Page 1

LEG OG LÆRING - VÆRKTØJSKASSE

VÆRKTØJSKASSE

LEG OG LÆRING, ET ARBEJDSREDSKAB


LEG OG LÆRING - VÆRKTØJSKASSE

Læsevejledning: Dette hæfte skal ses som et oplæg til nytænkning af de bygninger, der danner rammer om sport,

redskab i samarbejdet mellem bygherre og rådgiver. Kompendiet er i den forstand altid åben for

idræt og kultur i Danmark.

inputs, og skal således ikke ses som et endeligt

Kompendiet er et mindre studie inden for sport og

kan på sigt komme til at fungere som en videns-

idrætsområdet, og udtrykker en holdning til arbejdet med dette felt. Idéen er at læseren inspireres og får nye tanker, og kompendiet kan således ses som et dynamisk

og færdiggjort stykke arbejde. Det er et oplæg, og bank, hvor bygherre, bruger, rådgiver etc. får mulighed for at komme med inputs og erfaringer. Altså et redskab fremfor et manifest.


LEG OG LÆRING - VÆRKTØJSKASSE

Tid til nytænkning FRA MONOKULTUR TIL MANGFOLDIGHED Hvor er der brug for nytænkning? En synlig udvikling af måden hvorpå der dyrkes idræt, har inden for de seneste årtier været markant. Der efterspørges en højere grad af frihed til at vælge. Frit at vælge tid, sted og sportsgren har styrket opbakningen til mere uorganiserede sportsgrene såsom fitness, aerobic, spinding etc. Dette er sket på bekostning af mere organiserede sportsgrene, som ellers traditionelt dyrkes i foreninger. Hovedparten af de danske idrætshaller er ligesom hallen i Rønde fra 1970’erne og er typisk opført til foreningsmæssige formål, og herfra programmeret til ét formål. Disse monokulturelle bygninger står i kontrast til en tid hvor mangfoldighed og frihed efterspørges frem for det foreningsmæssige engagement. Det må dog være en præmis, at de foreningsmæssige sportsgrene ikke bliver fortrængt og for fremtiden stadig kan dyrkes på samme niveau som hidtil. Barnets leg vægtes på lige fod med den professionelle sportsudøver og motionistens fitnessrutiner.

subtrahere. Foreningslivet i landsbyerne er typisk højere, og det samme gælder borgernes engagement i lokalsamfundet. Fællesskab og samhold.

FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG Et markant skifte i måden der dyrkes motion på. Uorganiseret idræt frem for forening. 75% af hallerne i Danmark er nedslidte og utidssvarende. Øget fleksibilitet ønskes.

1. Uorganiseret - PAY AND PLAY 2. Forening 3. Kultur

SPORT, IDRÆT OG KULTUR: LANDSBY VS. BY Generelt gælder det for idrætsanlæg i både landsbyer og byer, at de er nedslidte, og ikke lever op til de krav og ønsker mennesker i dag stiller til det at dyrke motion. Men kravene til sports- og kulturcentrer i byer og landsbyer er ikke helt de samme, da byerne typisk i forvejen tilbyder en vifte af kulturtilbud. LANDSBYERNE Et idrætscenter i en landsby skal ofte dække en række krav og tilbud, som et tilsvarende hus i en større by ikke skal. Huset i landbyen skal således både fungere effektivt og indbydende som sportscenter, og som kulturhus for nærområdet. Det synes logisk at slå institutioner sammen, dels af rationelle årsager, men først og fremmest af sociale og nærdemokratiske årsager. Huset må manifestere sig som primusmotor for sport, musik og kultur i de små samfund, og således være en magnet der inkluderer frem for at eks-kludere. Addere frem for at

1. Kultur 2. Forening 3. Uorganiseret Mulighed for at udnytte ude- inde forholdet. BYERNE I byerne lægges fokus i idrætscentrene naturligt mod sport. Dog i mere udpræget grad på uorganiseret sport, som kan arrangeres efter personlige behov og tidsplaner. Her er engagementet i foreninger ikke så udpræget. Sport er dog (også i byerne) ofte en social begivenhed, men her er det hyppigere at man uden om foreninger arrangerer at dyrke sportsgrene som traditionelt hører foreningerne til.

DER BØR GENERELT TILSTRÆBES Åbenhed, visualitet, gode koblinger, funktionsoverlab, merværdi, omfattende udeaktiviteter, bearbejdning af forholdet mellem ude og inde, lyse venlige rum, aktive og passive arealer, fleksibilitet, ny teknologi, areal optimering, mangeartede og forskellige rum, det spontane og uformelle møde.


LEG OG LÆRING - VÆRKTØJSKASSE

PROGRAMERING

FUNKTIONER OG GRUPPERING - Billard, pool, bordfodbold - Lounge og hotspot - Kold hal (lethal) - Klatrevæg - Atletikbane - Solarium - Musik- og idrætsbørnehave - Koncert hal - 10 klasse center - Skydebane - Kultor; udstillinger og kunst - Natursti - Udendørs fitness - Udendørs hot tubs - Varmvandsbassin - Alm. hal - Lektierum - Sundhedscenter - Wellness - Kursuslokale - Mødelokale - Dans - Omklædning - Garderobe - Hyttebo - Spejderanlæg - Tagparkering - Fægtning - Squash - Netcafé - Stavgang/ løb/ gang - Petanque - Minigolf - Skating/ rulleskøjter - Tennis/ badminton - Volley (beach) - Udeliv - Overdækket areal til ophold/aktiviteter - Gadeleg - Hockey/floorball - Trampolin - Cykling - Mooncar - Basketball - Yoga - Teater - Musik, spillested og øvelokaler - Svømning - Café - Messe - Gymnastik - Fodbold - Håndbold - Bordtennis

Hal aktiviteter (20x40)

Udeaktiviteter

Vandaktiviteter

Aktiviteter inde og ude i form af enklaver

Uorganiserede aktiviteter og ophold inde

Wellness

Aktiviteter inde mindre hal, bevægelsesrum etc.


