Page 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Logo ZŠ a MŠ Bez hranic: „...čtyři čáry, které se proplétají tak, že jedna objímá a podpírá druhou. Každá je v jiném postavení, patrně i jinak dlouhá... Je tam respektována různorodost, zachování individuality každé školy. Její jedinečnosti, specifik...“ (Mgr. Petr Kukal, učitel, spisovatel, básník, přítel ZŠ a MŠ Bez hranic)


Číslo jednací: ZŠ a MŠ Bez hranic/999/2015/RED Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bez hranic, vydává dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle ustanovení § 4 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015. Tato výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách školy (www.skolabezhranic.cz) a současně bude k nahlédnutí u ředitelky školy. V Řevničově dne 14. 10. 2015 Mgr. Šárka Vondrová Ředitelka ZŠ a MŠ Bez hranic

2


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC SVAZKOVÁ ŠKOLA

pracoviště ZŠ Řevničov

pracoviště ZŠ Mšec

pracoviště ZŠ Tuřany

pracoviště MŠ „Dráček“ Tuřany

pracoviště MŠ „Beruška“ Srbeč

pracoviště MŠ „Úsměv“ Řevničov

pracoviště MŠ „Zámeček“ Mšec

3


ÚVOD Předkládaná výroční zpráva pokrývá jediný kompletní školní rok svazkové školy v původním složení Řevničov – Mšec – Srbeč – Tuřany. V minulé výroční zprávě jsem závěrem vyjádřila naději, že nově zvolená zastupitelstva členských obcí DSO Bez hranic dají vznikajícímu školskému subjektu šanci pokračovat v práci a podpoří nastavený směr. Bohužel se tak nestalo a nové zastupitelstvo obce Řevničov rozhodlo 4. 5. 2015 o vystoupení Řevničova z DSO Bez hranic a tudíž také o vystoupení ZŠ a MŠ Řevničov ze svazkové školy. V této souvislosti odkazuji na „vyjádření ředitelky školy“, které jsem v souvislosti s tímto rozhodnutím vydala, a které bylo zveřejněno na webových stránkách školy a všech obcí sdružených v DSO Bez hranic. Zmíněné vyjádření je rovněž přílohou č. 1 této výroční zprávy. Šárka Vondrová

4


1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bez hranic Sídlo školy: Masarykova 211, 270 54 Řevničov Právní forma: školská právnická osoba IČ: 021413612 IZO: 102602352 REDIZO: 691006091 telefon: 736 472 811 e-mail: vondrova@skolabezhranic.cz web: www.skolabezhranic.cz datová schránka: vj4ebdu Zřizovatel Název: Dobrovolný svazek obcí Bez hranic Sídlo: 270 54 Mšec 109 IČ: 02234912 Předsedkyně DSO: Libuše Bestajovská Vedení školy ředitelka školy: Mgr. Šárka Vondrová statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Lenka Pulcová zástupkyně ředitelky pro 1. st.: Mgr. Barbora Charvátová zástupkyně ředitelky pro 2. st.: Mgr. Eva Holá zástupkyně ředitelky pro MŠ: Bc. Jitka Svobodová (Kontakty na vedení školy jsou k dispozici na www.skolabezhranic.cz). Školská rada Zřizovací listinou ze dne 25. 2. 2014 byla zřízena školská rada při ZŠ a MŠ Bez hranic. Školská rada má 9 členů: 3 členové byli jmenování zřizovatelem (DSO Bez hranic): - Ing. Václava Hlaváčková, MBA - Marek Tichý - Jitka Janouchová 3 členové byli zvoleni zákonnými zástupci žáků: - Mgr. Šárka Havránková - Ladislava Staňková - Mgr. Monika Trachtová 3 členové byli zvoleni pedagogickými pracovníky: - Mgr. Hana Říhová - Mgr. Hana Kvapilová - Alena Hašková 1. zasedání školské rady proběhlo 17. 06. 2014 v ZŠ Mšec. Na tomto zasedání byl schválen jednací řád školské rady, zvolen předseda a místopředseda. Předsedkyní školské rady byla zvolena Šárka Havránková, místopředsedkyní Alena Hašková. (Kontakty na členy školské rady a zápisy ze zasedání jsou k dispozici na www.skolabezhranic.cz).

5


Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a) základní škola: b) mateřská škola: c) školní družina: d) školní jídelna (vývařovna): e) školní jídelna (výdejna):

Masarykova 211, 270 54 Řevničov Mšec 171, 270 64 Mšec Tuřany 32, 273 79 Tuřany Benešova 502, 270 54 Řevničov Mšec 46, 270 64 Mšec Tuřany 178, 273 79 Tuřany Srbeč 15, 270 65 Srbeč Masarykova 211, 270 54 Řevničov Mšec 171, 270 64 Mšec Tuřany 32, 273 79 Tuřany Masarykova 211, 270 54 Řevničov Mšec 171, 270 64 Mšec Tuřany 178, 273 79 Tuřany Srbeč 15, 270 65 Srbeč Benešova 502, 270 54 Řevničov

Obor vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola, studium denní, délka studia 9 roků

6


2. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Celkový počet pedagogických pracovníků: 47 (k 31. 8. 2015 – fyzické osoby), z toho 4 muži Celkový počet provozních pracovníků: 25 (k 31. 8. 2015 – fyzické osoby)

pracoviště ZŠ Řevničov – pedagogičtí pracovníci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Mgr. Hana Říhová Mgr. Pavlína Schejbalová Mgr. Jana Říhová Mgr. Ivetta Ničová Miroslava Vimrová Mgr. Hana Lejskeová Mgr. Jan Janota Mgr. Klára Ketmanová Ing. Miroslava Stuchlíková

netřídní učitelé: Mgr. Eva Holá MgA. David Suchopárek vychovatelka: Jana Patráková asistentka pedagoga: Ilona Rekšáková

pracoviště MŠ Řevničov – pedagogičtí pracovníci Vedoucí učitelka Jana Pondělíčková učitelka Kateřina Mikešová učitelka Helena Neužilová učitelka Dagmar Ječmenová

pracoviště ZŠ a MŠ Řevničov – provozní pracovníci školník Jiří Parpel Jana Tichá

uklízečka

Jana Oličová

uklízečka

Markéta Fricová

uklízečka

Romana Budovičová

uklízečka

Bohumila Simandlová

hlavní kuchařka

Helena Ševčíková

kuchařka

Jitka Fröhlichová

kuchařka

Dana Loskotová

kuchařka

7


pracoviště ZŠ Mšec – pedagogičtí pracovníci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Mgr. Zdeňka Landová Mgr. Milena Volfová Mgr. Pavlína Skleničková Mgr. Hana Kvapilová Ing. Lucie Hortová, Dis Mgr. Barbora Nachtmanová Ing. Sylva Vinklová Ing. Martina Dávidíková Mgr. Eva Požárová

netřídní učitelé: Mgr. Šárka Vondrová PhDr. Lenka Pulcová Miroslav Vrána Alena Čermáková asistentka pedagoga: Jiřina Lintymerová vychovatelka: Iveta Zemanová

pracoviště MŠ Mšec – pedagogičtí pracovníci vedoucí učitelka Alena Švecová učitelka Lenka Vosátková učitelka Marta Rydlová

pracoviště ZŠ a MŠ Mšec – provozní pracovníci ekonomka Lucie Šlajchrtová Simona Pagačová

účetní

Jana Topková

vedoucí šk. jídelen

Ing. Miroslav Lafant

uklízeč

Jitka Černá

uklízečka

Simona Borková

uklízečka

Anna Krčková

hlavní kuchařka

Markéta Simandlová

kuchařka

Martina Richtrová

kuchařka

pracoviště ZŠ Tuřany – pedagogičtí pracovníci I. třída II. třída III. třída IV. třída (4. + 5. ročník)

Mgr. Sylva Eitlerová Mgr. Pavla Hulcrová Mgr. Barbora Charvátová Mgr. Daniel Zmátlo

netřídní učitelé a vychovatelky:

Alena Hašková Stanislava Trappová

pracoviště MŠ Tuřany – pedagogičtí pracovníci Bc. Jitka Svobodová Kateřina Vykouková Michaela Matějovská Lukáš Voborník

vedoucí učitelka učitelka učitelka učitel

8


pracoviště ZŠ a MŠ Tuřany – provozní pracovníci školnice, uklízečka Stanislava Strobachová Gabriela Čížková

uklízečka, pomocný pracovník

Gabriela Podařilová

uklízečka

Jana Malecká

vedoucí kuchařka

Romana Tunková

kuchařka

Jitka Matouchová

kuchařka

pracoviště MŠ Srbeč – pedagogičtí pracovníci Šárka Klímová Romana Janoušová

vedoucí učitelka učitelka

pracoviště MŠ Srbeč – provozní pracovníci Gabriela Cimrmanová Jana Šalounová

uklízečka, pomocná kuchařka kuchařka

Některé statistické údaje o pedagogických zaměstnancích:

9


10


11


12


3. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A POČTY ŽÁKŮ Zápis k povinné školní docházce proběhl na všech pracovištích základní školy 16. ledna 2015. K zápisu se dostavilo celkem 79 dětí. 15 dětem byl na základě žádosti zákonných zástupců udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok. 2 děti nastoupily k 1. 9. 2015 do jiné základní školy. 1 dítě přestoupilo k 1. 9. 2015 z jiné základní školy. Pracoviště ZŠ Řevničov Počet dětí u zápisu 29

Počet dětí s odkladem

Počet dětí u zápisu 25

Počet dětí s odkladem

Počet dětí u zápisu 26

Počet dětí s odkladem

8

Do 1. třídy Do jiné ZŠ nastoupilo odešlo 20 (z toho 1 dítě 2 přestoupilo z jiné základní školy) 1 dítě opakuje ze zdravotních důvodů 1. ročník a zároveň mu bylo povoleno individuální vzdělávání

Pracoviště ZŠ Mšec 2

Do 1. třídy nastoupilo 23

Do jiné ZŠ odešlo 0

Pracoviště ZŠ Tuřany 5

Do 1. třídy Do jiné ZŠ nastoupilo odešlo 19 (z toho 1 dítě plní 1 povinnou školní docházku v zahraniční škole)

