Page 1

CSRPOLICYER

ARKITEMA ARCH ITECTS

  KLIMAPOLICY   MILJØPOLICY   POLICY FOR FORRETNINGSETIKK   POLICY FOR LIKEBEHANDLING OG MANGFOLD   MENNESKERETTIGHETSPOLICY


ARKITEMAS KLIMAPOLICY Policyeiere

03/01/2017

Casper Felden, CFO, intern påvirkning Rikke Bjerregaard Orry, Head of Sustainability, ekstern påvirkning

Godkjent av Arkitemas partnerkrets

Denne policyen er en konsernpolicy, jf. årsregnskapsloven § 99 a, som dermed gjelder alle Arkitema-konsernets partnere og medarbeidere – både fast ansatte medarbeidere og medarbeidere som er i et tidsbegrenset ansettelsesforhold. Det vil bli utarbeidet konsernretningslinjer og -prosedyrer for policyen etter behov, og disse gjelder også for alle Arkitemas medarbeidere. I noen tilfeller vil disse retningslinjene og prosedyrene bli supplert av handlingsplaner i henhold til nasjonale lov- og/eller fagforeningskrav.

VI SKAL SNU TENDENSEN FOR UTSLIPP AV DRIVHUSGASSER «En bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller nåværende behov uten å forringe fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.» Denne definisjonen ble første gang lansert i FN-rapporten «Vår felles framtid» i 1987 – i daglig tale Brundtland-rapporten. Den oppfordrer dessuten til å ta samtidige hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi for slik å utvikle en bærekraftig politikk som både er helhetsorientert og langsiktig. Ikke desto mindre går utviklingen stadig i feil retning. Den globale oppvarmingen har endret klimaet på jorden med ekstremvær med konsekvenser som tørke, flom og økt vannstand. Det presser mennesker og dyr overalt på kloden. Oppvarmingen skyldes primært utslipp av drivhusgasser i atmosfæren som følge av den måten vi lever og produserer på. Bygninger står i dag for ca. en tredjedel av det globale CO₂-utslippet og ca. 40 % av energiforbruket. Byggesektoren må derfor tenke på nytt i et sirkulært, klimanøytralt perspektiv. Den utviklingen ønsker Arkitema å bidra til og å være en del av. VI VIL REDUSERE BÅDE VÅR INTERNE OG VÅR EKSTERNE KLIMAPÅVIRKNING. Arkitemas interne klimapåvirkning stammer primært fra oppvarming og strømforbruk på kontorene i Danmark, Norge og Sverige samt reiseaktivitet. Denne policyen beskriver derfor de retningslinjene vi arbeider ut fra i vår innsats for å redusere vår interne klimapåvirkning. I tillegg arbeider vi også med å gjøre våre egne og våre kunders prosjekter så bærekraftige som mulig. Vi kaller det vår eksterne klimapåvirkning, og det er her vi kan utgjøre den største positive forskjellen for klimaet. Denne policyen beskriver retningslinjene vi arbeider ut fra i vår innsats for å bidra til en bærekraftig utvikling og et klima i balanse. Denne policyen er samtidig utgangspunktet vårt for dialog med våre kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter om hvordan vi kan akselerere byggebransjens bærekraftige omstilling.


