Page 1

CSR-RAPPORT 2016

ARKITEMA ARCH ITECTS


INDHOLD Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Forretningsmodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 Sociale forhold og medarbejderforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Klima og miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Menneskerettigheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Bestikkelse og anti-korruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26


VI SKABER HELHEDSORIENTEREDE LØSNINGER, SOM INKLUDERER BÅDE SOCIALE, ØKONOMISKE, MILJØMÆSSIGE, FUNKTIONELLE OG ÆSTETISKE ASPEKTER. Peter Berg CEO, Arkitema Architects


FORORD vil stige i takt med øget befolkningstilvækst og urbanisering . Bygninger udgør således en global klima- og miljøudfordring, som vi skal finde en løsning på . Den løsning ønsker vi i Arkitema at være en del af . Vi oplever også, at vores kunder og samarbejdspartnere i stigende grad efterspørger bæredygtige løsninger, og derfor etablerede vi i forbindelse med Arkitema Consulting et nyt forretningssegment, Sustainability .

Arkitema Architects er Danmarks største arkitektvirksomhed og den femte største i Skandinavien . I 2016 fortsatte vi vores kraftige vækst fra tidligere år med en koncernomsætning på 361,8 MDKK og et tilfredsstillende årsresultat på 20,2 MDKK . Arkitema Consulting ser dagens lys 2016 blev således endnu et år i udviklingens tegn . Med fuldt udbyggede arkitektafdelinger i Danmark og Sverige og en norsk afdeling godt på vej, slog vi i juni måned dørene op til en ny forretningsenhed, Arkitema Consulting, der dels skal understøtte vores egne projekter med specialistviden og dels skabe yderligere omsætning ved at rådgive og servicere vores kunder .

I Sustainability tilbyder vi rådgivning, som rækker ud over energieffektivisering og indeklimaforbedringer . Vi skaber helhedsorienterede løsninger, som inkluderer både sociale, økonomiske, miljømæssige, funktionelle og æstetiske aspekter . På den måde gør vi det muligt for vores kunder at sikre deres projekters bæredygtighed hele vejen rundt .

Bæredygtighed som nyt forretningsområde I takt med at vi vokser og udvikler vores forretning, bliver vores mulighed for at bidrage med miljø- og klimamæssige løsninger i vores egne projekter og i forbindelse med rådgivning af kunder også større .

Investering i samfundsansvar Vores vækst og udvikling betyder ikke kun større mulighed for at påvirke kundernes projekter positivt, det betyder også større ansvar for den påvirkning, som kommer fra vores egen drift . Vi bruger flere ressourcer på vores kontorer, og vi ansætter flere kolleger, hvis arbejdsforhold, sikkerhed, trivsel og karrieremuligheder, vi har ansvaret for . Derfor har vi investeret i vores

I et globalt perspektiv står bygninger for 40% af det samlede energiforbrug, 25% af vandforbruget og cirka en tredjedel af de samlede udledninger af drivhusgasser; udledninger der

05


generelle samfundsansvar, og 2016 markerer begyndelsen på en indsats, som i løbet af de kommende år skal munde ud i en egentlig strategi, der skal forankres i hele koncernen .

år udvikler dele af vores forretning med henblik på at løse samfundsudfordringer . Samskabelse skal derfor fortsat være en kernekompetence for os, når vi fremadrettet knytter Arkitemas vækst og udvikling tættere til løsningen af samfundsmæssige og miljømæssige udfordringer .

I Arkitema står vi ikke blot fast på vores medarbejderes grundlæggende rettigheder, vi tager bl .a . også et ansvar for at inkludere mennesker, som af den ene eller anden grund har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet . Den indsats udspringer af tegnestuens værdier og kultur, som vi har taget vare på siden Arkitemas grundlæggelse i 1969 . Vores historiske løfte om at skabe værdi for kunden og samfundet og udvikle arkitektur, der gør en forskel for de mennesker, der bruger den, vil derfor fortsat være vores fundamentet .

2016 blev således startskuddet til Arkitemas strategiske investering i samfundsansvar og til at afsøge de forretningsmæssige muligheder, som dette ansvar også rummer . Vi glæder os til at bidrage med bæredygtige løsninger i den skandinaviske byggesektor .