13


V následující tabulce uvádíme počty žáků podle tříd (stav k 30. 6. 2015):

14


4. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Ve školním roce 2014/2015 se žáci vzdělávali v 14 třídách 1. stupně a v 7 třídách 2. stupně. -

Řevničov: Mšec: Tuřany:

5 tříd 1. stupně + 4 třídy 2. stupně (IX. třída rozdělena na skupiny „Řevničov“ a „Mšec“) 5 tříd 1. stupně + 3 třídy 2. stupně 4 třídy (malotřídní způsob výuky – ve IV.T spojen 4. a 5. ročník)

Vzdělávání žáků probíhalo v tomto školním roce podle Školního vzdělávacího programu Základní školy a Mateřské školy Bez hranic. Pro přehlednost a rychlou orientaci předkládáme v příloze č. 2 tabulkové zpracování prospěchu žáků jednotlivých tříd za 2. pololetí . V tomto školním roce byla škola zařazena do vzorku pro výběrové zjišťování výsledků žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v oblasti společenskovědních a přírodovědných předmětů (prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET). Do vzorku bylo zařazeno 2500 škol. Cílem testování bylo poskytnout škole i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. Vyhodnocení obou testů dokládáme v příloze č. 3. Žáci 8. a 9. tříd školy se dále zúčastnili elektronického srovnávacího testování v oblasti průřezových témat (blíže o průřezových tématech např. na http://www.prurezovatemata.cz). Vyhodnocení testů rovněž dokládáme v příloze č. 4. Ve škole pracuje metodické sdružení 1. stupně a předmětové komise na 2. stupni. 5. ČINNOST ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby žákům, rodičům a učitelům školy. Členy školního poradenského pracoviště jsou školní speciální pedagog (od 1. 1. 2015), výchovný poradce a metodik prevence. Více k popisu činnosti školního speciálního pedagoga, výchovných poradců a metodika prevence na http://www.skolabezhranic.cz/informace/vychovny-poradce.html. Integrovaní žáci Ve 2. pololetí školního roku 2014/2015 bylo ve svazkové škole evidováno 31 integrovaných žáků (z toho 10 dívek) s individuálním vzdělávacím plánem (IVP), který byl vypracován výchovnými poradci na základě doporučení poradenských zařízení. Výchovní poradci seznamují všechny pedagogy s druhem zdravotního postižení integrovaných žáků a s jejich IVP. Tito žáci se rovněž účastnili hodin reedukace vedené proškolenými pedagogy popř. speciálními pedagogy ve všech pracovištích základní školy. Nejčastějším druhem zdravotního postižení u integrovaných žáků jsou vývojové poruchy učení (různě těžké formy dysgrafie, dysortografie, dyslexie), v několika případech vývojové poruchy chování (ADHD).

15


Počty žáků dle důvodu vytvoření IVP

IVP - zdravotní postižení

Třída

Není IVP

I. M

16

I. Ř

20

I. T

18

II. M

20

1

II. Ř

16

2

II. T

14

III. M

18

2

III. Ř

18

5

III. T

12

3

IV. M

11

4

IV. Ř

16

1

IV. T

20

1

V. M

12

1

V. Ř

16

2

VI. M

10

3

VI. Ř

19

1

VII. M

13

2

VII. Ř

19

VIII. M

9

VIII. Ř

17

IX.

24

2

338

0

Celkem

174

1

Žáci – cizinci Ve školním roce 2014/2015 se ve škole vzdělával jeden žák – cizinec (Bulharsko, pracoviště ZŠ Řevničov). Nadaní žáci Ve školním roce 2014/2015 škola evidovala na pracovišti ZŠ Řevničov jednoho mimořádně nadaného žáka. Žáci vzdělávající se podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Ve školním roce 2014/2015 škola evidovala 8 žáků vzdělávajících se podle RVP ZV – příloha upravující vzdělávání žáků s LMP.

16


ZPRÁVY VÝCHOVNÝCH PORADKYŇ PRACOVIŠTĚ ŘEVNIČOV 1.

Profiorientace žáků

Informace o možnostech dalšího studia byly žákům k dispozici na nástěnce školy, prostřednictvím návštěv zástupců jednotlivých středních škol a učilišť a u výchovného poradce. Žáci navštívili Burzu práce v Rakovníku, které se účastnili zástupci většiny škol našeho regionu. V prosinci se uskutečnila tř. schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče, výjimečně téměř v plném počtu. Vyplnění přihlášek měli tentokrát žáci snadnější, protože obdrželi přihlášku již vyplněnou, sami dopsali pouze školy, na které se hlásí. Přestože na všech středních školách a gymnáziích našeho regionu se konaly cvičné přijímací zkoušky, vedení škol žáky předem ujistilo, že k výsledkům budou přihlížet minimálně. Přijímací zkoušky tedy byly čistě formální. Všichni vycházející žáci se dostali na vybranou SŠ nebo učiliště v 1. kole přijímacího řízení. 3 žáci byli přijati na gymnázium, 11 na střední školy s maturitou a 3 na střední odborná učiliště. Konzultace k volbě školy byly poskytnuty 4 rodičům. 2. Děti se zdravotními, výchovnými a vzdělávacími potížemi V září 2015 jsem vypracovala přehled žáků se zdravotními, výchovnými či vzdělávacími problémy, se kterým byli na poradě seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. Spolupracovala jsem s tř. učiteli na přípravě IVP integrovaných žáků, v tomto školním roce se jednalo o 1 žáka 1. ročníku (vzděláván podle ŠVP LMP, přidělena asistentka pedagoga), 2 žáky 2. ročníku (integrováni byli od října, resp. listopadu 2014 – SPU), 5 žáků 3. ročníku (SPU, u jedné žákyně nemohlo dojít k integraci, podle §10 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami je maximální počet integrovaných žáků v běžné třídě 5),1 žáka 4. ročníku (SPU), 2 žáky 5. ročníku (jeden SPU, jeden Aspergerův syndrom) a 1 žáka 6. ročníku (SPU). Celkem tedy bylo integrováno 12 žáků, 11 na 1. stupni a 1 na 2. stupni. Pro reedukaci byli žáci rozděleni do dvou skupin. V pondělí od 11,40 do 12,30 docházeli žáci 3. třídy, kam mimo 5 integrovaných byli zařazeni i 2 žáci, u nichž PPP reedukaci doporučila, ostatní navštěvovali hodinu reedukace SPU ve středu od 7,05 do 7,50. Reedukace probíhala pod mým vedením a ve spolupráci s třídními učiteli žáků. Spolupráce s rodiči žáků integrovaných i žáků s výchovnými či vzdělávacími problémy se konala formou konzultací. U dvou žáků 2. ročníků, kteří výrazně prospěchově selhávali, byl speciálním pedagogem vypracován Plán pedagogické podpory, ke kterému jsem doplnila časové rozvržení učiva tak, aby žáci zvládli učivo 2. ročníku do konce šk. roku a mohli postoupit do 3. třídy. U jednoho se snaha setkala s nezájmem rodičů, zadané úkoly nenosil, zákonný zástupce se ani nedostavil ke konzultaci (ani po obeslání doporučeným dopisem) a došlo k ukončení intervence. U druhého žáka došlo k mírnému zlepšení, úkoly plní, rodiče spolupracují. Přesto po konzultaci speciálního pedagoga, zák. zástupce a vých. poradce (zároveň tř. učitele) bylo konstatováno, že by chlapci prospělo opakování 2. ročníku. Žák rovněž absolvoval vyšetření v PPP, výsledky zatím nejsou k dispozici. Kontrolní vyšetření v PPP Rakovník v letošním šk. roce absolvovali 4 žáci, u dvou integrace pokračuje, u dvou zatím nemáme výsledky vyšetření. Nově vyšetření byli letos 3 žáci, dva z nich byli integrováni a u jednoho výsledky zatím nejsou k dispozici. Kontrolní vyšetření v SPC Rakovník absolvovala 1 žákyně, vzdělávána podle ŠVP – LMP, integrace trvá, schválena byla i asistentka pedagoga. Spolupráce s PPP Rakovník spočívala v konzultaci IVP, kontrole platnosti vyšetření integrovaných žáků, v odesílání vytipovaných žáků k vyšetření a následnému zajištění doporučené péče, metodických návštěvách a dalších konzultacích v případě potřeby.

17


Ve třech případech jsem byla přizvána tř. učitelem ke konzultaci s rodiči. Dvakrát se jednalo o vzdělávací problémy (v 1. a 4. třídě), jednou o výchovné problémy (ve 3. třídě). Intervence se ve všech třech případech ukázala jako úspěšná. V letošním roce jsme řešili případ záškoláctví, žákyně 5. ročníku měla v 1. pololetí 99 neomluvených hodin, ve 2. pololetí 189 neomluvených hodin. Nahlášeno na OSPOD, žákyně je momentálně na diagnostickém pobytu v DPL Louny, celá záležitost je stále v řešení. Vzhledem k faktu, že v kmenové škole nebyla ve 2. pololetí ani jednou, nemůže být klasifikována z žádného předmětu. V současné době řešíme nový případ záškoláctví u žáka- cizince, který má 22 neomluvených hodin. 3. Ostatní Mezi další činnosti, které jsem v průběhu roku vykonávala, patří legislativa, zařazování a třídění zpráv z poradny, nákup pomůcek pro integrované žáky, vyhledávání nových metod práce pro žáky s SPU i ostatní, hospitace u kolegyň, které mají integrovaného žáka ve třídě, emailová korespondence s PPP, rodiči, středními školami a učilišti, výměna zkušeností s jinými výchovnými poradci. Výbornou praxí se ukázaly vzájemné hospitace v rámci jednotlivých pracovišť, kdy jsem já vykonala hospitace ve třídách ve Mšeci a vých. por. Hana Kvapilová v Řevničově. Výsledkem byl nezaujatý pohled na práci s integrovanými dětmi a několik podnětných návrhů vedoucích ke zkvalitnění práce s těmito žáky na obou stranách. V této praxi by bylo užitečné pokračovat i nadále. 4.

