Page 1

60 Kč

01/2012

(pro členy sdružení zdarma)

ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

Se svými problémy

nejste sami

Projekt posílení zaměstnanosti Záhadný svět autismu Nácviková zahrada


Občanské sdružení Logo děkuje svým partnerům, díky jejichž podpoře je možné realizovat projekty na pomoc dětem i dospělým postiženým poruchami komunikace.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. Vsetínská 20, 639 00 Brno www.moje-klinika.cz

www.csas.cz

www.strabag.cz

www.cleanforyou.cz

www.arkadia.cz

www.skodavbrne.cz

www.gaute.cz

www.omegaplusbreclav.cz

www.albixon.cz

www.altech-uh.cz

www.betonbroz.cz

www.meyra.cz

www.iridium.cz

www.vemex.cz

www.gozmetal.cz

www.teplarny.cz

www.cmcem.cz

www.vize.cz

www.pomoztedetem.cz

www.portal.mpsv.cz

www.polygra.cz

www.mpsv.cz

www.kr-jihomoravsky.cz

www.brno.cz

www.stred.brno.cz


editorial

Foto: Michal Odehnal

ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

Pomáháme lidem s poruchami komunikace a hybnosti

1

Obsah Charitativní aukce

2

Záhadný svět autismu

4

Rozhovor

8

Projekt posílení zaměstnanosti

10

ISAD 2011

13

Charitativní bazar VIZE 97

14

Nácviková zahrada

15

Se svými problémy nejste sami

16

Vaříme zdravě

17

Prázdninové pobyty

18

Výtvarné dílny

22

Krása

23

Aktuality

24

Vážení čtenáři! Rok 2012 má být dle řady předpovědí přelomovým či revolučním rokem. Uvidíme, co všechno nás čeká a jaké změny letošek přinese. Co je ale jisté? Vychází zbrusu nové číslo časopisu Papoušek. A ten se změnil vskutku velkolepě! Za změnou stojí vstup nového partnera, komunikační agentury Arkadia, jejíž zkušenosti s vydáváním časopisů jsou pro nás zárukou toho, že Papoušek bude v mnohém modernější, profesionálnější a otevřenější pro vás, naše pravidelné čtenáře. Vytvořili jsme novou redakční radu, jejímiž členy jsou odborníci jak z Občanského sdružení LOGO, tak z oblasti žurnalistiky. Od této vskutku zásadní změny si slibujeme nejen formální, ale i obsahovou revoluci, která bude mít za cíl v co nejvyšší možné míře uspokojit váš čtenářský apetit. Témata se vám budeme snažit šít na míru a při jejich výběru budeme respektovat vaše aktuální potřeby a přání. Hlavním tématem tohoto čísla je významný projekt, který realizuje naše sdružení již téměř rok a zaslouží si velkou pozornost. Jedná se o projekt Posílení zaměstnanosti, který je součástí koncepce aktivní politiky zaměstnanosti ČR a jeho hlavním posláním je zprostředkovat pracovní uplatnění postiženým lidem, kteří mají v současné době přirozeně ztížené podmínky pro orientaci na trhu práce. Další aktivitou, se kterou vás v tomto čísle chceme seznámit, je pokračování výstavby nácvikových prostor pro osoby po cévní mozkové příhodě, úrazu hlavy či infarktu a pro lidi trpící neurodegenerativním onemocněním. Tentokrát se jedná o unikátní model nácvikového chodníku, kde si zmínění klienti mohou zlepšovat pohybové dovednosti v příjemném prostředí zrekonstruované zahrady. A v tomto ohledu jsme jediní v České republice! Chtěli bychom poděkovat všem partnerům a spolupracujícím organizacím za vytrvalou podporu a empatii, kterou dlouhodobě poskytují našim klientům. Jan Tomšej, Eva Přikrylová, Jakub Ostrý

PAPOUŠEK - odborný časopis o komunikaci Občanského sdružení LOGO Vsetínská 20, 639 00 Brno tel.: 543 420 677, 543 420 690 e-mail: oslogo@oslogo.cz, www.oslogo.cz

Redakční rada: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. Ing. Daria Florianová, MBA, Jan Tomšej Mgr. Eva Přikrylová, Mgr. Jakub Ostrý

Šéfredaktor: Martina Rychtarová

Grafická úprava, sazba, tisk: Arkadia, s.r.o., Estetico AREA, 664 61 Holasice 75 tel.: 544 120 555 e-mail: arkadia@arkadia.cz, www.arkadia.cz

Kresba na titulní straně: Aleš Leznar Ročník 9 / Duben 2012 Registrace periodického tisku MK ČR E 15201 ISSN 1214-8075


2

charitativní aukce

Papoušek 01/2012

Aukce obrazů

dětí a dospívajících s poruchou komunikace V roce 2011 mělo Občanské sdružení LOGO možnost dražit obrazy svých dětských klientů v rámci společenských akcí s charitativním doprovodem. Vydražené prostředky jsme použili na zajištění služeb a pomoci našim postiženým klientům.

V červnu jsme se zúčastnili jako charitativní partner golfového turnaje realitní společnosti GAUTE, která slavila 15 let svého působení. Turnaj probíhal v golfovém areálu Kořenec u Boskovic. Za naše sdružení organizovaly Mgr. Eva Přikrylová a Mgr. Andrea Dittrichová na 7. jamce golfovou soutěž. Účastníci si mohli zakoupit pamětní vymodelované míčky, které vyráběly děti s poruchami komunikace z dětského stacionáře LOGO. Po skončení turnaje proběhla charitativní dražba obrazů klientů OS LOGO, která byla díky štědrosti golfistů velmi úspěšná. Aukcí a prodejem míčků se podařilo vybrat přes 27 000 Kč. Ty byly použity především pro děti s autismem na zajištění služeb rané péče v terénu, na podporu jejich dalších výtvarných aktivit a rozvoje jejich schopností. Společnosti GAUTE velice děkujeme za podporu a možnost zúčastnit se turnaje.


charitativní aukce

ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

V září jsme měli díky společnostem Playpress a Arkadia možnost dražit obrazy v rámci Playboy party, která probíhala u příležitosti křtu kalendáře na rok 2012. Vydražili jsme tři obrazy od našich dospívajících klientů postižených autismem a koktavostí. Jeden z obrazů, Zpěv od Lucie Němcové, byl ještě ten den převezen z vernisáže v Galerii Černá linka na Pedagogické fakultě MU. Díky výborné práci licitátora se podařilo vydražit obrazy za 13 000 Kč. Jedním z kupců byl známý brněnský herec Zdeněk Junák. Děkujeme organizátorům za pomoc našim postiženým klientům, kteří i díky tomu mohou dále pokračovat v terapeutických a výtvarných aktivitách, jež jim tolik pomáhají.

3

Před Vánocemi probíhala on-line charitativní aukce obrazů dětí a dospívajících s poruchou komunikace na www.verejnedrazby.cz. Díky realitní společnosti GAUTE, která celou aukci zastřešila, se nám podařilo vybrat 5 600 Kč. Touto cestou chceme velmi poděkovat všem zástupcům GAUTE, bez jejichž pomoci bychom tuto akci nemohli realizovat. Získané prostředky byly použity na zajištění nezbytné terapeutické péče v rámci rané péče pro chlapečka s těžkým komunikačním a pohybovým postižením.

Návštěva OS Logo Zdeněk Junák (uprostřed) s Evou Přikrylovou a Janem Tomšejem.

Herec a dabér Zdeněk Junák, který vydražil obraz namalovaný klientkou skupinové terapie balbutiků (osob trpících narušenou schopností komunikace, koktavostí), nás přišel na konci září podpořit přímo do prostor OS LOGO. Představitel strážníka Ambrože z kultovního seriálu Četnické humoresky se již delší dobu věnuje charitativní činnosti a my si jeho přístupu velice vážíme.

Spokojený vydražitel Jeden z obrazů vydražil i ředitel pořádající agentury Arkadia Luděk Rychtar. Foto: Michal Odehnal

Obrazy on-line Díky společnosti GAUTE se podařilo vydražit obrazy i přes internet.


4

odborné téma

Papoušek 01/2012

Záhadný svět

autismu Autismus a poruchy autistického spektra řadíme mezi pervazivní, tedy celou osobnost zasahující vývojové poruchy, které velmi výrazně narušují mentální vývoj dítěte hned v několika oblastech. První symptomy se objevují obvykle před 30. měsícem věku dítěte a zřetelnými se stávají v době, kdy dojde k výrazné poruše ve vývoji komunikačního jazyka. Autismus se vyskytuje asi třikrát častěji u chlapců než u dívek. Vzhledem ke zkvalitnění procesu diagnostiky stále roste počet nově diagnostikových dětí.