Peter Berg CEO, Arkitema Architects

Vi vil skabe værdi – for Arkitema og for samfundet Vi har specialiseret os i at udvikle byrum, landskaber og bygninger, som udgør grundlaget for den moderne skandinaviske by . Vi ved, at bygbar, brugbar, bæredygtig og æstetisk arkitektur skal samskabes, uanset om vi arbejder på at realisere et af vores egne projekter, eller om vi rådgiver vores kunder . Vi tror på, at vi ruster Arkitema til at udnytte de strukturelle og teknologiske forandringer, byggebranchen står overfor, når vi i de kommende

06


I ARKITEMA STÅR VI IKKE BLOT FAST PÅ VORES MEDARBEJDERES GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER, VI TAGER OGSÅ ET ANSVAR FOR AT INKLUDERE MENNESKER, SOM AF DEN ENE ELLER ANDEN GRUND HAR SVÆRT VED AT FINDE FODFÆSTE PÅ ARBEJDSMARKEDET. Peter Berg CEO, Arkitema Architects


ARKITEMA ARCHITECTURE ARCHITECTS ARKITEMA CONSULTING ARKITEMA

PEOPLE IN ARCHITECTURE Koncernomsætning 2016 Årets resultat 2016 Antal fuldtidsansatte (FTE) 2016

361,8 MDKK 20,2 MDKK 452


FORRETNINGSMODEL ARCHITEMA ARCHITECTURE – vi tegner den bæredygtige skandinaviske by

ARKITEMA CONSULTING – vi bygger på viden

Arkitema Architects arbejder for at skabe de bedste fysiske rammer for mennesker . Vi lever os ind i brugerne, er i dialog med bygherren, brugeren og vores samarbejdspartnere . Således vokser arkitekturen ud af summen af opgavens forudsætninger og forskellige interessenter . I den proces har vi fokus på, at vores arkitektur er bygbar, brugbar, bæredygtig og æstetisk . Med denne arbejdsmetode forfølger vi vores mål om at skabe arkitektur, der gør en forskel for mennesker .

Arkitema Consulting er en vidensbaseret konsulentenhed, der yder strategisk og specialiseret rådgivning om arkitektur og byggeri i hele Skandinavien . Consulting består af fem segmenter: Client Consulting, BIM Management, Sustainability, Construction Management og People Involvement . Med vores fagspecialisters viden og erfaring skaber vi værdi, både før, under og efter projektforløbet .

Vi arbejder inden for alle skalaer af arkitekturen og har specialiseret vores viden og kompetencer inden for seks segmenter: Living, Learning, Health, Working, Culture og Urban . Tilsammen udgør de grundlaget for den moderne skandinaviske, bæredygtige by, hvor mennesker trygt kan udfolde sig og leve det gode liv .

Arkitema Consulting understøtter Arkitema Architects med specialiserede kompetencer gennem et tæt samarbejde .

09


SOCIALE FORHOLD OG MEDARBEJDERFORHOLD Vi vil være branchens bedste arbejdsplads. Vores mål er at skabe et arbejdsmiljø, hvor frihed og ansvar går hånd i hånd med respekt og medindflydelse. I Arkitema overholder vi gældende arbejdsmiljølove, love om arbejdstagerrettigheder samt indgåede kollektive aftaler . Vi arbejder derudover for at sikre lige muligheder for alle medarbejdere og ansøgere uanset køn, nationalitet, religion, kultur eller seksuel orientering . Medarbejdere med fysiske eller psykiske handicap skal ligeledes opleve en rummelig og tilgængelig arbejdsplads fri for diskrimination og fordomme .

gennemgår vi dem sammen med medarbejderne, som byder ind med forslag til forbedringer . I tillæg til denne årlige måling gennemfører vi i Danmark også hvert tredje år den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) . Her kortlægger vi de områder, hvor der er behov for en konkret indsats, ligesom vi sikrer os, at der bliver fulgt op på indsatsen efterfølgende . I alle årene har vi oplevet en meget høj svarprocent på både tilfredshedsundersøgelserne og APV’erne . I 2016 svarede 89,5% af Arkitemas medarbejdere på målingen, hvilket er en meget høj svarprocent for denne type måling .

Trivsel er vores fundament De fleste af vores medarbejdere har deres daglige gang på et af vores kontorer i Danmark, Sverige og Norge . Mens risikoen for fysiske arbejdsulykker her er lille, kan det psykiske arbejdsmiljø være årsag til mistrivsel eller stress . Som arbejdsgiver har Arkitema et ansvar for at sikre rammerne for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, ligesom glade og engagerede medarbejdere er fundamentet for Arkitemas fortsatte udvikling og vækst .

