Page 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Bez hranic Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bez hranic

„Barevný svět“

MOTTO ŠKOLY: „Poznáváme život všemi smysly“

Školní vzdělávací program byl schválen na pedagogickou radou dne 26. 8. 2014 a stal se tak oficiálním vzdělávacím dokumentem Mateřské školy Bez hranic, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bez hranic.

1


Obsah 1.

Identifikační údaje..................................................................................................................... 3

2.

Obecná charakteristika MŠ ....................................................................................................... 4

3.

Podmínky vzdělávání ................................................................................................................ 6 Věcné podmínky .......................................................................................................................... 6 Životospráva................................................................................................................................. 9 Psychosociální podmínky .......................................................................................................... 10 Organizační chod, provoz a řízení MŠ ....................................................................................... 11 Personální zajištění .................................................................................................................... 14 Plán DVPP mateřské školy ........................................................................................................ 14 Spolupráce s rodiči ..................................................................................................................... 15 Spolupráce s partnery ................................................................................................................. 15

4.

Charakteristika vzdělávacího programu.................................................................................. 16 Kritéria pro přijetí do MŠ........................................................................................................... 18

5.

Přístupy, metody a formy práce .............................................................................................. 19 Charakteristika vzdělávacích oblastí, očekávané výstupy a konkretizované výstupy, z kterých náš ŠVP vychází ......................................................................................................................... 20

6.

Vzdělávací obsah .................................................................................................................... 28 Obsah vzdělávací činnosti MŠ Tuřany....................................................................................... 29 Vzdělávací obsah MŠ Srbeč ...................................................................................................... 45 Vzdělávací obsah MŠ Řevničov ................................................................................................ 51

7.

Evaluační systém..................................................................................................................... 62

8.

Autoevaluace ........................................................................................................................... 68

2


1. Identifikační údaje pracovišť MŠ

MŠ Tuřany

MŠ Mšec

MŠ Srbeč

dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem

dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem

jednotřídní mateřská dvoutřídní mateřská škola s celodenním škola s celodenním provozem provozem

kapacit 50 dětí a MŠ

50dětí

25dětí

55 dětí

Provoz 6:30 – 16:30 hod

6:30 – 16:00 hod

6:30 – 16:00 hod

6:00 – 16:15 hod

Zřizova Dobrovolný svazek tel obcí Bez hranic

Dobrovolný svazek obcí Bez hranic

Dobrovolný svazek obcí Bez hranic

Dobrovolný svazek obcí Bez hranic

Forma

školská právnická osoba

školská právnická osoba

školská právnická osoba

ředitelka školy

ředitelka školy

ředitelka školy

Typ

školská právnická osoba

Statutár ředitelka školy ní orgán

MŠ Řevničov

ředitelk Mgr. Šárka Vondrová Mgr. Šárka Vondrová Mgr. Šárka Vondrová Mgr. Šárka Vondrová a školy Adresa Tuřany 178, 273 79

Mšec 46, 270 64

Srbeč 15, 270 65

Benešova 502, Řevničov 270 54

webové www.skolabezhranic. www.skolabezhranic. www.skolabezhranic. www.skolabezhranic. stránky cz cz cz cz E-mail

svobodova@skolabe svecova@skolabezhr klimova@skolabezhr pondelickova@skola zhranic.cz anic.cz anic.cz bezhranic

Tel.

311 240 525, 607 948 419

734 756 960

313 562 332, 6

733 124 093

Základní škola a Mateřská škola Bez hranic je od 1.1.2014 školskou právnickou osobou – zřizovanou Dobrovolným svazkem obcí Bez hranic. Je zařazená do sítě škol a školských zařízení MŠMT.

3


2. Obecná charakteristika pracovišť MŠ v MŠ Mšec Mateřská škola ve Mšeci je škola s dlouholetou tradicí, která byla založena v padesátých letech minulého století. Pro celodenní pobyt dětí v mateřské škole jsou využívány přízemní prostory místního zámku s bohatou historickou minulostí. V jednom z křídel máme k dispozici 2 prostorné herny, 2 ložnice, pracovní koutek, šatnu, kuchyni a sociální zařízení. K vycházkám a hrám slouží oplocená školní zahrada, na které stojí hrad Bajaja, drak, formanský vůz, 2 koníci, houpačky, kolotoč, vlnobití, chůdy, dvě vylepšená pískoviště, stůl a lavičky pro zábavu, hry a odpočinek dětí při pobytu venku. Hračky a sportovní nářadí ukládáme do dvou dřevěných domečků. Pracujeme podle nového Školního vzdělávacího programu, nabízíme kvalitní standardní i širokou nadstandardní péči o všechny děti naší školy (zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, plavecký kurz, výlety apod.) v MŠ Řevničov Mateřská škola v Řevničově byla otevřena v roce 1958 v budově bývalé fary. V té době byla určena pouze pro děti místních matek, které byly zaměstnané a o děti se neměl kdo starat. Kapacita školy byla 30 dětí. Postupem času začalo přibývat dětí a stávající možnost o umístění nestačila požadavkům rodičů. Muselo být zvažováno, kterým žádostem o umístění má být dána přednost. Tím vyvstaly problémy, které bylo nutné řešit. V roce 1972 byla provedena rekonstrukce budovy fary, čímž došlo ke zlepšení podmínek provozu. Nevyřešily se však kapacitní problémy. Od roku 1978 se neumístěné děti dovážely do Mateřské školy Pochvalov. V roce 1981 se započalo s výstavbou nové budovy školy. Mateřská škola byla otevřena v lednu 1990 s kapacitou pro 60 dětí. Budova je montovaná, jednopatrová stavba s vytápěním v podlaze. V roce 1990 – 1992 fungovaly v Řevničově tři oddělení. Nejmladší děti od 2-3 let byly umístěny ve staré budově, děti od 3-5 let v přízemí a děti od 5-6 let v prvním patře nové budovy školy. Od roku 1991/92 byla škola využívána i pro děti z okolních obcí: Kroučové, Pochvalova, Kozojed, Smilovic, Třeboce, Vinařic a Třtice. Do té doby byly v provozu mateřské školy v Kroučové a Pochvalově, které byly uzavřeny. Od školního roku 1992/93 jsou děti umístěny pouze v nové budově a do současnosti zde fungují dvě třídy. Mateřská škola se nachází uprostřed obce. Budova školy je dřevěná, jednopatrová stavba s vytápěním v podlaze. Součástí školy je školní zahrada a plynová kotelna. Stravování je zajišťováno ze ŠJ ZŠ Řevničov, která sídlí vedle budovy mateřské školy. Budova je majetkem obce. Provoz v mateřské škole je celodenní od 6:00 – 16:15 hodin. Na základě podané žádosti o udělení výjimky z počtu dětí schvaluje zastupitelstvo obce již několik let výjimku na 55 dětí. Škola bývá kapacitně zcela naplněna. Mateřská škola je dvoutřídní. V přízemí se nachází šatny obou tříd, zázemí a WC pro učitelky a provozní zaměstnance, sklad čisticích prostředků s pračkou, umývárna a WC pro děti. Dále místnosti pro uložení hraček, lůžkovin a pomůcek pro učitelky, prostory pro pedagogický i provozní personál, výdejna s kuchyňkou na přípravu jídla. Součástí přízemí jsou dvě prostorné místnosti, z nichž jedna slouží k pracovním aktivitám u stolečků a jako jídelna pro děti. Druhá je využívána pro volné pohybové 4


a herní aktivity dětí. Zároveň slouží k odpočinkové činnosti v odpoledních hodinách. V prvním patře jsou rovněž dvě světlé a prostorné třídy. Dále je zde výdejna s kuchyňkou na přípravu jídla, umývárna, WC pro děti i pedagogický personál, kabinet učitelek pro uložení pomůcek spolu s učitelskou knihovnou, místnost pro personál školy, uložení lůžkovin dětí a kancelář ředitelky školy. Budova mateřské školy je obklopena oplocenou zahradou , jejíž vybavení není bohužel optimální a je nutné toto v budoucnosti řešit. V blízkosti mateřské školy se nachází budova základní školy s tělocvičnou a autobusová zastávka, což je výhodou pro děti dojíždějící z okolních obcí. v MŠ Srbeč Mateřská škola Srbeč je škola s dlouholetou tradicí. Původně byla mateřská škola součástí základní školy a po zvyšujícím se počtu dětí byla vybrána jiná budova, kde se časem přistavěla třída. Škola byla dvoutřídní, po poklesu počtu dětí se stala jednotřídní. Mateřská škola prošla několika rekonstrukcemi. Například byly předělány podlahy a celá kuchyně prošla velkou rekonstrukcí podle platných hygienických norem. Opravy se týkaly rovněž umývárny, sociálních zařízení. Školka disponuje velkou zahradou, která bohužel není vybavena odpovídajícími herními prvky. v MŠ Tuřany MŠ byla vystavěna v roce 1970 a do provozu uvedena 7.9.1970. V září 2010 proběhla oslava 40 let MŠ. Obec Tuřany, zastoupená starostkou Marcelou Gabštúrovou, zřídila ke dni 1.1.2003 příspěvkovou organizaci – Mateřská škola Tuřany, okr. Kladno, jako samostatný právní subjekt v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., O obcích, §14 odst. 2 zákona č. 564/1999 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle: „Zřizovací listina“. Statutárním orgánem MŠ je ředitelka Bc. Jitka Svobodová, dle „ jmenování do funkce“. Byli jsme jednotřídní mateřská škola s dostatečně velkými prostory pro rozmanité činnosti. Děti měly volně k dispozici prostory třídy s námětovými koutky, hernu, ložnici, umývárnu a šatnu, a to v průběhu celého dne. V průběhu let docházelo k postupnému zlepšení vybavenosti třídy a herny nábytkem a pomůckami. Škola byla s celodenním provozem od 6:30 – 16:30 hod, s dětmi pracovala ředitelka MŠ a jedna učitelka, spolupracuje školnice i kuchařky. Školu navštěvovali děti smyslově a tělesně zdravé ve věku zpravidla 3 – 6 let. Stanovená kapacita byla 25 dětí, dle „zařazeni do sítě“. Škola byla postavena na okraji vsi u autobusové zastávky a tak se zlepšuje i její dostupnost. Využíváme procházek do okolní přírody. K mateřské škole patřila také přilehlá školní zahrada, která je velice využívána. V mateřské škole v průběhu let proběhla rekonstrukce oken, ½ vnitřní budovy a také zlepšení vybavenosti jak třídy, tak i zahrady. Budova byla vytápěna kotlem na tuhá paliva. Dětský nábytek i hračky jsou zdravotně nezávadné a postupně se modernizují a doplňuji s ohledem na rozvoj a vývoj dětí. Vše v prostorách bylo umístěno tak, aby byla dodržena dostupnost hraček a také rozvoj samostatnosti dětí. 10.2.2014 byla uvedena do provozu nová budova mateřské školy, která je větší a školka se stala dvoutřídní mateřskou školou. S kapacitou 50 dětí 5


OD 1. 1. 2014 JSOU VŠECHNY MATEŘSKÉ ŠKOLY SOUČÁSTÍ SVAZKOVÉ ŠKOLY „ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZHRANIC“

3. Podmínky vzdělávání Výčet několika kompetencí, jak jsou uvedeny v RVP PV, přibližuje, jak důležité je vytváření materiálního, ale i všech ostatních podmínek pro vzdělávání RVP PV Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizační chod a řízení MŠ Personální zajištění Plán DVPP Spolupráce rodičů Spolupráce s partnery Věcné podmínky v MŠ Mšec Mateřská škola sídlí v jednom z křídel budovy místního zámku s bohatou historickou tradicí. Její materiální i technický stav je dobrý. Dětem, pedagogickým pracovníkům i provozním zaměstnancům je k dispozici kuchyňka pro ohřev jídla a umývání nádobí, jídelna, 2 třídy, šatna, 2 ložnice, hygienické zařízení, pracovní koutek a chodba. Topení je zajišťováno akumulačními kamny. K mateřské škole patří velká oplocená zahrada se 2 pískovišti, hradem Bajaja, 2 houpačkami, formanským vozem, drakem, chůdami, vlnobitím a 2 koníky. K odpočinku dětí patří i lavičky a stůl na kreslení a k úklidu hraček 2 zamykatelné zahradní domky. Mateřská škola má dostatečně velké prostory. Vybavení heren, tělocvičné pomůcky, dětský nábytek a hygienické zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí. Jsou vyrobena z nezávadného materiálu a odpovídají bezpečnostním normám. Vybavení hračkami, pomůckami, pracovním a výtvarným materiálem se průběžně během celého roku dle finančních možností doplňuje. Hračky jsou umístěny tak, aby na ně děti viděly, mohly si je samy brát i ukládat, popř. o ně požádat učitelku. Děti se samy svými pracemi podílejí na úpravě a výzdobě interiéru mateřské školy, dětské práce jsou přístupné rodičům i veřejnosti. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické předpisy a jsou pravidelně odborně kontrolovány.

6


v MŠ Řevničov V budově jsou dvě prostorné třídy. Každá třída je rozdělena na dvě části. Jedna slouží k herním a pracovním aktivitám u stolečků a současně jako jídelna. Druhá je uzpůsobena pro volné hry v prostoru třídy, vybavena různými koutky pro spontánní hru. Prostory tříd jsou vybaveny novými skříňkami, stoly a židličkami, hracími stoly s umístěním boxů na hračky, stoly na výtvarné potřeby, stojany na výkresy, novými šatnovými bloky v obou šatnách. Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí, kde mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách, čímž je dbáno na osobní soukromí dětí. Dle finančních prostředků probíhá postupná rekonstrukce a obnova dětského nábytku. Nově zrekonstruované hygienické zařízení na obou třídách plně vyhovuje potřebám dětí, oddělené toalety zajišťují soukromí. Zásobníky na papírové ručníky jsou využívány dětmi z jednotlivých tříd při společných návštěvách. Třídy nemají ložnice, proto jsou denně rozkládána lehátka, která odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadná. Hygienické a bezpečnostní požadavky vyhovují platným předpisům. Prostory školy jsou vyzdobeny výtvarnými pracemi dětí přizpůsobenými ročnímu období. Velikosti tříd vzhledem k počtu dětí vyhovují hygienickým požadavkům. Škola je vybavena dostatečným množstvím hraček, didaktických pomůcek, dětskou i odbornou literaturou. Stále obnovujeme a vylepšujeme prostředí, které slouží dětem k herním aktivitám. Postupně se modernizují a vytvářejí dětské koutky v obou třídách např. kadeřnický, přírodovědný, čtenářský, dopravní s dílnou, kuchyňka, universální pracovní prodejna – pošta, obchod, lékárna, zdravotnické zařízení, apod. Dětský nábytek odpovídá věkovým požadavkům dětí. Hračky a pomůcky mají děti dobře přístupné a jsou stanovena pravidla pro jejich využití. Třídy jsou dobře vybavené pro výtvarné a hudební činnosti. Škola je dostatečně zásobena pracovním a výtvarným materiálem, velkým množstvím dětských knih, odborné literatury, CD a DVD. Ve škole chybí větší možnost tělovýchovných aktivit na náčiní, protože není prostor na umístění těchto předmětů. Vybavení je postupně obměňováno a průběžně modernizováno dle finančních možností. Vzhledem k nedostatečnému vybavení zahrady využívají učitelky PBV po obci, k lesu, k rybníku, travnatý prostor u místní sokolovny aj. Vzdálenější cíle vycházek jsou voleny podle fyzické zdatnosti dětí. Jsou uskutečňovány polodenní výlety do přírody. Učitelky i děti jsou vybaveny výstražnými vestami a terčíky. Škola nevlastní jídelnu a strava je donášena z vedlejší budovy ZŠ. V mateřské škole jsou pouze výdejny na třídách. Každodenně v 8.00 hodin se aktualizuje počet dětí a podle toho se připravuje počet jednotlivých jídel. Veškeré podrobnosti ohledně stravování jsou zachyceny v Provozním řádu školní výdejny a rodiče jsou informováni pomocí nástěnky umístěné v šatně – jídelníček, platby apod. v MŠ Srbeč Mateřská škola má dostatečně velké prostory – samostatnou lehárnu, jídelnu, hernu i skladové prostory. Nábytek je přizpůsoben věku i schopnostem dětí na základě bezpečnostních podmínek. Hračky si děti mohou brát samy. Jsou umístěny tak, aby je dobře viděly a mohly si je bez problémů půjčit. Některé z nich obměňujeme pro pestrost a motivací dětí. Děti se podílí na výzdobě školky svými výrobky a jsou dostupné pro všechny rodiče. Zahradu lze v současné době využívat hlavně pro pohybové aktivity. 7