Arkitemas klimapolicy omfatter INTERN PÅVIRKNING •• Vi reduserer energiforbruket på våre kontor •• Vi vurderer løpende muligheten for å øke andelen av fornybar energi i vår drift •• Vi reduserer antall kilometer vi reiser med fly •• Vi reduserer antall kilometer vi reiser med diesel- eller bensindrevne personbiler •• Vi øker bruken av videomøter som alternativ til å reise til fysiske møter •• Vi minimerer avfall, herunder økt kildesortering av avfall med henblikk på gjenbruk •• Vi reduserer matavfall fra kantinedriften og møtebevertning EKSTERN PÅVIRKNING •• En holistisk tilnærming til bærekraft Arkitemas definisjon av bærekraft omfatter både miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter. Vi har som målsetting at vår arkitektur skal utgjøre en forskjell for menneskene som bruker den, noe som i seg selv innebærer et stort fokus på den sosiale bærekraften i alle våre prosjekter. Miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter skal innarbeides i en veloverveid balanse med brukbarhet, byggbarhet og estetikk. •• Bærekraftscreening Vi gjennomfører en bærekraftscreening av prosjektene våre med tanke på å identifisere prosjektets aktuelle bærekraftprofil, og inviterer samtidig til en dialog med byggherren og prosjektdeltakerne om å forbedre klimaprofilen ytterligere. •• Bransjeanerkjente verktøy Vil tilbyr å gjennomføre analyser av prosjektenes klimapåvirkning med bransjeanerkjente verktøy med tanke på å tilby kunden å velge byggematerialer og systemløsninger med minst mulig klimapåvirkning. •• Kompetanseutvikling Vi styrker vår kompetanse og våre tilbud innen bærekraftytelser og -løsninger og øker dermed kundenes mulighet til å velge energieffektivt og klimavennlig. •• Det gode business-caset Vi bruker totaløkonomiske beregninger og tilbyr uavhengige tredjepartssertifiseringer for å styrke business-caset for bærekraftig bygging – energieffektiv og klimatilpasset bygging skal kunne lønne seg, nå og i fremtiden. •• Akselerasjon av byggebransjens bærekraftige omstilling Vi påvirker bransje, kunder og samarbeidspartnere ved å dele vår kunnskap og erfaring og ved å delta i offentlige debatter, nettverk mv. med tanke på å akselerere byggebransjens bærekraftige omstilling.


ARKITEMAS MILJØPOLICY Policyeiere

03/01/2017

Casper Felden, CFO, intern påvirkning Rikke Bjerregaard Orry, Head of Sustainability, ekstern påvirkning

Godkjent av Arkitemas partnerkrets

Denne policyen er en konsernpolicy, jf. årsregnskapsloven § 99 a, som dermed gjelder alle Arkitema-konsernets partnere og medarbeidere – både fast ansatte medarbeidere og medarbeidere som er i et tidsbegrenset ansettelsesforhold. Det vil bli utarbeidet konsernretningslinjer og -prosedyrer for policyen etter behov, og disse gjelder også for alle Arkitemas medarbeidere. I noen tilfeller vil disse retningslinjene og prosedyrene bli supplert av handlingsplaner i henhold til nasjonale lov- og/eller fagforeningskrav.

DET SKAL VÆRE BALANSE I VÅRT REGNSKAP MED NATUREN OG MILJØET. «En bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller nåværende behov uten å forringe fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.» Denne definisjonen ble første gang lansert i FN-rapporten «Vår felles framtid» i 1987 – i daglig tale Brundtland-rapporten. Den oppfordrer dessuten til å ta samtidige hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi for slik å utvikle en bærekraftig politikk som både er helhetsorientert og langsiktig. Men siden industrialiseringen har forbruket vårt og produksjonsmetodene basert seg på forbruk av ressurser fra natur og miljø og har resultert i stor forurensing og mye avfall. Det har medført et enormt press på våre økologiske og biologiske ressurser. I et globalt perspektiv står bygninger for omkring 25 % av det samlede vannforbruket samt en betydelig del ressursforbruket. Byggebransjen står må derfor tenke nytt og finne nye bolig- og boformer samt produksjons- og oppføringsløsninger som er sirkulære og miljønøytrale. Den utviklingen ønsker Arkitema å bidra til og å være en del av. VI VIL REDUSERE BÅDE VÅR INTERNE OG VÅR EKSTERNE MILJØPÅVIRKNING. Arkitemas interne påvirkning stammer primært fra driften av kontorer i Danmark, Norge og Sverige, der vi blant annet produserer avfall, forbruker papir, papp og matvarer, som alt sammen har en miljømessig påvirkning. Denne policyen beskriver derfor de retningslinjene vi arbeider ut fra i vår innsats for å redusere vår interne miljøpåvirkning. I tillegg arbeider vi også med å gjøre våre egne og våre kunders prosjekter så bærekraftige som mulig. Vi kaller det vår eksterne miljøpåvirkning, og det er her vi kan utgjøre den største positive forskjellen for miljøet. Denne policyen beskriver retningslinjene vi arbeider ut fra i vår innsats for å bidra til et bærekraftig miljø. Denne policyen er samtidig utgangspunktet vårt for dialog med våre kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter om hvordan vi kan akselerere byggebransjens bærekraftige omstilling.


Arkitemas miljøpolicy omfatter INTERN PÅVIRKNING ••

Vi reduserer forbruket av papir, papp mv.