Poruchy autistického spektra řadíme k vrozeným poruchám s neurobiologickým základem. Nejde o jedno místo v mozku, které je zodpovědné za vznik autismu, jedná se spíše o poruchu komunikačních a integračních funkcí mozku. Etiologie autismu je doposud stale nejasná a je otázkou řady výzkumů. Vždy je nutné zvažovat faktory genetické, imunologické, infekční a toxické. Ve světe existuje v podstatě řada teorií, které dávají vznik autismu do souvislosti například s očkováním, výskytem kvasinek nebo přecitlivělostí organismu na bílkovinné složky potravin, jako je kasein a lepek. Mnohdy se maminky autistických dětí setkávají na veřejnosti i s názorem, že si onemocnění dítěte způsobily svým špatným výchovným vedením. Společným jmenovatelem je hlubší porucha vývoje v oblasti sociální interakce a komunikace a specifičnost v samotné představivosti, která se promítá do hry, používání a zacházení s předměty, neschopnosti pružně reagovat. Tento specifický deficit odlišuje autismus od jiných vývojových poruch, jako je například mentální retardace, poruchy řeči, poruchy aktivity a pozornosti.


ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

Autismus vždy diagnostikujeme na základě celkového chování v několika uvedených specifických oblastech, kdy hovoříme o tzv. „triádě poruchy“. Nikdy nelze autismus diagnostikovat na základě jednoho nebo dvou projevů. Postižené děti s autismem nemusí mít nutně všechny znaky a symptomy. I když jsou si v mnohém podobné, neexistují na světě dvě autistické děti s úplně totožnými projevy.

Projevy autismu v běžném životě

odborné téma

K dalším projevům patří špatná adaptabilita, tj. neschopnost pružně se přizpůsobovat nárokům každodenního života, např. neochota k nácviku sebeobsluhy, vyžadování oblékání, krmení a neochota ke kousání stravy. Rovněž se mohou vyskytovat nepřiměřené emoční reakce, záchvaty úzkosti s velmi intenzivními výbuchy zlosti, sebepoškozování a ničení věcí. Autistické dítě je mnohdy v roli „tyrana“, který se nechce přizpůsobit okolí, ale snaží se své okolí přizpůsobit sobě samému, chování ostatních lidí svým potřebám, a to za jakoukoliv cenu, např. pláčem, agresí, dupáním, vztekáním. Typická je impulzivnost afektovaných stavů, tj. rychlé střídání nálad a záchvaty vzteku.

Vývoj dítěte je narušen zejména v těchto základních oblastech: Porozumění a aktivní používání verbální i neverbální komunikace. Jde o kvantitativní i kvalitativní postižení řeči. Jinými slovy, řeč u dětí s autismem je nejen zpožděná, ale vyvíjí se zcela odlišným způsobem, než je tomu u dětí zdravých. Nápadná je typická echolálie, tj. opakování slov a vět, které dítě už někde slyšelo, nebo nesprávné používání zájmen a předložek. Častá je agramatičnost celé větné skladby. Porucha v sociální interakci. Děti nejsou schopny navazovat přiměřené sociální kontakty s vrstevníky a rozvíjet kolektivní hru. Vyvíjejí minimální iniciativu, mají minimální nebo žádné herní dovednosti, což představuje velký problém.

Specifičnost v oblasti aktivit a zájmů dítěte. Projevuje se stereotypním chováním – plácání rukama, tleskání, pozorování třepotajících se rukou, kolébání, otáčení, poklepávání. Tyto činnosti dělají děti velmi rády a stereotypně.

Neobvyklé zacházení s hračkami, s rozmanitými předměty, např. roztáčení předmětů, házení věcí, neustálé pouštění a pozorování vody, přesypávání písku, otevírání zásuvek. Častá je i hra s neobvyklými předměty, jako jsou tkaničky od bot, kartáček na zuby, šustivé materiály.

Tyto vzorce chování se mohou omezit pouze na některý ze smyslů: Abnormálně přehnaný zájem o taktilní předměty (šustivé materiály), nebo naopak jejich odmítání. Čichová či chuťová přecitlivělost - autistické děti vyžadují často stejný jídelníček, stejnou barevnou skladbu či konzistenci jídla, stále stejné uspořádání na talíři. Řada autistických dětí preferuje jen určité typizované potraviny a řadu dalších potravin nepozře či nikdy neochutná.

Typická je abnormální zraková stimulace, která se může projevit rovnáním předmětů do řady, nutkavou oblibou konfigurací určitých čísel, písmen nebo zíráním do světla. Častá je i extrémní reakce na zvuky. Děti s autismem přehnaně reagují na určité zvukové podněty, jako by slyšely intenzivněji než my. Nemají rády hlasité projevy, jako sirény, zvony, pípání mikrovlnky, TV znělky, nebo naopak na zvuky, byť hlasité, nereagují vůbec. Jako malé například nereagují na zavolání svým jménem.

5

Práce s autistickými dětmi U nás i ve světě je dnes věnována velká pozornost rozmanitým výchovným, léčebným a vzdělávacím metodám.


6

odborné téma

Papoušek 01/2012

Komunikace – problém číslo jedna

Komunikační systém PECS

Ve své logopedické praxi se často setkávám s dětmi postiženými poruchami autistického spektra, které mají velké problémy naučit se a používat mluvenou řeč. Řekla bych, že je to jeden z nejzávažnějších projevů této poruchy. Tyto děti mají díky svému chápání světa velké potíže rozumět mluvené řeči a užívat ji funkčním způsobem. A ty děti, které se nakonec naučí verbálně komunikovat, nedokáží vždy smysluplně odpovědět na otázky nebo sdělit své potřeby, pocity a přání. Jedná se většinou o opakování slyšeného bez pochopení správného významu sdělení, tzv. echolálii.

Ve snaze pomoci těmto dětem se zavádějí alternativní a augmentativní formy komunikace. Jde o systémy, které nahrazují nebo doplňují mluvenou řeč.

Děti jsou zmatené, jelikož se nedokáží orientovat v řeči ostatních. Nerozumí tomu, co jim říkáme, co si sdělujeme navzájem nebo tomu rozumí jen velmi omezeně. Činí jim problémy orientovat se v tak velkém množství slov, která se na ně valí, byť třeba doslovný význam jednotlivých slov chápou. Další komplikace jim mohou činit obtížné zpracování sluchových podnětů, problémy s generalizací předmětů, potíže s pamětí a pozorností.

Při práci s autistickými dětmi jsem si vybrala komunikační obrázkový systém PECS (The Pictures Exchange Communication System), jehož cílem je rychlé nabytí funkčních komunikačních dovedností. Na první pohled by se mohlo zdát, že se příliš neliší od jiných známých komunikačních systémů, které pracují s vizuálními symboly. Rozdíl je však v několika zásadních aspektech. Děti na obrázky neukazují, ale partnerovi je přinášejí. Tím, že už v prvních lekcích nácviku obrázek vyměňují za oblíbený pamlsek, věc nebo předmět, jim tento systém umožňuje hned na začátku pochopit význam komunikace.

My všichni – rodiče a logopedové – se snažíme naučit tyto děti mluvit. Ovšem klasické metody nácviku jednotlivých konkrétních hlásek jsou buď neúčinné, nebo logopedická terapie takto zaměřená trvá velmi dlouho, než je dítě schopno řeč smysluplně používat. A tak po dlouhou dobu zůstává dítě bez funkční komunikace. To je často příčinou nežádoucích projevů chování dítěte. Dítě, které se nemůže srozumitelně vyjádřit, sdělit své potřeby, je nespokojené, nervózní a často může jeho chování přejít až do agrese.

Příklad jednoduché věty „Chci pít”. Obrázky jsou vytištěny v programu Boardmaker.


ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

Včasná diagnostika Jsem velmi ráda, že nyní je již komunikační obrázkový systém PECS na klinice LOGO přístupný všem pacientům. Můžeme Vám vytisknout a zalaminovat sérii jakýchkoliv obrázků, pomoci při samotném nácviku a vedení komunikačního sešitu, tak jako i při samotné práci s obrázky. Během své několikaleté logopedické práce s autistickými dětmi jsem zjistila, že je zapotřebí mít vždy odhodlání, empatii, trpělivost a být důsledný. Autismus se v současné době pokládá za nevyléčitelný, ale zároveň je nyní ve světě věnována velká pozornost rozmanitým výchovným, léčebným a vzdělávacím metodám (řada z nich je prezentována na internetu), pomocí kterých se dá značně zlepšit kvalita života rodin s dětmi trpícími autismem. Pro zlepšení nepříznivé prognózy tohoto závažného onemocnění je nutná včasná a správná diagnostika. Proto neváhejte a v případě potřeby se obraťte na odborníky. Není-li totiž porucha včas rozpoznána, mohou takto postižené děti žít na okraji společnosti, ve světě, který se pro ně stává chaosem bez pravidel, bez jakéhokoliv řádu, kterému rozumí jen ony samy. Mgr. Martina Mokrá, PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Systém komunikace Ukázka práce s komunikační tabulkou.

odborné téma

Příběh Terezky Jsem mimo jiné i maminkou autistické holčičky Terezky. Když nám Terezka nepromluvila ani po čtvrtém roce života, začali jsme být s manželem velmi nervózní a rozhodli jsme se, že je potřeba najít nějaký systém komunikace, který by nám pomohl se více přiblížit k naší uzavřené Terezce. Do té doby jsme sice používali nejrůznější obrázky, předměty, fotografie na rozvoj pasivní složky slovní zásoby, které jsme dceři neustále předkládali, ale o komunikaci mezi námi se nejednalo. Teprve po zavedení komunikačního systému PECS nám svět začal připadat mnohem veselejší. Terezka začala sama rozhodovat o tom, co chce k večeři, kdy a s čím si chce hrát, jakou pohádku jí mám vyprávět, ale především nám dokázala sama zpětně povyprávět, byť pasivně za použití obrázků, o tom, co dělala s dětmi ve školce nebo kde byla na procházce. Začala se více zajímat o svět kolem sebe a mám za to, že se rozvinuly i její rozumové schopnosti. Neuplynulo ani půl roku od zavedení prvních obrázků (symbolů) do komunikačního sešitu a Terezka začala skládat jednoduché holé věty, skládající se ze základních sloves a podstatných jmen (číst – knížku, malovat – pastelkami, dívat se na TV – Ferda mravenec). Ukazuje a přiřazuje počáteční písmena názvů obrázků, globálně přiřazuje stejný pojem ke stejnému a logicky si dokáže spojit nejrůznější věci, o nichž jsme si mysleli, že je asi nechápe, že jim nerozumí.

Dnes již komunikační sešit s obrázky neodmyslitelně patří do našeho každodenního života, komunikujeme jeho prostřednictvím nejen doma a na klinice LOGO, ale i na veřejnosti a neumím si komunikaci s Terezkou bez něj představit.

7


8

rozhovor

Papoušek 01/2012

S člověkem po mozkové příhodě se musí začít

pracovat okamžitě

OS LOGO vzniklo v Brně v roce 2002 a jeho hlavním posláním je pomáhat osobám postiženým závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Naším klientem není pouze samotný postižený, ale celá jeho rodina. Cílem naší snahy je začlenit dané osoby do společnosti, případně do pracovního života v co nejvyšší možné míře. O tom, jak sdružení pomáhá svým klientům, jsem si povídal s předsedou OS LOGO Janem Tomšejem.

Na co se OS LOGO zaměřuje? Naše sdružení pomáhá osobám s těžkými poruchami komunikace a hybnosti, a to formou sociální a poradenské podpory. Naší snahou je pomoci nejenom v oblasti narušené komunikační schopnosti či hybnosti, ale prostřednictvím našeho klubu rozvíjet i sociální dovednosti. Proto pořádáme nejrůznější tematická setkávání či organizujeme různorodé ko-

lektivní aktivity. Cílovou skupinou jsou tedy děti i dospělí s rozličným spektrem řečových vad a poruch hybnosti. Obecně se snažíme prostřednictvím komplexních služeb usilovat o znovunabytí ztracených dovedností či osvojení si dovedností nových a zvýšení míry soběstačnosti v praktickém životě. Za poslední rok využilo naše služby přes 650 klientů. Podstatná je přitom jednoznačně skutečnost, že naším klientem není pouze samotný postižený, ale také celá jeho rodina.

Co rodina potřebuje nejčastěji? V první fázi se snažíme poskytnout rodině klienta sociální a hlavně psychologickou podporu, která je nutná pro zvládnutí této těžké situace. Naši pracovníci poté


buď ambulantně, nebo terénně poskytují služby v oblasti rozvoje komunikačních dovedností a komplexního domácího cvičení. V současné době poskytujeme i jednu v jistém slova smyslu unikátní službu – jsme schopni poradit rodině postiženého v otázkách vybavení domácnosti tak, aby daný jedinec měl doma co možná nejlepší podmínky pro pohyb a prostorovou orientaci. V neposlední řadě je klient pod dohledem nutričního experta, který hlídá jeho stravovací návyky. To vše realizujeme v tzv. nácvikové kuchyni a jídelně, jejichž charakteristiku si budete moci v následujících dnech prohlédnout na www.domovbezbarier.cz.

9

rozhovor

ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

ve chvíli, kdy jsme dostali sponzorský dar v podobě nového osobního auta, díky kterému je náš pracovník schopen pojmout větší množství klientů a pomůcek, které nutně potřebuje k výkonu své činnosti. Touto cestou chci poděkovat zejména firmám STRABAG a Porsche Brno, bez jejichž pomoci bychom nemohli danou službu zkvalitnit.

Klientů přibývalo, protože se o vás víc ví, nebo celkově přibývá nemocných v populaci? Obojí. Jedná se o kombinaci zmíněných faktorů. Lidé se o nás mohou dozvědět buď prostřednictvím lékařských zařízení, která nás doporučují, nebo si informace o našem sdružení mohou vyhledat na internetu, např. na www.oslogo.cz nebo na webu města Brna www.brno.cz v rubrice organizace v sociální oblasti.

Jak velká je šance, že nemocnému opravdu pomůžete? Velmi důležité je včasné zahájení terapie a široká podpora okolí, v takovém případě je šance na zlepšení veliká. Součástí terapie není pouze odborné individuální působení jednotlivých terapeutů, ale i kolektivní sezení, jehož se účastní v jednotlivých skupinách vždy kolem deseti lidí. Zásadní význam mají tyto kolektivní terapie pro motivaci, snahu zlepšovat se a uvědomění si skutečnosti, že „nejsem jediný“. V oblasti rané péče, kterou realizujeme ambulantní i terénní formou, je předmětem našeho působení cílová skupina malých dětí do 7 let. Tyto děti většinou trpí poruchou autistického spektra, vývojovou dysfázií či jinou formou narušené komunikační schopnosti. Součástí terapie u těchto dětí je nácvik a osvojení alternativního způsobu komunikace. Tato služba se zlepšila výrazným způsobem

A proč si myslíte, že nemocných lidí v populaci přibývá? Nejsem lékař, takže mohu říct pouze a jen svůj osobní pohled na danou problematiku. Domnívám se, že jde o kombinaci řady faktorů, mezi které patří i životní styl. Špatné stravovací návyky a hektický přístup k životu v kombinaci se stresem jsou dle mého názoru velmi zásadní pro výskyt CMP. Samozřejmě jsou tyto faktory obtížně prokazatelné, protože na mozkové příhodě se podílí celá řada primárních i sekundárních příčin.

V nedávné době se vám podařilo zrealizovat několik velice zajímavých projektů. O co konkrétně jde? Unikátním projektem je nácvikový chodník v prostorách nově zrekonstruované zahrady na ulici Vsetínská 20 v Brně-Štýřicích. Tento chodník spadá do propracovaného komplexu služeb, mezi něž patří například i nácviková kuchyně a jídelna, které jsme otevřeli někdy před rokem. Význam zmíněného chodníku tkví v reálném nácviku chůze. Lidé po CMP jsou většinou značně imobilní, takže se zde snaží osvojit si ztracenou jistotu, rovnováhu a pohybové stereotypy. Chodník je dlouhý asi 15 metrů a obsahuje řadu překážek, jako schody, kameny, štěrk či nahnuté plochy. Jeho součástí je i propadlý kanál a chystám se oslovit České dráhy a Dopravní podnik města Brna, zda by nám nevěnovaly originální schody z dopravních prostředků. Jinými slovy se jedná o simulaci reálného prostředí, protože povrch, po kterém chodíme, je také plný nerovností. Za realizaci tohoto výjimečného konceptu chci poděkovat společnostem Clean4You, která celou úpravu nácvikového chodníku realizovala, a Beton Brož, bez jejichž úsilí a empatie bychom nemohli našim klientům poskytovat služby ve stávající kvalitě.

V nácvikové zahradě Foto: Michal Odehnal

Děkuji za rozhovor. Jakub Ostrý


10

téma

Papoušek 01/2012

Projekt posílení

zaměstnanosti Naše občanské sdružení realizuje od března 2011 projekt zaměřený na posílení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a znevýhodněním s názvem Posílení zaměstnanosti OS LOGO.

Psychologický profil nezaměstnané osoby se zdravotním postižením

Tento program je podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Pro osoby se zdravotním postižením zajišťujeme komplexní školicí a vzdělávací programy, v nichž se učí rozvíjet své pracovní schopnosti a dovednosti a ve kterých je formou skupinového poradenství informujeme o možnostech pracovního uplatnění. V rámci našich programů pro ně zajišťujeme komplexní bilanční diagnostiku, pomáháme jim uvědomit si jejich silné a slabé stránky, motivujeme je k hledání zaměstnání a snažíme se je připravit na vstup na otevřený trh práce. Díky tomu se nám podařilo získat i velice zajímavá data týkající se psychologického profilu nezaměstnaných se zdravotním postižením.

