Page 1

2011

Uitgave van ARK frysl창n Januari 2012 2011

a


Inleiding Met gepaste trots doen wij hierbij verslag van onze activiteiten in 2011. Het aantal activiteiten, verplaatsingen en belangstellenden heeft voorgaande jaren heeft overtroffen. Wij beschouwen dit als een teken dat het debat over architectuur en ruimtelijke kwaliteit in Fryslân aan boord van de ARK een goed platform heeft. Petra Schilders heeft de organisatie verlaten voor de functie van Regiocoordinator bij de BNA. Hier zal Petra de bij ARK opgedane ervaring goed kunnen gebruiken. Loes de Vries ondersteunt in haar plaats nu onze organisatie. Op bestuurlijk vlak is er sprake geweest van een verdere ontwikkeling. Nieuw toegetreden zijn de bestuursleden Hayo Apotheker, Alex Bonnema en Doeke van Wieren. Vertrokken zijn Jan van der Leij, Fred van Gelderen en Gerry Meagher. Het was een turbulent jaar. De ARK heeft 2 keer schade gevaren en de terugtocht naar Leeuwarden in december moest uitgesteld worden wegens het slechte weer. Het afsluitende Captains Dinner vond om die reden plaats in de architectonisch fraaie koepel van Friesland Bank met uitzicht op de binnenstad van Leeuwarden waar thans grote ingrepen plaats vinden (nieuw Provinsjehus, Amicitia, herinrichting Zaailand, nieuw Fries Museum). De samenwerking met andere op architectuur en ruimtelijke kwaliteit betrokken organisaties is verder uitgebouwd. In dat kader was de laatste ARKcafé organisatorisch ingevuld samen met Attiek met als onderwerp de ontwikkelingen in de binnenstad van Leeuwarden. Voor komend jaar zijn er weer onderwerpen en thema’s genoeg. Die zijn opgenomen ons plan 2012 wat inmiddels bij diverse subsidiegevers is ingediend. Gerhard de Vries, Voorzitter ARK fryslân 2011

1


Trip De ARK is onze mooie provincie dit jaar van noord naar zuid doorgetrokken. De trip ging van Dongeradeel via Leeuwarden naar de nieuwe gemeente Sudwest Fryslân waar veel locaties zijn bezocht. Er is een grote diversiteit aan actuele thema’s aan de orde geweest. In dit jaarverslag geven wij een indruk van de aard en omvang hiervan. Leeuwarden 1 januari t/m 13 januari 2011 Dokkum 14 januari t/m 5 mei 2011 Joure 6 mei t/m 5 juni 2011 Delfstrahuizen 6 juni t/m 13 juni 2011 Lemmer 14 juni t/m 20 juni 2011 Balk 21 juni t/m 30 juni 2011 Koudum 1 augustus t/m 1 september 2011 Stavoren 2 september t/m 30 september 2011 Bolsward 1 oktober t/m 31 oktober 2011 Heeg 1 november t/m 30 november 2011 Leeuwarden 1 december t/m 31 december 2011

2


Overzicht activiteiten 2011 9 februari 2011 11 februari 2011 24 februari 2011 12 maart 2011 23 maart 2011 1 april 2011 16 mei 2011 24 mei 2011 27 mei 2011 17 juni 2011 22 juni 2011 25 juni 2011 30 juni 2011 16 september 2011 30 september 2011 26 oktober 2011 1 november 2011 23 november 2011 16 december 2011 16 december 2011 2011

