Page 1

60 Kč

01/2013

(pro členy sdružení zdarma)

ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

Osvoboďte hlas,

změňte život

Pobyt „V Ráji“ pro děti s PAS Dobrovolná pomoc Zdravý životní styl


Občanské sdružení Logo děkuje svým partnerům, díky jejichž podpoře je možné realizovat projekty na pomoc dětem i dospělým postiženým poruchami komunikace.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. Vsetínská 20, 639 00 Brno www.moje-klinika.cz

www.csas.cz

www.strabag.cz

www.cleanforyou.cz

www.arkadia.cz

www.skodavbrne.cz

www.gaute.cz

www.avito.cz

www.albixon.cz

www.altech-uh.cz

www.betonbroz.cz

www.meyra.cz

www.iridium.cz

www.vemex.cz

www.gozmetal.cz

www.teplarny.cz

www.cmcem.cz

www.vize.cz

www.pomoztedetem.cz

www.portal.mpsv.cz

www.polygra.cz

www.mpsv.cz

www.kr-jihomoravsky.cz

www.brno.cz

www.stred.brno.cz


editorial

ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

1

Obsah Veřejná sbírka

2

Dobrovolníci v OS LOGO

3

Aktuality

4

ISAD 2012

6

Jane Fraser

8

Odvaha – příběh

10

Rozhovor 12 Pomáháme lidem s poruchami komunikace a hybnosti

Vážení čtenáři!

Pobyt pro děti s PAS

14

Posílení zaměstnanosti

16

Zdravý životní styl

18

Logopedické tábory

19

Akce

20

Věříme, že rok 2013 pro vás začal úspěšně a že nám všem přinese jen to dobré. Rádi bychom se ještě vrátili k tomu, co se dělo v OS Logo v několika minulých měsících. A dělo se toho hodně! Proto nám dovolte připomenout si prostřednictvím Papouška nejvýznamnější události konce loňského roku. Nejdůležitější fakt, který musíme zmínit, je desáté výročí vzniku našeho sdružení. Ke dni 27. 11. 2002 se datuje zrod naší organizace, jejíž základní étos stále tkví v pomoci osobám s poruchami komunikace a hybnosti. Za deset let našeho působení jsme si prošli různými obdobími, přičemž zpětně se na všechny vzpomíná s úsměvem na tváři. Byly to časy naplněné náročnou prací, empatií a zkušenostmi, díky kterým jsme jako soudržný tým došli až na práh roku 2013. Desáté výročí neslavíme pouze optikou vzniku našeho sdružení, ale i faktem, že jsme v říjnu, konkrétně 19. 10. 2012, pořádali jubilejní desátou konferenci ku příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Tento ročník byl skutečně unikátní, a to zejména díky účasti zahraničních hostů, z nichž například Jane Fraser a Frances Cook jsou dámy, ke kterým vzhlíží odborná obec v naší republice i po celém světě. V neposlední řadě je potřeba zmínit vznik České asociace pro koktavost (ČAK), kterou ve spolupráci s naším sdružením založila PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., a jejímž cílem je zejména chránit zájmy osob s narušenou komunikační schopností, koktavostí. Tato organizace je v České republice ojedinělá a doufáme, že pomůže zkvalitnit život lidem trpícím koktavostí v co nejvyšší možné míře. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem partnerům a spolupracujícím organizacím za vytrvalou podporu a empatii, kterou našim klientům poskytují již deset let.

PAPOUŠEK – odborný časopis o komunikaci Občanského sdružení LOGO Vsetínská 20, 639 00 Brno tel.: 543 420 677, 543 420 690 e-mail: oslogo@oslogo.cz www.oslogo.cz Redakční rada: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. Ing. Daria Florianová, MBA Jan Tomšej Mgr. Eva Přikrylová Mgr. Jakub Ostrý Šéfredaktor: Martina Rychtarová Grafická úprava, sazba, tisk: Arkadia, s.r.o., Estetico AREA, 664 61 Holasice 75 tel.: 544 120 555 e-mail: arkadia@arkadia.cz www.arkadia.cz Kresba na titulní straně: Aleš Leznar Ročník 10 / Únor 2013

Děkujeme! Jakub Ostrý

Registrace periodického tisku MK ČR E 15201 ISSN 1214-8075


2

podpora

Papoušek 01/2013

Děkujeme

všem dárcům Občanské sdružení Logo pořádalo v období od 10. 12. 2008 do 10. 11. 2011 veřejnou sbírku. Na bankovním účtu jsme shromažďovali finanční prostředky zejména z dárcovských sms organizovaných přes Fórum dárců a z individuálních darů. Podařilo se nám zcela naplnit dva z ohlášených účelů sbírky – pořídit auto pro naše terénní pracovníky z rané péče, a to díky společnostem STRABAG a Porsche Brno, které na něj poskytly finanční prostředky, a vybudovat

nácvikový terapeutický chodník pro naše klienty postižené poruchami hybnosti, a to hlavně díky společnosti Clean4You a firmě Beton Brož. Velmi si vážíme podpory a pomoci, která nám umožňuje realizovat projekty na pomoc postiženým klientům. Během uvedeného období jsme další vybrané finanční prostředky využili na splátku zvedací výtahové plošiny pro klienty postižené vážnými poruchami komunikace a hybnosti. Předpokládáme, že tento projekt bude úspěšně završen v dalším období veřejné sbírky. Všem, kteří se do naší sbírky zapojili buď formou individuálních darů, či konkrétní pomoci, nebo prostřednictvím dárcovských sms, moc děkujeme!

Nová veřejná sbírka Od 1. 10. 2012 má naše sdružení povolenou další veřejnou sbírku (pro období 2012–2015) na pomoc osobám postiženým vážnými poruchami komunikace a hybnosti. Jejím účelem jsou dva hlavní projekty:

1. Centrum pro osoby postižené závažnými poruchami komunikace a hybnosti Předmětem projektu je zajištění nezbytných stavebních prací kolem výtahu a výtahové šachty a vybudování nácvikové terapeutické místnosti. Jedná se o dostavbu

terapeutických a nácvikových prostor pro péči o vlastní osobu – nácvikové koupelny, toalety, tréninkové místnosti pro oblékání se a nácvik dalších nezbytných úkonů. Dále ergoterapeutické místnosti, kde klienti mohou trénovat hybnost končetin a jemné úkony, které jim zatím dělají problém. (Jde o trénink běžných denních činností, bez kterých nejsou postižené osoby schopny fungovat, a jsou tak odkázány pouze na pomoc okolí.) Cílem je tedy realizace přístavby v 1. patře sídla Občanského sdružení LOGO s kompletním bezbariérovým vybavením a zajištění bezbariérového přístupu k ní. Lůžková část je využívána


podpora

ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

k terapeutickým pobytům pro vážně postižené osoby. Každý pacient má svůj individuální plán, ve kterém je nastaven postup terapie. S postiženou osobou pracuje tým odborníků – sociální pracovník, speciální pedagog, logoped, rehabilitační pracovník a další. Naše projekty můžete podpořit zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS OSLOGO na telefonní číslo 87777. Tato služba je realizována prostřednictvím Fóra dárců.

