Page 1

ARKITEMA 2002-2003


ARKITEMA 2002-2003


Redaktion / Editors: Per Feldthaus, Lulu Grønlund, Kenn Hoff Lassen Tekster / Text: Lulu Grønlund Oversættelse / Translation: Morten Hjelm Sekretær / Secretary: Tina Lykke Ladefoged Grafisk tilrettelæggelse / Layout: Kenn Hoff Lassen Forsidefoto / Photo (front): Klaus Bang ISSN 1603-5216

Målet med årbogen er at præsentere væsentlige begivenheder – og byggerier – som har præget og tegnet Arkitema i 2002/03.

The purpose of this yearbook is to present events and projects that distinguished Arkitema during 2002/03.

Årbogen er opdelt i to afsnit: Revy omhandler vigtige begivenheder og tiltag på tegnestuen. Projekter er udvalgte projekter indviet i år 2002-03.

The yearbook is divided into two sections: Review treats important drawing office events and innovations. Projects introduces a selection of Arkitema buildings inaugurated during 2002/03.

Redaktionen takker de mange, som har præget bogen med deres kommentarer og hjælp til materialeindsamling.

The editors wish to thank the large number of people who influenced the yearbook by contributing with material and comments.

Bogen er sat med Minion og Linotype Univers og trykt på Arctic Volume hos Trøjborg Bogtryk/Offset A/S, Århus.

The text is set in Minion and Linotype Univers and printed on Arctic Volume at Trøjborg Bogtryk/Offset A/S, Århus.

© Arkitema Oktober 2003

© Arkitema October 2003


Indhold / Contents Revy / Review

………………………………………………………………

Projekter / Projects

………………………………………………………

6 30

Arkitema …………………………………………………………………………

32

Hellerup Skole ……………………………………………………………………

60

HK Danmark & Kommunernes Hus …………………………………………………

84

Linak ……………………………………………………………………………

106

AON Denmark ……………………………………………………………………

120

Canon ……………………………………………………………………………

130

Stenurten …………………………………………………………………………

140

Amsterdamhusene ………………………………………………………………

152

Andelssamfundet Hjortshøj ………………………………………………………

162

Solcellegården ……………………………………………………………………

170

Håndværkets Hus …………………………………………………………………

174

Selandia Hus………………………………………………………………………

184

Tuborg 15 …………………………………………………………………………

194

Guldsmedhuset …………………………………………………………………… 204

Medarbejdere / Staff ………………………………………………………

210


Revy / Review

Foto: Klaus Bang (side 8-14), Peder B. Zeuthen (side 20-29). Photo: Klaus Bang (pages 8-14), Peder B. Zeuthen (pages 20-29).

6

|

Revy / Review


Introduktion

Introduction

Årene 2002/03 var en periode, hvor vi gav os selv tid til at se indad. Med kritisk lup undersøgte vi vores kompetencer og visioner – vi udgav vores første videnregnskab. Processen har medført nye tiltag for det integrerede samarbejde, såvel internt som eksternt. Blandt andet skal nævnes vores positive erfaringer med partnering; en samarbejdsform, der efter vores mening vil udvikle byggeriet både økonomisk og kvalitativt.

The years 2002/03 were introspective years. We critically evaluated our skills and visions, and published our first intellectual capital report. This process caused us to recognise, and act on, the need for new measures in integrated cooperation, both internally and externally. Our positive experiences with partnering deserve special mention. This mode of cooperation will, in our opinion, improve the standard and reduce the costs of construction.

Mennesket i arkitekturen er vores omdrejningspunkt. Med dette i fokus har vi systematiseret vores arkitektoniske udvikling med et omfattende udviklingsprojekt Den nye Bolig.

To draw attention to our motto – Architecture on Human Foundations – we systematised our architectural development with an extensive development project entitled The New Residence.

År 2002 var ogå året, hvor vi gav os selv nyt firmanavn og byggede et nyt hus – hvad arkitekter jo gør – men denne gang til os selv.

In the year 2002 we also gave ourselves a new company name and built a new house – which architects have been known to do – this time, however, for ourselves.

Revy / Review

|

7


8

|

Revy / Review


Eksempler på Arkitemas visuelle identitet. Products with the Arkitema visual identity.

Nyt navn

New Company Name

Den 13. december 2002 offentliggjorde Arkitektgruppen Aarhus sit nye navn: Arkitema.

On December 13th 2002, the old Arkitektgruppen Aarhus resurfaced with a new company name: Arkitema.

Ideen om at skifte navn havde rumsteret i efterhånden mange år, men det er ikke noget, man bare lige gør. Et navn bærer en historie og dermed en identitet. Derfor vil mange mene, at det er risikabelt at skifte navn; at vi på sæt og vis sætter tegnestuens grundlag og omdømme over styr. Vi vælger dog at se det som udtryk for innovation.

The urge to change our name had been there for quite a few years, but it is not a decision to be taken lightly. A name carries a company history, and thus also an identity. Some would say that changing the company name is hazardous; that it jeopardises the foundation and reputation of the drawing office. We choose to view it as an expression of innovative thinking.

Navneændringen skete først og fremmest fordi, det gav anledning til forvirring og forveksling, at en del andre arkitektfirmaer i landet har navne, hvori ‘Arkitektgruppen’ indgår. Dernæst fordi vi har et stigende antal opgaver i udlandet og derfor ønskede et navn med en international klang.

We changed our company name primarily because the old name was a source of confusion and cases of mistaken identity – a number of other Danish drawing offices have names that involve ‘Arkitektgruppen’. The name change was also inspired by the fact that we are involved in an increasing number of projects abroad, and thus we needed an international name.

Blandt kravene til det nye navn var, at det skulle være unikt, signalere arkitektur på højt fagligt niveau og være internationalt forståeligt. Vi gav opgaven til Mollerup Designlab A/S, som udover navnet også har udarbejdet vores nye grafiske identitet.

We needed our new company name to be unique, to signal a high professional standard of architecture and to be internationally comprehensible. We assigned this task to Mollerup Designlab A/S, which is also responsible for our new graphic identity.

Revy / Review

|

9


Udsnit af Arkitema-husets facade mod Frederiksgade. Section of the Arkitema building facade towards Frederiksgade.

Nyt hus i Århus

New Company Headquarters in Århus

Forventninger var store, da vores tegnestue i Århus ved årsskiftet flyttede i nyt hus i Frederiksgade; et hus som vi har tegnet til os selv. Hvor underligt det end lyder, er det første gang i danmarkshistorien, at et stort arkitektfirma bygger hus til sig selv. Vi har tegnet domiciler til entreprenører, ingeniører, advokater, IT-virksomheder osv. med fokus på åbne og fleksible rammer for den moderne videnorganisation. Nu havde vi endelig muligheden for at afprøve det på os selv. Vi så også frem til, at alle medarbejdere i Århus igen kunne være under samme tag. Baggrunden for at bygge nyt var tegnestuens vokseværk i 20002001 – det gamle hus i Møllegade var uigenkaldeligt for lille, og medarbejderne var derfor spredt på forskellige adresser i nabolaget.

Expectations were high when our Århus branch moved into its new home in Frederiksgade. The building is an Arkitema scheme. Strange as it may sound, no other major Danish architect firm has ever designed its own headquarters. In the past, we have drawn headquarters that focus on open and flexible spaces for a modern organisation for contractors, engineers, lawyers, IT companies, etc. This was, at long last, our opportunity to do it for ourselves. We also looked forward to once again being able to house all of our Århus employees under one roof. Due to the growth of the architect firm during 2000-01, it was decided to build a new headquarters – the old building in Møllegade had irrevocably grown too small, and employees were scattered on a number of neighbourhood locations.

At bygge nyt til os selv var et stort arbejde, ikke mindst organisatorisk. På én og samme tid agerede vi køber/bygherre, arkitekt, udlejer og lejer. Og vi indrømmer, at det ikke altid var let, men vi lærte meget af denne proces.

Building a home for ourselves was a huge task, not least in terms of organisation. We acted as buyer, client, architect, landlord and leaseholder all at once. Admittedly, it was complicated at times, but the process was very educational.

I skrivende stund har vi boet i vores nye hus i ni måneder og har haft tid til at mærke forandringer fra før til nu. Forandringerne beskrives bedst af en udefrakommende. Antropologen Jeanette Gerlow holdt så at sige et spejl op for os, da hun brugte vores hus som studiefelt til en undersøgelse af arkitekturens betydning for en organisations kultur og videndeling.

At present we have been using our new building for nine months – long enough to notice the differences between then and now. Those differences were best summed up by an outsider – anthropologist Jette Gerlow – who held a mirror up to us when she conducted fieldwork in our offices as part of a paper on the influence of architecture on organisation culture and knowledge sharing.

10

|

Revy / Review


Revy / Review

|

11


Medarbejderne oplever, at tegnestuens nye rammer er optimale at dele viden i. Employees find that their new surroundings are ideal for knowledge sharing.

Hun gennemførte en række interviews med medarbejderne, og konklusionen på undersøgelsen var, at de nye fysiske rammer har en positiv effekt på især videndeling på tværs af organisationen, ligesom rammerne understøtter en organisation, der er åben og villig til at lære. Det fremgik også at de som var skeptiske over for de åbne kontorer, oplever at arbejdsforholdene er behagelige – særligt fremhæves de gode lyd- og lysforhold.

She interviewed our employees and concluded that the new building had a positive effect, particularly on cross-sectional knowledge sharing. It also supports an organisation that strives to be open and ready to learn. Furthermore, it appeared that even those employees who were initially sceptical about open-plan offices considered the new working conditions an improvement – especially in terms of acoustics and daylight access.

Nyt fra København

News from Copenhagen

Også på Arkitemas tegnestue i København er der fokus på de fysiske rammers betydning for dagligdagen. Afdelingen tæller 50 medarbejdere, som fordeler sig på to afdelinger og flere lejemål i gamle industribygninger på Forbindelsesvej tæt på Langelinie. Nu er det lykkedes at erhverve nye lejemål, som gør det muligt at skabe sammenhængende fysiske rammer for de to afdelinger.

The influence of the physical environment on everyday life is also of importance to the Copenhagen branch of Arkitema. The branch has 50 employees, and is divided into two sections that are housed in several different leases in an old industrial building close to Langelinie. Now, however, we have finally succeeded in securing new leases that will make it possible to create a contiguous physical environment for the two sections.

Tegnestuen i København fik pr. 1. august en ny afdelingsleder, Torben Juul, som sammen med Poul Schülein varetager den daglige ledelse. Torben Juul overtager Henrik Hansteds rolle som leder af en bygningsafdeling, da Henrik Hansted har fået nye udfordringer som ansvarlig for udviklingen af Arkitemas eksportafdeling. Vores satsninger på det internationale marked har blandt andet medført, at Henrik starter en afdeling i Kina, som skal varetage opførelsen af et konkurrenceprojekt syd for Beijing.

Torben Juul was appointed section leader at the Copenhagen branch on August 1st. He and Poul Shülein are responsible for the day-to-day management of the branch. Torben Juul replaces Henrik Hansted as section leader, with Henrik Hansted being placed in charge of the development of an export branch. Arkitema efforts in the international market have led to the establishment of a Chinese branch, where Henrik will oversee the construction of a competition winning project south of Beijing.

12

|

Revy / Review


Revy / Review

|

13


14

|

Revy / Review


Arkitemas partnere (set fra venstre): 1. trin: Per Feldthaus, Kim Risager og Erling Stadager 2. trin: Jørgen Bach og Lars Due 3. trin: Ole Nielsson 4. trin: Thomas Carstens og Poul Schülein 5. trin: Michael Harrebek og Helge Tindal 6. trin: Per Fischer Arkitema partners (left to right): 1. step: Per Feldthaus, Kim Risager and Erling Stadager 2. step: Jørgen Bach and Lars Due 3. step: Ole Nielsson 4. step: Thomas Carstens and Poul Schülein 5. step: Michael Harrebek and Helge Tindal 6. step: Per Fischer

Et fuldtalligt fodboldhold

Arkitema XI

Arkitemas partnerkreds er vokset til et fuldtalligt fodboldhold. De to nye partnere er Kim Risager og Poul Schülein, der er afdelingsledere i henholdsvis Århus og København.

The number of Arkitema partners has now grown to eleven. The two new partners are Kim Risager and Poul Schülein, who are section leaders in Århus and Copenhagen respectively.

De oprindelige fem – gulddrengene – som var studerende på Arkitektskolen i Aarhus, da de i 1970 stiftede Arkitektgruppen Aarhus, har nu alle rundet de 60 år. Gennem årene har de hver især skabt sig en niche på tegnestuen. Helge Tindal er tegnestuens ambassadør, der flittigt repræsenterer Arkitema i byggebranchens mange netværk. Michael Harrebek er primus motor i en række forsøgsbyggerier, hvis sigte er at udvikle nye arbejdsmetoder, herunder partnering. Erling Stadager (Ping) er den praktiske mand, der som leder af en bygningsafdeling har realiseret en række af tegnestuens udviklingsbyggerier – et af hans hjertebørn er træhusbyggerier. Ole Nielsson er leder af en bygningsafdeling, men forbereder sit otium som specialist i enfamiliehuse. I de seneste år har hans enfamiliehuse fået stor opmærksomhed i tidsskrifter og blade. Lars Due deler sin tid ligeligt mellem tegnestuen og Arkitektskolen i Aarhus, hvor han er underviser.

The original five partners – the Golden Boys – who were students at the Aarhus School of Architecture when they founded Arkitektgruppen Aarhus in 1970, are now all in their sixties. Through the years, they have established each their own niche. Helge Tindal, the Arkitema ambassador, diligently represents the drawing office in construction business networks. Michael Harrebek is the driving force behind a number of experimental projects aiming to develop new work procedures – including partnering. Erling Stadager (Ping) is the pragmatist who, in his capacity as section leader, has brought a number of drawing office development projects to life. His field of expertise is timber houses. Ole Nielsson is section leader, but is retiring to become a onefamily-home specialist. In recent years, his one-family-homes have received their due attention in journals and magazines. Lars Due divides his time equally between the drawing office and teaching duties at the Aarhus School of Architecture.

Revy / Review

|

15


Boligen som værktøjskasse. En minimal singlebolig. Boligen tager form som en værktøjskasse, der enten kan placeres i eksisterende strukturer eller indgå som basiselementer i forskellige boligformer.

Mellem gade og gyde. En bybolig, der er inspireret af det dybe hollandske byhus. Der er arbejdet med at udnytte boligens halvprivate areal (stueetagen) og dets relation til det offentlige rum.

Toolbox Residence. Minimal residence for singles. The toolbox residence can be placed in existing structures or serve as a basic element in other types of residences.

High-Street Retreat. The urban residence is inspired by the deep, Dutch town house, and an effort has been made to fully utilise the semi-private area (ground floor) and its association with public space.

Den nye Bolig

The New Residence

Tidligt på foråret lød startskuddet til et omfattende udviklingsprojekt, Den nye Bolig, hvor grupper af medarbejdere blev udfordret med forskellige temaer. Formålet var for det første at udvikle nye boligtyper, der bidrager med fornyelse på boligmarkedet. For det andet at produktudvikle: at anvende og udvikle nye typer af byggeelementer med fokus på miljømæssige kvaliteter samt produktivitet og økonomi. Boligfonden Kuben har efterfølgende generøst støttet videreudviklingen af et af boligtemaerne; det fleksible etagehus. Her på siderne præsenteres fire af de ti bud på nye boligtyper.

The early spring marked the commencement of the extensive development project The New Residence, in which groups of employees set to work on a number of different themes. Our primary aim was to develop new residence types that would innovate the construction business, but also to develop new structural components that focus on sustainability, productivity and cost-efficiency. We subsequently received generous financial support from Boligfonden Kuben for the further development of one particular residence theme: flexible multi-floor residences. These pages introduce four out of ten new residence types.

16

|

Revy / Review


Den præfabrikerede bolig. Egner sig til masseproduktion, og opfylder kravet om god kvalitet og individuel prægning. Desuden arbejdes med at styrke integrationen mellem hus og have. Pre-Fabricated Residence. Suitable for mass production, this system meets user demands in quality and personalisation potential. The further integration of residence and garden is also a main concern

Det fleksible etagehus. En form for råhussystem, hvor de enkelte rum tilføres en rumlig kvalitet, for herved at indbyde til forskellig brug. Flexible Multi-Floor Residence. A shell system, in which rooms are designed to encourage a variety of uses.

Revy / Review

|

17


Zoologisk Museum Svendborg. Den nye udstillingsbygning kobler sig på det eksisterende museum som ét stort udstillingsrum, der i ét greb favner den store fortælling. Udstillingen sker på tre niveauer; nederst vand, i midten jord og øverst luft. Zoologisk Museum Svendborg. The new exhibition building is attached to the preexisting museum as a single, large exhibition room, which covers the full timeline. The exhibition is divided into three levels: water, earth and air.