MŠ Tuřany 3 Mateřská škola je nově otevřena od 10.2.2014 a plně odpovídá podmínkám pro rozvoj a bezpečnost dětí. 4 Je to dvoutřídní mateřská škola s vlastní kuchyní. Hračky jsou také pořizovány s ohledem na věk, schopnosti a správný rozvoj dětí. Zároveň jsou umístěny ve třídě tak, aby byla zajištěna jejich dostupnost. Pobyt venku je zajišťován procházkami, návštěvami veřejného hřiště a zahrady u bývalé mateřské školy. Děti využívají několik aktivit možných v těchto prostorách. 5 WC je vhodně a hygienicky vybaveno – dávkovači na mýdla a papírovými ručníky. 6 Výtvarné práce dětí zdobí naší mateřskou školu na nástěnkách i ve třídě formou obrazů. 7 V průběhu roku se procházky motivují a využívají k poznávání prostředí, ve kterém děti žijí. Např. obecní úřad, knihovna, ZŠ, místní hřiště. Dále se seznamují s městem, které je jim nejblíže a též v něm navštěvujeme důležitá místa, s kterými by měli být děti seznámeny. Snažíme se využívat návštěv divadel (Slaný, Kladno, Praha), výstavy, plavání, exkurze… 8 V naší mateřské škole dbáme na to, aby hračky a herní prvky: 9 pokrývaly široké spektrum herních aktivit, z nichž by měly mít děti možnost volit podle svých potřeb a zájmů. Neměly by chybět pomůcky pro hry námětové, konstruktivní, pohybové, tvořivé atd., 10 pestrost výběru hraček pokrývala všechna vývojová stadia: znamená to, že např. tříleté dítě se může nacházet ještě v nižším vývojovém stadiu a stejně tak děti šestileté se mohou nacházet ve vyšších vývojových stadiích, 11 jednoduchost hraček umožňovala dětem jejich rozmanitější využití a tím i větší možnost rozvoje tvořivosti, 12 byla dětem zprostředkována možnost seznámit se s přírodními materiály, protože v dnešní době jsme obklopeni zpravidla už jen tím, co bylo vytvořeno lidmi - z přírodního prostředí už nám zbývá jen velmi málo, 13 děti mohly tvořit i s vodou a pískem; jsou to dva nejoblíbenější materiály, které umožňují v největším rozsahu rozvíjet především tvořivost dětí. Voda je pak považována za materiál podporující relaxaci, s vodou si může tvořivě hrát i jinak "nešikovné" dítě. Tyto materiály vyžadují značnou trpělivost a toleranci dospělých, 14 děti mohly využívat nástroje (např. v ponku), protože hračkami se stávají především všemožné napodobeniny nástrojů dospělých, byly hygienicky nezávadné, pokud možno bezpečné, vkusné a bytelné. 15 Jedním z důležitých ukazatelů bezpečného sociálního prostředí podněcujícího samostatnost a experimentování dětí je tvorba pravidel soužití. Ve třídě jsou vytvořena a dodržována pravidla soužití, učitelka se může plně věnovat realizaci řízených činností se skupinou dětí, protože ostatní děti, které se věnují spontánním činnostem, se k sobě navzájem chovají s ohleduplností a neruší hru dalších dětí ani činnosti organizované učitelkou. Také míra jejich samostatnosti a zodpovědnosti je daleko vyšší než u dětí ve třídách, které nemají žádná pravidla nastavena.

8


Životospráva v MŠ Mšec, MŠ Řevničov, MŠ Srbeč, MŠ Tuřany Základem životosprávy člověka je výživa, stravování, osobní hygiena, režim dne a práce, aktivní a pasivní odpočinek, vyváženost fyzické a duševní práce. Základy návyků vedoucích ke zdravému životnímu stylu se vytváří již v raném věku dítěte a mateřská škola může mít v této oblasti významný vliv. Složení a nabídka stravy v MŠ vede děti k pestré a zdravé výživě s respektováním individuálních zdravotních hledisek jednotlivých dětí. S tím jsou seznámeni i rodiče na třídních schůzkách a konkrétní jídelníček je vždy vyvěšen na nástěnce. Velice důležitou součástí je pitný režim. Nejvhodnější tekutinou je voda. Děti mají stálý přístup k vodě ve třídách i venku. Vzor učitelky a povzbuzování k dodržování pitného režimu je nutností. Některé děti jedí různé potraviny poprvé až v MŠ a proto je třeba jim poskytnut dostatečný prostor k navyknutí. Důležitou součástí životosprávy je také dodržení pravidelného režimu, který pak přispívá k celkové pohodě, ale musí být zároveň dostatečně flexibilní, v případě potřeby zareagovat na nenadálé situace bez velkého narušení. Režim dne koresponduje s platnými právními předpisy. (Rozestupy mezi jídlem.). Někdy je umožněno dětem v brzkých hodinách dojíst svačinku z domova. Svačina je v MŠ podávána v 9:00 hod. Pobyt venku je dopoledne dvouhodinový. Důvodem pro jeho zkrácení jsou pouze extrémní podmínky (tropické vedro, mráz nad -10 ºC, prudký déšť, smog). Je vhodné zajistit správné oblečení – spolupráce s rodiči. Pro pobyt venku jsou využívány i odpolední hodiny (pokud to počasí dovolí). V průběhu celého dne je dětem dopřán dostatečný spontánní pohyb a to nejen venku ale i ve třídě (třída – dostatečný prostor, venku – průlezky, písek volný prostor k různým aktivitám), jako zpestření jsou výlety do přírody. K volnému prostoru také patří dodržování bezpečnosti a to jak vhodným umístěním pomůcek, tak i dodržování zásad při hraní. Do vybavení třídy patří také počítačový koutek, který má určitá pravidla užívání. Dítě by prací na počítači nemělo strávit více, jak 15 min. Jen ve výjimečných případech je využíván pro shlédnutí pohádek a nebo naučných programů. Odpolední odpočinek je od 13:00 – 14:30 hod. Snažíme se respektovat individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku. Pro děti nespavce je dovoleno si na lehátku pohrát s plyšákem anebo prohlížení knížky. Ø Ø Ø Ø Ø

dětem je poskytnuta plnohodnotná a vyvážená strava děti nejsou násilně nuceny do jídla děti jsou každodenně venku a dostatečně dlouho děti mají dostatek volného pohybu učitelky se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu

9


Psychosociální podmínky v MŠ Mšec, MŠ Řevničov, MŠ Srbeč, MŠ Tuřany V mateřské škole totiž nejde pouze o plánování řízených činností - tedy o zacílené didaktické práce učitelky, prostřednictvím nichž bychom rozvíjeli kompetence předškolního dítěte. Většina kompetencí se týká sociálních dovedností dítěte, pro které je daleko důležitější vytvářet podmínky pro přirozené možnosti rozvíjení, zdokonalování. To je důvodem, proč by měla být třída místem společného setkávání a tvoření dětí. Jedním z důležitých ukazatelů kvalitního a podnětného prostředí je umístění hraček a dalších materiálů pro hru. Ty by měly být pro děti dobře viditelné a přístupné - tzn. ve výši jejich očí a v otevřených policích. Děti by měly mít možnost samostatně si je brát a zároveň se vyznat v jejich uložení. V mateřské škole: → Snažíme se, aby se děti i dospělí cítili v prostředí školky dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. → Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. → Učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neerotizovány spěchem. → Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. → Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí je nepřístupné. → Učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí. Ve vztazích mezi učitelkami i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. → Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským společenstvím. → Při vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim, vždy se mohou rodiče s ředitelkou školy a třídními učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu. → Do mateřské školy patří pouze děti zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout. → Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré důležité údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením lékaře, které nám zaručí jeho uzdravení (v zájmu zdraví ostatních dětí). → Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte. → Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně ten den do 8:00 hod. telefonem nebo osobně. → Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucím školní jídelny. Rodič je povinen si včas zjistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržet!!

10


Mateřská škola: Mateřská škola Tuřany

2 třídy

50 dětí

Mateřská škola Mšec

2 třídy

50 dětí

Mateřská škola Srbeč

1 třída

25 dětí

Mateřská škola Řevničov

2 třídy

55 dětí

Věkové složení dětí je z pravidla 3 – 6 let. Posláním mateřských škol je rozvíjet samostatné a zdravé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou pomoc dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Mateřské školy pracují podle nového vzdělávacího programu se zaměřením na smyslovou výchovu a prevenci vad výslovnosti, rozvoji matematických představ, environmentální výchově a potlačování sociálně patologických jevů. Nabízíme řadu nadstandardních aktivit. Třída má svůj denní organizační řád (program, uspořádání dne), který je ale natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí (viz. nástěnky v šatnách). MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte. Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje.

Organizační chod, provoz a řízení MŠ v MŠ Mšec, MŠ Srbeč, MŠ Řevničov, MŠ Tuřany V MŠ je zajištěn celodenní provoz. Ve třídě se pracuje s dětmi všech věkových kategorií a s dětmi s odloženou školní docházkou. Dle potřeb dětí je uplatňován individuální přístup, v případě odložené školní docházky hlavně podle doporučení PPP. Organizace: MŠ Tuřany

MŠ Mšec

MŠ Srbeč

MŠ Řevničov

6:30 – 16:30 hod.

6:30 – 16:00 hod.

6:30 – 16:00 hod.

6:00 – 16:15 hod.

Režim dne je maximálně uvolněn tak, aby bylo možné co nejvíce vyhovět potřebám a zájmům dětí. V průběhu celého dne prostupují individuální i skupinové hry, spontánní činnosti a činnosti řízené vedoucí k plnění úkolů dané ŠVP, cvičení, hygiena, stravování, pitný režim, pobyt venku, odpočinek. Přímou výchovnou práci si učitelka přizpůsobuje během dopoledne dle svého uvážení a momentální situace. Děti mají stejné možnosti, stejná práva i stejné povinnosti. 11


v pracoviště Mšec: od 6:30

do 8:00

8:00 8:45 9:30 10:00

8:45 9:30 10:00 11:45

11:45 12:30 12:30 14:30 14:30 15:00 15:00 16:00

od 6:00 8:15

do 8:15 9:00

9:00 9:20 9:20 10:00 10:00 11:45 11:45 12:30 12:30 14:30 14:30 15:00 15:00 16:15

příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníkům, spontánní zájmové aktivity dětí pohybové aktivity dopolední svačina vzdělávací aktivity řízené pedagogickými pracovníky v souladu s ŠVP vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada), příp. v prostorách školy nebo jiných prostorách oběd a osobní hygiena dětí (12:15 – 12:30 rozcházení dětí po obědě) hygiena, příprava na spánek, spánek a odpočinek dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku odpolední svačina volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky v budově školy nebo mimo budovu školy, rozcházení dětí v pracoviště Řevničov: scházení dětí, spontánní zájmové aktivity dětí výchovná práce skupinová i individuální v souladu s ŠVP, pohybové aktivity hygiena, dopolední svačina spontánní zájmové aktivity dětí, příprava na pobyt venku vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada), příp. v prostorách školy (dle počasí) oběd a osobní hygiena dětí (12:15 – 12:30 rozcházení dětí po obědě) ukládání dětí k odpočinku, četba, vyprávění a další klidové aktivity, odpočinek dle individuální potřeby dětí odpolední svačina volné činnosti a aktivity dětí v budově školy nebo na školní zahradě, rozcházení dětí v pracoviště Srbeč:

od 6:30

do 8:00

8:00 8:40 9:00 9:35

8:40 9:00 9:35 11:45

11:45 12:15

12:15 14:15

14:15 14:45

14:45 16:00

příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníkům, spontánní zájmové aktivity dětí pohybové aktivity dopolední svačina vzdělávací aktivity řízené pedagogickými pracovníky v souladu s ŠVP vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada), příp. v prostorách školy nebo jiných prostorách oběd (12:15 – 12:30 rozcházení dětí po obědě) osobní hygiena dětí, spánek a odpočinek dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku hygiena, otužování, odpolední svačina volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky v budově školy nebo mimo budovu školy, rozcházení dětí 12


v pracoviště Tuřany: od 6:30

do 8:30

8:30 9:00 9:20 10:00

9:00 9:20 10:00 11:30

11:30 12:30 12:30 14:15 14:15 14:45 14:45 16:30

příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníkům, spontánní zájmové aktivity dětí ranní kruh a pohybové aktivity dopolední svačina vzdělávací aktivity řízené pedagogickými pracovníky v souladu s ŠVP vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada), příp. v prostorách školy nebo jiných prostorách oběd a osobní hygiena dětí (12:15 – 12:30 rozcházení dětí po obědě) spánek a odpočinek dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku odpolední svačina volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky v budově školy nebo mimo budovu školy, rozcházení dětí v

Statutární orgán školy: Statutárním orgánem školy je ředitel. Ředitel řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých útvarů. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení školy. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření a mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy. Ředitel školy při výkonu své funkce je dále oprávněn písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradil v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů civilní obrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti. Ostatní vedoucí pracovníci školy Vedoucí pracovníci jsou povinní dodržovat ustanovení všech platných právních a organizačních norem a dále zejména zajistit, aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně, kontrolovat věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a optimální využívání provozního zařízení a veškerého materiálu, vytvářet příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí, vést pracovníky k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativy a pracovní úsilí, vyvozovat důsledky z porušení pracovních povinností. Vedoucí pracovníci odpovídají za organizaci písemného styku podle spisového řádu a předpisu o oběhu účetních dokladů, za věcnou a obsahovou správnost všech písemných materiálů předkládaných útvarem, za vyřizování stížností, oznámení a podnětů, týkajících se jejich útvaru. Organizační a řídící normy: 13


Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi. Strategie řízení: Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo: zařazení do platové třídy, klíčové oblasti pracovních činností zaměstnance, komu je pracovník přímo podřízen, jaký útvar (které pracovníky) řídí a v jakém rozsahu a o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka, co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi, v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích, jaká mimořádná opatření má ve své působnosti. Jednotlivé útvary pracují samostatně v rozsahu kompetencí stanovených v pracovní náplni vedoucího útvaru. Personální zajištění Mateřská škola

pedagog. pracovníků

nepedagog. pracovníků

nepedag. p. ŠJ

Mateřská škola Tuřany

4

2

3

Mateřská škola Srbeč

2

2

1

Mateřská škola Mšec

3

1

0

Mateřská škola Řevničov

4

2

0

Plán DVPP mateřské školy v MŠ Mšec, MŠ Řevničov, MŠ Srbeč, MŠ Tuřany Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci. Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit dalšího vzdělávání, kterým si zvyšují kvalifikaci. Zvýšením kvalifikace se podle zvláštního právního předpisu rozumí též její získání nebo rozšíření. Ředitel školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání je nutno přihlížet ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje a) na vysokých školách, v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních (dále jen „vzdělávací instituce“) na základě akreditace udělené ministerstvem, b) samostudiem, c) dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků podle zvláštního právního předpisu v případě učitelů zdravotnických studijních oborů. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání je osvědčení vydané vzdělávací institucí, která další vzdělávání uskutečňovala. Pedagogičtí pracovníci mají svá osvědčení u ředitelky školy.

