Page 1

WALKING DOWN WATER TOWN Arkitektur 5 Kari Olsen Hvattum, Helene Forbech Havre, Ingrid Eide Grepperud, Kjersti Lindheim


Vi vil lage en aktiv bydel med m e n n e s k e r o g l i v. V i v i l l a g e g o d e o g

2012 Nyhavna er i dag et område med havnefunksjon, industri og historiske bygg.

varierte byrom som samler folk. Ve d å t a u t g a n g s p u n k t i h v o r d a n de møter vannet, vil vi gi disse byrommene en ekstra kvalitet. Va n n e r e n v e r d i f u l l n a t u r r e s s u r s o g skal være tilgjengelig for alle. Kan Nyhavna, som i dag oppleves som en

Nyhavna

2015 U t b y g g i n g a v o m r å d e t s t a r t e r. Eksisterende industri flyttes. Infrastruktur samt kanaler bygges. Kulturaksen aktiviseres.

barriere mellom byen og fjorden bli det etterlengtede bindeleddet mellom

2020 Boligutbyggingen starter rundt k u l t u r a k s e n o g s p r e s u t o v e r m e d k a r e e r. S k o l e o g o f f e n t i g e e t a t e r. To r g e t . B å t p l a s s e r.

Tr o n d h e i m o g v a n n e t ? Va n n e r l i v g i v e n d e . D e t e r aktivitetsskapende og er en e n e r g i k i l d e o g t r a n s p o r t å r e . Va n n er rensende, det reflekterer lys, det

2025 Sykkelsti kommer på plass Gang- og sykkelsti

2030 Kareene, sentrum og punkthusene utbygges.

avkjøler og varmer opp. Va n n e r b e r o l i g e n d e . D e t g i r r o m f o r rekreasjon og stimulerer sansene. Føle naturkreftene, kjenne vær og vind. Se naturens gang og årstidenes løp. Vi har brukt vannet som romskaper og

Tr i k k e t r a s é

identitetsskaper i møtet mellom den

2040 Bryggehusene og strandhusene utbygges. Bryggebadeplassen ved Ladehammeren.

u r b a n e b y e n o g Tr o n d h e i m s f j o r d e n .

2050 Området ferdigstilt.

Ve i n e t t


Jernbanelinja

Vannkanten

N

Barierer på tomta jernbanelinja vannkanten maskinistgata Jernbanelinja

Vannkanten

N

Maskinistgata

Maskinistgata

Eksisterende siktlinjer på tomta gav retningslinjer for utforming, spesielt i forhold til plassering av v e i e r.

A n a l y s e b a s e r t p å K e v i n Ly n c h t y d e l i g g j o r d e N y h a v n a s eksisterende kvaliteter og tydelige kjennemerker og gav grunnlag for hvilke kvaliteter vi ønsket å bevare.


Situasjonsplan


Hovedveier og sekundærveier

Vann på tomten

Gang og sykkelvei

Trikk

Parkering

Aktivitet bolig Aktivitet butikker

Bhg

Aktivitet kollektivt 6 Eldrehjem

Sportsaktivitet

Univ. fak

5

Skole

4

2

Aktivitet arbeid 1

Bhg

Siktilinjer

Skole og offentlige institusjoner

3

- Sikt til fjorden ved ankomst til Nyhavna - Nye og bevarte siktlinjer

Næring og offentlige institusjoner

Kulturtilbud

1. Dora l Aktivitetsbunkeren. Idrettsenter og bad. Urbant landbruk på taket. 2. Biblioteket 3. Kjeldsberg kaffehus 4. Dora ll Kulturbunkeren. Utstillings- og konsertarealer. 5. Atelieene 6. Ocean Space opplevelsessenter.

Kulturtilbud Aktivitet restaurantliv Døgnaktivitet


B YA : 4 4 , 3 % Ant. personer: 5200

Prinsipp for kontakt med kanalen

“ Stupe fra kjøkkenvinduet “ Stedets ånd: Møtet mellom det urbane og vannet. Ideen om et nettverk av kanaler som fyller ut gårdsrommet i karréene. Kanalene oppleves når man går over en av de m a n g e b r o e n e . K a r r é e n e s t r e k k e r s e g u t p å Tr a n s i t t k a i a , hvor kontakten med fjorden blir sterkere. Her oppleves vannet utenfor kareen.

Prinsipp plan 1. etg, med svalgang og nedtrapping til vann

G a t e s n i t t A - A’


Oppriss

Snitt A-A* - prinsipp med svalgang og nedtrapping til vann

Plan av utsnitt


“ Med bena i vann “ Stedets ånd: Langs havnekanten Bryggehusene står med beina i vann, hevet over v a n n f l a t e n . Tr e d e k k e r l e d e r f o r b i p a s s e r e n d e n e d t i l vannet, mens glipper i husrekkene gir glimt av fjorden.

B YA : 2 9 , 6 % Ant. beboere: 1800

Prinsipp for kontakt med vannet


Oppriss

Gatesnitt A-A`

Plan av utsnitt


“ Drevet på vann “ S t e d e t s å n d : Ve d S v a r t l a m o e n Ideen om et eksperimentelt nabolag, hvor det dyrkes mat på takene og energien kommer fra havvannet. Området k a n k n y t t e s t i l O c e a n S p a c e C e n t e r, h v o r d e t f o r s k e s på havenergi. Dette kan senere bli utgangspunktet for energitilførselen til hele Nyhavna. B YA : 3 5 , 7 % Ant. beboere: 900

Prinsipp energi- og utsiktstårn bakklamoen - svartlamoen


G a t e s n i t t A - A’

1:200

Oppriss 1:500

Plan av utsnitt 1:500


“ Barbeint ned til vannet “ S t e d e t s å n d : Ve d f j o r d e n o g L a d e s t i e n Strandhusene trapper seg nedover terrenget på Ladehammeren. Svalgangene er brede tredekker med uterom som leder vei fra leilighetene og ned til vannet. Husene blir en del av “bystranden”. B YA : 2 2 , 3 % A n t . b e b o e r e : 11 0 0

Prinsipp for dekkene


Oppriss

Perspektiv av bilvei bak bebyggelse

Plan av utsnitt


3-6 etg.

3-6 etg.

8m

Bro p책 vann

4-7 etg.

4-7 etg.

Ankomst Nyhavna 12m

Bro over vann HAT- 1,84 m

MSL- 0 m LAT- 1,62 m

3m

10 m 12,5 m

29m

5-7 etg.

33,5m

5-7 etg.

To r g e t s o m e n d r i n g s r o m Bro under vann 15m

Hovedgata for aktvitet gjennom omr책det

A

A


Hovegata

To r g e t

Dora l fra broen

Snitt A-A

Walking Down Water Town  

Kari Olsen Hvattum, Helene Forbech Havre, Ingrid Eide Grepperud, Kjersti Lindheim

Advertisement