Meget tilfredse medarbejdere Fælles for alle målingerne siden 2011 er også, at medarbejderne i Arkitema udtrykker en meget høj generel tilfredshed . I 2016 var medarbejdernes generelle tilfredshed 4,28, hvor 5,0 udgør den højeste score . På samme måde svarer medarbejderne 4,19 på spørgsmålet om, hvorvidt de vil anbefale Arkitema som arbejdsplads til andre . De resultater er vi både glade for og stolte af .

Derfor har vi siden 2011 hvert år foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos alle medarbejdere på tværs af vores kontorer for at blive klogere på, hvor det går godt, og hvor vi skal gøre en indsats for at blive bedre . Når vi har resultaterne,

Et af de områder, hvor vi på baggrund af medarbejdernes svar konkluderede, at vi skal forbedre

11


os, handler om medarbejdernes faglighed i forhold til bæredygtighed . Her landende vi i 2016 på en score på 3,21, et resultat som lægger sig op ad en nedadgående tendens de foregående år . Det er blandt andet på baggrund af medarbejdernes svar, at vi valgte at investere og opruste på bæredygtighed som forretningsområde i løbet af 2016 .

Vi ønsker også, at mangfoldighed bliver afspejlet på Arkitemas øverste ledelsesniveauer, herunder i bestyrelsen . Derfor har vi indført et mål om at have mindst to kvinder i bestyrelsen for Arkitema K/S ved udgangen af år 2021 . Med opfyldelsen af det nye måltal vil andelen af kvinder i bestyrelsen i 2021 udgøre 33,33%, og dermed ligge inden for rammen af definitionen på ligelige kønsfordeling ifølge dansk lovgivning .

Udvikling af Arkitema i samarbejde med medarbejderne Arkitema har etableret forskellige fora, hvor ledelse og medarbejdere er i dialog om væsentlige forhold .

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af seks medlemmer, som alle er mænd, og den sammensætning ønsker vi altså at ændre over de kommende år . Den nuværende sammensætning skyldes i høj grad, at arkitektfaget set i et historisk perspektiv har været et mandsdomineret fag . Sådan er det ikke længere . I Arkitema er fordelingen af mænd og kvinder i hele koncernen på hhv . 56,5% mænd og 43,5% kvinder, hvilket således giver os et godt grundlag for fremadrettet at skabe en mere ligelig fordeling mellem kønnene i de øverste ledelseslag .

Der er i alle tre lande etableret et samarbejdsudvalg, hvor repræsentanter for koncernledelsen og den lokale ledelse mødes med tillidsvalgte medarbejdere for at drøfte forhold omkring bl .a . økonomi, firmaregler, lønpolitik og kompetenceudvikling . Der er også i alle tre lande etableret en arbejdsmiljøorganisation, baseret på de lokale regler i arbejdsmiljølovgivningen .

I 2015 spurgte vi i forbindelse med Arbejdspladsvurderingen, hvorvidt medarbejderne mener, at mænd og kvinder har lige muligheder for at gøre karriere i Arkitema . Her svarede mændene 4,4, mens kvinderne svarede 4,1 på skalaen fra 1-5 . Det giver samlet set et meget tilfredsstillende resultat på 4,2 og desuden en ikke-signifikant afvigelse mellem de to køns svar, der indikerer, at både mænd og kvinder generelt oplever gode udviklings- og karrieremuligheder . Dette bliver i øvrigt også bekræftet, når vi ser på, hvordan mænd og kvinder svarer, når de vurderer deres personlige udviklingsmuligheder i den årlige

I Danmark har vi derudover et efteruddannelsesudvalg, der har fokus på, hvordan de danske overenskomstsikrede efteruddannelsesmidler administreres og implementeres . Mangfoldighed og ligestilling Vi mener, at mangfoldighed gør os mere robuste og bedre i stand til at imødese de forandringer, som arkitektfaget såvel som byggebranchen står overfor . Vi søger at sikre diversitet blandt vores medarbejdere, bl .a . i forhold til køn, alder og fagligheder .

12


NÆRHEDEN Prisvindende arkitektur med fokus på social bæredygtighed

— Arkitema Architects’ udviklingsplan for området NærHeden ved Hedehusene i Høje Taastrup vandt i 2016 den prestigefyldte World Architecture Festivals pris for ”Masterplan – Future Projects”. Festivalen er en af verdens største arkitekturbegivenheder og uddeler hvert år priser til de mest banebrydende arkitektoniske projekter. Fra projektets begyndelse har Arkitema arbejdet strategisk med social bæredygtighed og haft fokus på fællesskab, sameksistens og plads til forskellighed. Prisen er således en anerkendelse og en understregning af at social bæredygtighed er vigtig for fremtidens byudvikling. Masterplanen for NærHeden er tegnet af Arkitema Architects i samarbejde med Karres en Brands.