14


Spolupráce s rodiči v MŠ Mšec, MŠ Řevničov, MŠ Srbeč, MŠ Tuřany Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje, jak ústně tak i na nástěnkách Rodiče mohou spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělání. Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis. Využíváme profese rodičů - návštěvy v zaměstnání, v MŠ. Rodiče se podílejí na opravě i budování bezpečného a estetického prostředí. Při zápisu do MŠ pořádáme „Den otevřených dveří v MŠ“ a snažíme se společně s rodiči o obnovu vybavení.

Spolupráce s partnery v MŠ Mšec, MŠ Řevničov, MŠ Srbeč, MŠ Tuřany → → → → → → → → → → → → → → →

spolupráce s obecním úřadem, návštěva knihovny společné organizování kulturních akcí Policie ukázky výcviku zvířat či chovatelství divadla, kina ostatní mateřské školy spolupráce se základní školou LŠU plavecká škola PPP Kladno, Rakovník kulturní a hudební akce sportovní akce přednášky získávání sponzorů pro MŠ - věcné dary - výtvarný materiál, finanční dary spolupráce jednotlivých pracovišť

15


4. Charakteristika vzdělávacího programu v MŠ Mšec, MŠ Řevničov, MŠ Srbeč, MŠ Tuřany Cíle a záměry ŠVP „Barevný svět“ ŠVP je vzdělávací dokument, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání v mateřské škole. Je zpracován v souladu s RVP PV a s obecně platnými předpisy. ŠVP je součástí povinné dokumentace školy. Respektujeme tři základní rámcové cíle, které vytyčuje RVP PV: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Těmito cíli směřují učitelky k utváření schopností, dovedností, návyků, postojů a hodnot ve vzdělávání dětí a řídí se jimi nejen při plánovaných činnostech, ale i při veškerých spontánních situacích, které se naskytnou během každodenní práce. Nedílnou součástí ŠVP jsou i projekty. Témata jsou koncipována tak, aby byl plněn úkol poznávací společně se sociálním a byly v souladu. KLUBÍČKO SLOVÍČEK - Logopedická prevence v MŠ v září 2014 jsme podali žádost o dotaci z rozvojového programu MŠMT Podpora logopedické prevence v MŠ. Projektová žádost byla v lednu 2015 schválena a můžeme tak začít realizovat projekt nazvaný KLUBÍČKO SLOVÍČEK. Logopedickou péči v MŠ považujeme ze všeobecně známých důvodu (alarmující stav řečového vývoje u předškolních dětí) za integrální součást předškolní výchovy a vzdělávání. Potřeba nastartovat systémové řešení této problematiky nastala z důvodu sloučení několika pracovišť do jednoho subjektu a z toho vyplývající nevyváženost úrovně logopedické péče. Vzhledem k venkovským oblastem pracovišť MŠ a horší dostupnosti logopedických služeb, vidíme nutnost intenzivní práce na tomto poli již v samotných mateřských školách. Z tohoto důvodu považujeme návštěvu klinického logopeda v jednotlivých pracovištích MŠ a jím provedený screening za důležitý výchozí bod. Získané finance nám umožní: 1. Zajistit ve všech pracovištích MŠ logopedickou depistáž provedenou klinickým logopedem za účelem zachycení případných poruch komunikace (následně proběhne konzultace s rodiči za účelem doporučení vhodné logopedické péče). 2. Proškolit tři pedagogy MŠ v oblasti logopedické péče za účelem zlepšení zajištění logopedické prevence ve všech pracovištích MŠ (Kurz "logopedický asistent" akreditovaný MŠMT). 3. Zlepšit vybavení pracovišť MŠ pomůckami pro řečovou výchovu a odbornou literaturou. 4. Pod vedením proškolených pedagogů zavést ve všech pracovištích MŠ tzv. ranní logopedické chvilky popř. logopedické chvilky před odpočinkem, skupinová cvičení zaměřená na prevenci vzniku poruch řeči a další logopedické aktivity

16


ŠVP vychází z RVP PV a jeho uspořádání do pěti vzdělávacích oblastí:

1. 2. 3. 4. 5.

Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět

Cílem našeho vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti každého dítěte se zaměřením na individuální přístup tak, aby činnosti a aktivity odpovídaly možnostem toho kterého dítěte.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

chceme podporovat samostatnost a tvořivou aktivitu dětí – umět se učit zaměřit se na tvořivou hru a experimentaci v návaznosti na citové prožitky podporovat schopnost dětí využívat získané poznatky a umět je uvádět do vzájemných vztahů a souvislostí přirozeně rozvíjet specifické možnosti a schopnosti dětí vést k řešení problémů snažit se o účinnou komunikaci s lidmi i technikou spolupráce respektovat práva svá i jiných - tolerance vést ke vztahu k přírodě i kultuře a chránit je podporovat zdravý způsob života, vést k péči o své zdraví a bezpečí otevřená spolupráce s rodinou a uznání její dominantní péče

17


Kritéria pro přijetí do MŠ v MŠ Mšec, MŠ Řevničov, MŠ Srbeč, MŠ Tuřany

18


5. Přístupy, metody a formy práce v MŠ Mšec, MŠ Řevničov, MŠ Srbeč, MŠ Tuřany Přístupy: Nabídka činností v základním programu dětských aktivit má na zřeteli: Ø čím se budou děti zabývat Ø co budou dělat Ø co budou prožívat Plánované činnosti by měly být vázány k tomu, co dítě prožívá, co je rozvíjí a co dítě potřebuje. Co jsou kompetence: Ø co dítě zvládá Ø co umí Ø co je schopno

Metody: o o o o o o o

Hlavní a nejdůležitější prostor má hra a spontánní aktivity dětí, dále pak činnosti pro potěšení, činnosti řízené, které jsou sladěny hrou individuální činnosti skupinové práce integrované zaměstnání pokusy a experimenty

Formy: o o o o o o o o o o o o o o o o o

vést vzájemnou komunikaci a rovnocenný vztah pozorovat a sledovat činnost dítěte - evaluace zájmy, sklony, vztah ke kolektivu - evaluace vysvětlování pravidel života v MŠ a v rodině vytvářet dostatek možností pro aktivity motivace činností spolupráce s rodinou individuální práce s dětmi využívat podněcujících metod objemových poznatků na základě vlastní zkušenosti činnosti: hledání, zkoušení, pokusy a omyly….. keramické dílna celodenní činnost vlastní zkušenosti pravidelné ranní cvičení vycházky otužování nadstandartní aktivity - fotbal… plavání 19


o o o o o o

škola v přírodě minimální preventivní program návštěvy divadel v MŠ návštěvy divadel výlety ŠVP

Způsob práce: o o o o

přiměřeně k věku frontální práce skupinová práce s ohledem na vývoj, zdraví a schopnosti dítěte

→ vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí → respektujeme individualitu každého dítěte → každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě, která mu vyhovuje → vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítě, pedagogické aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí → pro realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí → vše zakládáme na přímých zážitcích dětí → podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat → podporujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové → snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné → uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a dbáme o jejich vyváženost → každý den probíhá komunitní kruh → didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte → chceme být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním → připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe stále účinnějším způsobem

Charakteristika vzdělávacích oblastí, očekávané výstupy a konkretizované výstupy, z kterých náš ŠVP vychází v MŠ Mšec, MŠ Řevničov, MŠ Srbeč, MŠ Tuřany • Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 20


Ø Ø Ø Ø

Fyzický rozvoj a pohybová koordinace Jemná motorika, koordinace ruky a oka Sebeobsluha Zdraví, bezpečí

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Jazyk a řeč Ø Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace Ø Ø Ø Ø

Vnímání Pozornost, soustředění, paměť Tvořivost, vynalézavost, fantazie Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování Ø Časoprostorová orientace Ø Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace Ø Řešení problémů, učení Sebepojetí, city, vůle Ø Sebevědomí, sebeuplatnění Ø Sebeovládání, přizpůsobivost Ø Sebepojetí, city, vůle

Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) Ø Komunikace s dospělým Ø Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech Ø Sociabilita

Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) Ø Společenská pravidla a návyky Ø Zařazení do společenství Ø Kultura, umění 21


Dítě a svět (oblast environmentální) Ø Poznatky, sociální informovanost Ø Adaptabilita ke změnám Ø Vztah k životnímu prostředí Konkretizované výstupy s ohledem má vývojová období dítěte 3 – 4 let

Rozumový rozvoj

- s dohledem splnit jednoduchý úkol - poznat a pojmenovat si svou značku a své místo v MŠ umět pojmenovat osoby v rodině, v nejbližším okolí, bezprostředně vnímaná zvířata, rostliny, činnosti a jevy - postupně rozlišovat různé zvuky - snažit se zřetelně vyslovovat hlásky - snažit se srozumitelně vyjádřit svoje potřeby a přání - umístit různé předměty podle pokynů (na,do,v) - vkládat jednoduché předměty do otvorů tvarově shodných -ukázat, který z daných předmětů je velký – malý - rozlišovat první, poslední, více, méně, stejně (všechny – žádný) - přiřazovat a porovnávat počet 1 a 2 - přednášet říkadla za pomoci druhé osoby, později samo - přirozeně přednést krátkou báseň - soustředěně vyslechnout krátký text - s pomocí reprodukovat jednoduchý děj - podle ilustrace ukázat a pojmenovat postavy z pohádky - sestavování různých tvarů z kostek nebo stavebnic – základy polytechnické výchovy

Tělesný rozvoj

- plazit se pod nízkou překážkou - přelézat nízké překážky a prolézat překážky slalomem - zvládnout plynulou chůzi se správnými pohymy paží - zvládnout chůzi s různými polohami paží - při chůzi překračovat různé překážky - přebíhat k určenému cíli a vyhýbat se překážkám - vystupovat po mírně šikmé ploše - vyjádřit rytmizovanou chůzí v pochodovém rytmu - skok snožmo do dálky z místa - koulet a házet míčem v určeném směru při správném nápřahu a mrštění paže horním obloukem - správně držet a používat lžíci a hrníček

Mravní a citový rozvoj

- neubližovat si navzájem - umět navázat kontakt s ostatními dětmi a posilovat radost dětí ze styku s ostatními - podporovat vznik dětských přátelství, respektovat - dodržovat zdvořilostní návyky (pozdravit, poděkovat, oslovit, poprosit a požádat) - upevňovat vztahy k rodičům a sourozencům - dbát na ochranu životního prostředí - dbát na své bezpečí 22


Estetický rozvoj

- správné držení těla při práci u stolu - správný sklon papíru - správný špetkovitý úchop tužky - postupně doplňovat k lidské postavě důležité detaily - vést děti ke slovnímu vysvětlení děje a vzájemných vztahů - dokončit započatou práci -spontánní kresba dle vlastní volby -kreslit na základě citového prožitku - jednoduchou formou znázornit dopravní prostředky - kreslit i silnějším grafickým materiálem po celé ploše velkých formátů - umět zacházet se štětcem a nanášet správně barvy - vymalovávat - pomáhat při přípravě materiálů a úklidu - modelování – vyválet váleček mezi dlaněmi a mezi dlaní a podložkou - ohýbat okraje placky a vytvářet jednoduché předměty (vytahování a vtlačování) - hudba – spojovat zpěv s pohybem a hrou na dětské hudební nástroje - společně s oporou o hlas dospělého zazpívat nejméně 3 popěvky říkadlového rázu - snažit se o udržení daného tempa písní - postupně zdokonalovat dodržování přesnějšího rytmu - postupně rozlišovat základní dynamický kontrast tiše-hlasitě (v řeči, zpěvu a zvucích kolem nás)

4 – 5 let Rozumový rozvoj

- samostatně plnit jednoduchý úkol - znát své jméno a příjmení, věk a místo svého bydliště - znát jména kamarádů, dětí z mateřské školy a příjmení některých dětí - pojmenovat místnosti ve kterých se pohybuje - znát základy chování na ulici a správně reagovat na červený a zelený signál - správně pojmenovat předměty denní potřeby – účel a vlastnosti - umět srovnávat a rozlišovat rozměry a tvar předmětů (dlouhý – krátký) - umět rozlišovat strom jehličnatý od listnatého - rozlišovat ovoce a zeleninu dle vzhledu a chuti - poznat a pojmenovat několik hospodářských a domácích zvířat a znát jejich užitek - poznat a pojmenovat některé zvířata žijící v lese, na poli, v ZOO a ve vodě - snažit se správně vyslovovat hlásky, umět mluvit šeptem i hlasitě - dobře znát 4-5 říkadel -poznat a pojmenovat alespoň 3 květiny a uplatňovat je při hře - pozorně vyslechnout pohádku pojmenovat hrdiny a znát jejich vlastnosti - volně reprodukovat jednoduchý děj pohádky a pokusit se o jeho dramatizaci - rozlišovat kladné a záporné postavy - popsat vzájemnou polohu dvou předmětů ( je v, není v) - umístit předměty dle pokynů: před, za, pod, nad..... - rozlišovat a pojmenovat :kruh, čtverec, trojúhelník - sestavit různé jednoduché útvary podle předlohy i fantazie - polytechnická výchova - stanovit vlastnosti předmětu vzhledem k jinému (malý, větší, největší, úzký.. - vytvářet cesty v prostoru a hledat cesty od jednoho bodu k druhému 23


- ukázat předměty, které mají dané vlastnosti: barvu, tvar a velikost - tvořit skupiny předmětů na základě vlastností - co do skupiny nepatří - vytvořit skupinu do počtu 4 a porovnávat více méně.. - sestavit číselnou řadu 1-4 Tělesný rozvoj

- správné držení těla - chodit vyrovnaně a plynule se správnými pohyby paží - chodit po šikmé ploše a zvýšené rovině - chodit volně v prostoru s vyhýbáním se změnami směru i délky kroku - chodit po schodech nahoru a dolů bez držení, střídat nohy - chodit po špičkách - zvládnout běh na 20m k cíli - pohotově vyběhnout na smluvený signál - skoky na místě snožmo, z místa, s otočením - poskoky v podřepu, přes čáru, vpřed, vzad a vpravo, vlevo - přeskočit nízkou překážku z místa i v běhu - seskok z vyšší roviny s dopomocí - skok do dálky z místa i rozběhem - plazení po břiše pod nízkou překážkou - plazení po lavičce v lehu s přitahováním paží - přelézat překážky - prolézat tunelem - koulet míčem k cíli ve dvojicích, po šikmé ploše - vyhazovat míč do výšky, házet do koše - pohotové přechody ze stoje do různých poloh podle povelu - stoj na jedné noze - pokus o váhu s oporou - plynulé převaly - kotoul v před bez dopomoci - chodit ve 2/4 taktu - dodržovat změny tempa běhu podle hudby

Pracovní rozvoj

- samostatné mytí rukou, používání ručníku - samostatné česání - samostatné používání WC - samostatně používat kapesník - obouvat a vyzouvat boty - správně používat lžíci a postupně celý příbor - skládání oblečení a uložení osobních předmětů na své místo - správně a bezpečně přenášet lehké předměty