18

|

Revy / Review


Videnregnskab

Intellectual Capital Report

I maj 2002 udgav vi vores første videnregnskab. Et af vores motiver for at udarbejde videnregnskabet var ønsket om at skabe et rum for strategisk udvikling. Herunder også at opnå en større indsigt i byggeprocessen, som er præget af et stadigt stigende antal aktører: entreprenører, investorer, brugere, rådgivere, projektudviklere myndigheder m.m. Arbejdet med videnregnskabet har da også skærpet bevidstheden om vores rolle som samarbejdspartner, ligesom vi har udviklet en mere nuanceret forståelse for de øvrige involverede parter. Vi arbejder nu med anden udgave af videnregnskabet, hvor vi sætter fokus på tegnestuens kompetencenetværk. Målet er at systematisere vores evne til arbejde processuelt, videndele og arbejde innovativt.

May 2002 saw the publication of our first intellectual capital report. The motive behind the intellectual capital report was to make room for strategic development, and also to gain a better understanding of the construction process, which is influenced by an ever increasing number of actors: contractors, investors, users, consultants, project developers, authorities, etc. Working with the intellectual capital report has indeed made us more aware of the part we play in collaborative contexts, and has allowed us to develop a fuller understanding of other involved parties. At present, we are working on the second edition of the intellectual capital report, which focuses on our competence network. The aim being to systematise our ability to innovate, share knowledge and participate in process-oriented projects.

Fremtiden

The Future

Trods den lavkonjunktur og usikkerhed, der i 2002/03 har kendetegnet erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed, er det lykkedes os at opretholde et uændret aktivitetsniveau. Vi ser derfor lyst på fremtiden. Ikke mindst fordi vi i denne periode også har fået en række spændende opgaver i hus, som peger fremad. Blandt andet har vi gennem konceptkonkurrencer fået to opgaver, som giver os mulighed for at udvikle og styrke vores kompetencer med hensyn til partnering. Den ene opgave omhandler om- og tilbygning af Svendborg Zoologiske Museum; den anden et antal boligbyggerier, der udføres for PensionDanmark i samarbejde med MT Højgaard og Rambøll. Projektets målsætning er at rationalisere og effektivisere byggeprocesserne gennem vedvarende samarbejde. Vi er meget glade for de to opgaver, hvor vi kan bygge på de erfaringer, vi har fra blandt andet Hellerup Skole-projektet og fra den række af PPU-projekter (Proces- og ProduktUdviklingsprojektet under Boligministeriet), som tegnestuen deltog i fra 1994-2002.

Notwithstanding the recession that affected trades and industries in general and construction in particular, we managed to maintain an unchanged level of activity in 2002/03. Thus, our outlook for the future remains positive. Not least because we secured a number of exciting projects during the year that will help us to move forward. Through concept competitions, we acquired two assignments that will allow us to develop and strengthen our partnering skills even further. One is the alteration and extension of Svendborg Zoologiske Museum; the other a number of residences commissioned by PensionDanmark and built in collaboration with MT Højgaard and Rambøll. The objective of this project is to rationalise and enhance the efficiency of construction through sustained collaboration. We are very pleased to be involved in these two projects. They represent an opportunity for us to build on the experiences we have from the Hellerup School project and from the number of PPDBI projects (Process and Product Development in the Building Industry – a National Agency for Enterprise and Housing affiliate programme) that we participated in between 1994 and 2002.

Revy / Review

|

19


20

|

Revy / Review


Den 5. september 2003 var Arkitema vært ved den 20. udgave af Ark-Ing Cup, som er en traditionsbundet fest for århusianske arkitekt- og ingeniørfirmaer. On September 5th 2003 Arkitema hosted the 20th annual Ark-Ing Cup, which is a traditional social event for architects and engineers in Århus.

Revy / Review

|

21


Ark-Ing Cup

Ark-Ing Cup

Huset var klædt på til fest, da ca. 450 medarbejdere fra århusianske arkitekt- og ingeniørfirmaer mødte op til en venskabelig dyst og fornøjeligt samvær.

Approximately 450 Århus-based architects and engineers gathered in our spruced-up offices to socialise and compete.

Vi dystede denne gang i bordfodbold – på Bonzini-borde der var kørt hertil fra Paris og efterfølgende skulle videre til DM i bordfodbold. SHL-arkitekter vandt dysten, mens Niras fik værts-stafetten overrakt, og herved bliver det første ingeniørfirma, som afholder Ark-Ing Cup. Traditionen tro kan vi takke en række af byggeriets leverandører for deres generøse bidrag til arrangementet.

22

|

Revy / Review

This time, the field of battle was fusball – played on Bonzini tables that had been brought in from Paris and which would later be passed on to the hosts of the Danish Fusball Championships. SHL architects ran out easy winners, while the responsibility of hosting the next Ark-Ing Cup was conferred on NIRAS – the first engineering firm to receive that honour. As always, we owe a debt of gratitude to a number of contractors for their generous contributions.


Revy / Review

|

23


24

|

Revy / Review


Revy / Review

|

25


26

|

Revy / Review


Revy / Review

|

27


28

|

Revy / Review


Revy / Review

|

29


Projekter / Projects

30

|

Projekter / Projects


Introduktion

Introduction

På de følgende sider præsenteres et udvalg af de projekter Arkitema fik indviet i løbet af 2002/03. De enkelte projekter er valgt ud fra deres forbindelse til vores ønsker og planer for fremtiden, så selv om dette er en årbog der ser tilbage, er det samtidig et kig ind i det vi håber er morgendagens projekter. Projekterne i årbogen fokuserer alle på nye samarbejdsformer, miljø, komponentudvikling, og – naturligvis – kvalitet.

In the following we introduce a number of Arkitema projects that were inaugurated during 2002/03. The projects were selected on the basis of their relation to our wishes and plans for the future, so even though this is a yearbook, which is by definition retrospective, it is also a look into Arkitema projects of years to come. The yearbook projects all focus on new modes of cooperation, the environment, component development and – of course – quality.

Projekter / Projects

|

31


32

|

Arkitema


Arkitema Adresse / Address: Frederiksgade 32, DK-8000 Århus C Opført / Built: 2002 Omfang / Area: 2.800 m2, heraf 380 m2 butik / 2,800 m2, including 380 m2 store Bygherre / Client: Arkitema K/S Totalentreprenør / Turnkey contractor: KPC-Byg A/S Ingeniør / Engineer: Cowi Bygherrerådgiver / Adviser to the client: Bascon Projekthold / Project team: Per Fischer, Vibeke Ingemar, René Køngsdal, Eigil Nybo, Morten M. Stubgaard Tilknyttede medarbejdere / Additional staff: Lene B. Christensen, Jan D. Danielsen, Louise Due de Fønss, Peter Fischer, Michael Harrebek, Susanne Jensen, Mikkel T. Martinusen, Susan H. Nielsen Foto / Photo: Klaus Bang, Ivar Mjell Præmieret af Århus Kommune / This building received an award from Århus Municipality

Tegnestuens nye hus ligger midt i Århus centrum, i Frederiksgade, hvor byejendomme i forskellige aldre står skulder ved skulder. Huset er da også en nyfortolkning af den klassiske byejendom. Dets arkitektur forholder sig til gadebilledet ved at indordne sig de eksisterende byggelinier og bygningshøjder. Det er et dybt hus på en smal grund. På den ene side ligger en fireetagers ejendom, på den anden to lavere huse omkring en mindre pladsdannelse. Tegnestuen beboer de tre øverste etager samt penthouseetagen, mens der, som i gadens øvrige ejendomme, er butik i stueetagen.

The new drawing office stands in downtown Århus, in Frederiksgade, among row houses of different ages. In that respect, it constitutes a reinterpretation of a conventional urban building. Adapted to existing building lines and -heights, the architecture of the building is in keeping with its surroundings. It is a deep building on a narrow site, flanked by a four-floor block on one side and two smaller one- and two-floor houses surrounding a small square on the other. The architect firm takes up the three top floors and the penthouse, while the ground floor, as in all other buildings on the same street, is a store lease.

Ankomsten er uprætentiøs. Adgang til huset er mulig fra både gågaden, Frederiksgade, og fra den bagvedliggende Bødker Balles Gård, hvor bygningens bageste del hæver sig på søjler over et parkeringsareal. I begge tilfælde finder ankomsten sted via en passage, der forbinder gården og gaden, og som er integreret i husets stuetage. Fra passagen er der indgang til bygningens hovedtrappe, der fører op i huset.

The entrance is low-key. Visitors and employees enter the building either from the pedestrian street or from the yard behind the building, the back of which is raised on pillars to create a sheltered parking space. In either case, entrance is through a passage, which connects the yard and the pedestrian street, incorporated in the ground floor of the building. The passage provides access to the main staircase of the building, which in turn leads to the drawing office.

Arkitema

|

33


Arkitemas hus i gadebilledet på Frederiksgade i Århus. Facadens lodrette træpartier danner kontrast til de galvaniserede stålplader og glasset. Træpartierne fungerer samtidig som redningsåbninger. The Arkitema building in the urban fabric of Århus. The vertical wooden sections on the facade contrast the galvanised steel plates and the glass, while also serving as emergency exits.

Facade mod øst 1:250. East facade 1:250.

Først ved ankomsten til foyeren på førstesalen oplever den besøgende bygningens karakter. Foyeren er en del af det trippelhøje atrium, der forbinder huset vertikalt. Atriet er placeret centralt i den dybe bygningskrop, og gennem dets glastag, udformet som rytterlys, strømmer lyset ned i husets midte. Atriet synliggør husets dynamik og aktivitet og sikrer åbenhed overalt i huset. Styrende for udformningen af huset er netop ønsket om, at de fysiske rammer dels styrker tegnestuens projektorienterede arbejdsform, dels understøtter tegnestuens værdier om åbenhed og rummelighed samt en netværksbaseret videnkultur. Dette imødekommes af husets transparens og en struktur med åbne workshopområder mod gaden og gården på de tre kontor-

34

|

Arkitema

The visitor only experiences the character of the building on entering the foyer on the first floor. The foyer is part of the triple-high atrium that connects the offices vertically. The atrium is placed in the middle of the deep body of the building, and through its series of pitched glass roofs light floods into the building core. The atrium opens up the drawing office and makes visible its dynamism and activity. During the design stage it was decided that the physical framework of the architect firm should facilitate its project-oriented approach, and support the company values of openness, spaciousness and a network culture of knowledge. This is accommodated by the transparency of the house and its structural layout, with open workshop areas near the front and


Arkitema

|

35


36

|

Arkitema


Fra kantinen på penthouseetagen er der udgang til tagterrasse. The canteen on the penthouse floor has access to a roof terrace.

Facade mod nord 1:250. North facade 1:250

etager. På de tre etager placeres servicefunktioner som tekøkkener, printerrum og toiletter i midterzonen. På de to øverste etager er mødebokse udformet som bokse i glas, der hænger ud i atriet. På penthouseetagen er der kantine og tagterrasse.

rear facades of the three office floors, and services, such as kitchenettes, toilets and print rooms, in the middle of the building. Glazed conference boxes on the two top floors jut into the atrium. The penthouse floor holds the canteen and a roof terrace.

Materialer som beton, træ og galvaniseret stål er med til at skabe en uformel atmosfære, og gør at det er et hus, man tør bruge. I foyerområdet er der betongulve, lofterne i glasmødeboksene er elefantriste, den store atriumvæg er rå fyrretræsplanker. De rå overflader danner kontrast til den gennemgående brug af glas og de fint bearbejdede deltaljer.

Materials such as concrete, wood and galvanised steel create an informal atmosphere and prevent employees from being overly timid when using the building and its facilities. The foyer has its concrete floor, the glazed conference boxes their chequer plate ceilings, and the atrium its massive wall of coarse pinewood planks. These raw surfaces are contrasted by finely finished details and the extensive use of glass.

Arkitema

|

37


38

|

Arkitema


Arkitema

|

39


Foyeren er en del af det trippelhøje atrium, der forbinder huset vertikalt og har en skorstenseffekt i forbindelse med den naturlige ventilation. De rustikke planker på atriets ene side har karakter af stablet tømmer, på den anden hænger mødebokse i glas. The foyer is part of the triple-high atrium, which connects the offices vertically and has a natural ventilation stack effect. On one side of the atrium, the rustic wooden planks have the appearance of piled timber. Glazed conference boxes jut into the atrium from the other.

Vægelementet skærmer for reolvæggene bagved og fungerer som udstillingsvæg med udskæringer, der anvendes til at udstille modeller. The wall component conceals a number of bookshelves, while its cutouts can be used to display models.

40

|

Arkitema


Arkitema

|

41


42

|

Arkitema


6

3

4

6

2

1

7

3

5

5

5

5

1. sals plan 1:250. 1st floor plan 1:250.

Atriet spiller en central rolle for bygningens funktionelle flow og i forhold til både lys og luft. Ved at spænde gangbroer på tværs af atriet undgås gennemgående trafik i workshopområderne. The atrium plays an important role in the functional flow of the building, and in the distribution of air and daylight. Transverse walkways diminish traffic in the workshop areas.

1 2 3 4 5 6 7

Reception Foyer Workshop Kompetencecenter Solocelle Garderobe/kopirum Tekøkken

1 2 3 4 5 6 7

Reception Foyer Workshop Competence center Single-cell office Cloakroom/copy room Kitchenette

Arkitema

|

43


De nedhængte lofter er i træbeton. Elinstallationer føres i gulvet, der udføres som endetræsgulve i egetræ. Suspended ceilings are made from woodfibre boards. Wiring is run in the floor, which is finished with end grain oak parquet.

På tre etager er der åbne workshopområder ud til facaderne mod gården og gaden. Glasfacaderne og atriet sikrer gode dagslysforhold i workshoppene. Three of the four floors have open workshop areas towards the yard and pedestrian street respectively. The glazed facade and the atrium combine to ensure that plenty of daylight enters the workshops.

Bag denne rustikke trævæg er husets hovedtrappe, elevator og printerrum. This rustic wooden wall conceals the main staircase, the lift shaft and the print rooms.

44

|

Arkitema


Arkitema

|

45


46

|

Arkitema


4

6

4

1

1

2

2

5

3

3

3

3

2. sals plan 1:250. 2nd floor plan 1:250.

Mødeboksene i glas understreger husets åbne karakter. Bag mødeboksene er tekøkkenet indrettet som et caféområde. The glazed conference boxes emphasise the openness of the building. Kitchenettes behind the conference boxes are designed to resemble café areas.

1 2 3 4 5 6

Workshop Mødebox Solocelle Garderobe/kopirum Tekøkken Plotter

1 2 3 4 5 6

Workshop Conference box Single-cell office Cloakroom/copy room Kitchenette Plotter

Arkitema

|

47


Tværsnit 1:250. Cross section 1:250.

48

|

Arkitema

Værn på gangbroer og langs atriet udføres i hærdet glas, spændt fast i en ramme af galvaniseret stål, der også fungerer som håndliste.

Mødeboksene afskærmes delvist mod workshopområder af vægelementer, der dels indeholder opbevaringsplads, dels anvendes som whiteboard eller til at projicere billeder op på.

The guardrail system on walkways and on atrium balconies is tempered glass mounted on steel frames that also serve as handrails.

Conference boxes are partially shielded from the workshop areas by partitions that can be used for storage, as whiteboards or as projection screens.


Arkitema

|

49


I mødeboksene skjuler elefantriste i lofterne de tekniske installationer – blandt andet til den mekaniske ventilation. In the conference boxes, chequer plate ceilings conceal technical installations, such as mechanical ventilation.

50

|

Arkitema


Arkitema

|

51


52

|

Arkitema


Fra gangbroen på tredje sal er der trappeforbindelse til kantine og tagterrasse. The third floor walkway is connected to the canteen and the roof terrace by a flight of stairs.

Længdesnit 1:250. Longitudinal section 1:250.

Arkitema

|

53


2

1

3

4. sals plan, penthouse 1:250. 4th floor plan, penthouse 1:250.

1 Kantine 2 Tagterrasse 3 Ventilation/teknik

1 Canteen 2 Roof terrace 3 Ventilation/services Tegnestuens kantine er en let glasbygning på husets tagterrasse – hvorfra der er en storslået udsigt over byen. The drawing office canteen is an airy, glazed structure on the roof terrace of the building. It offers a magnificent view of the city.

54

|

Arkitema


Arkitema

|

55


Glasfacaden forsynes med strålevarme fra konvektorgrave, der indgår som en integreret del af facadens vandrette bånd.

Detaljesnit af facade 1:15. Facade detail 1:15.

The glazed facade is supplied with heat radiation by heater ducts that are incorporated in the vertical strips on the facade.

Husets enkelhed understøttes af at mange bygningsdele integreres i én form. Eksempelvis samles mange bygningsdele i dét element, som tegner facadens vandrette bånd. Her skjules de udvendige persienner, og båndene er dimensioneret efter, at der kan være en vis luftmængde bagved, som kan trækkes ind i huset og anvendes til udluftning og køling af workshoppene. Simplicity of design is made possible by the extensive use of multi-functional elements. The vertical strips on the facades are examples of such elements. They conceal the external blinds, and are sized to cover an amount of air large enough to be used for the ventilation and cooling of the workshop areas.

