Page 1

EŞİKTE İKAMET INHABITING THE THRESHOLD


> EŞİKTE İKAMET

___ 23.10.2015

İKAMET ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI Sunar: Eşikte ikamet

tahayyül eden, akıbeti belirsiz mülkleri işgal veya karşı-işgal yöntemleri üzerinden sahiplenen aktivistler yer alıyor. Hukuki başlığı, mülteci statüsü bekleyen bireyler ve kadın sığınma evlerinin sakinleri gibi, yasal güvenceden büyük ölçüde yoksun olanları kapsıyor. Kentsel başlığı ise, bu sıfatla anılan dönüşüm projeleri nedeniyle şehrin çeperine taşınmak durumunda kalanları irdeliyor. Sergi, her biri yukarıdaki dört başlıktan birine denk düşecek mekânsal yerleştirmelerden oluşacak. Her bir yerleştirme, ilgili başlığa konu olabilecek nitelikte çalışmaları olan ve sergiye katılımına dair onay alınan mimarlar tarafından üretilecek. “Eşikte ikamet” deneyiminde, Türkiye’de yaşandığı hâliyle, merkezi rolü olan mekân/nesnelerden oluşan ve küratörler tarafından belirlenen bir mimari tipoloji, mimarların araştırma ve üretim süreçlerine ışık tutmak amacıyla belirlenerek katılımcılara sunulacak. Söz konusu tipoloji ve katılımcıların adları, belirlenen dört başlığa göre gruplanmış hâlde, aşağıda görülebilir: Sınıfsal: •Mekân/nesneler: Bakıcı odaları; bekar odaları; kabin şeklindeki ofis bölmeleri •Katılımcı: Kerem Piker Siyasi: •Mekân/nesneler: İşgal evleri; barikat ve bariyerler •Katılımcı: Herkes İçin Mimarlık Hukuki: •Mekân/nesneler: Kadın sığınma evi; enformel göçe aracılık eden tekne ve tırlar • Katılımcı: Hayriye Sözen 1

Bekar Odaları | Hüseyin Yılmaz

Güvencesiz çalışma koşulları, silahlı çatışma, siyasi istikrarsızlık, hukuki belirsizlik ve rant odaklı kentsel dönüşüm gibi etkenler nedeniyle her geçen gün daha fazla insan yarı-zamanlılığı tam mesai, göçmenliği yerleşiklik, ardışık ve kısa dönemli kiracılığı sürekli ikamet olarak deneyimliyor. Birz emniyetli ve kalıcı durumdan diğerine geçerken atlanması gereken eşik olan geçicilik ve güvencesizlik, dünya nüfusunun giderek genişleyen bir kesimi için sürekli bir gerçekliğe dönüşmüş durumda. Eşikte bulunma hâlinin böylesi daimi bir deneyim olarak yaşanması, günümüz mimarlık dünyasında revaçta olan “sınırları tanımamak,” “bulanıklaştırmak” ve hatta “ortadan kaldırmak” söylemleriyle çelişen bir duruma işaret ediyor. Bu durum, “iki mekânın arasındaki sınırı imleyen şey” olarak kanıksanagelen eşik olgusunun, hacim kazanarak, başlı başına bir mekâna dönüştüğünü gösteriyor. Bu sergi, eşiği tam da böyle bir mekân olarak deneyimleyenlerin mimarlıklarına odaklanıyor. Söz konusu deneyim ne gibi ikamet pratiklerine izin verir? “Eşikte ikamet”in mimarlığı neye benzeyebilir? Sergi, bu soruları, “eşikte ikamet” olgusuna yol açan dinamikleri sınıfsal, siyasi, hukuki ve kentsel şeklinde dört ana başlık altında toplayarak inceliyor. Sınıfsal başlığı, prekarya olarak nitelendirilebilecek ve çalışma koşulları güvenceyle istikrardan büyük ölçüde yoksun olan, çağrı merkezi çalışanları, göçmen ev işçileri ya da mevsimlik işçiler gibi bireylerin deneyimlerine odaklanıyor. Siyasi başlığı altında, ikameti toplumsal dayanışmacı bir eylem olarak

