag den 25. marts 2000 kl. l9 - 01.30

Stor Jubilæumsfest i Horne-hallen med orkesteret Dance Band.

Lørdag den 17. juni 2000 kl. 19.30

Opvisning af eliteholdene og bisseholdet fra gymnastikhøjskolen i Ollerup i Horne-hallen

Den flotte tegning har l6-årige Ditte Nielsen, Bjerremosevej 9, i anledning afjubilæet tegnet til de T-shirts, som flere af holdene har på til opvisningerne. Tak til Ditte, fordi du påtog dig opgaven.


Program for jubilæumsopvisning fredag den24l3-2000 kl. 19.00 i Horne Hallen kl.

19.00

Fælles indmarch

Lopperne

Henriette Nielsen, Signe Dam Sørensen, Maria Oettinger og Julie Langvad

Forældre/barn

Anita Hansen og Dorthe Bejder

piger/ piger

Sprælske små

Krudtuglerne/ små drenge

Eva Jessen, Lene Jensen, Trine Gram og Jeanett Hansen Henriette Nielsen, Jakob Sørensen, Frank Larsen, Ralf Hansen og Susanne Ditlevsen

lVlotionsdamer

Tistrup

Ida Møller

Team Tarzanl store drenge

Søren Overgaard, Jacob Oettinger Thue Ladefoged og Rainer Holm

Store

piger

Gymnastik fra tidligere tider Teenager

piger

Knæjt og tøser/ Teenager spring Spændstige

mænd

Anita Aagaard og Mette Ditlevsen

Anna Uhre Schmidt

Marie Kristiansen og Lillian Ladefoged Søren Overgaard og Jacob Oettinger

Niels Christian Nielsen

Brejninggård Efterskoles elevhold Tanja Andersen og Johannes Juelsgaard


Af

medlemslisten fremgår, at foreningen har haft 24 medlemmer, fordelt ph 12 over og 12 under 14 åtr. Kontingentet har været 1,50 kr. for medlemmer over 14 år og 1,00 kr. for medlemmer under.


Ho rne Gymnastikfo rening. Desværre er ingen af de gamle protokoller fra Horne Gymnastikforening bevaret. .lf,ldste protokol er en medlemsprotokot 1943. Horne Gymnastikforenings ældste historie må derfor baseres på referater i Ribe Amts Tidende fra amtsfester og hovedkredsopvisninger, samt hvad ældre medlemmer har fortalt.

Historie: Skytternes og gymnasternes historie er fælles. Især efter krigen i 1864, hvor Danmark mistede sønderjylland, kom der gang i Skytteforeningerne. Der lå ægte forsvarsvilje og fædrelandskærlighed bag. Det var en styrkelse af forsvaret, hvis landets befolkning var øvet i ritrelskydning. Mange unge mænd her fra egnen var faldet i krigene 1848-50 og 1864. Heraf to unge mænd fra Horne.

Irorne Skytteforening blev stiftet i 1867, og har været blandt de første i Ribe Amt. I avisreferaterne fra Ribe Amts årlige skyttefester, kan vi se, at skytterne fra Horne har klaret sig godt og hentet præmier. Gymnastikken kommer med.

I

halvfierdserne fik gymnastikken en naturlig plads ved siden af skydningen. Gymnastikken bestod mest af træning i militære færdigheder, eksercits samt spring. Spring i, hvem der kunne springe længst og højest, blandt andet over rrbuk" og "hest". Gymnastikken kaldtes den danske gymnastik. ved Skytternes årsfest i varde i 1875 var der præsentation af gymnastik.

DansVsvensk gymnastik. ved årsfesten i 1886 talte amtsskytteforeningens formand, højskoleforstander La Cour, Askov varmt for indførelsen af den svenske gymnastik, udformet af gymnastikpædagogen P.H.Ling, i stedet for den nu brugte danske" Lings' gymnastik lagde vægl på øvelser, så alle kroppens muskler blev trænet og udviklet. Diskussionen blandt tilhængerne af de to gymnastikformer blev hård. I 1889 sender Ribe Amts Skytteforening de første unge mænd på delingsførerkursus (lederuddannelse), i både dansk og svensk gymnastik.


3",n

//'rt

@

%**fu*'4-* lay.h .1 n ** ,h:4-l / €7^J-.a'**.z*,ft,/,*t'.åi, .

t,

.fu21,/tt

"

--244

o-:V,"rQryy''r,-.7*,*'/ *f,/:æ.2

4"ZZY."n*Z:r Regnskab for Horne Gymnastikforening l. november Indtægt

1899 - 1. november 1900.

:

Overskud fra forrige års regnskab

Indkomne medlemsbidrag i alt Modtaget af kommunen for brug af gymnastikredskaber til skolebømene Indtægt ved glrmnastikfesten Samlede indtægter Samlede

udgifter

9,50 kr. 30,00 kI. 20,00 kr. 55.251<r.

114,75 kr. 103.60 kr. I I ,1 5kr.

Altså en kassebeholdning på I l,l5 kr. Det bemærkes, at der ikke er betalt lejepenge for brug af salen ved glnnnastikopvisningen og tillige mangles der også opgørelse over en bekendtgørelse i Ribe Amts Tidende angående generalforsamlingen. Udgifter: Pr. kontant et sæt skrivetøj 6,25tu. To gamle madrasser reparerede 14,00 kr. Købt en ny madras 30,00 kr. Skrivebord 22,00kr. Sølvplade

1,25

Til musikeme For spisning for lærer Lauridsen og musikeme Små udgifter

(bånd,lys m.m.)

En bekendtgørelse i Ribe Amts Tidende

kr.

24,00 kI. 3,00 kr. 1,00 kr.

2.10 kr. 103,60 kr.


Den svenske gymnastik gik sin sejrsgang. Især gennem folkehøjskolerne, som de unge fra landet i stigende grad tog på, blev gymnastikken udbredt.

Gymnastikkens start i Horne. Horne Skytteforening har været meget aktiv med mange dygtige skytter i 1870'erne og 1880'erne. Vi må formode, at skytterne også har dyrket gymnastik. Men ifølge referaterne i Ribe Amts Tidende fra Ribe Amts Skytteforenings amtsfester, har der ikke deltaget gymnaster fra Horne.

I

1890 er der 27 g5rmnastikkere i Horne.

I 1890 findes det første vidnesbyrd om gymnastik i Horne, idet der i en gammel protokol fra skytteforeningen omtales "Indkommet ved bidrag fra27 gymnastikere å 50 øre for hver 13,50 kr." Derefter er der et spring frem til 1899, hvor et hold gymnaster i flotte opvisningsdragter har stillet op til fotograf€ring. Samme år har gymnastikkerne fra Horne og Outrup været indbudt til gymnastikopvisning i Tistrup. Gymnastiktræningen har foregået i laden hos Bennet Nielsen, Transbøl (Transbølvej 3). Horne Gymnastikforenin g. Fra foreningsåret l. november 1899 - 1. november 1900 findes et hæfte med medlemsliste samt et regnskab for Horne Gymnastikforening.

Af medlemslisten fremgår, at foreningen har haft 24 medlemmer, fordelt pil 12 over og 12 under 14 år. Kontingentet har været r,50 kr. for medlemmer over 14 år og 1,00 kr. for medlemmer under.

Foreningen er dog stiftet tidligere. Det fremgår af regnskabet under indtægt, hvor første post er: "overskud fra fonige års regnskab kr. 9,50", samt under udgift, hvor en af posterne er "To gamle madrasser repareret kr. 14,00". Foreningen har ligeledes: "Modtaget af kommunen for brug af gymnastikredskaberne kr. 20,00". Gymnastikken er foregået i Bjerremose forsamlingshus (Ølgodvej 84).


$umr 6untnnlliltfuuninr

of$otber fn aarlige Dpnilnlnc. Slrbag n. 10. Illort6 R[.6Yr, buorlil 0nlluer $rr tJlo' gong, mob cr gioe 26 Øtt ueb $nbgcnqrn. €[ter Dprlånlirgtn i]cellelfplenlr0 0g OanB, lun ior 6gnrncfttlterne 0g be $nblrulrne,

tBcflgrclfcn,

Samme år finder vi i Ribe Amts Tidende en annonce for Horne Gymnastikforenings årlige gymnastikopvisning. Efter opvisningen har der været fællesspisning, underholdning og dans for gymnasterne og de indbudte. Både træning og opvisning foregik i Bjerremose Forsamlingshus.

Marie Sørensen, der er fødti Asp 1886, har fortalt, at da hun gik i skole, gik lærer og eleverne fra Bounum og Horne Skole til gymnastik i Bjerremose Forsamlingshus. Hun har ligeledes fortalt, at skulle der afholdes bal, skulle der søges om det, og så måtte kun sognets beboere deltage, 1909/10 blev der bygget en sal til Aftroldshjemmet i Horne (Horne Kro), og så blev gymnastikken flyttet dertil.

I

Gymnastik for unge piger. Hvornår pigerne er begyndt at lave gymnastik vides ikke præcis, men det er tidligt i begyndelsen af 1900-tallet. I l9O2 har to foreninger annonceret med opvisning af kvindelige gymnaster. Aal sogn og Lunde. Fra 1904 findes et gymnastikbillede med både piger og karle fra Horne. Dette år har åbenbart været det helt store gennembrud for kvindegymnastikken, idet hele 8 foreninger her på egnen annoncerer med opvisning af kvindelig gymnaster. Ved Ribe Amts Skytteforeningens årsfest i 1909 præsenteres 2 kvindelige gymnastikhold med henholdsvis 20 og 19 deltagere. Begge hold var fra Horne i 2. hovedkreds. De første pigehold blev ledet at mandlige gymnastikledere. Først i 1909 blev den første kvinde sendt på delingsførerkursus gennem Ribe Anrts Skytteforening; 10


Gymnaster fra Horne Gymnastikforening Årgang 1904. De første kvindelige gymnaster iklædt flotte matros kjoler.

Forreste række fra venstre: Mette Nielsen - Else Marie Thomsen - Stinne Knudsen - Katrine Hedegaard - Maren Dejgaard - Sine Hansen - Ane ? - Johanne Jensen. Anden række fra venstre: Jeppe Sørensen - ukendt - Nielsine Uhre - Katrine Uhre - Asta ? - Dorthe Iversen - Inger Sørensen - Kathrine Transbøl - Bodil ? - Kirsten M. Pallesen.

Tredje række fra venstre: ? Simonsen - Niels B. Hansen - Kr. J. Kristensen - Marthinus Schmidt Lærer Graversen - Christian Schmidt - Peder L. Kristensen - Hans Dejgaard - Jens Kausgaard - Henrik Pedersen. Fjerde række fra venstre: Søren Sørensen - ukendt - Marinus Kristensen - Peder Jepsen-Peder Lauridsen - ukendt - Søren A. Sørensen - K.P. Jensen - Kristian Thomsen Jørgen Rasmussen. 11


Gymnastik anno 1911. Bagerste række fra venstre: ? - Anders Pedersen, Bjerremose

- Hans Jepsen, Lervad - Chr. Vadgaard, Bounum - Vilhelm Frahm, Linding Mølle - Johs. Pallesen, Hornelund Anders Øster gaar d, Hornelund. Tredje række fra venstre: I mørkt tøj Chr. Jørgen Kristensen, Bounum - Hans Dejgaard, Dejgaard Anders HorsbøI, Lervad - Peder Thomsen Damgaard, Lervad - Søren Pedersen, Asp - ? - Søren Damgaard, Bjerremose - Peder Mathiesen Hans Brørup, Hindsig - ? - Bakkesen, Horne - Chr. Bakkesen, Horne - i nrørkt tøj Kr. Peder Jensen, Sækbæk. Anden række fra venstre: Johan Hansen, Gunderup - Frederik HorsbøI, Lervad - Chr. Hindsig, Lervad - Bertel Paagaard, Bjalderup - Søren Linding, Rotbøl - Carl Schmidt, Bjerremose - Anton Christensen, Yderik - Birger Sørensen, Fruerlund. Forreste række fra venstre: Simon Frahm, Linding Mølle - Peder Barslund, Asp - Andreas Nissen, Gunderup - Chr. (Dor) Pedersen, Transbøl - Hans Damgaard, Bjerremose - Peder Pedersen, Bjerremose - Andreas Larsen, RotbøI. Fanen er Boldklubbens fane, som havde en fodbold i midten. 12


I l9l0 deltog Hornes karle i en stor gymnastikkonkurence i Varde. Der deltog mange hold, men Horne vandt med glans, har Carl Schmidt fortalt.

Det første landsstævne i gymnastik blev holdt i Odense allerede i 1894. I l90l deltager Ribe Amt med et hold på 60 ved landsstævnet i København.

Ilovedkredsene oprettes. I 1905 besluttede Ribe Amts Skytteforening at dele amtet i 4 hovedkredse. Horne blev en del af 2. Hovedkreds, som bestod af Øster Horne Herred og Vardeområdet.