••

Vi bruker FSC-merket papir og papp.

••

Vi bruker miljømerkede og/eller svanemerkede rengjøringsmidler.

••

Vi minimerer avfall, herunder økt kildesortering av avfall med henblikk på gjenbruk

••

Vi innfører kantinedrift samt kontor- og møtebevertning som har fokus på bærekraft, og som er minst 50 % økologisk.

EKSTERN PÅVIRKNING •• En holistisk tilnærming til bærekraft Arkitemas definisjon av bærekraft omfatter både miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter. Vi har som målsetting at vår arkitektur skal utgjøre en forskjell for menneskene som bruker den, noe som i seg selv innebærer et stort fokus på den sosiale bærekraften i alle våre prosjekter. Miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter skal innarbeides i en veloverveid balanse med brukbarhet, byggbarhet og estetikk. ••

Bærekraftscreening Vi gjennomfører en bærekraftscreening av prosjektene våre med tanke på å identifisere prosjektets aktuelle bærekraftprofil, og inviterer samtidig til en dialog med byggherren og prosjektdeltakerne om å forbedre prosjektets mljøprofil ytterligere.

•• Bransjeanerkjente verktøy Vil tilbyr å gjennomføre analyser av prosjektenes miljøpåvirkning med bransjeanerkjente verktøy og metoder med tanke på å tilby kunden å velge byggematerialer og systemløsninger med minst mulig miljøpåvirkning. •• Kompetanseutvikling Vi styrker vår kompetanse og våre tilbud innen bærekraftytelser og -løsninger og øker dermed kundenes mulighet til å velge bærekraftig og miljøvennlig. •• Det gode business-caset Vi bruker totaløkonomiske beregninger og tilbyr uavhengige tredjepartssertifiseringer for å styrke business-caset for bærekraftig bygging – miljøvennlig og ressurseffektiv bygging skal kunne lønne seg, nå og i fremtiden. •• Akselerasjon av byggebransjens bærekraftige omstilling Vi påvirker bransje, kunder og samarbeidspartnere ved å dele vår kunnskap og erfaring og ved å delta i offentlige debatter, nettverk mv. med tanke på å akselerere byggebransjens bærekraftige omstilling.


ARKITEMAS POLICY FOR FORRETNINGSETIKK Policyeier

03/01/2017

Wilhelm Berner-Nielsen, seniorpartner og leder for Arkitemas partnerkrets

Godkjent av Arkitemas partnerkrets

Denne policyen er en konsernpolicy, jf. årsregnskapsloven § 99 a, som dermed gjelder alle Arkitema-konsernets partnere og medarbeidere – både fast ansatte medarbeidere og medarbeidere som er i et tidsbegrenset ansettelsesforhold. Det vil bli utarbeidet konsernretningslinjer og -prosedyrer for policyen etter behov, og disse gjelder også for alle Arkitemas medarbeidere. I noen tilfeller vil disse retningslinjene og prosedyrene bli supplert av handlingsplaner i henhold til nasjonale lov- og/eller fagforeningskrav.

KORRUPSJON SKADER SAMFUNNSØKONOMIEN OG SVEKKER SAMMENHENGSKRAFTEN. Korrupsjon er et globalt problem, som har vidtrekkende negative konsekvenser for mennesker, virksomheter og samfunn. I et internasjonalt perspektiv er bygge- og anleggsbransjen blant de bransjene der korrupsjon anses for å være et utbredt fenomen. Ifølge Transparency Internationals årlige korrupsjonsindeks er de skandinaviske landene blant verdens minst korrupte. Det betyr likevel ikke at korrupsjon ikke forekommer her. ARKITEMA AKSEPTERER IKKE KORRUPSJON Korrupsjon betyr at man misbruker betrodd makt for egen vinnings skyld. Arkitema aksepterer ikke korrupsjon. Det er både ulovlig og straffbart og dessuten ikke en del av de verdier og retningslinjer vi utvikler vår forretning etter. Ved overtredelse av denne policyen og/eller Arkitemas Code of Conduct vil det i alle tilfelle medføre disiplinære konsekvenser for den eller de medarbeiderne det gjelder. Hvis det er mistanke om en straffbar handling, vil den eller de medarbeiderne det gjelder i tillegg bli politianmeldt. GOD FORRETNINGSETIKK ER VÅRT FUNDAMENT Vi ønsker utelukkende å konkurrere basert på vår kompetanse og faglighet. Det skaper en sunn, robust og gjennomsiktig organisasjon, i tillegg til at det bidrar til å øke fagligheten og gjennomsiktigheten i byggebransjen generelt. Denne policyen beskriver Arkitemas retningslinjer for god forretningsskikk, som hjelper våre medarbeidere med å navigere i hverdagen. I tillegg er policyen også utgangspunktet vår for dialog med samarbeidspartnerne våre med tanke på å bidra til å øke gjennomsiktigheten og en rettferdig konkurranse i byggebransjen.


