Page 1

REGLEMENT VREDEMAN DE VRIES PRIJS VOOR ARCHITECTUUR GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN: overwegende dat - met het uitreiken van een tweejaarlijkse prijs impulsen worden gegeven aan opdrachtgever en architect om de architectonische kwaliteit van bouwwerken te bevorderen en voorts dat - de publiciteit hieromheen kan bijdragen aan het vergroten van de belangstelling voor architectuur en ruimtelijke kwaliteit bij een breed publiek. b e s l u i t e n: vast te stellen het navolgende ‘Reglement Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur’ Artikel 1 De prijs draagt de naam ‘Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur’ Artikel 2 Object van de prijs 1. Voor de prijs komen in aanmerking: Bouwwerken waarvoor een bouwvergunning is verleend en die zijn gerealiseerd in Fryslân, binnen de termijn van twee volle kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt; 2. Van één architect kunnen maximaal twee objecten worden ingezonden; 3. Leden van het bestuur van Stichting ARK fryslân en leden van de jury zijn van deelname uitgesloten. Artikel 3 Inzendingen 1. Inzendingen dienen te voldoen aan de volgende vereisten:  Ruime situatieschets met inrichting van het omliggende terrein, schaal 1:500 – 1:1000.  Plattegronden 1:100 – 1:200.  Doorsneden 1:100 – 1:200.  Aanzichten 1:100 – 1:200.  Relevante details.  Minimaal twee overzichtsfoto’s, maximaal A4 formaat.  Alle materialen inzenden in een A4 envelop.  De inzendingen dienen vergezeld te gaan van: - Volledige adresgegevens van architect/ontwerper. - Volledige adresgegevens van de opdrachtgever. 2. Alle inzendingen worden eigendom van de Provincie Fryslân. Artikel 4 De jury 1. De jury wordt, op voordracht van Stichting ARK fryslân, benoemd door gedeputeerde staten van Fryslân voor de periode van één jaar. 2. De jury bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 leden. 3. In de jury hebben in ieder geval twee architecten en één stedenbouwkundige zitting. 4. Een lid van het college van gedeputeerde staten is technisch voorzitter van de jury en heeft geen stemrecht. 5. De leden komen pas na een periode van 6 jaar eventueel opnieuw voor benoeming in aanmerking. 6. De leden worden bezoldigd overeenkomstig de Verordening vergoedingen staten- en commissieleden. Artikel 5 De werkwijze van de jury 1. Uit de inzendingen wordt in een eerste selectie een groslijst samengesteld van zo mogelijk 25 bouwwerken. 2. Bij de tweede selectie worden uit de voornoemde groslijst vijf objecten genomineerd. Uit de genomineerde objecten wijst de jury één object aan, dat de prijs naar haar oordeel zou moeten krijgen. 3. Voor het aanwijzen van het winnende object kan de jury besluiten de vijf genomineerde bouwwerken te bezoeken. 4. De jury brengt advies uit aan gedeputeerde staten met betrekking tot de genomineerde objecten en het winnende object.


5. 6.

Het juryrapport omvat: Een kort verslag met de bevindingen van de jury. Een inhoudelijke toelichting op de gemaakte keuzes. Het juryrapport wordt tenminste twee weken voor de uitreiking van de prijs voorgelegd aan gedeputeerde staten.

Artikel 6 De prijs Gedeputeerde staten van Fryslân besluiten aan de hand van het juryrapport over het toekennen van de nominaties en de prijs. Het team, bestaande uit de architect en opdrachtgever van het winnende object, ontvangt een bedrag van € 5000 en een oorkonde. De teams, bestaande uit de architect en opdrachtgever van de overige genomineerde objecten, ontvangen € 500 per nominatie. Artikel 7 De prijsuitreiking Gedeputeerde staten van Fryslân en Stichting ARK fryslân bepalen de plaats en de tijd van de prijsuitreiking. Artikel 8 Over de inzendingen en de prijstoekenning kan niet worden gecorrespondeerd. Artikel 9 1. Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur’. 2. Het treedt in werking op de derde dag na plaatsing in het provinciaal blad. 3. Het ‘Reglement Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur’ d.d. 28 mei 2002 wordt ingetrokken met ingang van dezelfde datum.

Aldus vastgesteld door gedeputeerde staten van Fryslân op 9 mei 2006. E.H.T.M. Nijpels, voorzitter J. Wibier, secretaris

TOELICHTING Considerans, artikel 2, lid 2 en artikel 6: Waar ‘architect’ staat, kan ook worden gelezen ‘ontwerper’. Artikel 2: Er zijn geen beperkingen gesteld aan het type bouwwerk. Zowel woningen, bedrijfsgebouwen en openbare gebouwen als torens, bruggen en waterbouwkundige werken komen in aanmerking; Deelnemers aan de wedstrijd hoeven zelf niet in Fryslân woonachtig te zijn. Artikel 4 en 5: Indien mogelijk zijn alle leden van de jury aanwezig bij de vergadering waarin besloten wordt over de nominatie van de vijf objecten en het aanwijzen van het winnend object. Indien de jury niet komt tot een eensluidend oordeel wordt bij meerderheid besloten. Voor het uitbrengen van een advies is het nodig dat tenminste de helft plus één aanwezig is. Ingeval van verhindering kan een jurylid zijn/haar stem schriftelijk, telefonisch of per e-mail uitbrengen, vóór de vergadering.

/Reglement  

http://www.arkfryslan.nl/library/attachments/Reglement.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you