Aktive unge rymnaster. Der har virkelig været grøde blandt de unge i Horne i disse år. Det var således gymnaster fra Horne Gymnastikforening, som i 1903 stiftede Horne Boldklub, nu Horne Idrætsforening. Gymnasterne kunne ikte å deres lyster til aktivitet om sommeren styret gennem gymnastikforenin-

I

gen. 1910 stiftedes Horne Ungdomsforening, som allerede det første år havde 120 medlemmer. Blandt foreningens første delingsførere er nævnt Chr. Jørgen Kristensen fra Bounum samt Jørgen Rasmussen fra Moesgård, boldklubbens første formand. Men et navn nævnes dog igen og igen, Kr. Peder Jensen. Han

var en dygtig gymnast og

i

mange år gymnastikleder og formand for

Horne Gymnastikforening.

Kr. Peder Jensen. Kristian Peder Jensen var en dygtig sportsmand og foregangsmand blandt de unge. Han var født i Fruerlund i 1885. Kristian Peder Jensen var skytte, gymnast og fodboldspiller. Han var mangeårig formand for Horne Slqrtteforening, gymnastikleder og mangeårig formand for Horne Gymnastikforening. Han var med ved stiftelsen af Horne Boldklub, hvis formand han senere blev, samt med ved stiftelsen af Horne Ungdomsforening, hvor han også var med i den første bestyrelse. 13


Til Olympiaden i Stockholm i

1912.

Det sportslige højdepunkt kom i 1912, da Kristian Peder Jensen blev udtaget til det danske gymnastikhold til olympiaden i Stockholm Efter udtagelsen blev der trænet hårdt. Der blev givet opvisninger rundt om i landet, men selv om det gav ret gode indtægter, blev det en økonomisk hård belastning for gymnasterne, men de blev store oplevelser rigere.

De mandlige deltagere var i mørkt jakkesæt og både damer og herrer bar hvide studenterhuer med røde band. Til opvisningen havde herrerne lange hvide dragter. Kristian Peder Jensen, i daglig tale K.P., blev gift med Mary. Efter 7 år som bestyrer par på Horne Aftroldshjem, købte de i l92l Sækbæk Kro, som de drev gennem 42 år. Kristian Peder Jensen vedblev at være sportsmand, og i en alder kunne han stadig slå kraftspring.

af

70 år

Lederuddannelsen.

I

begyndelsen var det især på Askov og Vallekilde højskoler at lederuddannelsen foregik. Senere kom blandt andet Ryslinge til. Lederuddannelsen foregik som månedskursus, og de elever som åndtes egnede fik ved afgangen et bevis, på at de kunne forestå ledelsen i skydning eller gymnastik. Senere blev der oprettet delingsføreruddannelser på flere højskoler, således at de der måtte ønske det, kunne få en særlig uddannelse som delingsfører i de 5 måneder, som skoletiden varede.

Men så skete der noget som fik betydning for gymnastikken helt frem til vor tid. Niels Bukhs oprettelse af gymnastikhøjskolen i Ollerup i 1920 betød en nydannelse for gymnastikken. Ved at skolen antog navnet gymnastikhøjskole, markerede den fra starten sin særstilling. Sammen med Jørgine Abildgaard og Anna Krogh's åbning af kvindegymnastikhøjskolen i Snoghøj i 1925, kom de to gymnastikhøj- skoler til atpræge gymnastikken mange år frem. 14


Gymnastikholdene i Horne Gymnastikforening Årgang 1918. Pigerne i buksesyede nederdele. Forreste række fra venstre: Marie Lauridsen - Marie Madsen - Dorthe Carstensen - Maren Pedersen Astrid Sørensen - Kirstine Jensen - Andrea Jensen. Anden række fra venstre: Anna Jepsen - Marie Bench - Kirstine Østergaard - Povlline Jessen - Agnethe Rasmussen - Dagny Pedersen - Anna Hansen. Tredje række fra venstre: Kirstine Madsen - Signe Larsen - Johanne Jørgensen - Margrethe Kristensen - Alvira Madsen - Mette Larsen - Inger Kristensen - Martha Madsen - Jensine Madsen - Marie Pallesen - Karen Østergaard - Kathrine Transbøl - Karoline Jensen. fierde række fra venstre: Søren Linding - Bertram Sørensen - Kristian Sørensen - Jens Horsbøl Kristian Pedersen - Niels Nielsen - Peder Hansen. Bagerste række fra venstre: Kristian Nygaard - Lars Madsen - Ricard Mølby - Kristian Pallesen Peder Pedersen - Johannes Krogh - Ejnar Rasmussen - Niels Damgaard Lars Pallesen - Jørgen Pedersen - Anders Pallesen. 15


Senere kom bl.a. gymnastikhøjskolerne i Viborg og Gerlev, Den Jyske Idrætsskole i Vejle samt Idrætshøjskolen i Sønderborg til.

Helt fra starten var mange unge gymnaster fra Horne på Ollerup Gymnastikhøjskole. Hvad det betød, kan læses i det følgende:

3 førstepladser

til gymnasterne fra Hornei

1923

ogt924.

På Horne Gymnastikforenings gamle fane, som nu opbevares kivet, er der tre åneplader hvorpå der står:

i

sognear-

1. Gymnastik 2. Hovedkreds 15-4 1923. 1. Kvind gymnastikhold 2. Hovedkreds 15-4 1923. 1. 2. Hovedkreds gymnastik Varde 6-4 24. Fanepladerne er vundet ved 2. Hovedkreds'gymnastikkonkurrence holdsvis Tistrup og Varde i 1923 og 1924.

i

hen-

Karoline og Chr. Pallesen, Orten var begge med som aktive gymnaster på Horneholdene, og de husker tydeligt Hornes store dag i Tistrup den 15. Api.l 1923, hvor pigerne og karlene blev nr. I i konkurrencen, og tllføjer Karoline: "Sikken et stykke, der var i avisen dagen efter."

fiumnaslllt0[lll$[ln0enlll$lrulfiililr. Horneholdene selrede med 6lans. Ribe Amts Skytte- og Gymna-

det har øvet Gymnastik, klarede

stikforenin{s ?Åen Hovedkreds

det. sig smukl fra sine Opgaver, Senere fortsattes med andre

holdt i Gaar Gymnastikopvisning pan Tisktrp Afholdshotel. Opvisningen b€gyndte Kl. 10 om Formiddalen. Paa dette Tids-

Hotd. Ialt deltog 1! Hold, nemlig de mandlige Hold lra Vard,e, Øse, Faaborg, Thorstrup, Horne og Skovlund og de kvindelige Hold

punkt var der kun enkelte Tilskuere. Det var det mandlige fra Thorstrup, Varde, Faaborg, Horne og Øse, Opvisning for den tomme Sal, Dommerne var Lærer Rasrnus Men saa var der til Gengæld Be- V i n d fra Esbierg og Fru l^arxlsvægelsesfrihed og Plada til at vi- tinfsmand D e g n b ol, Lem, hense, hvad Holdet formaaede. I Be- holdsvis for Herre- og Darneholtraftninf af den kor{e Tid, Hol' dene,

Hold fra Varde, der maatte give

16


'Vi skal ikke dvæle ved de enkelte Holds Præstationer. De var meEet forskellige ogsaa set med

som efter Naturens Love, Det var klart for de allerfleste,

en ikke-sagkyndiEs Øie.

Spidsen,

Der

var

Repræsentantet lor

den kendte gamle

Gymnastik,

hvor den størst mulige Kraltudfoldelse synes at være HoveÅa(en Hos nogle var det Armkræflerne, der van det mest iøinefaldende, hos andre Hold var der lagt mere an paa at udvikle Benmusklerne, Atter an&e havde en forbløffende Smidighed og H,erredømme over Legemets lorskellige Dele. Men der var ollsaa Repræsentanter for den nye Gymnastik, hvis fornemste Udøver er Niels B u k h, Det er særtig det kvinde-

lige Hornehold, vi tænker paa, Det var en stik Modsætning til de øvrige Hold. Dette Hold var et a[ de sidste, der kom [or, og paa dette Tidspunht var Salen stuvende fuldi al Tilskuere. Da Holdet matschered,e ind i Salen som cn Stormvind og'begyndte Øvelserne i et lltempo, hvis Mage ikke er set, tof det hele Tilskuerskaren med Storm. Det var klart

lor enhver,

at

Bukhs Gymnastik var noget helt

nyt, {anske forskelligt fra det sædvanli{e, Der var Skønhed og Plastik over de unge Dåmers Øvelser, som kun kunde oplive, oE som alle maatte beundre. Og der var, som allerede nævnt, bn Eksprestoglart ovgr Fremvisningen, som, hvis Gymnasterne havde været omkring de 50 Aar, havde faaet Halvdelen til at styrte af

Hierteslag. M.en her var intet synligt Brist paa noget Pigehiette, selv om de vel nok alle slog dobbelt saa manEe Slag i Mi'nuttet

a[ dette

vilde

komme i

of dette skete

ogsaa. Og

Hold

ligeledes kom Horneholdet blandt

Mænd ind som Nr. t. Disse to Hold vandt derved de to udsatte Faneplader.

Resultatet al Dagene Anctren6clser oplæctes al Dornmerne ved det lætles Kaffebord bcn paa Aftenen, of det ser saaledeeud:

(Det lørste Tal er Ke.rå.kteren n^este Tal er An-

lor Øvelse, det

talskarakteoen, o! det skiste Tal den samtede Karakter).

De mandlige.Holdr Horne 20,90 5,96 26,86 Skovlund 2f.,10 5,!tB 26,08 Thorstrup 19,35 5,99 25,34 Varde 19,35 5,25 24æ Øee 18,90 5,61 24,51 Faabor{ 18,20 5,94 24,14 Dek"indeligeHold: 18,50 6,56 18,25 5,U.

Horne Faaborg

17,30 5,96

Øse

r7.80 4.85

Varde

25,06 23,89 23,26

72.6s

Thorstrup 16,85 5,39 7224 'Dommerne fremsatte en udfør-

lig Kritik af de enhelte Hold. De blev giort nøie bekendt npd alle de mange Fåil, som de kritiske Domrnere havde opdafet under Opvisningerne, oS til enkelte al

Holdene laldt der io ogsaa adskillig Ros

af.

Dette gialdt ikke

mindst de to Hold, åq korn i Spidsen. Disse to Hold, udtalte Dommerne. havde ydet nofet al den bedste Gymnastik, der i langeJider havde været set blandt Lai &bygymnaster, Fø.rst lan6t uil paa Natten slttttede den anstrengende Dag,

omo, 17


Antalskarakteren er antal gymnaster i forhold til indbyggertallet i sognet. Pigerne havde vinterne l92l/22 og 1922123 Margrethe Christensen, Hindsig, også kaldet "Lille Grethe", som leder. Hun havde lederud- dannelse fra Ollerup Gymnastikhøjskole, og fik således stor succes med Bukhs gymnastik.

Karoline Pallesen fortæller, at der bl.a. i pigernes program indgik en forlæns opsving på bommen, hvor de sad og lavede øvelser. Når pigerne kom ind "som en stormvind" skyldtes det, at Lars Pallesen, der var fanebærer, havde været på Ollerup vinteren før, hvor han havde lært fart og tempo. Karlene blev ledet af Niels Damgaard, som også havde været på Ollerup Gymnastikhøjskole vinteren l92l 122.

Om gymnastikkonkurrencen den 6. api.l1924 står der følgende i Vestjyllands Folkeblad: 2. Hovedkreds under Ribe Amts Skytte- og Gymnastikforeninger afholdt i går sin årlige konkurrence i Arnbjerghallen Varde. Dommerne var fru Degnboel og Johs. Brydegaard.

i

(Det første tal er samlet point, antalskarakleren, og det tredje karakteren for gymnastik.) Herregymnastik:

l. Horne 2, Ansager 3. Varde 4, Skovlund

Damegymnastik:

1.

Varde

2. Thostrup 3. Ansager

4. Øse 5.

Horne

72,1 65,9 65,6 64,8

17,3 14,9 15,8 12,9

72,4 69,0 59,9 56,7 65,3

23,9 20,8 17,3 16,4 11,3

Horne karlene blev dette år ledet af Lars Pallesen. 18

54,8 51,0 49,8

51,9

48,5 48,2

42,6 40,3

45,0


Om pigernes 5. plads fortæller Karoline Pallesen:

Margrethe Christensen var rejst fra Horne, og blev senere i mange år køkkenleder hos Bukh på Ollerup Gymnastikhøjskole. Pigeholdet blev ledet af Kathrine Transbøl (smed), som var lærerinde på Roskilde Højskole om sornmeren og i Horne om vinteren. Kathrine Transbøl var en dygtig gymnastikleder, som tidligere havde ledet pigerne i Horne, men desværre for hende var Bukhs gymnastik kommet på mode, og holdet smuldrede langsomt. Kun de mest trofaste holdt ved. Karoline fortæller videre, at holdet ved opvisningen i Varde bl.a. havde en meget yndig sangleg. Kigger vi på pointene, ser vi da også, at mens Horne fik tredjehøjeste point for gymnastikken, ligger antalskarakteren helt i bund.