Arkitemas policy for god forretningsetikk omfatter MOTTAK AV GAVER FRA EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE En gave kan være noe man får av en samarbeidspartner, og der det man får er gratis. En gave kan imidlertid også være at man får noe av en samarbeidspartner til nedsatt pris, det vil si med rabatt. Prinsippene nedenfor for mottak av gaver, vederlag, reiser, fornøyelser mv. har som formål å sikre at ytelser og beslutninger blir truffet på et saklig, faglig og profesjonelt grunnlag, og at det alltid er den forretningsmessige verdien for Arkitema som avgjør om vi skal motta gaven. •• Generelt Ingen medarbeidere i Arkitema skal direkte eller indirekte akseptere eller etterspørre personlig betaling eller andre former for upassende gaver. Ingen må delta i aktiviteter hvor det er risiko for å komme i konflikt med Arkitemas interesser, og ingen må utnytte sin posisjon til personlig vinning på bekostning av Arkitema og/eller våre samarbeidspartnere. •• Personlige gaver Arkitemas medarbeidere kan gjerne motta personlige gaver eller vederlag i forbindelse med merkedager. Dette kan for eksempel være i forbindelse med jul, runde fødselsdager eller jubileer. Gavens verdi skal imidlertid ikke overstige en maksimumsbeløpsgrense i henhold til Arkitemas Code of Conduct. •• Vareprøver og produsentrabatter Medarbeidere i Arkitema kan gjerne motta allment bransjekjente rabatter på vareprøver og/eller produkter fra produsenter og leverandører (armaturer, møbler mv.), når de handler som privatpersoner. Dette er imidlertid ikke tillatt når de representerer Arkitema eller en samarbeidspartner i forbindelse med et prosjekt, fordi det dermed kan oppstå en forventning om en motytelse. •• Faglige arrangementer og studieturer Faglige arrangementer og studieturet der er arrangert av produsenter og/eller leverandører eller lignende samarbeidspartnere, kan være en god måte å oppnå ny kunnskap og pleie sitt faglige nettverk på. Vurderingen av den forretningsmessige verdiskapingen for Arkitema skal likevel alltid ligge til grunn for å akseptere invitasjonen. Hvis vurderingen viser at den personlige verdien for den eller de medarbeiderne som er invitert, er høyere enn den forretningsmessige verdien for Arkitema, skal invitasjonen avslås. Hvis vurderingen er at Arkitema har en forretningsmessig verdi av å delta, betaler Arkitema utgiftene for deltagelse. Dette skal meddeles den relevante samarbeidspartneren når invitasjonen aksepteres, i tillegg til at det skriftlig skal avtales betalingsordninger. Det skal i tillegg foreligge et program for arrangementet/studieturen som ligger innenfor rammene av det skattevesenet vurderer som en «konkret og direkte sammenheng med virksomhetens inntektsskapende aktiviteter», siden medarbeideren ellers vil bli beskattet for verdien av turen. Hvorvidt dette er tilfelle beror på en konkret vurdering av programmet og omstendighetene i den enkelte sak. Prinsippet om at Arkitema betaler sikrer at det alltid er en reell verdi for Arkitema ved å delta, og at denne verdien er proporsjonal med den utgiften invitasjonen medfører. •• Opplevelses- og fornøyelsesturer Invitasjon til hel- eller delvis betalte jaktturer, golfturer, konserter, reiser, fornøyelser mv. i regi av bransjenettverk kan være en god måte å pleie Arkitemas nettverk og samarbeidsrelasjoner på. Disse turene er omfattet av samme vurderingsprinsipp som faglige arrangementer og studieturer. Se ovenfor.