Mravní a citový vývoj

- zhodnotit pod vedením dospělého následky vlastního chování v jednoduchých situacích - vědomě dodržovat základní pravidla chování - domluvit se s ostatními, být zdvořilý k dětem i dospělým - přiměřeně vyjádřit vlastní potřebu, umět požádat o něco - postupně uplatňovat iniciativu v různých činnostech - přizpůsobit se režimu v mateřské škole - zapojovat se do činností a dorozumět se ve skupině - spolupracovat a vzájemně si pomáhat - správně reagovat na pokyn dospělého (příkaz a zákaz) 24


- přiměřeně dlouho se soustředit na jednu činnost - udržovat pořádek ve věcech, hračkách a osobních věcech - postupně se zapojovat do příprav rodinných oslav a svátků Estetický rozvoj

- zpívat s menší oporou o hlas dospělého - s doprovodem zazpívat popěvky i říkadlové melodie ve dvou až třítónovém rozsahu - zazpívat 5-8 říkadlových melodií a 4-5 písní s vyššími nároky na intonační čistotu - zpívat s nástrojovým doprovodem i bez doprovodu podle taktovacího gesta - používat dětských bicích nástrojů při práci se slovy a textem - pohybově vyjádřit charakter skladby - poznávat hudební nástroje - poznat píseň podle melodie - uvolněně kreslit podle vlastní volby i podle zadání - kreslit odvážným a plynulým grafickým pohybem - graficky zaznamenávat pohyb zápěstí - při malování nanášet barvu a vybírat vhodné barvy - roztírat barevnou skvrnu dřívkem nebo prstem - otisky barevných skvrn a zapouštění barev - zaplnit vždy celou plochu papíru - při modelování zvládnout základní dovednosti ( mačkání, hnětení, válení a dělení) - vytahování drobných detailů z jednoho kusu hlíny - vymodelovat zvířecí postavu - vymodelovat lidskou postavu

5 – 6 let Rozumový rozvoj

- znát své jméno, příjmení, věk, adresu bydliště i mateřské školy - vyjmenovat nejbližší členy své rodiny, vědět kde pracují - znát jména a příjmení svých kamarádů a všech dětí ve třídě mateřské školy - znát příjmení učitelek v mateřské škole - pojmenovat všechny prostory doma i v mateřské škole - znát cestu z domova do mateřské školy - znát a pojmenovat nejdůležitější budovy v okolí bydliště a školy - pohotově a správně reagovat na světelné signály, znát základní pravidla chování na ulici a uvědomovat si možná nebezpečí na silnici - poznat a postupně se naučit používat dopravní prostředky (bus, vlak) - sledovat práci dospělých, umět je pojmenovat a vystihnout typické znaky pracovních činností - poznat vlajku ČR, hlavní město -zapamatovat si 5 pojmů, které byly vysloveny - zapamatovat si větu, verše, krátký text (sluchová paměť) -hledat rozdíly na obrázku, co chybí nebo přebývá (zraková paměť) - samostatně tvořivě využívat konstruktivní hry, stavebnice (polytechnická výchova) - správně pojmenovat předměty denní potřeby, účel a materiál - poznat základní suroviny na přípravu pokrmů 25


- umět rozlišovat jídla zdravá a nezdravá - poznat a pojmenovat barvy a jejich odstíny - rozeznat a pojmenovat : kruh, čtverec, trojúhelník, obdeéník - označovat rozměry a tvar předmětů - správně pojmenovat časová období (ráno, dopoledne, jaro, léto, zítra, včera) - charakterizovat znaky období jaro léto podzim zima - rozlišovat charakteristické znaky počasí - poznat a pojmenovat alespoˇ3 kytky luční, zahradní a pokojové - bezpečně rozlišit stromy listnaté a jehličnaté (2 listnaté a 1 jehličnatý) - poznat a pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny (vzhled, chuť a vůně) - vyjmenovat druhy jídla podle pořadí během dne - poznat a pojmenovat některá volně žijící zvířata, znát jejich znaky, ochrana přírody - poznat a pojmenovat některá hospodářská zvířata, mláďata a znát jejich užitek - pojmenovat části lidského těla a některé ukázat na svém těle - vyjádřit místo bolesti a chápat nutnost lékaře - umět si obratně čistit zuby a chápat péči o zuby - znát a chápat ochranu zdraví - uvědomovat si existenci nevyléčitelných chorob, invalidé - pojmenování jednotlivých druhů oblečení a zvolení vhodného - postupné rozlišování pravé a levé strany - znát z vlastní zkušenosti vlastnosti písku, kůry, půdy, sněhu.....) - rozpoznání různých materiálů - znát a uvědomovat si nebezpečí ohně, elektrického proudu, na ulici, cizí člověk, léky - vzájemný popis dvou předmětů pomocí příslovcí (vedle, mezi, před, blíž..) - řadit předměty dle velikosti řešení labyrintů - používat číselnou řadu do šesti event. do 10 Jazykový rozvoj

- aktivně a přirozeně navázat řečový kontakt s ostatními dětmi i dospělými - správně dýchat při řeči, zpěvu a pohybových činnostech - umět rozkládat slova na slabiky, určit první a poslední hlásku - správně vyslovovat postupně všechny hlásky - v řečovém projevu používat rozvité věty a pak jednoduchá souvětí - vytvářet protiklady, zdrobněliny - rozlišit čtený text s citovým zabarvením( vesele, smutně..) - rozumět vtipu - správně používat předložky, slovesa, podstatná jména, používat správný slovosled - umět odvodit množné číslo od jednotného - učit se v dialogu klást otázky - přednést 6-8 říkadel a využívat je při hrách - soustředěně poslouchat a vnímat čtený text (dobro x zlo, vlastnosti) - na postavách z pohádek se učit chápat mezilidské vztahy - vystihnout základní charakterové vlastnosti televizních pohádek a hovořit o nich - reprodukovat myšlenkově složitější text pohádky - vypravovat krátký příběh podle obrázků - samostatně předvést dramatizaci, vyjádřit prožitek a náladu - samostatně dramaticky dořešit nedokončený příběh nebo pohádku 26


Tělesný rozvoj

- zvládnout chůzi se správným držením těla, umět chodit po šikmé ploše se změnami délky kroku - zvládnout chůzi v prostoru mezi překážkami a překračováním překážek - zvládnout plynulou chůzi po schodech i ve dvojicích - provádět výstupy a sestupy na přiměřeném nářadí - stoj na jedné noze - samostatně rytmizovat čtvrťové i osminové doby - zvládnout běh za vedoucím dítětem - střídat běh a chůzi na zvukové a světelné signály - zvládnout vybíhání z dané mety, běh o závod z vysokého startu - zvládnout skoky snožmo s přípravou na odraz - poskoky v dřepu, skoky jednonož a skoky do stoje rozkročného - skok do výšky z místa i s rozběhem - seskoky z vyšší roviny - krok poskočný - skok do dálky z místa i rozběhem - otáčení kolem osy skokem - lézt v podporu dřepmo v rovině i na zvýšené ploše - plazení po břiše i na zádech po rovné a šikmé ploše pod nízkou překážkou - kotoul v před i v zad bez dopomoci - vyhazovat míč do výšky pravou, levou i oběma rukama - házení míčem na zem s chytáním

Pracovní rozvoj

- samostatně se umýt, učesat, použít záchod, toaletní papír a splachovací zařízení - samostatně používat kapesník - samostatně se obléknout, svléknout včetně zapínání a rozepínání oděvu, skládat a ukládat oblečení, boty a další věci na určené místo včetně uložení lůžkovin - samostatně se obout, vyzout zavázat tkaničky na kličky a rozvázat - používat příbor - správně umístit příbor na stůl a postupně umět prostřít na stůl - skládat papír podle pokynů, dodržet přesný postup při skládání, samostatně nalepovat a stříhat papír nebo textil - rozvíjet samostatnost, zručnost, fantazii a uplatnit ji při vytváření složitějších staveb z písku a z hlíny - pomáhat při péči o zvířata doma i v přírodě - pomáhat při péči o květiny v bytě a rostliny na zahradě i v přírodě

Mravní a citový rozvoj

- samostatně splnit i náročnější úkol a zhodnotit výsledky vlastního jednání - projevovat při různých činnostech samostatnost, rozhodnost, nebojácnost, vytrvalost, otevřenost, pravdomluvnost, ohleduplnost, čestnost, soucit s někým - vědomě projevovat zdvořilé chování a vystupování - trpělivě překonávat překážky - udržovat pořádek ve svých věcech, uklízet hračky a zajímat se o práce vykonávané doma i v MŠ - rozvíjet zájem dětí o práci, smysl pro povinnost, odpovědnost, dokončení započaté práce, pomoc druhým a vážit si výsledků práce

Estetický rozvoj

- znázornit charakteristické rysy lidské postavy - znázornit charakteristické rysy zvířat 27


- výtvarně charakterizovat dopravní prostředky, pohádkové postavy, složitější dějové situace z okolí a přírody - kreslit plynulým s odvážným grafickým pohybem různorodým materiálem - ovládat správné držení tužky se správným sklonem - graficky zaznamenávat pohyb vycházející z dlaně a prstů - obloučky obrácené nahoru a dolů, vlnovky, ležaté osmičky - zdokonalovat techniku malby, umět si rozvrhnout děj na ploše, malovat pozadí - rozfoukávat barevné skvrny, hledat podobu ve vzniklém tvaru - zpracovat větší kus modelovací hmoty - vymodelovat složitější dějovou situaci - používat špachtli, podložku a vyhlazovat spoje - zpívat samostatně v menších skupinách i sólově - rozumět slovním podnětům vztahujícím se ke zpěvu - zpívat v rozsahu 5-6 tónů - zpívat 4 – 5 říkadlových melodií a 5 – 8 písní výrazně, přiměřeně intonačně přesně, rytmicky a dynamicky správně - poznávat další méně známé hudební nástroje a rozlišit je podle poslechu - vyjádřit hudbu přirozeným, dětským kultivovaným pohybem - poznat známé písně a skladby podle melodie - rozlišit pochod, tanec, ukolébavku, hudbu veselou, smutnou, slavnostní 6. Vzdělávací obsah MŠ pracuje podle programu „Barevný svět“, jehož tématem je „poznávání světa“. Podtémata tvoří to, co je možno poznat z vyprávění i vlastních prožitků. Z nadhledu je možné poznat společnost, svět, druhé lidi, chování a vlastní tělo. Téma je závazné, podtémata doporučující - myšlenková mapa, náplně jednotlivých částí tvoří učitelky dle situace a podmínek ve třídě jako třídní kurikulum. Cílem programu „Barevný svět“ je: Ø Vést děti k samostatnosti v sebeobsluze i jednání, zdravým životním návykům a postojům. Podporovat růst, vývoj a fyzickou pohodu dětí, zlepšovat jejich zdatnost a pohybovou kulturu. Ø Podporovat všestranný rozvoj dítěte po stránce jazykové, myšlenkové a tvůrčí. Rozvíjet jeho dovednosti při získávání znalostí, představivosti, fantazie. Učit je poznávat sama sebe, rozvíjet citové vazby a vztahy, cvičit vůli k vlastní seberealizaci. Ø Učit děti k vzájemné komunikaci mezi sebou a dospělými, podporovat utváření vztahů a vazeb. Ø Pomáhat dětem k osvojování dovedností, návyků a postojů, které jsou základem pro život ve společnosti ostatních lidí a povedou je k dodržování všeobecně uznávaných hodnot estetických, společenských a morálních. Ø Učit děti vnímat sama sebe jako součást okolního světa a přírody. Vytvářet u nich základy odpovědného přístupu k ní a prostředí vůbec. Ø Vést děti k pochopení zákonů přírody a podmínek na zemi - rovnováha Ø Vést děti k vnímání krásy přírody, minulosti a chránit je - být hrdý na místo, kde žiji

28


Obsah vzdělávací činnosti MŠ Tuřany 1. Kluci a holky chodí do školky 1.1 Školka plná překvapení 1.2 Učím se být kamarád 1.3 Kde žiji 1.4 Naše školička 2. Měsíc plodů a hojnosti 2.1 Ovoce a zelenina 2.2 Na poli 2.3 Nářadí a stroje 2.4 Podzimníčci 3. Barevné čarování 3.1 Mávám létu 3.2 Když padá listí 3.3 Počasí 3.4 Halloween 4. Než zazvoní zvoneček 4.1 Čert a Mikuláš 4.2 Tradice a zvyky 4.3 Advent 4.4 Výroba ozdob a dárků 5. Paní zima 5.1 Tři králové 5.2 Zima 5.3 Zimní sporty 5.4 Zápis do školy

6. Svět fantazie 6.1 Kniha přítel člověka 6.2 Z pohádky do pohádky 6.3 Hračka 6.4 Masopust, Karneval 7. Jarní probuzení 7.1 Jaro v trávě 7.2 Jaro na zahradě 7.3 Svátky jara 7.4 Čarodějnice 8. Příroda kolem nás 8.1 Domácí zvířata 8.2 Les 8.3 Volně žijící zvířata 8.4 Vodní říše 8.5 ZOO 9. Jak jsem přišel na svět 9.1 Moje rodina 9.2 Kdo, co, čím? 9.3 Smysly 9.4 Části lidského těla 9.5 Zdraví 10. Žiji na planetě Zemi 10.1 Planeta Země 10.2 Vesmír 10.3 Čím cestujeme? 10.4 Děti mají svátek

29


1. Kluci a holky chodí do školky Tematický celek Kluci a holky chodí do školky Podtémata

Školka plná překvapení, učím se být kamarád, kde žiji?, naše školička

Vzdělávací obsah - cíle

v v v v v v v v

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

o o o o

Uvědomění si vlastního těla Rozvoj komunikačních dovedností a kultivovaného projevu Sebepojetí, city, vůle Rozvoj schopností v citové oblasti a rozvíjet je Poznávací schopnosti Přirozený rozvoj citů, zájmu a radosti Seznámení s pravidly chování a ve vztazích k druhému Poznávání pravidel společenského soužití, vytváření sociokulturního prostředí a porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí. v Seznámení s prostředím a místem, kde dítě žije a vytvářet pozitivní vztah k němu.

o

hrou se učím poznávat značku, jak se jmenuji já, rodiče, sourozenci procházkou a exkurzí poznávám budovu MŠ dodržování pravidel ve třídě hrou, dramatizací se učím být kamarád – učím se poprosit, poděkovat, omluvit se procházkou a exkurzí se seznamuji s vesnicí, ve které žiji a znám její nejvýznamnější místa stolní hry, pohybové hry - učím se prohrávat, vyhrávat a dodržovat pravidla hry v šatně, třídě a umývárně se učím zvládat sebeobsluhu – svlékání, oblékání učíme se formou hry zvládat jednoduché pracovní a výtvarné úkony

→ → → → → → → → → → → →

zvládnout odloučení od rodičů a blízkých uvědomění si své samostatnosti navazování kontaktů s dospělými i dětmi komunikovat s dospělými i dětmi umět dodržovat pravidla soužití ve skupině umět se chovat ve skupině (třídě) umět přijímat povinnosti, soustředit se na činnosti umět plnit povinnosti podle instrukcí zvládnout samostatně dokončit činnost přizpůsobit se společenství, spolupracovat a dohodnout se s ostatními zvládat sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůcky, nástroji

o o o

Očekávané výstupy

30


2. Měsíc plodů a hojnosti Tematický celek Měsíc plodů a hojnosti Podtémata

Ovoce a zelenina, na poli, nářadí a stroje, podzimníčci

Vzdělávací obsah -cíle

v Rozvoj a užívání všech smyslů a vytváření základů zdravého životního stylu v rozvoj v oblasti - Jazyk a řeč v Osvojení si některých poznatků a dovedností, rozvoj zájmu o další formy verbální a neverbální (výtvarné, pohybové, hudební a dramatické) v Poznávací schopnosti a funkce. Představivost a fantazie v Rozvoj tvořivosti (myšlení, řešení problémů, sebevyjádření) v rozvoj v oblasti sebepojetí city, vůle v Rozvoj poznatků, schopností a dovedností a získané dojmy a prožitky vyjádřit v Rozvoj interaktivní dovednost verbální i neverbální v Seznámení se se světem a prostředím kolem sebe v Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

Očekávané výstupy

poznáváme názorně výstavou, co se sklízí na poli, na zahradě poznám podle vzhledu i chutě ovoce a zeleninu poznatky jak se ovoce a zelenina zpracovává - praktické ukázky poznávání obilí na obrázku i prakticky seznámení dětí s výrobky z obilí a obilnin -výstava, ochutnávka, rozhovor vědět, jaké nástroje se používají na poli i na zahradě- obrázky, zahradní práce přednes písní a recitace k dané tématice poslech pohádek a dramatizace pohádek porozumění textu pohádek a příběhů z četby vycházky do přírody sběr přírodnin výroba podzimníčků s rodiči z přírodnin výstavy prací

→ vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci – využívat zkušeností k učení → vědomě využívat všech smyslů, pozorovat a všímat si nového → pojmenovat to, čím je obklopeno kolem sebe v přírodě → vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech (výtvarných, pohybových a dramatických) → sledovat a vyprávět příběh, pohádku a porozumět slyšenému → zachovávat správné držení těla → zvládnout základy pohybových dovedností → zvládnout prostorovou orientaci → dodržovat pravidla hry → zachytit a vyjádřit své prožitky 31


3.

