Page 1

CSRPOLICYER

ARKITEMA ARCH ITECTS

  MILJØPOLICY


ARKITEMAS MILJØPOLICY Policyeiere

03/01/2018

Casper Felden, CFO, intern påvirkning Rikke Bjerregaard Orry, Head of Sustainability, ekstern påvirkning

Godkjent av Arkitemas partnerkrets

Denne policyen er en konsernpolicy, jf. årsregnskapsloven § 99 a, som dermed gjelder alle Arkitema-konsernets partnere og medarbeidere – både fast ansatte medarbeidere og medarbeidere som er i et tidsbegrenset ansettelsesforhold. Det vil bli utarbeidet konsernretningslinjer og -prosedyrer for policyen etter behov, og disse gjelder også for alle Arkitemas medarbeidere. I noen tilfeller vil disse retningslinjene og prosedyrene bli supplert av handlingsplaner i henhold til nasjonale lov- og/eller fagforeningskrav.

DET SKAL VÆRE BALANSE I VÅRT REGNSKAP MED NATUREN OG MILJØET. «En bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller nåværende behov uten å forringe fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.» Denne definisjonen ble første gang lansert i FN-rapporten «Vår felles framtid» i 1987 – i daglig tale Brundtland-rapporten. Den oppfordrer dessuten til å ta samtidige hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi for slik å utvikle en bærekraftig politikk som både er helhetsorientert og langsiktig. Men siden industrialiseringen har forbruket vårt og produksjonsmetodene basert seg på forbruk av ressurser fra natur og miljø og har resultert i stor forurensing og mye avfall. Det har medført et enormt press på våre økologiske og biologiske ressurser. I et globalt perspektiv står bygninger for omkring 25 % av det samlede vannforbruket samt en betydelig del ressursforbruket. Byggebransjen står må derfor tenke nytt og finne nye bolig- og boformer samt produksjons- og oppføringsløsninger som er sirkulære og miljønøytrale. Den utviklingen ønsker Arkitema å bidra til og å være en del av. VI VIL REDUSERE BÅDE VÅR INTERNE OG VÅR EKSTERNE MILJØPÅVIRKNING. Arkitemas interne påvirkning stammer primært fra driften av kontorer i Danmark, Norge og Sverige, der vi blant annet produserer avfall, forbruker papir, papp og matvarer, som alt sammen har en miljømessig påvirkning. Denne policyen beskriver derfor de retningslinjene vi arbeider ut fra i vår innsats for å redusere vår interne miljøpåvirkning. I tillegg arbeider vi også med å gjøre våre egne og våre kunders prosjekter så bærekraftige som mulig. Vi kaller det vår eksterne miljøpåvirkning, og det er her vi kan utgjøre den største positive forskjellen for miljøet. Denne policyen beskriver retningslinjene vi arbeider ut fra i vår innsats for å bidra til et bærekraftig miljø. Denne policyen er samtidig utgangspunktet vårt for dialog med våre kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter om hvordan vi kan akselerere byggebransjens bærekraftige omstilling.


Arkitemas miljøpolicy omfatter INTERN PÅVIRKNING ••

Vi reduserer forbruket av papir, papp mv.

••

Vi bruker FSC-merket papir og papp.

••

Vi bruker miljømerkede og/eller svanemerkede rengjøringsmidler.

••

Vi minimerer avfall, herunder økt kildesortering av avfall med henblikk på gjenbruk

••

Vi innfører kantinedrift samt kontor- og møtebevertning som har fokus på bærekraft, og som er minst 50 % økologisk.

EKSTERN PÅVIRKNING •• En holistisk tilnærming til bærekraft Arkitemas definisjon av bærekraft omfatter både miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter. Vi har som målsetting at vår arkitektur skal utgjøre en forskjell for menneskene som bruker den, noe som i seg selv innebærer et stort fokus på den sosiale bærekraften i alle våre prosjekter. Miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter skal innarbeides i en veloverveid balanse med brukbarhet, byggbarhet og estetikk. ••

Bærekraftscreening Vi gjennomfører en bærekraftscreening av prosjektene våre med tanke på å identifisere prosjektets aktuelle bærekraftprofil, og inviterer samtidig til en dialog med byggherren og prosjektdeltakerne om å forbedre prosjektets mljøprofil ytterligere.

•• Bransjeanerkjente verktøy Vil tilbyr å gjennomføre analyser av prosjektenes miljøpåvirkning med bransjeanerkjente verktøy og metoder med tanke på å tilby kunden å velge byggematerialer og systemløsninger med minst mulig miljøpåvirkning. •• Kompetanseutvikling Vi styrker vår kompetanse og våre tilbud innen bærekraftytelser og -løsninger og øker dermed kundenes mulighet til å velge bærekraftig og miljøvennlig. •• Det gode business-caset Vi bruker totaløkonomiske beregninger og tilbyr uavhengige tredjepartssertifiseringer for å styrke business-caset for bærekraftig bygging – miljøvennlig og ressurseffektiv bygging skal kunne lønne seg, nå og i fremtiden. •• Akselerasjon av byggebransjens bærekraftige omstilling Vi påvirker bransje, kunder og samarbeidspartnere ved å dele vår kunnskap og erfaring og ved å delta i offentlige debatter, nettverk mv. med tanke på å akselerere byggebransjens bærekraftige omstilling.

Arkitemas miljøpolicy 2018  
Arkitemas miljøpolicy 2018  
Advertisement