56

|

Arkitema


Arkitema

|

57


Hæve/sænkebordets enkle og præcise udformning understreges ved at virvaret af ledninger dels skjules i en kabelbakke, dels føres op gennem udskæringer integreret i bordpladen. The simple and precise design of the height-adjustable work desk is underlined by the fact that cables are hid in cable trays and made available for use through tabletop openings.

Bordets enkle form og spinkle konstruktion gør at bordet er velegnet til at indgå i kompositioner med flere borde. The simple design and delicate construction of the table makes it ideal for multitable compositions.

I workshoppene anvendes et hæve/sænkebord, der er udviklet af Arkitemas designafdeling i samarbejde med Djob, som er et datterselskab af Montana. Bordets design tager udgangspunkt i husets lette karakter og de rå materialer. Den spinkle bordplade fremstår som en enkel og præcis kappe i Alucobond – et materiale som blandt andet bruges til motorvejsskilte. Bordets forfinede gavle danner kontrast til den rå alufarvede bordplade. Gavlene kan enten males eller finéres og på denne måde tilpasses den øvrige indretning. På tegnestuen er der valgt hvidmalede gavle, der matcher husets lyse karakter. Et mål har været at udvikle et bord, der skaber et privat rum omkring den enkelte arbejdsplads. Med de lukkede gavle oplever medarbejderne en vis privathed i forhold til det åbne kontorlandskab, ligesom de, der sidder tæt på bygningens glasfacader, ikke føler sig overeksponerede i forhold til omgivelserne.

58

|

Indviet / Inaugurated

The workshop areas are furnished with height-adjustable work desks. These were developed by the Arkitema design section in collaboration with the Montana affiliate Djob. The design of the table was inspired by the airy nature of the offices and the rough materials used. The light table top is a simple and precise Alucobond casing. Alucobond is used in the production of motorway signs. The refined gables stand out against the rough alu-coloured table top. Gables can be either painted or veneered to match the remaining decor. For the drawing office we chose white-painted gables to go with the bright surroundings. The tables were designed to create a private space around each individual workplace. The closed gables allow employees to experience a degree of privacy in relation to the open-plan offices. In addition, the gables ensure that employees near the building facades do not feel exposed.


Indviet / Inaugurated

|

59


60

|

Hellerup Skole


Hellerup Skole Adresse / Address: Gammel Vartovvej 32, DK-2900 Hellerup Opført / Built: 2001-02 Omfang / Area: 8.200 m2 – 750 elever / 8,200 m2 – 750 pupils Bygherre / Client: Gentofte Kommune / Gentofte Municipality Hovedentreprenør / Chief contractor: NCC Danmark A/S Ingeniør / Engineer: Balslev (el, IT / power supply, IT), Søren Jensen (konstruktioner, VVS / construction, plumbing and heating) Konceptkonkurrence / Concept competition: Per Fischer, Lulu Grønlund, Lars Kvist, Peter Lindberg Projekthold / Project team: Ulrik Dybro, Stig V. Gothelf, Michael Harrebek, Peter M. Jensen, Mariann Lyshøj, Mikkel T. Martinusen, Jakob Lind, Pernille Uglvig, Tilknyttede medarbejdere / Additional staff: Per Fischer, Lars Kvist, René Køngsdal, Susan H. Nielsen, Carsten Primdahl Foto / Photo: Torben Eskerod, David Trood Præmieret af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse / Association for Beautification of the Capital award winner

Hellerup Skole-projektet har været præget af et intenst og dynamisk samarbejde gennem hele processen – først med SKUB (Gentofte Kommunes skoleudbygningsprojekt), siden med hovedentreprenøren. Første skridt mod den nye skole var en konceptkonkurrence udskrevet i januar 2000. Konkurrencens hovedsigte var udviklingen af en brugerintegreret samarbejdsform samt formuleringen af et overordnet arkitektonisk koncept baseret på de pædagogiske visioner, der allerede var defineret af SKUB. Byggeprogrammet er efterfølgende udviklet i tæt samarbejde og kreativ dialog mellem rådgivergruppen og aktørerne i skoleudbygningsprojektet samt lærere, brugere, elever m.m. Herudover blev inddraget inspiratorer med særlig viden omkring skoler.

The Hellerup School project was marked by intense, dynamic cooperation throughout – initially with SKUB (the school development project of Gentofte Municipality), and later on with the chief contractor. The first step towards building the new school was a concept competition organised in January 2000. The main aim of that competition was the development of forms of collaboration that involve all actors, and an architectural conceptualisation of the educational vision put forth by SKUB. The building programme subsequently evolved through teamwork and creative dialogue between consultants, school development project representatives, teachers, users, pupils, etc. Inspiration was also provided by external consultants with specialist knowledge of schools.

Hellerup Skole

|

61


Landskabsplan 1:1000. Site plan 1:1000.

En del af skolens udeareal er udformet som et dynamisk asfaltlandskab i livlige farver, der danner en organisk kontrast til skolens enkle form og de aluminiumsbeklĂŚdte facader. One of the outdoor areas of the school was designed as a dynamic asphalt scenery in vibrant colours to form an organic contrast to the simple shape of the school and its aluminium-clad facades.

62

|

Hellerup Skole


Hellerup Skole

|

63


64

|

Hellerup Skole


Skolegården strækker sig langs skolens vest- og sydfacade. Den rummer en mangfoldighed af steder og aktiviteter, der tilgodeser de forskellige aldersgrupper. The schoolyard stretches along the westand south facades of the school. It features a number of age-specific locations and activities.

Asfaltpuklerne er sjove at gå på og byder på særlige udfordringer for mooncarchauffører, cyklister, skatere og rulleskøjteløbere. The asphalt humps are good fun, and a real challenge for moon car drivers, bikers, skaters and rollerbladers.

Hovedprojektering og opførelse er sket parallelt i et åbent og positivt partneringsamarbejde. Alle, både håndværkere og leverandører, bygherre og brugere samt rådgivere, har vist et enestående engagement. Processen kan betegnes som en dynamisk beslutningsproces. Beslutninger blev udskudt, til alle var i besiddelse af den maksimale viden at træffe beslutningerne på. Det krævede, at projektet ikke lukkede sig om sig selv, men at det i stedet var åbent for løsningsmuligheder til det sidste. Eksempelvis blev råhuset projekteret før facaderne var udformet, og disse blev udformet, før det var besluttet, hvor skillevæggene skulle være. Denne arbejdsform afspejler sig i skolens udformning. Her og der ser man skævheder i vægge og finurlige trappeforløb, som mere udspringer af samarbejdsformen end af funktionelle og arkitektoniske ønsker. Disse overraskelser blev dyrket og har tilført byggeriet oplevelsesmæssige kvaliteter.

Main projecting and construction took place simultaneously through open and positive partnering. All involved parties, from workmen and suppliers to users, consultants and the client, exhibited outstanding commitment to the project. The process is best described as a dynamic decision process. Decisions were delayed until all parties were in possession of the maximum amount of information available on which to base them. This required that the project did not close on itself, but remained open to possible solutions until the last minute. For instance, the shell was projected before the facades had been designed, and facades were designed before any decision was made on the positioning of partition walls. This modus operandi is evident in the design of the school. The slanting walls and the oddity of the location of certain flights of stairs stem more from the nature of the process than from functional or architectural considerations. These surprises were encouraged and have contributed to the experiential character of the building.

Hellerup Skole

|

65


At alle involverede parter er glade for resultatet, skyldes parternes åbenhed og engagement – og ikke mindst at alle har formået at gøre op med rutiner og vanetænkning. Et karakteristisk træk ved bygningen er spillet mellem dens udadtil ret stramme kubiske form og den åbne, organiske indretning og mangfoldighed, der kendetegner huset indvendigt. De centrale funktioner er placeret omkring det store trappeområde i bygningens midte, kaldet Colosseum. En disponering der sikrer kontakt og interaktion mellem skolens forskellige miljøer. Colosseum med dens mange trappeforløb er skolens hjerte. Her foregår et væld af forskellige aktiviteter: færdsel, ophold, undervisning og fremlæggelse for større forsamlinger, gruppearbejde og frokost.

66

|

Hellerup Skole

Materialeholdningen er enkel – glas, metal, beton og lyst bøgetræ. Som trappeværn anvendes et præfabrikeret standardhegn, som giver en høj grad af transparens.

Et af områderne til sandlege er udlagt som en organisk form i græstæppet. Sand og græs er adskilt af palisader af træ, som også er til at sidde på.

Materials are simple – glass, metal, concrete and pale beechwood. Prefabricated standard fence is used as guardrailing to achieve a high level of transparency.

One of the sandbox areas is an organic shape set in grass. Sand and grass are separated by wooden palisades, which may also be used as seating.

The fact that all involved parties are pleased with the outcome must be attributed to their openness and commitment – and not least their willingness to do away with pre-established routines and habitual thinking. One feature of the building is the interplay between its tight, cubic exterior and the open, organic design and diversity of its interior. Central functions are located around the confluence of stairs in the middle of the building, also known as the Colosseum, allowing for contact and interaction between all school milieus. The Colosseum and its attendant flights of stairs are the heart and soul of the school. A wealth of different activities takes place here: movement, intervals, teaching and large-scale presentations, group work and lunch breaks.


Hellerup Skole

|

67


68

|

Hellerup Skole


Hellerup Skole

|

69


70

|

Hellerup Skole


1

3

8

2

5

9

6

9 2

3

7 4

Skolens centrale funktioner er placeret omkring det store trappeområde i bygningens midte. Denne disponering giver maksimal, visuel kontakt og naturlig interaktion mellem alle skolens miljøer. Central functions are located around the confluence of stairs in the middle of the building for maximum visual contact and interaction between all school milieus.

Stueplan 1:400. Ground floor plan 1:400.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hovedindgang Hjemområde Kube/tutorbiks Kulinarium Musik Atelier (håndarbejde/billedkunst) Træ-/grovværksted Forum Depot

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Main entrance Home area Cube/tutoring cell Kulinarium Music Studio (arts and crafts) Workshop Forum Depot

Hellerup Skole

|

71


1

2

4

5

3

1

2

1. sals plan 1:400. 1st oor plan 1:400.

1 2 3 4 5

Hjemomrüde Kube/tutorbiks Skoleinspektør Univers Administration

1 2 3 4 5

Home area Cube/tutoring cell Principal Univers Administration Forsamling i skolens centrale trapperum i forbindelse med skolens indvielse i august 2002. School inauguration, august 2002. View of the central staircase.

72

|

Hellerup Skole


Hellerup Skole

|

73


74

|

Hellerup Skole


LĂŚngdesnit 1:150. Longitudinal section 1:150.

Hellerup Skole

|

75


76

|

Hellerup Skole


Lyset smyger sig ind og ud mellem etagerne og balkonerne, danner grafisk lysspil på de lyse flader og giver trælisterne en varm glød. Light is disseminated between floors and balconies, dances on the bright surfaces and lends a warm glow to the wood handrails.

Flere steder er udsigtsbalkoner integreret i det centrale trappeløb. Balconies are incorporated into the staircase to provide a better view.

Trappeformen er brugt mange steder i skolens fysik – og ikke bare til at bevæge sig fra et plan til et andet, men også til samvær, optrædener, gruppearbejde, undervisning og fritid. Den traditionelle skoles struktur med faste klasselokaler er på Hellerup Skole afløst af et mere organisk princip baseret på hjemområder. Hjemområderne er børnenes base i hverdagen. Det er udformet som et stort område – fra 330-400 m 2 – der rummer hjemsteder for flere klasser og er udformet som en blanding af store og små rum. Ved hjælp af mobiler – skabe, reoler og skærmvægge – kan hjemområdet underopdeles eller lægges sammen. Indretningen er desuden afstemt efter elevernes alder, og klasserne kan i høj grad selv præge deres hjemområde.

Stairs are used frequently in the physical makeup of the school and not just to enable movement from one floor to another, but also as venues for social life, performances, group work, teaching and leisure. At Hellerup School the homeroom structure known from traditional schools has been substituted for the more organic principle of home areas. With sizes ranging from 330 to 400 m2 , home areas hold several classes at once and consist of a mixture of small and large rooms. Using mobile cabinets, bookcases and screen walls, the home area can be divided into smaller units or re-united as required. Furthermore, home areas are designed with the ages of their intended pupils in mind, but still leave it up to the individual classes to personalise their specific home area.

Hellerup Skole

|

77


Turen fra første til anden sal går gennem hvalen, som er en kæmpestor figur beklædt med strækmetal. Inde i hvalen er der en amfiscene som bruges både i undervisningssammenhæng og arrangementer af underholdende karakter. Ascending to the 2nd floor, you move through a giant whale covered in expanded metal in the middle of the building. The whale contains an amphitheatre used for teaching as well as entertainment purposes.

Colosseum med dens mange trappeforløb er skolens hjerte. Her kan man færdes, lave gruppearbejde, modtage undervisning, lege, hyggesnakke eller spise frokost. The Colosseum and its attendant flights of stairs are the heart and soul of the school. A wealth of different activities takes place here: movement, intervals, teaching and large-scale presentations, group work and lunch breaks.

Skolens fagområder er åbne fleksible områder med flere funktioner: Kulturium med plads og faciliteter til kreativ, praktisk og musisk udfoldelse; Forum hvor der dyrkes idræt, og hvor der er plads til større arrangementer; Kulinarium hvor undervisningen i hjemkundskab finder sted; Univers, et oplysnings- og arbejdssted for børn og voksne, med bøger og IT-udstyr; Naturium der rummer de naturvidenskabelige fag samt skolens maritime center.

Specialist subject classrooms are expansive and flexible multifunctional areas: Kulturium, supplying the space and facilities for creative, practical and musical expression; Forum, the school gymnasium, which can also house large-scale events; Kulinarium, the home economics room; Univers, a place to work and find information, with books and IT equipment; Naturium, which contains the natural science classes and the school’s maritime centre.

I kraft af sin åbne struktur indgår skolen i et tæt samspil med omgivelserne og åbner sig mod verden udenfor. Nærmiljøets kvaliteter, herunder bl.a. vandet, havnen og de øvrige omkringliggende offentlige områder, bliver en del af skolens identitet. Uderummet på Hellerup Skole er afvekslende i struktur og indhold og mimer den oplevelsesrigdom og bevægelse, der kendetegner bygningens indre – alt udformet med henblik på at stimulere fantasien og give lyst til fysisk aktivitet.

Due to its open structure, the school interacts with its surroundings and the outside world. Neighbourhood characteristics, such as the sea, the harbour, and other public areas close by, become part of the identity of the school. The outdoor areas at Hellerup School vary in structure and content, mirroring the abundance of possibilities and movement that are trademarks of the building interior – all of which was designed to pique the imagination and promote physical activity.

78

|

Hellerup Skole


Hellerup Skole

|

79


Denne balkon er et af de finurlige elementer, som snarere udspringer af samarbejdsformen end af funktionelle og arkitektoniske ønsker. For at få elevatoradgang til en indskudt etage var man nødsaget til at lave en Sukkenes Bro på etagen ovenover. Og for at gøre en dyd ud af nødvendigheden lavede man denne balkon med udkig til det centrale rum. This balcony is one of the odd elements that came into being as a result of the nature of the process rather than functional or architectural considerations. To accommodate an elevator on an interposed floor, it was necessary to make a bridge of sighs on the floor above. And to make a virtue of necessity, it was decided to put in this balcony with a view of the central room.

80

|

Hellerup Skole


Trappen anvendes ikke kun til at bevæge sig fra et plan til et andet, men også til samvær, optrædener, gruppearbejde, undervisning – og, som her, en stille stund.

Anvendelse af træ giver en varm atmosfære og skaber visuel ro og genkendelighed. The use of wood creates a warm atmosphere and visual serenity.

Stairs are not just used to enable movement from one floor to another, but also as venues for social life, performances, group work, teaching, and – in this case – quiet moments.

Gymnastiksalens glasfacade åbner for tæt kontakt til omverdenen. The glazed facade of the gymnasium opens onto the outside world.