Barevné čarování

Tematický celek

Barevné čarování

Podtémata

Mávám létu, když padá listí, počasí, Halloween

Vzdělávací obsah - cíle

v Osvojování si poznatků o těle a jeho zdraví o pohybových činnostech a jejich kvalitě v Rozvoj komunikačních dovedností v Vytváření základů pro práci s informacemi v Získávání schopností řídit své chování a svou situaci. v Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělým. v Vytváření základních postojů ke světu, životu a pozitivních vztahů ke kultuře, umění a rozvoj dovedností v Pochopení, že změny působení lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

učím se, jak se mění počasí a příroda na podzim - pozorování vnímat rozmanitost přírody a její barevnost - procházky sběr přírodnin a pozorování přírody učíme se pojmenovat měsíce v roce, dny v týdnu a roční doby vím, co je pro každé období typické - rozhovory seznámení dětí s tím, co se děje se stromy a keři a zvířátky na podzim seznámení s podzimními tradicemi a zvyky (Halloween, dušičky) podzimní výzdoba MŠ kreslení, malování, koláže na podzimní téma učím se vyřídit vzkaz učím se kde najdu informace, které potřebuji učím se upevňovat vědomí o tom, jak předcházet nachlazení

Očekávané výstupy

→ → → → → → → → →

vnímat rozmary počasí správně pojmenovat roční období umět se orientovat v čase vnímat, že svět má svůj řád, jeho rozmanitost a pozoruhodnost správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, intonaci zachytit a vyjádřit své prožitky zvládat různé výtvarné techniky s různými výtvarnými pomůckami vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru ovládat koordinaci ruky a oka

32


4.

Než zazvoní zvoneček

Tematický celek

Než zazvoní zvoneček

Podtémata

Čert a Mikuláš, tradice a zvyky, advent, výroba ozdob a dárků

Vzdělávací obsah - cíle

v v v v v v v v

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

Očekávané výstupy

→ → → → →

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Zdokonalení se v jemné a hrubé motorice Rozvoj pohybových schopností Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka Rozvoj řečového projevu Rozvoj tvořivosti Rozvoj schopností a sebeovládání Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými v Vnímat a přijímat hodnoty v tomto společenství uznávané a přináležet k tomuto společenství v Rozvoj pozitivních vztahů k místu kde žiji a okolí

-

→ → → → → →

četba, poslech a vyprávění krátkých literárních textů o předvánoční a vánočních tématech seznámení dětí s předvánočními a vánočními zvyky, historií a tradicemi Mikuláš, čert, Barborka, advent - soutěže, hry, tanec, nadílka výroba přáníček a dárků pro rodiče využití různých technik, metod a materiálů procvičování ruky – stříhání, lepení, trhání příprava vánoční besídky pro rodiče zpěv koled, pečení cukroví, půlení jablíček, pouštění lodiček nadílka v MŠ znát tradice a zvyky mít povědomí o smyslu a symbolech Vánoc vědět o historií Vánoc u nás i ve světě mít povědomí o širším společenském a kulturním prostředí projevovat zájem o povídky, pohádky, soustředěně poslouchat a porozumět textu umět si zapamatovat a vybavit si text básniček a říkadel vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností umět těšit se z hezkých a příjemných zážitků přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem učit se spolupráci podělit se o společné dárky

33


5.

Paní zima

Tematický celek

Paní zima

Podtémata

Tři králové, zima, zimní sporty, zápis do školy

Vzdělávací obsah - cíle

v Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, dýchání, koordinace ruky a oka v Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností perceptivních i produktivních v Rozvoj tvořivosti v Rozvíjet city a prožívat je v Osvojení si poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. v Vnímat a přijímat základní hodnoty v Pochopit působení prostředí a možnost ho chránit a zlepšovat, ale i ničit

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

Očekávané výstupy

→ → → → → → → → → → → → →

Tři králové: historie, výroba koruny, četba příběhů, pohybové hry příroda v zimě: jak se staráme o zvířata – názorně, rozhovory zimní počasí: pokusy se sněhem a ledem oblékání v zimě, péče o zdraví: vitamíny – četba příběhů, rozhovory seznámení se zimními sporty: hokej, bruslení......pohybové hry splnění zadaného úkolu: spolu s rodiči vyhledat zimního sportovce z novin bezpečnost při zimních sportech: rozhovory cvičení, pohybové hry, důležitost otužování tematické výtvarné a pracovní činnosti k danému tématu zápis do školy: hry na školu a vysvědčení vědět o historii Tří králů mít fantazii a představivost zachycovat skutečnost ze svého okolí vyjadřovat své představy pomocí výtvarných technik, rozvíjet pracovní dovednosti dodržovat bezpečnost při práci s nůžkami, čistotu a pořádek dodržovat základní hygienické návyky, zdravý životní styl zvládat základní pohybové dovednosti koordinovat lokomoci a další pohyby těla mít chuť a zájem učit se mít povědomí o základních číselných a matematických pojmech chápat prostorové pojmy vyjadřovat samostatně své myšlenky, nápady, pocity formulovat správně věty

34


6.

Svět fantazie

Tematický celek

Svět fantazie

Podtémata

Kniha přítel člověka, z pohádky do pohádky, hračka, masopust-karneval

Vzdělávací obsah - cíle

v Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu v Rozvoj komunikativních schopností v Vytváření základů pro práci s informacemi v Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky, vyjádřit v Ochrana soukromí a bezpečí ve vztazích s druhým dítětem i dospělým v Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur v Poznávání jiných kultur

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

Očekávané výstupy

→ → → → → → → → →

-

seznámení dětí s klasickými českými pohádkami (četba, dramatizace, vyprávění) výroba pohádkové knížky, pohádková cesta, plnění úkolů historie hraček, hračky dříve a nyní, výroba hračky masopust: tradice- rozhovory výroba masky a zvyky recitace a hry zpěv, tanec, využití hudebních nástrojů masopust v mateřské škole

projevovat zájem o knihy sledovat a vyprávět příběh, pohádku správně vyslovovat, ovládat tempo a intonaci řeči zvládat jednoduché pracovní úkony a sebeobsluhu podílet se na výzdobě třídy při masopustu spolupracovat s dětmi i učiteli přijímat pochvalu i případný neúspěch umět hodnotit svoje pokroky zvládnout jemnou motoriku (pracovat se stavebnicí, navlékání korálků…. → kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit

35


7. Jarní probuzení Tematický celek Jarní probuzení Podtémata

Jaro v trávě, jaro na zahradě, svátky jara, čarodějnice

Vzdělávací obsah - cíle

v Rozvoj a užívání všech smyslů v Rozvoj komunikačních schopností, rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj představivosti a fantazie v Rozvoj pozitivních citů v Rozvoj kooperativních dovedností v Chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny v Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

jak se chová příroda v zimě, roční období a jejich charakteristika poslové jara – seznámení rozhovorem a obrázky kdo žije v trávě: drobní živočichové - encyklopedie jaro na zahradě: úklid na zahradě, probouzení semínek, druhy květin co dělat, aby kytička vyrostla – staráme se o květiny nářadí na zahradě domácí mazlíčci: mláďata a jak se o ně staráme -doneseme si do MŠ zvířátka na dvoře a na statku čarodějnice: historie, výroba čarodějnice čarodějnický rej

Očekávané výstupy

→ → → → → → → → → → →

umět pojmenovat a rozlišovat domácí zvířata, hospodářská zvířata pojmenovat a rozlišit mláďata hospodářských domácích zvířat znát užitek hospodářských zvířat umět pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno mít přiměřeně bohatou slovní zásobu rozpoznat a pojmenovat volně žijící zvířata v trávě rozpoznat a pojmenovat druhy květin podle vzoru výtvarně ztvárnit zvířátka a květiny projevovat zájem o prohlížení knih: atlasy a encyklopedie spolupracovat při hrách, být ostatním partnerem, nabídnout pomoc doprovázet pohyb zpěvem: při pohybových hrách a při chůzi

36


8.

Příroda kolem nás

Tematický celek

Příroda kolem nás

Podtémata

Domácí zvířata, les, volně žijící zvířata, vodní říše, ZOO

Vzdělávací obsah - cíle

v v v v v v v

Vytváření zdravých životních návyků Rozvoj vnímání, naslouchání a porozumění Rozvoj výslovnosti, vytváření pojmů, mluveného projevu, vyjadřování Přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému Rozvoj verbálních i neverbálních dovedností Rozvoj schopností spolupracovat ve třídě, v rodině a k ostatním Rozvoj úcty k životu ve všech formách

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

les a chování v něm, důležitost lesa, využití lesa -procházka stromy, keře, rostliny, houby, lesní zvěř a živočichové - encyklopedie vodní říše: potoky, řeky, rybníky, moře a oceány, život ve vodě voda a čistota volně žijící zvířata: hmyz, ptactvo, obydlí volně žijících zvířat pozorování kdo a jak se o ně stará - rozhovory přírodní živly: pohybové vyjádření a pokusy

Očekávané výstupy

→ → → → → → → → → → →

mít poznatky o živé a neživé přírodě, přírodních jevech a dějích mít poznatky o významu životního prostředí pro člověka tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních i výtvarných činnostech výtvarně vystihnout složité dějové situace z okolí přírody se zaujetím sledovat a pozorovat přírodu a okolí používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad chovat se přiměřeně a bezpečně na hřišti, na veřejnosti a v přírodě umět se koordinovaně pohybovat v různém přírodním terénu zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci upřednostňovat pravou či levou ruku při kreslení či jiných činnostech být citlivý k přírodě a pomáhat pečovat o životní prostředí

37


9.

Jak jsem přišel na svět

Tematický celek

Jak jsem přišel na svět

Podtémata

Moje rodina, kdo, co čím?, smysly, části lidského těla, zdraví

Vzdělávací obsah - cíle

v Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě v Rozvoj řečových schopností v Vytváření pozitivního vztahu k učení a intelektuálním činnostem v Poznávání sama sebe a vlastní identity v Osvojení si schopností pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým v Rozvoj schopností žít a přijímat hodnoty uznávané v tomto společenství v Vytvoření povědomí o sounáležitosti s lidmi a společností

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

Očekávané výstupy

→ → → → → → → → → → → →

jak jsem přišel na svět – knížky, rozhovory moje rodina: kdo tam patří, vztahy v rodině, domov, láska, důvěra, bezpečí, svátek matek výroba dárků, besídka zdraví: denní režim, zdravá výživa, oblékání, bezpečnost části lidského těla: kostra, svaly, vnitřní orgány -obrázky, encyklopedie, praktické ukázky smysly: zrak, sluch, chuť, hmat, čich – názorné příklady názorné ukázky řemesla: jaká řemesla znáš, kde pracují rodiče, co zaměstnání a řemeslo obnáší - exkurze vědět a ocenit důležitost rodiny a pochopit funkci rodiny a jejich vztahů umět respektovat dospělého a komunikovat s ním vhodným způsobem znát své jméno, příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému: vztahy mezi lidmi zvládat sebeobsluhu a péči o osobní hygienu pojmenovat části těla a důležitých orgánů mít povědomí o zdraví: co mu prospívá a co ne mít poznatky o narození, růstu znát základní znaky lidské postavy a umět je namalovat vědomě využívat všech smyslů doplnit si znalosti o řemeslech, o práci dospělých pojmenovat činnosti a seznámit se s jejich funkcí

38


10.

Žiji na planetě Zemi

Tematický celek

Žiji na planetě Zemi

Podtémata

Planeta Země, vesmír, čím cestujeme, děti mají svátek

Vzdělávací obsah - cíle

v v v v v v

Vytváření zdravých životních návyků a postojů Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělení Posilování zvídavosti, zájmu a radosti z objevování Seznámení s pravidly chování k druhému Vytváření povědomosti o existenci ostatních kultur a národností Poznávaní jiných kultur

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

planeta Země: řeky, moře, pevniny a světadíly - atlas lidé různých barev a národností – ukázky, znaky, jazyk, ČR stát v EU, hlavní město… vesmír: planety, sluneční soustava, hvězdy – rozhovory, obrázky, výtvarné práce čím cestujeme: dopravní prostředky – po silnici, po vodě, ve vzduchu, po kolejích, ve vesmíru – dopravní výchova děti mají svátek: děti v celém světě oslava dne dětí rozloučení s předškoláky

Očekávané výstupy

→ mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru a existenci jiných zemí, národů a kultur → znát poznatky o své zemi (název státu, vlajka, hymna, hlavní. město, prezident) → vnímat odlišnost mezi dětmi a rozvíjet přátelství → aktivně komunikovat s dětmi → znát a dodržovat základní pravidla silničního provozu (na chodníku, ulici, silnici) → znát signalizace na ulici a na silnici: bezpečnost → běhat, skákat, udržovat rovnováhu, házet a chytat míč, používat různé náčiní → uplatňovat postřeh a rychlost → prožívat radost za zvládnutého a poznaného

39


Vzdělávací obsah MŠ Mšec 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11

Poznáváme svět na podzim naše mateřská škola a já okolí mateřské školy když je u nás posvícení podzimníčkování barvy podzimu plody podzimu zvířátka volně žijící a podzim Alenka stůně každý má svou práci oblíbení pohádkoví hrdinové babí léto

4. Poznáváme svět v létě 4.1 les v létě 4.2 na výletě 4.3 když děti mají svátek 4.4 loučení se školkou 4.5 hurá na prázdniny 4.6 hry a radovánky

2. Poznáváme svět v zimě 2.1 stromy a lesní zvířata v zimě 2.2 než přijde Mikuláš 2.3 zimní sporty 2.4 zima, zima, zimička 2.5 Vánoce přicházejí 2.6 Vánoce 2.7 chystáme vánoční dárky 2.8 máme u nás karneval 2.9 péče o zvířata v zimě 2.10 jsem zdravý jako rybička 2.11 ledové království 3. Poznáváme svět na jaře 3.1. kniha a já 3.2. co jezdí po silnici 3.3. už je tu jaro 3.4. co jsme viděli na vycházce 3.5. jaro u rybníka 3.6. na tom našem dvoře 3.7. hody, hody, doprovody 3.8. každý má svou maminku 3.9. barvy v dopravě 3.10. aprílové počasí 3.11. pohádka za pohádkou 3.12. naše zeměkoule

40


1.