Celkové hodnocení

Plán výchovného poradce se podařilo naplnit, trochu stále vázne práce s integrovanými žáky v běžných hodinách, kde se občas objevuje pouhá tolerance poruchy. Bez asistentů pedagoga je tato práce náročná a často na úkor dětí bez poruchy. Zlepšit by se mohla i komunikace a spolupráce třídních učitelů s učiteli Čj a cizích jazyků. Zpracovala Mgr. Pavla Schejbalová, vých. poradce ZŠ A MŠ BEZ HRANIC, pracoviště ZŠ Řevničov PRACOVIŠTĚ MŠEC, TUŘANY V tomto školním roce byli vyšetřeni všichni žáci, kterým končila integrace v červnu 2015. ZŠ Mšec - nově byli vyšetřeni tito žáci – V.B., D.P., D.C., A.Č. ZŠ Tuřany – nově vyšetřeni tito žáci – K.K., D.V. ZŠ Mšec, ZŠ Tuřany: V průběhu měsíců září a října byly vypracovány IVP; Plány cílů IVP; Informované souhlasy. Za 1. pololetí a za 2. pololetí školního roku 2014/2015 byla vypracována Hodnocení plnění IVP. Proběhly konzultace s rodiči integrovaných žáků k IVP. ZŠ Mšec: Školu navštívili výchovní poradci ze SŠ, SOŠ, ISŠ, kteří prezentovali žákům další možnosti studia na jejich školách (říjen, listopad, prosinec, leden). Zajistila jsem pro naše budoucí studenty propagační materiály, informace, letáky k dalšímu studiu. V říjnu 2014 žáci 8. a 9. ročníku navštívili – Veletrh celoživotního vzdělávání, Dům kultury Kladno Sítná, kde měli možnost osobně promluvit se zástupci SŠ, SOU, ISŠ nejen v našem okrese. V listopadu 2014 žáci 8. a 9. ročníku navštívili - Přehlídku středních škol a celoživotního vzdělávání v Kulturním centru Rakovník, kde měli možnost osobně promluvit se zástupci SŠ, SOU, ISŠ nejen v našem okrese.V únoru 2015 proběhla Informační schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku (Předány dvě přihlášky, jeden zápisový lístek. Rodiče podrobně informováni o vyplnění přihlášek a o zápisovém lístku. Informace o vybraných středních školách ještě několikrát

18


předány rodičům během školního roku.) Účast: PhDr. Lenka Pulcová – zástupkyně ředitelky školy, Mgr. Hana Kvapilová – výchovná poradkyně, Mgr. Eva Požárová - třídní učitelka, rodiče žáků, žáci 9. ročníku. S žáky 9. ročníku proběhlo několik konzultací k volbě povolání (v konzultačních hodinách, ale i mimo konzultační hodiny). Všichni naši žáci byli úspěšně přijati ke studiu na vybrané SŠ (8 žáků), SOU (1 žák). Dvakrát se sešla výchovná komise v ZŠ Mšec (D.P., S.Č.). Jedenkrát se sešla výchovná komise v ZŠ Tuřany (A.N.). ZŠ Tuřany: V říjnu 2014 proběhla Metodická návštěva z PPP SK Kladno a ze SPC Kladno (kontrola dokumentace integrovaných žáků, činnosti výchovné poradkyně, sledování individuálního přístupu k žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, jejich reedukace, spolupráce s rodiči, konzultace s vyučujícími a vedením školy). V listopadu 2014 proběhla Metodická návštěva z PPP SK Rakovník (kontrola dokumentace integrovaných žáků, činnosti výchovné poradkyně, sledování individuálního přístupu k žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, jejich reedukace, spolupráce s rodiči, konzultace s vyučujícími a vedením školy). ZŠ Mšec, ZŠ Tuřany: V říjnu, listopadu 2014 odeslána doporučeně zpráva pro OSPOD Rakovník – M. I., L.K. V prosinci 2014 odeslán doporučeně dopis pro SVP Slaný „Práce s třídním kolektivem III. třídy“. (smlouva). V lednu, únoru, dubnu 2015 odeslána doporučeně zpráva pro OSPOD Rakovník – J.G., D.V., J.V., M.I., E.N., N.N. V dubnu 2015 byly podány žádosti o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga ve třídě, v níž jsou vzděláváni žáci se zdravotním postižením na školní rok 2015/2016 (1. stupeň ZŠ Mšec – pro 5 žáků, 1. stupeň ZŠ Tuřany – pro jednoho žáka, 1. stupeň ZŠ Řevničov – pro jednu žákyni). V říjnu 2014 proběhlo pracovní setkání výchovných poradců v budově ISŠ Rakovník. V říjnu 2014 proběhlo pracovní setkání zástupců sociálně – právní ochrany dětí a sociální prevence MěÚ v Rakovníku a výchovných poradců. V lednu 2015 proběhla Metodická návštěva ze SPC Rakovník (kontrola dokumentace integrovaných žáků, činnosti výchovné poradkyně, sledování individuálního přístupu k žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, jejich reedukace, spolupráce s rodiči, konzultace s vyučujícími a vedením školy). V březnu 2015 proběhla Metodická návštěva z PPP SK Rakovník (kontrola dokumentace integrovaných žáků, činnosti výchovné poradkyně, sledování individuálního přístupu k žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, jejich reedukace, spolupráce s rodiči, konzultace s vyučujícími a vedením školy). V březnu 2015 metodická návštěva z PPP SK Rakovník (podpůrná služba – asistent pedagoga). V dubnu 2015 odeslán doporučeně dopis pro SVP Slaný „Práce s třídním kolektivem VI. třídy“ (smlouva). V červnu 2015 osobní návštěva výchovné poradkyně ve SPC Rakovník a v PPP SK Rakovník (spolupráce a konzultace týkající se speciálně vzdělávacích potřeb žáků, konzultace k IVP). Během školního roku 2014/2015 proběhly náslechy výchovné poradkyně v hodinách u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ Řevničov, ZŠ Mšec, ZŠ Tuřany. Výchovná poradkyně úspěšně zakončila studium v programu celoživotního vzdělávání v rámci grantového projektu „Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce“ na PF UK v Praze. Všichni zaměstnanci, žáci a rodiče měli možnost navštívit výchovného poradce v konzultačních hodinách, v budově zámku nebo na hlavní budově ZŠ Mšec, v budově ZŠ Tuřany. Zpracovala Mgr. Hana Kvapilová, výchovná poradkyně ZŠ a MŠ Bez hranic, pracoviště ZŠ Mšec a ZŠ Tuřany

19


ÚDAJE O RIZIKOVÉM CHOVÁNÍ (RCH) Ve školním roce 2014/2014 pracovali na jednotlivých pracovištích školní metodici prevence a všechna pracoviště měla vypracován tzv. školní minimální preventivní program. Následně předkládáme zprávy jednotlivých metodiků prevence. 1. POLOLETÍ Prevenci rizikového chování v I. pololetí zajišťovalo Centrum prevence Klub Pathfinder, o. s. http://preventivni-programy.webnode.cz/. V rámci specifické prevence proběhly následující programy: Pracoviště Mšec Pracoviště Řevničov Pracoviště Tuřany 1. třída - Na pouti 1.třída - Království potravin 1. třída - Na pouti 2. třída - Na hřišti 2.třída - Modrá babička 2. třída - Kamarádi 3. třída - Zlověstný 3.třída - Nový spolužák 3. třída - Nový spolužák ostrov 4.třída -Výtržníci 4. třída Výtržníci 4. třída - Výtržníci 5.třída -My se přece známe 5. třída - My se přece známe 5. třída – Výtržníci 6.třída My se přece známe 6. třída - Kybersvět Dopravní výchova – 4. a 7.třída - Každý má své místo 7. třída - Život bez školy 5. ročník – teoretická 8.třída Problematika dospívání 8. třída - Vztahy část - 2 hodiny. 9.třída - Vztahy 9. třída - Láska Na základě zpětné vazby od třídních učitelů (Záznamový formulář pro třídní učitele pro evidenci rizikového chování ve třídě) bylo zaznamenáno a řešeno: Pracoviště Tuřany: 2x rušivé výbuchy potlačovaných emocí 1x agresivní chování vůči spolužákům Pracoviště Mšec: 1x šikana Pracoviště Řevničov: Žádné řešení problémů Metodikové prevence (Ing. S. Vinklová, S. Trappová) a výchovná poradkyně – Mgr. Hana Kvapilová se zúčastnili informační schůzky ve SVP Slaný. Aktuální informace byly předány vedení školy. Školní metodikové prevence nabízeli po dohodě konzultace žákům i rodičům. Na všech pracovištích byla zřízena schránka důvěry: schranka.duvery@skolabezhranic.cz a informační nástěnka Prevence rizikového chování s aktuálními informacemi pro děti i rodiče. Témata primární prevence byla pravidelně zařazována do jednotlivých předmětů podle plánu – více viz Strategie školy s vřazeným Minimálním preventivním programem školy. Na pracovišti Mšec působil žákovský parlament, na pracovišti Řevničov bude působit od 2. pololetí. Do žákovského parlamentu jsou zvoleni vždy dva zástupci z každé třídy. Zde žáci vyjadřují svá přání a připomínky k chodu školy. Ve škole pracoval florbalový tým, který se pravidelně účastnil zápasů Školní florbalové ligy proti drogám v Kladně. Ve škole pracovaly kroužky, které vhodně naplňovaly volný čas žáků. Pokračovala těsná spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rakovníku. Naším cílem je v této spolupráci pokračovat i během školního roku. Každý třídní učitel odevzdal záznamový formulář pro evidenci rizikového chování ve třídě, kde zaznamenal a popsal všechny rizikové jevy, které v průběhu prvního pololetí řešil ve své třídě. Děti v některých třídách vytvořily pravidla chování a umístily je na viditelném místě ve třídě, v hodinách VV vytvořily sadu