3

2. Na slovíčko – zajištění pomůcek pro alternativní komunikaci Záměrem je pořízení elektronických komunikátorů (tablety, iPady) pro děti s vážnými poruchami komunikace, zejména pro děti s poruchami autistického spektra, těžkou formou vývojové dysfázie, děti s vrozenými vadami apod. Tyto pomůcky velmi pozitivně rozvíjí schopnosti a dovednosti postižených dětí, koncentraci pozornosti a jejich logické uvažování. Umožňují jim komunikovat s okolím, sdělovat svoje potřeby, přání a myšlenky. Eva Přikrylová

Připojíte se k dobrovolníkům

v OS LOGO?

Jeden z citátů o dobrovolnosti říká, že „dobrovolnictví může být jak krásné a šlechetné, tak i hloupé, což je horší, nebo dokonce vynucené, což je úplně nejhorší“. To ale není případ dobrovolnictví v Občanském sdružení LOGO, kde pravidelně a nezištně pomáhají již několik let dobrovolníci z různých oborů a společností. V roce 2012 to byli zejména pracovníci České spořitelny (opakovaně), České pojišťovny a Plzeňského Prazdroje. Rádi bychom těmto lidem vyjádřili velký dík. Právě oni jsou nositelé myšlenky dobrovolné pomoci těm, kteří to nemají v životě jednoduché. Aktivity, které nám nepřinášejí na první pohled zisk, jsou velice důležité pro ty, ke kterým směřují, a v tomto smyslu znamenají pohlazení na duši pro naše postižené klienty. Rozvádět činnosti, které byly v prostorách OS LOGO vykonány, není naším úmyslem, respektive by to byl skutečně dlouhý seznam. Nejdůležitějším momentem z pohledu nás, pracovníků sdružení, je skutečnost, že jsou mezi námi stále lidé, kterým záleží na osudu druhých a že empatie není prázdným pojmem, ale naopak cestou, kterou by se naše moderní společnost měla ubírat. Děkujeme za pomoc a vstřícnost, kterou dlouhodobě poskytujete našim postiženým klientům. Jakub Ostrý

S úsměvem Dobrovolná práce pro naše sdružení přináší uspokojení.


4

aktuality

Česká premiéra divadelní hry Králova řeč Občanské sdružení LOGO spolupracuje s Mahenovým divadlem v Brně na připravovaném představení Králova řeč. Poskytujeme představitelům hlavních rolí odborné konzultace, s jejichž pomocí má být dosaženo maximální autentičnosti – jak na poli hereckých výkonů, tak hry samotné. Hra The King‘s Speech, podle níž vznikl nejúspěšnější film roku 2010, ověnčený mnoha cenami včetně čtyř Oscarů, měla premiéru ve Velké Británii v únoru 2012 v divadle Yvonne Arnaud v Guilfordu. Mahenovo divadlo ji uvede v české premié­ ře v půlce března 2013 v překladu Jitky Sloupové a režii Martina Stropnického.

Návrh scény

Papoušek 01/2013

Příběh vychází ze skutečnosti: sleduje boj budoucího anglického krále Jiřího VI. (1895-1952) s handicapem, který by mohl ohrozit nejen jeho vlastní pozici, ale také celou společensko-politickou situaci v zemi, stojící na prahu druhé světové války. Vypjatá doba si žádá ve svém čele pevného muže, kterým jen stěží může být koktající král. Proto následník trůnu za podpory své ženy Alžběty (budoucí královny matky), Winstona Churchilla, své rodiny a vlády, podstupuje léčbu u australského odborníka. Lionel Logue (1880-1953) však není jen logopedem, ale také svérázným terapeutem. Logue s neomylnou intuicí otevírá bezpečný prostor, ve kterém může král čelit svým vnitřním zraněním, strachu a agresi, a zároveň navrací řeč do jejího přirozeného živlu. Mezi králem a jeho podivínským léčitelem se vytvoří zvláštní pouto. Autor David Seidler, který sám v dětství trpěl vadou řeči, nezískal za života královny matky souhlas k provedení hry. Teprve když v roce 2002 královna matka zemřela, pustil se Seidler znovu do psaní. Hra, kterou přepracoval jako filmový scénář, mu přinesla celosvětové uznání. Jana Zámoravcová Premiéra: 15. března 2013, Mahenovo divadlo


ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

Nové ordinace kliniky LOGO v Tišnově a Líšni

aktuality

5

jiné řídí přísnou certifikací ISO 9001, budou naši pracovníci šířit i v těchto ordinacích. Můžete se tak těšit na milý a vstřícný přístup, příjemné vystupování a kvalitní péči. Naši klienti se nemusí bát, že by jejich zdravotní pojišťovna nehradila péči na těchto nových pracovištích – Soukromá klinika má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Aktuální informace najdete na www.logoped.cz nebo telefonních číslech jednotlivých pracovišť. Michal Kubeš

Dojíždíte do Brna na logopedii? Možná pro vás bude značným ulehčením otevření nových pracovišť v Tišnově a Brně-Líšni. Objednávat se můžete již nyní. Aby byla logopedická péče dostupná více lidem, a to nejen časově, ale i dojezdově, rozhodla se Soukromá klinika LOGO vyjít pacientům vstříc a otevřít ordinace na nových místech v Brně a okolí. Obě pracoviště povedou zkušení a atestovaní logopedové, kteří prošli provozem přímo na klinice v Brně. Mají tak zažité vhodné návyky při práci s pacientem, umí správně diagnostikovat a vést individuální terapii. Veškeré zavedené postupy a metody, které se mimo

Audit Business Service a 12Consulting – osvědčení partneři OS Logo

Kontakty na nové ordinace Soukromé kliniky LOGO Logopedie Líšeň: Poliklinika Horníkova 34 Tel.: 544 134 134 Logopedie Tišnov: Květnická 821 (200 m od ZŠ) Tel.: 739 021 656