Je prokázáno, že zaměstnavatelé si z větší části (téměř 70 %) vybírají pracovníky na základě osobnostních charakteristik než na základě profesních zkušeností a dovedností. Výsledky našich standardizovaných psychodiagnostických testů ukazují, že zdravotně postižení mají kromě svého zdravotního handicapu i další problémy, které jim brání najít si odpovídající zaměstnání.


ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

Profilové charakteristiky Podle výsledků testu odolnosti vůči stresu mají téměř ¾ respondentů problém stresu odolávat a velmi obtížně by snášeli větší pracovní zatížení. Tato skutečnost může být poměrně výrazným limitujícím faktorem při hledání zaměstnání. Souvisí také se zvýšenými neurotickými projevy, které pramení jednak z nejistoty a jednak z nezaměstnanosti jako sociálního jevu (výsledky testu EOD). Velmi často se objevuje také snížená schopnost komunikace a sebeprosazení. Tyto vlastnosti celkově negativně ovlivňují sebevědomí našich klientů a snižují tak šance na úspěšné nalezení pracovního uplatnění a zejména na jeho udržení. Čím déle nezaměstnanost a neúspěšná snaha pracovní uplatnění nalézt trvají, tím více se bohužel tyto charakteristiky prohlubují. U nezaměstnaných je poměrně nízká otevřenost vůči zkušenosti, tedy ochota učit se novým věcem. V mnoha případech se neumí odpoutat od předchozího zaměstnání. Faktory jako přívětivost a svědomitost jsou velmi variabilní a individuální a není možné zde vysledovat společné rysy.

Motivace k výkonu Velmi důležité informace získáváme z Dotazníku motivace k výkonu, protože právě výkon nejvíce ovlivňuje možnosti pracovního uplatnění. Nezaměstnané osoby mají snahu dosáhnout úspěchu, je pro ně důležitá pozitivní motivace, to, že vidí výsledky své práce a že na ně mohou být hrdí. Objevuje se u nich důvěra v úspěch a snaha vyhnout se neúspěchu. Tyto vlastnosti ale bohužel nejsou doplněny vytrvalostí a nebojácností, které jsou sice z hlediska důležitosti až na posledních místech, ale přesto mají svůj význam. Respondenti proto nedosahují v celkovém hodnocení optimálních výsledků. Nicméně schopnost soustředit se na zadaný úkol, angažovanost, hrdost na výkon a důvěra v úspěch jsou pozitivními faktory, na nichž je třeba stavět. Nezaměstnaným osobám se zdravotním postižením velmi často chybí odvaha pouštět se do nových věcí, snadněji se nechají odradit v případě obtížnosti nebo neúspěchu. Dělá jim problémy přizpůsobovat se novým věcem, což je v kombinaci se sníženou odolností vůči stresu slabou stránkou při hledání nového pracovního uplatnění. Hodně také spoléhají na okolí, na příležitosti, které jim někdo nabídne. Chybí jim soběstačnost, samostatnost a zaměření na dlouhodobé výsledky. Tyto faktory v kombinaci s nižším sebevědomím mohou vést k opakovaným neúspěchům, které následně ještě zhoršují situaci a snižují sebevědomí nezaměstnaných. Ti se pak dostávají do bludného kruhu a spoléhají hlavně na pomoc zvnějšku. Účastníkům programu je vždy předkládán jejich individuální motivační profil, aby sami viděli své silné a slabé stránky a mohli s nimi dále pracovat. Dostávají rovněž podrobnou závěrečnou zprávu se shrnutím výsledků testů a koučování a také nastavení svého akčního plánu po skončení kurzu. Celý program směřuje k výsledné sebereflexi každého účastníka. Nezaměstnaní ji považují za velmi důležitou a oceňují ji, neboť si pak mnohem snáze uvědomí faktory, které je omezují. Možnost zapracovat sám na sobě je základním předpokladem možného následujícího úspěchu. OS LOGO pořádá i další zajímavé kurzy a semináře, které navazují na poradenský program a umožňují nezaměstnaným osobám další trénink a rozvoj schopností. Mgr. Eva Přikrylová psycholožka a projektová manažerka OS LOGO

téma

11

Zvyšte svoji hodnotu na trhu práce V rámci našeho projektu Posílení zaměstnanosti nabízíme dlouhodobě nezaměstnaným speciální program, díky kterému mají šanci zvýšit si svůj kredit na trhu práce. Je určen zejména zdravotně postiženým a pomáhá seskupovat osoby se stejnými charakteristikami (zdravotní omezení apod.).

Handicap nemusí být překážkou I osoba upoutaná na vozík může velmi dobře pracovat.


12

téma

Papoušek 01/2012

Získání potřebných znalostí a dovedností

Projekt Posílení zaměstnanosti Následná setkání účastníků poradenského programu.

V našem programu se zaměřujeme na znalosti a dovednosti, které jsou při hledání zaměstnání nezbytné. Klienti tak získají základní přehled v oblastech pracovního práva a finanční gramotnosti, naučí se napsat svůj profesní životopis a motivační dopis a rovněž absolvují nácvik přijímacího pohovoru. Kolem 70 % nezaměstnaných, kteří procházejí poradenským programem, neumí vyhledávat pracovní příležitosti pomocí internetu. Je proto velmi důležité, aby se tito lidé naučili hledat pracovní nabídky na portálech, které nabízejí volná pracovní místa. Na začátku programu probíhají psychodiagnostické testy, díky nimž získá každý účastník na konci kurzu závěrečnou zprávu, která mu ukáže možnost konkrétního uplatnění v různých pracovních oblastech. Vzhledem k tomu, že nezaměstnaní jsou vystaveni tlaku z mnoha stran, řada z nich je ohrožena propuknutím nějakého závažného onemocnění, jako jsou deprese nebo psychosomatická onemocnění (infarkt, astma, alergie apod.). Proto našim klientům radíme, jak tomuto nebezpečí předcházet, a pokud již klient některým z těchto problémů trpí, snažíme se mu maximálně pomoci.

Individuální poradenství

Láska ze školení Možnost najít si partnera máme v jakékoliv situaci. Jsme moc rádi, že se to podařilo i v rámci našeho poradenského programu pro nezaměstnané. Paní A. a pan J. se seznámili začátkem roku 2012 na našem kurzu. Všichni držíme palce vztahu, který je určitě podpoří a posílí v řešení dalších věcí a případných problémů, a oběma partnerům přejeme, ať si brzy najdou zaměstnání!

Vedle poradenských programů, které probíhají skupinovou formou, se zaměřujeme i na osobní práci s nezaměstnanými. Tato pomoc individuálního zprostředkování zaměstnání je u klientů velmi žádaná. Využívá se zejména tehdy, kdy nezaměstnaný již nepotřebuje základní informace, které nabízí poradenský program, ale potřebuje pomoc při zprostředkování určité pracovní pozice. V současné době je opravdu velmi těžké nalézt pracovní uplatnění zejména tehdy, pokud je uchazeč o práci zdravotně znevýhodněn. Zaměstnavatelé berou v potaz lékařskou diagnózu, pracovní schopnosti uchazeče a míru náročnosti požadovaných pracovních úkolů. A právě proto je naším cílem všem účastníkům tohoto poradenského programu maximálně pomoci.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Mgr. Hana Jelínková

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

sociální pracovnice, personální poradkyně


akce

ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

13

ISAD 2011 Občanské sdružení LOGO pokračovalo i v roce 2011 v dlouholeté tradici pořádání odborných konferencí a symposií u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti – ISAD, které jsou již nepostradatelnou součástí doprovodného programu mezinárodního veletrhu MEDICALFair. V letošním roce jsme jako nosné téma zvolili „Inkluzivní vzdělávání osob s poruchami komunikace“. Dali jsme prostor odborníkům ze všech zainteresovaných oblastí k informování odborné i laické veřejnosti, k diskusi a vzájemnému obohacení o zkušenosti v uvedené problematice. Podpořili jsme tak reflexi naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR ratifikovala v roce 2009 a zavázala se ji naplňovat. (Tento závazek v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání částečně řeší novelizace vyhlášek MŠMT číslo 72 a 73 s platností od 1. 9. 2011.) Téma velmi úzce souviselo s komunikací jako takovou – bez funkční komunikace mezi zainteresovanými stranami (rodina, škola, asistent, poradenské pracoviště apod.) není inkluze osob s poruchou komunikace myslitelná. Alfou a omegou úspěšné inkluze je nastavení adekvátní komunikace s žákem, který má problémy s porozuměním a vyjadřováním (smyslový a kombinovaný handicap, PAS a další diagnózy). Konference poskytla pohled na problematiku inkluze z různých úhlů, a dala tak účastníkům ucelený náhled na aktuální situaci a na význam tohoto procesu pro žáky se zdravotním znevýhodněním, jejich rodiny i celou společnost. Závěr byl věnován srovnání se zahraniční praxí. Akce se zúčastnilii kliničtí psychologové a logopedové, pedagogové, studenti, pedagogičtí asistenti, zástupci neziskových organizací, rodiče dětí s poruchami komunikace, lékaři, sociální pracovníci. Konferenci, která se konala 18. října 2011 v Kongresovém centru BVV, zaštítil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš a starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. V odborné části konference vystoupili: PaedDr. Zuzana Kaprová, prof. PhDr. Marie Vítková, Csc., doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., Mgr. Pavla Baxová, Camille Latimier, Mgr. Miroslav Vosmik, PhDr. Petr Staníček, PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. Zazněly příspěvky akademické, srovnání se zahraniční praxí, příklady dobrých zkušeností s integrací žáků s poruchou autistického spektra na základní škole i víceletém gymnáziu. Závěr konference patřil praktické ukázce dramaterapie u skupiny osob s Dg. Balbuties (koktavost) – divadelnímu představení DivadlaGo pod vedením Bc. Manuela Elvira.