Hellerup Skole

|

81


82

|

Hellerup Skole


Hellerup Skole

|

83


84

|

HK Danmark & Kommunernes Hus


HK Danmark & Kommunernes Hus Adresse / Address: Weidekampsgade 8-10, DK-2300 København S Opførelsesår / Built: 2001-02 Omfang / Area: (HK) 14.000 m2; (KL) 13.200 m2 Bygherre / Client: HK Danmark & Kommunernes Landsforening (KL) Totalentreprenør / Main contractor: Skanska Danmark A/S Ingeniør / Engineer: Peter Lind; Hansen, Carlsen & Frølund Konkurrence / Competition: Jørgen Bach, Dan Enkelund, Per Feldthaus, Kasper Guldbrandt Hansen, Susanne Jensen, Ulrik Jensen, Torben Lodberg, Mariann Lyshøj, Marie Kaarøe Nordby, Jakup Olsen, Lene Hammer Pedersen, Thomas Hjortlund Svendsen, Helge Tindal Projekthold / Project team: Thomas Carstens, Hans K. Lassen, Torben Lodberg, Stefan Magnusson, Esben Havbro Nielsen, Lisbeth Møller Nielsen, Einar Olafsson, Lene Hammer Pedersen, Hong Pham, Bent Strand, Peder S. Worm Tilknyttede medarbejdere / Additional staff: Louise Due de Fønns, Ole Øster Madsen, Steen Rask Sørensen Foto / Photo: Klaus Bang

HK og KL’s nye bygninger på Ny Tøjhusgrunden i København fornægter ikke deres nære slægtskab. Begge bygninger har samme højde og drøjde og taler grundlæggende det samme sprog. Begge rejser sig på granitbeklædte baser. Slægtskabet er ikke tilfældigt, idet konkurrencerne om de to hovedsæder var samtidige og næsten enslydende.

The close affinities between the new HK and KL buildings at Ny Tøjhusgrunden in Copenhagen are undeniable. The dimensions and aesthetics of the two buildings are almost identical. Both are raised on granite-clad bases. Nor are these affinities coincidental, since the two competitions were concurrent and almost identically worded.

Bygningernes udformning og facader er i høj grad betinget af deres beliggenhed ved en af Københavns mest befærdede veje, Amager Boulevard. For at etablere et radikalt værn mod trafikstøjen er husene pakket ind i en ekstra klimaskærm, som ikke blot reducerer støjgenerne markant, men også beskytter den indre facade mod vejrliget. Samtidig er det muligt at åbne vinduer i den indre facade for at få frisk luft ind. Husene fremstår enkle og klassiske i modulering og opbygning. De dobbelte facader skaber dybde, og der opstår et kontrastrigt spil mellem det ydre lags rationelle glas og stål og de indvendige facaders stoflige trærammer. Facaderne er åbne og transparente strukturer, der træder i karakter gennem brugen og lader de mennesker, som er i huset, farve det.

The design of the two buildings, including their facades, was determined by their location on one of Copenhagen’s most busy streets, Amager Boulevard. To establish a strong screen against traffic noise, the buildings have been wrapped in an additional climate shield that not only reduces noise nuisances, but also protects the inner facade from weather conditions. It is, however, still possible to open inner facade windows for air intake. The buildings appear simple and classical in terms of the choice of materials and design. The double facades add depth and create a contrast between the mechanics of glass and steel of the outer layer and the natural wooden frames of the inner facade. The facades are open and transparent structures that come into their own with use, drawing their colour from people in the buildings.

HK Danmark & Kommunernes Hus

|

85


Mellem de to bygninger og Amager Boulevard etableres et vandbassin, der bliver et samlende element på Ny Tøjhusgrunden. A water basin will be put in place between the two buildings and Amager Boulevard. It will bring together the different elements on Ny Tøjhusgrunden.

Stueetagens facader er traditionelle glasfacader opført som natureloxerede aluminiumsfacadesystemer med solafskærmende glas, der spænder fra gulv til loft. Ground floor facades are conventional glazed facades – a naturally anodised aluminium facade system with a floor-toceiling glass sunscreen.

Nogle steder lukkes facaden helt eller delvist; andre steder anes personer som silhuetter bag de semi-transparente facader. Medarbejderne kan trække ud på terrasser og altaner, der danner brud i det ydre facadelag, og lader den indre facade komme utilsløret til syne. På denne måde får husene en rytme, som er afhængig af vejret, tiden på dagen og året.

In some places the facades are wholly or partially closed. In others, people are discernible as silhouettes behind the semi-transparent facades. Employees have access to terraces and balconies that break up the outer layer and unveil the inner facade. This creates a rhythm that is established by the weather and the time of day and year.

Facaden aftegner husenes funktionelle opdeling. Baserne er i samme type granit som forpladsens belægning og opfattes som en bearbejdning eller foldning af terrænet. De lette huse rejser sig oven på de tunge granitbaser, der danner husenes gulv. Stueetagerne har transparente glasfacader, som er trukket tilbage, og ovenover synes de semitransparente fireetagers volumener næsten at svæve. Øverst trækker penthouseetagerne sig tilbage og markerer husenes afslutning. Under den hævede base er udført to kældre med parkeringspladser, velfærds-, cykel-, lager- og teknikrum etc.

The facades draw attention to the functional divisions in the buildings. The bases are clad in the same type of granite that covers the front square, and is perceived as a modelling, or folding, of the terrain. The light buildings are erected on heavy granite bases that also form the building floors. The glazed ground floor facades are retracted, which makes the semitransparent four-floor volumes above seem to almost levitate. The penthouse floors are also retracted and mark the ends of the buildings. Beneath the raised granite bases are basements with car and bicycle parking facilities, storage, services and recreational areas.

Begge bygninger er organiseret med centrale atrier, der trækker lys ind i bygningernes midte. I de åbne stueetager placeres organisationens offentlige funktioner; såvel de centrale fælles aktiviteter som de repræsentative og udadvendte funktioner. Etagerne ovenover rummer organisationernes mere private kontorområder. I begge bygninger er kontoretagerne fleksible – og kan efter behov indrettes som åbne storrumskontorer eller mindre, lukkede kontorer.

86

|

HK Danmark & Kommunernes Hus

Both buildings are organised around central atriums that draw daylight into the middle of the buildings. The public functions of the organisation, the shared activities as well as the representative functions, are located on the open ground floors. The floors above hold the office areas, which, in either building, can be adjusted to be either open-plan or singlecell offices.


HK Danmark & Kommunernes Hus

|

87


88

|

HK Danmark & Kommunernes Hus


HK Danmark & Kommunernes Hus

|

89


Ved at pakke huset ind i et ekstra lag glas reduceres støjgener markant, og de indeklimatiske forhold forbedres. Det bliver muligt at åbne indvendige vinduer og få frisk luft ind. Mellem de to facadelag monteres pudsebalkoner i galvaniseret stål ud for hver etage. Solafskærmningen er mekanisk styrede screens. Wrapping the building in an extra layer of glass reduces traffic noise and improves indoor climate. Air intake is still possible. Galvanised steel service balconies are fitted on each floor between the two facades, and daylight penetration is regulated by mechanic screens.

Det lette hus rejser sig oven på de tunge granitbaser, der danner husets gulv. Basen er beklædt med samme granittype som pladsens belægning, hvorved basen og pladsen fremstår som en helhed. The light building is erected on a heavy granite base that also forms the building floor. The base is clad with the same type of granite that covers the front square. Thus, the two elements are perceived as parts of the same whole.

Facaderne på de fire mellemliggende kontoretager er opbygget som dobbelte glasfacader. Den ydre klimaskærm består af hærdet glas ophængt på stålprofiler. Den indre klimaskærm består af traditionelle vindueselementer i træ med klart glas, opdelt i et 1,5-meter-modul med oplukkelige felter. Træet imprægneres med laserende overfladebehandling. The facades of the four interposed office floors are double-glazed. The outer climate shield is tempered glass hung on steel sections. The inner climate shield is traditionally fenestrated, with window frames in wood and panes in clear glass, and is divided into 1,5 metre modules with opening sections. Wood frames are proofed with a pale pine glaze.

90

|

HK Danmark & Kommunernes Hus


HK Danmark & Kommunernes Hus

|

91


LĂŚngdesnit, HK Danmark 1:200. Longitudinal section, HK Danmark 1:200.

92

|

HK Danmark & Kommunernes Hus


HK Danmark & Kommunernes Hus

|

93


Atriets asketræspaneler skjuler kontoretagernes kopirum, mens det lodrette bånd af vinduer åbner for kig ind i mødelokaler. Archives and copy rooms on the office floors are hidden behind the ash panels of the atrium, while the vertical strip of windows makes visual contact with conference rooms possible.

Det centrale atrium trækker lyset ind i bygningens midte. Kontorerne langs atriet udføres som glassystemvægge, der dels sikrer lys til kontorerne, dels fremmer kontakten mellem afdelingerne. The central atrium draws light into the middle of the building. Offices along the atrium have glazed walls to ensure daylight access and to promote relations between the different sections.

94

|

HK Danmark & Kommunernes Hus


HK Danmark & Kommunernes Hus

|

95


1

9

1

1 3

4

5

6

1

1

8

6

2

1

7

1

2

10

11

1

12

1

7

2

1

8

9

7

1

1 6

1

1

1

1. sals plan, HK Danmark 1:250.

1st floor plan, HK Danmark 1:250.

HK-huset består af to parallelle længer forbundet af tværfløje, som opdeler midterzonen i tre atrier med hver deres identitet: et ankomstrum, et centralt atrium og en terrasse. Med udskæringerne i midterzonen skabes variation i facaden, ligesom lyset trækkes ind i husets midte. Bygningens form betyder, at kontoretagerne naturligt opdeles i fire lokale områder. I hvert område grupperer kontorerne sig omkring et lokalt torv, hvor afdelingernes sociale liv udfolder sig.

The HK building consists of two parallel wings joined by perpendicular cross sections that split the mid-zone into three atriums each with their own identity: an arrival hall, a central atrium and a terrace. Indentations in the mid-zone create facade variation and draw daylight into the middle of the building. Due to the shape of the building, the office areas are automatically divided into four local sections. In each section, offices surround a local square that is home to the social life of that particular section.

96

|

HK Danmark & Kommunernes Hus

1

9

6

5

4

6

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kontor Møderum Stille-/møderum Garderobe Tekøkken Ophold Kopirum Arkiv Terrasse Gård Altan Atrium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Office Conference room Refuge/conference room Cloakroom Kitchenette Retreat Copy room Archive Terrace Yard Balcony Atrium


Terrassen, der er udformet som et dæk i azobétræ, ligger godt beskyttet i atriet, som vender ud mod vandbassinet. En vindeltrappe fører til kantinen på etagen nedenunder. Designed as a red ironwood deck, the terrace is sheltered in the atrium, which faces the water basin. A winding staircase leads to the down-stairs canteen.

HK Danmark & Kommunernes Hus

|

97


98

|

HK Danmark & Kommunernes Hus


HK Danmark & Kommunernes Hus

|

99


Facaderne på penthouseetagen samt i facadeindhak består af vindueselementer i træ med natureloxeret aluminiumsbeklædning på den udvendige side og er forsynet med solafskærmende glas. Solafskærmningen er suppleret med indvendige screens. Indentations as well as penthouse facades have wood window frames, which are covered with naturally anodised aluminium on the exterior, and a glass sunscreen which is supplemented by interior blinds.

100

|

HK Danmark & Kommunernes Hus


LĂŚngdesnit, Kommunernes Hus 1:200. Longitudinal section, Kommunernes Hus 1:200.

HK Danmark & Kommunernes Hus

|

101


Nicher i facaden er indrettet som frodige terrasser. Nicherne strækker sig over to etager med terrasse på nederste dæk og altaner på det øverste. Altanerne, der også fungerer som pudsebalkoner, er udført i galvaniserede stålriste, mens terrasserne har dæk af azobétræ. Lush terraces are installed in the facade niches, which stretch over two floors. Terraces are on the lower level while upper levels are balconies. Balconies, which are also used for servicing, are made from galvanised steel grids while terraces have red ironwood decks.

102

|

HK Danmark & Kommunernes Hus


8

1

9 6

7

1

5

3

3

3

2

4

4 2

6

10 7

2

2

6

4

3

7

3

2

3

5

1

9

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Storrumskontor Møderum Stillerum Garderobe Tekøkken Kopirum Arkiv Terrasse Altan Atrium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open-plan offices Conference room Refuge Cloakroom Kitchenette Copy room Archive Terrace Balcony Atrium

1

3

1. sals plan, Kommunernes Hus 1:250.

1st floor plan, KL building 1:250.

I Kommunernes Hus omkranser kontorarealerne det centrale atrium. Etagerne er indrettet med storrumskontorer, hvor arbejdspladserne er placeret ud til facaderne, så de får del i det livgivende lys og udsigten. Stillekontorer, arkiv- og kopirum m.m. danner en beskyttende zone mellem kontorområderne og gangarealerne, så medarbejderne ikke forstyrres af gennemgående trafik. Langs atriet ligger en zone med mødelokaler. I samme zone ligger husets gennemgående kerner med henholdsvis toiletter og trapper. I både mødelokaler og stillekontorer er skillevægge udført med glaspartier, som sikrer lys til gangarealerne.

In the KL building, office areas encircle the central atrium. Desks in the open-plan offices are located near the facades, to ensure daylight penetration and view. Single-cell offices, archives and printer rooms form a protective barrier between hallways and office areas to prevent employees from being disturbed by office traffic. A conference zone runs along the atrium. In this zone also are vertical cores of toilets and staircases that span through the entire building. Conference rooms and office cells are both fitted with semi-transparent partition walls, to ensure daylight penetration to the hallways.

HK Danmark & Kommunernes Hus

|

103


Kontorarbejdspladserne er placeret ud til facaderne, så medarbejderne nyder godt af lyset og udsigten. Ind mod atriet placeres mødelokaler og forskellige servicefunktioner. Work desks are located near the facades to allow daylight access and view. Conference rooms and various services are placed near the atrium.

Trappen er en ståltrappe med trin og stødtrin i asketræ, og værn udføres ligesom balkonforkanter i hærdet glas med håndliste i træ. The steel staircase has ash steps and risers, and the guardrail system is – like that of the balconies – tempered glass with a wood handrail.

104

|

HK Danmark & Kommunernes Hus


HK Danmark & Kommunernes Hus

|

105


106

|

Linak


Linak Adresse / Address: Smedevænget, Guderup, DK-6430 Nordborg Opført / Built: 2002-03 Omfang / Area: ca. 9.200 m2 / Approx. 9,200 m2 Bygherre / Client: Linak A/S Totalentreprenør / Turnkey contractor: H. Hoffmann & Sønner A/S Ingeniør / Engineer: Sloth Møller A/S Konkurrence / Competition: Glenn Elmbæk, Per Fischer, Morten Marcker Stubgaard Projekthold / Project team: Morten Boe, Glenn Elmbæk Tilknyttede medarbejdere / Additional staff: Peter Fischer, Inger M. Jensen, Kirsten Vestergaard Nielsen, Pernille Uglvig Foto / Photo: Klaus Bang, Gitte H. Nielsen

Da Linak skulle udvide fabriksarealet i Guderup på Als, var ét af ønskerne, at bygningens fysiske form skulle afspejle virksomhedens værdier. Man ønskede en rund fabrik, hvor alle medarbejdere kunne færdes uden forskel på høj og lav; hvor fleksibilitet, integration, teamwork og vidensdeling var nøgleord.

When Linak decided to expand their Guderup factory, they wanted the physical appearance of the building to mirror the company values – a building that allowed employees to associate across the traditional hierarchies, and in which flexibility, integration, teamwork and knowledge-sharing were key terms.

For at undgå konflikten mellem de runde former og en lineær produktionsgang, blev resultatet en rund firkant. I den runde form er nemlig indskrevet en kvadratstruktur, som produktionsforløbet indordner sig. Husets infrastruktur tegner en H-form. Indgang, mødecenter og spiseområde placeres inden for H’ets ene bensæt, hvor også administration og planlægningsfunktioner strækker sig ind mod bygningens midte. Dette område byder på gode betingelser for fordybelse og dialog – og er samtidig tæt på produktionen. Produktionen omkranser administrationen, mens lagerfunktioner udgør en tværgående zone i H-strukturens andet bensæt. Den runde fabriksbygning er således ramme om et integreret miljø, hvor alt – administration, udvikling og produktion – foregår i ét rum. Rundt om i det åbne miljø placeres oaser til uformelle møder og ophold i pauserne.

To avoid a clash between round shapes and linear modes of production, the outcome was a squared circle. The circular building contains a squared structure that houses the production hall. The infrastructure of the building is H-shaped. Entrance, conference centre and canteen are found between one pair of the H-legs. Administration and planning offices are located in this same area, towards the H-crossbeam. This area facilitates dialogue and focus, while still being close to the production area. The production area surrounds the administration, while storage is located in a zone that transverses the opposite pair of the H-legs. The circular factory frames an integrated environment where all aspects of production – administration, development and production – are contained in one space. Dispersed in this open milieu are a number of retreats for casual meetings and breaks.

Linak

|

107


108

|

Linak


Linak

|

109


110

|

Linak


Facaden er beklædt med skærmtegl, der changerer i sort og brunt. The facade is clad with grey, black and brown bricks.

I forbindelse med bygningens repræsentative funktioner er der også i øverste del af facaden store glaspartier, som udvendigt er beklædt med tegllameller. Near the representative functions of the building, the upper facade is glazed and covered externally with tile lamellae.

Om natten skifter bygningen karakter. Mod landskabet bliver bygningens tunge facade et element, der svæver på en lysende base. Metamorphosis at night. The heavy-set facade floats over a luminous base.