Fordeling af køn i procent Bestyrelse

Mænd: 100%

Kvinder:

0%

Direktion

Mænd: 100%

Kvinder:

0%

Seniorpartnere (ejere)

Mænd: 84,6%

Kvinder: 15,4%

Topledere (direktion, partnere og ass . partnere)

Mænd: 81,8%

Kvinder: 18,2%

Mellemledere

Mænd: 25,9%

Kvinder: 74,1%

Arkitema koncernen

Mænd: 56,5%

Kvinder: 43,5%1

Aldersfordeling i procent for koncernen

Fuldtidsbeskæftigede (FTE) i tal

18-29 år

12,4%

Hele koncernen

452

30-39 år

34,5%

Aarhus

193

40-49 år

27,7%

København

135

50-59 år

18,1%

Stockholm

88

60-69 år

7,0%

Malmø

10

70+

0,2%

Oslo

26

1

år

Der er ikke fuld overensstemmelse mellem data for hhv. kønssammensætning og fuldtidsbeskæftigede (FTE), idet disse bliver opgjort på hver deres database. Arkitema er i gang med at implementere ét fælles HR system, der fjerner disse uoverensstemmelser, der i høj grad er baseret på manuelle registreringer i forskellige systemer, med henblik bl.a. på at sikre overensstemmelse fremadrettet.


tilfredshedsundersøgelse . Her ligger begge køns svar stabilt på 4,0 eller derover uden signifikante udsving mellem kønnene . I 2016 svarede kvinderne således 4,2 og mændene 4,0 på dette spørgsmål .

Vi vil også årligt monitorere lønniveau og lønudvikling for hhv . mænd og kvinder på de relevante ledelsesniveauer, hvorfra vi rekrutterer til bestyrelsen med det formål at skabe transparens og systematisk overvågning med henblik på at kunne rette op på eventuelle strukturelle uligheder mellem kønnene .

Når vi ser på kønsfordelingen for mellemledere i Arkitema koncernen, er 74,1% kvinder og 25,9% mænd2 . Alt i alt giver denne mellemlederfordeling sammen med medarbejdernes positive opfattelse af ligestillede karrieremuligheder os et rigtigt godt grundlag for at udvikle kvindelige ledelsestalenter .

Endelig vil vi systematisere procedurerne omkring nyansættelser, så vi gør, hvad vi kan for at sikre os, at vi har kvalificerede kandidater af begge køn i ansættelsespuljen . Da 2016 er det første år, vi arbejder med politikken på dette område, har vi endnu ikke opnået konkrete resultater for året .

Politik for ligestilling i ledelsen I tillæg til måltallet for bestyrelsen har vi også udarbejdet en politik for de øvrige ledelsesniveauer, der gælder for Arkitema koncernen med det formål at modne og øge rekrutteringsgrundlaget til bestyrelsen fremadrettet .

Stress Både Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Den internationale arbejdsorganisation (ILO) har stress på listen over de alvorligste arbejdsrelaterede sygdomme, der udgør en risiko for vores fysiske og psykiske helbred . Stress præger det moderne samfund, og dermed også Arkitema . Vi er en travl tegnestue, som i perioder også er en krævende arbejdsplads . Vi stiller høje krav til os selv og hinanden både hvad angår kvalitet, arbejdsindsats, debiteringskrav, fleksibilitet og parathed til at indgå i forandringer .

I den årlige tilfredshedsmåling spørger vi i forvejen til alle medarbejdernes oplevelse af deres udviklings- og karrieremuligheder . Som allerede nævnt ligger begge køns svar stabilt på 4,0 eller derover uden signifikante udsving mellem kønnene . Det område vil vi arbejde videre med i de kommende målinger for at sikre fokus på medarbejdernes oplevelse af lige muligheder for begge køn .

2

Vi har på den baggrund udarbejdet en stresspolitik for at forebygge situationer, hvor vores medarbejdere bliver syge af arbejdsbetinget stress . Det er ledelsens ansvar at sikre de bedste arbejdsmæssige betingelser for den enkelte medarbejder, herunder at tydeliggøre ansvar og

Den samlede ledelse er opdelt i tre grupper: seniorpartnere (ejerkredsen), topledelsen (omfattende direktionen samt øvrige partnere/associerede partnere) og mellemledere (omfattende job managers, kontorchefer, forretningsudviklingschefer, forretningsområdechefer og øvrige stabschefer.