20


angažovaných plakátů. V průběhu školního roku proběhly třídnické hodiny zaměřené především na stmelení kolektivu, prevenci rizikového chování a utužení přátelských vztahů mezi spolužáky. Ve spolupráci s třídními učiteli se podařilo včas podchytit negativní jevy, proběhla řada jednání se žáky i jejich zákonnými zástupci. Na třídních schůzkách upozornili třídní učitelé rodiče na nebezpečí kyberšikany a zneužití sociální sítě. Zdůraznili včasné oznámení jakéhokoliv podezření na šikanu či jiné formy negativních projevů ze strany spolužáků. Učitelé také vyzvali rodiče k těsnější spolupráci se školou v případě podezření na jakýkoli patologický jev v chování dítěte. V průběhu školního roku se uskutečnila řada jednání metodika prevence, výchovné poradkyně, ředitelství školy s rodiči problematických žáků. Jednalo se zejména o zanedbávání školních povinností, selhávání rodinné výchovy a podezření na šikanu. Riziková místa na škole se snažíme v co největší míře ošetřit. Takovými místy jsou zejména školní šatny, kde je před i po vyučování zajištěn pedagogický dozor. Zvýšenou pozornost věnujeme bezpečnosti žáků – vstup osob do školy. 2. POLOLETÍ Na druhém stupni se učitelé intenzivně zaměřili na oblast prevence zneužívání návykových látek, které je aktuálním problémem školy. Proběhly v rámci tříd zážitkové programy, besedy a přednášky na toto téma. Žáci zhlédli některé dokumentární filmy – např. film Katka režírovaný paní Třeštíkovou, který je hluboce zasáhl a vyvolal dlouhé diskuse. Tyto aktivity zajišťovali pedagogové školy v rámci předmětů občanská a rodinná výchova a výchova ke zdraví. Ve II. pololetí v rámci specifické prevence se žáci v rámci předmětu Informatika zúčastnili preventivního programu vyhlášeného Národním centrem bezpečnějšího internetu- iSejf 2015. V oblasti prevence dále pracuje žákovský parlament, který je velice aktivní. Žáci přinášejí podněty ze svých tříd a naopak velice dobře referují o tom, co se na žákovském parlamentu dozvěděli a diskutují probíraných tématech. Podněty a připomínky žáků jsou vedením školy řešeny a je na ně adekvátně reagováno. V rámci nespecifické prevence se vybraní žáci jednotlivých škol utkali ve sportovním turnaji Ringo. Dále navštěvovaly zájmové kroužky (historický, dramatický, cyklistický) a další aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času. Žáci 5. ročníku z Tuřan a Mšece se společně zúčastnili exkurze do Terezína. Žáci 6. – 9. třídy ze Mšece a Řevničova se vypravili do divadla na představení R.U.R. v Praze Vinohradech. Byly zaznamenány a řešeny následující negativní jevy: Zneužívání návykových látek – 4x pozitivní test na THC. Situace byla řešena v rámci výchovné komise, zaznamenána a rodiče byli pozváni do školy k řešení vzniklé situace. Vše bylo předáno na OSPOD. Na konci II. pololetí třídní učitelé překontrolovali soulad začlenění jednotlivých témat prevence do výuky se Strategií školy a zápisem v třídních knihách. Rodiče a děti měli možnost využít elektronickou schránku důvěry, kterou ve 2. pololetí nikdo nevyužil. Ve II. pololetí v rámci specifické prevence proběhl na pracovišti Tuřany preventivní program Internetová kriminalita. Byl zaměřen a přizpůsoben všem žáků I. stupně. Prevenci zajišťovalo Divadlo Ve Tři. Děti navštěvující II. oddělení ŠD se také zúčastnily preventivního programu vyhlášeného Národním centrem bezpečnějšího internetu- iSejf 2015 - Facebook je skoro náš. V oblasti prevence v Dopravní výchově proběhla praktická část pro žáky 4. a 5. ročníku, zaměřená na zručnost, postřeh a orientaci v dopravní problematice. Po splnění všech částí a úspěšném napsání testu děti obdržely „Průkazy cyklisty". Projekt je realizován ve spolupráci s firmou BESIP, Ústředním automotoklubem ČR a Středočeským krajem. V rámci nespecifické prevence se vybraní žáci jednotlivých škol utkali ve sportovním turnaji Ringo. Dále navštěvovaly zájmové kroužky (taneční, Aj hrou, flétničky) a další aktivity

21


podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času. Žáci 5. ročníku z Tuřan a Mšece se společně zúčastnili exkurze do Terezína. Na základě zpětné vazby od třídních učitelů (Záznamový formulář pro třídní učitele pro evidenci rizikového chování ve třídě) byly zaznamenány a řešeny následující jevy: 1. ročník 1x agresivní chování – prodiskutováno s žákem i rodiči 1x rušivé výbuchy potlačovaných emocí – prohovořeno s matkou, v kolektivu, individuální přístup ze strany pedagoga 2. ročník 1x rušivé výbuchy potlačovaných emocí – opakované prodiskutování rodinné a osobní situace 3. ročník 1x opakované pozdní příchody – konzultace rodičů s dodržováním školního řádu 4. a 5. ročník 6x vztahové problémy (hádky, netolerance) – třídnické hodiny, teambulding 1x agresivní chování – řízená reflexe situace 3x náznaky šikany – upozornění na daný jev, prodiskutování s žáky aktuální situaci, upozornění na hranici mezi šikanou a škádlením – jev se již neopakoval Na konci II. pololetí třídní učitelé překontrolovali soulad začlenění jednotlivých témat prevence do výuky se Strategií školy a zápisem v třídních knihách. Případné odlišnosti byly zaznamenány s odůvodněním a odeslány metodikovi prevence. Rodiče a děti měli možnost využít elektronickou schránku důvěry, kterou ve 2. pololetí nikdo nevyužil. V rámci utužování pozitivních vztahů na pracovišti se pedagogický i nepedagogický sbor zúčastnil programu Ekologie duše v podání Jana Buriana. Další společnou víkendovou aktivitou pedagogů byl pochod Karla IV. Zpracovaly: S. Vinklová, S. Trappová

22


Počty absencí podle tříd, ročníků a stupňů školy Školní rok: 2014/2015 - 1. pololetí Stupeň / ročník / třída (třídní učitel)

Omluvená absence

Neomluvená absence

Celková absence

První stupeň 1. ročník I. T (Mgr. Sylva Eitlerová) I. Ř (Mgr. Hana Říhová) I. M (Mgr. Zdeňka Landová) 2. ročník II. T (Mgr. Pavla Hulcrová) II. Ř (Mgr. Pavla Schejbalová) II. M (Mgr. Milena Volfová) 3. ročník III. T (Mgr. Barbora Charvátová) III. Ř (Mgr. Jana Říhová) III. M (Mgr. Pavlína Skleničková) 4. ročník IV. Ř (Mgr. Ivetta Ničová) IV. M (Mgr. Hana Kvapilová) IV. T (Mgr. Daniel Zmátlo) 5. ročník V. Ř (Miroslava Vimrová) V. M (Ing. Lucie Hortová,, DiS.) IV. T (Mgr. Daniel Zmátlo)

8869 1293

79 0

8948 1293

244

0

244

308

0

308

741

0

741

1627

0

1627

339

0

339

360

0

360

928

0

928

2332

1

2333

264

0

264

998

0

998

1070

1

1071

1276

0

1276

469

0

469

585

0

585

222

0

222

2341

78

2419

1004

78

1082

638

0

638

699

0

699

Druhý stupeň 6. ročník VI. Ř (Mgr. Hana Lejskeová) VI. M (Mgr. Barbora Nachtmanová) 7. ročník VII. Ř (Mgr. Jan Janota) VII. M (Ing Sylva Vinklová) 8. ročník VIII. Ř (Mgr. Klára Ketmanová) VIII. M (Ing. Martina Dávidíková) 9. ročník IX. (Ing. Miroslava Stuchlíková)

7955 1760

55 53

8010 1813

690

0

690

1070

53

1123

1692

0

1692

972

0

972

720

0

720

1545

2

1547

1077

0

1077

468

2

470

2958

0

2958

2958

0

2958

16824

134

16958

Celková absence za celou školu

23


Počty absencí podle tříd, ročníků a stupňů školy Školní rok: 2014/2015 - 2. pololetí Stupeň / ročník / třída (třídní učitel)

Omluvená absence

Neomluvená absence

Celková absence

První stupeň 1. ročník I. T (Mgr. Sylva Eitlerová) I. Ř (Mgr. Hana Říhová) I. M (Mgr. Zdeňka Landová) 2. ročník II. T (Mgr. Pavla Hulcrová) II. Ř (Mgr. Pavla Schejbalová) II. M (Mgr. Milena Volfová) 3. ročník III. T (Mgr. Barbora Charvátová) III. Ř (Mgr. Jana Říhová) III. M (Mgr. Pavlína Skleničková) 4. ročník IV. Ř (Mgr. Ivetta Ničová) IV. M (Mgr. Hana Kvapilová) IV. T (Mgr. Daniel Zmátlo) 5. ročník V. Ř (Miroslava Vimrová) V. M (Ing. Lucie Hortová,, DiS.) IV. T (Mgr. Daniel Zmátlo)

10079 1636

220 0

10299 1636

534

0

534

345

0

345

757

0

757

1957

0

1957

748

0

748

337

0

337

872

0

872

2291

0

2291

565

0

565

807

0

807

919

0

919

1691

0

1691

710

0

710

636

0

636

345

0

345

2504

220

2724

865

220

1085

611

0

611

1028

0

1028

Druhý stupeň 6. ročník VI. Ř (Mgr. Hana Lejskeová) VI. M (Mgr. Barbora Nachtmanová) 7. ročník VII. Ř (Mgr. Jan Janota) VII. M (Ing Sylva Vinklová) 8. ročník VIII. Ř (Mgr. Klára Ketmanová) VIII. M (Ing. Martina Dávidíková) 9. ročník IX. (Ing. Miroslava Stuchlíková)