LEG OG LÆRING - VÆRKTØJSKASSE

PROGRAMERING

FUNKTIONER, GRUPPERING OG INDHOLD

Hal aktiviteter (20x40)

Udeaktiviteter

Vandaktiviteter

Aktiviteter inde og ude i form af enklaver

Uorganiserede aktiviteter og ophold inde

Wellness

Aktiviteter inde mindre hal, bevægelsesrum etc.


LEG OG LÆRING - VÆRKTØJSKASSE

PROGRAMERING

ORGANISERING AF FUNKTIONER I det samlede kompleks bearbejdes Uorganiserede aktiviteter og ophold inde, som bindeled mellem husets indre funktioner, mens Udearealer i større skala binder komplekset sammen. Ikke bare huset, men hele området skal udstråle sport, idræt, leg, kultur og aktivitet...

HAL AKTIVITETER UORGANISEREDE AKTIVITETER OG OPHOLD INDE

UDEAREALER WELLNESS

VANDAKTIVITETER

AKTIVITETER INDE OG UDE I FORM AF ENKLAVER

AKTIVITETER INDE MINDRE HAL, BEVÆGELSESRUM ETC.


LEG OG LÆRING - VÆRKTØJSKASSE

PROGRAMERING

ORGANISATIONSPRINCIPPER FUNKTIONSOVERLAB I husets indre tilstræbes funktionsoverlab, og uanvendelige arealer som gangarealer og lignende søges minimeret. Endvidere er en visuel kontakt mellem alle husets funktioner vital for nytænkningen af sportens og idrættens huse.

RELATION TIL OMGIVELSERNE Modsat traditionelle idrætsanlæg, tilstræbes i kommende komplekser en stor åbenhed og kontakt mellem inde og ude. Det skal populært sagt være muligt at vinduesshoppe sport og idræt

SMUTVEJEN/ARKADEN Huset skal ikke være en lukket institution, men et åbent, indbydende og aktivt sted. Som fysisk bevis på dette må det tilstræbes at forbipasserende indbydes til at passere gennem bygningen som en smutvej eller en arkade.


LEG OG LÆRING - VÆRKTØJSKASSE

EKSEMPLER

KULTURHAL SPØTTRUP I samarbejde med Lokale & Anlægsfonden, og Den selvejende institution Spøttrup Hallen har H&E udviklet nye fleksible rammer for kulturliv, sport, ophold, arrangementer og foreninger. Det eksisterende meget rationelle bygningskompleks er tilført et dynamisk bygningsudtryk. I projektet er indarbejdet åbenhed og funktionelle overlap imellem de kommende lokaler og aktiviteter. Spøttruphallen blev indviet i maj 2010.


LEG OG LÆRING - VÆRKTØJSKASSE

EKSEMPLER

RØNDE IDRÆTSCENTER Synlighed og fleksibilitet - fremtidens idrætscenter.

i masterplanerne har været merværdi forstået sådan

Fremtidsvisionerne for Rønde Idrætscenter er

at der ikke må fjernes kvaliteter men kun lægges til.

ambitiøse. Med afsæt i bl.a. Lokale og Anlægsfondens

Rønde Idrætscenter ombygges efter ideen om at skabe

forskning omkring sport og idræt i fremtiden, har

en indre fællede, og fokus i projektet ligger på synlighed

H&E udarbejdet en visionær masterplan i 2008 for

og fleksibilitet. Målet er at skabe et attraktivt sports-

det fremtidige Rønde Idrætscenter, og i 2012 løftet

og kulturmiljø, hvor barnets leg vægtes på lige fod

masterplan II for Idrætscentret. Masterplanerne omfatter

med den professionelle sportsudøver og motionistens

planlægning af 14 ha sportsarealer, samt om- og

fitnessrutiner.

tilbygning til eksisterende halkompleks. Hovedtemaet


LEG OG LÆRING - VÆRKTØJSKASSE

EKSEMPLER

FLEXHUSET I HVIDBJERG Der har længe været et ønske og behov for at styrke det

Arkitektonisk finder Flexhuset i Hvidbjerg sin inspiration

lokale kultur- og idrætsliv i Hvidbjerg. I den forbindelse

i landbruget lader. Halmballer stablet som et volumen

har H&E tegnet en nytolkning af landsbyens traditionelle

under en overdækning danner princip i Flexhuset.

forsamlingshus. Flexhuset på 1300 m har faciliteter til

Herved kommer huset til at virke som et naturligt og

afholdelse af en bred vifte af kultur- og idrætsbegiven-

genkendeligt element i landskabet ved Hvidbjerg.

2

heder, og appellerer til en bred målgruppe og aldersgruppe. Målet med Flexhuset i Hvidbjerg er at skabe en lokal kulturel institution, hvor muligheder søges frem for begrænsninger.

Hune & Elkjær's Idrætsbyggeri  
Hune & Elkjær's Idrætsbyggeri  

Hune & Elkjær Idrætsbyggeri

Advertisement