Page 1

CSR-POLICY

ARKITEMA ARCH ITECTS

KLIMATPOLICY MILJÖPOLICY POLICY OM AFFÄRSETIK POLICY FÖR LIKA BEHANDLING OCH MÅNGFALD POLICY OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER


ARKITEMAS KLIMATPOLICY Policyansvariga

03/01 2017

Casper Felden, CFO, intern påverkan Rikke Bjerregaard Orry, Hållbarhetschef, extern påverkan

Godkänd av Arkitemas partnergrupp

Denna policy gäller för hela koncernen, se årsredovisningslagen §99a, och gäller därmed för alla partner till och medarbetare i Arkitema-koncernen. Detta omfattar såväl tillsvidareanställda som projektanställda medarbetare. Som ett komplement till policyn kommer även riktlinjer och tillvägagångssätt för koncernen att utarbetas efter behov. Även dessa kommer att gälla för alla medarbetare på Arkitema. I vissa fall tillkommer även handlingsplaner, i enlighet med nationell lagstiftning och/eller fackföreningskrav, till dessa riktlinjer och tillvägagångssätt för koncernen.

VI MÅSTE BRYTA KURVAN FÖR UTSLÄPPEN AV VÄXTHUSGASER. “En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Denna definition kommer ifrån FN-rapporten “Vår gemensamma framtid” från 1987, informellt Brundtlandrapporten. Den uppmanar även till att ta ett gemensamt grepp för miljö, sociala frågor och ekonomi för att på så sätt utarbeta en hållbar policy som är såväl heltäckande som långsiktig. Men fortfarande går utvecklingen åt fel håll. Jordens klimat har förändrats av den globala uppvärmningen, och det har medfört extremt väder som torka, översvämningar och höjda havsnivåer. Det sätter press på såväl människor som djur runt om på klotet. Uppvärmningen anses främst vara orsakad av växthusgasutsläppen som följer det sätter vi lever och producerar på. Byggnader står idag för cirka en tredjedel av de globala CO₂-utsläppen och cirka 40 procent av energiförbrukningen. Byggbranschen ska därför omprövas i ett cirkulärt klimatneutralt perspektiv. Arkitema vill vara en del av och bidra till denna utveckling. VI VILL DRA NED PÅ SÅVÄL VÅR INTERNA SOM EXTERNA KLIMATPÅVERKAN. Arkitemas interna klimatpåverkan kommer huvudsakligen från uppvärmning och elförbrukning på våra kontor i Danmark, Norge och Sverige samt genom våra resor. Denna policy ger därför riktlinjer som vi ska arbeta utefter i vår ansträngning för att dra ned på vår interna klimatpåverkan. Dessutom arbetar vi med att göra våra kunders projekt så hållbara som möjligt. Detta kallar vi för vår externa klimatpåverkan, och det är här som vi kan göra den största skillnaden för klimatet. Denna policy ger riktlinjer som vi ska arbeta utefter i vår ansträngning för att utgöra ett positivt bidrag till en hållbar utveckling och ett balanserat klimat. Denna policy är även vår utgångspunkt i våra samtal med kunder, samarbetspartner och andra aktörer på marknaden om hur takten ska dras upp på byggbranschens hållbara omställning.