Společnost Audit Business Service je naším dlouholetým partnerem. Velice si vážíme její práce ve vztahu k naší činnosti a empatie, kterou tím poskytuje našim klientům. Audit Business Service nabízí moderní služby v oblasti daňového poradenství, vedení účetnictví, vedení mzdové agendy a auditu. Zaměřuje se na malé a střední podniky, neziskové organizace a živnostníky. Díky moderním technologiím a s kanceláří blízko historického centra Brna Je svým klientům vždy nablízku. Se společností 12Consulting spolupracujeme téměř rok a vždy jsme s výsledky její práce velmi spokojeni. Naše spokojenost nevychází pouze z úrovně zpracování grafických návrhů a brožur, jakkoli jsou vždy kvalitní a odpovídají našim představám, ale zejména z korektní komunikace a dodržování časových termínů. Za podporu a empatii, kterou 12Consulting poskytuje dlouhodobě našim klientům, jsme velmi vděční. Jakub Ostrý


6

téma

Papoušek 01/2013

Osvoboďte hlas,

změňte život S tímto krédem jsme vstoupili v pátek 19. října 2012 do jubilejního desátého ročníku konference k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti (ISAD). Vydat se na společnou cestu v řešení jedné z nejzávažnějších poruch komunikačních schopností je momentem, který se významným způsobem zapsal do historie české logopedické obce. Letošní konferenci poctily účastí skutečné ikony v oboru, konkrétně Jane Fraser a Frances Cook – dámy, které svými myšlenkami a metodami

formovaly několik desítek let západní přístup k terapiím koktavosti. Setkání s nimi bylo pro všechny neuvěřitelně inspirativní. Dalšími hosty byly Heather L. Grossman a Mitchell Trichon, mladí terapeuti z New Yorku. Pobyt v jejich blízkosti byl terapií sám o sobě. Českou republiku reprezentovala zejména PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., jednatelka Soukromé kliniky LOGO, která představila nově vzniklou Českou asociaci pro koktavost – organizaci, která bude chránit práva balbutiků. Její založení je významným milníkem v přístupu k lidem trpícím touto narušenou komunikační schopností. Na jednotlivé přístupy k terapii koktavosti byla konference skutečně bohatá, což dokumentují i workshopy Dr. Martina Kučery, který se soustředil na dechovou oblast prostřednictvím prvků muzikoterapie, či Mgr. Jakuba Ostrého, který se naopak upnul k terapii celkové osobnosti balbutika prostřednictvím pohybu. Jinými slovy byla konference velice zajímavá a skladbou pozvaných hostů jednoznačně potvrdila svůj odborný význam a zápal, který věnují tuzemští logopedi terapii koktavosti. Všem zúčastněným touto cestou děkujeme a budeme se těšit na příští ročník.


ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

téma

7

ISAD 2012 v deseti bodech 9.00 Konference začíná a všichni organizátoři mají plné ruce práce. O pár okamžiků později si v zaplněném sále bere úvodní slovo Jan Tomšej, předseda OS LOGO, a vzpomíná na začátky našeho sdružení, které slaví tento rok již desáté výročí. 9.30 Mezinárodní den pokračuje vystoupeními prestižních zahraničních hostů. Tento ročník navštívili významní odborníci z celého světa, za všechny jmenujme zejména Jane Fraser, prezidentku The Stuttering Foundation of America, největší neziskové organizace pro prevenci a léčbu koktavosti, a Frances Cook, dlouholetou ředitelku Centra Michaela Palina pro osoby s koktavostí v Londýně. Všichni účastnici během přednášek nadšeně poslouchají každé slovo. 11.00 Po vystoupení prvních hostů a krátké přestávce na kávu pokračují se svými příspěvky také Heather L. Grossman, odborná ředitelka Amerického institutu pro koktavost, a Mitchell Trichon, vedoucí programu pro dospělé v rámci Národní americké asociace pro koktavost a spoluzakladatel fóra www.stuttersocial.com. Oba vystupující svým poutavým stylem strhávají pozornost všech účastníků, kteří se reálně seznamují s terapeutickými přístupy za „velkou louží“.

Účastníci konference během přednášky

12.00 Čas oběda aneb polední pauza vyplněná obědovým menu, během kterého účastníci nejenom uspokojují své chuťové buňky, ale také probírají nové poznatky, které získali na proběhlých přednáškách svých amerických a britských kolegů. 13.30 Velká chvíle pro všechny balbutiky v České republice. PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., představuje Českou asociaci pro koktavost (ČAK), novou a na české poměry unikátní organizaci, která bude chránit zájmy lidí trpících koktavostí. 13.45 Dáváme prostor samotným balbutikům. Co by to bylo za Mezinárodní den porozumění koktavosti, kdyby na něm nevystoupil i člověk, který má s koktavostí osobní zkušenost. Miloslav Kolčaba, klient kliniky LOGO, vypráví účastníkům svůj životní příběh, který výstižně nazval „Odvaha“. Tím řadu lidí skutečně dojímá a svojí výpovědí hlavně inspiruje jiné balbutiky na jejich cestě za lepším životem. Mílo, klobouk dolů!

PaedDr. Ilona Kejklíčková Ph.D., Mitchell Trichon a PaedDr. Eva Škodová v živé diskuzi.

Simultánní překlad pro účastníky konference byl zajištěn.

14.00 Konference pokračuje svižným tempem, a proto je čas na přestávku, kdy se mohou účastníci dostatečně občerstvit, aby měli dost sil na odpolední část, která je věnována jednotlivým workshopům. 15.00 A teď prakticky! Po poutavých dopoledních přednáškách se účastníci konference rozdělují do tří workshopů, na kterých si mohou aktivně vyzkoušet různé terapeutické přístupy. V hlavním sále konkretizuje svoji přednášku Jane Fraser, vedle seznamuje návštěvníky s technikou záměrného koktání Heather L. Grossman a zajímavé rytmy, které se linou z posledního sálu, patří skupině pod vedením Jakuba Ostrého, který představuje svoji cestu „Pohybem k trvalé plynulosti“.


8

téma

Papoušek 01/2013

16.00 Další várka workshopů! Po první části se účastníci rozdělují dle předem daného harmonogramu do dalších workshopů, které jsou epicentrem zájmu všech zúčastněných. Všichni přítomní tak mohou otestovat terapeutické přístupy realizované v Centru Michaela Palina pod vedením Frances Cook či si osvojit svépomocné aktivity balbutika, se kterými je seznamuje Mitchell Trichon. Poslední workshop se nese v duchu základních dechových technik využitelných pro rehabilitaci koktavosti pod dohledem Martina Kučery. 17.30 Konference končí a všichni účastníci odcházejí plni dojmů a informací domů. Ještě dlouho poté máme na sobě zelené stužky, symbol letošní konference, která patřila k těm nejúspěšnějším ve své desetileté historii. Jakub Ostrý

Zájem o zahraniční přednášející byl obrovský.