9640 1901

88 71

9728 1972

1143

0

1143

758

71

829

2181

17

2198

993

0

993

1188

17

1205

1512

0

1512

878

0

878

634

0

634

4046

0

4046

4046

0

4046

19719

308

20027

Celková absence za celou školu

24


ZPRÁVA SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA Práce školního speciálního pedagoga začala ve svazkové škole v únoru 2015. Během února probíhala depistáž na jednotlivých pracovištích, rozbory obtíží s vedoucími pracovišť a výchovnými poradkyněmi. V průběhu měsíců březen-červen probíhala pravidelná setkávání s vytipovanými žáky svazkové školy a práce s nimi vzhledem k problémům ve výuce a nepodloženému slehávání. Pravidelně probíhaly Reedukace se žáky s SPU 2.stupně ve Mšeci. Proběhlo také několik konzultací s vyučujícími, vedoucími pracovišť, výchovnými poradkyněmi a asistentkami pedagogů. Průběžně probíhali konzultace s některými rodiči žáků, u kterých bylo plánováno vytvořit Plán pedagogické podpory. Několikrát proběhla konzultace s pracovníky PPP Rakovník a PPP Kladno. Dále proběhlo setkání s vedoucí metodičkou školních speciálních pedagogů a telefonické konzultace. Ve 3.třídě ve Mšeci probíhal intervenční program pro třídní kolektivy pod vedením SVP Slaný. U 2 žáků ve Mšeci bylo zažádáno o slovní hodnocení. Celkem bylo vytvořeno 5 Plánů pedagogické podpory. Plány budou upravovány a zohledněny především dle konkrétních potřeb z pohledu třídních učitelů a dalších vyučujících. Cílem Plánů pedagogické podpory bylo nastavit žákům, kteří ve výuce selhávají, učivo tak, aby jej zvládli - i když třeba jinou formou, se zpožděním, a aby zažívali úspěch a ne jen selhávání. Podmínkou uplatňování Plánu pedagogické podpory byl a nadále bude aktivní přístup ze strany žáků i rodičů. Projekt bude pokračovat až do prosince 2015. O vypracování plánu pedagogické podpory je možno zažádat i nadále u dalších žáků. V případě potřeby je možno požádat také o pomoc s vypracováním IVP, o depistáž ve třídě zaměřenou na výukové selhávání žáků, na podezření na SPCH či SPU, na vztahové obtíže. Dále bych chtěla svoji činnost směřovat jako pomoc a podporu asistentům pedagoga a vyučujícím při diagnostikování, metodickou podporu při spec. pedagogické práci, hodnocení Zpracovala Mgr. Pavlína Skleničková, školní speciální pedagog

25


6. ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. POLOLETÍ Oddělení Mšec V 1. pololetí bylo ve školní družině přihlášeno 45 žáků. V ŠD působí rovněž asistentka pedagoga. Pracovali jsme podle ročního plánu: „Družina plná zábavy,“ který je složen z ročních období a jednotlivých měsíců. V každém uvedeném měsíci máme rozpracovaný plán činností, akcí a projektů. Jednotlivými činnostmi se snažíme rozvíjet klíčové kompetence a zároveň osobnost dítěte. Každý rok hrajeme celoroční hru s časopisem Pastelka. Letošní hra má název: „Tenkrát“ – jedná se o deset výprav proti času. Společně hrajeme ještě celoroční hru s názvem: „Skřítkové z pařezové chaloupky.“ Akce, činnosti a projekty, které proběhly v průběhu 1. pololetí Září : Přivítání prvňáčků a nových dětí v naší družině (seznamovací hry a činnosti) Celoroční hra: „Skřítkové z pařezové chaloupky“ – úkoly na rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie. Hra s časopisem Pastelka: „Tenkrát“- Výprava do pravěku: Za dinosaury. Pohybové, míčové hry a jiné sportovní soutěže na dětském hřišti a ve ŠD (PaV). Výtvarné a pracovní činnosti – Moje vlajka, obrázek z prázdnin. Kaštanová olympiáda – soutěže na stanovištích – prostranství před školou Prevence rizikového chování – závislost – kouření, alkohol...- malá družinová beseda. Říjen: Mezinárodní den zvířat – jednodenní projekt. Tvořivé dílničky – výrobky z papírových ruliček a barevných kartonů, výtvarná soutěž. Drakiáda – hry a soutěže s draky. „Skřítkové z pařezové chaloupky“ – úkoly na rozvoj tělesné zdatnosti a dodržování pravidel při hrách a soutěžích. Příhody z naší přírody. Vycházka k lesu – přírodovědná soutěž. Malá podzimní olympiáda – sportovní a vědomostní hry a soutěže. Hra s časopisem Pastelka: „Tenkrát“- Výprava do pravěku: Do doby ledové. Sběr kaštanů – spolupráce s Lesy ČR – p. Pešula. Halloween – strašidelný karneval. Sportovní činnosti s různým náčiním, jóga pro děti (PaV) Prevence kriminality – malá družinová beseda Listopad: Podzimní soutěže v přírodě. „Skřítkové z pařezové chaloupky“- úkoly na rozvoj tvořivosti, rozšiřování znalostí o přírodě. „Vaříme, zdobíme, prostíráme“- příprava jednoduchých pokrmů (PaV). Hra s časopisem Pastelka: „Tenkrát“- Výprava do pohádky (Zlatovláska) Tvořivé dílničky - výrobky z papíru, látek, vlny a různých materiálů, betlém (výzdoba ŠD + vánoční výzdoba oken - ŠJ), výtvarná soutěž. Cesta kolem světa – Hra: „Světadíly,“ hry dětí z celého světa. Prstem po mapě ČR – soutěž dvojic. Tanec a zpěv – skupinové hudební činnosti, jóga pro děti (PaV). Super holka x Super kluk – celodružinová soutěžní akce. Prevence rizikového chování – virtuální drogy – počítač, televize...- malá beseda. Prosinec: Advent – zvyky, tradice, koledy. Tvořivé adventní dílničky - přáníčka, dárečky, adventní kalendář.

26


Čertovské odpoledne – hra: „Na peklo“ „Skřítkové z pařezové chaloupky“ – úkoly na navazování kamarádských a přátelských vztahů, rozvoj verbálních schopností, udržování lidových tradic. Sportovní činnosti s různým náčiním, jóga pro děti – PaV. Slavíček 2014 – pěvecká soutěž. Hra s časopisem Pastelka: „Tenkrát“ – Výprava do pohádky (Dlouhý, Široký a Bystrozraký). Prevence záškoláctví – malá družinová beseda. Vánoční turnaje – stolní, společenské hry. Ježíšek v naší družině - vánoční nadílka. Leden: Tři králové – koleda, pranostiky, četba příběhu. „Skřítkové z pařezové chaloupky“- úkoly na upevňování dobrých vztahů mezi dětmi, získávání dovedností a praktických zkušeností. Místo, kde žijeme – adresa, památná místa, pověsti, plánek obce, vycházka na starý hřbitov ve Mšeci. Hra s časopisem Pastelka: „Tenkrát“- Výprava za „koumáky“- objevitelé. Dopravní značky a řešení dopravních situací – skupinkové hry a činnosti. „Ptačí strom“ – zdobení větviček stromů dobrotami pro ptáky. Den se zvířecími mazlíčky ve ŠD. Malá zimní olympiáda bez sněhu – soutěžní disciplíny ve ŠD. Pohybové činnosti, jóga pro děti – PaV. Prevence šikanování aj. forem násilného chování – skupinové hry a činnosti. V průběhu 1. pololetí školního roku nedošlo ve ŠD k žádnému vážnému úrazu. Vzhledem ke každodennímu velkému počtu dětí ve družině jsou všichni neustále poučováni o bezpečnosti při všech činnostech ve ŠD i venku. U některých dětí přetrvávají problémy s chováním, s hlučností a občasným ubližováním. Formou her a soutěží se snažíme o zmírnění těchto problémů. V případě potřeby informujeme rodiče problémových dětí a snažíme se o spolupráci. V rámci projektu Pohyb a výživa jsme se v prvním pololetí zaměřili více na pohybové činnosti, které probíhají různými způsoby denně. Ve druhém pololetí se více zaměříme na zdravou výživu a budeme realizovat několik projektů i ve spolupráci s rodiči. V letošním školním roce se opět zúčastníme výstavy školních družin, která se uskuteční v květnu v Lidicích. Zpracovala Iveta Zemanová, vychovatelka oddělení ŠD Mšec Oddělení Řevničov V 1. pololetí navštěvovalo školní družinu 55 dětí z 1. - 4. třídy. V ŠD působí také asistentka pedagoga. Činnost školní družiny se řídí Ročním plánem ŠD, který je rozdělen na týdny. Tyto plány jsou plněny, popřípadě doplňovány o další činnosti. Akce a činnosti školní družiny: V letošním školním roce jsme se zaměřili na častý pobyt venku, dostatek pohybu, na bezpečnost dětí a to jak při vycházkách, tak i v budově školy. V zimním období chodíme přikrmovat zvířata do lesa kaštany, které jsme na podzim nasbírali. Vzhledem k neustávajícím konfliktům mezi dětmi se neustále snažíme o zlepšování mezilidských vztahů. Navázali jsme spolupráci s domem s pečovatelskou službou, který jsme před vánocemi navštívili, a seniorům jsme předali vlastnoručně vyrobené drobné dárky a přání. Další setkání připravujeme na velikonoce. Zúčastnili jsme se školního vánočního jarmarku, na vánoce jsme vyzdobili okna školní