Arkitemas klimatpolicy omfattar INTERN PÅVERKAN •• Vi minskar energiförbrukningen på våra kontor •• Vi utvärderar löpande möjligheten att öka andelen förnybar energi i vår drift. •• Vi minskar antalet kilometer som vi använder flyg som transportmedel. •• Vi minskar antalet kilometer som vi använder diesel- eller bensindrivna bilar. •• Vi ökar användningen av videomöten som alternativ till resor och fysiska möten. •• Vi minimerar avfall och ökar källsorteringen med avsikten att återvinna. •• Vi minskar matsvinnet från våra kantiner och förfriskningar på möten. EXTERN PÅVERKAN •• Ett holistiskt synsätt på hållbarhet Arkitemas definition av hållbarhet omfattar både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vår målsättning är att vår arkitektur ska utgöra en positiv skillnad för samhället och dess medborgare, vilket också innebär stort fokus på den sociala hållbarheten i alla våra projekt. Miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter ska ingå i en välövervägd balans med användbarhet, byggbarhet och estetik. •• Hållbarhetsgranskning Vi utför en hållbarhetsgranskning av våra projekt med avsikten att identifiera projektets aktuella hållbarhetsprofil, samtidigt som vi bjuder in till samtal med byggherren och delaktiga i projektet om att ytterligare förbättra klimatprofilen. •• Branscherkända verktyg Vi erbjuder analyser av projektens klimatpåverkan med branscherkända verktyg med avsikten att erbjuda kunden att välja byggmaterial och systemlösningar med minsta möjliga klimatpåverkan. •• Kompetensutveckling Vi stärker vår kompetens och vårt utbud beträffande hållbarhetstjänster och -lösningar och ger därmed våra kunder större möjligheter att välja energisnålt och klimatvänligt. •• Ett bra affärscase Vi använder totalekonomiska beräkningar och erbjuder oberoende tredje partscertifieringar för att styrka affärscasen för hållbart byggande. Energisnålt och klimatanpassat byggande ska löna sig – på lång och på kort sikt. •• Öka takten på byggbranschens hållbarhetsomställning Vi påverkar branschen, kunder och samarbetspartners genom att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet samt genom att vara en del av den offentliga debatten och nätverk med avsikten att dra upp takten på byggbranschens hållbarhetsomställning.


ARKITEMAS MILJÖPOLICY Policyansvariga

03/01 2017

Casper Felden, CFO, intern påverkan Rikke Bjerregaard Orry, Hållbarhetschef, extern påverkan

Godkänd av Arkitemas partnergrupp

Denna policy gäller för hela koncernen, se årsredovisningslagen §99a, och gäller därmed för alla partner till och medarbetare i Arkitema-koncernen. Detta omfattar såväl tillsvidareanställda som projektanställda medarbetare. Som ett komplement till policyn kommer även riktlinjer och tillvägagångssätt för koncernen att utarbetas efter behov. Även dessa kommer att gälla för alla medarbetare på Arkitema. I vissa fall tillkommer även handlingsplaner, i enlighet med nationell lagstiftning och/eller fackföreningskrav, till dessa riktlinjer och tillvägagångssätt för koncernen.

DÄRFÖR SKA DET FINNAS EN BALANS I VÅRT FÖRHÅLLANDE TILL MILJÖ OCH NATUR. “En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Denna definition kommer ifrån FN-rapporten “Vår gemensamma framtid” från 1987, informellt Brundtlandrapporten. Den uppmanar även till att ta ett gemensamt grepp för miljö, sociala frågor och ekonomi för att på så sätt utarbeta en hållbar policy som är såväl heltäckande som långsiktig. Men ända sedan industrialiseringen har vår förbrukning och produktionsmetoder byggt på användning av våra natur- och miljöresurser vilket givit upphov till ökade föroreningar och avfall. Det har satt en enorm press på våra ekologiska och biologiska resurser. I ett globalt perspektiv står byggnader för cirka 25 procent av den samlade vattenförbrukningen samt en väsentlig del av vår resursförbrukning. Därför måste byggbranschen tänka om och komma fram med nya byggnads- och boendeformer samt konstruktionslösningar som är cirkulära och miljöneutrala. Arkitema vill vara en del av och bidra till denna utveckling. VI VILL DRA NED PÅ SÅVÄL VÅR INTERNA SOM EXTERNA MILJÖPÅVERKAN. Arkitemas interna påverkan kommer huvudsakligen från driften av våra kontor i Danmark, Norge och Sverige. Där producerar vi bland annat avfall, förbrukar papper, kartong och livsmedel som alla har en miljöpåverkan. Denna policy ger därför riktlinjer som vi ska arbeta utefter i vår ansträngning för att dra ned på vår interna miljöpåverkan. Dessutom arbetar vi med att göra våra kunders projekt så hållbara som möjligt. Detta kallar vi för vår externa miljöpåverkan, och det är här som vi kan göra den största skillnaden för miljön. Denna policy ger riktlinjer som vi ska arbeta utefter i vår ansträngning för att utgöra ett positivt bidrag till en hållbar miljö. Denna policy är även vår utgångspunkt i våra samtal med kunder, samarbetspartner och andra aktörer på marknaden om hur takten ska dras upp på byggbranschens hållbara omställning.