Konferenci navštívila i mladá generace z řad studenstva.


ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

téma

9

JANE FRASER Od roku 1981 je prezidentkou The Stuttering Foundation of America, nejstarší a největší neziskové organizace pro prevenci a léčbu koktavosti. Pod jejím odborným vedením nadace roste co do velikosti, rozsahu i dosahu působnosti. V roce 2008 byla zvolena časopisem Times nejlepším ředitelem neziskové organizace. Mimořádná dáma a filantropka – Jane Fraser. Díky rozsáhlé kampani zaměřené na širokou veřejnost oslovuje The Stuttering Foundation miliony osob svým posláním a přesvědčením, že osobám postiženým koktavostí je možné pomoci. Materiály nadace a její publikace jsou rozesílány každoročně do 136 zemí světa a jsou používány na univerzitních pracovištích k výuce logopedů. Celostátních konferencí a mnoha dalších školení se účastní největší odborníci v této oblasti. Díky tomu dochází ke zkvalitňování terapie koktavosti pro všechny, kteří denně bojují s tímto komplexním onemocněním postihujícím více než 68 milionů lidí po celém světě. Nadace podporuje výzkumy příčin koktavosti, což dává postiženým naději do budoucna.

Průvodce pro teenagery (1987), Stuttering and Your Child: Questions and Answers, Koktavost a Vaše dítě: Otázky a odpovědi (1989), The Child Who Stutters: To the Pediatrician, Dítě, které koktá: Pro pediatry (1991), The Child Who Stutters: To the Family Physician, Dítě, které koktá: Pro rodinné lékaře (1992). Dále je Jane Fraser spoluautorkou publikace If Your Child Stutters: A Guide for Parents, Když Vaše dítě koktá: Průvodce pro rodiče (1988, 2003, 2012).

Jane Fraser je dcerou zakladatele nadace pana Malcoma Frasera. Získala magisterský titul z ruštiny a lingvistiky na Bryn Mawr College a pokračovala v postgraduálním studiu těchto oborů na Université de Strasbourg ve Francii. Jako aktivní student jazyků mluví Jane Fraser plynule i francouzsky. Žila ve Francii 20 let a coby zkušená redaktorka, překladatelka a tlumočnice pracovala pro Institut Gustave Roussy a pro Assemblée nationale (Národní shromáždění ) v Paříži.

Kromě mnoha členství v mezinárodních organizacích je Jane Fraser: • prezidentkou Nadace Malcoma Frasera, • vicepresidentkou Action for Stammering Children (Akce pro koktající děti) v Londýně, • členkou NIDCD v Advisory Council of the National Institutes – Poradní rada národních institutů (1996-2000), • členkou Société Française de Phoniatrie (Francouzská asociace foniatrů), • členkou představenstva v The Alexander Hamilton Institute for the Study of Western Civilization (Institut Alexandra Hamiltona pro studium západních civilizací).

Působí také jako editorka a co-editorka mnoha publikací nadace, mezi jinými například: Counseling Stutterers, Poradenství pro balbutiky (1981), Stuttering Therapy: Transfer and Maintenance, Terapie koktavosti: přenos a zaměření (1982), Do You Stutter: A Guide for Teens, Trpíte koktavostí:

Její osobní pocty a ocenění zahrnují také grant pro studium ruštiny od Carnegie Foundation (1963) či Distinguished Alumnae of the Century Award (ocenění století pro absolventy) na Hutchison School Centennial (2002). Na světovém kongresu v chorvatském Dubrovníku obdržela v roce 2007 ocenění za mimořádný přínos od International Stuttering Association (Mezinárodní asociace pro koktavost). Eva Přikrylová


10

téma

Papoušek 01/2013

Mějte odvahu Miloslav Kolčaba, klient kliniky LOGO, se podělil s účastníky konference ISAD o svůj životní příběh, který výstižně nazval „Odvaha“. Mílův příběh, který je pro nás pro všechny velkou inspirací, si teď můžete přečíst i vy.

Na základní škole jsem měl spolužáky, kteří mě mezi sebe přijali. Ale samozřejmě nechyběly posměšky a podobné věci. Vždy jsem to ale dokázal sám sobě nějak vysvětlit a uvědomit si, že člověk, který se mi směje, neví vůbec, čemu se směje a jaké to pro balbutika asi je.

Rád bych se s vámi podělil o zkušenosti na mé dosavadní cestě životem. Jmenuji se Míla a je mi 27 let, pocházím z Brandýsa nad Labem a od malička bojuji s poruchou plynulosti řeči – balbuties.

Nastoupil jsem na střední školu do Prahy, kde jsem opět musel čelit narážkám úplně nových lidí, kteří se mi smáli. Dokonce jsem se nechal asi ve třech případech vyprovokovat tak, že jsem dotyčného „vzal pod krkem“ a upozornil ho, že by toho měl nechat. Nikdy jsem se však nepral. Nejsem ten, kdo by vyhledával potyčky a nepříjemnosti. Ale pokud mě někdo opravdu hodně provokuje, moje trpělivost přeteče.

Překonat začátky

Udržet se nad vodou

Jako malý kluk jsem docházel několik let na logopedii k paní doktorce, která mě učila pořád jedno a to samé (jako byste se několik let učili dokola jednu a tu samou básničku). Ale nedostavil se žádný výsledek, lépe řečeno efekt byl spíše opačný. Logopedie se mi zprotivila a prosil jsem rodiče, abych tam už nemusel chodit.

Byl jsem rád, že jsem se stal ve třídě oblíbeným. Spolužáci mě měli rádi a většinou mi pomáhali a podporovali mě. Ale velký problém jsem měl s třídním kantorem a jeho kolegou, kteří mě označovali

Milí přátelé, kamarádi!


téma

ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

11

za simulanta a někoho, kdo si snaží vynutit nějaké nepatřičné úlevy. A z jejich strany jsem se stal bohužel terčem šikany.

Denně telefonicky či osobně jednám a řeším problémy s lidmi ze stavby, kolegy na dispečinku či s našimi dodavateli a jsem jediná kompetentní osoba, která za náš hypermarket jedná s úřady.

V tuto dobu jsem byl již v rukou Soukromé kliniky LOGO, která mě, stejně jako rodina, držela hodně nad vodou. Nakonec jsem ve třetím ročníku přestoupil na jinou školu stejného oboru, kde se moje výsledky zlepšily o stupně a podařilo se mi úspěšně složit maturitu.

Toho všeho jsem se jako mladý kluk bál a nikdy jsem to nechtěl dělat – nechtěl jsem moc komunikovat. A nyní je vše úplně jinak. Moje balbuties jde zatím po mém boku, někdy se přihlásí o slovo, a někdy ne. Vlastně už moc ne.