Kentsel: • Mekân/nesneler: Çepere taşınmak durmunda kalanları merkeze bağlayan mekânlar olarak metrobüs ve çevreyolu • Katılımcı: Boğaçhan Dündaralp Küratörler katılımcılardan şu iki ilkeye sadık kalmalarını isteyecektir: (1) sergilenecek yerleştirmelerin 1:1 ölçekli ve ziyaretçiler tarafından bedensel olarak deneyimlenebilecek nitelikte olması; (2) katılımcıların, üretimlerini, küratörlerin kendilerine sağlayacağı araştırma arşivinden faydalanarak gerçekleştirmeleri. Her başlığa denk düşecek şekilde bir tipolojinin küratörler tarafından belirlenmesinin amacı, sergilenecek işleri “ana akım mimari çözüm” niteliğindeki işlere hapsetmek değil, serginin kavramsal çerçevesi mekânsal yerleştirmelere dönüşürken izlenecek araştırma ve tasarım süreçlerinde yaşanabilecek olası tıkanıklıkların aşılmasına yardımcı olabilmektir. Sergilenecek işlerin Bienal için özel olarak üretilmiş 1:1 ölçekli mekânsal yerleştirmelerden oluşacak olması ise iki amaca hizmet eder. Bunlardan ilki, Türkiye pavyonunu, giderek genişleyen toplumsal kesimlerin mimari sorunlarına eğilen yeni ve yaratıcı müdahalelerin üretilmesine önayak olan bir platform olarak değerlendirmektir. İkinci amaç ise ziyaretçi deneyimiyle, pavyonda, ziyaretçiler tarafından bedensel olarak deneyimlenebilecek yerleştirmelerin sergilenecek olmasıyla ilgilidir. Bu sayede, sunulan işlerin Türkiye bağlamından hareketle üretildiği gerçeğini teslim etmenin yanı sıra, “eşikte ikamet”in, farklı coğrafyalardan sergiye gelen ziyaretçilerin kendilerini özdeşleştirebilecekleri küresel bir olgu olduğuna dikkati çekmek amaçlanır.


> EŞİKTE İKAMET

2

Eşikte İkamet | İADB

Sergi tasarımı da “eşik olgusunun mekânsallaşması” fikrini yansıtır. Tasarımın temel fiziksel öğesi, “boncuk perde” olarak bilinen nesnelere de gönderme yapan sarkıtlardır. Mekânsal eşiklerde yer almasına alışık olunan bu nesneleri kullanarak yapılan sergi tasarımı, “bir mekândan diğerine geçiş hissini” tüm sergiye yayarak sürekli kılmayı amaçlar. İkinci bir amaç da, ziyaretçinin sergiyi herhangi bir hiyerarşi veya rota olmaksızın deneyimleyebilmesini mümkün kılmaktır. Tasarım, bir diğer deyişle, eşikte ikamet deneyimini niteleyen “ucu açıklığın yarattığı belirsizlik” olgusunu serginin mekânsal deneyimi üzerinde de belirleyici kılar. Katılımcıların yerleştirmeleri ve etkinlik/çalıştay/arşiv alanı, sarkıtların arasında kendilerine ayrılan beş oyuk arasından belirir. Aşina olmadığı türde bir tedirginliği yaşadığı bağlantı mekânlarından geçerek bahsi geçen beş oyuktan birine varan ziyaretçinin deneyiminde, “paradoksal bir rahatlama” olarak nitelendirilebilecek çarpıcı bir değişim gerçekleşir. Böylece ziyaretçinin, bu beş oyukta kendisine sunulanı sahiplenmesi, sunulanla kendisini özdeşleştirmesi hedeflenir. Küratöryel ekip, sergiye hazırlık sürecinde katılımcılara danışmanlık yapmanın yanı sıra, tüm sergi sürecini belgeleyecek; dört başlıkta irdelenen konular üzerine araştırmaları bulunan kişilerin çalışmalarını da içerecek bir yayın hazırlayacak; sergi mekânında, “eşikte ikamet” olgusunu derinlemesine tahlil amaçlı atölye çalışmaları, kısa bir yaz okulu ve panel/konuşmaları da içeren bir dizi etkinlik düzenleyecek; sergilenen işlere temel teşkil eden araştırmaları ve sergi sırasında gerçekleşen fikri üretimi kayıt altına alan kamuya açık bir online arşivi mümkün kılacaktır. Serginin bu unsurlarına dair ayrıntılar ilişikteki “Yayın,” “Etkinlik Takvimi” ve “Online Arşiv” başlıklı belgelerde görülebilir. 3