GAVER TIL EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE •• Generelt Ingen medarbeidere i Arkitema skal direkte eller indirekte betale eller på annen måte godtgjøre samarbeidspartnere med personlig betaling eller andre former for upassende gaver. Ingen skal betale eller på annen måte gi verdier til tredjepart for å fremme Arkitemas interesser, og ingen skal inngå i aktiviteter der det er risiko for å komme i konflikt med Arkitemas interesser. •• Middager og pleie av relasjoner – under et pågående anbud eller lignende Det er ikke tillatt å invitere potensielle samarbeidspartnere på hel- eller delvis betalte middager, opplevelser, studieturer mv. under pågående anbud/konkurranse eller lignende. •• Middager og pleie av relasjoner – etter et anbud eller lignende er vunnet Medarbeidere kan gjerne invitere kommende samarbeidspartnere på middag, opplevelser, studieturer mv. etter at et anbud/konkurranse er vunnet. I den forbindelse er det fastsatt en beløpsgrense per deltaker som skal overholdes, i Arkitemas Code of Conduct. •• Middager og pleie av relasjoner – generelt Relasjons- og nettverksaktiviteter kan være en god måte å pleie Arkitemas nettverk og samarbeidsrelasjoner på. I disse tilfellene skal vurderingen av den forretningsmessige verdiskapingen for Arkitema alltid ligge til grunn for aktiviteten, i tillegg til at den skal ha et relevant faglig og/eller forretningsmessig innhold. Det skal alltid foretas en kritisk vurdering av tidspunktet for invitasjonen i forhold til pågående anbud/konkurranser andre steder i organisasjonen. Hvis vurderingen viser at den personlige verdien for den eller de medarbeiderne og samarbeidspartnerne som er invitert, er høyere enn den forretningsmessige verdien for Arkitema, skal invitasjonen innhold endres eller annulleres. •• Rabatter og gratis ytelser Ingen medarbeidere i Arkitema kan gi rabatt og/eller gratis ytelser på samarbeidspartneres private prosjekter i forbindelse med inngåelse av samarbeidsavtaler og/eller kontrakter. KARTELLDANNELSE Ingen medarbeidere i Arkitema skal inngå i eller foreslå inngåelse av karteller. Alle tilfeller av mistanke om dette vil bli politianmeldt. Hvis Arkitemas medarbeidere får mistanke om kartelldannelse i forbindelse med tilbud mv., vil denne mistanken bli videreformidlet til rette myndighet. GENERELLE OVERTREDELSER Hvis Arkitemas medarbeidere får kjennskap til eller mistanke om lovovertredelser eller avtalemessige overtredelser begått av samarbeidspartnere og/eller tredjepart i forbindelse med prosjekter vi er involvert i, skal dette videreformidles til rette myndighet eller faglige organisasjon. FORTROLIGHETSPRINSIPP Fortrolig informasjon mottatt av samarbeidspartnere eller tredjepart skal alltid behandles i henhold til Arkitemas egne regler for håndtering av fortrolige opplysninger. SKATT Arkitema benytter seg ikke av avtaler om lavere skatt eller lavskatteland. Arkitema betaler dermed skatt i det landet der inntjeningen har funnet sted.


ARKITEMAS POLICY FOR LIKEBEHANDLING OG MANGFOLD Policyeier

03/01/2017

Dorthe Keis, Forretningsområdesjef og seniorpartner

Godkjent av Arkitemas partnerkrets

Denne policyen er en konsernpolicy, jf. årsregnskapsloven § 99 a, som dermed gjelder alle Arkitema-konsernets partnere og medarbeidere – både fast ansatte medarbeidere og medarbeidere som er i et tidsbegrenset ansettelsesforhold. Det vil bli utarbeidet konsernretningslinjer og -prosedyrer for policyen etter behov, og disse gjelder også for alle Arkitemas medarbeidere. I noen tilfeller vil disse retningslinjene og prosedyrene bli supplert av handlingsplaner i henhold til nasjonale lov- og/eller fagforeningskrav.