Arkitemas miljöpolicy omfattar INTERN PÅVERKAN ••

Vi minskar förbrukning av papper, kartong osv.

••

Vi använder FSC-märkt papper och kartong.

••

Vi använder miljömärkta och/eller svanenmärkta rengöringsmedel.

••

Vi minimerar avfall och ökar källsorteringen med avsikten att återvinna.

••

Vi implementerar ett fokus på hållbarhet i våra kantiner samt för förfriskningar på kontor och möten och av dessa ska minst 50 procent ha ekologiskt ursprung.

EXTERN PÅVERKAN •• Ett holistiskt synsätt på hållbarhet Arkitemas definition av hållbarhet omfattar både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vår målsättning är att vår arkitektur ska utgöra en positiv skillnad för samhället och dess medborgare, vilket också innebär stort fokus på den sociala hållbarheten i alla våra projekt. Miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter ska ingå i en välövervägd balans med användbarhet, byggbarhet och estetik. ••

Hållbarhetsgranskning Vi utför en hållbarhetsgranskning av våra projekt med avsikten att identifiera projektets aktuella hållbarhetsprofil, samtidigt som vi bjuder in till samtal med byggherren och delaktiga i projektet om att ytterligare förbättra miljöprofilen.

•• Branscherkända verktyg Vi erbjuder analyser av projektens miljöpåverkan med branscherkända verktyg och metoder med avsikten att erbjuda kunden att välja byggmaterial och systemlösningar med minsta möjliga miljöpåverkan. •• Kompetensutveckling Vi stärker vår kompetens och vårt utbud beträffande hållbarhetstjänster och -lösningar och ger därmed våra kunder större möjligheter att välja hållbart och miljövänligt. •• Ett bra affärscase Vi använder totalekonomiska beräkningar och erbjuder oberoende tredje partscertifieringar för att styrka affärscasen för hållbart byggande. Miljövänligt och resurssnålt byggande ska löna sig – på lång och på kort sikt. •• Öka takten på byggbranschens hållbarhetsomställning Vi påverkar branschen, kunder och samarbetspartners genom att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet samt genom att vara en del av den offentliga debatten och nätverk med avsikten att dra upp takten på byggbranschens hållbarhetsomställning.


ARKITEMAS POLICY OM AFFÄRSETIK Policyansvarig

03/01 2017

Wilhelm Berner-Nielsen, seniorpartner och ordförande för Arkitemas partnergrupp

Godkänd av Arkitemas partnergrupp

Denna policy gäller för hela koncernen, se årsredovisningslagen §99a, och gäller därmed för alla partner till och medarbetare i Arkitema-koncernen. Detta omfattar såväl tillsvidareanställda som projektanställda medarbetare. Som ett komplement till policyn kommer även riktlinjer och tillvägagångssätt för koncernen att utarbetas efter behov. Även dessa kommer att gälla för alla medarbetare på Arkitema. I vissa fall tillkommer även handlingsplaner, i enlighet med nationell lagstiftning och/eller fackföreningskrav, till dessa riktlinjer och tillvägagångssätt för koncernen.

KORRUPTION ÄR SKADLIGT FÖR SAMHÄLLETS EKONOMI OCH SAMMANHÅLLNING. Korruption är ett globalt problem med långtgående negativa konsekvenser för människor, företag och samhället. Ur ett internationellt perspektiv anses bygg- och anläggningsbranschen vara bland de branscher där korruption är vanligt förekommande. Enligt Transparency Internationals årliga korruptionsrapport är de skandinaviska länderna bland de med minst korruption. Men det betyder inte att det inte förekommer korruption här. ARKITEMA ACCEPTERAR INTE KORRUPTION Korruption innebär att man missbrukar makt för egen vinning. Arkitema accepterar inte korruption. Det är såväl olagligt som brottsligt och inte heller en del av våra värderingar och de riktlinjer som vi bedriver verksamheten efter. En överträdelse av denna policy och/eller Arkitemas uppförandekod kommer alltid att leda till disciplinära åtgärder för den eller de berörda medarbetarna. Om det finns misstanke om en brottslig handling kommer även den eller de berörda medarbetarna att bli polisanmälda. VÅR VERKSAMHET BYGGER PÅ EN GOD AFFÄRSETIK. Vi vill enbart konkurrera med vår kunskap och professionalism. Det bygger en sund, stadig och öppen organisation och bidrar även till att öka professionalismen och öppenheten i byggbranschen i allmänhet. Denne policy beskriver Arkitemas riktlinjer för en god verksamhetsdrift som ska hjälpa våra medarbetare i deras vardagsarbete. Dessutom strävar även policyn efter att föra en dialog med våra samarbetspartners om hur vi kan bidra till ökad öppenhet och rättvis konkurrens inom byggbranschen.