Odborná konference Jednou z přednášejících byla i PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D.

Akce podpořila současný trend maximálně možného začleňování osob se zdravotním postižením do běžného vzdělávacího proudu jako nezbytného předpokladu navazování a posilování sociálních vazeb v místě jejich bydliště. Inkluzivní vzdělávání je cestou k budoucímu setrvání zdravotně postižených v přirozeném prostředí. Konference se uskutečnila za laskavé podpory Magistrátu města Brna – odboru zdravotnictví, Městské části Brno-střed a Ligy vozíčkářů, kterým patří naše poděkování.

Jakub Ostrý, Milena Němcová


14

akce

Papoušek 01/2012

Mikulášský

charitativní bazar

VIZE 97 V pondělí 5. prosince 2011 jsme se již tradičně účastnili sedmého ročníku Mikulášského charitativního bazaru v prostorách Pražské křižovatky (odsvěceného kostela sv. Anny na Starém Městě), pořádaného Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Stejně jako v předešlých letech, i letos bazar nabídl kromě možnosti pořídit si v předstihu vánoční dárečky a jejich koupí přispět na dobrou věc také setkání se vzácnými hosty, doprovodný hudební program, mikulášskou nadílku a ojedinělou možnost navštívit unikátní prostory Pražské křižovatky. Zástupce Občanského sdružení LOGO, předsedu Jana Tomšeje a Mgr. Evu Přikrylovou, jste mohli vidět na stánku VIZE 97, kde prodávali výrobky i od klientů našeho sdružení. Akci moderovala Kateřina Hrachovcová Herčíková a kromě Dagmar Havlové se jí zúčastnili také Halina Pawlovská, Kateřina Brožová, Jan Potměšil, Jiří Lábus, Aneta Langerová, Varhan Orchestrovič Bauer a další významní hosté. Prodalo se mnoho krásných výrobků a v Pražské křižovatce vládla úžasná předvánoční

Dárek od našich dětských klientů Jan Tomšej a Eva Přikrylová předávají Dagmar Havlové vánoční věnec od dětí.

atmosféra. Zástupci sdružení předali Dagmar Havlové vánoční věnec vyrobený našimi dětskými klienty s přáním krásných Vánoc i pro Václava Havla. Ten se již bohužel ze zdravotních důvodů nemohl bazaru zúčastnit. Jsme moc rádi, že jsme měli možnost popřát mu k 75. narozeninám v rámci předávání Ceny Nadace VIZE 97. Nadaci VIZE 97 moc děkujeme za veškerou pomoc a možnost spolupráce, které si moc vážíme.


podpora

ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

15

Nácviková

zahrada „Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu,“ uvádí sám učitel národů, Jan Amos Komenský. Naše sdružení se touto myšlenkou inspiruje zejména ve vztahu k vlastním klientům. Důkazem je vybudování tzv. nácvikového hřiště, které má sloužit k nácviku chůze pro osoby se závažnou poruchou komunikace a hybnosti.

Nácvikový chodník Prostor pro zdokonalování dovedností postižených osob.

Cílem tohoto projektu je pomoc postiženým při zdokonalování praktických dovedností tak, aby co nejlépe obstáli v běžných životních situacích, které jsou pro nás „zdravé“ naprostou samozřejmostí. Epicentrem zahrady je v tomto smyslu zejména nácvikový chodník, který při adekvátním používání jednoznačně zlepšuje pohybové dovednosti, mění negativní návyky a povzbuzuje osvojení nových schopností. Jedná se o cca 15 metrů dlouhý chodník, jenž obsahuje řadu překážek či znevýhodnění, s nimiž se potýkáme během běžné procházky po městě. Konkrétně se jedná o různá zvýšení, snížení, povrchové změny, překážky a schody. Jednotlivé fáze chodníku jsou rozděleny dle obtížnosti, respektive dle stupně postižení našich klientů. Celkově chodník svým provedením vkusně zapadá do celkové podoby zahrady a hlavně v létě bude hojně využíván. Trénink jednotlivých pohybových dovedností a ustálení rovnováhy probíhá za asistence fyzioterapeutů a ergoterapeutů, kteří byli součástí týmu, jenž od začátku koncept nácvikového chodníku vytvářel. Díky tomuto odbornému zázemí se podařilo vytvořit prostor, který odpovídá reálnému prostředí, v němž se pohybujeme. Právě důraz na opravdovost byl naším hlavním cílem. Jinými slovy, prostřednictvím pravidelného tréninku chceme umožnit postiženým lidem získat větší jistotu, soběstačnost a posílit jejich samostatnost tak, abychom ulevili jak jim samotným, tak i jejich rodinám.

Foto: Michal Odehnal

Na realizaci nácvikového prostoru se podílely společnosti CLEAN4YOU a BETONBROŽ, bez nichž by realizace projektu nebyla možná. Proto jim chceme touto cestou poděkovat za dlouhodobou podporu a empatii, kterou poskytují našim postiženým klientům. Jakub Ostrý


16

setkávání

Papoušek 01/2012

Se svými problémy

nejste sami V dubnu 2011 odstartovalo Občanské sdružení LOGO novou aktivitu – pravidelná setkávání skupin rodičů osob s poruchou autistického spektra (PAS). Reagovalo tak na zvyšující se počet nových klientů s PAS a jejich potřebu sdílet a konzultovat svoje problémy, obavy či očekávání. Dotýkáme se témat běžného všedního dne, otázek vzdělávání, sebeobsluhy, stravovacích návyků, soužití se zdravými sourozenci, vztahů v širší rodině či vyřizování nezbytných formalit na úřadech.

Od dubna do konce listopadu 2011 se uskutečnila celá řada tematických setkání, besed a přednášek. Zabývali jsme se možnostmi ergoterapie a arteterapie, v rámci Týdne sociálních služeb jsme se setkali s odpovědnými zástupci Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna, kteří nás informovali o realitě v rámci Brna i celého kraje a možnostech rozvoje v příštích letech. S velkým zájmem se setkala beseda s Mgr. Ivou Uzlovou z Občanského sdružení RYTMUS o možnostech integrace dětí se zdravotním postižením do předškolních zařízení a běžných škol.

Rodiče rodičům Setkávání plní hned několik funkcí – rodiče zde mohou ventilovat svoje obavy a zkušenosti v prostředí, které je chápající, protože všichni zúčastnění se potýkají s velmi podobnými situacemi, mají obdobné zážitky. Často se stává, že skupina je první místo, kde vysloví svoje pocity poprvé nahlas, což samo o sobě představuje úlevu. Svými prožitky a zkušenostmi také inspirují sebe navzájem, povzbuzují se ve chvílích, kdy jsou v tíživé psychické situaci. Péče o děti


setkávání

ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

a dospělé osoby s autismem je v drtivé většině případů nepřetržitá, mnohdy vede k popření vlastních tužeb a potřeb jednoho z rodičů. U někoho dříve, u jiného později, ale u všech pečujících osob takováto zátěž vede k přetížení psychiky. A setkávání s prostorem pro ventilaci jsou tak jedním z preventivních opatření proti syndromu vyhoření, depresi či zhroucení. V současné době připravujeme samostatnou rubriku v rámci webových stránek, kde všichni zájemci o problematiku poruch autistického spektra najdou užitečné odkazy, termíny setkávání, pozvánky na pravidelné akce, tematické odborné přednášky a semináře, aktuality vztahující se k této problematice z oblasti sociální, zdravotnické i školské, seznam literatury a další užitečné informace. Skupiny jsou otevřeny novým zájemcům. Konají se jedenkrát za měsíc v Multifunkční místnosti OS LOGO, Vsetínská 20, 639 00 Brno. Termíny na první pololetí roku 2012 najdete na www.oslogo.cz. Soboty jsou věnovány rodičům dětí s PAS předškolního a mladšího školního věku, pondělní podvečery jsou určeny pro rodiče starších dětí a dospělých osob s PAS. Nabízíme také individuální konzultace a navazování kontaktů rodin v rámci místa bydliště – převážně pro mimobrněnské zájemce. Připravujeme setkání zdravých sourozenců dětí a dospělých osob s PAS. V případě zájmu se obraťte na naše pracovníky telefonicky