27


budovy, vyráběli jsme dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky. V letošním roce se rovněž hodně věnujeme četbě a práci s knihou, navštívili jsme školní i obecní knihovnu. Při čtení využívám postupy, které jsem se naučila na DVPP – Čtenářské kluby. Již několikrát proběhl turnaj v hraní kuželek, soutěž o největší stavbu z dřevěných kostek, chystáme "vlaštovkiádu"a vystoupení kouzelníka. Hodláme se zúčasnit soutěže O velikonočního beránka. Kterou pořádá Muzeum v Novém Strašecí. Zpracovala Jana Patráková, oddělení ŠD Řevničov Oddělení Tuřany V 1. pololetí navštěvovalo ŠD celkem 55 dětí z 1. - 5. ročníku. V I. oddělení 27 dětí, ve 2. oddělení 27 dětí. Činnost ŠD je organizovaná podle Celoročního plánu ŠD, rozpracovaného na jednotlivé měsíce. Rodiče jsou o činnosti ŠD informováni formou Celotýdenních plánů ŠD, který je aktuálně vyvěšen na nástěnce ŠD v přízemí. Akce ŠD: Den se zvířecími mazlíčky, Drakiáda, Čertovský den, Vánoční den, Cesta za pokladem, Miss a Missák 2014/15, Bleskový sběr papíru v obci, Dětský výměnný bazar hraček... Projekty: Máme rádi zvířata, Evropských týden jazyků, Farmářský týden, Detektivové na stopě... Cílem ŠD je rozvíjet v dětech všestranné schopnosti, zručnost, obratnost i specifická nadání. V době mimo vyučování se děti zapojují do různorodých sportovních, pracovních, esteticko- výchovných i přírodovědných aktivit. K pohybovým a rekreačním činnostem využíváme především školní zahradu, dětské a fotbalové hřiště a nedaleký lesík Rokličky. Při některých činnostech dochází ke spojování oddělení. Cílem záměru je budování pozitivních mezitřídních vztahů, vzájemná spolupráce, komunikace a respekt, hlubší poznávání spolužáků z jiných tříd, tolerance věkových rozdílů a schopností. Zároveň také dravé soutěžení, fair play hra, posilování sociálních dovedností a vytváření dobrých vztahů mezi dětmi. Vzájemná spolupráce jednotlivých pracovišť ŠD: V rámci spolupráce mezi jednotlivými družinami svazkové školy, dochází mezi dětmi k dopisování a zasílání krátkých vzkazů a obrázků. Vychovatelky si předávají zkušenosti, pracovní materiály, náměty pro svoji další práci a informace týkající se aktuálních mimoškolních aktivit. V současné době se společně zúčastníme „Čtvrtého ročníku celostátní výstavy činností dětí a pedagogů školních družin“, který pořádá Památník Lidice a Vzdělávací institut Středočeského kraje za přispění ČZS. Zpracovala Stanislava Trappová vedoucí vychovatelka ŠD Tuřany

28


7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁŘÍ 2014 – SRPEN 2015 Datum Název kurzu Pedagog 11. 9. Typologie MBTI Charvátová 12. 9. Typologie MBTI Charvátová 22. 9. Moderní přístupy v přírodovědném a Eitlerová technickém vzdělávání 26. 9. Geoinformatika Ducháč září – Kvalifikační studium pro získání kvalifikace – Dávidíková červen pracovník v oblasti pedagogických věd – učitel 4. 10. Čtenářské kluby Landová 4. 10. Čtenářské kluby Hašková, Patráková, Ničová 13. 10. Čteme s porozuměním H. Říhová, J. Říhová 15. 10. Aktivity na rozvoj čtenářských dovedností v AJ Stuchlíková 24. 10. Čteme se čtenáři Schejbalová 3. 11. Čtenářské dovednosti – 2. st. Holá 4. 11. Kritické myšlení Hortová 8. 11. Čteme se čtenáři Schejbalová 8. 11. Čtenářské kluby Landová 8. 11. Čtenářské kluby Hašková, Patráková, Ničová 24. 11. Čtenářské kluby Landová 24. 11. Čtenářské kluby Hašková, Patráková, Ničová 24. 11. Workshop – Inkluze Kvapilová 28. 11. Čteme se čtenáři Schejbalová 29. 11. Čtenářské kluby Landová 29. 11. Čtenářské kluby Hašková, Patráková, Ničová 15. 12. 1. světová válka Lejskeová 28. 1. ADHD Skleničková leden – Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga Strobachová, Lintymerová, červen Rekšáková 16. – 17. 3 Typologie MBTI – Učební styly Charvátová 20. – 21. 3. Typologie MBTI Trappová 23. 3. Rozvoj učitelských dovedností Skleničková 24. – 25. 3. Typologie MBTI Hulcrová 10. 4. Rozvoj učitelských dovedností Skleničková 14. 4 Matematika „Hejný“ Skleničková 22. 4. Jak se připravit na školní inspekci Holá 22. 4. Matematika „Hejný“ na 2. st. Ducháč 22. 4. Národní systém inspekčního hodnocení Pulcová vzdělávací soustavy 25. 5. Rozvoj učitelských dovedností Skleničková 25. – 26. 5. Seminář pro ředitele škol Vondrová, Charvátová 11. 6. Rozvoj učitelských dovedností Skleničková 1. – 5. 7. Letní škola historie Pulcová 21. – 26. 8. Letní škola RWCT Charvátová 26. 8. Seminář asociace cambridgeských škol Vondrová, Hortová 28. 8. Seminář – školský zákon Vondrová, Holá

29


8. AKCE ŠKOLY Škola ve školním roce 2014/2015 zorganizovala pro své žáky celou řadou akcí. Některé z nich byly určené pro rodiče i širokou veřejnost. Většinu akcí prezentuje škola na webových stránkách školy, kde je k dispozici také rozsáhlá fotogalerie. Začátek akce 30.06.2015 08:00 30.06.2015 08:00 29.06.2015 16:00 26.06.2015 08:00 26.06.2015 08:00 25.06.2015 08:00 25.06.2015 08:00 24.06.2015 08:00 24.06.2015 08:00 24.06.2015 08:00 24.06.2015 08:00 22.06.2015 08:00 20.06.2015 08:00 19.06.2015 08:00 18.06.2015 08:00 17.06.2015 07:30 17.06.2015 08:00 14.06.2015 08:00 11.06.2015 08:55 10.06.2015 12:30 10.06.2015 07:10 09.06.2015 08:55 06.06.2015 08:00 05.06.2015 08:00 05.06.2015 08:00

Název akce Slavnostní zakončení školního roku, rozloučení s vycházejícími žáky, třídnické hodiny

Informace o akci

ZŠ Řevničov

Zakončení školního roku, rozdání vysvědčení

ZŠ Mšec

Školní akademie k 130. výročí školy

ZŠ Řevničov

Školní turnaj ve vybíjené

ZŠ Mšec

Sportovní den Jízda vlakem; návštěva muzea v Lužné, venkovní činnosti, spaní ve škole na 26. 6.

ZŠ Řevničov

Školní výlet 8. třída - Srbeč

ZŠ Mšec

Den se zvířátky

ZŠ Mšec

Výlet 1. + 2.třída - Lužná Výlet 3. třídy - okolí Mšece + nocování na zámku

ZŠ Mšec

Školní výlet 9. třída

ZŠ Mšec

Škola v přírodě

ZŠ Řevničov

Škola v přírodě Tuřany

ZŠ Tuřany

Exkurze do knihovny Nové Strašecí, 2. třída

ZŠ Mšec

Školní výlet Červená stráň Praktická dopravní výchova - dopravní hřiště v RA

ZŠ Mšec

Dopravní hřiště - 4. a 5. ročník (Tuřany)

ZŠ Tuřany

Cyklistický kurz - Novohradské hory

ZŠ Řevničov

Návštěva knihovny v Novém Strašecí Vyhlášení výsledků soutěže "Stáří očima dětí a mládeže" v Domě seniorů v Novém Strašecí

ZŠ Mšec, 1. a 4. třída

Okresní sportovní olympiáda - Rakovník

ZŠ Řevničov

Den s Armádou ČR Společný cyklistický výlet TU 1. třídy, žáků a rodičů

ZŠ Mšec

ZŠ Mšec: Výlet Sázava Atletické závody všestrannosti žáků 1. stupně - Rakovník

ZŠ Mšec

ZŠ Řevničov

ZŠ Mšec

ZŠ Řevničov

ZŠ Řevničov, Mšec

ZŠ Řevničov

ZŠ Řevničov

30


03.06.2015 08:00 03.06.2015 08:00 02.06.2015 08:00 01.06.2015 08:00 28.05.2015 08:00 27.05.2015 07:10 26.05.2015 07:30 26.05.2015 08:00 26.05.2015 08:00 25.05.2015 07:10 25.05.2015 08:00 20.05.2015 08:00 20.05.2015 07:10 20.05.2015 08:00 20.05.2015 08:55 15.05.2015 08:00 13.05.2015 07:10 11.05.2015 12:30 07.05.2015 08:00 05.05.2015 08:00 05.05.2015 09:55 24.04.2015 08:55 22.04.2015 08:00 22.04.2015 08:00 15.04.2015 08:00 15.04.2015 08:55 14.04.2015 09:55 14.04.2015 08:55 10.04.2015 10:45 08.04.2015 08:00 08.04.2015

Školní výlet 1.a 3. třídy

ZŠ Řevničov

Krajské kolo: Plavecko-běžecký pohár

ZŠ Řevničov

Návštěva kina v Lounech

ZŠ Řevničov

Turnaj "Ringo"

ZŠ Řevničov, Mšec, Tuřany

Školní výlet 7. třídy na Krakovec

ZŠ Řevničov

Exkurze Terezín

ZŠ Tuřany + ZŠ Mšec

Výlet: Pražský hrad a kino Flora Divadelní představení R.U.R. a výstava o vesmíru

ZŠ Řevničov

Výstava o vesmíru + Divadlo Na Vinohradech

ZŠ Mšec, 7. - 9. třída

Výlet 8. a 9. třídy do Jesenice

ZŠ Řevničov

Výlet 6. třídy do ZOO Praha

ZŠ Řevničov

Exkurze do vojenského bunkru Doksy

ZŠ Mšec

Atletické závody jednotlivců: žáci 1. stupně Divadelní představení v Divadle J. Vrchlického v Lounech

ZŠ Řevničov

Kouzelník

MŠ Mšec + 1. třída

OVOV

ZŠ Řevničov + Mšec

Pohár rozhlasu

ZŠ Řevničov

MS v hokeji Praha - 02 aréna

ZŠ Řevničov

Krajské kolo: Štafetový pohár

ZŠ Řevničov

Exkurze na čističku Stochov ZŠ Mšec: Přednáška k 70. výročí konce 2. světové války, František Šlajchrt