Gymnastik amtsstævne i Esbjerg foråret 1928. Forhenværende gårdejer, nu afcløde Chr. Pallesen og hans hustru Karoline, Orten har fortalt følgende:

"I tyverne havde Horne det bedste karlehold i gymnastik her på egnen. Dette skyldtes først og fremmest, at flere gymnaster fra Horne havde været på gymnastikhøjskole i Ollerup hos Niels Bukh, og derfor var først med den nye gymnastik.

Karlene har åbenbart også selv været meget bevidste om de gymnastiske færdigheder, for til et amtsstævne i tennishallen i Esbjerg foråret 1928 ville de ikke deltage på hovedkredsholdet, men valgte selv at tage til Esbjerg for at lave opvisning. Ikke færre end 14 Horne-karle kunne lave flik-flak, men da den fortende var lederen Lars Pallesen, nu Tistrup, havde de, for at få alle 14 flik-flakkere på gulvet, filet Kr. Peder Jensen med som leder, skønt han ikke havde lavet gymnastik i flere år. Pigehovedkredsholdet blev ledet af Dinne Sørensen, Olling. Som noget nyt var der ved stævnet fælles indmarch af piger og karle". 19


{*reW:et:i1tø;!


Jå :igE

E 5 6? c)c trO

F3

€E E.g Fr :s .gg A> 5S H"; o.

A*

q

BE

, Eå SE g: ;€ Eå €€ ås .$:, qS g; EE b i? Es C\-.

'.5

tF

F

tE

Ecc

€E

!U

:e Efi '?

gf åF å+e gE dgg åå €å gå' :E ;i EE + €åt å5 EE :E s€s F,8" ssF Es $:t + IEE Eee =?u '-E> *E *** fE *E ;åå *.Ås E:€ ;€ sEs EHi Fts .Eå-E + €cs sEr i€s E€E E E ;s$ :qt niH +1t å eg SE?å .Å$:'EsE €å;PR"i? E€E q*J gÅ9*5S; gfå:,.tr! g\ ..=^i

E Lq)C

li()n

å $qådå€ålååråTå$€€å F

åIså$gåf$ååE$åfi*åååt 21


De danske gymnastikforeninger dannes. Gennem årene havde der været mange gnidninger mellem skytterne og gymnasterne. l9l9 ændres navnet fra De Danske Skytteforeninger til De Danske Slqrtte og Gymnastikforeninger, ligesom der vedtoges nye vedtæger. Dette kunne dog ikke hindre bruddet i 1929.

I

Ca. halvdelen af gymnastikforeningerne valgte at indmelde sig i den nystiftede hovedorganisation De Danske Gymnastikforeninger, D.D. G. Mens resten valgte at blive i De Danske Skytte og Gymnastikforeninger, der samtidig tog navneforandring til De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger, D.D. S.G.og I.

I

Ribe Amt valgte dog hovedparten at indmelde sig i den nye forening D.D.G. Amtsmæssig blev oprettet Ribe Amts Gymnastikforening. De ældre i sognet husker endnu afstemningen blandt gymnasterne om det fremtidige tilhørsforhold.

Jensine Madsen. Jensine Madsen, som i 42 år, fra 1927-L968, sad ved klaveret når

pigerne havde gymnastik.

Hun var en ener, når det gialdt gymnastikmusik. For gymnastiklederne var det et privilegium at have en pianist som Jensine. Hun skulle blot se gymnastikøvelserne, så fandt hun selv musikken. Ved amtsfesterne spillede hun for flere hovedkredshold. Var der et hold, som ikke havde musik til gymnastikken, klimptede hun alligevel med på klaveret. Hun kendte alle øvelserne. 22


Kjærgaard Madsens Orkester. Helt tilbage fra 1920-erne til sammenslutningen af Horne Gymnastikforening og Horne Ungdomsforening 1967, har Kjærgaard Madsens Orkester fra Horne spillet til alle vinterens faste arrangementer i Gymnastikforeningen. Det må siges at være imponerende. Foruden Kjærgaard Madsen bestod orkesteret af hans søster Jensine Madsen og en tredje mand. Kjærgaard Madsens Orkester var kendt for at levere meget fin musik.

Fire kammerater fra Horne mødes. Fire kammerater fra Horne mødes ved landsfesten i Ollerup i 1935, hvor de repræsenterede hvert sit amt. Fra venstre Jes Dejgaard Kristensen, Roskilde, senere gårdejer Dejgaard. Anders Sørensen, Ribe senere gårdejer i Janderup. Hans Østergaard, Haderslev, senere gårdejer i Hornelund og Kristian Sørensen, Præstø, senere idrætslærer på Ollerup.

i


sx;$iUN.:$ffi

24

t


Bå s$ å*c Y* :å e$ gg Eå €€ Fåfi å6 åy rre €i

ii

tsj

åE

;? sg si

g?: =å €å ss ås å€ å: sH€ EE Fi r.

Ti ;E EYg 6E€ Ss= pS ag a* sEc €: åt ss åtq i€ lå, så å'e EEå g€E å* åå' ååg ågg tHfr E; EH åE

.

#E F';; Ezg e5t PzZ -EpIj z, Hgi sga å+t tå+s s*i

.E=

To

*gsl*åE;E#ssliå9$å ; =t

.F se :Egå å ;Ee rp EEg Er I '= E;, Err *"Hi €gås^ åjg $g E

.. ! lr.

fi'o

$-;åEfii:EFååå sE irEEså' y0 i - N:?Å S€s $

E

EE€?* Ei å* så€;tåEåEåi,f;$ åF FEg$*gE5ÅÅs+årE;.*iE

E $tetååå5$Eågg$å*EÅeåå# 25


å '

,ryu gå 'E

å pf

å# iE Eå åå EE. r ,

62

b

I

g:ltååååi€ qE å€? rie fåå

å $ å å€s Eå: åå gI* gt Eg$ € åf ffå åff E Y* lxs å.? !å iSe

E gå #å; E{# fiåg i4s så5 rEs E €i #åå f:E

27


Besøg hos Anna

Marie Madsen også kaldet lille Mie.

I

sommeren 1999 besøgte vi lille Mie på Svaneparken i Varde, for at få en snak om hendes liv med gymnastikken. Mie er nu 88 år og vil gerne fortælle om de mange gode oplevelser,

hun har haft med gymnastik og børnegøglervogn. Mie og hendes mand Emil havde en lille ejendom på 18 tdl. ude i Rotbøl (Rotbølvej 9), som de drev med køer og grise.

Emil kørte også som mælkekusk. Mie cyklede altid, når hun skulle til Horne for at lede gymnastik. Senere solgte de ejendommen i Rotbøl og flyttede til Horne (Stadionvej 9). Mies baggrund for at lede gymnastik var et tre måneders ophold på Gymnastikhøjskolen i Ollerup i 1935 hos Niels Bukh. Hun ledede først

voksenhold og senere også børnehold. Til opvisningen i 1975 fik hun som påskønnelse en pokal for hendes store indsats og ihærdighed som leder igennem 40 år. Mie brugte altid pianist til gymnastikken og Jensine Madsen var hendes faste pianist, men hun nævner også Aage Thomsen. Hun fortæller om engang, hun havde 42 piger med til hovedkredsopvisning, som dengang foregik på Tistrup Hotel. Vi kan i hvert fald godt forestille os, at der har været lidt trangt, selv om de stod mere stille under gymnastikken dengang. Kvinderne i Rotbøl havde selv et gymnastikhold, som trænede i gymnastiksalen i Horne. Hvor mange hold Mie har ledet gennem årene vides ikke, men det er rigtig mange. Æle gymnasterne har uden tvivl haft stor glæde af at gå til gymnastik hos Mie. Vi vil gerne sige tak til Mie, som velvilligt har lånt os materiale fra den tid, hvor hun ledede gymnastik. Anette Schmidt/Lene Jensen 28


Gymnastik i Bounum skole. Herom fortæller Erling Jensen, Sækbæk: Efter at tyskerne havde beslaglagt Horne Skole og salen på Horne Kro (daværende aftrold shotel) tll lazaret, flyttede Horne Gymnastikforening sine aktiviteter til Bounum Skole. Jeg blev konfirmeret, september 1944, og blev af min gymnastik- interesserede mor nærrnest presset til at deltage i gymnastikken, skønt det var en

længere cykeltur - 7 km hver vej. Det betød dog noget, at jeg kunne følges med Lars Møller fra Stundsig, og Hans Ås, der tjente på nabogården. Han blev senere en af de mest afholdte delingsfører i Horne. De er desværre begge døde nu.

Cykelturen blev foretaget med dårlige dæk med lapper, og med mørklægningshætte på dynamolygten. En sort hætte med en åbning på I x 5 cm til lyset at skinne igennem. De allierede flyvere måtte jo ikke kunne se, hvad der rørte sig på jorden. Og når man cyklede gennem Horne by, passerede men altid to tyske soldater, der natten lang, gik deres vagtrunde, frem og tilbage gennem byen.

I Bounum Skoles gymnastiksal, var der ingen varrne, og selvfølgelig heller ikke varmt brusebad. Og når det var tilpas frostvejr, var der også minusgrader inde i salen. Således husker jeg en aften, der var centimeter tykt rimlag på væggene i salen. Man kunne samle så meget rim, at man kunne lave snebolde afdet. Jørgen Christensen, Bjalderup, var leder af gymnastikken, og Sigvald Sørensen, Dejgård, var formand, fanebærer og fløjmand. Sidstnævnte sammen med Olav Christensen, Hornelund. Et par flotte fløjmænd. Indmarchsangen "Ungdom er ikke de sløvedes sind" var helt ny for mig. Og det var gymnastik uden musik.

Med deltagelse i gymnastikken var en grundsten til alsidig foreningsarbejde lagt på mange felter. Foredrag - håndbold - atletik (idrætsmærke) sang - folkedans - revy m.v. En god "grundsten" for det der i dag, udover det idrætslige, kaldes for kreativ og social "samvær".


Laurids Pagaard fortæller træk fra gymnastikken Mn start på gymnastikken i Horne var vinteren

1935-36. Det foregik på Horne Afholdihotel. Det var ikke altid, der var varme og brusebad kunne man ikke fil. Samværet bagefter foregik nede i Hotellets stue, hvor man spillede kort. Opvisningen var også på hotellet og der var så mange tilskuere, at der næsten ikke var plads til gymnasterne. Når karlene skulle til at springe, blev der lagt en bordplade på gulvet ud i gangen, og så tog de tilløb derudefra, for springene skulle jo være flotte. Hovedkredsopvisningen foregik på Hotel Tistrup, der var pladsforholdene også trange. Når de store hold ca. 55-65 gymnaster skulle på gulvet, var man nødt til at fiir publikum til at trække sig tilbage, men sjovt var det. "grisegilde" kaldte man Efter opvisningerne havde vi afslutningsfest det. Det stammer nok fra, at pigerne havde den ordning, at hvis de forsømte en gang, skulle de af med l0 øre i sparegrisen. Til sådan en fest måtte man tage en ven med. Der var fælles kaffebord med underholdning og dans. I løbet af sådan en vinter med gymnastik, var der faste traditioner. En af dem var sammentræninger, hvor man inviterede en forening og lavede gymnastik for hinanden. Selvfølgelig var der kaffebord og dans bagefter. Det var aftener, man så frem til. En aften var vi inviteret til Outrup. Karlene var kørt foran, for det kneb pigerne at blive færdige, men da vi var færdige med gymnastikken og pigerne skulle ind, var der ingen. Bussen var kørt fast i sneen ude i Frøstrup, men de kom frem. Ved sådanne sammenkomster havde vi sommetider en fremmed leder. En vinter havde vi Mads Nielsen. Tistrup var her og den aften var de 90 piger på en gang i salen på skolen og de lavede gymnastik alle sammen.

-

Laurids har været gymnast i 65 år, og han er stadig aktiv som 78 årig, nu på de spændstige mænd Utallige er også de hold, som Laurids har stået for som leder. Selv blandede springhold har han, givet sin kunnen videre til. Afslutningsbemærkningen fra Laurids er, at det altid har været spændende, at gå til gymnastik i Horne. 30


Nogle betragtninger og gode minder fra et langt liv med gymnastik som en kær hobby, både som gymnast og leder. De første minder om gymnastikken er fra min skoletid. En dag skulle degnens tjenestepige Elsebeth tage gymnastikken for lærerinden. Den time husker jeg som noget ekstra, ligesom da vi i 1938 for første gang gik ind i den nye skolegymnastiksal. Så startede man op på voksenholdet. Det var dengang pigerne havde

fri

til at gh til gymnastik om eftermiddagen fra kl. 16-17. Der var en fantastisk tilslutning, men der var jo heller ikke andre sports-aktiviteter om vinteren. Tænk jer 63 piger give opvisning i skolens gymnastiksal, hvor der også skulle være plads til et talrigt publikum.