Yeldeğirmeni Don Kişot İşgal Evi


> EŞİKTE İKAMET


> EŞİKTE İKAMET

5

Eşikte İkamet | Arşiv Düzeni

6

Eşikte İkamet | Forum Düzeni


> EŞİKTE İKAMET


> EŞİKTE İKAMET

7

Eşikte İkamet | Projeksiyon Önerisi


> EŞİKTE İKAMET

8

Eşikte İkamet | Orta Mekan Düzenlemeleri


> EŞİKTE İKAMET


> EŞİKTE İKAMET


> EŞİKTE İKAMET


> EŞİKTE İKAMET


> EŞİKTE İKAMET ___03

KATILIMCILAR

KEREM PIKER

HERKES İÇİN MİMARLIK

2001’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden lisans, 2004’te ise TU Delft Mimarlık Fakültesi’nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. 2004-2011 yılları arasında Emre Arolat Architects firmasında proje lideri, tasarım grubu sorumlusu ve firma ortağı olarak görev aldı. 2010’da Chicago Athenaeum tarafından Avrupa’da 40 yaş altındaki en iyi kırk mimardan biri olarak gösterildi. Emre Arolat ve Gonca Paşolar ile birlikte tasarladığı Tekfen Kağıthane Ofis Park Projesi 2011’de Ulusal Mimarlık ödülleri Yapı Dalında Başarı Ödülü kazandı. 2011’de Kerem Piker Mimarlık (KPM) ofisini kurdu. Projeleri, aralarında Manisa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda birincilik, Midyat Eğitim Kampüsü Yarışması’nda birincilik, Şişli Lisesi Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda mansiyon, Borusan Neşe Fabrikaları Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda mansiyon, Lösev Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi Ulusal Yarışması’nda mansiyonun da yer aldığı, bir dizi ödüle layık görüldü. Bomba başlıklı araştırma temelli tasarım projesi 2012 yılında düzenlenen Birinci İstanbul Tasarım Bienali’nde sergilendi.

2011 yılında İstanbul’da kuruldu. Farklı uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek ülke genelinde karşılaşılan sosyal sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirebildikleri, bu sorunlar hakkında farkındalığı arttırmak ve çözüm yolları üretmek üzere harekete geçebildikleri bir platformdur. Dernek, çalıştığı coğrafyalarda var olan mimari ve sosyal potansiyelleri günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde değerlendirmeyi hedefler. Kentsel ve kırsal alanlarda, projelerin tasarım planlama ve inşaat süreçlerinde eksikliği hissedilen katılımcı mekanizmaları teşvik ederek, toplum içinde mimarlık bilincinin arttırılmasını sağlamayı amaçlar. Projeleri arasında ulusal ve uluslararası kamuoyunda ses getiren #OccupyGezi Architecture ve Atıl Köy Okulları yer almaktadır. İşleri, aralarında Londra Victoria and Albert Museum ve Roma MAXXI’nin de bulunduğu birçok platformda sergilenmiştir.