Linak

|

111


Hvad angår bygningens ydre fremtræden, var ønsket en bygning i dialog med omverdenen – en genkendelig og skulpturel form. Den cirkulære form – eller rettere den cylindriske form – afsluttes med en skrå afskæring, hvorved bygningen bliver særdeles genkendelig i landskabet. Ikke mindst om aftenen hvor en ring af ovenlys understreger bygningens form.

In terms of its exterior appearance, Linak wanted a building that entered into dialogue with its surroundings – a recognisable and sculptural form. The angled cylinder shape makes the building stand out in the landscape. Not least when night falls, and the ring of skylights that circumscribe the building draw attention to its shape.

Den runde form er i sig selv en sluttet og indadvendt form, men cylinderen afsluttes forneden af et lavtsiddende vinduesbånd, som

A circular shape is closed and introverted by definition, but the angled cylinder building has a strip of windows near ground

112

|

Linak


Snit 1:250. Section 1:250.

dels sikrer at man kan se ind i bygningens indre, dels at medarbejderne har gode udsigtsforhold.

level, which makes it possible to look into, as well as out of, the building.

Lyset er i det hele taget et væsentligt tema. Fabrikshallen får masser af dagslys – ikke blot gennem vinduesbånd, men også via det smalle bånd, der adskiller facaden og taget. Herfra reflekteres lyset ind i hallen uden at være direkte og blændende. I tagfladen er integreret en række ovenlys, som alle er nordvendte.

Light is a recurring theme in the building. Daylight accesses the factory floor by strips of windows and by the narrow strip of skylights that separate the facade and the roof. Light is reflected into the building and thus does not blind employees. A number of north-facing skylights are incorporated into the roof.

Linak

|

113


Strejflyset fra det smalle ovenlysbånd langs taget kombineres dels med nordvendte ovenlys, der er integreret i den store tagflade, dels med det lavtsiddende vinduesbånd. Rays of light from the ring of narrow skylights along the roof are combined with north-facing skylights incorporated in the expansive roof surface and the strip of windows near ground-level.

Strejflyset danner et grafisk lysspil på den indvendige væg og kaster et diffust lys ind i rummet. Rays of light dance graphically on the interior walls and provides the room with diffused daylight.

114

|

Linak


Linak

|

115


Sluseanlæggene fremhæver med sine kantede former fabrikkens cirkulære form. The square gate system accentuates the circular shape of the factory.

Hovedsluseanlægget i forbindelse med lageret består af flere sluser samlet i ét element, som beklædes med sinusplader. The main gate adjacent to the storage facility consists of several gates that have been joined into a single element covered with corrugated iron.

Plan 1:650. Plan 1:650.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

116

|

Linak

Hovedindgang Administration Produktion Lager Ophold Kantine Køkken Lounge Toilet Sluse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Main entrance Administration Production Storage Retreat Canteen Kitchen Lounge Toilet Gate


10 9

5 4

10

3

3

10

3 5 5

3 10 2

3

10

7 8

6

1

Linak

|

117


Ă˜verst: De udvendige tegllameller, der fungerer som solďŹ lter. Nederst: De indbyggede persienner. Top: External tile lamellae. Bottom: Built-in blinds.

Detaljesnit af facade 1:40. Detaljetegning, som viser solafskĂŚrmningen i form af tegllameller og indbyggede persienner i det store glasparti ved blandt andet kantinen. Facade detail 1:40. Detail showing the sunscreen, consisting of tile lamellae and built-in blinds, in the glazed facade.

118

|

Linak


Linak

|

119


120

|

AON Denmark


AON Denmark Adresse / Address: Jupitervej 2, DK-6000 Kolding Opført / Built: 2003 Omfang / Area: Ca. 1.200 m2 / Approx. 1,200 m2 Bygherre / Client: AON Denmark A/S Totalentreprenør / Turnkey contractor: NCC Danmark A/S Ingeniør / Engineer: Cowi Projekthold / Project team: Jacob Hansen, Torben Lodberg, Lene Hammer Pedersen Tilknyttede medarbejdere / Additional staff: Thomas Carstens, Kirsten Vestergaard Nielsen, Peder S. Worm, Jette Wilhelmsen Foto / Photo: Klaus Bang

AON’s hus er det første byggeri i den nye erhvervspark Company Park Kolding. Målet er at parkens bygninger – selv om de opføres over tid – skal fremstå som en helhed, hvor de enkelte bygninger danner variationer over samme tema.

The AON building was the first to appear in the new Company Park Kolding. The buildings in the park are intended to appear as variations on the same theme – even if they are to be built over time.

AON-huset anslår det tema, der bliver karakteristisk for Company Park Kolding, nemlig et enkelt, tidløst og markant udtryk.

The AON building strikes the simple, timeless and distinctive chord that will be characteristic of Company Park Kolding.

Bygningens sydfacade og sternen er beklædt med zink og danner en markant kappe, der beskytter den åbne nordfacade og gavlene. Nordfacaden er en komposition af gennemgående vandrette vinduesbånd og hvide pudsflader. I gavlene er de mindre vinduespartier trukket tilbage for at give plads til altaner og terrasser.

The south facade and roof eaves are draped in zinc and form a striking casing, which protects the open north facade and the gables. The north facade consists of vertical strips of windows and white plaster surfaces. Gable fenestration has been drawn back to allow space for balconies and terraces.

Styrende for husets organisering er de to åbne trappeløb i bygningens midterzone. Trapperne spiller i hver sin ende af huset en vigtig rolle, ikke blot som trafikale og sociale forbindelser, men også som arkitektoniske elementer, der tilføjer huset en stærk identitet.

The two open staircases in the middle of the building control its organisation. They are crucial social and logistic junctions in each their end of the building and provide it with a strong architectural identity.

AON Denmark

|

121


Situationsplan 1:2500. I erhvervsparken kan virksomhederne vælge mellem en placering på første parket mod Vejlevej eller en tilbagetrukket placering. Mod Vejlevej anlægges et stramt urbant forløb, hvor bygningerne præsenteres med stor synlighed mod vejen. Inde på grunden er bygningerne i tæt kontakt med i de landskabelige omgivelser, som blandt andet byder på en stor morænebakke og to kunstige søer. AON’s nye hus ligger på grundens sydvestlige hjørne. Site plan 1:2500. At Company Park Kolding, businesses are free to choose between sites directly on Vejlevej or more withdrawn sites in the park centre. Buildings facing Vejlevej will be highly conspicuous, as parts of a strictly urban scheme, while buildings in the park centre will relate to countryside surroundings, including a morainic hill and two artificial lakes. The AON building is on the south-west corner of the park.

Zink, glas i grå alurammer og hvidt facadepuds danner en enkel og præcis facadekomposition. A simple and precise facade composition is achieved by the use of zinc, grey aluminium window frames and white plaster.

122

|

AON Denmark


AON Denmark

|

123


Den markante zinkkappe giver AON-huset identitet. The striking zinc casing is a trademark feature of the AON building.

Husets ugttrapper gemmer sig bag den zinkbeklÌdte kappe. Fire escapes are concealed behind the zinc casing.

124

|

AON Denmark


6

10

3

4

4

2

1

5

8

7

4

3

4

1. sals plan 1:200. 1st floor plan 1:200.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Åbent til foyer Hovedtrappe Storrumskontor Kontor Ophold Print-/kopirum Garderobe Tekøkken Altan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Void above foyer Main staircase Open-plan offices Office Retreat Print-/copy room Cloak room Kitchenette Balcony

AON Denmark

|

125


Omkring hovedtrappen åbner rummet sig generøst – og sikrer en fin kontakt mellem kontorområder og repræsentative funktioner. Brystningens håndliste udføres ligesom gulve og trapper i egetræ. The room expands generously around the main staircase and establishes contact between office areas and representative functions. Like floors and staircases, the guardrail railing is made from oak.

Det dobbelthøje rum åbner for kontakt mellem husets forskellige funktioner; blandt andet er der fra kontorarealerne på førstesalen kig ned til kantine- og foyerområde. The double-high space establishes contact between the different functions. For instance, first floor office areas have a view of the canteen and foyer.

Huset er opdelt i fire afdelinger, som via trapperne bindes sammen til en helhed. I husets østlige del knytter de repræsentative faciliteter sig til hovedtrappen. Reception, kantine og mødecenter er et sammenhængende rum, der omkring hovedtrappen åbner sig i dobbelthøjde. På den store førstesalsbalkon er der kontorområde. I husets vestlige del ligger kontorområder på begge etager omkring det mindre trappeforløb. Kontorarealerne er fleksible områder, der efter behov kan indrettes som cellekontorer eller som åbne kontorområder. Husets indre er lyst og luftigt og præget af en præcis og enkel detaljering. Som kontrast til lyset og hvidheden er gulve og trapper udført i olieret eg.

126

|

AON Denmark

The building is divided into four sections, which are tied together by the two staircases. Representative functions are concentrated around the main staircase to the east. Reception, canteen and conference facilities are contained in one contiguous space, which opens in double-height around the main staircase. The large balcony on the first floor is home to an office area. Both floors around the ancillary staircase to the west are office floors. All office areas are flexible, and can be laid out either as individual booths or as open-plan environments. The building interior is light and airy, and characterised by simple and precise features. To contrast the light and brightness of the building, oiled oak was chosen as floor and staircase material.


AON Denmark

|

127


Via gangbroen skyder medarbejderne genvej fra kontorarealerne til printerrummet. The walkway is a shortcut from the office areas on the first floor to the print room.

Hovedtrappens sider er beklædt med egetræslister, der får trappen til at fremstå som et møbel i rummet. The sides of the main staircase are fitted with oak mouldings, making the staircase appear almost furniture-like.

128

|

AON Denmark


AON Denmark

|

129


130

|

Canon


Canon Adresse / Adress: Knud Højgaards Vej, DK-2860 Søborg Opført / Built: 2002 Omfang / Area: 5.600 m2 samt 1.700 m2 kælder / 5,600 m2 plus 1,700 m2 basement Bygherre / Client: Canon Entreprenør / Contractor: MT Højgaard A/S Ingeniør / Engineer: Carl Bro as, KLR rådgivende ingeniører Koncept / Concept: Per Feldthaus, Gitte H. Nielsen, Mette Rødtnes Projekthold / Project team: Per Dybro, Gitte H. Nielsen, Morten Najbjerg, Tina S. Sønderskov Tilknyttede medarbejdere / Additional staff: Lene B. Christensen, Mariann Lyshøj Foto / Photo: Klaus Bang

Canon Danmarks ønske for det nye domicil i Søborg var, at huset skulle konkretisere virksomhedens visioner: at udvikle avancerede hard- og softwareløsninger, som understøtter videndeling, formidling, åbenhed og fleksibilitet i virksomheder. Udgangspunktet for samarbejdet var et klart formuleret program, som vi i et tæt samarbejde med bygherre og entreprenører omsatte til et oplevelsesbetonet og karakteristisk hus.

Canon Danmark wanted its new headquarters in Søborg to express the vision of the company: to develop advanced hard- and software solutions that support company knowledge sharing, communication, openness and flexibility. The point of departure was a concise mission statement, which was turned into an experiential and distinctive building in close collaboration with client and contractor.

Allerede indgangen udsender signaler om en dynamisk virksomhed, der tør gribe til utraditionelle midler; ligesom gedigne og naturlige materialer fortæller om kvalitet og miljøbevidsthed. Huset består af tre elementer: en karakteristisk hvid mur, der i en glidende bevægelse slynger sig gennem bygningens to nederste etager og optræder både udvendigt og indvendigt. Muren tager imod ved indgangen, hvor den former et organisk volumen på den ene side af indgangen. På den anden side ligger et kubisk volumen i mørkebrunt tegl. Henover indgangspartiet svæver kontordelen beklædt med let grønligt glas. Den gennemgående hvide mur – som kaldes Canonvæggen – har både funktionel og symbolsk betydning for huset.

The building entrance tells of a dynamic company that is willing to go against the grain, just as the use of sturdy, natural materials signal quality and an environmental awareness. The building is comprised of three elements: a signature white wall that drifts gently through the bottom floors, appearing externally as well as internally. Visitors are greeted by the wall as it forms an organic volume to the left of the entrance. To the right there is a cubic volume in dark-brown brick. An office area dressed in green-tinted glass hovers above the entrance. The ubiquitous white wall has both functional and symbolic significance for the building.

Canon

|

131


132

|

Canon


Canon

|

133


Den hvide mur er beklædt med et isolerings-/facadepudssystem, som sammen med de mørkebrune tegl og den lette glasfacade giver et utraditionelt materialespil, der er med til at markere hovedindgangen. The white wall is clad with an insulation/ facade plaster system, and is part of an innovative combination of materials together with the dark brown bricks and the light, glazed facade.

Inden for hovedindgangen former muren et auditorium. Dernæst danner den grænse mellem et offentligt foyerområde og sekundære funktioner. I murens afsluttende bevægelse mod sydvest formes et stort kantineområde. Canonvæggen er synlig overalt i bygningens repræsentative stueetage, og definerer hvor de besøgende må færdes. Foyeren fungerer som showroom, hvor Canon udstiller produkter og via multimedia eksponerer nyheder og features. I denne forbindelse anvendes væggen som lærred for digitale billeder og som udstillingsvæg.

Having flanked the main entrance, it goes on to form an auditorium. It then demarcates the boundary between a public foyer and secondary functions. Its final movement south-west delimits a large canteen area. The wall is visible throughout the ground floor, which houses the representative functions of the company, and defines the public access area. The foyer is also the company showroom, where products are displayed and news and features are communicated to visitors through multimedia. In this connection, the wall serves as a screen for digital pictures and as exhibition wall.

Canons ønske var et hus uden begrænsninger for vækst og menneskelig udfoldelse; et dynamisk og interaktivt arbejdsmiljø med samarbejde på tværs af organisatoriske og funktionelle skel. Atriet sikrer en tæt forbindelse mellem foyerområdet og kontorerne, der er placeret på de tre overliggende etager. Frithængende trapper danner skulpturelle netværk på kryds og tværs af atriet. Det betyder, at medarbejdere har et fint overblik over atriet, når de færdes på kontoretagerne og fra gangbroerne, som er genveje afdelingerne imellem. De ser besøgende på vej ned mod auditoriet, og ser kollegaer holde frokostpause i kantinen, ligesom besøgende, der opholder sig i foyerområdet får et indblik i den dagligdag, der udspiller sig i huset.

Canon wanted a building that allows for unlimited growth and achievement; a dynamic and interactive work space that supports teamwork across organisational and functional boundaries. The atrium establishes close contact between the foyer and the offices on the three floors above. Cantilevered staircases form sculptural networks that cross and recross the atrium. This allows employees on the office floors to survey the atrium. The same applies for employees on the walkways that connect the different company divisions. They are able to see visitors moving towards the auditorium, or colleagues taking lunch in the canteen. Likewise, visitors in the foyer are allowed a glimpse into everyday life at Canon Danmark.

134

|

Canon


Canon

|

135


136

|

Canon


14

11

12

4

7

8 6 3 13

14

1

2

14 10

Det centrale rum gennemstrømmes af ovenlys, og det skiftende lys dagen igennem forandrer til stadighed indtrykket af det skulpturelle netværk af trapper. Light sweeps into the central room through skylights. Changes in daylight continually modify the visual impression of the sculptural web of staircases.

9

5

9

Stueplan 1:300. Ground floor plan 1:300.

1 2 3 4 5 6 7

Hovedindgang Atrium Reception Auditorium Kantine Køkken Vareindlevering

8 9 10 11 12 13 14

Kontor Møderum Undervisning Kopirum Depot Garderobe Toilet

1 2 3 4 5 6 7

Main entrance Atrium Reception Auditorium Canteen Kitchen Deliveries

8 9 10 11 12 13 14

Office Conference room Teaching Copy room Storage Cloakroom Toilet

Canon

|

137


De frithængende trapper signalerer samarbejde på kryds og tværs. Trappeværnene er udformet som stålbalustre med udfyldning af hærdet glas og med håndliste af lyst træ. Cantilevered staircases signal crossorganisational cooperation. Balustrades consist of steel balusters with a tempered glass guardrailing system and light wood handrails.

Længdesnit 1:300. Longitudinal section 1:300.