17

Vaříme zdravě a s láskou Občanské sdružení LOGO navázalo spolupráci s autorkou kuchařky Vařím s láskou: bez lepku, mléka a vajec Mgr. Zuzanou Kobíkovou www.varimslaskou.cz a zahájilo cyklus praktických lekcí, které se budou konat čtvrtletně v prostorách nácvikové kuchyně sdružení. Kurz může být podnětný pro rodiče osob s poruchami autistického spektra, kteří zvažují úpravu jejich stravovacích návyků v souvislosti s GFCF dietou, ale inspiraci přinese i lidem s potravinovými alergiemi či celiakií a všem, kteří potřebují ulevit přetíženému organismu. Cílem kurzu je ukázat, jak můžeme i se zdánlivě výrazným omezením výběru surovin vařit zdravě, jednoduše, pestře a chutně. Informace o dalších lekcích naleznete v aktualitách na www.oslogo.cz. Na prvním setkání jsme se zaměřili na využití instantních rýžových vloček a vyzkoušeli si přípravu rýžového mléka, palačinek a nepečeného vánočního cukroví. Jako malou upoutávku uvádíme recept na nepečené cukroví.

543 420 677, 543 420 690 nebo prostřednictvím e-mailu dobrovolne@oslogo.cz nebo oslogo@oslogo.cz .

Sdílení zkušeností Setkání rodičů autistických dětí.

Dobrou chuť! Milena Němcová

Kokosové kuličky Suroviny: 50 g RACIO rýžových vloček 70 g mletého kokosu 25 g medu, moučkového cukru, nebo rýžového sirupu špetka soli kokos na obalení

Postup: RACIO rýžové vločky povaříme 3 minuty ve vodě, scedíme a necháme vychladnout. Rozmixujeme ponorným mixérem a vložíme do misky spolu se sladidlem, špetkou soli a strouhaným kokosem. Dobře promícháme, aby vzniklo kompaktní těsto, ze kterého oddělujeme kousky po 15 g a tvarujeme kuličky, které obalíme v kokosu a umístíme do papírového košíčku. Na oplachování rukou ulepených od těsta si nachystáme misku s vodou. Je-li těsto řídké, stačí je zahustit bezlepkovou moukou Schär Mehl. Cukroví uchováváme v lednici maximálně 3 dny.


18

prázdninové akce

Papoušek 01/2012

2+1 z darm

Užijte si léto

Při ob a je 2 týdn dnání ů dostáv od nás áte tře tí týden zdarm a.

s klinikou LOGO

Léto se blíží, a tak bychom vás rádi seznámili s akcemi, které pro vás na období letošních prázdnin chystáme. Na následujících stranách najdete přehled letních pobytů pro děti. Zároveň nabízíme intenzivní rehabilitační a logopedické pobyty s relaxací pro dospělé, novinkou je i pobyt pro seniory. Přihlášky a všechny potřebné informace o pobytech získáte na Soukromé klinice LOGO s.r.o. Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že programy, které jsme pro vás a vaše děti připravili, budou příjemným zpestřením krásných letních dnů.

Cesta do středověku

Letní tábor na horách

1. – 7. 7. 2012, hotel Jelenovská, Bílé Karpaty Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu středověkem. Poznejte, jak žili středověcí rytíři i ctnostní lidé, a užijte si při tom spoustu zábavy. Chcete si odpočinout, zažít zajímavá dobrodružství a seznámit se s novými lidmi? Právě vám je určen letní prázdninový tábor pro děti i dospělé v malebném prostředí Bílých Karpat. Děti si mohou vzít


ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

jako doprovod jednoho z rodičů nebo prarodičů. Během týdenního pobytu procvičujeme komunikativní dovednosti, pod odborným vedením klinického logopeda provádíme artikulační dechová, fonační a asociační cvičení. Pacienti si tak upravují plynulost, tempo řeči, artikulaci a mluvní projev celkově. Terapie probíhají zábavnou formou s využitím různých soutěží a her. Program je prokládán pohybovými aktivitami a dechovým cvičením v bazénu. Součástí pobytu je i komplexní rehabilitační péče s procedurami, které mají pozitivní vliv na uvolnění mimického svalstva a zlepšení celkového stavu pacienta. Náplní pobytu jsou také psychomotorické hry a cvičení. Kolektivní psychoterapie pomáhá ke zlepšení sebepoznání, zvýšení sebedůvěry a konfrontaci názorů ve skupině k zadané problematice. Pravidelný denní režim je obohacen o pobyt v hotelovém bazénu či posilovně, stolní tenis a vycházky do přírody. Každý jistě uvítá posezení u táboráku s kytarou. V léčebném pobytu jsou zařazeny prvky úspěšné léčby koktavosti PaedDr. Ilony Kejklíčkové, Ph.D., se kterými se v jiných zdravotnických zařízeních nesetkáte.

Pirátská dobrodružství

prázdninové akce

Z pohádky do pohádky

19

Vývojové poruchy řeči

9. – 13. 7. 2012, Brno V tomto týdnu budeme mít možnost potkat několik pohádkových postav a zahrát si s nimi mnoho her. Pohádkové prázdniny, pohádkový týden a přímo pohádkový pobyt. Týdenní léčebně–reedukační pobyt vhodný zejména pro děti s vývojovými poruchami řeči, včetně těch nejmenších. Náplní jsou důkladně prováděná individuální i kolektivní logopedická cvičení, pobyt v přírodě, využití moderních prostor Soukromé kliniky LOGO včetně vybavené tělocvičny a venkovního bazénu. Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy, kteří se při své individuální práci s dítětem zaměřují na rozvoj nejjednodušších elementů řeči a psychomotorických dovedností. Důraz je kladen na prezentaci správných mluvních vzorů. Během jednotlivých sezení se následně rozvíjí rozumění řeči, motorika mluvidel, oromotorika, nácvik nových prvků řeči, důsledné cvičení fonematického sluchu, rytmu, melodie řeči, rozvíjení jemné i hrubé motoriky a grafomotoriky s využitím nejrůznějších technik a specializovaných programů.

Poruchy výslovnosti

2. – 4. 7. 2012, Brno Pod dohledem odborníků si vyzkoušíme outdoorové a další akční aktivity. Budou to dny plné dobrodružství. Léčebný pobyt pro děti s poruchou výslovnosti. Během pirátských dnů budeme s dětmi procvičovat potřebné dovednosti tak, aby se stav jejich řeči podstatně zlepšil. Logopedická péče bude prováděna klinickými logopedy, kteří se při své individuální práci s klientem zaměřují na rozvoj základních elementů řeči a pohybových dovedností mimických svalů. Součástí je i rehabilitace dle předpisu lékaře.

Námořnické léto

Poruchy výslovnosti

16. – 20. 7. 2012, Brno Námořnická hra s plavbou lodí bude ukončena nalezením bájného pirátského pokladu, ke kterému nás dovede starodávná mapa. Jako námořníci zažijeme mnoho překvapení a dobrodružství. Pobyt je obohacen o výuku angličtiny. Pro správný rozvoj řeči je důležité neustálé opakování a rozvíjení slovní zásoby. Během tohoto týdenního pobytu budeme s dětmi plnit úkoly s cílem zlepšit a napravit jejich výslovnost. Při návště-


20

prázdninové akce

vách přístavů je dobré umět světový jazyk, a proto je léčebný pobyt obohacen o výuku angličtiny. Celý týden je určen také dětem, které mají problémy s cizí řečí (např. dyslektici, dysgrafici apod.). Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy, kteří se při své individuální práci s klientem zaměřují na rozvoj základních elementů řeči a pohybových dovedností mimických svalů. Součástí je i rehabilitace dle předpisu lékaře.

Papoušek 01/2012

Hrajeme si před oponou

Prázdninový pobyt pro děti s koktavostí

30. 7. – 3. 8. 2012, Brno Prkna, co znamenají svět. Během tohoto týdne si vyzkoušíme, co obnáší zahrát si divadelní hru. S nácvikem nám pomůže zkušený herec z DivadlaGo.