Arkitemas policy om en god verksamhetsdrift omfattar MOTTAGANDE AV GÅVOR FRÅN EXTERNA SAMARBETSPARTNERS En gåva kan vara något man får av en samarbetspartner om det man mottar är kostnadsfritt. Men en gåva kan även vara något man får av en samarbetspartner till nedsatt pris, det vill säga med rabatt. Principerna nedan om mottagande av gåvor, ersättning, resor, fritid och nöje osv. avser att säkerställa att tjänster och beslut tas på sakliga, faktabaserade och professionella grunder och att det alltid är det affärsmässiga värdet för Arkitema som avgör om vi ska ta emot gåvan. •• Övrigt Ingen medarbetare på Arkitema får indirekt eller direkt acceptera eller efterfråga personlig betalning eller andra former av olämpliga gåvor. Ingen får ingå i aktiviteter där det föreligger risk för intressekonflikt med Arkitemas intressen och ingen får utnyttja sin ställning för personlig vinning på bekostnad av Arkitema och/eller våra samarbetspartners. •• Personliga gåvor Arkitemas medarbetare får ta emot personliga gåvor eller ersättning i samband med bemärkelsedagar. Det kan till exempel handla om jul, födelsedagar eller jubileum. Dock får gåvans värde inte överstiga det maximala beloppet som är satt som gräns i Arkitemas uppförandekod. •• Varuprover och producentrabatter Arkitemas medarbetare får acceptera allmänt branscherkända rabatter på varuprover och/ eller produkter från producenter och leverantörer (armaturer, möbler osv.) när de handlar som privatpersoner. Men detta accepteras emellertid inte när de representerar Arkitema eller en samarbetspartner i relation till ett projekt om det genom detta kan uppstå en förväntan om en tjänst i utbyte. •• Yrkesmässiga evenemang och studieresor Yrkesmässiga evenemang och studieresor som organiseras av producenter och/eller leverantörer eller liknande samarbetspartners kan vara ett bra sätt att skaffa sig nya intryck och vårda det professionella nätverket. Men när man accepterar en inbjudan ska alltid värderingen av det affärsmässiga värdet för Arkitema ligga till grund för beslutet. Om det bedöms att det personliga värdet för den eller de medarbetare som är inbjudna är större än det affärsmässiga värdet för Arkitema, då ska det tackas nej till inbjudan. Om det bedöms att det finns ett affärsmässigt värde för Arkitema att delta, då står Arkitema för kostnaderna för deltagandet. Detta ska meddelas till relevant samarbetspartner när inbjudan accepteras, och betalningsvillkoren ska även avtalas skriftligen. Det ska även finnas ett program för evenemanget/studieresan som ligger inom ramen för det som skatteverket bedömer som ett “konkret och direkt sammanhang med verksamhetens inkomstgenererande aktiviteter”, annars ska medarbetaren beskattas med resans värde. Detta bedöms genom att utvärdera programmet och omständigheterna för varje enskilt fall. Principen att ”Arkitema betalar” säkerställer att det alltid finns ett verkligt värde för Arkitema att delta och att detta värde står i proportion till den kostnad det medför. •• Fritids- och nöjesresor Inbjudan till helt eller delvis betalda jaktturer, golfrundor, konserter, resor, nöjesaktiviteter osv. som organiseras av branschnätverket kan vara ett gott sätt att vårda Arkitemas nätverk och samarbetsrelationer. Dessa resor omfattas av samma bedömningsprincip som yrkesmässiga evenemang och studieresor. Se ovan.