Vinteren 1945 var lidt speciel. Tyskerne havde beslaglagt skole og hotel, men vi tog til Bounum skole og det blev lidt af en oplevelse. Det blev en streng vinter, men intet kunne forhindre os i at komme til gymnastik. Det tog en time at gå fra Sækbæk, Gunderup og RotbøI, en times gymnastik og så en time hjem igen. Vi var 33 piger og jeg tror ikke, at vi har fået gigt af den lidt kølige gymnastiksal. Vi skiftede leder midt på vinteren. (Søster) Kirstine Hansen holdte efter 2Vz fus dygtig ledelse. Karen Petra gift Mathiasen trådte til. Hun var 6n af de første Horne-piger, der havde fået en uddannelse på Ollerup gymnastikhøjskole.

En skik vi havde, var at invitere et fremmed hold en aften og vi fik også indbydelser til at komme ud, bl.a. fra Lyne, Outrup og Vandel Ungdomsskole. Vi gav opvisning for hinanden og måske var der en erfaren leder, der gav kritik og gode råd til forsat arbejde. Så blev det efterår 1946 ogjeg fik tilbudt at komme hjem, for at lede de unge piger og jeg sagde glad, ja. 45 dygtige piger. Samtidig havde jeg skolegymnastikken for pigerne, så det tog hårdt på stemmen - "1-2-3 osv., begynd, holdt". Efter jul fik vi musik til. Her i Horne var vi heldige, da vi havde en meget dygtig pianist, Jensine Kærgård Madsen. Hun var kendt viden om og spillede til delings-førermøder. Fik man kendskab til noget nyt musik, skaffede Jensine det straks, og til forårsopvisningerne


var der mange hold, der havde hendes støtte.

Det årlige delingsførermøde var en dag, man så hen til, vel nok mest som inspiration for lederne. Men kunne man få nogle af sine gymnaster med, var det fint og man nød selv at være med i flokken. Gymnastik, teori, sang og foredrag var dagens program, der sluttede med dans. Ved de møder stiftede man også bekendtskab med de lærere, der stod for lederuddannelsen på de forskellige højskoler. For mig har det altid været antallet af gymnaster der talte. Til gymnastik kunne alle være med, man skulle ikke udtages som til håndhold og fodbold. Derfor kom det også som en grim oplevelse, da der i 1949 skulle være Lingiade i Stockholm. Vi der slap igennem nåleøjet havde en dejlig sommer og en rig oplevelse i Stockholm, men der var mange, der blev skuffede, da antallet for DDG kun var 500 piger og 500 karle. Holdene blev ledet af Gudrun Worm Pedersen, fuhus og Mads Nielsen, Viborg. Vinteren sluttede altid med en opvisning, ingen snak om det. Man fik øvelserne pudset aq og præsenterede hvad der var arbejdet med i vinterens løb.

Tak til de damer der tog turen til forårsopvisning i Tistrup 1955 og 57" De damer har ikke helt tabt lysten, da flere af dem findes på hold i dag. Som afslutning på vinteren holdt vi unge grisegilde. Det var meget eftertragtet at fii en indbydelse til gildet. Det startede med kaffebord, hvor der blev takket til alle sider og derefter lidt underholdning og måske en sang, hvor de der havde gjort sig særlig bemærket fik ris eller ros. Aftenen sluttede med dans. Musik til gymnastik er spændende, men ingen betingelse. Det kunne man se, når Niels Bukh med sine store elevhold gav opvisning (Horne 1945). De første toner der kom til gymnastikken, var gymnasterne selv der sang, men øvelserne var hellere ikke så sprælske, som i dag. Der findes mange nodehæfter, hvor musikken er komponeret specielt med henblik på gymnastikken som f.eks. af Anne Marie Børup, Rødding, de grå hæfter fra Snoghøj og af Thora Sørensen, Ollerup, blot for at nævne nogle af de mange.

Først skrev man timeplan med bevægelser fordelt for hele kroppen. I samarbejde med pianisten fik vi sat musik på. Det hjalp på rytmen og g2


sparede lederens stemme. Sidst i 60'erne begyndte vi at eksperi-mentere med bånd. Musikken blev mere afvekslende, men ikke altid lige velvalgt.

vi

var flere ledere, der i de år havde glæde af en pianist, der kunne im-

provisere.

Der var ikke rigtig nogen steder, man kunne få hjælp. Det er så kommet siden bl.a. gennem DGI og Astrid Hartvig, sundhedshøjskolen i skagen.

I dag er der mange muligheder,

næsten alt kan bruges. Man finder et musikstykke man kan lide og laver øvelser derefter. Det ser legende let ud, når lederen i dag sætter et band eller minidisc på, så kører det bare derud ad. Det er nok mange, der ikke aner hvor mange timers arbejde, der er gået forud. Hvor er det dejligt at sidde på tilskuerrækken og se og høre, at gymnastik og musik harmonerer; så får man lyst til at springe op og være med.

Anna Uhre Schmidt Anna fik i 1996 en pokal af Horne Gymmnastikforening, som tak for sin lederindsats siden 1946. Hun har ledet i omkring 40 sæsoner siden dengang. Anna er i dag 74 år og stadig meget aktiv.

Motionsgymnastik for kvinder i Nord-sognet. Kvinderne i den nordlige del af sognet havde under private f:ormer deres egen gyrnnastik i Bounum Skole fra ca. 1935 til 1958. Først under ledelse af Karen Petra Mathiasen og seners under ledelse af Margot Lindvig.

Folkedans.

I protokollen kan vi

se, at folkedansen har haft en plads i foreningen helt frem til 1967. Folkedansen foregik i september og oktober indtil gFnnastikken startede først i november. I L962 og 63 har folkedansen været sammen med Thorstrup, og begge år sluttede dansen med en flot opvisning af folkedanserne i folkedragter på Horne Hotel. Efter 1967 har der kun været enkelte aftener med folkedans.


Mandsholdet 1955/56. Billedet er taget i salen på Hotel Tistrup. Fonestfra venstre: Peder Jensen - Hans Østergaard - Holger Hansen - Jes Pallesen - Kristian Ditlevsen - Vagn Hansen - Villiam Jepsen - Kristian Øllgaard * Herman Christiansen - Georg Christensen - Gunnar Christensen - Jørgen Sørensen - Gunnar Pagaard - Gunnar Lauridsen - Jens Nielsen - Kristian Holm Laurids Pagaard - Karl Hindsig - Leder Ejnar Lindvig.

Horne Gymnastikforenin gs afslutningsfest I 956. Mel.: Enkvinde - enmand... Er tynget af arbejd, med mand og med bøm, de koner, de tager de hårdeste tøm. Men her, lad os bi ved Mies replik, de føler sig fri ved en gang glrmnastik.

tlh - huh - uh - huh

-

mm-mm-mm-mm.

De koner, de koner er svært at forstaa. men hvad de end er, er de godt fundet på.

34

Er dygtig i marken, er dygtig i stald, et sted dog de "mænder " sa\rner et kald. Skønt mange har bil, ej de møder så kvikt, de vælger en sofa frem for g;rmnastik. tlh - huh - uh huh - mm-mm-mm-rnm De mænd, ja de mænd de er svært at forstå, men hvad de end er, er de godt firndet på.


Har vist, at i vinter de meget har nået, de piger til gymnastik flinke har gået. Men før de beglmder, der er en halløj, med snakken og pjatten og hvisken og sø. tIh -huh, - uh - huh, mm-rnm-mm-mm. De piger, de piger er svært at forstå, men hvad de end er, er de godt flrndet på.

del fæl

De var ej så flittige, de svigted'en de karle, da vinteren var grusom og Men da der stod opvisning på vort program, da mødte de atter, de strammede sig tlh - huh - uh - huh - mm-mm-mm-mm. De karle, de karle er svært at men hvad de end er, er de godt firndet

an.

forsta, på.

Vi

fester igen, gymnastikken er slut, og slagter så "grisen" med vældig salut. Med film og kaffe, til slut en svingom, men ak, hvad gør vi nu hvis grisen er tom. Lfh -huh - uh - huh - mm-mm-rnm-mm. De fester, de fester er svært at forstå, men hvad de end er, er de godt flrndet på. Gymnaster, hvad ffir I for al jeres flid? I spiller på kræfter og øder jer tid! Vi kammerater, en fasttømret flok, samt smidighed fået, mon ej det er nok? LIh - huh - uh - huh- mm-mm-mm-mm. Den glrmnastik kan være svært at forstå, men hvad den end er, er den godt fundet på.

"Syng kraftig, stræk wisten, sta ret i geled" det volder os kvaler og masser af sved. Dog Ingrid og Søren de mener det godt,

vi takker for hvad, vi i vinter har nået. I-lh - huh - uh- huh - mm-mm-mm-mm. De ledere kan være svært at forstå, men hvad de end er, er de godt frrndet på.

Karlegymnastik og musik Vi har af Jens Hansen, Horne, tidligere Gunderup, ffiet fortalt, at han i slutningen af 5O'erne, med succes forsøgte sig med musik (pianist) til gymnastikken. Jens havde været elev på Idrætshøjskolen i Sønderborg.

Et år fik han kritik af Arne Knudsen, Viborg, som var meget begejstret. Året efter fik han kritik af Peder Mortensen, Ollerup, som ikke syntes om det. Så der var dengang meget forskellige meninger om det med musik mændenes gymnastik.

til

I

se, at vi skal helt frem til til opvisningen igen. Året efter er det igen uden musik, men til gengæld har drengeholdet fået båndmusik til

Vi kan i programmer fra hovedkredsopvisninger 1971 inden Hornes karle har pianist

'

deres øvelser.

I sæsonen 1973174 sker der nok det der i gymnastikverdenen må kaldes en revolution, da har Bent Pagaard nemlig båndmusik

til karleholdet. 35


"Grisegilde" "Grisegilde" var navnet på gymnasternes afslutningsfest efter gymnastikog opvisningerne. Grisegildet blev oftest holdt 14 dage efter lokalopvisningen. sæsonen

De ældre gymnaster fortæller, at grisegilderne, som kan føres helt tilbage til tyverne, stammer fra, at pigerne havde en sparegris, hvortil de betalte, hvis de kom for sent til gymnastik. "Grisen " blev så slagtet til afslutningsfesten.

Grisegilderne var for øvrigt en fest, som der blev set hen til. Det var en fest for gymnasterne. Hver gymnast måtte tage 6n med, så der var rift om at å en invitation. Referat fra et grisegilde fra protokollen:

Grisegilderne startede med fælles kaffebord på hotellet, hvor der blev overrakt gaver til lederne og pianisten. Derefter var der lidt underholdning inden aftenen sluttede med dans.

Omkring 1950 er skikken med at hver gymnast måtte invitere en med ophørt. Ellers er grisegilderne fortsat uforandret helt til 1960. Efter et par års pause er grisegilderne taget op igen under forskellige former, og fortsat indtil 1970.

Fællestræning/Sam

m

entræning.

Et af gymnastiksæsonens

højdepunkter

var de årlige gymnastik fæl-

lestræninger/sammentræninger.

Hvert år sendte gymnastikforeningen invitation ud til et par naboforeninger til en fællestræningsaften, eller en sammentrænings- aften, ligesom foreningen også selv sagde ja tak til en invitation fra en naboforening udefra. 36


Ved fællestræning viste holdene gymnastik for hinanden, og hvor lederefik kritik og vejledning af en kendt gymnastikleder.

ne efterfølgende

Ved sammentræning var alle gymnaster samlet under ledelse af en fremmed, ofte kendt gymnastikledere udefra.

Efter gymnastikken var der fælles kaffebord ofte med et par sange fra højskolesangbogen, inden aftenen sluttede af med bal. Fra naboforeningerne var der rift om, at invitere Horne med, da Horne altid havde store hold. Da de unge jo ikke var så mobile dengang, foregik transporten altid i busser, og oftest var der to busser af sted, $ldt med glade gymnaster fra Horne. Disse fælles gymnastikaftener er fortsat helt frem

til1976.

Pigerne havde gymnastik om eftermiddagen. Gymnastikken for de unge piger foregik om eftermiddagen fra kl. 16.0017.00. Det var det tidspunkt tjenestepigerne på landet bedst kunne undværes. Indtil gårdene fik malkemaskiner, var malkningen pigernes arbejde. Der blev malket tre gange om dagen og aftenmalkningen foregik efter aftensmaden. Pigerne skulle også være barnepige, hvis husbonden skulle i byen.