9

Bomba | Kerem Piker

10

occupygeziarchitecture | Herkes İçin Mimarlık


> EŞİKTE İKAMET ___03

KATILIMCILAR

HAYRİYE SÖZEN

BOĞAÇHAN DÜNDARALP

1971 yılında Ankara’da doğdu. 1989-1993 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) mimarlık eğitimi aldı. Yüksek lisans eğitimini “Mimarlıkta Zaman” başlıklı teziyle 1996 yılında yine İTÜ’de tamamladı. Sonraki yıl başladığı doktora çalışmasına aralıklarla devam etti. 1993-2002 yılları arasında Mimarlar Tasarım Ltd’de çalıştı. 2002’den 2012’ye kadar Mono Mimari Tasarımlar, anonim.istanbul ekipleriyle birlikte ve bağımsız olarak işler yaptı. Mimari üretimine 2012 yılından itibaren HS Mimarlık ofisinde devam ediyor, çeşitli üniversitelerin tasarım stüdyolarında jüri üyesi olarak yer alıyor ve atölye çalışmalarına katılıyor. Bu çerçevede, 2006 ve 2012 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde proje stüdyosu yürütücülüğü yaptı. Bozcaada Mimarlık Buluşması 2007 toplantısında ve Bir Yerleşme Müzakeresi: EV başlıklı sergide yer aldı. 2009 yılında Kent Düşleri projesi kapsamında Lusid atölyesi yurütücülerinden biri oldu. 2012 yılında yapılan Birinci İstanbul Tasarım Bienali “Adhokrasi” sergisinde İçkin Tanıklık başlıklı çalışmasıyla yer aldı. “Derinlikler” başlıklı yazısı Betonart’ın Ölçülemeyen temalı 42. sayısında, Protel Binası adlı projesi ise XXI Dergisi 2015 Temmuz-Ağustos sayısında yayınlandı.

Archiprix (1997), Arkitera Genç Mimar Ödülü (2004), iki Ulusal Mimarlık Ödülü (19982006) ve Yapı Endüstri Merkezi Ödülü (2008) başta olmak üzere öğrencilik yıllarından başlayarak birçok mimari ödül kazandı. ZCildo Meireles ile birlikte ürettiği Homeless Home projesi Sekizinci İstanbul Bienali (2003) kapsamında sergilendi. Kassel’daki Kunsthalle Fridericianum Collective Creativity sergisi kapsamında Oda Projesi’nin daveti üzerine Yer’den Mekân’a başlıklı sergide yer aldı (2005). Ev: Bir Yerleşme Müzakeresi başlıklı mimarlık sergisinde editör olarak yer aldı (2006). Hou Hanru ve Pelin Tan’ın kurduğu KAHEM Stüdyosu’na, Masum Bir Eylem projesi kapsamında çalışmak için davet edildi (2007). Np12 Evleri projesi ile Mies van der Rohe Uluslararası Mimarlık Ödülü’ne aday gösterildi (2007). The Architectural Foundation tarafından Londra-İstanbul mimari değişim programına İstanbul’u temsilen davet edilen üç mimardan biri oldu (2009). Stefano Boeri’nin küratörlüğünü yaptığı Iakov Chernikhov Internatıonal Foundation “The Challenge of the Time” ödülüne aday gösterilen mimarlar arasında yer aldı (2010). Birinci Antalya Uluslararası Mimarlık Bienali’nin (2011) Deneysel Mimarlık İşleri kategorisinde işleri sergilendi. Pek çok ulusal yayında yazıları yayınlandı ve bölüm editörlüğü yaptı. Arch+, AD, WA gibi uluslarası yayınlarda yer aldı. Birinci İstanbul Tasarım Bienali (2012) kapsamında Tokigiller Yaşam Mücadele Rehberi’ni üretti, Yona Friedman’ın Haliç Merkezi projesinde ve Colombia Üniversitesi’nin Promiscuous Encounters konuşma serisinde yer aldı. Çeşitli mimarlık okullarında proje ve atölye yürütücülüğü yaptı. Çalışmalarını, 2005’ten beri yöneticiliğini yapmakta olduğu mimarlık ofisi DDRLP kapsamında sürdürmektedir.