Studium Generale met NHL ARKcafé met Gunnar Daan en Okko Kloosterman ARK Plaats - Discussieavond Landschappelijke kwaliteit bij schaalvergroting in de landbouw met Nije Pleats ARK Plaats - Excursie door Leeuwarden met Tjeerd Brouwer en Niek Verdonk Studium Generale - Waddenregio ARKcafé - Duurzame energie op 3 schaalniveaus ARK plaats - Ruimtelijke Kwaliteit waterfronten en kernen Atelier Podium/ARKcafé - Hergebruik industrieel erfgoed ARKcafé - Toerisme en Ruimtelijke Kwaliteit ARKcafé - Arbeidershuisjes in het buitengebied Masterclass - Gaasterlân-Sleat met Jan van der Leij en Silvester Adema Dag en nacht v/d Architectuur ARKcafé - Masterplan Waterfronten Balk Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit: Anita Andriessen activiteit ARKcafé met Indira van het Klooster Excursie Ruimtelijke Kwaliteit – kansen en mogelijkheden in Súdwest Fryslân Atelier Podium/ARKcafé - Fryske tsjerken en de romte om har hinne ARKcafé - Hout Captains Diner Attiek/ARKcafé - forumdiscussie: In debat met de stad 3


Leeuwarden Studium Generale met NHL Locatie: Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Datum: 9 februari 2011 Opkomst: 75 ARK fryslân en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden organiseerden gezamenlijk een Studium Generale met als thema Herbestemming Blokhuispoort & Pakhuis Hartelust. De voormalige Bijzondere Strafgevangenis en het Huis van Bewaring (Blokhuispoort) en het Pakhuis Hartelust zijn voorbeelden van markante, historische locaties in de stad Leeuwarden die hun oorspronkelijke functie een aantal jaar geleden hebben verloren. Recentelijk is voor beide gebouwen gezocht naar een nieuwe, al dan niet tijdelijke, bestemming. De Blokhuispoort herbergt momenteel een cultureel centrum en museum, en Pakhuis Hartelust is onlangs heringericht tot appartementen- en atelier/werkruimtecomplex. Met welke thematiek (regelgeving, bouw/ontwerptechnische, commerciële eisen) krijg je als opdrachtgever en architect bij een dergelijk herbestemmingsproject te maken? Architect Wytze Bouma (Jelle de Jong Architecten) sprak met projectontwikkelaar Romke Hekstra (Bouwbedrijf Lont) over hun gezamenlijke renovatie en verbouw van Pakhuis Hartelust tot appartementencomplex. Bouma bestempelde dat herbestemming momenteel een ‘hot topic’ is, maar dat het denken over duurzaamheid nog een vaste plek moet krijgen op de agenda van de bouwwereld en overheid. Het spanningsveld tussen regelgeving, bouwtechnische eisen, monumentale waarde en nieuwe elementen in het ontwerp (al dan niet ten gunste van de verkoop) kwam aan het licht. Hekstra stipte daarnaast het belang aan van een adequate marketingcampagne rond het renovatieproject. 4


Projectleider Gerard Hendriksma en monumentendeskundige Leo van der Laan belichtten het project Blokhuispoort vanuit het perspectief van de gemeente. Regelgeving rond de herbestemming van de voormalige gevangenis ligt complexer dan veelal wordt gedacht. Sinds 2007 is het proces in gang gezet. De rijksmonumentendienst is tot op heden formeel eigenaar van het complex. Hendriksma schetste de rol van de gemeente en de afwegingen die komen kijken bij het denken over een nieuwe functie (werkgelegenheid, monumentaliteit en symboolwaarde, duurzaamheid, functionaliteit etc.). Van der Laan spitste toe op de monumentale waarden (ondergronds versus bovengronds). Sinds 2000 is het bovengrondse gebouw Rijksmonument, een extra complexiteit. De discussie die zich na afloop tussen diverse partijen ontspon maakte helder dat het laatste woord over de herbestemming van de Blokhuispoort nog niet is gezegd!

Dokkum ARKcafé – Dokkum met Gunnar Daan en Okko Kloosterman Locatie: ARK Datum: 11 februari 2011 Opkomst: 25 Wethouder Albert van de Ploeg gaf het officiële startschot voor het programma in Dokkum, waarna Okko Kloosterman (stedenbouwkundig adviseur) en Sylvester Adema (Adema Architecten) een lezing gaven over de cultuurhistorische verkenning en de ruimtelijke ontwikkeling van Dokkum.