A tady nastal velký zlom! Začínal jsem cítit, že balbuties je na ústupu. Nastoupil jsem na vysokou školu – na obor, který jsem nikdy nestudoval. Ale řekl jsem si, že za pokus to stojí. Absolvoval jsem první semestr a poté jsem usoudil, že toto není moje cesta a odešel jsem. Dodnes ale nelituji toho, že jsem odešel. A ani to neberu jako svoji prohru. Vnímám to jako zkušenost.

Vydržet až do konce Snažil jsem se najít zaměstnání. Byl jsem velmi nepříjemně překvapen, když jsem zjistil, jací někteří lidé jsou. Posílal jsem životopisy a chodil na osobní pohovory. Dokud jsem mluvil plynule, bylo vše v pořádku, ale jakmile jsem se zakoktal, tak mi protější strana oznámila, že mě nemůže zaměstnat. Někteří došli tak daleko, že si mě nechali na týden na zkoušku, a poté mi majitel firmy oznámil, že mě zaměstnat nemohou, protože nejsou žádná charita. Když jsem si toto vyslechl, tak jsem „spadl na kolena“ a začal o sobě pochybovat. Poté jsem našel místo v automobilovém průmyslu na výrobní lince. Po necelých dvou letech jsem měl pocit, že dělám práci jako pro cvičenou opici a snažil jsem se získat lepší místo. To se mi podařilo a další rok jsem pracoval jako opravář elektronických desek do automobilů. Každá deska byla jiná, tudíž ani práce nebyla stejná. A to se mi líbilo. Ale poté přišla krize i do automobilového průmyslu a muselo se propustit asi 1200 lidí. A mezi nimi jsem byl i já. Opět jsem musel absolvovat pracovní pohovory atd. Nakonec jsem přijal pozici pracovníka technického úseku v jednom hypermarketu. Nikdy jsem tuto práci nedělal, ale řekl jsem si, že jsem skočil do vody, a buď se naučím plavat, nebo se utopím… A jak to dopadlo? Po dvou letech jsem na konci loňského roku v říjnu otevíral nový hypermarket, a to na pozici vedoucího technického úseku.

Jsem spokojený s tím, čeho jsem dosáhl. Těmito řádky bych chtěl oslovit převážně všechny balbutiky a ty, kteří si myslí, že jsme méněcenní nebo něco podobného. NENÍ TO PRAVDA!!! Žijeme v uspěchané době, kdy nikdo nemá na nikoho čas a každý hledá jen dokonalost. Ale záleží jen na nás samotných, jestli tomuto tlaku podlehneme a necháme se někým ponižovat, a nebo naopak se tomu všemu postavíme a ukážeme druhým, že na to máme. Že máme své kvality a přednosti, které umíme prodat. Z vlastní zkušenosti vám přeji hodně štěstí a nezapomeňte na to, že si musíte věřit! Zároveň bych chtěl tímto příspěvkem poděkovat mé rodině, týmu soukromé kliniky LOGO a občanskému sdružení LOGO a samozřejmě i přátelům. Máte velký podíl na tom, kam jsem se v životě dostal. Miloslav Kolčaba ml.

Prezentace vlastního životního příběhu byla velmi dojemná a inspirativní.


12

téma

Papoušek 01/2013

Lidé si nedovedou představit, jak moc

koktavým ubližují

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., jednatelka Soukromé kliniky LOGO, je jednou z předních českých odbornic na léčbu koktavosti. V rámci konference ISAD představila nově vzniklou Českou asociaci pro koktavost – organizací, která bude chránit práva balbutiků. Založení asociace je u nás významným milníkem v přístupu k lidem trpícím touto narušenou komunikační schopností. Paní doktorko, na konci měsíce října proběhl jubilejní 10. ročník konference k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Jak zpětně hodnotíte přínos tohoto sympozia? Konferenci na počest Mezinárodního dne porozumění koktavosti naše organizace pořádá již deset roků. Vždy jsme se snažili představit výrazné osobnosti balbutologie, které k nám do Brna přijížděly z celého světa. Letošní ročník byl

ale výjimečný! Výjimečný atmosférou a opravdovými osobnostmi, které někdo nevidí za celý svůj život. Když jsme na kongresu v San Diegu v Americe tato setkání s Mgr. Evou Přikrylovou domlouvaly, vůbec jsem nevěřila tomu, že se nám podaří takové celebrity logopedie získat do naší malé republiky. Ale podařilo se! Byl to zážitek, na který můžeme být právem hrdí. Hlavním tématem konference bývá již tradičně koktavost, které se dlouhodobě věnujete. Co hlavního by měli naši čtenáři o této narušené komunikační schopnosti vědět? Koktavost je velmi těžká diagnóza, která se řadí mezi poruchy tempa řeči. Za svůj profesní život jsem poznala, že touto poruchou řeči trpí většinou


téma

ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

13

lidé, kteří jsou velmi citliví a kvalitní. Proto jsem se vždy snažila jim pomáhat ze všech sil. Oni si to zaslouží. Existují různá rizika, kterými je nutno se zabývat, abychom mohli této vadě řeči i předcházet. Jedná se o sledování rodin s dědičnou zátěží, předčasně narozených dětí nebo i dětí, které mohou být přetěžované. Pokud dítě trpí koktavostí, je potřeba dodržovat speciální režim a co nejdříve navštívit foniatra nebo klinického logopeda.

Co si od České asociace pro koktavost slibujete do budoucna? Vyškolené odborníky a informovanou veřejnost.

Ve světě existuje celá řada rozličných přístupů k terapii koktavosti. Jaký bude dle Vašeho názoru trend do budoucna? Jak je možné co nejvíce zohlednit individualitu každého jedince? Praxe ukázala, že jsme zvolili správnou cestu, a to komplexní terapii. Jedná se o speciální přístup, jemuž předchází komplexní diagnostika, která je prováděna foniatrem, rehabilitačním lékařem, neurologem, psychologem a klinickým logopedem. Následuje speciální terapie individuálně sestavená dle výsledků diagnostiky. Jedná se tak o velice přesnou a účelnou terapii.