I 1960 var der til generalforsamlingen at flytte gymnastikken sører o.l.

til

første gang forslag fra pigerne om, om aftenen af hensyn til ekspedienter, damefri-

i 1964 blev det ved en afstemning blandt pigerne besluttet, at gymnastikken, som hidtil havde været om eftermiddagen, fremover skulle være om aftenen. 30 piger stemte for gymnastik om aftenen og 8 stemte for gymnastik om På generalforsamlingen

eftermiddagen. 37


38

r


årå -g Åå I F1a

hE

cs

-r

n

;*

ågåiå;t*å Å!E Eg d'3 [$ g5.c l-i Åj! ?t Es å*å åEå tå åH ?>Å ?i€ gH ! sE

-qg

Tfi

ec .EE

3

T#^E

*'d

å+såå3iååg EtT gE 1r"6åA E€s €6* *tE €å TS Egq å5H €E €g E^t; E$$ +# åå åE

J s

åt $;åå* åås$ : Es $åiåå $igF

s 39


VORT MAAL ER EN LEGEMLIG

OG AANDELIG SUND DANSK UNGDOM

?t;t A; dåtu

Sammenlægningen af Horne Ungdomsforening og Horne

Gymnastikforening.

I 60'erne skete nogle ændringer i eningerne.

samfundet, som fik betydning for forHidtil havde Idrætsforeningen stået for de udendøres sommer-

aktiviteter, mens vinteraktiviteterne begrænsede sig til aktiviteter i gymnastiksalen samt Ungdomsforeningens foredragsrække og fælleslæsning på hotellet.

I

60'erne begyndte idrætshallerne at skyde op

i landsognene. Det gav nye

muligheder for aktivitet i vinterhalvåret med badminton, indendørs håndbold og fodbold. Gymnastikforeningerne havde ået konkurrence. Også Ungdomsforeningerne var ramt af nedgang i antallet af medlemmer. Den udvidede skolegang ud over de syv år kunne mærkes. Efter en dag på skolebænken, havde de unge ikke længere lyst til at gå til foredrag om aftenen. Tiden var løbet fra Ungdomsforeningerne. 40


På landsplan skete en sammenslutning af De Danske Ungdoms- foreninger og De Danske Gymnastikforeninger i 1965. Den 14. april 1966 blev Ribe Amts Gymnastik og Ungdomsforening stiftet.

i de fleste nabosogne på dette tidspunkl havde ligget stille i flere år, var Horne Ungdomsforening stadig særdeles aktiv. 1966/67 således med et program indeholdende 9 foredragsaftener, fælleslæsning "Blodets Bånd", underholdningsaften ved egne medlemmer, juletræ 2. juledag, Sct. Hans fest samt efterårsmøde med kirkegang. Dette skyldtes ikke mindst en aktiv bestyrelse med Bertel Sørensen, Bounum, som formand, som forstod at følge med tiden, så møderne blev tilrettelagt, så de fangede de unges interesse. Mens ungdomsforeningerne

Som en følge af hovedorganisationens sammenlægning blev det på en ekstraordinær generalforsamling i Ungdomsforeningen og Gymnastikforeningen den26. oktober 1967 besluttet at sammenlægge de to foreninger.

Foreningens navn blev

:

Horne Gymnastik- og Ungdomsforening. Med oda Jensen som formand for den nye bestyrelse for de to sammensluttede foreninger, fik Horne Gymnastik- og Ungdomsforening en god start. Trods nye initiativer måtte efterfølgende bestyrelser dog erkende, at interessen for de kulturelle arrangementer var dalende. vinterens række af foredragsaftner og ungdomsmøderne ophørte, og i 1970 blev årets fælleslæsning, "Den svævende jomfru", samt Sankt Hins 'festen foreningens sidste. Arrangementer, som var videreført næsten uændret helt fra ungdomsforeningens start i l9r0 var hermed ophørt. En æra var slut.

Til gengæld var der fremgang for gymnastikken, især på børneområdet og Horne var i flere år den forening, som havde flest hold med til hovedkredsforårsopvisning i Varde. 41


Hornes piger og karle ved Hovedkredsopvisningen i Arnbjerghallen, søndag den L7. marts 1968.

fra venstre: Nederst Kurt Vig Nelsen - øverst Vlly Schønning Madsen - Svend Erik Jensen og Jørgen Tarp - Søren Svane Sørensen og Svend Åge Sørensen Erik vig Nielsen og Jens Ditlevsen - Jes Østergård og Johannes Nielsen Kaj Lykke Jørgensen og Knud Erik Pagård - Kristian Pallesen og Bent Karlene

Pagaard.

Karlene blev ledet af Holger Overgaard og pigerne af Sys Bollerup. Pigeholdet var meget stort, og Horne startede deres opvisning med egen indmarch.

42


Gymnastiksamarbejde med THGU

I

begyndelsen af 70'erne dalede tilslutningen af gymnaster

til

karle og

mandsholdene. De nye idrætshaller gjorde det muligt at dyrke andre former for sport i vinterhalvåret. Den daværende bestyrelse i Horne Gymnastik- og ungdomsforening fik ved sæsonstarteni r974/75 den ide, at rette henvendelse til Tistrup-Hodde Gymnastik- og Ungdomsforening om et samarbejde for de to hold.

Henvendelsen blev modtaget positivt og et godt samarbejde de eninger imellem har fungeret lige siden. Ætså i 25 fu.

to for-

Mændene startede med ca. 5 gymnaster fra Horne, 5 fra Tistrup og 5 fra Ølgod.I jubilæumssæsonen er der ca. 30 spændstige mænd (motionsherrer), som kommer fra et større område (Vorbasse i øst til Kvong og Tinghøj i vest). Heraf er de I I fra Horne. Også karleholdet har samarbejdet, men den sidste sæson var 1995/96. Da vi de senere år ikke har haft damehold med opvisning, er der cirka en håndfuld damer, der kører til Tistrup, for at gå på et hold med opvisning. Ind i imellem er der også unge piger, der har trænet med i Tistrup, men i indeværende sæson er der ikke nogen. Det er godt for foreningerne, at man kan samarbejde på den måde, så der trods alt er nogle fil voksne opvisningshold til hhv. lokal- og områdeopvisning.

"Cykl 81" - "Tour de pedal" i 1981, at forlænge gymnastiksæsonen med cykelture i Horne og omegn, hvilket skete i samarbejde med firmaidrættens "Cykl 81". Det blev en succes. Mere end 60 i gennemsnit, i alle aldre deltog i de 7 arrangerede ture. På afslutningsturen mødtes alle med madkurv i Malle Plantage.

På initiativ af Ingeborg Haahr, besluttede bestyrelsen

Cykelturerne har siden med succes været gentaget hvert år. Med til at arrangere turene har Ingeborg Haahr siden fret hjælp af Else Marie Madsen, Gudrun Pedersen og Kirsten Plauborg. 43


Horne Gymnastik- og Ungdomsforening. Motionsm ænd 1978179. Billedet er fra forårsopvisningen i Tistrup Hallen. Forreste række fra venstre: Ole Markussen - Henning Bollerup - Lars Jessen - Tage Hansen - Kristian Madsen - Jens Henriksen. Anden række fra venstre: Leder Niels Kristian Nielsen - Holger Overgaard - Tage Nissen - Kjeld Søndergaard - Søren P. Sørensen - Anders Jensen - Hans Peder Madsen Kristian Pallesen. Bagerste række fra venstre: Asger Nielsen - Niels Peder Mikkelsen - Bent Kristensen - Helge Eskesen - Kaj Hansen - Kristian Bernhard Madsen - Karl Jensen - Laurids Pagaard.

44


Horne Gymnastik- og Ungdomsforening. Dameholdet 1978179 Billedet er sikkert taget

i

forbindelse med forårsopvisningen

i

Tistrup

Hallen. Forreste række fra venstre: Trine Østergaard - Ellen Damgaard - Vera Høstrup - Mary Godt Hansen - Ingrid Graversen. Anden række fra venstre: Karin Heiselberg - Anne Marie Nielsen - Anne Marie Nielsen - Anne Marie Jensen - Krista Madsen - Hanne Jørgensen - Ilse Harmsen - Hanne Jensen.

Tredje række fra venstre: Leder Gunvor Bollerup - Anna Uhre Schmidt - Doris Kristensen - Ingeborg Haahr - Maren Madsen - Karen Linding - Gerda Østergaard - Sonja Christensen - Kirsten Plauborg - Merete Sønderskov - Nanna Aarhus. Bager ste række fra venstre : Marie Nielsen - Ingrid Kristensen - Inger Marie Hansen - Marie Nielsen Krista Madsen - Jette Poulsen - Oda Overgaard - Gudrun Pedersen - Kirsten Harck - Anna Pagaard.


Børnegymnastikken i H.G.F. Horne Gymnastikforening har pr. dags dato 133 aktive børn i alderen lYz18 år i deres regi. Det er dejligt, at så mange børn hver uge boltrer sig på et af de børnehold, foreningen har. Og vi er også mange, der hvert forår nyder godt af deres opvisning i hallen. Men sådan har det ikke altid været.

Kigger man tilbage i foreningens forhandlingsprotokol, er det først i begyndelsen af 50'erne, børnegymnastikken filr sin plads i foreningen. Før den tid blev der kun lavet gymnastik i skolen. Men i 1952 vover man springet og laver et hold for små piger under ledelse af Sonja Nielsen (nu Sonja Sørensen, Varde). Gymnastik skulle foregå i tiden fra den 13. maj til den 12. august. Hvordan det gik, kan læses ud af følgende citat hentet fra protokollen : "Tilslutningen var god. Gymnastikken paabegndtes med det Maal for Øje, at fur i de kommende Aar slulle fortsættes. Vi beg,tndte med et Pigeholdfor at se om Tilslutningen var saa stor, qt det overhovedet kunne gennemføres, men dø det har vist sig at være godt, haabes der paa Gymnastikfremover, baade for Piger og Drenge." Succesen fortsatte året efter,

hvor pigerne afsluttede med en opvisning til

sportsfesten.

I

lg54 bliver træningen omlagt til vinterperioden, og man beslutter, at opvisningen skal holdes på samme tidspunkt som voksenholdene nemlig

i marts, dog ikke samme dag. Først i 1956 bliver drengene lukket ind i gymnastiksalen, idet Jens Hansen springer til som drengeleder og Sonja Sørensen fortsætter med pigeholdet. For første gang er børnene registreret i medlemsprotokollen . 32 piger og 28 drenge startede den 3. december 1956. Sonja Sørensen, er helt sikker ph, at Horne var blandt de første foreninger, som startede op med børnegymnastikken. Formålet var, at børnene skulle lære at bruge kroppen på en anden måde, end det børnene kunne få gennem legen. Gymnastikken var rigtig Gerlevgymnastik, hvor grundgymnastik, ribbe- og bomøvelser var vigtige ele46


menter i timerne.

Børnegymnastikken fortsætter med stor succes op gennem årene. I begyndelsen af 60'erne fiir børnene også lov til at deltage ved hovedkredsens forårsopvisning, hvor lederne udover at kunne vise andre, hvad de havde lavet med deres hold i vinterens løb, også kunne få en kritik af deres arbejde af et hold kritiker. Man begynder at have flere hold, således at aldersspredningen ikke bliver for stor på det enkelte hold, og de blandede springhold kommer til. I 1992 kommer forældre/barn gymnastikken på programmet med stor succes Ligeledes begynder man at kigge mere på indholdet i gymnastikken og børns motoriske udvikling, og specielle kurser og uddannelser indenfor børnegymnastikken blomstrer frem. Der bliver blandt andet arbejdet meget med øvelser afpasset til børns udviklingstrin, leg, spring og musikkens betydning. Som en tidligere børneleder udtaler: "Hvis man fik pianisten til at spille en børnesang til øvelserne kunne reakfionen godt være, at det var da for barnligt."

ikke i dag. Meget godt børnemusik er produceret. Ja, børnene kan ikke stå stille, når det "blæser" ud af højtalerne. Rymerne forplanter sig i deres små kroppe. Sådan er det

Her vil jeg lige pointere, at jeg dermed ikke mener, at børnegymnastikken før i tiden ikke var god nok. Jo, det var den, for her arbejdede man nok meget mere med holdninger og veludførte øvelser . Det kan mange bøm i dag nu have godt af at lære. Det kaldes kropsbevisthed. Men uddannelserne er blevet mere målrettede inden for børnegymnastikken og det gør, at lederene arbejder med børnene på en helt anden måde.