9

İçkin Tanıklık| Hayriye Sözer

10

Kuzguncuk Bostan | Boğaçhan Dündaralp


> EŞİKTE İKAMET ___03

SERGİ EKİBİ

Koordinatör: Yelta Köm Danışmanlar: Prof. Dr. Sibel Bozdoğan, Levent Çalıkoğlu, Prof. Dr. Arzu Erdem, Prof. Dr. Murat Güvenç, Yeşim Hatırlı, Prof. Dr. Süha Özkan, Prof. Dr. Uğur Tanyeli Küratöryel Ekip: Yelta Köm, Elif Çiğdem Artan, Eray Çaylı, Hayrettin Günç Sergi Tasarımı: Yelta Köm, Elif Çiğdem Artan, Eray Çaylı, Hayrettin Günç, Gözde Çelebi Grafik Tasarım: Esen Karol / metahaven / Node Berlin Oslo (Görüşülmesi düşünülen ekipler) Etkinlik Sorumlusu: Hayrettin Günç

ELİF ÇİĞDEM ARTAN

DR.ERAY ÇAYLI

1983, İstanbul doğumlu. Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi sosyoloji bölümünde tamamladıktan sonra, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras programında yüksek lisans derecesini aldı. Pera Müzesi’nde İş Geliştirme Projeleri’nde çalıştı, çeşitli müzebilim projelerinde yer aldı.Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği’nin kurucu üyesi ve dijital platformlar editörü. Şu an Frankfurt Tarih Müzesi’nin Bibliothek der Alten ekibinde Göçmen Kadınlar Birliği’nin hafıza kutusunun proje sorumlusu ve küratörü. Aynı zamanda, DFG bursiyeri olarak, IGK – Center for Metropolitan Studies Berlin-New York-Toronto programında kent ve müzeler ekseninde doktora çalışmasını yürütüyor. Berlin’de yaşıyor.

1985’te İzmit’te doğdu. Sonrasında sırasıyla İstanbul, Stokholm, Berlin ve Londra’da okudu/ çalıştı/yaşadı. Yapılı çevre ve antropolojinin arakesitine ilgi duyuyor. 2008’den beri mimarlık, kent ve tasarım üzerine eleştiri yazıları yazıyor. 2012’den beri ise yine aynı alanlarda tarih ve kuram dersleri veriyor. 2011’de University College London’da başladığı ve mimari mekân ile politik şiddet arasındaki ilişkiyi irdelediği doktorasını Şubat 2015’te tamamladı. Bugünlerde Hertfordshire Üniversitesi İç Mimarlık ve Tasarım bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmanın yanı sıra University College London’ın mimarlık fakültesi olan Bartlett’ta ve Syracuse Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Londra programı kapsamında verdiği mimarlık tarihi ve kuramı derslerine devam etmekte.

HAYRETTİN GÜNÇ

YELTA KÖM

1988’de İstanbul’da doğdu. Sonrasında sırasıyla İstanbul,Lizbon,New York ve Boston’da okudu/çalıştı/yaşadı. Katılımcı tasarım ve alternatif şehir yapma süreçlerine ilgi duyuyor.2011’de arkadaşlarıyla birlikte Herkes İçin Mimarlık derneğini kurdu.Dernek ile birlikte Türkiye genelinde karşılaşılan sorunlara mimari çözümler üretmeyi hedefliyor. 2015 yılında Harvard Üniversitesi Tasarım Okulu Kentsel Tasarım Bölümü’nü akademik mükemmeliyet ödülü ile tamamladı. Bugünlerde Better Block adlı organizasyonda açık kaynak tasarım ve ‘tactical urbanism’ üzerine araştırmalarını sürdürüyor. Yarı-zamanlı olarak MIT Civic Data Design Lab’de araştırmacı olarak çalışıyor.