138

|

Canon


Canon

|

139


140

|

Stenurten


Stenurten Adresse / Address: Rantzausgade 53, DK-2200 København N Opført / Built: 2000 Omfang / Area: 1.000 m2 – 80 børn / 1,000 m2 – 80 children Bygherre / Client: Københavns Kommune, FAF / Copenhagen Municipality, FAF Entreprenør / Contractor: P. Winther Jespersen A/S Ingeniør / Engineer: Niras Projekthold / Project team: Jan Eli Andersen, Thomas Carstens, Susanne Jensen, Lisbeth Møller Nielsen, Henning B. Thomsen Tilknyttede medarbejdere / Additional staff: Lars Kvist, Inge Lykke, Susan H. Nielsen, Mette Særkjær Foto / Photo: David Trood Modtager af Dogme Miljøprisen / Dogme Environmental Award recipient

Et væsentligt arkitektonisk mål for den nye økologiske børneinstitution Stenurten på Indre Nørrebro er at understrege, at økologi ikke i sig selv er en stilart, men en integreret del af det arkitektoniske udtryk. Herved ikke sagt, at bygningen udadtil fornægter, at indeklimaet er det højst prioriterede miljømål – flere elementer sender klare økologiske og miljøbevidste signaler. Institutionens klimazone, bag den store sydvestvendte glasfacade, spiller en væsentlig rolle i bygningens arkitektoniske udtryk, i dens zonedeling og i forbindelse med den naturlige ventilation. Det gør også de markante skorstene, der sammen med klimazonen er drivkræfterne i den naturlige ventilation. Bygningens udvendige materialer – de træbeklædte facader og det grønne tag med den ensidige taghældning, som børnehaven kryber i ly under i forhold til nabobygningen, Brorsons Kirke – sender ligeledes miljøbevidste signaler.

A main architectural objective of the new organic nursery/ kindergarten Stenurten was to incorporate organic measures into the design – and not to make those measures a style of their own. Not that the building exterior tries to disguise the fact that the number one priority was a high-quality indoor climate – several elements clearly signal ecology and an environmental consciousness. The nursery/kindergarten climate zone, behind the large glazed facade to the south-west, plays a key role in the architecture of the building, in its zone division, and in its natural ventilation. So too do the striking chimneys, which, in liaison with the climate zone, make up the driving forces of the natural ventilation system. Materials used on the building exterior – the wood facades and the planted shed roof, which shelters the building from the neighbouring church, Brorsons Kirke – also signal an environmental consciousness.

FAF (Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen) tog i samarbejde med det daværende Indre Nørrebro Bydelsråd i efteråret 1999 de første skridt til det, der skulle blive kommunens første økologiske daginstitution.

In the fall of 1999, FAF (Family and Labour Market Department) joined forces with the then Indre Nørrebro city council to launch the scheme that would later become the first organic day-care facility in all of Copenhagen Municipality.

Stenurten

|

141


Situationsplan 1:750. Site plan 1:750.

Den sydvestvendte glasfacade indfanger masser af sollys og skaber en form for positiv drivhuseffekt i rummet bagved. Samtidig spejler kastanjetrÌernes kroner sig smukt i den skrünende facade. The glazed facade to the south-west catches the sunlight and creates a sunspace. The chestnut trees are beautifully reected in the sloping facade.

142

|

Stenurten


Stenurten

|

143


144

|

Stenurten


Det grønne tag er et sedum-tag med forskellige sorter af stenurter. Det grønne tag har flere miljømæssige fordele i modsætning til en hård belægning: det filtrerer støv, har en buffervirkning i forhold til ekstreme temperaturudsving, kræver ikke megen vedligeholdelse m.m. Herudover er det smukt, med dets næsten patchworkagtige mønster i changerende rødgrønne farver. The roof is planted with different sorts of sedum, which gives it a number of advantages over traditional roofing: it filters dust, buffers extreme temperature oscillations, is low-maintenance, etc. Of course, its patchwork pattern of shifting reds and greens is beautiful as well.

Øverst: Tværsnit gennem grupperum 1:150. Nederst: Tværsnit gennem fællesrum 1:150. Top: Cross section, group room 1:150. Bottom: Cross section, common room 1:150.

Forud for projekteringen af institutionen blev det omfattende Miljøprogram for økologiske daginstitutioner i Københavns Kommune gennemført med Arkitema som pennefører. Stenurten er et pilotprojekt i forbindelse med miljøprogrammet. Målet var dels at afprøve miljøprogrammet som brugbart værktøj i projekteringsfasen, dels at afprøve økologiske/miljøbevidste byggetekniske tiltag.

Prior to the projecting of the institution, the comprehensive Environmental Programme for Organic Institutions in Copenhagen (EPOIC) was drawn up by a committee chaired by Arkitema representatives. Stenurten is an EPOIC pilot project. It aims to test the applicability of EPOIC in the projecting phase, and to try out different ecological measures in construction.

Det nære naboskab med kirken krævede et arkitektonisk hovedgreb, der viser respekt for kirken som institution og historisk monument. Samtidig udgjorde grunden – et tidligere vej- og bunkerareal vest for Brorsons Kirke – med sin langstrakte form en udfordring. Daginstitutionens lange smalle bygningskrop var nærmest givet på forhånd, og indvendigt betød det, at større gruppe- og aktivitetsrum nødvendigvis måtte placeres som perler på en snor.

Needless to say, the presence of a nearby church required a scheme that paid homage to the institution of the church and its value as an historical monument. At the same time, the elongated site – formerly a road and bunker area west of the church – constituted a challenge. The long, slender body of the nursery/kindergarten was more or less a given, and this meant that large group- and activity rooms would have to be laid out like beads on a string.

Stenurten

|

145


Klimazonen fungerer som fælles legerum for de bagvedliggende grupperum. The climate zone is a common playroom for the various groups.

I klimazonen er der godt at være, når det er koldt udenfor. The climate zone is a nice and cosy haven when it is cold outside.

Naboskabet til kirken har været bestemmende for bygningens tværsnit. Mod kirken graver bygningen sig ned i terrænet og gemmer sig under den skrånende tagflade med stenurter i changerende farver. Den lave bygningshøjde mod kirken sikrer dagslys til både kirken, krypten og præsteboligen, ligesom kirken fortsat opleves som et fritliggende bygningsværk. Derimod stiger bygningens højde markant mod sydvest, og institutionen åbner sig med store vinduespartier mod legepladsen, parken og sollyset. Idet det lave terræn i nordøst trækkes med ind i bygningen, opstår der niveauforskelle som, udover at skabe rumlige kvaliteter, også udnyttes til funktionel opdeling. I bygningens mest højloftede del findes de mest benyttede rum – som nyder godt af dagslyset gennem de store glasfacader mod sydvest.

146

|

Stenurten

The neighbouring church was also a decisive factor when it came to designing the cross section of Stenurten. Towards the church, the building slopes into the ground, and is concealed by a shed roof planted with stonecrop. This allows daylight penetration to the church, the crypt and the rectory, and ensures that the church is still perceived as a detached structure. To the south-west, the nursery/kindergarten grows in stature, its large windows opening onto the playground, the park, and daylight. The low terrain to the north-east is drawn into the building, creating differences of elevation that improve room quality and are utilised in the functional division of the building. The highceilinged areas contain the most frequently used rooms, which benefit from being tall and filled with the light that streams through the large glazed facades to the south-west.


Stenurten

|

147


7

8

19

9

10

11

4

7

1

Plan 1:150. Plan 1:150.

For at sikre, at miljøhensyn blev inddraget ved opførelsen af daginstitutionen, er den opført efter metoden miljørigtig projektering. Allerede i planlægningen af byggeriet blev der foretaget en miljøkortlægning – og en prioritering af miljømål. Følgende fire miljømål er vægtet højt: godt indeklima, miljøforståelse, minimering af energiforbrug og omhyggeligt materialevalg.

148

|

Stenurten

A specific, environmentally friendly approach to projecting was employed to ensure that environmental standards were met. As early as the planning stage, four environmental targets were identified and ranked by priority: good indoor climate, environmental understanding, low energy consumption and a meticulous choice of materials.


12

13

14

15

16

17

18

6

5

3

1 2 3 4 5

Indgang Klimazone Fællesrum Grupperum Aktivitetsrum

6 7 8 9 10

Køkken Garderobe Vaskeri Puslerum Vandrum

11 12 13 14 15

Kontor Grovkøkken Vindfang Personale Bibliotek

16 17 18 19 20

Kostume/scene Musik Gade Liggehal Drivhus

De løsninger og materialer, der er valgt for at nå disse mål, indgår i en kompleks struktur, hvor det gensidigt befrugtende samspil giver den tilsigtede virkning. Blandt midlerne til at opnået godt indeklima er naturlig ventilation i stedet for mekanisk og gulvvarme som basisopvarmning, suppleret af varme fra en masseovn, radiatorer og passiv solvarme

5

5

2

20

1 2 3 4 5

Entrance Climate zone Common room Group room Playroom

6 7 8 9 10

Kitchen Cloakroom Laundry Changing facilities Water games

11 12 13 14 15

Office Scullery Windbreaker Staff room Library

16 17 18 19 20

Costume/stage Music room Street Nap room Hothouse

The solutions and materials chosen to achieve these targets form a complex structure in which the desired effect is achieved by the interplay of different means. The means by which a good indoor climate is achieved include natural instead of mechanical ventilation and under-floor main heating – supplemented by a counterflow furnace, radiators, and

Stenurten

|

149


fra en klimazone. Herudover er der anvendt ubrændt ler i garderobetårnene, som hjælper til at regulere fugt, temperatur og akustik i rummene. At børn og voksne medvirker aktivt til at regulere luftindtag og varme, tænde/slukke lyset etc. fremmer miljøforståelsen. Børn og voksne tænder i fællesskab op i masseovnen, der er placeret i hjertet af børnehaven. Ovnen supplerer opvarmningen i køkken og fællesrum, og samtidig skaber den hygge og benyttes som bageovn. Bygningens zoneopdeling medvirker effektivt til at minimere energiforbruget. Desuden er husets geometri udformet, så solens lys og varme udnyttes bedst muligt. Som det fjerde miljømål er der lagt vægt på at undgå overflødige materialer, ligesom der er brugt en lang række alternative materialer, blandt andet miljøvenlig maling, hør som isoleringsmateriale, samt ubrændt ler til opbygning af garderoberum. På gulvene er anvendt genbrugstræ, og i såvel klimazonen som på en del af udearealet er der benyttet genbrugstegl.

150

|

Stenurten

Husets garderobetårne viser sig mod grupperummene med rustikke vægge i ubrændte sten, behandlet med lerpuds, hvorefter de er kalket med indfarvet jurakalk. Til sidst er de behandlet med et beskyttende lag limfarve.

Lyset strømmer via klimazonens glasfacade ind i grupperummene. Materialerne er miljøvenlige og stoflige. På gulvet anvendes genbrugsparket i bøg, og som loftbeklædning er brugt træbeton, der har en lydregulerende effekt.

The rustic, unfired clay walls face the group rooms. They have been clay plastered, colourwashed with jurassic clay, and finished with a coat of protective glue paint.

Light floods into the group rooms through the glazed facade of the climate zone. Materials are environmentally friendly and textured. Floors are made from reused beech parquet and ceilings from soundabsorbent wood-fibre.

passive solar heat from a climate zone. In addition, cloak room towers made from unfired clay regulate room humidity, temperature and acoustics. Users of the building regulate air intake and heating, switch lights on and off, and so on, which promotes an environmental understanding. Children and adults light up the counterflow furnace in the heart of the nursery/kindergarten together. The furnace supplements the heating of kitchen and common room, creates a cosy atmosphere and is used for baking. Zone divisions effectively minimise energy consumption. The geometry of the building makes the best possible use of daylight and solar heat. The fourth environmental target was to avoid the use of superfluous materials and to employ alternative materials, such as natural paints, flax for insulation, and unfired clay for the cloakroom. Floors are reused wood, and both the climate zone and parts of the outdoor areas are laid with reused tiles.


Stenurten

|

151


152

|

Amsterdamhusene


Amsterdamhusene Adresse / Address: Østkajen, DK-3600 Frederikssund Opført / Built: 2000-01 Omfang / Area: 6.900 m2 – 59 lejligheder / 6,900 m2 – 59 apartments Bygherre / Client: JM Danmark A/S Ingeniør / Engineer: Sycon Steensen & Varming Konkurrence / Competition: Jørgen Bach, Per Feldthaus, Lars W. Christensen, Hans Willehader Projekthold / Project team: Lars W. Christensen, Ulrik Dybro, Inger M. Jensen, Mette Særkjær, Henning B. Thomsen Tilknyttede medarbejdere / Additional staff: Søren Bisgaard, Inge Lykke, Elin Pedersen Foto / Photo: Klaus Bang

Amsterdamhusene indtager første parket på havnen i Frederikssund. I gennem de seneste år har den tidligere industrihavn forvandlet sig til et attraktivt boligområde, der via en ny havneplads forbindes til byens gågade. Bebyggelsens arkitektoniske udtryk er inspireret af motiver og materialer, der er kendte fra havneområder. Der er anvendt robuste materialer: mørke mursten, tegltag, glas og hårdt træ. Pakhusets soliditet, portåbninger og skodder er omsat til et imødekommende og nutidigt udtryk. Bebyggelsen har traditionelle saddeltage, men under taget er der utraditionelle boliger med højt til loftet og stort lysindfald. Amsterdamhusene er en rækkehusbebyggelse i 2½ etage med 59 boliger, som bugter sig langs Østkajens kant og en nyanlagt kanal. Boligernes sydvestvendte facader er orienteret mod havnebassinet og Roskilde Fjord. Her er også beskyttede terrasser, der hæver sig i forhold til havnepromenaden, samt altaner, hvorfra beboerne kan følge med i det liv, der udspiller sig på havnepladsen og havnepromenaden.

Amsterdamhusene are located on the waterfront in Frederikssund Harbour. In recent years, the former industrial port has been transformed into an attractive residential area, which is connected to the city’s pedestrian street by a new harbour square. The architectural expression of the building was inspired by motives and materials usually found in harbour environments. Sturdy materials were chosen: dark brick, tiled roof, glass and hardwood. The solid appearance of a warehouse with gateways and shutters was converted into an inviting and contemporary design. The building has a conventional pitched roof, but underneath that roof you will find unconventional residences, with raised ceilings and lots of daylight. Amsterdamhusene is a semi-detached 2½-floor construction containing 59 residences that winds along the east pier and a canal. To the south-east the residences face the basin and Roskilde Fjord. On this side also are sheltered terraces, which have been raised in relation to the harbour promenade, and balconies that allow residents to follow life on the harbour square and promenade.

Amsterdamhusene

|

153


Langs industrihavnens høje kajkant er anlagt en lavere bådebro i træ, så sejlbåde kan lægge til. A wooden landing stage for sailboats has been put up along the former industrial dockside.

Situationsplan 1:800. Site plan 1:800.

154

|

Amsterdamhusene


Amsterdamhusene

|

155


156

|

Amsterdamhusene


Amsterdamhusene

|

157


Bebyggelsen strækker sig langs østkajens havnepromenade og afsluttes i begge ender med dobbelte gavlhuse, der er én etage højere. The building stretches along the harbour promenade on the east pier and is rounded off at each end by two gabled houses.

Kig fra bebyggelsens gårdrum via porten til havnepromenaden. View of the harbour promenade from the yard.

Mod øst favner bebyggelsen et gårdrum, der giver adgang til alle boliger. Her har boliger i stueetagen små gårdhaver, og store fælles arealer er indrettet som lege- og opholdspladser. Via bebyggelsens portåbninger føres en offentlig sti diskret gennem gårdrummet og byder på genveje til havnetorvet og byens gågade.

To the east the building forms a yard from which residences can be accessed. Here, residences have small, individual courtyards, and the large common areas have playgrounds and cosy retreats. Entering through the gateways of the building, a public footpath runs discreetly across the yard, offering shortcuts to the harbour square and the pedestrian street.

Lyset og udsigten skaber en ganske særlig atmosfære i Amsterdamhusene. I størstedelen af boligerne er stue og køkken, som husets mest aktive rum, orienteret mod udsigten. Samtidig er boligerne udformet med åbne forbindelser mellem køkken og stue, hvilket forbedrer de lysmæssige og rumlige kvaliteter. Bebyggelsen byder på meget varierede boligtyper; fra lejligheder i henholdsvis én eller to etager til rækkehuse i tre etager.

Light and view combine to create a unique atmosphere in Amsterdamhusene. Living rooms and kitchens, the most active rooms, face the view in the majority of the residences. Furthermore, kitchens and living rooms are adjoining and open-access, which improves the quality of space and daylight. The building offers residences of different sizes, from one- or two-floor apartments to three-floor semis.

158

|

Amsterdamhusene


Amsterdamhusenes gedigne og velkendte materialer – tegl, glas og vinduesrammer i mahogni – er omsat til et nutidigt og maritimt udtryk. The sturdy and familiar materials – brick, glass and mahogany window frames – are converted to be expressive of a contemporary and maritime style.

Amsterdamhusene

|

159


TvĂŚrsnit 1:150. Cross section 1:150.

1. og 2. sals plan 1:150. Plans of 1st and 2nd oor 1:150.

160

|

Amsterdamhusene


Boligerne er lyse og rummelige med store vinduespartier orienteret mod udsigten. En central kerne skaber ĂĽbne rumsammenhĂŚnge samtidig med, at den delvist inddeler boligerne i rum. Residences are bright and spacious, with large windows towards the water. A central core creates open-plan room junctions and serves, at the same time, as a room divider.