Sluttelig vil jeg sige, at jeg gennem flere år som observatør til børnegymnastik, både lokalt men også til område/hovedkreds-opvisning er meget stolt af at komme fra Horne Gymnastikforening. Vi har nu i mange år kunnet præsentere nogle af de største børnehold i omegnen og ikke nok med det. Holdene er fulde med dygtige og energiske gymnaster og gode uddannede ledere, som virkelig har forstået, hvad god børnegymnastik er. Bliv ved med det, så også de kommende generationer har noget godt at se frem til. Anette Plauborg Schmidt. 47


En Familie med gymnastilc

Hans, Martin, Søren, Holger og Oda Stående: Kasper

Gymnastiken har en stor plads hos familien Overgaard. Oda og Ilolger sarnt sønnerne Martin, Hans, Kasper og Søren har tilsammen lavet gymnastik i ca. 170 år. Familen fortæller her om store oplevelser med gymnastikken: Gymnastik i familien Det hele startede før Mor og Far blev til mor og far, men bare var Odn og Holger. Hvordøn var det nu lige det skete mor...? En kort overgang var jeg formand for Horne Gymnastik og Ungdomsforening. Vi havde i god tid før 1. november 1967 aftalt med Hans Harcks kommende fodermester, Holger, at han skulle lede de unge karle, når han kom til sognet. Da vi unge piger var færdig med træningen den første aften i november, stod karlene ude i gangen og ventede på at komme ind i omklædningsrummet. Jeg syntes, det var passende, som formand for for48


eningen, at give hånd og præsentere mig for den nye træner! Det var så detl Nu har vi i mange år været mand og kone, og har Martin på 27, Hans pil25, Kasper på22 og Søren på 18 år.

Vi vil, fra hele familien, ønske Horne Gymnastilforening tillykke med jubilæet. 100 års historie fulder en hel del, også Horne Gymnastikforenings historie. Sammenlagt har voresfamilie lavet gmnastik i ca. 170 år, (Søren i 15 år, Kasper i 19, Hans 22, Martin 24, Mor 45 og Far i 45 år). Vores gtmnastikhistorie kan altså også blive lang. Vi forsøger at begrænse os ved, qt vi hver især måfortælle om gtmnastikoplevelser, der har haft særlig stor betydningfor os.

Far: Gymnastikken har haft min interesse, siden jeg gik til gymnastik på drengeholdet hjemme i Valsgård. Interessen blev yderligere forstærket, da jeg 17 år gammel var med til Landsstævnet i Vejle i 1961. Til Landsstævnet sov vi i tomastede militærtelte - ca. 20 mand i hver. Der var så en knippe halm pr. mand, som blev rystet ud som underlag for soveposer. Jakkesæt og slips hang på bøjle på en snor mellem de to master. Der var halm i det hele, da vi kom [em. Der var også kun koldt vand at blive vasket i. Uden for lejren holdt millitæret vagt, bevæbnet med maskinpistoler,

de skulle kontrollere, at der ikke kom uvedkommende ind i lejren. Lejren var kun for unge mænd, så de skulle også passe pL, at der ikke kom piger med ind i halmen, hvilket jo ville være en katastrofe. Der var tre hold inde for at lave opvisning ad gangen, og det var ikke som nu, hvor opvisningerne foregår amtsvis. Vi var inde sammen med holdet fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup (eg husker ikke, hvem det tredje hold var). Men publikum så nok kun Ollerup, det var i hvert fald lige meget hvilke øvelser vi lavede, så klappede folk. Det var ikke så rar en oplevelse. Da bestemte jeg, at når jeg skulle på gymnastikhøjskole, skulle det være Ollerup. I1966 til Landsstævnet i fuhus var det blevet anderledes. Der boede vi på skole og havde skumgummiunderlag i stedet for halm. Vi havde da også musik med til gymnastiken. Efter nogle ungdomsår, hvor flere forskellige gymnastikforeniger blev prøvet af, kom jeg så til Horne. I de 32 år der er gået siden, har jeg hvert år været aktiv i H.G.F. - har været formand, kasserer, ledet drenge og mænd, men først og fremmest selv lavet gymnastik i alle årene.


Mor: Gymnastikken har givet os venner for livet. Bestyrelsen, der var i H.G.U.F., da jeg var formand, Asta Vig, Anne Marie Nielsen, Erik Harck, Jens Lindvig, Bent Pagaard, Kaj Lykke Jørgensen og undertegnede, har i alle årene siden haft god forbindelse med hinanden. Nogle af os kommer en del sammen, og hele den gamle bestyrelse mødes 6n gang om året til en "gammel bestyrelsesfest". Vi skiftes til at være værter, og det er en fest vi ser hen til. Jeg var kun formand i et halvt år, fordi mine forældre solgte gården, og jeg flyttede til Varde. Dengang syntes jeg ikke, man kunne være formand i foreningen, hvis ikke man boede i sognet, men jeg blev dog i bestyrelsen. En af de oplevelser, jeg mindes med stolthed, var da jeg som formand modtog den første fane H.G.U.F. fik, efter at Ungdomsforeningen og Gymnastikforeningen blev til en forening. Vi havde søgt Danmarkssamfundet om en ny fane, og den blev overrakt af lærer Arne Blåbjerg fra Varde til vores forårsopvisning i Horne Skoles Gymnastiksal. Æle drengene har flere gange været med os på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, og de tre ældste har nu været elev derovre. De er meget begejstrede for skolen. Til vores sølvbryllup for 4 år siden, fik vi en åntastisk gave fra drengene - en uges ophold på Ollerup. Det var første gang skolen tilbød "Højskolekursus for voksne 40 -60 årige" og det gennemgående tema var glæden ved at leve. Vi var 74 på kurset, og vi følte os som unge højskoleelever igen. Nå - unge er måske for meget sagt, det var kun den 6ne af os der kunne holde til først at lave gymnastik, så løbe 8 km og så i svømmebadet, før vi drak morgenkaffe kl. 8. Vi var sendt godt hjemmefra, med beskeden fra drengene: "Ring hjem når I har sprunget fra l0 metervippen"! Drengene: At vokse op i et lokalsamfund i Vestjylland, er ensbetydende med at deltage på et lokalt gymnastikhold gennem 6n eller flere sæsoner. Sådan er det nu, og sådan har det været de sidste 100 år. Et tilbageblik i barndommen, og ingen kan erindre klassekammerater, der ikke på et eller andet tidspunkt var med til gymnastik. Nogen valgte selvfølgelig at stoppe tidligere end andre, men grundlæggende begyndte vi alle at gå til gymnastik, fordi det var der tradition for! På Brejninggård Efterskole, hvor vi alle fire har været elever i både 9. og 10. klasse, var gymnastik indlagt som et obligatorisk fag i skoleskemaet. 50


At være efterskoleelev var for os, en helt ny og særdeles spændende tilværelse. Gymnastikken blev selvfølgelig styrket, men udgjorde alligevel kun sin lille del af to fantastiske år, hvor kun de færreste oplevelser og erfaringer kan tages ud afhelheden. Søren: Et af de største oplevelser var at være med på det 2000 mands store efterskolehold til landsstærmet i Silkeborg i 1998. Det var en perfekt afslutning på mit efterskoleophold på Brejninggård Efterskole. Alle 2000 efterskoleelever mødtes nogle dage før landsstævnets åbning. Der var meget træning, og det blev ikke mindre hårdt al at temperaturen var omkring 30". Efterskoleeleverne var indkvarteret i klasseværelser på en skole eller som os i store telte, og det var også med til at skabe en god atmosfære 6la lejrskole. Det var en kæmpe oplevelse at være med til indmarchen. Da vi kom gående ind på det store festklædte stadion rullede bølgen og stemningen var på kogepunktet. Søndag var den store dag, hvor vi skulle vise, hvad vi havde lært. Vejret var dog ikke med os, og folk husker os nok som det rødlhvide hold, der kom ind og de beskidte der gik ud. Når der står 50.000 klappende tilskuere kan man godt stramme ballerne - det var virkelig en kanon oplevelse at lave opvisningen. Desværre kunne vi ikke lave vores springserie pga. regn, men når det endelig skulle regne, var det godt nok at det virkelig regnede. Jeg husker også tydelig, hvordan vi kastede os hen af græsset på vej ud til udmarch. Alle var glade og publikum lød også begejstrede, da de 2000 nu beskidte gymnaster løb ud fra plænen.

Kasper: "Jeg synes, at I er ved at blive lidt småfede. Fra nu af indfører vi tyve minutters gymnastik hver dag", sådan lød overstyrmandens ord midt ude på Atlanten med skoleskibet Danmark. Vi kunne alle godt regne ud, at de tyve minutter ville blive taget fra vores "fri-perioder" og når man kun fik 5-6 timers søvn i døgnet, faldt den bemærkning ikke i den bedste jord, men hans ord var lov, så vi kom til at lave de tyve minutters gymnastik hver dag. Først lidt vrid og høje knæløftninger, og senere styrketræning, såsom armstrækninger, mavebøjninger og armhævninger og tit blev vores "gymnastiktime" afsluttet med en tur op i toppen af masten og ned igen,

Efterhånden blev det, om ikke en kærkommen oplevelse, så i hvert fald en 51


oplevelse man tog med et smil på læben. Og når regnen piskede ind over dækket, bølger der var store, og man lå der i sit regntøj og tog mavebøjninger, kunne det endda virke lidt komisk. Det er altså ikke en nødvendighed, at gymnastik bliver lavet i haller, hvor der er blevet ofret mange tusinde kroner på redskaber.

Ilans: 6 år efter jeg selv havde gået på efterskole, og jeg havde været efterskolelærer på Højer Ungdomsskole i 2 åtr, blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at være 6n af de fire ledere til efterskoleholdet til Landsstævnet i Silkeborg 1998. Samtidig med lærerstudie, deltidsjob på Ågård Ungdomsskole, vejlederuddannelse i natur- og friluftsliv, havde jeg ca. 60 mødedage med forskellige mennesker bl.a. den anden drengeinstruktør, de to instruktører til pigerne, styregruppen, musikeren, landstævneleder og -

koordinator, festaftenledergruppen, forskellige sælgere til dragter og træningsdragter, lærer fra de 36 deltagende skoler. Det var meget spændende at være med i så stort et projekt, som endte med at 2000 efterskoleelever var med til L-98, var en stor del af festaftnen og lavede en opvisning på 45 minutter! I lYz år forestillede jeg mig, hvordan opvisningsprogrammet ville se ud, tegnede krydser og prikker, lavede opstillinger, øvelser, musik m.m. Vi havde en fællestræning i maj måned i Ulstrup, og det var derfor en ubeskrivelig følelse, da musikken startede, og 2000 efterskoleelever lavede det, man i IYz år kun havde forstillet sig. Vi fire ledere havde lavet programmet og undervist lærerene på de enkelte efterskoler, som så lærte deres elever prograrnmet. Fantastisk var det også til selve opvisningen, at se 2000 unge mennesker stå og lyse af glæde og stolthed og lave gyrnnastik i øsende regnvejr. Det var selvfølgelig en stor skuffelse, at vi ikke kunne gennemføre springafclelingen på grund af regn. Men jeg har også haft gode oplevelser med meget mindre hold, og små gymnaster. Da jeg trænede drenge i Horne, og vi var i gang med at lege tagfat, var der en dreng fra Børnehave-klassen, der kravlede op på mig og gav mig et kys på kinden. "Hvorfor gjorde du det?" - "Fordi du er sød".

Martin: Tirsdag den 8. juni sluttede det ordinære højskoleophold,

som

for 40 mandlige elever blev efterfulgt af et Bisse-ophold. Gymnastikhøjskolen i Ollerup har siden sin grundlæggelse haft en såkaldt Bisse52


tradition, hvor mandlige elever, for at yde en ekstra frivillig arbejdsindsats forlænger opholdet på skolen - lønnen er gymnastik! Jeg var med på Bisse 93-holdet. Efter tidlig morgenmad begyndte arbejdet, hvor vi var inddelt i forskellige arbejdsgrupper. Et af projekterne var at male Idrætshallen indvendig, og gøre klar til, at håndværker kunne lægge et nyt trægulv. Hallen måler 38 m i bredden,'72 m i længden og er 16 meter høj, så der blev trukket nogle penselstrøg. Hallen blev i øvngt bygget i begyndelse af trediverne, hvor 40 bisser udgjorde den manuelle arbejdskraft - hallens lamel-hvæMng var på det tidspunlt Europas største. Nå, men holdet jeg var med på fældede træer og tyndede ud i buske og buskadser omkring skolens anlæg, vi rensede kloakker, kalkede og malede, hvor der nu trængte m.m. Efter middagsmaden og en kort lur begyndte gymnastikken, som forgik i shorts og bar overkrop. Midtvejs i lektionen måtte to mand med koste og klud tørre hallens gulv af for ædel mande-sved! Gymnastikken'var ofte styrkebetonet grundgymnastik i takt til musik af ældre dato. Vi havde mange øvelser i ribberne, og spring var primært spring på springbane og bræt.

Efter et par timers pause med aftensmad, var der igen gyrnnastik. Ar-

-

bejdsdagen med 4 5 timers arbejde og knap 6 timers gymnastik, sluttede med svømning og udspring i det udendørs oplyste svømmebassin, rødgrød i spisesalen og et par sange fra højskolesangbogen. Sådan var dagligdagen som Bisse på Ollerup - vi lavede et par gymnastikopvisninger, hvor vi under indmarchen sang "Flyv, vort flag..." Opvisningerne var i små sorte shorts og bar overkrop.