GE GÅVOR TILL EXTERNA SAMARBETSPARTNERS •• Övrigt Ingen medarbetare på Arkitema får indirekt eller direkt betala eller på annat sätt gottgöra samarbetspartners genom personlig betalning eller andra former av olämpliga gåvor. Ingen får betala eller på annat sätt ge saker eller tjänster av värde till tredje part för att främja Arkitemas intressen, och ingen får ingå i aktiviteter där det finns risk för en intressekonflikt med Arkitemas intressen. •• Nöje och representation – under pågående anbudsförfarande eller liknande Det är inte tillåtet att bjuda in potentiella samarbetspartners till helt eller delvis betalda middagar, evenemang, studieresor osv. under ett pågående anbudsförfarande eller liknande. •• Nöje och representation – efter ett vunnet anbudsförfarande eller liknande Medarbetare får gärna bjuda in blivande samarbetspartners på middag, evenemang, studieresor osv. efter ett vunnet anbudsförfarande. I anslutning till detta finns det en fastställd beloppsgräns per deltagare i Arkitemas uppförandekod som ska följas. •• Nöje och representation – i allmänhet Relations- och nätverksaktiviteter kan vara ett bra sätt att vårda Arkitemas nätverk och samarbetsrelationer. I dessa fall ska det affärsmässiga värdet för Arkitema bedömas och alltid ligga till grund för aktiviteten, och den ska ha ett relevant professionellt och/eller affärsmässigt innehåll. Det ska alltid göras en kritisk bedömning av timingen för inbjudan i förhållande till pågående anbudsförfaranden på andra platser i organisationen. Om det bedöms att det personliga värdet för den eller de medarbetare som är inbjudna är större än det affärsmässiga värdet för Arkitema, då ska inbjudans innehåll antingen ändras eller så ska den dras tillbaka. •• Rabatter och kostnadsfria tjänster Ingen medarbetare på Arkitema får ge rabatt och/eller erbjuda kostnadsfria tjänster för samarbetspartners privata projekt i samband med samarbetsavtal och/eller avtal. KARTELLBILDNING Ingen medarbetare på Arkitema får ingå eller föreslå skapandet av en kartell. I alla fall då det finns misstankar om detta kommer en polisanmälan att göras. Om Arkitemas medarbetare misstänker en kartellbildning i samband med ett anbudsförfarande ska denna vidareföras till lämplig myndighet. ALLMÄNNA ÖVERTRÄDELSER Om Arkitemas medarbetare får kännedom om eller misstänker en lagöverträdelse eller avtalsmässiga överträdelser som begåtts av samarbetspartners och/eller tredje part i samband med projekt som vi är inblandade i, då ska detta vidarebefordras till lämplig myndighet eller yrkesmässig organisation. SEKRETESSPRINCIP Konfidentiell information som tas emot från samarbetspartners eller tredje part ska alltid behandlas enligt Arkitemas egna regler för att hantera konfidentiella upplysningar. SKATT Arkitema utnyttjar inte några skattebefriande avtal eller skatteparadis. Arkitema betalar därför skatt i det land där intäkten har genererats.


ARKITEMAS POLICY FÖR LIKA BEHANDLING OCH MÅNGFALD Policyansvarig

03/01 2017

Dorthe Keis, Affärsområdeschef och seniorpartner

Godkänd av Arkitemas partnergrupp

Denna policy gäller för hela koncernen, se årsredovisningslagen §99a, och gäller därmed för alla partner till och medarbetare i Arkitema-koncernen. Detta omfattar såväl tillsvidareanställda som projektanställda medarbetare. Som ett komplement till policyn kommer även riktlinjer och tillvägagångssätt för koncernen att utarbetas efter behov. Även dessa kommer att gälla för alla medarbetare på Arkitema. I vissa fall tillkommer även handlingsplaner, i enlighet med nationell lagstiftning och/eller fackföreningskrav, till dessa riktlinjer och tillvägagångssätt för koncernen.