2011

5


ARK Plaats 1 – Discussieavond Landschappelijke kwaliteit bij schaalvergroting in de landbouw met Nije Pleats Locatie: ARK Datum: 24 februari 2011 Opkomst: 28 De Nije Pleats deed onderzoek naar deze vraag en heeft de uitkomsten van het onderzoek in praktijk gebracht door schetssessies bij agrariërs thuis te organiseren. Tijdens deze discussieavond over landschappelijke kwaliteit bij schaalvergroting in de landbouw, draaide het om de vraag: hoe houden we het landschap mooi én bieden we ruimte voor de steeds groter wordende agrarische ondernemingen?

Leeuwarden ARK Plaats 2 – Excursie door Leeuwarden met Tjeerd Brouwer en Niek Verdonk Locatie: ARK Datum: 12 maart 2011 Opkomst: 42 Onder leiding van masters Tjeerd Brouwer en Niek Verdonk werd een moderne architectuurroute gevolgd. Deze architectuurroute werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en was ten behoeve van Europan. Tijdens de wandel- en fietsroute werd stilgestaan bij een aantal architectonische highlights in en buiten de binnenstad.

6


Dokkum Studium Generale – Waddenregio Locatie: ARK Datum: 23 maart 2011 Opkomst: 23 In de waddenregio gaan landschap en ecologie hand in hand met wonen, landbouw en andere economische activiteiten. Hoe kunnen we de landschappelijke en ecologische kwaliteiten in de regio in stand houden en verbeteren? En hoe passen economische ontwikkelingen hierin? Voor welke opgaven staat de waddenregio eigenlijk? Bestuurslid van de Waddenacademie, prof. Jos Bazelmans (Rijkdienst Cultureel Erfgoed), ging in op de ontstaansgeschiedenis en missie van de Waddenacademie. Architecte Nynke Rixt Jukema gaf haar visie op de ruimtelijke ontwikkelingen van het waddengebied.

ARKcafé/Slotbijeenkomst – Duurzame energie op 3 schaalniveaus Locatie: ARK Datum: 1 april 2011 Opkomst: 34 In samenwerking met de gemeenten Dongeradeel en Ferwerderadiel organiseerde ARK fryslân gezamenlijk een slotbijeenkomst met als thema ‘duurzame energie op een drietal schaalniveaus: gebouw, dorp en gemeente’. Een actueel onderwerp waar op diverse gebieden nog veel te winnen valt. Drie sprekers hielden er pleidooi voor duurzaamheid: Sylvester Adema (Adema architecten) heeft ruime ervaring met

2011

7


het toepassen van duurzame materialen en energiebronnen in bestaande en nieuwe gebouwen. Aan de hand van voorbeelden uit zijn praktijk wees hij het publiek op de mogelijkheden. Op het schaalniveau van het Dorp stelde Architect Jan ver der Leij (Bonnema Architecten) de acceptatie van windmolens aan de orde. Belangrijk is dat een relatie wordt gelegd tussen de winst en het aanvaarden van molens in het landschap. Van der Leij deed een oproep aan ontwerpers om na te denken over de vormgeving van windmolens, die mogelijk tot een betere acceptatie zal leiden, en gaf een prachtig voorschot door verschillende variaties van de windmolen ‘versie 2.0’ te tonen. Haye Talsma (wethouder gemeente Ferwerderadiel) vertelde het inspirerende verhaal met betrekking tot het gemeentelijk niveau. Hij besprak het fonds Lokale Enerzjy Ferwerderadiel (LEF), een overheidsinitiatief, waarbij gemeente, burgers en bedrijfsleven samen investeren in alternatieve, milieuontziende energieprojecten. De opbrengsten vloeien terug in de samenleving. In Ferwerderadiel zijn actieve ondernemers en legio mogelijkheden omtrent duurzame energieopwekking. De avond werd afgesloten met een paneldiscussie, waarin opnieuw de actualiteit en relevantie van het onderwerp werd beklemtoond, maar ook onderkend werd dat er nog diverse slagen te behalen zijn.