1986‘da, İstanbul’da doğdu. Sonrasında sırasıyla İstanbul, Selanik ve Frankfurt’ta okudu/çalıştı/yaşadı. Müşterek alanların geleceği, bir arada yaşam pratiklerine ve farklılaşan küratöryel araştırmalara ve pratiklere ilgi duyuyor. 2007’de alternatif bir eğitim denemesi olan kayıtdışı kolektifinin kurucuları arasında yer aldı. 2011’de arkadaşlarıyla birlikte Herkes İçin Mimarlık derneğini kurdu. Dernek ile birlikte Türkiye genelinde karşılaşılan sorunlara mimari çözümler üretmeyi hedefliyor. 2015 yılında Frankfurt’ta Staedelschule Mimarlık Sınıfı’nda, “Advanced Architectural Design” bölümünü tamamladı. Mimari pratiğini ve araştırmalarını ortağı olduğu KOTUstudio ile sürdürmektedir.

Yayınlar Editörü: Eray Çaylı Dijital Platformlar ve Arşiv Sorumlusu: Elif Çiğdem Artan Sergi Prodüksiyon Sorumlusu: Elif Çak Dokümantasyon: (Yerel Ekip) Araştırma ekibi: (Üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenciler)


> EŞİKTE İKAMET ___04

___04

YAYIN

YAYIN

“Eşikte İkamet” resmi sergi yayınının içeriğine dair öneri aşağıda görülebilir. Yayın çift dilli (Türkçe ve İngilizce) hazırlanacaktır. Bölümler yapılandırılırken şu temel yöntem izlenmiştir: - Sergideki dört başlıktan her birini temsilen bir bölümün yayında yer alması; - Her bir bölümün iki yazıdan oluşması; bunlardan ilkinin, ilgili konu üzerine çalışmaları bulunan bir akademik araştırmacıdan alınacak 3000 kelime civarındaki, ikincisinin ise, ilgili konu başlığı altında sergiye katılan mimar tarafından yazılacak ve görsellerle de desteklenecek, 1500 sözcük civarındaki bir yazı olması. “Ön söz” ve “Son söz,” serginin kavramsal çerçevesini tarihsel ve güncel bağlamlara yerleştirerek yorumlayabilecek ve küratörlerin bilim kuruluna danışarak belirleyeceği önde gelen iki Türkiyeli mimarlık kuramcısı tarafından yazılacaktır. “Giriş” ise küratörler tarafından kaleme alınacaktır. Bu üç bölümün her birinin sözcük sayıları için de 2500-3000 civarı önerilmektedir.

15. Uluslararası Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu EŞİKTE İKAMET Resmi Sergi Yayını 2016 İçindekiler Notlar ve kısaltmalara dair açıklamalar Teşekkürler Ön söz Giriş: “Eşikte İkamet” - Yelta Köm, Elif Çiğdem Artan, Eray Çaylı, Hayrettin Günç 1. Sınıfsal 1.1. “Sınıfsal eşik” - Didem Danış (Görüşülmesi düşünülen isim) 1.2. “Sınıfsal eşikte ikamet” - Kerem Piker 2. Siyasi 2.1. “Siyasi eşik” - Eray Çaylı 2.2. “Siyasi eşikte ikamet” - Herkes İçin Mimarlık 3. Hukuki 3.1. “Hukuki eşik” - Yael Navaro Yashin (Görüşülmesi düşünülen isim) 3.2. “Hukuki eşikte ikamet” - Hayriye Sözen 4. Kentsel 4.1. “Kentsel eşik” - Pelin Tan 4.2. “Kentsel eşikte ikamet” - Boğaçhan Dündaralp Son söz Kaynakça Dizin


> EŞİKTE İKAMET ___05

SİTE HARİTASI

“Eşikte İkamet” sergisinin hazırlık çalışmalarıyla eş zamanlı genişleyecek olan online arşiv, kavramsal çerçevenin hazırlık aşamasından başlayarak bütün sergi sürecini paylaşmayı amaçlamaktadır. Yazılı, görsel ve işitsel akademik materyallerle desteklenecek ve çift dilli yayın yapacak bu arşiv ile, sergi araştırma konusunun mekânının ötesine taşınması ve bir bilgi-iletişim-tartışma platformu oluşturulması hedeflenmektedir. Arşivin Blog bölümünde, mimari, kültürel-sanatsal ve akademik dünyadan yazarların, serginin işlediği konular üzerine yazacakları yazılar paylaşılacaktır. 15. Uluslararası Venedik Bienali Türkiye Pavyonu EŞİKTE İKAMET © 2016

EŞİKTE İKAMET

ZİYARET

PAVYON’DA NELER OLUYOR?