ARKITEMA BLIR STARKARE OCH UTVECKLAS GENOM MÅNGFALD Mångfaldiga organisationer gör bättre ifrån sig enligt en rad huvudparametrar, än organisationer som saknar mångfald. Det handlar bland annat om bättre resultat, större marknadsinsikter, bättre trivsel och färre medarbetare som lämnar företaget samt bättre innovations- och omställningsförmåga, förbättrad rekrytering och talangutveckling. I en bransch där konstruktionen av byggnader blir alltmer komplicerad och där mer teknik ska integreras i byggnader och städer, är det en konkurrensfördel för Arkitema att vi kan matcha den komplexiteten i sammansättningen av medarbetarna. OLIKA MÄNNISKOR MED LIKA MÖJLIGHETER På Arkitema handlar lika behandling om att behandla våra medarbetare som unika individer så att alla får samma möjligheter till att verka och utvecklas utifrån ens önskan, behov och kompetens. Denna policy beskriver riktlinjerna som vi arbetar utefter i vår ansträngning för att driva på och utveckla en mångfaldig organisation där alla medarbetare har lika möjligheter för att skapa det arbetsliv och den karriär som de önskar. JÄMSTÄLLDHET OCH LIKA BEHANDLING ENLIGT DANSK LAG Dessutom omfattar denna policy även specifikt lika fördelning av kön på Arkitemas högsta ledningsnivå i enlighet med den danska årsredovisningslagen §99b. Den har som ändamål att öka andelen av det underrepresenterade könet på ledarnivån som är direkt underställd styrelsen med ändamålet att förbättra rekryteringsunderlaget för styrelseposterna. Lika fördelning innebär en fördelning på 40/60 procent av män och kvinnor. Det har inte någon betydelse om det är män eller kvinnor som utgör 40 eller 60 procent. Följande ledarnivåer omfattas av ansträngningen enligt §99b. •• Direktion (CEO, CFO, affärsutvecklingschef, HR-chef, produktionschef) •• Seniorpartner (ägare) •• Högsta chefer (partner och associerade partner) •• Mellanchefer (affärsområdeschefer, kontorschefer, jobb managers, chefer för verksamhetsavdelningar med flera)


Arkitemas policy för lika behandling och mångfald omfattar DATAINSAMLING AV MEDARBETARNAS EGNA OMDÖMEN I samband med den årliga undersökningen av medarbetarnas allmänna trivsel och arbetsförhållanden, kommer vi att fråga medarbetarna om de anser att män och kvinnor har lika utvecklingsmöjligheter på Arkitema. Vi kommer också att fråga om de anser att det finns lika utvecklingsmöjligheter oavsett ålder, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Detta ger oss en inblick i medarbetarnas uppfattning och åsikter, och vi kan använda det till att ytterligare förbättra vår ansträngning. KÖNSUPPDELAD LÖNESTATISTIK Vi övervakar lönenivån och löneutvecklingen för män respektive kvinnor på alla nivåer. Lönestatistiken offentliggörs internt och ändamålet är att därmed skapa öppenhet och säkerställa en systematisk övervakning av detta område med avsikten att kunna rätta till eventuella olikheter mellan könen. MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET I STYRELSEN Arkitemas mål är att ha två kvinnor i styrelsen senast 2021. Vi arbetar aktivt med att rekrytera styrelsemedlemmar från det underrepresenterade könet med rätt kompetens och i denna process är vi öppna för både interna och externa kandidater. MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET I REKRYTERINGEN Vi rekryterar med avsikten att säkerställa rätt kompetens och erfarenhet. Det är därmed alltid den yrkesmässiga bedömningen som ligger till grund för tillsättande av tjänster på Arkitema. I samband med införandet av §99b och rekryteringen av medlemmar till direktionen samt tillsättning/ utnämning av seniorpartner, högsta chefer och mellanchefer är vi uppmärksamma på att båda könen ska vara representerade i urvalet av kandidater som vi vill inleda samtal med. Detsamma gör sig gällande beträffande mångfald i vår allmänna rekrytering. Då tar vi hänsyn till om kandidaternas profiler bidrar till mångfalden på Arkitema i allmänhet och på avdelningen eller i teamet som den blivande medarbetaren ska ingå. Om de berörda kandidaterna endast skulle utgöras av män eller uteslutande av kvinnor eller om de inte har en tillräckligt mångfaldig sammansättning, då kommer vi antingen att annonsera tjänsten på nytt, vända oss direkt till vårt nätverk eller samarbeta med professionella rekryteringsbyråer. Om det skulle visa sig att vi trots dessa ansträngningar inte lyckats locka minst en kvalificerad kandidat av varje kön, då genomför vi rekryteringsprocessen med utgång från ovan nämnda fokus på kandidatens kompetens och erfarenhet. INTERNA MÅL Vi sätter upp mål och handlingsplaner som ska bidra till att lika behandling och mångfald blir en integrerad del av sättet som vi driver och utvecklar Arkitema.