Selvfølgelig blev venskabsbåndene styrket under Bisse-opholdet, men i forhold til elevtiden var det trods alt kun en kort, men meget intens periode.

Ilele familien har ikke været på samme hold. Rekorden må være det år, hvor mor og far ledede drenge og 3 af os var med på holdet. Gymnastikken har betydet, at vi har fiiet mange fælles bekendte. Sammen har vi været til opvisninger og stævner - utallige udflugter som gymnast, som instruktør eller som arrangør, for at se hinanden og for at se bekendte. Til landstævner har vi boet i telt og campingvogn, det har været en del af 53


sommerfbrien. Alle seks, har vi haft mange rigtig gode gymnastikoplevelser, hver for sig og s:mlmen. Grunden blev lagt i H.G.F. og vi ønsker endnu engang tillykke med 100 års-jubilæet og håber på, at Horne Gymnastikforening får mange gode år endnu Fra Familien Overgaard / Gunderup

Små puslinge sæson 1989/90 Øverst

fra venstre:

Lederne Else Marie Madsen, Lene Heiselberg, Malene Madsen, Mette Jochumsen.

venstre: Marie Sørensen, Anni Gydesen, Torben Krog, Katrine Schønning, Gtte Brynningsen, Anna Kathrine Nielsen, Malene Brink, Martin Jensen, Mads Jochumsen, Elin Kristensen. På htæ: Caroline Henneberg, Marian Hvid. Siddende fra venstre: Frank Larsen, Jan Søndergaard, Martin Brink, Jeanette Hansen, Ida Larsen, Maja Lund Hansen, Jeanett Hansen, Signe Dam Sørensen, Rene Hermansen. Stående

54

fra


WÅ@WWW'A

hMWaWæW M.e^W?eW$ Mfz%.ffi

Wffi iWAÆwY,åå(

Forældre/barn holdet

-

1993194

Bagerste række fra venstre:

Leder Kirsten Plauborg, Lene og Camilla Hansen, Tove og Karina Ellegård, Ulla og Kasper Lindvig, Henriette og Ida Nielsen, Anne og Heile Brynningsen, Linda og Mads Møller, Anette og Julie Nielsen, Kjeld, Hans og Jytte Klemmensen, Anette og Katrine Schmidt, Annette og Jesper StrebøI, Anita og Helene Hansen, LJlla og Susanne Å. Hansen, Nanna og Claus Seested

55


Med Horne Gymnastikforening i ryggen. Til trods for en splinter ny blå dragt med røde ærmer og et hoved fyldt med positive historier om gymnastik, kan min debut som treårig gymnast i Horne Skoles gymnastiksal ikke just beskrives med ordet succes, og hvis beslutningen havde været min alene, var jeg ifølge mine forældre stoppet efter første træning. Det krævede efter sigende en stor pædagogisk sans, at fii "damen" overtalt til at deltage, og den primære grund var vel, at der blev indgået et kompromis, som gik ud på, at min mor

troligt, som en psykisk beroligelse, sad og ventede på mig i omklædningsrummet de første gange. Ved nærmere eftertanke er det den samme oplevelse, som gentager sig i forbindelse med den gymnastikske udvikling. Fornemmelsen af at blive smidt ud, på dybt vand, og efter nogen tid erfare, at man heldigvis har nogen i ryggen, og derfor stille og roligt kan vokse med opgaven. Præcis som oplevelsen med puslingeholdet i 1980. I 1990 genopstår situationen, da jeg efter at have fungeret som hjælpeinstrulctør, pludselig står som "rigtig" træner for et hold store puslinge, som i min erindring bare blev flere og vildere i løbet af sæsonen. I denne situation er det ikke familien, men lokalforeningen, der skal give den nødvendige støtte og opbakning. Så unge trænere kan udvikle sig uden at "knække" halsen, og på den måde opnå en erfaring der giver mulighed for at kravle op ad rangstien. En evig balancekunst mellem rådgivning og empiri der gradvis bliver mere kompliceret, efterhånden som man når et højere niveau, i mit tilfælde som Rep.gymnast og instruktør for Juniortræningsholdet i område 4. Ud over en enorm støtte, som har skabt grobund for et mod til at prøve kræfter med drømme og vilde planer som f.eks. turen med National Danish Gymnastics team, har tilknytningen til Gymnastikforeningen i Horne, altid givet mig en stolthed over at være med til at præge gymnastik56

l--


ken, såvel som de beslutninger der bliver taget i foreningen. I den sammenhæng kan jeg ikke lade være med at nævne Else Marie Madsen og lllla Lindvig. I mine øjne er de beviset for, at det er muligt, at finde den føromtalte balance, samtidig med at de udgiorde den inspirerende kraft, som er absolut nødvendig, for at holde en forening levende. Denne oplevelse af engagement, var en af de vigtigste grunde til, at jeg som mange andre, så det som et naturligt skridt at tage på gymnastikhøjskole i Ollerup for at fii hæftet teori på praksis. Alle de flygtigt skitserede oplevelser med gymnastikken gør, at DGI i et stille og roligt tempo, bevæger sig ind under huden, så man pludselig lever i en form for symbiose med gymnastikken uden at være 100% klar over det. Man udvikler sig på inspirationskurser, hvor instruktørerne kommer fra London, Amsterdam og New York, tjener lommepenge ved at give dele af sin gymnastikviden videre, for derefter at bruge hver en klink på rejser med Rep.hold og Elitehold. Med 6t er det en livsstil - en personlighed, der delvist er bygget op omkring det at være gymnast. Det har tendens til at blive så intenst, at man i visse kredse, er mere kendt for de ting man kan på et gymnastikgulv, end det man står for som person. Kedelig udvikling - men svær at vige uden om. I de tilfælde er det godt med en række nære forbindelser at trække på, nogen som kender til at være uerfaren, umoden og tøvende om det så er venner, familie eller noget så abstrakt som en lokalforening. Det jeg primært skulle skrive om, er lokalforeningens betydning for mig. For besvare det spørgsmåI, tror jeg, at man er nødt til at overveje konsekvensen at manglen på samme ....... hold da op........ det er næsten umuligt at forestille sig et liv uden gymnastikken - men en ting står tydeligt. Vidnesbyrdet om at mit liv ville have formet sig fuldstændig anderledes, hvis jeg ikke var gået ind i gymnastiksalen som puslingegymnast. Jeg havde haft et helt andet liv og livsstil, og jeg var gået glip af mange fantastiske og uundværlige oplevelser.

Tillykke med 100 års jubilæet til Ilorne Gymnastikforening -tako fordi I har stået mig bi. Lene Heiselberg

57


Team Tarzan- store drenge

- 1998199

venstre: Leder Jacob Oettinger, Brian Bendiksen, Morten Ellegård, Claus Larsen, Kim Elbæk, Morten Stig, Peter Holm, Jakob Pontoppidan, leder Søren Overgård. Nederst fra venstre: Hjælpeleder Thue Ladefoged, Christian Hansen, Ole Pontoppidan, Anders Møller, Jakob Mortensen, Jesper Jager, Per Lund Hansen, hjælpeleder Rainer Holm. Øverst

58

fra


Teenager piger t998199 Øverst fra venstre: Leder Pia Gydesen, Heidi Ellegård, Katrine Schønning, Signe Dam Sørensen, Iris A., Pernille Juelsen, Maja Lund Hansen, Marian Hvid, Anette Nielsen, Elin Kristensen, Lisbeth Sønderskov. Nederst fra venstre: Marie Sørensen, Jane Stig, Jeanett Hansen, Mette Ditlevsen, Anita Andersen, Sandie Eis, Anni Gydesen, Bodil Dam Sørensen, Sanne Knudsen.

59


KALENDER. 1880

Ældste bevarede vidnesbyrd om gymnastik i Horne Slqrtteforening.

1899

Ældste bevarede billede af gymnaster fra Horne. Samme år har gymnaster fra Horne været inviteret til opvisning i Tistrup.

St|mttafiifryuiønlR$.

6ønbog ben I2. lUtart3, Gitm. $L 8, afbotber Eilirup Ogmnofititere Dpuiåning i 5ifrrup Efbotbåfal, [uorti[ Sotne og Dutrup Ognrnuftilcre et inbbubt.

lEnirc: 25 Sre for Eol$ne og 10 Ørc for ' Eørn. Giter DpoiBningen l$cl.

$ gmncitiff orcuin geir.

1899/1900

Ældste bevarede regnskab og medlemsliste for

Horne Gymnastikforening. t904

Ældste vidnesbyrd om kvindegymnastik i Horne gymnastikforening er et gymnastikbillede med både piger og karle.

1909

Gymnastikken flyttes

fra Bjerremose Forsamlingshus til

den nybyggede sal ved Horne Aftroldshjem. Ribe Amts Skytteforening præsenterer 2 kvindelige gym-

nastikhold ved årsfesten. 1910

Hornes karle vinder en stor gymnastikkonkurrence i Varde.

t912

Kr. Peder Jensen deltager som gFnnast på det danske gymnastikhold ved olympiaden i Stockholm.

60


r923

Ved Ribe Amts Slqrtte- og Gymnastikforenings gymnastikopvisning i Tistrup vandt både pige og karle holdkonkurrencen. Karlene blev ledet af Niels Damgård og pigerne af Magrethe Christensen. Begge havde lederuddannelse fra Ollerup Gymnastikhøjskole.

t924

Karlene vinder Ribe Amts S\rtte- og Gymnastikforenings gymnastikkonkurrence i Arnbjerghallen i Varde. Holdet ledes af Lars Pallesen. Også han har en lederuddannelse fra Ollerup Gymnastikhøj skole.

1928

1930

Ved amtsstævnet i Tennishallen i Esbjerg deltager Hornes karle med eget hold. Ikke færre end 14 Horne- karle kunne slå flik-flak.

Pr. l. januar 1930 vælger ca. halvdelen af gymnastik- foreningerne at skifte hovedforening fra De Danske Skytte- og Gymnastikforeninger til den nystiftede De Danske Gymnastikforeninger. I Ribe Amt vælger hovedparten at indmelde sig i den nye forening. Ejnar Lindvig leder et karlehold, hvor 26 kunne slå flikflak.

1944

Hovedkredsens forårsopvisning alholdes i salen på Horne Skole, da salen på Hotel Tistrup var belejret af tyskerne.

t947

Gymnastikhold for motionsmænd startes.

1948

Medlems kontingentet forhøjes fra 5 til 6 kr. Den ene krone skal gå til2 idrætsskoler, som bliver oprettet i Jylland.

1949

Horne gymnaster inviteret til opvisning på Vandel Ungdomsskole. 90 gymnaster i 3 rutebiler. Bestyrelsesmøde sammen med Idrætsforeningen angående sammenlægning af de to foreninger. Anna Uhre Nielsen, Gerda Vig, Agnes Nielsen og Svend Christiansen deltager i Lingiaden i Stockholm. 61


1952

Fra 13. maj til 18. august har der som forsøg været gymnastik for små piger, under ledelse af Sonja Nielsen, med god tilslutning.

1953

Gymnastikhold for motionsdamer starter.

1956

Gymnastik for piger og drenge startes med Sonja Nielsen og Jens Hansen som ledere.

1957

Det blev besluttet igen, at begynde med folkedans. Marie Jensen leder og Jensine Madsen spiller. Der var godt 60 deltagere.

1958

Lederen af karlene, Jens Hansen, skulle have musik til.

1960

Gymnastikopvisning for voksne om lørdagen og for børn om søndagen. Begge aftener afsluttes med bal på hotellet.

fik

den ide, at karlene

1960

Medlemskontingentet stiger til kr. 8,- for piger og karle. kr. 4,- for fruerne og kr. 2,- for børnene.

l96l

Gymnastikopvisning med 30 karle, 26 piger og 22 fruer. Hovedkredsopvisningen afholdes i den nye Varde hal. Folkedansen bliver fælles med Thorstrup med træningen på skift. Leder Børge Madsen , Kærup og pianist Karl Nielsen. Ved første træning var der ca. 80 folkedansere.

1963

Udover frueholdet startes et motionshold for fruer under ledelse af Mie Madsen. Pigerne og karlene fortsætter i april måned.

t964

Ved generalforsamlingen holdt man afstemning blandt pigerne om hvorvidt gymnastikken fortsat skulle være om eftermiddagen eller om aftenen. 30 stemte for gymnastik om aftenen og 8 for gymnastik om eftermiddagen. Efter nogle års pause startes igen et motionshold for herrer

62


under ledelse af Hans Aas Christensen. 1966

Et pigehold på i alt 36 aklive under ledelse af Else Marie Madsen fremviste en jinkakombination ved opvisningen, som høstede stort bifald.

1967

Grisegildet i maj startede med opvisning af Vejle elitepiger og Ribe Amts Repræsentationshold. 26. okrober sammenlægges Horne Gymnastikforening og Horne Ungdomsforening med stort flertal.