ZŠ Mšec ZŠ Mšec, 1. učebna, 8. + 9. třída

Plavecko běžecký pohár - RA

ZŠ Řevničov

ZŠ Mšec - Dopravní hřiště Rakovník

ZŠ Mšec

Den Země

ZŠ Řevničov, Mšec, Tuřany

Štafetový běh v Rakovníku

ZŠ Řevničov: 2. - 5. třída

Divadelní představení v MŠ Řevničov

ZŠ Řevničov

Hudební výchovný pořad: viola a kytara

ZŠ Řevničov - 2. stupeň

Hudební výchovný pořad: viola a kytara

ZŠ Řevničov - 1. stupeň

Divadelní představení Mšec

ZŠ Mšec

Okresní kolo M olympiády Dopravní výchova - teoretická část

ZŠ Řevničov ZŠ Tuřany

ZŠ Řevničov

ZŠ Řevničov - 1. - 4. tř

31


08:55 07.04.2015 09:55 31.03.2015 09:55 30.03.2015 08:55 27.03.2015 18:00 25.03.2015 10:45 24.03.2015 09:55 24.03.2015 08:00 11.03.2015 07:10 06.03.2015 08:00 25.02.2015 07:10 17.02.2015 08:00 17.02.2015 10:45 12.02.2015 13:20 15.01.2015 11:35 17.12.2014 15:55 17.12.2014 16:50 15.12.2014 09:55 10.12.2014 09:55 10.12.2014 07:10 08.12.2014 09:55 05.12.2014 07:10 04.12.2014 12:30 03.12.2014 11:35 03.12.2014 08:55 27.11.2014 13:20 26.11.2014 07:10 24.11.2014 08:00 20.11.2014 08:00

Divadlo VE TŘI - MPP Všichni jsme tu doma - průřezové téma multikulturní výchova Divadelní představení Babička: Divadlo Na Fidlovačce

ZŠ Tuřany, Mšec

Noc s Andersenem

ZŠ Řevničov, Mšec, Tuřany

Beseda Myslivost

ZŠ Mšec ZŠ Řevničov: vybraní žáci 2. st. - pořádá ZŠ Lužná

Silový čtyřboj Koncert Policie ČR - Praha

ZŠ Mšec ZŠ Řevničov - většina žáků 2. stupně

ZŠ Řevnicov

Sportovní den

ZŠ Tuřany v Ř

ZŠ Ř - "Tonda obal"

ZŠ Řevničov

Exkurze - Sládečkovo muzeum v Kladně

ZŠ Tuřany

SHŠ Pernštejni: Přemyslovští králové ZŠ Mšec - SHŠ - Pernštejni - "Přemyslovští králové"

ZŠ Řevničov ZŠ Mšec

Přednáška MUDr. Radka Poláčka, primáře gynekologického oddělení Nemocnice Rakovník

ZŠ Mšec

ZŠ Mšec - Beseda se včelařem

ZŠ Mšec

Vánoční vystoupení žáků ZŠ Řevničov

ZŠ Řevničov

ZŠ Mšec - Vánoční besídka na zámku

ZŠ Mšec

ZŠ Mšec a Řevničov: Exkurze do Drážďan ("Die gläserne Manufaktur"; "Weihnachtsmarkt"

ZŠ Mšec, Řevničov

ZŠ Řevničov: Vánoce u nás a v zahraničí ZŠ Mšec - Bruslení a výlet do předvánočního Kladna

ZŠ Řevničov

ZŠ Mšec - Divadelní představení v KD Stochov

ZŠ Mšec

ZŠ Mšec - Mikuláš ve škole

ZŠ Mšec

ZŠ Mšec - historický a pěvecký kroužek vystoupení v Domově seniorů v Novém Strašecí

ZŠ Mšec

ZŠ Řevničov: beseda - JZ USA

ZŠ Řevničov

ZŠ Mšec - Beseda Jihozápad USA

ZŠ Mšec

Vánoční jarmark Florbalový turnaj Rakovník pro žáky 6. a 7. tříd, pořádá DDM Rakovník Návštěva výstavy v Praze "Naše cesta" a Muzea čokolády

ZŠ Řevničov

Beseda s mykologem

ZŠ Mšec

ZŠ Mšec ZŠ Řevničov - 2. st. - k učivu ORV a Z ZŠ Řevničov - 1. - 3., 4. 6., 7. -9. tř.

32


20.11.2014 08:00 18.11.2014 07:10 12.11.2014 10:00 10.11.2014 07:10 05.11.2014 07:10 04.11.2014 07:10 21.10.2014 07:10 18.10.2014 10:45 15.10.2014 10:45 14.10.2014 07:10 08.10.2014 07:10 08.10.2014 08:00 30.09.2014 08:00 29.09.2014 07:10 26.09.2014 08:00 25.09.2014 08:00 24.09.2014 13:20 23.09.2014 07:40 15.09.2014 08:00 01.09.2014 08:00

ZŠ Mšec: Návštěva knihovny v Novém Strašecí ZŠ Mšec - Preventivní program pro všechny ročníky ZŠ Mšec - Přehlídka SŠ Rakovník

ZŠ Mšec ZŠ Mšec

Exkurze do Temelína

Volba povolání ZŠ Mšec a ZŠ Řevničov: 8. (část) a 9. tř.

ZŠ Řevničov: Planetárium Praha Florbalový turnaj Beroun pro žáky 1. stupně, pořádá Česká florbalová unie

ZŠ Mšec

ZŠ Řevničov: Planetárium Praha Vystoupení historického kroužku s historickým tancem ve Slaném

ZŠ Mšec

ZŠ Mšec - 15. 10. -Burza škol Kladno ZŠ Mšec - Florbalový turnaj pro žáky 3. -5. tříd - DDM Rakovník

8. a 9. třída ZŠ Mšec - Vybraní žáci ze 3. - 5. třídy

ZŠ Řevničov - Atletický čtyřboj

3. ZŠ Rakovník

ZŠ Řevničov - "English travelling"

ZŠ Řevničov,Mšec

ZŠ Mšec - Dopravní hřiště Rakovník

ZŠ Mšec

ZŠ Ř.: Morava - exkurze (Z)

Pro zájemce z žáků 2. st.

ZŠ Ř - Cvičení v přírodě

Pro žáky 2. a 3. ročníku

ZŠ Ř - Cvičení v přírodě

Pro žáky 4. a 5. ročníku

ZŠ Ř.: Rakovnický sprint ZŠ M - Exkurze - Podkrušnohoří - pro zájemce ze 2. stupně

Pro vybrané ž. 2. stupně

ZŠ Tuřany - pochodové cvičení

ZŠ Tuřany

Pro zájemce ze 2. stupně

Slavnostní zahájení školního roku

33


9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2014/2015 neproběhla komplexní inspekční kontrola ze strany ČŠI. 27. 11. 2015 proběhlo šetření anonymní stížnosti zaslané České školní inspekci, které se týkalo způsobu placení stravného, nepoužívání pracovních sešitů AJ, nepoužívání venkovních hracích prvků v zahradě MŠ Řevničov. ČŠI stížnost důkladně prošetřila a označila všechny tři body stížnosti za nedůvodné (viz Výsledek šetření stížnosti v příloze č. 5). 10. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZŠ a MŠ Bez hranic byla ve školním roce 2014/2015 zapojena do těchto rozvojových a mezinárodních programů: - Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ (ZŠ Řevničov, ZŠ Mšec). Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd. Oficiální stránky projektu: www.ovocedoskol.szif.cz. - Projekt „Pohyb a výživa“ (ZŠ Mšec). Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol. Pokusné ověřování programu Pohyb a výživa vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. března 2013. Nositelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání. Obsahem pokusného ověřování je navození změn v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol. Dlouhodobým cílem je zlepšení pohybového a výživového chování žáků ve škole i mimo školu. Pokusné ověřování je zaměřeno na pedagogy základních škol, žáky 1. stupně a jejich rodiče. Oficiální stránky projektu: http://pav.rvp.cz - Projekt „Inovace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce“ (ZŠ Mšec) - Hlavním cílem projektu je podpořit všechny žáky ZŠ a MŠ Mšec zkvalitněním výuky ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce v návaznosti na jeho vymezení v RVP ZV. Tohoto cíle bude dosaženo jednak celkovou inovací ŠVP ve prospěch uvedeného vzdělávacího oboru, jednak zavedením moderních vyučovacích metod v rámci tohoto vzdělávacího oboru. Bude zaveden nový povinně volitelný předmět Technická výchova a dva nepovinné předměty Keramika pro 1. a 2 stupeň a Digitální technologie pro 8. a 9. třídu, inovován vzdělávací obsah předmětů Pracovní, Výtvarná a Rodinná výchova, do kterých bude částečně integrován vzdělávací obsah oboru Člověk a svět práce. Zvláštní důraz bude věnován inovaci tematického okruhu Svět práce, a to v 7. - 9. třídě, jehož důležitou součástí bude zařazení exkurzí jako jedné z klasických organizačních forem výuky, a besed s odborníky zastupujícími různé profese, které umožní žákům reálný vstup do světa práce. Aktivity projektu si kladou za cíl zvýšit motivaci žáků k volbě technicky a řemeslně zaměřených středních škol a učilišť v regionu. V rámci projektu budou dále realizovány aktivity vedoucí k odborné přípravě pedagogů v oblasti oboru Člověk a svět práce (odborným garantem bude Katedra technické a informační výchovy PF MU), v oblasti řemeslných technik a v oblasti ICT. Na základě těchto vzdělávacích aktivit vzniknou sborníky výukových materiálů rozdělených podle jednotlivých tematických okruhů. Při jejich tvorbě bude v popředí aspekt činnostního charakteru výuky, s tím že práce ve všech tematických okruzích je založena na praktické činnosti s tvůrčí myšlenkovou spoluúčastí žáků. - Dalším cílem projektu je podpořit také žáky okolních menších škol tím, že naplánujeme a zrealizujeme blokovou výuku v rámci jejich ŠVP v naší