15


processer for modvirkning af stress, ligesom den enkelte medarbejder også selv har et ansvar for at tage symptomer hos sig selv eller kolleger alvorligt .

på byggepladserne på det skandinaviske marked . Således registrerede vi i 2016 en byggepladsrelateret ulykke og ingen nær-ulykker . Ulykken skyldtes, at en medarbejder trådte ned i et hul .

Uanset hvor meget vi som virksomhed gør, kan vi ikke helt forhindre, at der opstår situationer, hvor medarbejdere påvirkes af stress . Derfor har vi afsat ressourcer til at hjælpe medarbejdere, der bliver ramt af stress .

På en byggeplads kan det øvrige fysiske og psykiske arbejdsmiljø variere fra plads til plads og er under alle omstændigheder forskelligt fra et kontormiljø . Det er ledelsens ansvar at følge op på medarbejdernes trivsel løbende og håndtere eventuel stress og mistrivsel sammen med den pågældende medarbejder . Det gør vi minimum en gang om året i forbindelse med tilfredshedsmålingen og/eller APV’en .

Sikkerhed Vi har ansvaret for vores medarbejderes fysiske sikkerhed, når de er på arbejde . I 2016 havde vi to arbejdsulykker på vores kontorer . Den ene ulykke skete på grund af en vareelevator, der stoppede uventet . Vareelevatoren fik efterfølgende et serviceeftersyn for at forhindre lignende ulykker i fremtiden . Den anden skyldtes et fald på en trappe .

På alle byggepladser udarbejdes der i øvrigt altid en projektspecifik Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i h .t . Arbejdsmiljølovgivningen og der følges løbende op på PSS ved afholdelse af regelmæssige sikkerhedsmøder m .v .

Udover at have deres daglige gang på vores kontorer færdes en del af vores medarbejdere også på byggepladser i korte eller længere perioder, hvor de bl .a . fungerer som byggeledere, tilsynsledere eller sikkerhedskoordinatorer .

Udover ansvar for vores egne medarbejdere, har vi også et ansvar for sikkerheden for de mennesker, som opfører vores byggerier . Det betyder, at arbejdernes sikkerhed på byggepladsen er en del af vores design- og projekteringsprocesser, og vi uddanner således løbende medarbejdere inden for arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold .

På en byggeplads har Arkitema ikke samme mulighed for at sikre og kontrollere de fysiske og psykiske arbejdsvilkår på samme måde som på vores egne kontorer . Det er altafgørende for os, at vores medarbejderes fysiske sikkerhed ikke lider overlast . Vi stiller derfor altid det nødvendige sikkerhedsudstyr til rådighed og sørger for at holde os opdateret i forhold til nye retningslinjer og typer af udstyr . Generelt er sikkerheden rigtig god

En rummelig arbejdsplads En del af vores fokus på at være en mangfoldig arbejdsplads handler om at tilbyde studerende skræddersyede læringsforløb . Kontorerne i Århus og København tilbyder hvert halve år en række studerende en praktikplads . De bliver i den forbindelse optaget på Arkitema College .

16


GELLERUP NORD Et ikon for en revitaliseret bydel

— Arkitema Architects vandt i 2016 konkurrencen om et 23.000 m² stort hus, der integrerer 950 kommunale arbejdspladser med restaurant, caféer og kafferisteri samt et iværksættermiljø i Aarhus-bydelen Gellerup. Det nye hus bliver et ikon, som slår tonen an til et revitaliseret Gellerup, fordi bygningen frem for at være endnu et nyt hus snarere åbner sig som et nyt byrum, hvor varierede og mangfoldige, grønne uderum er en del af både arbejdspladsen og byen. På den måde insisterer bygningen på, at Gellerup som bydel skal være andet og mere end et sted at bo. For at sikre liv fra dag ét, er der afsat penge til at etablere et midlertidigt iværksættermiljø på grunden, inden huset står færdigt. Konkurrencen blev vundet af et team, hvor Arkitema samarbejder med A. Enggaard, Caverion, NIRAS og Hauxner.


VI MENER, AT MANGFOLDIGHED GØR OS MERE ROBUSTE OG BEDRE I STAND TIL AT IMØDESE DE FORANDRINGER, SOM ARKITEKTFAGET SÅVEL SOM BYGGEBRANCHEN STÅR OVERFOR. Lars Køster Svendsen HR-direktør


I 2016 var 43 studerende således igennem forløbet på kontorerne i Aarhus og København .

kompetencer så tæt til vores kerneforretning som muligt, så både de og vi får mest mulig værdi ud af ansættelsen .