MANGFOLD STYRKER OG UTVIKLER ARKITEMA Organisasjoner med en mangfoldig sammensetning klarer seg bedre på en rekke kjerneparametre enn organisasjoner som ikke har en mangfoldig sammensetning. Det handler blant annet om forbedret inntjening, økt markedsinnsikt, bedre trivsel og fastholdelse av medarbeidere samt økt innovasjons- og omstillingsevne, forbedret rekruttering og talentutvikling. I en bransje der kompleksiteten i byggingen øker, og hvor flere og nye teknologier skal integreres i bygninger og byer, er det et konkurranseparameter for Arkitema, at vi kan matche den kompleksiteten i sammensetningen av medarbeidere. FORSKJELLIGE MENNESKER MED LIKE MULIGHETER Likebehandling i Arkitema handler om å behandle medarbeiderne våre så passe forskjellig at alle har like muligheter til å virke og utvikle seg ut fra ønsker, behov og kompetanse. Denne policyen beskriver de retningslinjene vi arbeider ut fra, i vår innsats for å drive og utvikle en mangfoldig sammensatt organisasjon hvor alle medarbeidere har like muligheter for å skape det arbeidslivet og den karrieren de ønsker seg. LIKESTILLING OG LIKEBEHANDLING IFØLGE DANSK LOV Denne policyen omhandler dessuten spesifikt jevn fordeling mellom kjønn på Arkitemas øverste ledelsesnivåer i henhold til den danske årsregnskapsloven § 99b, som har til formål å øke andelen av det underrepresenterte kjøn på ledelsesnivåene under styret med det formål å forbedre rekrutteringsgrunnlaget til styrevervene. Jevn fordeling betyr en fordeling på 40/60 % av menn og kvinner. Det er likegyldig om det er menn eller kvinner som utgjør 40 % eller 60 %. Følgende ledelsesnivåer er omfattet av innsatsen under § 99b •• Direktørnivået (CEO, CFO, forretningsutviklingsdirektør, HR-direktør, produksjonsdirektør) •• Seniorpartnere (eiere) •• Toppledere (partnere og assosierte partnere) •• Mellomledere (forretningsområdesjefer, kontorsjefer, job managere, sjefer for drifts­ avdelinger m.fl.)


Arkitemas policy for likebehandling og mangfold omfatter DATAINNSAMLING AV MEDARBEIDERNES EGNE VURDERINGER I forbindelse med den årlige målingen av medarbeidernes generelle trivsel og arbeidsforhold, vil vi spørre medarbeiderne om deres vurdering av om menn og kvinner har like utviklingsmuligheter i Arkitema, i tillegg til at vi også vil spørre om medarbeiderne vurderer at det er like utviklingsmuligheter på tvers av alder, etnisitet, religion og seksuell orientering. Det gir oss et innblikk i medarbeidernes oppfatning og mening som vi kan bruke til å forbedre innsatsen vår ytterligere. KJØNNSDELT LØNNSSTATISTIKK Vi overvåker lønnsivå og lønnsutvikling for hhv. menn og kvinner på alle nivåer. Lønnsstatistikken blir offentliggjort internt, og formålet er dermed å skape gjennomsiktighet og sikre en systematisk overvåkning av dette område med tanke på å kunne rette opp eventuelle ulikheter mellom kjønnene. MANGFOLD OG LIKESTILLING I STYRET Arkitema har en målsetting om å ha to kvinner i styret senest i 2021. Vi arbeider aktivt med å rekruttere styremedlemmer fra det underrepresenterte kjønn med den rette kompetansen, og er i denne prosessen åpne for både interne og eksterne kandidater. MANGFOLD OG LIKESTILLING I REKRUTTERING Vi rekrutterer med tanke på å sikre relevant kompetanse og erfaring. Det er dermed alltid den faglige vurderingen som ligger til grunn for ansettelse i Arkitema. I forbindelse med implementeringen av § 99b og rekrutteringen av medlemmer til direktørnivået samt ansettelse/utnevnelse av seniorpartnere, toppledere og mellomledere er vi oppmerksomme på at begge kjøn skal være representert når vi har valgt ut de kandidatene vi vil intervjue. Det samme gjør seg gjeldende med tanke på mangfold i vår generelle rekruttering, der vi ser på om kandidatenes profiler bidrar til mangfoldet i Arkitema generelt og i den avdelingen eller det teamet den kommende medarbeider skal bli en del av. I tilfeller hvor kandidatfeltet utelukkende består av menn eller omvendt utelukkende av kvinner, eller der feltet ikke er tilstrekkelig mangfoldig sammensatt, vil vi enten utlyse stillingen på nytt, henvende oss direkte til vårt nettverk eller samarbeide med profesjonelle rekrutteringsbyråer. Hvis det skulle vise seg at vi på tross av disse initiativene fortsatt ikke har minst en kvalifisert kandidat av hvert kjønn, gjennomfører vi rekrutteringsprosessen med utgangspunkt i ovennevnte fokus på kandidatenes kompetanse og erfaring. INTERNE MÅL Vi setter opp interne mål og handlingsplaner som skal bidra til å gjøre likebehandling og mangfold til en integrert del av den måten vi driver og utvikler Arkitema på.