Co byste na závěr rozhovoru vzkázala lidem, kteří koktavostí dlouhodobě trpí? Určitě jim přeji hodně síly, jelikož ji velice potřebují. I přes veškerou léčbu neumíme úplně koktavost vyléčit, ale dokážeme její projevy velmi zmírnit. Přála bych si, aby prožívali svůj život sebevědomě a v klidu. Přeji si, aby měli své pevné místo, pevný bod, kam se mohou kdykoliv obrátit s prosbou o pomoc. A pevně věřím, že tímto bodem LOGO je a vždy bude. Děkuji za rozhovor Jakub Ostrý

Můžete popsat, jak konkrétně se těmto lidem věnujete na Soukromé klinice LOGO? Na naší klinice nabízíme právě komplexní terapii, kterou jsem popsala v předchozí odpovědi. Navíc tyto terapie jsou doplňovány relaxací, muzikoterapií a arteterapií. Snažíme se, aby léčba u nás byla i pro nejmenší děti zábavná a pro dospělé klienty důstojná. V rámci letošního ročníku konference ISAD vznikla díky Vám na poměry České republiky unikátní Česká asociace pro koktavost. Co Vás k založení této asociace vedlo? Česká asociace pro koktavost si klade za cíl hlavně osvětovou a profesionální práci. V té osvětové bychom si přáli, aby lidé s koktavostí nebyli zesměšňováni pro svoji vadu řeči, protože to tak často bývá. A lidé si nedovedou představit, jak velice koktavým ubližují. To bychom chtěli změnit. V profesionální rovině budeme navazovat na předchozí osvětovou činnost. Pořádáním přednášek a školení s ukázkou možných přístupů či terapií a pomocí dalších kroků budeme učit a více do hloubky seznamovat profesio­nální veřejnost s problematikou koktavosti.

V nedávné době byl k vidění i v tuzemských kinech oscarový snímek „Králova řeč“. Jak film hodnotíte? Úžasné, opravdu. Naprosto dokonalé ztvárnění člověka, který koktal a který byl tak morálně zavázán zemi i rodině, že se snažil překonat sebe sama. Tento film byl oceněn čtyřmi Oskary a jsem přesvědčena, že právem. Současní odborníci, kteří se zúčastnili naší konference, měli tu čest s režisérem filmu spolupracovat.

Dr. Ilona Kejklíčková Průkopnice léčby koktavosti formou komplexní terapie.


14

téma

The Stuttering Foundation (Nadace pro koktavost)

Papoušek 01/2013

„Ráj“ pro děti

s PAS

Historie Stuttering Foundation je příběhem člověka s vážnou poruchou plynulosti řeči (koktavostí), který i přes svůj handicap dokázal vést úspěšný život a pomohl trvale zlepšit život dalším lidem se stejným problémem. Malcolm Fraser, mladý muž z Memphisu ve státě Tennessee, který trpěl koktavostí, se v roce 1947 rozhodl, že udělá vše, co bude v jeho silách, aby pomohl dalším stejně postiženým lidem. Setkal se s jedním z tehdejších nejvýznamnějších odborníků na tuto problematiku Dr. Charlesem Van Riperem a začali diskutovat o založení neziskové organizace pro osoby s koktavostí. Tak vznikla dnešní Stuttering Foundation, jejímž cílem je podávat co nejlepší a nejaktuálnější informace, zpřístupnit prevenci koktavosti dětem a efektivní terapii teenagerům a dospělým. Díky dceři Malcoma Frasera Jane pokračuje i nadále Stuttering Foundation v této nastolené cestě a pomáhá řešit problémy všem osobám s koktavostí. Nadace také podporuje klinické výzkumy příčin koktavosti. Knihy Stuttering Foundation, DVD a brožury jsou určeny všem, kteří se o tuto problematiku zajímají – rodičům, zaměstnavatelům, odborníkům. Tyto materiály a publikace jsou distribuovány ročně do 136 zemí světa. Nadace využívá experty pro pravidelná školení a tréninky v rámci workshopů a konferencí. 31 knih, 55 DVD a 27 brožur přináší nejaktuálnější informace z oboru a věnuje se každé fázi této komplexní poruchy. Jsou napsány předními odborníky, byly přeloženy do mnoha jazyků a jsou používány logopedy a fakultami na univerzitách po celém světě. Ilona Kejklíčková

Občanské sdružení LOGO se rozhodlo připravit svůj první rekondiční pobyt pro děti s těžkým narušením komunikační schopnosti, primárně pak pro děti s poruchou autistického spektra ve věku 3–10 let a jejich rodiče. Tento ojedinělý pětidenní projekt proběhne v březnu 2013 na horské chatě Paprsek uprostřed panenské přírody Rychlebských hor v lokalitě příznačně nazvané „V Ráji“. Autismus je komplikovaná vada, která naruší vývoj komunikace již v raném dětství. Dítě je téměř neschopné navazovat běžné mezilidské vztahy, v izolaci se pak spolu s ním ocitá celá rodina. Vzhledem k náročnosti diagnózy a věku dětí je přítomnost alespoň jednoho z rodičů, který plní funkci doprovodu, případně osobního asistenta, naprosto nezbytná. I proto je každý takový specifický pobyt pro rodinu velkou finanční zátěží, a tak jsme se rozhodli oslovit společnost Vykupto.cz s žádostí o pomoc při realizaci našeho projektu.

Pobyt, na kterém se rozhodně nebudete nudit Program pobytu bude zajištěn týmem odborníků – speciálních pedagogů, nutričního terapeuta, psychologa, sociálního pracovníka,


ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

akce

15

zdravotníka a několika školených osobních asistentů. Hlavní náplní bude především intenzivní speciálně-vzdělávací péče v rámci skupinových i individuálních intervencí a odborné poradenství v oblasti alternativní a augmentativní komunikace. Nutriční terapeut zajistí poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu, k dispozici bude i sociální poradenství. Nezbytnou součástí budou společné diskuze na problematická témata, např. inkluzivní vzdělávání či podpora zaměstnanosti. Dopolední program zaměřený na rozvoj motorických dovedností a pohybovou aktivitu bude realizován převážně v přírodě (dle počasí). Odpoledne věnujeme speciálně-vzdělávací péči, výtvarné tvorbě, rozvoji představivosti, diskusím a přednáškám. Zajištěním odborné asistence pro děti bude rodičům poskytnut prostor pro duševní a fyzický odpočinek od každodenního stresu a náročné práce. Pobyt je záměrně realizován v horském prostředí, které má blahodárný vliv na zdravotní stav dětí i rodičů.

Realizaci projektu podpořila unikátní sbírka

Děti z rané péče během terapie.