8


Joure ARK plaats 3 – Ruimtelijke Kwaliteit waterfronten en kernen Locatie: ARK Datum: 16 mei 2011 Opkomst: 24 Het programma in Joure werd officieel geopend door wethouder Jan Benedictus, waarna Bram Hulsman (senior projectleider FMP) een korte inleiding verzorgde op het thema. De provincie Friesland staat voor de gezamenlijke opgave de ruimtelijke kwaliteit van de Friese waterfronten te verbeteren. Op provinciaal niveau is het Friese Meren Project inmiddels haar 2e fase ingegaan. Tijdens de eerste fase hebben er diverse projecten en investeringen in Fryslân als watersportprovincie plaatsgevonden. Tot aan 2015 ligt de nadruk op het realiseren van grenzeloos (en elektrisch) varen, ruimtelijke kwaliteit en het stimuleren van extra bestedingen aan de wal. Reinier Steensma (Waterrecreatie advies) gaf in een fotoverslag zijn weergave op de Friese waterfronten en Sandra van Assem (stedenbouwkundige Provincie, coördinatieteam masterplannen) nam aan de hand van de zg. ‘bouwstenen’: ‘handreikingen op een goede visie’ diverse masterplannen, waaronder Balk, Franeker en IJlst onder de loep.

2011

9


Atelier Podium/ARKcafé – Hergebruik industrieel erfgoed Locatie: vml Douwe Egberts Fabriek, Joure Datum: 24 mei 2011 Opkomst: 54

In samenwerking met Atelier Fryslân organiseerde ARK fryslân een Atelier Podium rond het thema hergebruik van industrieel erfgoed. Het thema was: hergebruik van Industrieel erfgoed: een kansrijke opgave. Waarbij werd ingegaan op de vragen: hoe gaan we in Fryslân om met ons industrieel erfgoed? Wat zijn urgente opgaven? Wat kunnen we leren vanuit andere delen van de provincie en het land? Architect Bert Dirrix (diederendirrix) sprak over het national perspectief op industrieel erfgoed in Nederland. Anno van der Broek (stichting DFB) ging in op de huidige omgang met industrieel omgang met industrieel erfgoed in Fryslân. Peter de Ruyter (Atelier Fryslân) schetst de urgentie van de opgave voor Fryslân. De avond werd begeleidt door journalist Gerrit Hofstra. Aansluitend op de middag werd met een korte rondleiding de voormalige Douwe Egberts Fabriek bekeken onder leiding van de huidige gebruikers kunstenares Fransje Versloot en Jan Bruijn, eigenaar van het auto museum.

10


ARKcafé – Toerisme en Ruimtelijke Kwaliteit Locatie: ARK Datum: 27 mei 2011 Opkomst: 26 Deze afsluiting van het programma in Skarsterlân stond in het teken van het hedendaags toerisme. Met als centrale vraag: hoe kunnen toeristen en ruimtelijke kwaliteit elkaar versterken? Het project Nieuwe Markten voor Zuidwest Friesland, opgezet vanuit de ondernemingsgroep TRO Súdwest Fryslân, werkt aan de revitalisering van de vrijetijdssector. Maar niet zonder de kernwaarden van Fryslân, de ruimtelijke kwaliteit, nadrukkelijk in ogenschouw te nemen. Door middel van een Regionaal Beeldverslag met twee verhaallijnen: Friesland: vaarschool van Europa en ‘Friesland zuiver en puur’, schetst de TRO SWF de unieke identiteit van deze regio en presenteert een middel voor stimulatie van regionale gebiedsontwikkeling. Jos Snijders Blok (Vinea Vakanties) hield een pleidooi voor gebiedsoverstijgende aanpak namens de TRO Súdwest Fryslân. Vervolgens werd dit verhaal aangevuld met een op een lokale insteek gebaseerde visie door Wim Driessen (zeilboerderij Rufus, Joure). Wat wil de gast van tegenwoordig? en hoe kun je recreatie toch ontwikkelen in het buitengebied van Joure, een van de kroonjuwelen van Friesland? Voor welke schaal en karakter kies je dan? Namens de gemeente Skarsterlân was ook Ceciel Oud (stedenbouwkundige) aanwezig