ARKITEMAS POLICY OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Policyansvarig

03/01 2017

Ulrik Dybro, produktionschef

Godkänd av Arkitemas partnergrupp

Denna policy gäller för hela koncernen, se årsredovisningslagen §99a, och gäller därmed för alla partner till och medarbetare i Arkitema-koncernen. Detta omfattar såväl tillsvidareanställda som projektanställda medarbetare. Som ett komplement till policyn kommer även riktlinjer och tillvägagångssätt för koncernen att utarbetas efter behov. Även dessa kommer att gälla för alla medarbetare på Arkitema. I vissa fall tillkommer även handlingsplaner, i enlighet med nationell lagstiftning och/eller fackföreningskrav, till dessa riktlinjer och tillvägagångssätt för koncernen.

ALLA HAR RÄTT TILL ATT BEHANDLAS MED VÄRDIGHET OCH RESPEKT. Vår policy om mänskliga rättigheter bygger på FN:s universella förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Grunden till mänskliga rättigheter handlar om den enskilda människans rätt till att bli behandlad med värdighet och respekt. På Arkitema skriver vi under detta, dels för att vi anser att en människa har ett inneboende värde och rättigheter, och dels för att det tillför värde till samhället och ekonomin att bygga nationella stater som grundas på dessa rättigheter. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER UTVECKLAR VÅRT FÖRETAG. På Arkitema har vi naturligtvis ett direkt ansvar för våra egna medarbetares mänskliga rättigheter. Emellertid har vi även en indirekt koppling till de mänskliga rättigheternas påverkan genom byggbranschens globala tillverknings- och leverantörskedjor där det dessvärre förekommer farliga arbetsförhållanden och barnarbete. Denna policy beskriver riktlinjerna som vi arbetar utifrån i vår ansträngning för att integrera respekten för de mänskliga rättigheterna i det sättet som vi driver och utvecklar Arkitema. Samtidigt är policyn vår utgångspunkt för dialogen med våra kunder och samarbetspartner med avsikten att förbättra våran och deras leverantörsstyrning, riskvärdering, intressenthantering och respekten för de mänskliga rättigheterna i våra projekt. Vi anser att denna tillgång ger oss en konkurrensfördel på marknaden.


Arkitemas policy om mänskliga rättigheter omfattar JÄMSTÄLLDHET OCH LIKA BEHANDLING På Arkitema ska alla medarbetare behandlas lika, oavsett kön, etnisk bakgrund, nationalitet, religion, sexuell läggning, funktionshinder osv. Alla medarbetare har rätt till samma karriärs- och utvecklingsmöjligheter. Det finns en mer ingående beskrivning i Arkitemas policy om jämställdhet och mångfald på vår webbplats. ANSTÄLLDAS RÄTTIGHETER OCH RÄTTEN TILL ATT ANSLUTA SIG TILL EN FACKFÖRENING Alla Arkitemas medarbetare har rätt att ansluta sig till en fackförening eller annan form av arbetstagarorganisation samt att ingå kollektiva löneförhandlingar. Alla medarbetare omfattas av reglerna för arbetstagarrättigheter enligt ILO-konventionen och nationella fackföreningar, bland annat rätten till betald semester och sjukdomsfrånvaro samt rätten till föräldraledighet. SÄKERHET Arkitema ska säkerställa att arbetsplatsen är sund och säker för alla medarbetare. Vi arbetar löpande med att minimera riskerna för fysiska olyckor och för att skapa en god och säker arbetsmiljö för alla medarbetare. PSYKISK ARBETSMILJÖ På Arkitema arbetar vi med att säkerställa en god och trygg psykisk arbetsmiljö, fri från kränkningar, översitteri, mobbing, trakasseri osv. samt stress. Vi respekterar och uppmärksammar enskilda och/eller kulturella skillnader som kan medföra att en del medarbetare blir kränkta eller stötta över beteende eller språkanvändning, medan andra inte blir det. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I RELATION TILL ARKITEMAS PROJEKT När vi ingår ett samarbete vill vi föra en aktiv dialog med våra samarbetspartner om samhällsansvar och respekt för de mänskliga rättigheterna i samband med pågående projekt. Detta gäller i både relation till projektets ändamål, lokalisering, utformning, utförande och drift. Vi strävar efter designmässiga lösningar som minimerar kränkningar av mänskliga rättigheter (exempelvis bruket av tvång inom psykiatrin) och som samtidigt optimerar människors livskvalitet och potential. På byggplatsen är vi uppmärksamma på att det ska finnas ansvarsfulla arbetsvillkor för de som arbetar. Vi vill föra en aktiv dialog med entreprenörer om att förbättra eventuella kritiska förhållanden som vi uppmärksammats på, även om vi som konsulter endast har en indirekt koppling till dem.