ARKITEMAS MENNESKERETTIGHETSPOLICY Policyeier

03/01/2017

Ulrik Dybro, produksjonsdirektør

Godkjent av Arkitemas partnerkrets

Denne policyen er en konsernpolicy, jf. årsregnskapsloven § 99 a, som dermed gjelder alle Arkitema-konsernets partnere og medarbeidere – både fast ansatte medarbeidere og medarbeidere som er i et tidsbegrenset ansettelsesforhold. Det vil bli utarbeidet konsernretningslinjer og -prosedyrer for policyen etter behov, og disse gjelder også for alle Arkitemas medarbeidere. I noen tilfeller vil disse retningslinjene og prosedyrene bli supplert av handlingsplaner i henhold til nasjonale lov- og/eller fagforeningskrav.

ALLE HAR RETT TIL Å BLI BEHANDLET MED VERDIGHET OG RESPEKT Vår menneskerettighetsinnsats er fundert i FNs universelle menneskerettighetserklæring samt FNs retningslinjer for menneskerettigheter og næringsliv. Fundamentet for menneskerettigheter handler om det enkelte menneskes rett til å bli behandlet med verdighet og respekt. Den rett hyller vi i Arkitema, både fordi vi mener at et menneskeliv har en verdi og rett i seg selv, og fordi det gir samfunnsmessig og økonomisk verdi å bygge nasjonalstater grunnlagt på disse rettighetene. MENNESKERETTIGHETER UTVIKLER VÅR FORRETNING I Arkitema har vi naturligvis et direkte ansvar for våre egne medarbeideres menneskerettigheter. Vi er imidlertid også indirekte forbundet til påvirkning av menneskerettighetene gjennom byggebransjens globale produsent- og leverandørkjeder, der tvangsarbeid, barnearbeid og farlige arbeidsforhold dessverre forekommer. Denne policyen beskriver de retningslinjene vi arbeider ut fra i vår innsats for å integrere respekten for menneskerettigheter i den måten vi driver og utvikler Arkitema på. Policyen er samtidig utgangspunktet vårt for dialogen med våre kunder og samarbeidspartnere med tanke på å forbedre både vår og deres leverandørstyring, risikovurdering, interessenthåndtering og respekten for menneskerettigheter i våre prosjekter. Vi tror på at denne tilnærmingen gir oss en fordel i markedet.


Arkitemas menneskerettighetspolicy omfatter LIKESTILLING OG LIKEBEHANDLING I Arkitema skal alle medarbeidere uansett kjøn, etnisk opprinnelse, nasjonalitet, religion, seksuell orientering, funksjonshemning mv. behandles likt. Alle medarbeidere har rett til å forfølge samme karriere- eller utdannelsesmuligheter. For en mer utførlig beskrivelse kan du se Arkitemas policy for likestilling og mangfold på vår hjemmeside. ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG RETTEN TIL Å VÆRE MEDLEM AV EN FAGFORENING Alle Arkitemas medarbeidere har rett til å være medlem av en fagforening eller annen form for arbeidstakersammenslutning og til å inngå i kollektive lønnsforhandlinger. Alle medarbeidere er omfattet av regler for arbeidstakerrettigheter under ILO-konvensjonen og nasjonale fagforeninger, herunder bl.a. retten til betalt ferie og sykdom samt retten til å ta foreldrepermisjon. SIKKERHET Arkitema skal sikre at arbeidsplassen er sunn og sikker for alle medarbeidere. Vi arbeider kontinuerlig for å minimere risikoen for fysiske ulykker og for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø for alle medarbeidere. PSYKISK ARBEIDSMILJØ I Arkitema arbeider vi for å sikre et godt og trygt psykisk arbeidsmiljø fritt for krenkelser, intimidering, mobbing, trusler mv. samt stress. Vi respekterer og er oppmerksomme på individuelle og/eller kulturelle forskjeller som kan medføre at noen medarbeidere blir krenket eller støtt over atferd eller språkbruk mens andre ikke blir det. MENNESKERETTIGHETER I SAMMENHENG MED ARKITEMAS PROSJEKTER Når vi inngår i et samarbeid, vil vi føre en aktiv dialog med våre samarbeidspartnere om samfunnsansvar og respekt for menneskerettighetene i forbindelse med det pågjeldende prosjektet. Dette gjelder både med tanke på prosjektets formål, lokalisering, utforming, oppførelse og drift. Vi tilstreber designmessige løsninger som minimerer potensielle krenkelser av menneskerettighetene (f.eks. bruk av tvang i psykiatrien) og som samtidig optimerer menneskers livskvalitet og potensial. På byggeplassen er vi oppmerksomme på at det skal etableres ansvarlige arbeidsforhold for de som utfører arbeidet, og vi vil føre en aktiv dialog med entreprenører om å forbedre eventuelle kritiske forhold som vi blir oppmerksomme på, også selv om vi som rådgivere kun indirekte er forbundet med dem.