2011

11


Lemmer ARKcafé – Arbeidershuisjes in het buitengebied Locatie: ARK Datum: 17 juni 2011 Opkomst: 26 Thema van het ARK café was Arbeidershuisjes in het buitengebied. Waarom worden de kwaliteiten van de huisjes niet erkend, terwijl ze, gezamenlijk met andere elementen, zo bepalend zijn voor het karakter van het platteland? Jelle de Jong (Jelle de Jong Architecten) hield een pleidooi voor de specifieke kwaliteit van deze huisjes. Jur van der Velde hield namens Buro Vijn een voorlichting op de regelgeving en praktische knelpunten en Kees van Stralen (provincie Fryslân) lichtte het streekplan en bijbehorend beleid van de provincie voor het buitengebied toe.

12


Balk Masterclass – Gaasterlân-Sleat met Jan van der Leij en Silvester Adema Locatie: ARK Datum: 22 juni 2011 Opkomst: 25 Onder leiding van Jan van der Leij (Bonnema architecten) en Silvester Adema (Adema architecten) ging een groep bouwkunde studenten van de NHL aan de slag met een ontwerpopgave vanuit de gemeente Gaasterlân-Sleat. Na een bezoek aan de locatie werd aan boord van de ARK hard gewerkt aan een passend ontwerp. Aan een publiek vol vakgenoten en belangstellenden werden vervolgens alle ontwerpen gepresenteerd.

Leeuwarden Dag en nacht van de Architectuur Datum: 25 juni 2011 Opkomst: 67 De dag en nacht van de Architectuur werden ook dit jaar traditioneel in samenwerking met de BNA georganiseerd. Het dagprogramma bestond uit 2 uitgebreide rondleidingen door de Leeuwarden, respectievelijk te voet of per fiets. De voettocht door de binnenstad werd geleid door Tjeerd Brouwer (stedenbouwkundige Gemeente Leeuwarden) en leidde langsherbestemmingsprojecten die als mooie voorbeelden gelden 2011

13


van de symbiose tussen uit en nieuw. De aansluitende fietstocht rondom het centrum werd begeleid door Niek Verdonk. Hierbij werden de architectonische hoogstandjes uit de 20ste en 21ste eeuw buiten de stadsgracht aangestipt. Daarnaast werd er open huis gehouden door een aantal architectenbureaus: Achterbosch Architectuur, Heldoorn Ruesdisulj Architecten, Johan Sijtsma Architecten en Borren Staalenhoef Architecten. Het nachtprogramma bestond onder meer uit de met humoristische inslag gemaakte videoreportage Ook hier wordt een droom werkelijkheid van het kunstenaarsduo Barthold Boksem en Anne Jaap de Rapper. Tot slot volgde er een paneldiscussie onder leiding van presentatrice en journaliste Marijke Roskam. Aan de discussietafel schoven aan: Anne Jaap de Rapper, prof. Ir. Henco Bekkering (Urban Disign), Jocco Eijssen (projectleider, gemeente Leeuwarden), Werner Brouwer (directeur projectbureau De Zuidlanden).