Poznáváme svět na podzim

Tematický celek

Poznáváme svět podzimu

Podtémata

Naše MŠ a já, okolí MŠ, když je u nás posvícení, podzimníčkování, barvy podzimu, plody podzimu, zvířátka volně žijící a podzim, Alenka stůně, každý má svou práci, oblíbení pohádkoví hrdinové, babí léto

Vzdělávací obsah - cíle

v v v v v v v v v v

Rozvoj a posilování poznávacích citů Rozvoj řečových a jazykových dovedností receptivních i produktivních Rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky Rozvoj poznatků o místě bydliště, o své zemi a její kultuře Rozvoj prvních pracovních představ a dovedností Získávání vědomostí z oblasti zdravovědy- uvědomění si vlastního těla Rozvoj komunikačních dovedností a kultivovaného projevu Sebepojetí, city, vůle Rozvoj schopností v citové oblasti a rozvíjet je. Poznávací schopnosti

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

poznávání okolí MŠ ovládnutí základních dovedností s předměty, nástroji, náčiním dodržování bezpečnostních opatření při práci s různými materiály postupné upevňování morálně pracovních vlastností zařazování výtvarných her a experimentace s materiálem posilování prosociálního chování v MŠ hrami řešení přirozených i modelových situací určování společných pravidel chování v MŠ práce v koutku živé přírody zařazování vycházek s esteticky zaměřeným pozorováním třídění odpadového materiálu sběr kaštanů a plastových víček

Očekávané výstupy

→ → → → → → → → →

zvládat sebeobsluhu, pečovat o osobní hygienu odloučit se na určitou dobu od rodičů, uvědomovat si svou samostatnost přirozeně komunikovat s druhým dítětem, podělit se o hračku dodržovat pravidla chování pojmenovat důležité budovy v obci a vědět k čemu slouží správně pojmenovat a charakterizovat jednotlivá roční období vyjádřit změny v přírodě na podzim zvládnout základní pohybové dovednosti sledovat a vyprávět pohádku či příběh

41


2.

Poznáváme svět v zimě

Tematický celek

Poznáváme svět v zimě

Podtémata

Stromy a lesní zvířata v zimě, než přijde Mikuláš, zimní sporty, zima-zimazimička, vánoce přicházejí, vánoce, chystáme vánoční dárky, máme u nás karneval, péče o zvířata v zimě, jsem zdravý jako rybička, ledové království

Vzdělávací obsah - cíle

v Rozvoj a kultivace dětských schopností (vnímání, pozorování, představivost, fantazie) v Rozvoj přirozeného hudebního a zpěvního projevu v Rozvoj komunikativních dovedností v Rozvíjení pozitivního vztahu ke svým výkonům

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

Očekávané výstupy

→ → → → →

pozorování zimních změn v přírodě přípravu na vánoční svátky, seznámení s kulturními tradicemi otužování a předcházení nemocem dokrmování zvěře a ptactva přípravu na zápis a návštěvu v ZŠ využití období ke sportování

mít povědomí o tradicích a zvycích spojených s Vánocemi všímat si změn a dění ve svém okolí vědomě napodobit pohyb podle vzoru rozlišovat co prospívá a co škodí zdraví umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami → umět obdarovat a podělit se o dárky → vyslechnout si anebo převyprávět pohádku, příběh, říkanku a pamatovat si ji → samostatně vyjadřovat svou představivost ve výtvarných, pracovních či pohybových činnostech

42


3.

Poznáváme svět na jaře

Tematický celek

Poznáváme svět na jaře

Podtémata

Kniha a já, co jezdí po silnici, už je tu jaro, co jsme viděli na vycházce, jaro u rybníka, na tom našem dvoře, hody-hody-doprovody, každý má svou maminku, barvy v dopravě, aprílové počasí, pohádka za pohádkou, naše zeměkoule

Vzdělávací obsah - cíle

v v v v

Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou Ochrana osobního soukromí ve vztahu k druhým lidem Rozvoj tvořivého sebevyjádření Prohloubení vztahu ke čtenému a mluvenému slovu

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

pozorování jarních změn v přírodě návštěvu knihovny, práce s knihami a písmeny získávání vědomostí z oblasti bezpečnosti v silničním provozu příprava na velikonoční svátky oslavu svátku maminek, význam rodiny připomenutí Dne Země

Očekávané výstupy

→ umět rozlišit a pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata, zvířata u vody → mít poznatky o planetě zemi, vesmíru → chápat základní dopravní poznatky → těšit se z hezkých a příjemných zážitků → zvládnutí jemné motoriky → umět využívat při výtvarných a pracovních činnostech přírodniny či jiné materiály → porozumět slyšenému, správně vyslovovat → zvládnout se soustředit a udržet pozornost → chápat prostorové pojmy a orientovat se v čase → přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky vyjádřit

43


4. Poznáváme svět v létě Tematický celek

Poznáváme svět v létě

Podtémata

Les v létě, na výletě, když děti mají svátek, loučení se školkou, hurá na prázdniny, hry a radovánky

Vzdělávací obsah - cíle

v v v v v

Vytváření povědomí o zdravých životních návycích Rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření Rozvíjení smyslu pro spolupráci Rozvíjení základních kulturně společenských postojů Poznávání jiných kultur

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

pozorování letních změn v přírodě příprava pravidelných kulturních akcí oslava svátku dětí, jejich místo v rodině a společnosti plánování výletu sportování, vycházky, hry na zahradě, zdokonalování tělesné zdatnosti bezpečnost v chování během prázdnin

Očekávané výstupy

→ → → → → → → → → →

uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky projevovat se citlivě k živým bytostem a přírodě vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný zajímat se, co se v okolí děje všímat si změn v přírodě mít povědomí o významu o životním prostředí pro člověka a zvířata ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem ovládat koordinaci ruky a oka umět vést rozhovor, formulovat otázky a odpovídat vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

44


Vzdělávací obsah MŠ Srbeč 1. Svět pohádek 1.1 pohádky 1.2 co je v knížkách 1.3 výroba loutky 1.4 hrajeme pohádku 1.5 malujeme 1.6 jedeme do divadla 2. Oslavy a svátky 2.1 co je v kalendáři 2.2 dušičky 2.3 Mikuláš 2.4 Vánoce 2.5 Velikonoce 2.6 přejeme maminkám 2.7 den dětí 3. Co je kolem nás 3.1 moji kamarádi 3.2 co máme ve třídě 3.3 naše škola 3.4 moje rodina 3.5 čím jezdíme 3.6 nakupujeme 3.7 obchody 3.8 co máme doma 3.9 předměty denní potřeby 4. Příroda 4.1 jaro, léto, podzim, zima 4.2 tajemství stromů 4.3 co najdeme v lese 4.4 zvířata 5. Moje zdraví 5.1 každý má jinou barvu 5.2 co máme k obědu 5.3 části těla 5.4 panenka stůně 5.5 jdeme k lékaři 5.6 a jak je to u nás doma

45


1.

Svět pohádek

Tematický celek

Svět pohádek

Podtémata

Pohádky, co je v knížkách, výroba loutky, hrajeme pohádku, malujeme, jedeme do divadla

Vzdělávací obsah - cíle

v Zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky v Rozvíjet jazykové a řečové schopnosti dětí v Vést děti k osvojování některých poznatků a dovedností předcházejících čtení a psaní v Rozvíjet kooperativní dovednosti mezi dětmi v Umožnit dětem poznávání jiných kultur v Seznamovat děti se světem umění

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

poslech vyprávěných i čtených pohádek prohlížení a čtení knížek seznamování s různými sdělovacími prostředky vyprávění toho co dítě slyší naučit se zpaměti krátký text zorganizovat hru utvořit jednoduchý rým hry se slovy sociální a interaktivní hry hraní rolí

Očekávané výstupy

→ → → → → → → →

ovládat koordinaci ruky a oka zvládnout jemnou motoriku soustředit se na činnost a její dokončení uplatňovat správné návyky společenského chování začlenit se do třídy a mezi své vrstevníky vnímat kulturní a umělecké podněty vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech porozumět slyšenému a pojmenovat většinu toho čím je obklopen

46


2.

Oslavy a svátky

Tematický celek

Oslavy a svátky

Podtémata

Co je v kalendáři, dušičky, Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, popřejeme maminkám, den dětí

Vzdělávací obsah - cíle

v Vést děti formovat své postoje, posilovat vzájemné vztahy, vytvářet pohodu v Rozvíjet u dětí jazykové schopnosti v Vytvářet pozitivní vztah k činnostem v Posilovat zvídavost a radost z nového v Poznávání sám sebe v Posilovat sebedůvěru v Rozvíjet sebeovládání v Vnímat tradice a zvyky

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

komentování zážitků vyřizování zpráv a vzkazů chápat slovní vtip a humor řešení myšlenkových problémů hledání různých variant a možností činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů, denní řád hry na rozvoj vůle a vytrvalosti aktivity podporující sbližování dětí přípravy a realizace společných slavností aktivity přibližující různé tradice a zvyky

Očekávané výstupy

→ → → →

mít poznatky o svátcích, zvycích, tradicích a přijmout tradici oslav prožívat a dětským způsobem projevovat radost a co cítí vyjádřit a zachytit své zážitky přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, spolupracovat s ostatními vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, intonaci řeči naučit se nazpaměť krátké texty

→ → → →

47


3. Co je kolem nás Tematický celek

Co je kolem nás

Podtémata

Moji kamarádi, co máme ve třídě, naše škola, moje rodina, čím jezdíme, nakupujeme, obchody, co máme doma, předměty denní potřeby

Vzdělávací obsah - cíle

v v v v v v v

Seznamovat děti s okolním světem Rozvíjet komunikační dovednosti Orientace v prostoru třídy Seznamování s místem kde žijí Rozvoj estetického vkusu Všímat si pravidel ve světě kolem sebe Poznat a pojmenovat základní předměty ve třídě

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

seznámení s prostory školky a co nabízí zvyšování kvality provedení tělovýchovných chvilek přímé rozhovory i s popisem kresba fixem, pastelkou se zaznamenáním slovního vyjádření dítěte hrajeme si na malíře – správné držení tužky, nůžek dokončení příběhu s otevřeným koncem vycházky

Očekávané výstupy

→ umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami → zvládat výtvarné činnosti tužkou, pastelkami, štětcem, nůžkami → soustředit se na činnosti a její dokončení → zvládat sebeobsluhu a uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky → znát a dodržovat základní pravidla chování → chovat se přirozeně a bezpečně ve známém prostředí → chovat se bezpečně při setkání s cizími lidmi → umět se obracet na dospělého o radu a pomoc → pochopit, že každý má svou roli v rodině → umět pochopit a respektovat kamaráda

48


4. Příroda Tematický celek

Příroda

Podtémata

Jaro-léto-podzim-zima, tajemství stromů, co najdeme v lese, zvířata

Vzdělávací obsah - cíle

v v v v v v v

Vytvářet pozitivní vztah k přírodě Rozvoj úcty k životu Rozvoj užívání všech smyslů Vytvářet u dětí základy pro práci s informacemi Seznámení dětí s pravidly chování Seznámení dětí se světem, který se vyvíjí Rozvoj úcty k životu

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků přímé pozorování přírodních objektů hry procvičující orientaci v prostoru hry na téma bezpečného chování využití encyklopedií péče o okolní prostředí konkrétní práce s materiálem – třídění, odhad, porovnání

Očekávané výstupy

→ → → → → →

zajímat se o to, co se kolem nás děje a všímat si změn v přírodě mít povědomí o ročních obdobích charakterizovat roční období orientovat se v čase a v prostoru vnímat, že svět má svůj řád mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka a pomáhat o přírodu pečovat vědomě využívat všech smyslů záměrně pozorovat a všímat si změn kolem sebe – co je nového chápat jednoduché souvislosti nacházet společné a rozdílné znaky – porovnávat vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, učit se

→ → → → →

49


5.

Moje zdraví

Tematický celek

Moje zdraví

Podtémata

Každý má jinou barvu, co máme k obědu, části těla, panenka stůně, jdeme k lékaři, a jak je to u nás doma

Vzdělávací obsah - cíle

v v v v v v v v v v v v

Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti Vytvářet zdravé životní návyky Rozvoj tvořivosti Vytváření prosociálních návyků – řešení problémů Rozvoj úcty k životu Umožnění dětem získat poznatky o lidském těle Vést děti k osvojení praktických dovedností Dodržování hygienických návyků Dodržování pitného režimu a správné stolování Vědomé ovládání svého těla Dokázat charakterizovat pojem zdraví a nemoc Mít povědomí, co tělu prospívá a co škodí

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

-

lokomoční pohybové činnosti vědomé napodobení pohybu zdravotně zaměřené činnosti činnosti zaměřující k prevenci úrazů prevence nemocí setkávání s cizími lidmi rozlišování pomocí smyslů pojmenování částí těla i orgánů učení nových slov pozorovat běžné předměty, určovat jejich vlastnosti

Očekávané výstupy

→ → → → → → → → → → → → →

zachovávat správné držení těla zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci umět vést rozhovor, formulovat otázky vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů umět pojmenovat části těla a některé orgány znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí zachytit a vyjádřit své prožitky uvědomovat si svá práva k druhému a naopak respektovat potřeby jiného dítěte chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, i když je každý jiný umět přizpůsobit své chování v rodině, ve třídě každý má svá práva a svou roli v životě

50


Vzdělávací obsah MŠ Řevničov 1. Začíná škola 1.1 budova MŠ 1.2 cesta do MŠ a kamarád 1.3 škola a domov

8. Svátky jara 8.1 Velikonoce 8.2 požární bezpečnost 8.3 chráníme přírodu 8.4 řeky a moře

2. Příroda na podzim 2.1 naše obec 2.2 na poli a v lese 2.3 počasí na podzim 2.4 na zahradě

9. Z pohádky do pohádky 9.1 jak se barví kvetoucí příroda 9.2 naše maminka má svátek 9.3 doprava 9.4 kouzelný svět pohádek

3. Péče o zdraví 3.1 moje tělo a zdraví 3.2 děti a ekologie 3.3 u nás doma 3.4 jedeme na výlet

10. Co už umím 10.1 svátek dětí 10.2 jedeme do ZOO 10.3 končí školní rok 10.4 naše vlast a EU

4. Vánoce 4.1 čert a Mikuláš 4.2 za dlouhých zimních večerů 4.3 zpíváme a hrajeme si pod stromečkem 5. Na sněhu a ledu 5.1 když kamarád stůně 5.2 příroda v zimě 5.3 zimní hry a sporty 5.4 půjdu k zápisu 6. Objevujeme svět kolem nás 6.1 profese 6.2 čím cestujeme 6.3 maškarní bál 6.4 co děláme celý den i rok 6.5 pravěk a dinosauři 7. Kde žijí zvířata 7.1 probouzení jara 7.2 domácí zvířata a jejich mláďata 7.3 zvířata ve volné přírodě 7.4 kdo žije u potoků, řek a rybníků