TVÅNGSARBETE OCH OLAGLIG ARBETSKRAFT Tvångsarbete och olaglig arbetskraft är en kränkning av de mänskliga rättigheterna som dessvärre förekommer i denna bransch som vi är verksamma i. Oavsett om vi har en indirekt koppling, exempelvis genom våra samarbetspartner leverantörer eller en direkt koppling exempelvis genom våra egna leverantörer, till en negativ påverkan av de mänskliga rättigheterna, inklusive tvångsarbete och olaglig arbetskraft är vi skyldiga att använda vårt inflytande på våra samarbetspartner med avsikten att säkra arbetarnas mänskliga rättigheter, inklusive arbetstagarrättigheter. Om vi påverkar de mänskliga rättigheterna direkt via våra egna medarbetare (orsak) är vi skyldiga att upphöra med det kränkande arbetet. Det får aldrig förekomma tvångsarbete och olaglig arbetskraft hos Arkitema. BARNARBETE Dessvärre finns det barnarbete inom byggbranschens globala tillverkar- och leveranskedjor. Det är ett komplicerat problem som inte på långa vägar blir löst av att bojkotta tillverkare och leverantörer som använder sig av barnarbetare. Det leder ofta till att barnen sjunker allt längre ned i andra hemska problem som bland annat tiggeri, kriminalitet, prostitution och slaveri. Oavsett om vi har en indirekt koppling, exempelvis genom våra samarbetspartners leverantörer eller en direkt koppling exempelvis genom våra egna leverantörer, till en negativ påverkan av de mänskliga rättigheterna, inklusive barnarbete, är vi skyldiga att använda vårt inflytande på våra samarbetspartner med avsikten att skapa säkra och ordentliga arbetsvillkor samt säkerställa att barnen får tillgång till utbildning. Om vi påverkar de mänskliga rättigheterna direkt via våra egna medarbetare (orsak) är vi skyldiga att omgående upphöra med det kränkande arbetet. Det får aldrig förekomma barnarbete hos Arkitema. URSPRUNGSBEFOLKNING OCH NATURSKYDD Oavsett om vi har en indirekt koppling, exempelvis genom våra samarbetspartners leverantörer eller en direkt koppling exempelvis genom våra egna leverantörer, till en negativ påverkan av de mänskliga rättigheterna, inklusive ursprungsbefolkning och unik natur är vi skyldiga att använda vårt inflytande på våra samarbetspartner med avsikten att säkra ursprungsbefolkningens mänskliga rättigheter samt skyddet av naturen. KOMPENSATION TILL DE KRÄNKTA Oavsett om vi är direkt eller indirekt kopplade till kränkningar av de mänskliga rättigheterna har vi ett ansvar, antingen direkt eller indirekt, för att säkerställa kompensation till de som kränkts. Beroende på kränkningens karaktär och vårt ansvars omfång kan kompensationen exempelvis vara i form av en ursäkt till de kränkta och/eller ekonomisk (eller annan form av) kompensation.

CSR-policy 2018 (SE)  
CSR-policy 2018 (SE)  
Advertisement