Derudover havde vi tre praktikanter på kontoret i Stockholm, der gennemførte selvstændige praktikforløb . På grund af forskelle i uddannelsesstrukturen i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige har vi på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at gennemføre Arkitema College på tværs af koncernen .

Vi lærer meget af at arbejde sammen med en kollega, der fx sidder i kørestol, både fordi kollegaen kan kvalificere vores projekter i forhold til tilgængelighed, og fordi vi selv oplever, hvilke udfordringer manglen på tilgængelighed medfører . I løbet af 2016 havde vi i alt fire personer ansat i diverse arbejdsprøvningsforløb .

Arkitema College giver de studerende en grundig indføring i almen tegnestuepraksis . Vores mål er at skabe et meningsfuldt link mellem arkitektog konstruktøruddannelserne og den praksis, som nyuddannede møder, når de skal ud i deres første job . Udover at deltage i diverse projekter modtager praktikanterne hver uge undervisning i forskellige erhvervsrelevante emner, eksempelvis tegnestuepraksis, myndighedsforhold, arkitektkonkurrencer, BIM, økonomi eller fagspecifik praksis inden for f .eks . sundheds- eller læringsbyggeri . Derudover inviterer vi praktikanterne med på studietur, hvor de besøger en række af Arkitemas byggerier .

Derudover har medarbejderne i vid udstrækning mulighed for at arbejde deltid i en kortere eller længere periode, hvis de har brug for det . Således beskæftigede vi i 2016 60 deltidsmedarbejdere på tværs i koncernen, hvilket svarer til ca . 13% af den samlede medarbejderstab . Vi planlægger fremadrettet at udarbejde en koncernpolitik for medarbejderforhold og sociale forhold .

Vi ansætter derudover også løbende mennesker, som af den ene eller anden grund har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, det kan fx være 8-ugers praktikforløb, arbejdsprøvning eller regulær ansættelse . Det kan være mennesker med fysiske eller psykiske handicap, flygtninge eller andre nytilkomne, der ikke taler dansk og ikke kender til de skrevne og uskrevne regler på en dansk arbejdsplads . Vi forsøger i videst muligt omfang at knytte disse mennesker og deres

19


SKAL VI SPILLE? Skybrudssikring i samarbejde med borgerne

— Arkitema Architects udviklede i 2016 et nyt spil, der inddrager borgerne i arbejdet med at udvikle skybrudssikre byer. Spillet blev lanceret i forbindelse med et skybrudssikringsprojekt på Østerbro i København, der skal forhindre dyre og sundhedsskadelige oversvømmelser i byen. Spillet er altså ikke kun for sjov. Det lægger op til dialog med borgerne, som kan spille med og prøve at kombinere deres ønsker til byens udformning med de nødvendige tekniske prioriteringer og løsninger.


KLIMA OG MILJØ Vi bestræber os på at drive Arkitema på den mest ansvarlige og ressourceeffektive måde, og vi ønsker at bidrage til at gøre det byggede miljø til en del af løsningen frem for problemet, når det handler om Jordens klima og miljø. Reducere vores klima- og miljømæssige fodaftryk I takt med, at vi vokser og udvikler Arkitema, lægger vi beslag på flere ressourcer og efterlader os et større klima- og miljømæssigt fodaftryk . Det har vi et ansvar for at forsøge at reducere til gavn for klimaet og miljøet og for vores forretning . Vi bestræber os derfor på at drive Arkitema på den mest ansvarlige måde og reducere vores eget forbrug i forbindelse med driften af vores kontorer, rejse mindre med fly og i stedet anvende kollektiv transport i videst muligt omfang .

Med de nye kompetencer ombord ønsker vi at bidrage til at øge bæredygtigheden i det byggede miljø i Skandinavien . Sustainability leverer derfor specialistrådgivning i alle byggeriets faser: Strategi – vi udarbejder skræddersyede bæredygtighedsstrategier og faciliterer, at de implementeres gennem hele projektets forløb og byggeriets værdikæde . Vi inddrager den nyeste viden og teknologi i tæt samarbejde med vores kunder og projektets interessenter .

Vi har brugt 2016 på at skabe et overblik over vores forbrug med henblik på at blive i stand til at sætte reduktionsmål samt rapportere om vores indsats i fremtidige csr-rapporter .

Specialistydelser – Vi rådgiver om specifikke løsninger, bl .a . i forhold til lavenergibyggeri og vedvarende energiløsninger, bæredygtigt materialevalg, dagslys, helende arkitektur, tilgængelighed, landskabsdesign samt klimasikring og lokal afledning af regnvand .