Balk ARKcafé – Masterplan Waterfronten Balk Locatie: ARK Datum: 30 juni 2011 Opkomst: 30 Dit zesde ARKcafé stond volledig in het teken van het masterplan Waterfronten Balk. Sprekers Sandra van Assen (stedenbouwkundige prov. Fryslân) en Tom Plattel (beleidsadviseur stedenbouw gemeente Gaasterlân-Sleat) gaven een uitgebreide toelichting op de mogelijkheden van het gebied en de kaders van het Masterplan. 14


Burdaard Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit – Anita Andriessen activiteit Locatie: ARK Datum: 16 september 2011 Opkomst: 120 Naar aanleiding van de Anita Andriessen Prijs werd een minisymposium en een excursie georganiseerd voor genodigden. Deze dag van de ruimtelijke kwaliteit kwam voort uit een samenwerkingsverband tussen de Provinsje Fryslân, de Gemeente Ferwerderadiel, TWA architecten en ARK.

Stavoren ARKcafé met Indira van het Klooster Locatie: ARK Datum: 30 september 2011 Opkomst: 30 Het zevende ARKcafé vond plaats als besloten bijeenkomst en werd ingevuld door gemeente Súdwest Fryslân. Spreker was Indira van het Klooster (Architectuur Lokaal).

2011

15


Bolsward Excursie Ruimtelijke Kwaliteit – kansen en mogelijkheden in Súdwest Fryslân Locatie: ARK Datum: 26 oktober 2011 Opkomst: 35 Tijdens de Excursie Ruimtelijke Kwaliteit van dit jaar was de aandacht gevestigd op kansen en mogelijkheden van twee gebieden in het zuidwesten van Fryslân: het Landschapspark Folsgare, de bufferzone tussen dit dorp en Sneek, en het gebied ten zuiden van Harlingen. Als eerste spreker hield Peter de Ruyter (Atelier Fryslân) een warm pleidooi voor de landschappelijk waarden van Nationaal park Folsgare. Hij belichtte de bedreigingen die een uitbreiding van industriegebied de Hemmen 3 met zich meebrengt in dit kwetsbare gebied. Na een illustratieve excursie door het gebied volgde een discussie. Na de lunch verschoof de focus onder leiding van Mischa Teensma (BügelHajema) naar het gebied van de Marne slenk en het verhogen van de ecologische, economische zelfstandigheids- en duurzaamheidswaarde van dit gebied. Het onderzoek richtte zich met name op de functionele en economische laag. De rendabiliteit van het gebied is te verhogen door middel eigen energiewinning. Aansluitend lichtte Menno Landstra (Landstra Landscape) zijn inspiratiedossier toe over de kansen voor het aanlandingsgebied rond de afsluitdijk, bij aanleg van de Marne slenk. De aandachtsgebieden van zijn onderzoek betroffen: Infrastructuur, Recreatie en cultuur, Natuur, Innovatie en duurzame energie. Een aansluitende excursie langs het aanlandingsgebied afsluitdijk en door het gebied van de Marne Slenk maakte de besproken visies en gebiedsmogelijkheden aanschouwelijk.

16


Heeg Aanbieding nieuwe loopplank door gemeente Súdwest Fryslân Locatie: ARK Datum: 31 oktober 2011 Bij aankomst van de ARK in Heeg werd aan het bestuur van ARK fryslân een nieuwe loopplank uitgereikt door de gemeente Súdwest Fryslân. Door deze extra brede loopplank, gemaakt door Extension Hekwerken, is de ARK in het vervolg ook toegankelijk voor mensen met een rolstoel, rollator, buggy of wandelwagen. De loopplank, of ‘rol’plank werd direct in gebruik genomen door bewoners van het tegenover gelegen Talma State. Hartelijk Dank gemeente Súdwest Fryslân!