ARŞİV ODASI

İLETİŞİM

Kavramsal çerçeve

Ziyaret saatleri ve ilgili ayrıntılar

Sergi

Ön araştırma ve referanslar

Sıkça sorulan sorular

İkamet Araştırmaları Daire Başkanlığı

Ulaşım

Konuşma/tartışma

Çalıştay çıktıları

Basın odası

Yerleşim planı

Çalıştay

Konuşma/tartışma kayıtları

Etkinlik talebi

Küratöryel ekip Sergi katılımcıları Sergi ekibi

Etkinlik katılımcıları Venedik Bienali Türkiye Pavyonu İKSV

Destekçiler

Bize ulaşın

BLOG


> EŞİKTE İKAMET ___06

ARŞİV ODASI

Arşiv üzerinde erişilebilir.

LINK:

İnternetteki yerine işaret eder.

KAYNAKÇA:

Yayın bilgisi verir.

GÖRSEL ÇİZİM VİDEO

ETİKETLER

Sergiye paralel düzenlenen etkinlikler

Hukuki

ONLINE:

BELGE TÜRÜ

Küratöryel ekip

ERİŞİM SEVİYESİ

KAYNAKLAR

Katılımcılar

ARŞİV

METİN

Kentsel Siyasi Sınıfsal

SES DOSYASI


> EŞİKTE İKAMET ___07

ÇALIŞMA TAKVİMİ

Aralık 2015

Ocak 2016

Şubat 2016

Mart 2016

Nisan 2016

Mayıs 2016

Haziran 2016 Temmuz 2016 Ağustos 2016

Eylül 2016

Ekim 2016

Kasım 2016

Aralık 2016

Atölye Çalışmaları İç Çalışma Halkla İlişkiler Çalışması Aylık Blog Yazıları Konuşma/Panel E-bülten Webinar Yaz Okulu

Aralık 2015 Atölye Çalışması: Küratöryel ekip ve sergi katılımcılarının bir araya gelerek serginin kavramsal çerçevesi üzerine birlikte üretmeye başlamaları; araştırma aşamasına yardımcı olacak kaynakların paylaşılması; araştırma çerçevelerinin tamamlanması.

Atölye Çalışması: “Eşikte İkamet” - Küratöryel ekip ve katılımcılarla birlikte araştırma sürecinin kamuya açık değerlendirilmesi.

İç çalışma: Sergi yayınında yer alacak yazarlarla iletişime geçilmesi; yayının tasarım sürecine başlanması.

Mart 2016 İç çalışma: Küratöryel ekip ve sergi katılımcılarının bir araya gelerek araştırma ve prodüksiyon süreçlerini değerlendirmesi.

İç çalışma: Katılımcıların bireysel araştırma ve tasarım süreçlerine başlaması. Ocak 2016 Halkla ilişkiler çalışması: Serginin küratöryel çerçevesinin bir basın toplantısı aracılığıyla kamu ile paylaşılması; katılımcıların tanıtılması. İç çalışma: Küratöryel ekip ve sergi katılımcılarının bir araya gelerek araştırma ve prodüksiyon süreçlerini değerlendirmesi. Şubat 2016 Halkla ilişkiler çalışması: Serginin araştırma ve hazırlık sürecinin dokümantasyonuyla birlikte, “Eşikte İkamet” üzerine daha önce yayımlanmış makaleler, bildiriler, tezler, konuşmalar vb. online kaynakların ve basılı materyaller listesinin bir araya getirildiği, çalışma boyunca genişletilecek ve dönemsel online yayınlarla desteklenecek, dijital platformun yayınlanması.

Aylık blog yazıları: Biri ay ortası, diğeri ay sonu olmak üzere iki blog yazısı serginin dijital platformunda yayınlanacaktır.