Amsterdamhusene

|

161


162

|

Andelssamfundet Hjortshøj


Andelssamfundet Hjortshøj Adresse / Address: Hjortshøj Møllevej 96-148, DK-8530 Hjortshøj Opført / Built: 2001-02 Omfang / Area: 26 økologiske boliger – i alt 2.095 m², samt fælleshus 165 m² / 26 organic residences, totalling 2,095 m2, and a communal building, 165 m2 Bygherre / Client: Boligforeningen Ringgården Entreprenør / Contractor: Skanska Danmark A/S Ingeniør / Engineer: PlanEnergi og Carl Bro as Solvarme / Solar heating: Arcon Solvarme A/S Projekthold / Project team: Lars Kvist, Mikkel T. Martinusen, Lisbeth Møller Nielsen Tilknyttede medarbejdere / Additional staff: Erling Stadager, Mariann Lyshøj, Carsten Primdahl, Lene B. Christensen, Leif Ganderup, Britta Mahnecke Foto / Photo: Ulrik Samsøe Figen

Den tæt-lave bebyggelse er en del af et nygroet økologisk landsbysamfund, der ligger på grænsen mellem det åbne land og landsbyen Hjortshøj ca. 14 km nordøst for Århus centrum. Fra grunden, der skråner let mod sydøst, er der udsigt over grønne marker og til en tynd stribe hav i det fjerne. Bebyggelsens fire længer, der er i henholdsvis én og to etager, favner et rekreativt grønt rum. Her ligger bebyggelsens fælleshus, der udover plads til 70 beboere også rummer et økologisk vaskeri.

These low-rise/high-density residences are part of an organic community between the countryside and the village of Hjortshøj, 14 km north-east of Århus. The site slopes gently towards the south-east, overlooking green fields and a narrow patch of ocean on the horizon. The four residential wings, one and two floors respectively, surround a recreational green space containing the communal building, which seats 70 community residents and houses the organic laundry facilities.

Planen er udformet i samråd med beboerne, og man har valgt temaer som solorientering, udsigt og socialt fællesskab. Med hensyn til boligerne har ønsket været adgang fra terræn, dagslys i alle rum, solvendte opholdsrum, samling af teknik og boligstørrelser fra to til fem værelser. Boligerne er orienteret, så opholdsrum med store vinduer vender mod syd og sydøst for at opfange passiv solvarme. Desuden forsynes boligerne i sommerperioden med varmt vand fra en solfanger monteret på fælleshusets tag.

The scheme was developed in cooperation with the residents, and orientation towards the sun, view and a strong sense of community were main themes in the discussions. As regards the residences, wishes centred on ground-level access, sun-oriented living rooms, daylight access, concentration of services, and residence sizes from two to five rooms. In order to accrue passive solar heat, residence living rooms with large windows face south and south-east. In the summer, residences are supplied with water heated by solar cells mounted on the roof of the communal house.

Andelssamfundet Hjortshøj

|

163


Situationsplan 1:500. Site plan 1:500.

Solen som tema: solfanger på fælleshuset. Solbrystninger og markante solskorstene på boliglængerne. Sun theme: solar cells on the common building, and thermal mass wall panels and distinctive solar chimneys on the residential wings.

164

|

Andelssamfundet Hjortshøj


Andelssamfundet Hjortshøj

|

165


166

|

Andelssamfundet Hjortshøj


Tværsnit 1:100. Cross section 1:100.

Stueplan 1:100. Ground floor plan 1:100.

Bebyggelsen har boliger i ét og to plan. Etplansboligerne forrest i billedet har smalle højtsiddende vinduer, der skaber fine lysvirkninger inde i opholdsrummene. Toplansboligerne har store vinduespartier i de syd- og sydøstvendte opholdsrum. The building features one- and two-floor residences. One-floor residences (front) have narrow high windows that create elegant light effects in the living rooms. Two-floor residences are fitted with large windows in rooms facing south and south-east.

Hver lejlighed har en eller flere solbrystninger og en solskorsten, der sikrer naturlig ventilation i lejligheden. Bebyggelsen er isoleret med hør, da det var et stort ønske for de kommende beboere, at man undgik en traditionel mineralsk isolering. Et økologisk tiltag er også massivtræskonstruktioner og udvendig beklædning med lærk. Øvrige tiltag er bedre isolering (30% over det krævede), opsamling af regnvand til tøjvask i fælles-

Each apartment has one or more thermal mass wall panels, and a solar chimney to ensure natural ventilation. All buildings are flax-insulated, since avoiding a traditional mineral insulation was of paramount importance to the future residents. Solid wood constructions and external larch cladding are also organic solutions. Other measures to this end include improved insulation (30% above the requirements), harvesting of rainwater

Andelssamfundet Hjortshøj

|

167


Tværsnit 1:100. Cross section 1:100.

Stueplan 1:100. Ground floor plan 1:100.

Nordfacaden brydes af lave skure beklædt med espalierer, som med tiden bliver grønne. Skurene definerer det halvprivate ankomstrum til den enkelte bolig. Squat sheds covered with greening espaliers interrupt the north facade. The sheds define the semi-private entrances to each residence.

vaskeri, anvendelse af separations-toiletter, opvarmning med flisfyr, brug af naturmaling og nedsivning af regnvand m.m.

for use in the communal laundry, use of separation toilets, wood chip heating, use of natural paints and rainwater filtering.

Byggeriet af de almene boliger kunne holdes inden for rammebeløbet for støttet byggeri, takket være støtte fra Energistyrelsen til hørisolering og et tillæg til rammebeløbet på 4,3% på grundlag af totaløkonomiske beregninger.

Thanks to support from the Danish Energy Authority for flaxinsulation, and a 4,3% adjustment of the allocation due to the economy of means approach employed, construction cost was kept within the subsidised building allocation.

168

|

Andelssamfundet Hjortshøj


Andelssamfundet Hjortshøj

|

169


170

|

Solcelleg책rden


Solcellegården Adresse / Address: Silkeborgvej/Herningvej, DK-8000 Århus C Opført / Built: 2000-01 Omfang / Area: 3.600 m2 / 3,600 m2 Bygherre / Client: Boligforeningen af 1983, Boligforeningen Højbo Ingeniør / Engineer: Niras Energikonsulent / Energy consultant: oi-electrics Samarbejdspartner / Cooperating partner: Arkitektfirmaet Ole Dreyer Støttet af / financial backing: Energistyrelsens Solcelleprogram / The PV Programme of the Danish Energy Authority Projekthold / Project team: Jørgen Bach, Dorthe Keis, Lars Kvist Tilknyttede medarbejdere / Additional staff: Jacob Ø. Andersen, Jan D. Danielsen, Holger Mouritzen, Henrik Mulvad Foto / Photo: Klaus Bang

Solcelleprojektet Solcellegården på Silkeborgvej i Århus er et innovationsprojekt, der tager fat i lokal implementering af en ny teknologi til produktion af strøm – den bygningsintegrerede solcelle.

Solcellegården on Silkeborgvej in Århus is an experimental PV project involving the local implementation of new technology for the production of electricity, i.e. structure-incorporated solar cells.

Solceller er stadig alt for dyre til, at de kan producere strøm til markedspris. Det vil vare endnu en del år, inden prisen kommer ned i et leje, hvor solceller er totaløkonomisk konkurrencedygtige med de konventionelle energikilder. Mere usikkert er det, om udviklingen vil medføre, at solceller bliver væsentlig mere effektive. Det betyder, at solceller må dække et betragteligt areal af bygningens facader, hvis de skal udgøre en vigtig streng i en fremtidig flerstrenget energiinstrumentering. Derved får solcellerne en afgørende indflydelse på det arkitektoniske udtryk. Netop derfor er det vigtigt at udvikle facadekomponenter med integrerede solceller, hvor designmæssig standard og funktionalitet går hånd i hånd.

Solar cells are still much too expensive for them to be able to produce electricity at market prices, and it will be quite a few years before purchasing prices allow solar cells to compete with conventional energy sources in the economy of means. Whether technological innovation will increase the energy output of solar cells is doubtful. Thus, if solar cells are to be considered a viable option in multi-faceted future energy-fittings, they must cover a substantial part of building exteriors. If this is indeed the case, solar cells become a decisive influence when it comes to architectural expression. Exactly for that reason, the development of facade components that incorporate solar cells is paramount, both in terms of design and functionality.

I ungdomsboligbyggeriet er der taget livtag med en, i bygningsmæssig sammenhæng, ny teknologi. Hvorledes kan disse kry-

The Solcellegården youth residence project grapples with technology foreign to standard construction. How can these crystalline,

Solcellegården

|

171


Facaden fremstår enkel og grafisk, opdelt i solcellefelter og felter med klart glas. The facade appears simple and graphic, with solar cell panels and glass windowpanes.

Den sydvendte facade er demonstrationsfelt for de præfabrikerede elementer med integrerede solceller. The south facade showcases pre-fabricated elements that incorporate solar cells.

stallinsk reflekterende overflader implementeres i et typisk dansk bybillede domineret af teglstensfacader?

reflecting surfaces be incorporated into a typical Danish cityscape of brick facades?

I en stor del af fremtidens byggeri må vi forvente, at husene samles som byggesæt af præfabrikerede komponenter. Når solcelleprisen bliver økonomisk interessant, vil tag- og facadekomponenter med integrerede solceller blive efterspurgt. I dette projekt inddrages byggekomponentindustrien for at få branchen til at arbejde med komponentintegration af solceller, samt opnå en vidensudbredelse omkring solcelleteknologien.

It must be expected that the majority of houses in the future will be assembled from prefabricated components, much like you would a construction kit. When solar cells become a viable alternative, economically speaking, roof and front components incorporating solar cells will be in demand. This project aims to involve the component industry, in order to encourage the development of components incorporating solar cells, and proliferate knowledge of solar cell technology.

På grund af den forholdsmæssig høje pris på solceller har det været et mål at implementere solpanelerne flerfunktionelt som kombineret strømproducent, luftforvarmer, facadebeklædning og lyddæmper mod trafikstøj. Vejen fra idé til produktion har været lang, og meget er ændret undervejs, men det funktionelle og arkitektoniske resultat ligger meget tæt på oplægget.

172

|

Solcellegården

Due to the excessive pricing of solar cells, one objective has been to ensure solar panel multi-functionality, i.e. that the panels function as energy source, air pre-heater, facing and traffic-silencer all at once. It has been a long road from concept to end product, and much has been changed in the process. Still, the functional and architectural result is very close to the initial idea.


Solcelleg책rden

|

173


174

|

Håndværkets Hus


Håndværkets Hus Adresse / Address: Islands Brygge 26, DK-2300 København S Opført / Built: 2002 Omfang / Area: 4.000 m2 / 4,000 m2 Bygherre / Client: Håndværksrådet Entreprenør / Contractor: NCC Danmark A/S Ingeniør / Engineer: Konstruktion / Construction: Hamiconsult, VVS / Plumbing: NCC Danmark A/S, El / Power supply: Knud O. Engelsholm Koncept / Concept: Per Feldthaus, Rolf Kjær Projekthold / Project team: Niels Christoffersen, Vibeke Ingemar, Eigil Nybo, Mette Rødtnes Tilknyttede medarbejdere / Additional staff: René Køngsdal, Kirsten Vestergaard Nielsen, Erling Stadager Foto / Photo: Klaus Bang, Torben Eskerod

Håndværkets Hus i Havnestaden har en plads på første parket ud til havnebassinet. Den nye bydel Havnestaden opføres på arealerne for den tidligere Sojakagefabrik på Islands Brygge. Her skyder domiciler og boligbebyggelser op mellem renoverede siloer og industribygninger og skaber dermed et miljø der er rigt på kontraster. På havnefronten anlægges grønne områder, som via en grøn kile danner en rekreativ forbindelse mellem havnefronten og Amager Fælled.

Håndværkets Hus is located on the dock at Islands Brygge, where the new urban quarter of Havnestaden is slowly rising on what used to be the site of a soybean crush factory. New company headquarters and residences are beginning to appear among renovated silos and industrial buildings, creating an environment of contrasts. Green spaces are established on the waterfront. These create a recreational link between the harbour and Amager Fælled via a green wedge.

Håndværkets Hus er et bofællesskab for paraplyorganisationen Håndværksrådet og 11 af dets medlemsorganisationer. Husets proportioner er inspireret af nabobygningen, en tidligere pressesilo. Begge bygninger er i syv etager og vender gavlene mod havneløbet. Facaderne åbner op med glas fra gulv til loft. Et let gitter af gule tegllameller skærmer for sollyset og skygger for de spejlinger, der ellers opstår på en ren glasfacade. Samtidig forhindrer lamellerne indkig.

Håndværkets Hus houses the umbrella organisation Håndværksrådet and 11 of its member organisations. The dimensions of the building are inspired by its neighbour – a former silo. Both are seven-floor structures whose gables face the dock. The floor-to-ceiling glazed facade opens up the building interior. A light grid of yellow tile lamellae serves as a sunscreen that prevents the reflections common on glazed facades and increases the privacy of the various organisations.

Håndværkets Hus

|

175


176

|

Håndværkets Hus


Håndværkets Hus

|

177


De spinkle tegllameller anvendes som en let udvendig afskærmning, der udelades, hvor man har ønsket at åbne op for udsigten. Herved opnås også et varieret facadeudtryk. The slender tile lamellae are used as a light, exterior screening, which is omitted in some places to allow an open view. This also creates variations in facade design.

Detaljesnit i facade 1:10. Facade detail 1:10.

Huset er indrettet, så organisationerne kan bevare deres selvstændighed, men samtidig nyde godt af den synergieffekt, der opnås ved at bo i samme hus. De fælles og repræsentative funktioner er placeret i stue- og penthouseetage. På penthouseetagen er der tagterrasse med udsigt over vandet. I stueetagen er der udgang til opholdsarealer relateret til havnepromenaden og træbryggen. De mellemliggende etager er kontoretager. Midt i huset spænder trapperummet på tværs og får lys fra begge sider. Trapperummets placering betyder, at hver etage kan indrettes i to lejemål.

178

|

Håndværkets Hus

The layout of the building enables the organisations to both maintain their independence and profit from the synergies made possible by sharing a building. Common and representative functions are located on the ground- and penthouse floors. The penthouse has a roof terrace with a view of the water. Areas related to the promenade and the wooden wharf are accessible from the ground floor. The remaining floors are office floors. The central staircase transverses the building and permits daylight penetration from either side. The location of the staircase makes it possible to divide each floor into two separate leases.


Håndværkets Hus

|

179


180

|

Håndværkets Hus


Fra de repræsentative funktioner på penthouseetagen er der både udgang til tagterrasse og en storslået udsigt. A roof terrace can be accessed from the penthouse floor representative functions. It has a magnificent view.

4

3

2 5

7

6

3

1

Stueetage 1:200. Ground floor plan 1:200.

1 2 3 4 5 6 7

Indgang Reception Kontor Møderum Kantine Køkken Tekøkken

1 2 3 4 5 6 7

Entrance Reception Office Conference room Canteen Kitchen Kitchenette

Håndværkets Hus

|

181


1

1

1

3

2 1

2

1

1

1

1

1. sals plan 1:200. 1st floor plan 1:200.

1 Kontor 2 Kopirum 3 Tekøkken

1 Office 2 Copy room 3 Kitchenette

Ved at anvende kendte og traditionelle materialer som træ, tegl, glas og stål i nye udformninger og sammensætninger opnås ikke blot stoflighed, men også et nutidigt udtryk. Texture, as well as a contemporary feel, is achieved by using familiar and traditional materials such as wood, tile, glass and steel in innovative shapes and combinations.

182

|

Håndværkets Hus


Håndværkets Hus

|

183


184

|

Selandia Hus


Selandia Hus Adresse / Address: Islands Brygge, DK-2300 København S Opført / Built: 2002 Omfang / Area: 7.310 m2, 60 lejligheder / 7,310 m2, 60 apartments Bygherre / Client: JM Danmark A/S Entreprenør / Contractor: J&B Entreprise A/S Ingeniør / Engineer: Kampsax A/S Koncept / Concept: Per Feldthaus, Torben Nedergaard Nielsen Projekthold / Project team: David Sommer, Thomas H. Svendsen, Henning R. Svendsen Tilknyttede medarbejdere / Additional staff: Inge Lykke, Kirsten Vestergaard Nielsen, Anne Marie Poulsen Foto / Photo: Klaus Bang, Torben Eskerod

Selandia Hus består af et længehus og et punkthus, begge 6½ etage høje. Mod havnen fortsætter længehuset den karakteristiske karréstruktur fra det gamle Islands Brygge, mens punkthuset til den anden side åbner bebyggelsen mod bydelens nye grønne kile.

Selandia Hus consists of a wing building and a tower building, both 6½ floors. Towards the harbour, the wing building continues the block structure of the old Islands Brygge, while the tower building opens onto green spaces.

Alle boligerne i Selandia Hus ligger ud til den grønne kile, der forbinder Havnestaden med Amager Fælled. Beboerne nyder således godt af udsigten til både vandet og de grønne områder. Begge bygninger hæver sig på bastioner, som forbedrer udsigtsforholdene og hindrer indbliksgener.