Při realizaci projektu nám velice vyšla vstříc společnost Vykupto.cz. Spolu s třemi klient­skými rodinami jsme natočili krátké informační a průvodní video k veřejné sbírce pro naše děti. Pro potřeby této unikátní sbírky byla vytvořena speciální stránka www.vykupto.cz/deti. Za každého návštěvníka těchto stránek nám společnost Vykupto.cz darovala 25 haléřů. Cílová částka sbírky byla stanovena na 150 tisíc Kč. Za tři týdny klikání myší, šíření a sdílení této webové stránky a celého projektu se podařilo vybrat neskutečných Kč 149.007,50. Cesta na vysněné hory tak bude pro mnohé děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiče o mnoho snazší. Tímto společnosti Vykupto.cz ještě jednou děkujeme! A teď už nezbývá než doufat, že nám napadne spousta sněhu a vše se vydaří přesně tak, jak má. Blanka Chupíková

Takto to vypadá „V Ráji“.


16

projekty

Papoušek 01/2013

Motivační program pro

posílení zaměstnanosti

OS LOGO realizuje již rok komplexní program pracovní integrace pro osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním. Jeho cílem je pomoci zdravotně postiženým získat uplatnění na trhu práce, překonat bariéry znesnadňující jejich uplatnění a případně si pracovní místo co nejdéle udržet. Na následujících řádcích se můžete seznámit se zkušenostmi jedné z úspěšných účastnic, která díky programu získala zaměstnání. Před časem jste se účastnila Motivačního programu pro posílení zaměstnanosti. Jak ho hodnotíte s odstupem času? Co Vám přinesl? Motivační program pro posílení zaměstnanosti mi dal hodně. Po delší době, kterou jsem trávila doma,

protože se musím starat o rodiče, jsem se konečně dostala mezi lidi, kteří mají dokonce podobný životní osud jako já. Prostřednictvím programu jsem získala řadu nových dovedností, které považuji při hledání práce, potažmo přímo během pracovního pohovoru, za velice důležité. Můžete být konkrétnější? Myslím, že program funguje dobře jako celek, takže těžko vybrat jednu nejdůležitější věc. Nicméně pro mě osobně bylo velice užitečné naučit se psát správně životopis a motivační dopis. Dále jsem si mohla vyzkoušet pracovní pohovor nanečisto, což pro mě byla také zajímavá zkušenost. Ale jak říkám, informací byla celá řada, takže bych nechtěla něco opomenout. Skutečný přínos vidím také v tom, že jednotlivá témata školí lektoři, kteří s nimi mají bohaté zkušenosti. Cílem programu je hlavně vrátit dlouhodobě nezaměstnané do pracovního života.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.


projekty

ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

Jste někde zaměstnaná? Ano, jsem. Mohla byste být konkrétnější? Krátce po absolvování poradenského kurzu jsem získala místo na Soukromé klinice LOGO, kde pracuji jako zahradnice, kterou jsem koneckonců vyučená. OS LOGO realizuje k Motivačnímu programu i další aktivity, namátkou Trénink komunikačních dovedností či Počítačový klub. Absolvovala jste některý z těchto programů? Ano, absolvovala jsem je oba a myslím, že mi v řadě věcí rozšířily vědomosti získané prostřednictvím Motivačního programu. Sama jsem poměrně tichý člověk, takže možnost nanečisto si vyzkoušet řadu komunikačních situací jsem uvítala. Díky těmto příležitostem jsem získala nejen řadu nových dovedností, ale také získala přátele, za kterými se na tyto kurzy ráda vracím. Co byste vzkázala lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a zatím neúspěšně hledají práci? Hlavně, aby se nevzdali. Nejhorší pro dlouhodobě nezaměstnaného člověka je fakt, že si přestává věřit a uzavírá se před okolním světem. Proto všem radím, aby neseděli doma a snažili se i přes dílčí neúspěchy aktivně hledat práci, protože ta je často smyslem života. Jakub Ostrý

17

Trénink komunikačních

dovedností Trénink komunikačních dovedností (TKD) je autonomní klub, který vznikl na základě poptávky účastníků poradenského programu na podporu zaměstnanosti OS LOGO. Součástí tohoto programu bylo mimo jiné i téma komunikace, které jednotlivé klienty zaujalo natolik, že společně s lektory vymysleli tento kroužek. TKD je unikátní zejména svou otevřeností. V nejvyšší možné míře zohledňuje osobní iniciativu členů, čímž reflektuje z velké části jejich osobní potřeby. Na programu TKD se pravidelně podílejí jak lektoři, v našem případě logoped a personální poradce, tak i samotní členové, kteří přicházejí s aktuálními tématy, která by chtěli rozebrat či procvičit. TKD funguje již cca rok, přičemž samotní členové si význam klubu nemohou vynachválit a docházejí v čím dál větším počtu. TKD trvá 1,5 hod a probíhá jednou za 14 dní, jeho součástí jsou i vánoční besídky či setkávání v rámci mimořádných událostí. Pro klienty sociální rehabilitace je TKD bezplatný. Jakub Ostrý

Náplň kroužku TKD

Setkání účastníků poradenského programu.

• Rozvoj verbální a neverbální složky řeči, realizování technik souvisejících s adekvátním mluveným projevem, nácvik různorodých sociálních situací a podíl komunikace na nich, situační trénink zahrnující např. konfliktní situace či stresory vycházející z těchto situací. • Zlepšení mluvního projevu před více lidmi, odbourání trémy při vystupování před publikem, trénování jednotlivých oblastí směřujících ke zvýšení pravděpodobnosti získání práce (simulace pracovního pohovoru), využívání moderní technologie při komunikaci (prezentace v Powerpointu, natáčení komunikačních duelů na kameru a jejich zpětné posouzení či dramatizace jednotlivých zaměstnání a zaměstnaneckých vztahů). • Individuální konzultace v oblasti logopedie a personalistiky, záměrné směřování a zprostředkování kontaktů na zaměstnání, dílčí poradenství ohledně komunikačních dovedností a zprostředkování kontaktů na spřátelené organizace.