İç çalışma: Sergi kitabında yer alacak yazıların son okumalarının yapılması üzere teslim edilmesi. Nisan 2016 Halkla ilişkiler çalışması: Serginin küratöryel çerçevesini anlatan, atölye çalışmalarının çıktılarını paylaşan, katılımcıların bu zamana kadar yaptıkları çalışmalarına dair görüşlerini içeren ve “Eşikte İkamet” üzerine daha önce yayımlanmış metinlerle desteklenen e-bültenin yayınlanması. Halkla ilişkiler çalışması: Yurtdışındaki yayınlarla ve kurumlarla sergiye dair iletişime geçilmesi. İç çalışma: Küratöryel ekip ve sergi katılımcılarının bir araya gelerek araştırma ve prodüksiyon süreçlerini değerlendirmesi.


> EŞİKTE İKAMET

İç çalışma: Sergi yayınında yer alacak yazıların İngilizce ve Türkçe çevirilerinin ve düzeltilerinin yapılması; ilgili görsellerin bir araya getirilmesi. Yayının tasarımının tamamlanması ve baskıya hazırlanması.

Aylık blog yazıları.

Aylık blog yazıları.

Konuşma/panel: Venedik.

Mayıs 2016

Atölye çalışması: Mimarlık okul ya da odalarından gelecek katılımcılarla sergi mekânında düzenlenecek atölye.

Halkla ilişkiler çalışması: E-bülten. İç çalışma: Sergi yayınının basımı ve Venedik’e nakliyesi. İç çalışma: İşlerin üretilmesi, teslim edilmesi ve Venedik’e nakliyesi. Konuşma/panel: 29 Mayıs 2016, Venedik. Aylık blog yazıları. Haziran 2016

Eylül 2016

Webinar: Berlin (Kolaylaştırıcı: Elif Çiğdem Artan). Aylık blog yazıları. Ekim 2016 Halkla ilişkiler çalışması: E-bülten. Konuşma/panel: Venedik.

E-bülten.

Atölye çalışması: Mimarlık okul ya da odalarından gelecek katılımcılarla sergi mekânında düzenlenecek atölye.

Konuşma/panel. 1 Haziran 2016, Venedik.

Webinar: Boston (Kolaylaştırıcı: Hayrettin Günç).

Webinar: Venedik (Kolaylaştırıcı: küratöryel ekip).

Aylık blog yazıları.

Aylık blog yazıları.

Kasım 2016

Temmuz 2016 Halkla ilişkiler çalışması: Serginin araştırma sürecinden bilgiler içeren ve “Eşikte İkamet” üzerine daha önce yayımlanmış metinlerle desteklenen e-bültenin yayınlanması.

Konuşma/panel: 26 Kasım 2016, Venedik.

Atölye çalışması: Mimarlık okul ya da odalarından gelecek katılımcılarla sergi mekânında düzenlenecek atölye. Webinar: Londra (kolaylaştırıcı: Eray Çaylı). Yaz Okulu: Sergide irdelenen temalar üzerine çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek yaz okulunda ilk gün sunumlar yapılacak, ikinci gün araştırmalar tartışılacak ve son gün de ortak rapor yazılacak. Katılımcılar (15 kişi) açık çağrıyla belirlenecek ve etkinlik, kültürel fonların desteğiyle gerçekleştirilecek. Aylık blog yazıları. Ağustos 2016 Halkla ilişkiler çalışması: E-bülten. Atölye çalışması: Mimarlık okul ya da odalarından gelecek katılımcılarla sergi mekânında düzenlenecek atölye. Konuşma/panel: Venedik. Webinar: İstanbul (Kolaylaştırıcı: Yelta Köm).

Webinar: Venedik (Kolaylaştırıcı: küratöryel ekip). Aylık blog yazıları. Aralık 2016 Atölye çalışması: İstanbul’da düzenlenecek, sergi değerlendirmesi amaçlı kamuya açık atölye. Halkla ilişkiler çalışması: E-bülten.


Esikte İstikamet  
Esikte İstikamet  
Advertisement