Boer Atelier Podium/ARKcafé – Fryske tsjerken en de romte om har hinne Locatie: Kerkje van Boer Datum: 1 november 2011 Opkomst: 60 Het tweede Atelier Podium ging over Friese kerken en hun plek in de omgeving. De kerken fungeren niet alleen als bakens in het landschap, maar vormen veelal ook een markante plek en ruimte in dorp of stad. Naast de aandacht voor de instandhouding van de kerkgebouwen zelf is er tevens zorg en aandacht nodig voor de ruimtelijke kwaliteit van de buitenruimte van de Fryske tsjerken en de relatie met de dorpsruimte en het landschap. 2011

17


Moderator van de avond was journalist Gerrit Hofstra. Na een kopje koffie vertelde Peter de Ruyter (Atelier Fryslân) over de buitenruimte van de kerk. Hierna werd een film vertoond over de verbeelding van goede en slechte voorbeelden van de kerk en haar buitenruimte, gemaakt door Ivan Pakan. Aansluitend verschoof Peter Breukink (stichting Oude Groninger Kerken) de focus van objectgericht naar omgevingsgericht, kerkhof als bemiddelaar tussen kerk, dorp en landschap. Peter Karstkarel sloot het podium af met een brede visie op de zorg, betekenis en plaats van kerkhoven in ruimte en cultuur.

Heeg ARKcafé – Hout Locatie: ARK Datum: 23 november 2011 Opkomst: 15 Molenaar van houtzaagmolen de Rat in IJlst Simon Jellema beet, deze avond met als thema Hout, het spits af. Hij gaf een historisch overzicht van de geschiedenis van hout, de verwerving ervan door heel europa, het transport, de handel en de verwerking. Ook stond hij stil bij de rol van de houtzaagmolen in de verwerking van hout tot bouwmateriaal en het belang van de uitvinding van de krukas hierbij. Vervolgens trok Bart Zantman (Achterbosch Architectuur) het thema in het heden. Hij sprak over zijn persoonlijke fascinatie voor hout en de mogelijkheden ervan als bouwmateriaal. 18


Hij illustreerde zijn verhaal met een aantal spraakmakende nieuwe ontwerpen waarbij hout als prominent materiaal aanwezig is. Hierbij lichtte hij nieuwe bewerkingstechnieken en mogelijkheden voor de toekomst toe.

Leeuwarden Captains Diner Locatie: Koepel Friesland Bank Datum: 16 december 2011 Opkomst: 26 Tijdens het Captains Diner stond het afscheid van voorzitter Gerhard de Vries centraal, als zijn laatste publieke optreden als voorzitter van ARK. De toekomstig voorzitter Hayo Apotheker bedankte namens het bestuur en de medewerkers Gerhard hartelijk voor al zijn bewezen diensten aan ARK. Gerhard de Vries blikte hierna kort terug op zijn bestuursperiode en opende hierna het diner voor alle aanwezigen.

2011

19


Attiek/ARKcafé – forumdiscussie: In debat met de stad Locatie: Parnas Datum: 16 december 2011 Opkomst: 58 Aansluitend aan het Captains Diner vond in samenwerking met het in verjongde vorm hernieuwd opgestarte Attiek een ARKcafé plaats. De slogan voor deze avond was ‘in debat met de stad’. Met de paneldiscussie kregen inwoners evenals vakdeskundigen de kans hun mening te uitten over de recente nieuwbouwprojecten in het historisch stadscentrum. De door Attiek uitgekozen projecten werden voorzien van een toelichting door Kees de Haan (Jelle de Jong Architekten) Elk project werd vervolgens van commentaar voorzien door het discussiepanel bestaande uit: de architecten van 2 van de besproken projecten Sjoerd Soeters (Soeters Eldonk Architecten) en Niek van Vugt (ELV architecten). Daarnaast schoven Meindert Schroor (Bureau Varenius) en Ap Timmermans (Hûs en Hiem) aan. Met als taak om de discussie in goede banen te leiden en het publiek er zoveel mogelijk bij te betrekken was Jeff Muhren (Muhren Urban Design) discussieleider voor de avond.

20


2011

21


/Jaarverslag%202011%20ARK%20fryslan  

http://www.arkfryslan.nl/library/attachments/Jaarverslag%202011%20ARK%20fryslan.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you