Za pokladem krále

Poruchy výslovnosti

23. – 27. 7. 2012, Brno

Prázdninový pobyt pro děti s koktavostí. Pacienti cvičí své komunikativní dovednosti, pod odborným vedením klinického logopeda provádí dechová, fonační a asociační cvičení. Pomocí rétorických cvičení a nejmodernějších počítačových programů a přístrojů upravují plynulost, tempo řeči a mluvní projev. Tato cvičení jsou prokládána pohybovými aktivitami a dechovým cvičením v bazénu. Prázdninový pobyt je doplněn o prvky arteterapie, muzikoterapie a dramaterapie. V průběhu pobytu budou děti nacvičovat divadélko, které na konci předvedou rodičům. Při hraní divadla se uplatňují techniky plynulé řeči, a děti si tímto nejlépe fixují naučené postupy do praxe. Nedílnou součástí reedukace je též komplexní rehabilitační péče, která má pozitivní vliv na celkové uvolnění mimického svalstva, dýchacího stereotypu a celkového stavu pacienta. V léčebném pobytu jsou opět zařazeny prvky úspěšné léčby koktavosti Dr. Ilony Kejklíčkové, se kterými se v jiných zdravotnických zařízeních nesetkáte.

Připravte se na velkolepou výpravu za hradním pokladem. Cesta bude plná úžasných úkolů, které nás připraví na dobytí hradu a nalezení tajemného pokladu. Týdenní reedukační pobyt zaměřený na děti trpící poruchou komunikace. Pobyt je vhodný především pro pacienty s poruchou výslovnosti (navozování řečových dovedností, aplikace řečových technik aj). Součástí programu jsou důkladně prováděná individuální i kolektivní logopedická cvičení a využití moderních prostor Soukromé kliniky LOGO včetně tělocvičny a bazénu. Logopedická péče je zajištěna klinickými logopedy, kteří se při své individuální práci s klientem zaměřují na rozvoj základních elementů řeči a pohybových dovedností mimických svalů. Součástí je i rehabilitace dle předpisu lékaře.

Kovbojský týden

Vývojové poruchy řeči

6. – 10. 8. 2012, Brno Je prima stát se pravým kovbojem. Podvádět se ale nevyplácí, protože šerif nosí kolty proklatě nízko. Zahrajeme si spoustu zábavných her, při kterých bude na pravidla dohlížet spravedlivý šerif. Týdenní pobyt plný zábavných individuálních i kolektivních logopedických cvičení, jehož náplní je rozvoj řeči, motoriky i tělesné obratnosti. Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy,


ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

kteří se při své individuální práci s dítětem zaměřují na rozvoj nejjednodušších elementů řeči a psychomotorických dovedností. Důraz je kladen na prezentaci správných mluvních vzorů. V jednotlivých sezeních se následně rozvíjí rozumění řeči, motorika mluvidel, oromotorika, nácvik nových prvků řeči, důsledné cvičení fonematického sluchu, rytmu, melodie řeči, rozvíjení jemné i hrubé motoriky a grafomotoriky s využitím nejrůznějších technik a specializovaných programů.

Indiánské léto

Poruchy výslovnosti

13. – 17. 8. 2012, Brno Vyberte si indiánskou přezdívku a dobrodružství může začít! Seznámíte se s živočichy žijícími v lese a zjistíte, co indiánští obyvatelé lesa v průběhu roku dělají. Pobyt bude zakončen u velkého ohně, kde si opečeme špekáčky. Báječný a dobrodružný týden, kde se děti naučí mnoho nového. Individuální i kolektivní logopedická cvičení jsou doplněna pobytem v přírodě, který mají děti velmi rády. Poruchy výslovnosti procvičujeme pomocí moderních technik s ohledem na to, aby si děti užívaly prázdniny naplno. Pro větší úspěšnost doplňujeme terapii o speciální logopedické postupy (myofunkční cvičení), které používáme ve spolupráci s italskou firmou ISASAN. Jedná se o postupy a pomůcky, které rozvíjejí motoriku svalů podílejících se na řeči. Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy, kteří se při své individuální práci s dítětem zaměřují na rozvoj základních elementů řeči a pohybových dovedností mimických svalů. Součástí je i rehabilitace dle předpisu lékaře.

prázdninové akce

ZOO hrátky se zvířátky

21

Poruchy učení

20. – 24. 8. 2012, Brno V tomto týdnu se budeme věnovat zvířátkům všech druhů. Děti si vyrobí masky oblíbených zvířat, pro inspiraci se vydáme do ZOO. Každý bude mít své zvířátko, které mu pomůže s přípravou na nový školní rok. Týdenní prázdninový pobyt se speciálním programem pro zlepšování dovedností u dětí, které mají ve škole specifické problémy. Jedná se především o poruchy čtení, psaní, matematických schopností, pozornosti apod. Náplní je nenásilný přechod od hry k systematické a cílevědomé práci. Součástí pobytu je také příprava na sportovní aktivity ve školním roce. Zaměřujeme se na rozvoj komunikativních schopností, vyjadřovací pohotovosti, motorických dovedností, prostorové orientace, smyslového vnímání a paměťových funkcí. Nechybí ani uvolňování ruky a průpravná grafomotorická cvičení. Nedílnou součástí je procvičení čtení s dramatizací pohádek. Aktivita dětí je podporována speciálními počítačovými programy.

Týden s kočičkou Kitty

Těšíme se do školy

27. – 31. 8. 2012, Brno Kitty – nejznámější kočička na světě přijede podpořit malé předškoláčky. Budeme hrát společně plno zábavných her a při tom se i něco zajímavého naučíme. Kočička Kitty nám tak pomůže se správným vstupem do školy. Týdenní prázdninový pobyt určený předškolákům pro jejich úspěšné zahájení školní docházky. Náplní tohoto týdne je nenásilný přechod od hry k systematické a cílevědomé práci. Součástí pobytu je také příprava na sportovní aktivity ve školním roce. Zaměřujeme se na rozvoj komunikativních schopností, vyjadřovací pohotovosti, motorických dovedností, prostorové orientace, smyslového vnímání a paměťových funkcí. Nechybí ani uvolňování ruky a průpravná grafomotorická cvičení. Důležité je zvyšování sebevědomí dítěte a příprava na školní povinnosti.

Informace a přihlášky jsou k dispozici na naší klinice. Pobyty pro děti pořádáme v Brně, Blansku a v Praze. Soukromá klinika LOGO, s.r.o., Vsetínská 20, 639 00 Brno e-mail: logo@logoped.cz, tel.: 543 420 666, GSM: 777 675 233, www.moje-klinika.cz


22

aktivity

Výtvarné dílny

trochu jinak Nedílnou součástí celoživotní výchovy vždy byla i je záměrná či nezáměrná estetická výchova, navazující na fyziologické, zejména motorické a smyslové schopnosti. Podílí se na formování osobnosti a jejího vztahu k celé společnosti. Pomocí výtvarných aktivit může estetická výchova působit i na odlišnost, kterou sebou nese postižení či znevýhodnění. Důsledkem takového handicapu bývá negativní ovlivnění schopnosti uspokojovat své životní potřeby a plně se zapojit do života, což se právě výtvarnými aktivitami snažíme eliminovat.

Hledání vlastní cesty Nedílnou součástí všech výtvarně zaměřených technik je rozvoj jemné motoriky, kreativity, emotivity, hledání vlastního osobitého vyjádření, originálního řešení daného tématu a nacházení vlastní cesty, vyjádření vlastních prožitků, uplatnění svého názoru a v neposlední řadě i navázání nových sociálních kontaktů. Velkým přínosem je u výtvarně zaměřené práce její výpovědní hodnota v komunikaci beze slov, což je pro osoby s postižením verbální složky stěžejní.

Papoušek 01/2012

V rámci rozšiřování aktivit jsme v centru denních služeb otevřeli výtvarné dílny. Cílovou skupinou jsou senioři a děti i dospělí s postižením. I když je kurz teprve na počátku, dá se říct, že první hodiny se opravdu povedly. Při takto pojaté výtvarné práci je velmi důležité uvědomit si specifické požadavky, které s sebou nese typ osobnosti, postavení ve společnosti, odlišnost, mentální věk či další případné zvláštnosti. Je tedy nutné vytvořit podmínky, umožňující individuální přístup i při kolektivní práci. Není také na závadu, když se v kurzu setkávají různorodé skupiny z hlediska postižení i chronologického věku – např. setkávání seniorů s dětmi může alespoň na malou chvíli suplovat to, co v dnešní době již není samozřejmostí – vícegenerační soužití. Vybrané aktivity mají i informativní charakter – seznámení s novými technikami a metodami práce, s nejnovějšími trendy. Pomocí zhodnocování použitých materiálů podporují i environmentální cítění a jednání.


ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

Tvoření jako forma relaxace Dílny mají svou strukturu a cíl, jsou ale vedeny nedirektivně, aby nebyla potlačena možnost sebevyjádření. Zatím jsme vytvořili šperky z polymerové hmoty Cernit a z korálků jsme vyrobili andělíčky k zavěšení na mobil nebo tašku. Vše je tedy ještě před námi – budeme zdobit sklenice leptáním, starší i nová trička oživíme sítotiskovou metodou, uděláme si slony z plastových lahví od pracích gelů, seznámíme se s metodou malování voskem, přání vyzdobíme vytlačováním neboli embossingem, vyzdobíme chodbu… a je toho daleko víc, co nás ještě čeká. Je tedy jasné, že z kurzu si můžete odnést nejen spoustu krásných a originálních výrobků, které potěší vás i vaše známé, ale najdete zde i místo pro relaxaci a duševní pohodu. Čekají vás chvíle, kdy budete plně soustředěni na to, co právě vzniká pod vašima rukama, a tak zapomenete na celý svět se všemi jeho případnými nedostatky. Tyto relaxační chvilky jsou v dnešní uspěchané době to, co by měl každý občas zkusit. Pokud budete mít zájem, můžete se k nám připojit – a nebojte se, podmínkou není umění malby či kresby. Monika Vrtělová V případě zájmu o výtvarné dílny můžete poslat e-mail na adresu vrtelova@oslogo.cz, nebo zatelefonovat na číslo

aktivity

23

Krásná můžete být

i s handicapem Každá žena si přeje být krásná, možná tím víc, trápí-li ji nějaký handicap. Profesionální přístup plný porozumění a lidského pochopení nabízí nejen handicapovaným kosmetický salon Soukromé kliniky LOGO s.r.o.

Čím se odlišujeme? Naše klinika byla založena s cílem poskytovat diagnostiku a odbornou terapii lidem s poruchou komunikace. A právě komunikace hraje zásadní roli v našich službách. Lidé s různými zdravotními obtížemi nebo handicapem vyžadují jiný, empatický přístup. Pozornost se upíná k osobnosti člověka, ne k jeho problému. K myšlence zřídit specializovaný kosmetický salon nás dovedli samotní klienti, kteří často na kosmetické ošetření někam docházeli, ale více než na možnost relaxace a pohodového odpočinku se zájem stočil spíše na jejich problém. Proto v našem kosmetickém salonu, který je umístěn v bezbariérových prostorách, důsledně dbáme na přání a požadavky handicapovaných klientů a snažíme se jim vyhovět tak, aby se při odchodu od nás cítili dobře nejen na těle, ale i na duši.

Co vám můžeme nabídnout?

543 420 677. vytvarna dilna.qxd

6.2.2012

17:54

StrÆnka 1

Pomáháme lidem s poruchami komunikace a hybnosti

Výtvarné dílny Komu jsou dílny určeny? seniorům dětem a mládeži s handicapem

• relaxační ošetření • celotělové masáže – čokoládové, medové, bylinkové či s exotickým ovocem • kosmetické ošetření francouzskými přípravky • kyslíkovou terapii • rehabilitační procedury • psychologické poradenství • konzultaci s odborníkem a zvolení optimálního ošetření i vzhledem ke zdravotním obtížím

Co budeme dělat?

vyrobíme si drobné dárky vytvoříme přání a jmenovky na dárky ozdobíme si trika, ramínka na šaty, kraslice namalujeme společný obrázek a čeká nás i spousta dalšího tvoření…

Kdy se sejdeme?

senioři 1 x za 14 dní děti a mládež 1 x za 14 dní

Kde nás najdete?

v prostorách Multifunkčního centra Občanského sdružení LOGO na ulici Vsetínská 20 v Brně

Další informace na www.oslogo.cz tel.: 543 420 677

Jsme tu pro vás od roku 2002

www.moje-klinika.cz


24

aktuality

Papoušek 01/2012

Středisko rané péče

je tu pro vás

V nových prostorách na ulici Renneská v budově Tepláren Brno najdete kromě kanceláří pro pracovníky našeho sdružení také tzv. středisko rané péče, které slouží dětem s vážnou poruchou komunikace a hybnosti, ale také jejich rodičům v rámci poradenství a sociální podpory. Ve středisku jsou vám k dispozici odborníci na ranou péči, speciální pedagog a klinický logoped. Místnost je designově přizpůsobena dětským potřebám a obsahuje řadu edukačních materiálů i hraček. Doufáme, že nové prostory poskytnou vám i vašim dětem dostatečný komfort a adekvátní podmínky pro vlastní rozvoj.

Jarni 2012:Jarni 2012.qxd

Občanské sdružení LOGO připravilo ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO jarní benefiční koncert, jehož výtěžek bude použit ve prospěch dětí i dospělých se závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Koncert proběhne v neděli 22. 4. 2012 od 19 hodin v kostele sv. Janů („U Minoritů“) na Minoritské ulici vedle Poštovské. Na programu je skladba Gloria od Antonia Vivaldiho a výběr z Oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händela. Skladby provede Brněnský komorní sbor a Brno Barock Ensemble pod vedením dirigenta Tomáše Ibrmajera. Jako sólisté se představí Dana Toncrová, Veronika Hromková a Hana Procházková. Bude to určitě krásný kulturní zážitek, na který vás srdečně zveme!

2.3.2012

14:51

Stránka 1

Soukromá klinika LOGO s.r.o.

pořádají

JARNÍ BENEFIČNÍ KONCERT ve prospěch osob se závažnými poruchami komunikace a hybnosti

v neděli 22. 4. 2012 v 19.00 hodin Minoritský kostel sv. Janů na Minoritské ulici PROGRAM:

Antonio Vivaldi — Gloria

Jarní benefiční

koncert

Georg Friedrich Handel Oratorium Mesiáš (výběr) ÚČINKUJÍ: Brněnský komorní sbor / Brno Barock Ensemble Dana Toncrová Veronika Hromková Hana Procházková Tomáš Ibrmajer, dirigent Výtěžek koncertu bude použit ve prospěch lidí se závažnými poruchami komunikace a hybnosti Koncert se uskuteční za laskavé podpory Církve českobratrské evangelické

PØEDPRODEJ VSTUPENEK: Centrální pøedprodej vstupenek Brnìnského kulturního centra - Bìhounská ulice, Pøedprodej Státní filharmonie Brno - Besední ulice, recepce Obèanského sdružení LOGO, Vsetínská 20, Brno, veèerní pokladna - Komenského nám.

Vstupné 150 Kè, možnost dalšího pøíspìvku na místì

Mediální partneøi:


Soukromá klinika LOGO s.r.o. Vsetínská 20, 639 00 Brno

Komplexní diagnostika a terapie poruch komunikace pro děti a dospělé Foniatrie a ORL Diagnostika a léčba poruch hlasu a sluchu jsou nedílnou součástí diagnostiky poruch komunikace.

Klinická logopedie Opožděný vývoj řeči, léčba koktavosti, terapie narušené komunikace po úrazech a cévních mozkových příhodách, konzultační činnost pro pedagogické pracovníky.

Neurologie Neurologická ambulance, EEG laboratoř – poradenství, diagnostika a léčba neurologických onemocnění se zaměřením na poruchy řeči na podkladě neurovývojových dysfunkcí, úrazů hlavy, po cévních mozkových příhodách apod.

Rehabilitace Vyšetření a léčba bolestivých a chronických onemocnění, relaxace, klasické a reflexní masáže, vodoléčba (perličkové koupele, podvodní masáže, vířivé koupele), léčebná tělesná výchova, elektroléčba, Vojtova metoda, chromoterapie.

Interní lékařství Provádíme komplexní i cílené vyšetření se stanovením vhodného léčebného plánu s možností návaznosti na špičková klinická pracoviště. Žádané jsou preventivní programy, vyšetření EKG a kompletní rozbory krve. Novinkou je pulsní vyšetření dle Holtera.

Lůžková část a stravování Klientovi i jeho doprovodu nabízíme možnost ubytování a stravování na vysoké úrovni a v příjemném prostředí.

Klinická psychologie•Psychiatrie•Denní stacionář•EEG, EKG Oxyrelax•Kosmetika•EEG biofeedback Značka kvality Certifikace ISO: 9001:2008

www.moje-klinika.cz, Tel.: 543 420 666 Smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.


Aby se věci efektivně řešily, jsou zapotřebí informace. A to je posláním časopisu Papoušek.

Podporujeme komunikaci. Podporujte ji také.

Občanské sdružení Logo pomáhá lidem s poruchami komunikace a hybnosti. Časopis Papoušek poskytuje postiženým a jejich rodinám již devátým rokem mnoho potřebných informací. Číslo, které držíte v rukou, vzniklo v režii společnosti Arkadia. OCENÍME, POKUD VYDÁVÁNÍ PAPOUŠKA PODPOŘÍ I VAŠE FIRMA. S jakoukoliv ideou pomoci nás kontaktujte na adrese: papousek@arkadia.cz. Děkujeme, že se zajímáte.

časopis Papoušek  

odborný časopis o komunikaci pro občanské odborný časopis o komunikaci pro občanské sdružení LOGO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you