I

samarbejde med Varde - Ølgod Hovedkreds arrangerede man er foredrag med redaktør Arne G. Larsen "Ungdom og Idræt". Emnet var sex og religion Efter sammenlægningen bar foreningsarbejdet mere præg af foredrag og amatørteater end tidligere, hvor der kun var gymnastikforeningen. Popbal for de 14-18 årige var noget nyt, specielt musikken, som blev leveret afen båndoptager. 1968

Som noget nyt afholdt man sammentræning for motionshold med indbudte hold fra Lunde, Ølgod og Tinghøj. Den nye forening fik ved børnegymnastikopvisningen den 10. marts overrakt en fane fra Danmarkssamfundet. Sct. Hans fest blev aftroldt ved Horne Foderstof. Første popbal med levende musik blev afholdt Skole. Bankospil på Horne Hotel, der var fuldt hus. Foreningens amatør opfører "Fruen til Hejringe" Der afholdes amatør underholdningsaften.

t969

i

Bounum

Foreningen arrangerede et terræn og orienteringsløb i og omkring Malle Plantage. Popbal i Bounum Skole med "Gnags" fra Skjern. Tilslutningen var god, men desværre levede "Gnags" ikke helt op til forventningerne.(Det var en af "Gnags" allerførste optrædener.)


Foreningens amatører opfører "Englebørn har vinger". Ved Sct. Hans festen opføres sketchen "Kvindelist". r97o

Opvisningen for de unge og børnene blev slået sammen til samme aften. En succes med godt 300 tilskuere. Børneholdene var blevet udvidet til 4 hold. 2 pigehold og 2 drengehold. Foreningens amatører opfører "Den svævende jomfru". Ved Sct. Hans festen opføres "Skærmydsler".

t97r

På nuværende tidspunkt er der i alt 8 hold i gang.

1972

Startede gymnastikhold for drenge og piger under 7 år.

T973

Foreningen beslutter at, få et motionshold for mænd i gang. Der startes et hold springpiger under ledelse af Laurids Pagård. Drengeholdene har indført båndmusik, mens pigeholdene stadig bruger pianist. Horne Gymnastik- og Ungdomsforening giver et lån på 5.000,00 kr. til Ribe Amts Gymnastik- og Ungdomsforenings nye kursuscenter RAGU-KU i OksbøI.

t974

Aftenudflugt til det nye RAGU-KU center, hvor vi drak kaffe, inden vi sluttede til dansant i Blåvand. Nyt samarbejde mellem Horne og Tistrup om fælles gymnastik for karle og mænd.

r975

Ved opvisningen år Mie Madsen overrakt erindringspokal for 40 års indsats. I denne sæson har i alt 13 hold været i gang. Ved hovedkredsopvisningen i Varde var foreningen med 8 hold den forening, som havde flest hold med.

1976

Bestyrelsen reduceres fraT

t977

Foreningen arrangerer en yogaaften med Musse Johansen fra Esbjerg. En god aften med flot tilslutning. Yoga blev tilbudt som aftenskoleundervisning i Horne Husholdnings-

64

til5

medlemmer.


t

forening. hold til hovedkredsopvisning i Varde. Der startes yderligere et hold motionsmænd uden opvisning.

1978

Horne Gymnastik- og Ungdomsforenings egen opvisning blev aftroldt i Tistrup Hallen. Kontingentet er på nuværende tidspunkf: Puslinge kr. 20,-,7-14 Lrige kr.35.-, 14-18 arige kr. 50,- og voksne kr. 70,-

i

1980

Hovedkredsopvisningen er år flyttet til Lynghallen i Grindsted. Der startes et springhold for piger og drenge 5 - 8 kl.

1981

Møde med HIF om nye aktiviteter. Vollyball er en mulighed som gymnastikforeningen gerne vil forsøge sig med. Hovedkredsens lederpokaler til Doris Christensen og Niels Chr. Nielsen. Arrangerer som noget nyt cykelture i Horne og omegn.

lg82

Gymnastikopvisningen flyttes tilbage til Horne hal. Pensionisthold starter i Horne Ungdomsklub.

1983

Altivitetsdag for hele familien i Horne Hallen. En god dag for både børn og voksne. Deltagelse i Torvedagen. Man snuser til den ny "dille" aerobic, dog skal det ikke med

i den nye

på vinterprogrammet.

1983184

Sæsonen byder på 13 hold.

1984

Volleyball kommer på programmet til den kommende vinter, det bliver desværre ikke til noget. Pensionistholdet flyttes til et mødelokale i hallen pga. pladsmangel.

Ekstraordinær generalforsamling, hvor sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 3 damer og 4 herrer til 4 damer og 3 herrer. Danmarkssamfundet har skænket foreningen e ..[uniorfane. 65


1985

Der startes et blandet springhold.

1986

Fællesaften for alle fra 6. kl. og opefter, hvor underholdningen leveres af Frode Gregersen og nogle gæster fra Tanzanta.

t987

Ønsket om et nyt logo udløser en konkurrence, som Villy Vandborg vinder. Juniorholdet har været på tur til Skagen. Der er 15 gymnastikhold i gang.

1988

Drengeholdene bliver slået sammen pga. for få deltagere. Gymnastikopvisning med gammel og ny gymnxstik til HIF og HIP's jubilæum. Holdet ledes af Anna Uhre Schmidt. Kontingentet for voksne stiger fra kr. 100,- til 125,-. Børnene betaler stadig 60,-.

1989

HGU indgår et samarbejde med HIF om børneidræt for de 5-8 årige. I 1989 afholdte man et stævne og så kom børneidrætten på programmet i 1990. Vinterprogrammet i Horne Posten blev præsenteret med billeder af de enkelte ledere.

1990

Stort arrangement med cirkusakrobatten Abdul Hantout. Inger Marie Ditlevsen modtager hovedkredsens lederpokal. Ingeborg Haahr år Hans Bechs ærespokal for hendes indsats for cykelanangementet Tour de Pedal.

1991

Foreningen fiir to sponsorer - John Borg Hansen og Svend Åge Tonnesen. Besøg af en forening fra lekkoslovakiet i slutningen af marts, som HGF og HIF i fællesskab havde arrangeret. Aerobic tilbydes med stor tilslutning. HGU og HIF på genvisit i Tjekkoslovakiet i efterårsferien.

1992

Foreningen forsøger med et vinterarrangement for alle interesserede.

bo


Efter et par år uden drengehold tilbydes nu både små og store drenge. Forældre/barn holdet kommer på programmet.

1993

i områder i stedet for hovedkredse. Horne kommer i område 4, som dækker Blåvandshuk, Blåbjerg og Varde kommuner. Lederlønnen er 800,-, hvis man er alene om et hold. Ellers 400,- pr. ledere, hvis man er flere. Hovedkredsens lederpokal går til Else Mare Madsen og Jørn Kristensen. Foreningen skifter navn fra Horne Gymnastik- og Ungdomsforening til Horne Gymnastikforening.

1994

Børne- og junior opvisning i område

Amtet opdeles

4

afuikles

i

Horne

Hallen.

1995196

Sidste sæson med gymnastik for karle i Horne/Tistrup.

1996

Anna Uhre Schmidt modtager pokal for ledergerningen igennem 50 år.

Ulla Lindvig modtager Område 4's pokal

1997

Lene Heiselberg bliver udtaget til DGI's verdenshold, hvor 14 piger og 14 karle på 10 måneder skal give opvisning verden rundt.

1999

Område 4 afholder forårsopvisning voksne i Horne Hallen

for børn, junior

og

199912000 Yngste gymnast l% år og ældste 96 år.

67


68


Spændstige mænd sæson 199811999

fra venstre: Holger Overgaard - Hans Otto Clausen - Svend Bruun - Mogens Hansen - Niels Ove Hansen - Henning Kjær Andersen - Jan Stig.

Bagerste række

2. række:

Niels Sørensen - Henning Bollerup - Laurids Pagaard - Kristian Pallesen - Jens Kristensen - Kjeld Søndergaard - Vagn Clausen - Christian Schønning Madsen - Ansgar Hansen - Brian Hansen. 3. række:

Thomas Thomsen - Frederik Lauridsen - Bent Nordgaard - Niels Peter Nielsen - Svend Axelgaard - Oluf Nielsen - Jes Jensen. Forreste række: Gunnar Hansen - Carl Emil Habekost - leder Niels Chr. Nielsen - Egon K. Bæk - Søren P. Sørensen - Jørgen Moesgaard.

Formandsliste (efter 1947). 1947 GunnarPagaard 1948 lørgen Sørensen 1949 Jens Raunkjær 1950 Gunnar Kristiansen 1951 Svend Aas 1952 Arne Harch Madsen 1953 Hans Bork 1956 Karen Christensen 1957 Kristian Pallesen 1958 Jens Hansen 1959 Christian Madsen 1961 Henry Godt Hansen 1963 Bertel Sørensen 1964 Johannes Nielsen

1965 Anders Jensen 1966 Hugo AndersenÆent Pagaard 1967 Oda JensenÆent Pagaard 1968 Bent Pagaardl Erik Harck Madsen 1970 Kaj Lykke Jørgensen 1972 Holger Overgaard 1975 Jes Jensen 1976 Bent Kristensen l98l Ingeborg Haahr 1984 Else Marie Madsen 1989 lllla Lindvig 1995 Henriette Nielsen 1998 Lene Jensen


Foreningen nu og 25 års tilbageblik Andet steds har jeg nævnt, at der i indeværende sæson er 11 hold med knap 200 gymnaster og ser man tilbage i protokollen gennem de sidste 25 år, så er det stoft set de samme antal hold og medlemmer man finder. Først hed holdene eksempelvis små og store puslinge, hhv. små og store piger og drenge. Nu er der dukket holdnavne op som f.eks. Sprælske piger, Krudtugler, Team Tarzan, og Tøser og Knejt, men det er faktisk den samme aldersgruppeinddeling, de dækker over. Blandet springhold så, så vidt jeg kan læse, første gang dagens lys i 1980. I modsætning til mange foreninger, har vi her i Horne sjældent haft blandede springhold. fusagen hertil er nok, at man som regel uden problemer har kunnet lave rene pige- og drengehold. Aerobic er et af de nyere tiltag. I vinter har det dog heddet Gymnaerobic, som dækker over traditionel gymnastik krydret med aerobic. Indenfor springgymnastikken er der sket en enorm udvikling i de sidste 25 år. Gymnasterne har mulighed for at træne mere og redskaber og måtter er blevet mere avancerede, og det er dermed også medvirkende til, at man kan lave imponerende spring. Gymnasterne har igennem mere end de seneste 25 Lr faet flere muligheder for at dygliggøre sig. Her tænker jeg på træningshold og juniortræningshold og selvfølgelig også repræsentationsholdet, som man kan blive udtaget til. Disse hold har også givet mange unge mennesker her fra Horne sogn gode og åntastiske oplevelser med rejser til udlandet, hvor de har vist dansk gymnastik og folkedans, når det er bedst. Hvad fremtiden vil byde Horne Gymnastikforening, ved vi heldigvis ikke, men med den stabilitet, der har været i medlemstallet, tror jeg fremtiden tegner godt. Det gør den ikke mindst på grund af de dygtige og engagerede ledere, der hvert år yder et stort stykke arbejde. Forældreopbakningen er stadig utrolig vigtig og selvfølgelig publikum, der trofast møder op til de forskellige opvisninger. Hvad er en opvisning uden publikum?

Citat:

"Gymnastikken er en livslang idræt. Man kan starte som lille og fortsætte hele livet igennem, og det er aldrig for sent at starte" Lene Jensen

70


Tak Som afslutning i dette jubilæumsskrift vil vi gerne rette en stor tak til alle, som har været med til at gøre det muligt at fejre dette jubilæum. Al hjælp - lille som stor - vil sætte sit præg på festlighederne. Det er ikke kun de folk, som vil være i gang op til og ved selve jubilæumsarrangementerne, der rettes en tak til, men også til alle de, der i årenes løb både før og nu, har gjort et stykke arbejde i og for foreningen. Tak til ledere og idrætsudøvere som hvert år gør en stor indsats for at få glæde, kammeratskab og humør forenet i gymnastikken. Det er jo jer, der gør det muligt at fejre et jubilæum som dette - og gør det muligt at åstholde traditioner og fællesskabets ånd. desuden gerne rette en tak til de personer, der har hjulpet med og bidraget med indlæg til dette flotte jubilæumsskrift.

Vi vil

TAK til alle Med venlig hilsen Bestyrelsen i Horne Gymnastikforening Ninna Gejl Pedersen

Lissi Oettinger Bente Dinesen Margit Hansen Lene Jensen

Jubilæumsskriftudvalget består af: Kurt Vig Nielsen Anette Plauborg Scmidt LJlla Lindvig Laurids Pagaard Anna Uhre Schmidt Ninna Gejl Pedersen Lene Jensen 7'l


Gymnastik i Horne i 100 år  

Fortælling om gymnastik i Horne igennem 100 år

Advertisement