All residences in Selandia Hus face the green wedge that connects Havnestaden with Amager Fælled. Residents are thus able to enjoy a view of both the water and the green spaces. The bodies of both buildings are raised on concrete bases to enhance the view and privacy of their inhabitants.

Bebyggelsen er opført med skalmur, men bearbejdningen tilfører bygningerne et udtryk, der korresponderer med områdets solide industribygninger i teglsten. For det første er der valgt en rød sten med en mørk lød. For det andet skaber tilbageliggende lodrette vinduesbånd og dybe altannicher en kraftig reliefvirkning, som giver huset tyngde. Det samme gør tilbagetrækninger i murværket, som indrammes med svage skygger.

The residences are brick clad, but match the characteristic and solid industrial brick buildings in the area stylistically due to certain choices of design. One of these is the choice of a dark hue red brick. Another is the relief effect created by withdrawn vertical strips of windows and deep balcony niches. This makes the building appear heavyset, as does also delicate shadow effects caused by retractions in the brickwork.

Selandia Hus

|

185


Situationsplan 1:1000. Site plan 1:1000.

1

1 2 3 4

Selandia Hus – punkthus Selandia Hus – længehus Håndværkets Hus Grøn kile

1 2 3 4

Selandia Hus – tower building Selandia Hus – wing building Håndværkets Hus Green wedge

4

2

3

Gamle fortøjningssteder og robuste belægninger i dialog med nye bygninger. Moorings and robust materials juxtaposed with new buildings.

186

|

Selandia Hus


Selandia Hus

|

187


188

|

Selandia Hus


Stueplan, lÌngehus 1:125. Ground oor plan, wing building 1:125.

Selandia Hus

|

189


190

|

Selandia Hus


Fra alle boliger er der attraktiv udsigt – til vandet eller til Havnestadens grønne kile.

Stueplan, punkthus 1:125.

Facadens tilbageliggende vinduesbånd og dybe altannicher giver huset tyngde.

Ground floor plan, tower building, 1:125. All residences have an attractive view – either of the water or of the Havnestaden green wedge.

Withdrawn strips of windows and deep balconies make the building appear heavy-set.

Selandia Hus

|

191


192

|

Selandia Hus


Selandia Hus

|

193


194

|

Tuborg 15


Tuborg 15 Adresse / Adress: Tuborg Boulevard 12, DK-2900 Hellerup Opført / Built: 2002 Omfang / Area: Ca. 16.000 m2 / Approx. 16,000 m2 Bygherre / Client: Carlsberg Ejendomme Entreprenør / Contractor: NCC Danmark A/S Ingeniør / Engineer: Rambøll Koncept / Concept: Per Feldthaus, Rolf Kjær, Helge Tindal Projekthold / Project team: Lene B. Christensen, Rolf Kjær, Peter Lindberg, Morten Najbjerg, Tina Skibsted Sønderskov Tilknyttede medarbejdere / Additional staff: Søren Bisgaard, Per Dybro, Susanne Jensen, Jakob Lind, Elin Pedersen, Hong Pham, Carsten Primdahl, Erling Stadager, Torben Lodberg Foto / Photo: Klaus Bang

Tuborg 15 ligger i den nye bydel, Tuborg Havn, der på få år har ændret karakter fra nedslidt industriområde til levende bydel. Bygningen, der består af fire bygningsfløje omkring et overdækket atrium, har en markant beliggenhed med facader mod en nyetableret kanal og to gader.

Tuborg 15 is located in the new urban quarter of Tuborg Havn, which has changed from a run-down industrial area into a vibrant city district in only a few years. Comprised of four wings surrounding a roofed atrium, the building is ostentatiously situated, facing two streets and a recently established canal.

De tre virksomheder Microsoft Danmark, Dan Ejendomme og Regus er lejere i Tuborg 15 , hvor de nyder godt af det nære naboskab. De tre virksomheders fælles og repræsentative funktioner, blandt andet indgang og foyer samt restaurant, er placeret i det luftige og lyse atrium, hvor dagslyset strømmer ned gennem det store glastag, opbygget som shedtagskonstruktion.

The companies Microsoft Danmark, Dan Ejendomme and Regus share the lease of Tuborg 15 , enjoying the synergy made possible by close proximity. The representative functions shared by the three companies, including foyer and restaurant, are located in the bright and spacious atrium where daylight floods through an extensive sawtoothed glass roof.

Spindeltrappen er et markant og skulpturelt element i det 1.000 m 2 store atrium. Trappen er i princippet en selvbærende konstruktion, der læner sig op ad etageadskillelserne. For at undgå nedbøjninger er en fjerdedel af den indre vange ført i trappens fulde højde – den fremstår som en gennemgående søjle, hvorom trappens trin snor sig opad i en spiralbevægelse.

The winding staircase is a distinctive and sculptural feature in the 1,000 m2 atrium. Supported by the floor divisions, the staircase is for all intents and purposes self-supporting. To avoid deflection, however, a quarter section of the internal stringer has been followed through to the full height of the staircase, appearing as a column around which the steps of the staircase spiral upwards.

Tuborg 15

|

195


Bygningens nordfacade mod bydelens nye kanal. The north facade of the building, facing the new canal.

Over indgangen – til venstre i billedet – er de åbne balkoner på hver etage indrettet med caféområder. The open balconies on each floor above the entrance (left) hold café-style areas.

Bygningens fløje er forskellige i dybde og udformning, og samtidig følger de grundens skæve byggelinier. Herved formes atriet som en asymmetrisk trapezform, en form med spænding og dynamik. Facaderne i stueetagen åbner mod nord og vest gør at lyset og udsigten til vandet bliver kvaliteter i rummet. Omkring atriet ligger møderum, der benyttes af hele huset, og den fælles restaurant, der kan dække større arrangementer. Fra atriet er der overskuelige adgangsforhold til kontorområderne på de fire øverste etager. Når medarbejderne er på vej til og fra kontorområderne, der ligger rundt om atriet, færdes de på åbne balkoner, alt imens de er i kontakt med det liv, der finder sted nede i atriet.

196

|

Tuborg 15

The wings differ in depth as well as layout and follow the slanted building lines of the site. Consequently, the atrium floor forms an asymmetric trapezoid – a tensile and dynamic geometric shape. The ground floor facades open up towards the north and west, making daylight penetration and the waterfront view inherent qualities of the room. Shared conference rooms and restaurant, of sufficient size to cater to large-scale company events, encircle the atrium. The atrium offers easy access to the office areas found on the top four floors. The office areas surrounding the atrium are connected by open balconies, which allows employees to stay in touch with ground floor activity at all times.


Tuborg 15

|

197


På balkonerne mod vest er der på hver etage et åbent caféområde, hvor medarbejdere fra de forskellige bygningsafsnit samles i kaffepauser og til uformelle møder. Fra kontorområderne, der er afgrænset fra atriet med lette delvist transparente vægge, er der ligeledes visuel kontakt til fællesarealerne.

198

|

Tuborg 15

Café-style areas, where employees from different sections of the building can meet for a cup of coffee or have informal meetings, can be found on each floor of the west balconies. Visual contact with shared areas is possible even from the office areas, which are only separated from the atrium by light, semi-transparent walls.


Snit 1:200. Section 1:200.

Bygningsfløjene mod vest og syd er dybe, hvilket giver de forskellige virksomheder mulighed for at indrette sig fleksibelt og varieret. Glasfacaden mod vest er udformet som en dobbelt glasfacade, hvor solafskærmningen er placeret mellem de to lag glas. Desuden er mellemrummet ventileret, så man undgår overophedning af kontorlokalerne om sommeren.

The south and west wings are deep, allowing for a flexible and varied layout of the different company areas. The glazed west facade consists of two sheets of glass, with a sunscreen in between. Furthermore, the space between the two sheets is ventilated to avoid overheating of the offices during summer months.

Tuborg 15

|

199


200

|

Tuborg 15


3 3

1 4

5 2

3

1. sals plan 1:250. 1st floor plan 1:250.

Store træer og vandkunst i atriet giver rummet karakter af et uderum. Rummet er møbleret med opholdsgrupper til uformelle møder og caféområder.

1 2 3 4 5

Atrium Adgangskontrol Kontorafsnit Møderum Ophold

1 2 3 4 5

Atrium Admittance Office section Conference room Retreat

Large trees and a water fountain give the atrium a touch of the great outdoors. Furnished to create lounge areas for inpromptu meetings.

Tuborg 15

|

201


Trappen fremstår som var den støbt på stedet, men er på hver etage sammensat af fire elementer udført i højstyrkebeton. Trappens lette karakter understreges af glasværnene samt trappens spinkle dimensioner. The staircase appears to have been cast in situ, but is in fact composed of four pre-fabricated high-strength concrete elements per floor. The airy nature of the construction is emphasised by the width of treads and risers, and by the glass guardrailing.

202

|

Tuborg 15


Tuborg 15

|

203


204

|

Guldsmedhuset


Guldsmedhuset Adresse / Address: Guldsmedgade, DK-8000 Århus C. Opført / Built: 2002 Omfang / Area: Ca. 2.000 m2 / Approx. 2,000 m2 Bygherre / Client: Brdr. de Linde Ingeniør / Engineer: Kampsax A/S Projekthold / Project team: Dan Enkelund, René Køngsdal Tilknyttede medarbejdere / Additional staff: Jan Ammundsen, Lene B. Christensen, Vibeke Ingemar, Steen Hestbek, Erling Stadager Foto / Photo: Ivar Mjell Præmieret af Århus Kommune / This building received an award from Århus Municipality

Guldsmedhuset fuldender et gadebillede, hvor byejendomme står skulder ved skulder og danner en sammenhængende facaderække. Både husets højde og rytme tilpasser sig dette billede. At bygningen spænder over fire matrikler, fremhæves af markante lodrette mellemstykker, som skaber en facaderytme, der er velkendt i gaden. Med sit enkle og nutidige udtryk bidrager huset også med dynamik til gaden, der i forvejen er præget af kontrasten mellem en nyere Føtexbygning og aldrende byejendomme. Facaden er udformet som en enkel og let komposition af aluminiumsprofiler og glasfelter, og skiltningen indgår som en integreret del heri. Farveholdningen er neutral med profiler i gråtoner samt klart og hvidt glas.

Guldsmedhuset completes a street in which buildings stand shoulder to shoulder to create an unbroken row of facades. Due to its height and rhythm, Guldsmedhuset adapts well to this environment. Distinctive vertical facade breakers emphasise the fact that the building spans four properties and create a rhythm in its facade that is in tune with that of the remaining street. Simple and contemporary in design, the building is a dynamic element in a street marked by the contrast between a recently constructed supermarket and the ageing urban properties. The facade is a simple and light composition of aluminium profiles and glass panels, and incorporates sign-posting functions. The colour scheme is neutral, with profiles in shades of grey and panels in clear and white glass.

Guldsmedhuset er præmieret af Århus Kommune netop på grund af de “overbevisende proportioner, detaljeringen og den enkle raffinerede skiltning”. Bygningen rummer tre butiksetager og øverst en kontoretage. Den centrale indgang, som markerer sig tydeligt i facaden, giver adgang til alle butikker og kontoretagen.

Guldsmedhuset received an award from Århus Municipality, due to its ‘rightness of proportion, richness of detail, and simplicity and refinement of sign functions’. The building contains three shop floors and an office floor at the top. The central entrance, which stands out in the facade, provides access to all shops as well as the office floor.

Guldsmedhuset

|

205


206

|

Guldsmedhuset


Guldsmedhusets facaderytme er velkendt i gaden. Samtidig udtrykker huset sig i et nutidigt sprog, som tilføjer dynamik til gadebilledet.

TvĂŚrsnit 1:400. Cross section 1:400.

The rhythm of the facade is similar to that of the street. The building speaks a contemporary language that energises the cityscape.

Guldsmedhuset

|

207


2

2

3

4

Stueplan 1:200. Ground floor plan 1:200.

1 2 3 4 5

Hovedindgang Butik Elevator Durchsicht Etageadskillelse af glas

1

1 2 3 4 5

5

Main entrance Store Lift Durchsicht Glass floor-divider

At den centrale hovedtrappe udgør et vigtigt arkitektonisk element i huset, understreges af lyset, der strømmer ned via det store ovenlys. Building interior. The light that floods through the sizeable skylight emphasises the fact that the main staircase is an important architectural elements in the building.

208

|

Guldsmedhuset


Guldsmedhuset

|

209


Medarbejdere / Staff 1. oktober 2003 / October 1st 2003 Alvin Skovgaard Jensen Anders Bak Anders W. Mikkelsen Anne Louise Due de Fønss Anne Marie Ebdrup Anne Marie Poulsen Anne Strandgaard Hansen Asbjørn L. Gregersen Bent Strand Birgitte Gade-Kristensen Birgitte Villadsen Bjarne Bach Pedersen Bjørn Løbner Britta Mahnecke Cecilie Schantz Claus Kjærsgaard David Sommer Christensen Diego Cubillo Nielsen Dorte J. Gram Dorthe Keis Eigil Nybo Elin Pedersen Elin Sjöstrand Erling Stadager Ethel Kruse Eva Vejbæk Flemming Rathcke Ghita Lauth Graafland Gitte H. Nielsen Glenn Elmbæk Halligrimur Thor Sigurdsson Heidi H. Thuesen Helge Tindal Henning B. Thomsen Henning Riskjær Svendsen Henrik Hansted Jensen Henrik Mulvad Hilkka Troelsgaard Hong Pham Inge Lykke Inger M. Jensen Inger S. Johansson Irma Munk Nielsen Jacob Hansen Jacob Østerløw Andersen Jakob K. Sand Jakob Lind Pedersen Jan Ammundsen Jan Dickow Danielsen Jan Eli Andersen Janni Creutsberg Jaron Brender Jens Riise Kristensen Jens W.Ø. Larsen Jens Aaberg-Jørgensen Jette Berg Christensen Jette Wilhelmsen Jimmy Richter Lassen Johan Grud Bjerregaard John Pries Jensen Joos Jerne Jørgen Bach Jørn Lindinger Jörn Peter Kiesslinger Karl K. Thorsen Karsten Bro Karsten Jørgensen Katrine Guldbrandsen Kenn Hoff Lassen Kim Risager Kirsten Vestergaard Nielsen Lars Due Lars Kirkeby Lars Kvist Lars Tambour Lars Weilgaard Christensen Leif Ganderup Lene Burmann Christensen Lene Hammer Pedersen Lene Lottrup Li Liu Lina Birgitte Nørgård Lindy S. Degn Line Fjordside Lisbeth Møller Nielsen Lone Sand Koch Louise Tougaard Lulu Grønlund Mariann Lyshøj Marianne B. Zielke Marie Kaarøe Nordby Martin C. Kock Merete Brun Ejlers Merete Straube Andersen Merete Zielinski Mette Gosmer Mette Rødtnes Mette Skakkebæk Jensen Mette Særkjær Mia Løvkvist Michael Harrebek Mikkel T. Martinusen Morten Boe Morten Koch Jensen Morten Marcker Stubgaard Morten Najbjerg Niels Christoffersen Niels Klim Olaf Kunert Ole Langvad Wessby Ole Nielsson Peder S. Worm Per Asmussen Per Christensen Per R. Christensen Per Dybro Per Feldthaus Per Fischer Per Svop Pernille Haslund-Christensen Pernille Møllenberg Pernille Uglvig Jessen Peter Lindberg Christensen Peter Møller Jensen Pia Olesen Poul Schack Lundsgaard Poul Schülein Ralf Wagner Rasmus Fredsted Rasmus Grønbæk Hansen Rasmus Graakjær Rasmus Ledet Kristoffersen René Køngsdal Rikke E. Nielsen Rikke Hecht-Pedersen Rolf Kjær Rudi Birkedal Sharon Givskud Steen Hestbek Steen Rask Sørensen Steffán Magnússon Stig Vesterager Gothelf Susanne Jensen Svend T. Rasmussen Søren Bisgaard Thomas Bonde-Hansen Thomas Carstens Thomas Fenger Thomas Hjortlund Svendsen Thomas Meldgaard Pedersen Tina L. Ladefoged Tina Skibsted Sønderskov Tine Lindhardt Tine W. Hansen Torben Juul Torben Lodberg Torben Nedergaard Nielsen Ulrik Dybro Ulrik Jensen Ulrik Lauenbach Ummar Arshed Vibeke Ingemar

210

|

Medarbejdere / Employees


Arkitema www.arkitema.dk Frederiksgade 32 DK- 8000 Århus C T + 45 7011 7011 F + 45 8613 7011 arh @ arkitema.dk Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø T + 45 3543 4111 F + 45 3543 4711 kbh @ arkitema.dk

Arkitema 2002-2003  

Events and projects that distinguished Arkitema during 2002/03. Væsentlige begivenheder og byggerier, som har præget og tegnet Arkitema i 2...

Arkitema 2002-2003  

Events and projects that distinguished Arkitema during 2002/03. Væsentlige begivenheder og byggerier, som har præget og tegnet Arkitema i 2...

Advertisement