Maksimere vores positive påvirkning Vi har arbejdet med bæredygtighed som en grundlæggende og integreret del af vores projekter gennem mange år . Med oprettelsen af Sustainability som et selvstændigt forretningsområde under Consulting i 2016 er bæredygtighed blevet en strategisk forretningsprioritet på et højere niveau end tidligere .

Certificering – Vores DGNB-konsulenter rådgiver om bæredygtighed og DGNB-certificering af bygninger og bydele . Vi tilbyder også rådgivning vedrørende Active House, BREEAM, LEED, Miljöbyggnad og passivhusdesign . Brancheinvolvering og engagement Vi engagerer os i de organisationer som arbejder for at fremme bæredygtighed og samfundsansvar i det byggede miljø . Således er vi medlem af

I 2016 investerede vi derfor i ansættelsen af en ny forretningsområdechef for bæredygtighed, en kompetencechef for bæredygtighed samt en seniorkonsulent inden for samme område .

21


GENNEM VORES BYGNINGER OG BYOMRÅDER KAN VI PÅVIRKE SAMFUNDSUDVIKLINGEN POSITIVT. ARKITEMAS PROJEKTER SKAL VÆRE EN DEL AF LØSNINGEN – IKKE EN DEL AF PROBLEMET. Rikke Bjerregaard Orry Head of Sustainability

Green Building Councils i både Danmark, Norge og Sverige . Vi er også medlem af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar i Danmark og har tilsluttet os foreningens charter, der konkretiserer de 10 principper i UN Global Compact i forhold til ejendoms, bygge- og anlægsbranchen i Danmark .

og uddannelsesforløb med henblik på at udvikle vores kompetencer yderligere og sikre et højt fagligt niveau på tværs af koncernen . Derudover udarbejdede vi en forretningsstrategi, der har til formål at sikre, at bæredygtighed bliver integreret i vores egne projekter fra projektopstart . Denne integration arbejder vi videre med i 2017, hvor vi bl .a . afprøver et nyt screenings- og dialogværktøj, der identificerer bæredygtighedspotentialet i et projekt, og som desuden kan anvendes til at definere et ambitionsniveau i samarbejde med vores kunder .

Vi er desuden repræsenteret i Danske Arks bæredygtighedsudvalg og deltager desuden i en række udviklingsprojekter i relation til bæredygtigt byggeri . Kortlægning, uddannelse og strategi Vi har i 2016 kortlagt vores eksisterende bæredygtighedskompetencer i hele Arkitema-koncernen og har udarbejdet skræddersyede træning-

I 2017 planlægger vi ligeledes at udarbejde koncernpolitikker for miljø og klima .

22


VELKOMSTCENTER MOLS BJERGE Bygningen er en del af landskabet

— I 2016 vandt Arkitema Architects konkurrencen om at bygge et nyt velkomstcenter i Mols Bjerge. Bygningen tilføjer en ekstra kvalitet til området uden at stjæle opmærksomheden fra Kalø Slotsruin og det smukke landskab. Velkomstcentret er formet som en blød bakke og huser udstillingsområde, café og restaurant med en flot panoramaudsigt over Kalø vig. Bygningen afspejler det bakkede landskab og er ikke designet som et hus i klassisk forstand, men er snarere en del af landskabet omkring Kalø slotsruin og Strandhuset. Arkitema samarbejdede på opgaven med Rådgivende Ingeniører SlothMøller.


PSYKIATRISK AFDELING I ESBJERG Arkitektur der helbreder og giver arbejdsglæde

— I 2016 offentliggjorde Region Syddanmark resultater af en undersøgelse om brugen af tvang på den nye afdeling. I 2015 var antallet af fikseringer faldet med 69,9% sammenlignet med året før. Derudover var antallet af gange, der blev givet beroligende medicin under tvang faldet med 61,4% i samme periode. Resultaterne var opnået i den periode, hvor patienter og personale tog de nye bygninger i brug. Arkitema designede afdelingen med fokus på, hvordan arkitektur kan bidrage positivt til menneskers velbefindende. Derfor er strukturen for afdelingen gentænkt med fokus på at skabe en helende arkitektur for patienterne og en bedre arbejdsplads for personalet. Det betyder bl.a., at opdelingen i åbne og lukkede afsnit er erstattet med integrerede afsnit, hvor personale og patienter hele tiden kan have visuel kontakt.