51


1. Začíná škola - září Tematický celek Začíná škola – září Podtémata Budova MŠ, Cesta do MŠ a kamarádi, škola a domov Cíle – vzdělávací v Seznamovat se s novým prostředím, dětmi i dospělými – adaptace, chápat význam tvorby pravidel a jejich dodržování obsah v Navazovat první vztahy s dětmi i dospělými, znát své jméno a příjmení, seznamovat se se jmény svých vrstevníků a učitelek v Orientovat se ve třídě, ve škole i dalších prostorách, zahradě, cesta do školy a zpět domů – bezpečnost v Projevovat své potřeby, vyjadřovat přání, komunikovat s dětmi i dospělými v Posilovat prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, ve škole, v dětské herní skupině apod.) v Poznávat pravidla společenského soužití a projevovat zdvořilé chování a vystupování v Seznamovat děti s možným nebezpečím způsobeným úrazem, dopravním prostředkem, neznámým člověkem apod. v Rozvíjet u dětí samostatnost v sebe obslužných činnostech v Uvědomovat si vlastní tělo Vzdělávací - kdo jsem a kam patřím, můj kamarád, učitelky, kuchařky, moje nabídka – okruhy značka, co kam patří, máme se rádi, zážitky z dovolené – seznamovací činností a námětů hry - orientace ve škole a okolí, chování na veřejnosti, bezpečnost, dopravní značky – prožitky dětí realizovat při výtvarném projevu - gymnastika mluvidel, rytmizace, pomocí obrázků charakterizovat přelom mezi létem a podzimem – hlavní znaky, spontánní hra, básně a písně k tématu, četba před spaním - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů – společné diskuse, rozhovory, četba a vyprávění zážitků - pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí - lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení apod.) a jiné sezónní činnosti – míčové hry apod. pohybové hry, hry s pravidly Očekávané → odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, navazovat kontakty výstupy s dětmi i dospělými, komunikovat s nimi, uvědomovat si svou samostatnost → znát své jméno, příjmení, věk, jména a příjmení rodičů, sourozenců, kamarádů a personálu ve škole → orientovat se bezpečně ve známém prostředí, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti → uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může dítě ve svém okolí setkat, vědět kam se obrátit o pomoc → zvládnout sebeobsluhu, základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky, udržovat pořádek → zachovávat správné držení těla, zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 52


2. Příroda na podzim - říjen Tematický celek Příroda na podzim – říjen Podtémata Naše obec, na poli a v lese, počasí na podzim, na zahradě Cíle – vzdělávací v Pozorovat, vnímat, chápat a esteticky vyjadřovat změny v přírodním obsah a životním prostředí, upevnit vztah k domovu v Seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytvářet pozitivní vztah k místu bydliště, všímat si odlišnosti od města, sledovat události v obci a účastnit se jich – tradice, oslavy, výročí v Získávat poznatky o přírodě a jejich proměnách, rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy, chránit životní prostředí v Charakterizovat podzimní období – rozlišovat počasí a seznámit se s některými projevy počasí, jak se chystá příroda a zvířata k zimnímu spánku v Seznamovat se se základními poznatky o ovoci, zelenině, stromech, keřích a jejich plodech v Rozvíjet řečové schopnosti dětí, souvislé vyjadřování, hudební a dramatické cítění v Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky Vzdělávací - poznávání a popis budov v obci, návštěva prostor OÚ, pošty, nabídka knihovny - chování a orientace ve veřejných budovách okruhy činností a - vycházky do přírody – polodenní výlety, pouštění draka, kalendář námětů počasí, pozorování, rozhovory o ochraně zvířat a prostředí, ve kterém žiji, zajímavé návštěvy u rodičů a prarodičů - kreslení a malování, koláže, experimentování s barvou, změny v přírodě, barva listí, sběr a využití přírodnin - sklizeň ovoce, zeleniny, práce na poli, bezprostřední pozorování na zahradách, polích a v lese, chování v lese, poznávání hub - ne/bezpečí - přednes, recitace, dramatizace pohádek o zvířátkách, hudební a hudebně pohybové hry a činnosti, využití dětských hudebních nástrojů, základní kroky dětského aerobiku - modelování, grafomotorické cviky Očekávané → znát a umět pojmenovat nejdůležitější budovy v okolí bydliště a školy výstupy → rozlišit stromy listnaté a jehličnaté, správně je pojmenovat, znát plody některých stromů a keřů, volně žijící zvířata → správně pojmenovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) a charakterizovat je 2 – 3 typickými znaky, umět popsat počasí a jednoduše vyjádřit změny v přírodě, stromy, ptáci, zvířata → chápat nezbytnost vitamínů – poznat, pojmenovat a rozlišit ovoce a zeleninu → v souvislém řečovém projevu používat rozvité věty a postupně jednoduchá souvětí – vyjadřovat své pocity, přání → naučit se zpaměti krátké texty – říkanky, pohádky, sladit pohyb s rytmem a hudbou → ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku – zpracovat větší kus modelovací hmoty → graficky zaznamenávat pohyb vycházející z dlaně a prstů → - zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí – překonávat přírodní překážky 53


3. Péče o zdraví - listopad Tematický celek Podtémata Cíle – vzdělávací obsah

Péče o zdraví - listopad Moje tělo a zdraví, děti a ekologie, u nás doma, jedeme na výlet v Osvojovat si poznatky o těle a jeho hlavních funkcích, ochrana zdraví, seznamovat se a osvojovat si elementární poznatky o čase v Vytvářet zdravé životní návyky v Rozvíjet a užívat všechny smysly v Rozvíjet slovní zásobu, kvalitu řeči, snažit se správně dýchat při řeči, zpěvu a pohybových činnostech v Seznámit se s některými projevy počasí a ochranou člověka před možným nebezpečím, chránit životní prostředí v Získávat poznatky o přírodě, rozlišovat zvuky, tóny v přírodě v Spojovat u dětí časové představy ve spojení s činnostmi konanými během dne doma a ve škole v Rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjadřovat své zážitky, prožitky a pocity, reprodukovat jednoduchý děj - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí, aerobik Vzdělávací nabídka -okruhy - rozhovory nad obrázky, vyprávění vlastních bezprostředních zážitků činností a námětů a prožitků z pobytu venku, zdolávání přírodních překážek, kalendář počasí – návštěvy u lékaře, jak se chovat, co dělat, když jsem nemocný/á - smyslové, psychomotorické, pohybové, námětové hry, hádanky, jazykolamy, říkadla, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, jazykové chvilky, básně, písně, labyrinty a bludiště - sluchové hry a cvičení – zvuky v přírodě, napodobování - sběr, využití a manipulace s přírodninami, ekologie - výtvarné ztvárnění prožitků a pocitů, výtvarné soutěže - vyprávění zážitků z domácího prostředí o společných výletech s rodiči, co se nám ne/líbilo - návštěva divadelního představení dle nabídky, cestování autobusem Očekávané výstupy → mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivním pohybu a zdravé výživě, umět rozlišit jídla ne/zdravá, osvojit si režim a zdravé stravovací návyky → pojmenovat části těla, některé orgány a znát jejich funkci → vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově – tóny a zvuky, zrakově – rozlišovat tvary předmětů, určovat jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem) → kresbou a malbou znázornit náměty z přírody → sluchově rozlišit počáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech → správně pojmenovat časová období – ráno, poledne, večer atd., postupně si osvojovat pojmy včera, dnes, zítra → pojmenovat předměty denní potřeby, s nimiž přichází dítě do styku, znát některé jejich vlastnosti a účel, určit materiál a barvy → pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat a dodržovat pravidla kolektivního chování 54


4. Vánoce - prosinec Tematický celek Podtémata Cíle – vzdělávací obsah

Vzdělávací nabídka okruhy činností a námětů

Očekávané výstupy

Vánoce – prosinec Čert a Mikuláš, za dlouhých zimních večerů, zpíváme a hrajeme si pod stromečkem v Seznamovat děti se zvyky a tradicemi Vánoc, vést je k poznání hodnoty vztahů ke svým nejbližším v Rozvíjet schopnosti vytvářet a upevňovat vztahy k rodině i svému okolí, vyjadřovat své pocity v Rozlišovat a oceňovat jednání lidí, aplikovat poznání na své prožívání – jeden druhému pomáháme v Rozvíjet u dětí schopnost citové vztahy vytvářet, rozvíjet a plně je prožívat v Snažit se přiměřeně dlouhou dobu soustředit na určitou činnost, rozvíjet manipulační dovednosti, cílevědomost, zdravou ctižádostivost v Osvojovat si estetické dovednosti - výtvarné, hudební a dramatické v Podílet se na estetické výzdobě třídy a prostor ve škole v Pojmenovat dny v týdnu, měsíce, roční období v Taneční hry s různými polohami těla – uplatnit vlastní fantazii - četba, poslech a vyprávění o předvánočních, vánočních a povánočních zvycích a tradicích - zhotovování dárků a přání, využití různých výtvarných technik, grafomotorické cviky - moje rodina, příbuzní, vztahy - Barborka, Mikuláš, čert a anděl, biblické příběhy, mikulášská nadílka - vánoční zvyky – pečení perníčků, cukroví – zdobení, plovoucí skořápky, zdobení a půlení jablíček, zdobení květináče, jmelí, advent, společná slavnostní večeře, poslech koled, nadělování dárků a jiné zvyky - chystání, těšení a prožívání vánočních svátků doma a ve škole vyjádření pocitů, moje vánoční přání, výzdoba a dekorace, vánoční besídka - využívat výtvarných prací dětí k výzdobě prostor školy, OÚ, pošty - vánoční besídka s rodiči – koledy, písně, tance, dramatizace, básně - návštěva v Domě s pečovatelskou službou – tvorba dárků pro seniory, předvánoční vystoupení dětí - vtipy, hádanky, rýmy a rčení → mít povědomí o tradicích, zvycích Vánoc → umět se domluvit na společném řešení, podělit se o společné dárky → zvládnout dokončit započatou práci a samostatně uklízet → uvědomovat si ne/příjemné citové prožitky a rozlišovat citové projevy v rodinném a cizím prostředí → vyjadřovat se prostřednictvím hudebních, dramatických a tanečních činností → zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik - veřejně je prezentovat → umět uplatnit samostatný řečový a pěvecký projev na veřejnosti

5. Na sněhu a ledu - leden 55


Tematický celek Podtémata Cíle – vzdělávací obsah

Vzdělávací nabídka okruhy činností a námětů

Očekávané výstupy

Na sněhu a ledu - leden Když kamarád stůně, příroda v zimě, zimní hry a sporty, půjdu k zápisu v prožívat radost ze zimních sportů, objevovat změny v přírodě, uvědomovat si význam zvířat pro člověka a nutnost starat se o ně, dbát o své zdraví v osvojovat si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody v seznamovat děti s proměnou přírody, charakteristickými znaky v seznamovat se s péčí člověka o přírodu a zvířata v zimě v rozvíjet psychické i fyzické zdatnosti v rozvíjet společenské a estetické cítění v učit se kombinovat různé druhy stavebnic, sestavovat podle plánku, experimentovat, využívat tvořivost a fantazii v návštěva předškoláků v prostorách školy před zápisem do ZŠ - činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu - jak se oblékáme v daném ročním období, otužování, pečujeme o své zdraví, hygienické návyky, vitamíny, námětové hry - u krmelce – pozorování a určování stop ve sněhu, u našich krmítek na školní zahradě – pozorování ptactva, experimentování se sněhem - kresba, malba, využití kombinovaných technik, modelování, tvorba z papíru a jiných materiálů, konstruování, kombinování stavebnic - sáňkování a bobování, koulování, klouzání – dodržovat bezpečnost - těšíme se k zápisu – test školní zralosti, návštěva v ZŠ – seznámení s prostředím, prostorami a pedagogickým personálem - procvičování geometrických tvarů, předmatematické představy, předčtenářská gramotnost → mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí, kde v případě potřeby hledat pomoc → zvládat pohybové dovednosti a běžné způsoby pohybu v různém prostředí, prostorovou orientaci → zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy a pocity pomocí různých výtvarných dovedností a technik, konstruování → zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, stavebnicemi, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji apod. → pohybovat se ve skupině dětí, dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování doma, ve škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla → uvědomovat si vlastní identitu, získávat sebevědomí a sebedůvěru → poznat některá písmena a číslice, souvisle se vyjadřovat ve větách, chápat prostorové pojmy a orientovat se v čase

6. Objevujeme svět kolem nás - únor 56


Tematický celek Podtémata Cíle – vzdělávací obsah

Vzdělávací nabídka okruhy činností a námětů

Očekávané výstupy

Objevujeme svět kolem nás - únor Profese, čím cestujeme, maškarní bál, co děláme celý den a rok, pravěk a dinosauři v Probouzet dětskou zvídavost, dovědět se více o planetě Zemi, vnímat pocit „domova“, mít respekt a vztah ke všem členům rodiny a jejich práci v Seznamovat se s životem v obci – řemesla, pracovní podmínky na vesnici a ve městě, význam lidské práce, hovořit o práci rodičů v Seznamovat se s různými druhy dopravy a způsoby přemisťování, orientovat se v dopravní problematice – dopravní prostředky, značky, řešení dopravních situací v Rozvíjet zájem o tradice v obci, aktivně se podílet na přípravách – maškarní bál v Rozvíjet jemnou motoriku, technické dovednosti při práci s různým materiálem v Orientovat se v prostoru, určovat pořadí, počet prvků, řešit labyrinty, logické úlohy v Seznámit děti s časovými úseky ve spojení s typickými činnostmi v Osvojovat si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem, vývoji a neustálých proměnách v Rozvíjet fantazii vedoucí k rozšiřování obzorů a zájmů na základě vědeckých objevů (roboti, astronauti apod.) a poznatků z historie (zvířata a obyvatele v dávných dobách) - bezprostřední sledování akcí příslušníků policie v obci, beseda se zástupci městské policie, ukázka výcviku psa, pohybové, dramatické a námětové hry, co by se stalo, kdyby… - návštěvy u rodičů a prarodičů, profese rodičů – řemesla, pracovní předměty, ukázky, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, taneční hry - návštěva pošty, knihovny, kovovýroby, obchodního domu, řeznictví, prodejna s potřebami pro domácí zvířata a dalších provozoven v obci - výroba masek, výzdoba ve třídě, maškarní bál ve škole, uplatnit různé materiály – dřevo, látka, vlna - charakteristické znaky ročních období, co děláme celý den a rok doma a ve škole – porovnávání, jak trávíme víkendy, pranostiky a rčení, hádanky - odborné knihy a encyklopedie, puzzle, modelování, kreslení a malování → chovat se zdvořile a slušně k dospělým i k dětem, vážit si jejich práce a úsilí, vnímat význam práce a její hodnoty → znát dopravní prostředky, dopravní značky a jejich význam → podílet se na spolupráci při výzdobě třídy → umět vyjmenovat typické činnosti pro daný časový úsek, popsat situaci na obrázku, v praktickém životě, chápat prostorové a časové pojmy → mít povědomí o zvířatech žijících v dávné minulosti, o světě, vesmíru, změnách do současnosti 57


