Page 1

JA TAKK, BEGGE DELER INGRID AUSTBØ, MARIE LOWZOW, MARIA N. MENTZONI, SARA KARINE WARLOE, SARA KAMILLA WIK

INDUSTRIHAVN

+

URBAN BY = NYHAVNA

Vi ønsker at Nyhavna skal være en symbiose mellom industrihavna og den urbane byen, der begge har fordel av samlivet. Nyhavna blir en bydel hvor man i større eller mindre grad arbeider, bor og oppholder seg tett på havnerelatert virksomhet.


¯

1:45 000

LADE

NTNU GLØSHAUGEN

NTNU DRAGVOLL

BYMARKA ESTENSTADMARKA

SJETNMARKA

KOLLEKTIVFORBINDELSE Buss og trikk

KOLLEKTIVTRAFIKK

REKKEVIDDE SYKKEL 10 min og 20 min

GANG- OG SYKKELVEI

ADKOMST MED BÅT FRA BRATTØRA

ADKOMST

PARKERING Underjordisk parkering


LADESTIEN

NÆRING

BOLIG + HAVNERELATERT NÆRING

OFFENTLIG

BOLIG BOLIG + ANNEN NÆRING

INDUDSTRI-/NÆRINGSTRAFIKK

GRØNTOMRÅDER OG PLASSER

PROGRAM

GRADERING Nærhet til industrihavna

Tomt: 0,35 km2 Bebygd areal: 0,13 km2

37 % Utnyttelsesgrad: 165 % Næring: 40% Bolig: 40% Offentlig: 20%

Antall personer: 7500 (25 m2/person)

BEVARTE BYGNINGER

FOTAVTRYKK

PROGRAM FØRSTE PLAN


A’ A

PLAN 1:1000


Anlegge skole og barnehage, samt boliger

Etablere blandingsområde med annen næring og bolig

Etablere blandingsområde med havnerelatert virksomhet og bolig

Føre inn vann og anlegge infrastruktur: vei og skinner for bil, buss og trikk, samt parkeringskjellere

Transformasjon av eldre bygg

Etablere sentrum og grønnstruktur med kunstgate, idrettspark og gangbro.

TIDSLINJE

2011 2050


EN NY TYPOLOGI For å oppnå vår visjon skaper vi en ny typologi som tillater en tett relasjon mellom industri, næring og bolig. For å kunne møte fremtidens uforutsigbarhet er den fleksibel innenfor en ramme.

Typologien består i utgangspunktet av en åpen industrihall og en halvkarré. De to adskilt av et mer eller mindre transparent lag, og bundet sammen av de massive veggene og trapperommene i to av hjørnene.

Typologien har mange muligheter innenfor denne strukturen. Ut i fra behov bygger man bolig, industri eller annen næring.

På Transittkaia ønsker vi havnerelatert virksomhet. Dersom bedrifter i fremtiden flytter fra Nyhavna, vil lagerhallen kunne transformeres om til annen næring eller bolig.


LADEHAMMERKAIA Beboere: 1600 Areal: 26650 m2 Areal per person: 16 m2

PLAN


TRANSITTKAIA KAIKANTEN Hva skjer dersom én eller flere (eller alle) havnerelaterte bedrifter flytter fra Nyhavna og erstattes med annen næring eller boliger?

Scenario 1 Havnerelatert næring bruker kaia som laste- og lossesone og den vil derfor ikke være tilgjengelig for allmenheten

Scenario 2 Flere bedrifter har flyttet fra Nyhavna og deler av kaia blir tilgjengelig for allmenheten Scenario 3

Plan

Alle bedriftene har flyttet fra Nyhavna og hele kaiakanten er tilgjengelig for allmennheten.

Beboere: 1700 Areal: 71938 m2

SNITT B-B’ 1:500

Areal per person: 42 m2

Scenario B: Nord: Industri i de to første etasjene og bolig oppå Sør: Annen næring i de to første etasjene og bolig oppå


Plan Scenario C: Nord: Boliger i alle etasjer Sør: Industri i de to første etasjene og annen næring oppå

B

B’

Plan Scenario A: Nord: Industri i de to første etasjene og bolig oppå Sør: Industri i de to første etasjene og bolig oppå

Scenario D: Nord: Boliger i alle etasjer Sør: Industri i de to første etasjene og bolig oppå


KOLLEKTIVET Beboere: 500 Areal: 13500 m2 Areal per person: 27 m2

PLAN


BRYGGENE Beboere: 1000 Areal: 17320 m2 Areal per person: 17 m2

PLAN


KUNSTGATEN

SNITT A-A’

KNUTEPUNKTET


HOVEDGATEN

HAVNEGATEN

Ja takk, begge deler  

Semesteroppgave 2011 Byforming og Planlegging Arkitektur 5 NTNU Sara Kamilla Wik, Marie Lowzow, Sara Karine Grimstad Warloe, Ingrid Austbø,...