MENNESKERETTIGHEDER Respekten for menneskerettigheder er en del af fundamentet for langsigtet udvikling og vækst – for Arkitema, for byggebranchen og for den globale økonomi. Arkitema støtter FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder, herunder FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, ligesom vi overholder dansk og europæisk lovgivning .

tighedsudfordringer om arbejdstagerrettigheder på byggepladsen, bl .a . når det gælder overenskomstmæssig løn og sikkerhed samt arbejdernes forhold i produktionen af byggematerialer .

Menneskerettigheder handler både om vores direkte ansvar for at sikre vores egne medarbejdere, deres sikkerhed, arbejdsforhold og generelle trivsel, som vi har beskrevet det i afsnittet om sociale forhold og medarbejderforhold .

Vi påtænker fremadrettet at udarbejde en menneskerettighedspolitik, hvor vi bl .a . vil afsøge og definere, hvordan vi som arkitektvirksomhed forholder os til disse udfordringer i byggebranchen, som vi kun indirekte er forbundet til gennem vores kunder og samarbejdspartnere . Denne indsats vil bl .a . inddrage de paradigmer for samfundsansvar, der er udviklet af foreningen Byggeriets Samfundsansvar, som Arkitema er medlem af .

Menneskerettigheder handler imidlertid også om forholdene i byggebranchen, som vi opererer i og er en del af . Set i dette brancheperspektiv handler nogle af de væsentligste menneskeret-

25


BESTIKKELSE OG ANTI-KORRUPTION Arkitemas værdier og regler er klare – vi accepterer ikke bestikkelse eller korruption. Det ødelægger vores forretning og udhuler vores værdier. I Arkitema sikrer vi os, at vores medarbejdere arbejder inden for lovens rammer . Vi har klare regler for, hvordan vi plejer forholdet til vores kunder og samarbejdspartnere .

opstår en uudtalt forventning om særbehandling eller kontraktuel forpligtelse . Ledelsen er ikke bekendt med tilfælde og har heller ikke mistanke om korruption eller bestikkelse blandt Arkitemas medarbejdere eller ledelse i 2016 .

Derfor skal alle medarbejdere fx indhente godkendelse fra en partner eller kreativ leder, inden de inviterer kunder eller samarbejdspartnere ud at spise . I tillæg har vi i Danmark en beløbsgrænse svarende til 750 DKK pr . deltager, der dækker mad og drikkevarer ved sådanne arrangementer . Beløbet for hhv . Norge er Sverige er fastsat efter landenes nationale prisniveauer . Planlagte beløbsoverskridelser skal i alle tilfælde godkendes af vores administrerende direktør/CEO .

Som arkitektvirksomhed er vi en del af byggebranchen . Selvom korruption, bestikkelse og økonomisk kriminalitet i en skandinavisk kontekst ikke udgør en systematisk udfordring, så forekommer det dog stadig fra tid til anden . I Arkitema er vi opmærksomme på disse udfordringer, og vi påtænker fremadrettet at udarbejde en Code of Conduct, der beskriver vores værdier og etiske regelsæt for god forretningsførelse, der skal hjælpe alle medarbejdere med at tage deres forholdsregler og ansvar .

Når det handler om at modtage gaver, invitationer, studieture m .v . fra kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere sikrer vi os, at der ikke

26


Denne csr-rapport er Arkitemas første rapport. Har du spørgsmål, kommentarer eller input til vores arbejde med samfundsansvar, så hører vi gerne fra dig. Skriv til os på csr@arkitema.dk


OM DENNE RAPPORT Denne rapport dækker Arkitemas redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a samt den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 b. Rapporten udgør en del af ledelsesberetningen i Arkitemas årsrapport og dækker således samme regnskabsperiode som årsrapporten, 01.01.2016-31.12.2016. I henhold til § 99 a har Arkitema ikke for 2016 udarbejdet koncernpolitikker for hhv. miljø, klima og menneskerettigheder. Arkitema påtænker at udarbejde disse politikker i henhold til § 99 a i løbet af 2017. I henhold til § 99 b er der opsat måltal for det underrepræsenterede køn på det øverste ledelsesniveau for Arkitema K/S. Der er ligeledes udarbejdet en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn for de øvrige ledelsesniveauer gældende for Arkitema koncernen.

Profile for Arkitema Architects

CSR-rapport 2016 (DK)  

Denne rapport dækker Arkitemas redegørelse for samfundsansvar.

CSR-rapport 2016 (DK)  

Denne rapport dækker Arkitemas redegørelse for samfundsansvar.

Profile for arkitema
Advertisement