7. Kde žijí zvířata - březen Tematický celek Podtémata Cíle – vzdělávací obsah

Vzdělávací nabídka okruhy činností a námětů

Očekávané výstupy

Kde žijí zvířata – březen Probouzení jara, domácí zvířata a jejich mláďata, zvířata ve volné přírodě, kdo žije u potoků, řek a rybníků v Znát typické znaky jara, získávat vztah k živým bytostem, poznávat faunu a floru, přírodu ne/živou v Pozorovat přechod mezi ročními obdobími, změny způsobené počasím, první jarní květiny, stromy, keře v Rozvíjet city dítěte působením krás přírody a probouzejícího se jara v Získávat vztah k živým bytostem, rozvoj úcty a ochrany k živým tvorům, význam přátelství člověka a zvířat v Seznamovat děti se zvířaty domácími, ve volné přírodě a jejich mláďaty v Seznamovat děti s přírodou a ptactvem u vody, vodou v řece a rybnících, potocích, koloběhem vody, rozdíl moře x řeka v Umět odhadnout nebezpečí vody v Projevovat zájem o obrázkové knihy a encyklopedie, rozvíjet u dětí souvislý řečový projev, gramaticky správný v Zachycovat zážitky ze svého okolí, vyjadřovat své představy - pozorování přírody, využívat předměty k experimentování – lupa, dalekohled apod., vyprávění bezprostředních zážitků, popisování obrázků, tvorba herbáře, péče o květiny v areálu školy, vycházky do lesa, k rybníku - kreslení, malování, modelování, vystřihování, vytrhávání a skládání papíru, koláže – stromy, ptáci, květiny, zvířata - poslech pohádek, bajek, příběhů, veršů, dramatizace - různorodé společenské a stolní hry, skládat puzzle - encyklopedie, péče o výslovnost, artikulační, řečové, rytmické hry, analyticko–syntetická činnost se slovy, recitace - lokomoční, hudebně pohybové činnosti, turistika, míčové hry → poznat a správně pojmenovat některé zahradní, luční a pokojové rostliny, pomáhat při péči o květiny doma, ve škole, na školní zahradě → bezpečně rozlišit stromy listnaté a jehličnaté a znát plody některých stromů a keřů → poznat, pojmenovat a rozlišit domácí, volně žijící zvířata (i u vody), znát jejich typické znaky, užitek → znázornit charakteristické rysy zvířat v různých pozicích a v pohybu → skládat papír podle pokynů, dodržet přesný postup → pomáhat při péči o zvířata doma, v přírodě i ve škole → zacházet šetrně s hračkami, knihami → v souvislém řečovém projevu používat rozvité věty a postupně jednoduchá souvětí, vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity a vhodně je zformulovat ve větách

58


8. Svátky jara – duben Tematický celek Podtémata Cíle – vzdělávací obsah

Vzdělávací nabídka okruhy činností a námětů

Očekávané výstupy

Svátky jara – duben Velikonoce, požární bezpečnost, chráníme přírodu, řeky a moře v Prožívat tradice Velikonoc, znát základní poznatky o ochraně přírody i sebe samého – ne/bezpečí v Objevovat a prožívat tradice vítání jara, tradice a zvyky Velikonoc – podílet se na přípravách v Umět pohotově a správně reagovat na světelné a zvukové signály, seznamovat se s prací hasičů a jejich technikou v Seznamovat děti s tradicí pálení ohňů (co se ne/smí pálit – ekologie, ochrana přírody, bezpečnost) v Rozvíjet schopnost ovládat své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci v Probouzet u dětí zájem o přírodu jako celek, objasňovat postoje nás všech v chování člověka k přírodě a zeleni pro další generaci – Den země v Vést děti k poznání o nutnosti nepoškozovat okolní životní prostředí a vše co s ním souvisí v Získávat základní informace o řekách, mořích a životě v nich - velikonoční zvyky a tradice, malování kraslic různými technikami, koledy, říkadla - návštěva u hasičů, předvedení techniky, oblečení, kde a jakým způsobem hledat pomoc v případě nebezpečí, koho přivolat, kam se obrátit, námětové a psychomotorické hry, kresba a malba s námětem z hasičského prostředí, technika - četba z prostředí přírody, vody, pranostiky - chování v přírodě a její ochrana, pozorování hmyzu, rostlin, zvířat, nekřičíme - výtvarné techniky – dopravní prostředky na řece a na moři, vodní a mořští živočichové, encyklopedie, vyprávění zážitků z dovolených u moře - taneční a pohybové hry, písně o jaru a vše co s ním souvisí → mít povědomí o tradicích a zvycích Velikonoc → znát a uvědomovat si nebezpečí ohně, elektrického proudu, nebezpečí na vozovce aj. → vyjádřit ne/souhlas a říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (ohrožení, nebezpečí), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod. → doplnit si znalosti o práci dospělých, pozorovat činnost strojů při práci, seznámit se s jejich funkcí a pomoci lidem → výtvarně charakterizovat složitější dějové situace z okolí a přírody

59


9. Z pohádky do pohádky - květen Tematický celek Podtémata Cíle – vzdělávací obsah

Vzdělávací nabídka okruhy činností a námětů

Očekávané výstupy

Z pohádky do pohádky – květen Jak je barevná kvetoucí příroda, naše maminka má svátek, doprava, kouzelný svět pohádek v Mít povědomí o pohádkách klasických, veršovaných, znát některé autory a ilustrátory pohádek, společně prožívat svátek matek v Získávat poznatky, co rostlina potřebuje k životu – praktické činnosti v Poznávat přírodní prostředí a rozvíjet estetické cítění k živé přírodě v Posilovat citové vztahy k rodině, rodičům, prarodičům při příležitosti svátku Dne matek, otců, rodin v Umět pěkně a kultivovaně přednést báseň v Uvědomovat si barevnost světa a jeho vlivu na člověka – úloha barev v našem životě (bezpečné barvy na našem oděvu) v Určovat dopravní prostředky podle místa pohybu, seznámit se s pravidly silničního provozu, funkcí semaforu, jízda na kole v Rozvíjet schopnost soustředit se na poslech pohádkového námětu, doplnit jej svými nápady, samostatně vyprávět krátký děj v Navozovat dobrou náladu krátkým veršovaným textem pro poslech i přednes podle výběru dětí v Prožívat radost z dramatizace, rozlišovat dobro a zlo v Seznamovat děti s lidovou slovesností, s autory, ilustrátory pohádkových knih, pohádkovými postavami - využití různých výtvarných technik – květiny, modelování - výroba dárku, přání pro rodiče a prarodiče, kresba nebo malba postavy - básně a písně o rodině, květinách a přírodě - námětové hry, kreslení značek a dopravních prostředků, funkce semaforu, pozorování provozu na silnici, určování značek a barev aut - dramatizace pohádek, prohlížení pohádkových knih, pohádkové omalovánky, kresba a malba pohádkových postav, výroba kulis a kostýmů - návštěva knihovny – rozmanitost pohádkových knihy, vztah ke knize - návštěva divadelních představení dle nabídky ve škole i mimo ni → umět vyjádřit, jak se mění příroda, stromy, zvířata – vliv člověka → zpívat samostatně i v menších skupinách, vyjádřit hudbu přirozeným pohybem → znázornit charakteristické rysy lidské postavy → pojmenovat a znát účel dopravních prostředků podle místa pohybu, naučit se používat dopravní značky ve svém okolí, chování ve veřejných dopravních prostředcích → soustředěně vnímat a poslouchat čtený text, umět porovnávat hrdiny pohádek a jejich vlastnosti → učit se chápat mezilidské vztahy na postavách klasických pohádek → samostatně předvést dramatizaci pohádky, pohybově vyjádřit prožitek a náladu, zapojit se do pohádky 60


10. Co už umím - červen Tematický celek Podtémata Cíle – vzdělávací obsah

Vzdělávací nabídka okruhy činností a námětů

Očekávané výstupy

Co už umím – červen Svátek dětí, jedeme do ZOO, končí školní rok, naše vlast a EU v Přibližovat dětem krásy naší země, prožívat společné zážitky strávené v MŠ i mimo ni v Sledovat úroveň přizpůsobivosti dětí ve skupině a podřídit se zájmům většiny, aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí mimo prostory školy a zvládat jeho změny v Uvědomovat si sám/a sebe, co vše umím, podporovat zdravou soutěživost v Osvojovat si poznatky ze života některých druhů exotických zvířat, podporovat zvídavost z poznávání v Osvojovat dovednosti, které předcházejí čtení a psaní v Rozvíjet komunikativní dovednosti v Rozvíjet poznání o existenci jiných národností a kultur, jejich zvláštností v Přibližovat dětem krásy naší země, seznamovat děti s polohou státu v Vytvářet povědomí o dějinách České republiky, vést děti k povědomí o státních symbolech naší republiky - společně prožívat zážitky z oslav Dne dětí, výletu do ZOO, rozloučení s předškoláky, tablo, kulturní a společenské akce mimo MŠ - samostatný slovní projev – bezprostřední zážitky - soutěživé hry na zahradě, stavby z přírodního materiálu, letní hry a sporty, využití školní zahrady – kreslení v přírodě, koncert v přírodě - artikulační, smyslové, psychomotorické hry, hudební hádanky, hra na dětské hudební nástroje – rytmizace, přednes, dramatizace, zpěv - malba, kresba, modelování, recitace, zpěv samostatný a sólový - grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, skládání slov z písmen, své jméno a příjmení - symboly republiky, naši sousedé, těšíme se na dovolenou, poznávání - využívat encyklopedie, dětský atlas světa, puzzle → chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný → uplatňovat své individuální potřeby, obhajovat svůj názor a přijmout jiný → utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a vědomě je dodržovat → poznat a pojmenovat některá cizokrajná zvířata, jejich způsob života → znázornit charakteristické rysy zvířat v různých pozicích a pohybu → poznat některá písmena a číslice, poznat napsané své jméno → porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách → poznat znak, vlajku, hlavní město, prezidenta republiky

61


7. Evaluační systém Evaluace je proces průběžného vyhodnocování. EVAULAČNÍ ČINNOST ŠKOLY ŠVP – RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. Evaluace integrovaných bloků cíl

Vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované vzdělávací nabídky, stanovit případná opatření do dalšího, navazujícího tematického plánu v rámci integrovaného bloku

čas

Vždy po ukončení podtématu integrovaného bloku

nástroje kdo

záznam do činnostního plánu konzultace učitelek dle potřeby záznam do přehledu o rozvoji dítěte, konzultace s rodiči

Pedagogické pracovnice

Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku cíl

Zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, případná opatření

čas

Po ukončení realizace daného integrovaného bloku

nástroje kdo

záznam do TVP konzultace učitelek konzultace s odborníky v pedagogicko-psychologické poradně

Pedagogické pracovnice

Evaluace dílčích projektů cíl

Plnění záměrů, začlenění cílů dílčích projektů do jednotlivých integrovaných bloků

čas

1x za dva měsíce – průběh realizace 1x ročně (červen) - naplnění záměrů

nástroje kdo

záznam v TVP konzultace učitelek pedagogické porady konzultace učitelka – rodič konzultace učitelky – vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka

Pedagogické pracovnice

62


Hodnocení dětí cíl

Hodnotit vývojové pokroky jednotlivých dětí

čas

Převážně průběžně, dle aktuální situace a potřeby

nástroje kdo

konzultace učitelek konzultace s rodiči konzultace s odborníky z pedagogicko-psychologické porady diagnostika dětských výtvarných prací cílené pozorování záznamy do archů dle stanovených kritérií (grafické i písemné) – zejména na základě diagnostiky a pozorování vedení portfolia dle potřeby stanovení případných opatření

Pedagogické pracovnice

Soulad TVP – ŠVP – RVP PV cíl

Ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP PV, hodnocení naplňování záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, spoluúčast rodičů

čas

2x ročně

nástroje kdo

přehledy o rozvoji dětí - fotodokumentace výstavy, vystoupení dětí - záznamy monitoring hospitační záznamy konzultace dotazníky pro rodiče a zřizovatele pedagogické porady autoevaluace pedagogických pracovnic vlastní hodnocení školy

Pedagogické pracovnice, rodiče, zřizovatel

63


Průběh vzdělávání a výsledky Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a koncepčních záměrů ŠVP a výsledků vzdělávání. Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces cíl

Zhodnocení vlastního průběhu a výsledků vzdělávání z hlediska používaných metod a forem práce se záměry v této oblasti v ŠVP

čas

Průběžně, dotazníky

nástroje kdo

monitoring vzájemné hospitace konzultace pedagogů hospitace, uplatňování poznatků z dalšího vzdělávání dotazníky + výstup pedagogické porady sebehodnocení dětí nástroje

Pedagogické pracovnice, děti, rodiče

Osobní rozvoj pedagogů cíl

Uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního vzdělávacího procesu, autoevaluace ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu

čas

Průběžně, dotazníky v červnu

nástroje kdo

konzultace pedagogické porady hospitace monitoring dotazníky

Pedagogické pracovnice

64


Podmínky vzdělávání Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro naplňování koncepčních záměrů ŠVP. Evaluace personálních podmínek cíl

Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP PV: o kvalifikovanost pedagogického týmu

čas

Červen

nástroje kdo

dotazníky průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků kontrolní činnost hospitace pedagogické a provozní porady

Ředitelka, učitelka, vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka, školnice – dle stanovených kompetencí Evaluace materiálních podmínek

cíl

Zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP: o budova, technický stav o vybavení tříd – dětský nábytek o pomůcky, hračky o zahrada + zahradní náčiní o ŠJ – vybavení v souladu s legislativou

čas

Září, leden, červen

nástroje kdo

dotazníky záznamy z pedagogických a provozních porad záznamy z kontrolní činnosti fotodokumentace jednání se zřizovatelem (účast v zastupitelstvu)

Všichni zaměstnanci dle místa pracovní působnosti a zřizovatel

65


Evaluace ekonomických podmínek cíl

Hodnocení činností v oblasti ekonomiky školy: o sledování čerpání mzdových nákladů o účelnost, efektivnost hospodaření o motivační činnosti o rozbory čerpání příspěvku obce o rozbor hospodaření – pololetní účetní závěrka o roční účetní závěrka o sledování naplňování záměrů dle ročního prováděcího plánu a rozpočtu školy v oblasti mzdové i příspěvku obce

čas

Rozbory dle směrnice ředitelky školy, přehledy čerpání 4x ročně, ostatní průběžně

nástroje -

tabulky zprávy + rozbory pedagogické a provozní porady konzultace

kdo

Účetní, ředitelka – dle stanovených kompetencí Evaluace organizačních podmínek školy

cíl

Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP

čas

Leden, červen

nástroje kdo

monitoring hospitace kontrolní činnost dotazníky záznamy z pedagogických a provozních porad konzultace

Všichni zaměstnanci dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce

Spolupráce Cílem této oblasti je vyhodnocení přínosu partnerství pro naplňování stanovených záměrů v ŠVP. Evaluace spolupráce s rodinou cíl

Úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů v této oblasti v ŠVP

čas

Září, leden, červen

nástroje kdo

fotodokumentace zveřejnění záznamů z doplňkového programu školy rozhovory s rodiči, monitoring mezi rodiči dotazníky provozní porady mimoškolní akce za účasti rodičů

Pedagogické pracovnice, rodiče – dotazníky, vedoucí ŠJ 66


Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností cíl

Vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu k naplnění stanovených záměrů v ŠVP

čas

Červen

nástroje kdo

zveřejnění fotodokumentace písemné záznamy o součinnosti a partnerství projednání rozpočtu školy webové stránky konzultace s partnery vystoupení dětí pro veřejnost výstava dětských prací v obci publikační činnost (regionální tisk)

Ředitelka, učitelka, pracovnice dle stanovených povinností

67


8.

Autoevaluace

Autoevaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek vzdělávání, realizovaný uvnitř školy, který se odehrává v několika na sebe navazujících a neustále se opakujících fázích. Poznatky získané tímto průběžným vyhodnocováním poskytují pedagogům zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce a jsou využívány k optimalizaci a zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek v MŠ. Mateřské školy vyhodnocují svou práci komplexně a je zaměřena na tyto oblasti: Oblasti autoevaluace Ø Ø Ø Ø Ø

naplňování cílů programu kvalita podmínek vzdělávání způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání práce pedagogů výsledky vzdělávání

Kritéria autoevaulace Ø Ø Ø Ø Ø Ø

plánování a příprava na činnost materiální podmínky pro činnost funkčnost třídního plánování psychohygienické podmínky motivace a hodnocení dětí interakce, komunikace a klima třídy

Nástroje autoevaluace Ø dotazníky rodičům Ø dotazníky pedagogům

Fáze autoevaulace Ø sběr informací Ø analýza informací Ø plán dalšího postupu Výsledky jsou vyhodnocovány písemně a dotazníky od rodičů jsou vyhodnoceny i graficky.

68

ŠVP MŠ BEZ HRANIC  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you