34


zmodernizované dílně a odborné učebně pod vedením našeho kvalifikovaného pedagoga. V závěrečné fázi projektu proběhne Soutěž zručnosti pro žáky naší školy a spolupracujících škol. Výstupy projektu budou prezentovány na regionální konferenci. Oficiální stránky projektu: www.svetpracezsmsec.cz. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2014. - KLUBÍČKO SLOVÍČEK - logopedická prevence v MŠ - v září 2014 jsme podali žádost o dotaci z rozvojového programu MŠMT Podpora logopedické prevence v MŠ. Projektová žádost byla v lednu 2015 schválena a mohli jsme tak začít realizovat projekt nazvaný KLUBÍČKO SLOVÍČEK. Logopedickou péči v MŠ považujeme ze všeobecně známých důvodu (alarmující stav řečového vývoje u předškolních dětí) za integrální součást předškolní výchovy a vzdělávání. Potřeba nastartovat systémové řešení této problematiky nastala z důvodu sloučení několika pracovišť do jednoho subjektu a z toho vyplývající nevyváženost úrovně logopedické péče. Vzhledem k venkovským oblastem pracovišť MŠ a horší dostupnosti logopedických služeb, vidíme nutnost intenzivní práce na tomto poli již v samotných mateřských školách. Z tohoto důvodu považujeme návštěvu klinického logopeda v jednotlivých pracovištích MŠ a jím provedený screening za důležitý výchozí bod. Získané finance nám umožní: § Zajistit ve všech pracovištích MŠ logopedickou depistáž provedenou klinickým logopedem za účelem zachycení případných poruch komunikace (následně proběhne konzultace s rodiči za účelem doporučení vhodné logopedické péče). § Proškolit tři pedagogy MŠ v oblasti logopedické péče za účelem zlepšení zajištění logopedické prevence ve všech pracovištích MŠ (Kurz "logopedický asistent" akreditovaný MŠMT). § Zlepšit vybavení pracovišť MŠ pomůckami pro řečovou výchovu a odbornou literaturou. § Pod vedením proškolených pedagogů zavést ve všech pracovištích MŠ tzv. ranní logopedické chvilky popř. logopedické chvilky před odpočinkem, skupinová cvičení zaměřená na prevenci vzniku poruch řeči a další logopedické aktivity. § Inovaci ŠVP – začlenění projektu logopedické péče − Rozvojový program na podporu školních psychologů, školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků ve školských poradenských zařízeních Účelem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání ve školách, a to prostřednictvím zajišťování podpůrných a vyrovnávacích opatření poskytovaných žákům v souladu s § 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Zlepšení kvality ve vzdělávání bude dosaženo poskytnutím mzdových prostředků na činnost školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Škola získala mzdové prostředky na standardní činnosti školního speciálního pedagoga se zaměřením na: poskytování podpory pro žáky vyžadující podpůrná opatření vprůběhu vzdělávání - vytváření plánu pedagogické podpory a pomoc při realizaci IVP - diagnostické, reedukační a intervenční činnosti v prostředí školy - vyhodnocení získaných dat o potřebě podpůrných opatření u žáků - činnosti orientující se na žáky, rodiče a pedagogy - spolupráci se školskými poradenskými zařízeními

35


11. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 1) Kromě výše uvedených – ve školním roce 2013/14 realizovaných či ukončených - projektů škola podala žádost o dotaci v rámci grantové výzvy společnosti LEGO. Žádost byla schválena. OBJEVITELSKÉ CESTY V OCEÁNU SLOV ANEB KNIHA JAKO KOMPAS - grantová výzva společnosti Lego Třídy 1. stupně napříč svazkovou školou ZŠ a MŠ Bez hranic (Tuřany, Mšec) se „nalodí“ na loď poznání a vydají se hledat neobjevené ostrovy s novými příběhy. Každý ostrov (kniha, text…) musí prozkoumat, zmapovat (přečíst) a výtvarně nebo jinak tvořivě, kreativně zpracovat s využitím navrhovaných pomůcek. Na prozkoumaný ostrov mohou přizvat ostatní objevitele (rozvoj komunikace navzájem) a šířit poznání v rámci celého 1. stupně. Na počátku si děti vytvoří obrovské moře, na které si jednotlivé třídy vytvoří svou loď se symboly a budou zaznamenávat cestu hledání a prozkoumávání ostrovů. Objevitelé se v prosinci vrátí zpět (sejde se celý 1. stupeň) ze svých cest a představí své objevené ostrovy. Nikdo přesně neví, kolik neznámých ostrovů se v moři slov nachází. Všechny zúčastněné děti budou odměněny za prokázanou vytrvalost a statečnost. V aktivitách bude využit princip programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking), který probíhá ve třech fázích: Evokace, uvědomění a reflexe. Jde o promyšlené a strukturované využití čtení, psaní, diskuse k rozvíjení samostatného myšlení žáků, k podnícení potřeby i schopnosti celoživotního vzdělávání, tvořivého a kreativního přístupu k novým situacím, schopnosti spolupracovat a respektovat názory druhých s využitím řady kooperativních metod. Velmi důležitou součástí je technická část projektu spočívající v manuálních a tvořivých činnostech při opravdovém „budování ostrovů“. Tím, že projekt propojuje čtenářskou a technickou oblast, bude umožněno objevení silných stránek žáků (= každý v týmu má svou nezastupitelnou a důležitou roli) a posílení jejich vnitřní motivace. Rozpočet projektu:

kusy položka 1 3 2 8 2 7 6 10 6 6 6 6 9 9 9 6 6

koberec na školní chodbu policových skříněk pro uložení stavebnic interaktivní tabule ActivBoard včetně dataprojektoru uzavíratelný box pro stavebnice fotoaparát pro zajištění dokumentace Drátová řezačka na polystyren ThermoCut 230/E I (hobby) Teifoc školní set 502 (cihlová stavebnice) Bofin 100 elektronická stavebnice Walachia stavebnice Walachia stavebnice - FANTASY LEGO Technic 42020 - Helikoptéra se dvěma... LEGO TECHNIC - Mini rypadlo 42004 Knihy pro 2 školní knihovny LEGO Classic 10698 Velký kreativní box LEGO LEGO Classic 10700 Zelená podložka na stavění LEGO Classic 10699 Písková podložka Quercetti Tecno Toolbox 6140 barvy na textil ART NERCHAU TEXTILE 148906 - set

cena celkem 5000,00 6000,00 140000,00 4000,00 10000,00 21980,00 14400,00 5060,00 6780,00 4434,00 1440,00 2868,00 26000,00 10800,00 1701,00 1710,00 4320,00 1800,00 36


4 14 32 6 6 20 6 6 10 12 10 10 10 8 10 30 4 4 2 4 4

Barvy na sklo Nerchau - kreativní set - 5x80 ml batikovací barvy Temperové barvy JOVI 500 ml FIXY,textil, NERCHAU,sada,10 odstínů, Olejové barvy sada Anilinové barvy Prstové barvy Toy Color - 6 barev, 80 ml Barvy na obličej Karton kreslicí barevný mix A3 180g 10x5 listů Hedvábný papír Folia, 5 listů, mix barev Barevná vlnitá lepenka Koh-i-noor A4 mix sada 10 barev Samotvrdnoucí hmota teracota Samotvrdnoucí hmota bílá Kreativní sada Fimo Soft sada 10 barev Hobby filc - sada, 674 dílů Dětské nůžky Maped UMĚLECKÉ NŮŽKY MAPED CRÉA CUT Univerzální nůžky Recycled Fiskars 209101 DREMEL 930 Hobby (tavná pistole, hroty..) DREMEL tavné tyčinky 7 mm Pastelky Stabilo Woody 3 in 1 - 18 barev + ořezávátko

Podpora z nadace - CENA CELKEM

1200,00 770,00 4140,00 1902,00 1338,00 1300,00 1020,00 600,00 2000,00 408,00 1000,00 900,00 900,00 2480,00 2900,00 510,00 1520,00 1334,00 900,00 636,00 3600,00

299651,00

Webové stránky projektu: www.ostrovy.skolabezhranic.cz 2) V březnu 2015 byly podány projektové žádosti na financování výstavby hřišť v přírodním stylu na zahradě MŠ Řevničov a MŠ Srbeč. Žádosti byly schváleny a doporučeny k financování. Hřiště budou vybudována do konce listopadu 2015. Celkový rozpočet: − Hřiště MŠ Řevničov: 1.087.294,- Kč − Hřiště MŠ Srbeč: 1.587.772,- Kč Finanční spoluúčast obcí je 10%. Žádost zpracovala a podala škola ve spolupráci s agenturou RPA. Za flexibilní spolupráci děkujeme starostům obou obcí! 3) V červnu 2015 podala škola žádosti o dotaci z výzvy 56 a 57 OP VK. Obě projektové žádosti byly schváleny: − Výzva 56: „Učení bez hranic“ – celkový rozpočet projektu 435.736,- Kč − Výzva 57: „Rozvoj technických a jazykových dovedností“ – celkový rozpočet projektu 377.641,- Kč

37


38


39


12. SPOLUPRÁCE S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Ve školním roce 2014/2015 probíhala standardní spolupráce se školskými poradenskými zařízeními: pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, OSPOD. Hlavním partnerem školy její zřizovatel, dobrovolný svazek obcí Bez hranic a jednotlivé obce v něm sdružené. ZŠ a MŠ Bez hranic se rovněž stala partnerem Místní akční skupiny Rakovnicko v rámci komunitně vedeného místního rozvoje v období 2014 – 2020 a rovněž využívá spolupráce s Místní akční skupinou Přemyslovské střední Čechy. 13. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY K 1. lednu 2014 vznikla školská právnická osoba (ŠPO) Základní škola a Mateřská škola Bez hranic – sloučením a transformací šesti příspěvkových organizací. Základní zdroje financování ŠPO: 1. Dotace ze státního rozpočtu na úhradu přímých výdajů. Normativně z prostředků přidělených kraji ze státního rozpočtu (mzdové náklady na pedagogy, provozní zaměstnance, asistenty, ONIV atd.) Celková dotace na rok 2014: 17.286.459,- Kč 2. Dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa (tzv. příspěvek na žáka). Účelová dotace ze státního rozpočtu určená k částečné úhradě výdajů na provoz Příspěvek na rok 2014 byl stanoven na základě počtu žáků v zahajovacích výkazech MŠ a ZŠ k 30. 9. 2013. Celková dotace na rok 2014: 3.957.800,- Kč 3. Provozní příspěvek zřizovatele. Celková dotace na rok 2014: 1.450.000,- Kč 4. Další zdroje příjmů tvoří doplňková činnost definovaná ve zřizovací listině, dále sponzorské dary a účelové dotace z různých zdrojů (např. rozvojové programy MŠMT, dotační programy EU). V příloze č. 6 dokládáme Výkaz zisku a ztrát za rok 2014 a dále Výkaz zisků a ztrát k 31. 8. 2015.

40


41

Profile for Šárka Vondrová

Výroční zpráva 2014/2015  

Výroční zpráva 2014/2015  

Advertisement