TVANGSARBEID OG ILLEGAL ARBEIDSKRAFT Tvangsarbeid og illegal arbeidskraft er en menneskerettighetskrenkelse som dessverre forekommer i den bransjen vi opererer i. Enten vi er indirekte forbundet (linkage), f.eks. gjennom våre samarbeidspartneres leverandører, eller direkte forbundet (contribution), f.eks. gjennom våre egne leverandører, til negativ påvirkning av menneskerettighetene, herunder tvangsarbeid og illegal arbeidskraft, er vi forpliktet til å gjøre vår innflytelse gjeldende overfor våre samarbeidspartnere med tanke på å sikre arbeidernes menneskerettigheter, herunder arbeidstakerrettigheter. I tilfeller hvor vi har direkte påvirkning av menneskerettighetene via våre egne medarbeidere (cause), er vi forpliktet til å bringe det krenkende arbeidet til opphør. Tvangsarbeid og illegal arbeidskraft skal aldri forekomme blant Arkitemas medarbeidere. BARNEARBEID Barnearbeid eksisterer dessverre i byggebransjens globale produsent- og leverandørkjeder. Det er et komplekst og dilemmafylt problem som langt fra er løst med å boikotte de produsentene og leverandørene som benytter seg av barnearbeidere. Det fører ofte barna ut i flere og større ulykker, blant annet tigging, kriminalitet, prostitusjon og slaveri. Enten vi er indirekte forbundet (linkage), f.eks. gjennom våre samarbeidspartneres leverandører, eller direkte forbundet (contribution), f.eks. gjennom våre egne leverandører, til negativ påvirkning av menneskerettighetene, herunder barnearbeid, er vi forpliktet til å gjøre vår innflytelse gjeldende overfor våre samarbeidspartnere med tanke på å skape sikre og ordentlige arbeidsvilkår samt sikre at barna får adgang til utdannelse. I tilfeller hvor vi påvirker menneskerettighetene direkte via våre egne medarbeidere (cause), er vi forpliktet til å bringe det krenkende arbeidet til øyeblikkelig opphør. Barnearbeid skal aldri forekomme blant Arkitemas medarbeidere. URFOLK OG NATURBESKYTTELSE Enten vi er indirekte forbundet (linkage), f.eks. gjennom våre samarbeidspartneres leverandører, eller direkte forbundet (contribution), f.eks. gjennom våre egne leverandører, til negativ påvirkning av menneskerettighetene, herunder urfolk og unik natur, er vi forpliktet til å gjøre vår innflytelse gjeldende overfor våre samarbeidspartnere med tanke på å sikre urfolkets menneskerettigheter samt naturbeskyttelse. OPPREISNING TIL KRENKEDE Uansett om vi er direkte eller indirekte forbundet med krenkelser av menneskerettighetene, har vi et ansvar, enten direkte eller indirekte, for å sikre oppreisning til de krenkede. Alt etter krenkelsens karakter og omfanget av vårt ansvar i den forbindelse kan oppreisning f.eks. være i form av en unnskyldning til de krenkede og/eller økonomisk (eller annen form for) kompensasjon.

CSR-policyer 2018 (NO)  
CSR-policyer 2018 (NO)  
Advertisement