18

projekty

Žijte zdravě

v každém věku

Papoušek 01/2013

seznámení s přípravou zdravých jídel a možnostmi její aplikace v domácím prostředí. Výstupem je nástěnný kalendář zdravých receptů na rok 2013 s množstvím zajímavých, nutričně vyvážených pokrmů, které byly pečlivě vybírány s ohledem na sezónní dostupnost potravin. Iva Nytrová

„Jsem starý, už toho tolik nepotřebuji.“ Tuto větu slyšíme z úst seniorů poměrně často. Jedná se však o obrovský omyl, neboť adekvátní výživa ve stáří má zásadní význam pro udržení dobrého zdraví a podporu kvalitního života. Nejčastějším onemocněním ve vyšším věku jsou kardiovaskulární choroby. Rizikové faktory vzniku těchto onemocnění se dělí na ovlivnitelné a neovlivnitelné. Neovlivnitelné rizikové faktory jsou věk, pohlaví a genetické předpoklady. Mezi ovlivnitelné rizikové faktory patří zejména vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak, cukrovka, nadváha, obezita, kouření a fyzická inaktivita. Nelze přehlédnout, že se jedná často o důsledek dlouhodobého nesprávného stravování. Proto je velmi důležité zaměřit se na optimální složení a technologickou úpravu stravy, pravidelnost, dostatečný pitný režim a pravidelnou pohybovou aktivitu. Pokud chceme snížit riziko zdravotních komplikací a žít delší a zdravý život, je často nezbytné zásadně změnit životní styl. V rámci projektu podpory zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR uspořádalo OS LOGO v říjnu a listopadu bezplatné přednášky o zdravém životním stylu pro seniory, kteří se tak mohli dozvědět více o častých zdravotních komplikacích ve vyšším věku a hlavně o možnostech prevence vzniku těchto onemocnění. Velká pozornost byla věnována správným zásadám stravování. Součástí přednáškového bloku byla i ochutnávka zdravých jídel. Mezi hlavní přínosy tohoto projektu patří zpřístupnění informací o prevenci chorob a správném stravování, zvýšení sociální aktivity seniorů,

Spokojené stáří? Nezapomínejte se o sebe starat.

Hlavní zásady správného stravování • pravidelnost • pestrost • zohlednění zdravotního stavu a případných omezení • adekvátní energetický příjem • dostatečný příjem kvalitních bílkovin • dostatečný příjem vitamínů a minerálních látek • preference kvalitních rostlinných olejů • pravidelná konzumace ovoce a zeleniny • vhodná technologická úprava stravy • podpora chuti k jídlu přípravou stravy lákavé na pohled, kořením • pitný režim Čemu se raději vyhnout? • přejídání • tučnému masu, masným výrobkům • levným, nekvalitním, „procházejícím“ potravinám • sladkým nápojům, syceným minerálním vodám • smažení, fritování • přisolování, přesolování • kouření • nadměrnému pití kávy • nadměrnému pití alkoholu


ODBORNÝ ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGO

prázdninové akce

19

Na tábor s klinikou

LOGO v zimě i v létě

Chcete si odpočinout, zažít zajímavá dobrodružství a seznámit se s novými lidmi? Potřebujete zlepšit své komunikativní dovednosti? Právě vám je určena nabídka letního či zimního logopedického prázdninového tábora v malebném prostředí Bílých Karpat a Jeseníků. Klinika LOGO připravuje každý rok v lednu a v červenci tematické tábory zasazené vždy do zajímavého příběhu, kterému je přizpůsoben i program pobytu. Zimní varianta je navíc doplněna o možnost lyžování. Tábory jsou určeny dětem i dospělým. Děti může doprovázet jeden z rodičů nebo prarodičů. Během týdenního pobytu cvičí pacienti své komunikační dovednosti. Pomocí individuální a kolektivní terapie se učí dodržovat režim dne, využívat dechovou ekonomiku, zařadit se do kolektivu a nenásilnou činností zlepšovat vyjadřovací pohotovost a slovní zásobu. Pod odborným vedením klinického logopeda provádí artikulační, dechová, fonační a asociační cvičení vedená zajímavou skupinovou formou. Tak si upravují plynulost a tempo řeči, artikulaci a celkový mluvní projev.

Účastníci tábora Odpolední terapie pod vedením PhDr. Petra Staníčka.

Terapie probíhají zábavnou formou s využitím různých soutěží a her. Program je prokládán pohybovými aktivitami a dechovým cvičením v bazénu. V léčebném pobytu jsou zařazeny prvky úspěšné léčby koktavosti PaedDr. Kejklíčkové, Ph.D., se kterými se v jiných zdravotnických zařízeních nesetkáte. Součástí pobytu je komplexní rehabilitační péče prováděná fyzioterapeutkou z naší kliniky. Procedury mají pozitivní vliv na uvolnění mimického a dýchacího svalstva a celkový stav pacienta. Náplní pobytu jsou také psychomotorické hry a cvičení. Kolektivní psychoterapie vedou ke zlepšení sebepoznání, zvýšení sebedůvěry a konfrontaci názorů ve skupině k zadané problematice. Pravidelný denní režim je obohacen plaváním v hotelovém bazénu, posilovnou, stolním tenisem nebo vycházkami do přírody. Každý jistě uvítá i posezení u táboráku s kytarou. Po úspěšném lednovém pobytu zveme všechny zájemce na další, tentokrát letní logopedický tábor se zajímavým programem pro děti i dospělé do 40 let. Pokud se vám nechce čekat až do léta, můžete využít další akce pořádané Soukromou klinikou LOGO, například tradiční hravé sobotní dopoledne pro děti. Aktuální zprávy o přípravě a konání akcí najdete na našich webových stránkách www.moje-klinika.cz či na facebook.com/klinikaLOGO. Michal Kubeš


20

projekty

Mikulášský charitativní bazar VIZE 97 V pondělí 3. prosince 2012 proběhl v prostorách Pražské křižovatky již osmý ročník Mikulášského charitativního bazaru pořádaného Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Občanské sdružení LOGO je tradičním účastníkem této dobročinné akce.

Papoušek 01/2013

Zástupci Občanského sdružení LOGO prodávali jako každým rokem na stánku VIZE 97 výrobky našich klientů. Akci moderovala Kateřina Hrachovcová Herčíková a kromě Dagmar Havlové se jí zúčastnili také Marta Kubišová, Táňa Fischerová, Kateřina Brožová, Bára Nesvadbová, Jan Potměšil, Jiří Strach, Varhan Orchestrovič Bauer a další významní hosté. Prodalo se mnoho krásných výrobků a v Pražské křižovatce vládla úžasná předvánoční atmosféra, kterou jsme si i letos opravdu užili! Eva Přikrylová

Jedním z pravidelných hostů VIZE 97 je i Táňa Fischerová.

V charizmatickém prostředí Pražské křižovatky (odsvěceném kostele sv. Anny na Starém Městě) jste si mohli stejně jako v předešlých letech nakoupit v předstihu vánoční dárečky a hlavně přispět jejich koupí na dobrou věc. Kromě toho jste měli možnost potkat vzácné hosty, užít si doprovodný hudební program a mikulášskou nadílku. Zážitkem byla i samotná návštěva unikátních prostor Pražské křižovatky.

Adventní benefiční

koncert

Od 15 hodin probíhal stejný koncert pro Českou spořitelnu, která vstupenky na něj věnovala svým zaměstnancům a významným klientům. Oba koncerty navštívilo přes 800 diváků, díky kterým se podařilo vybrat více než 50 000 Kč. Jakub Ostrý

Prostory chrámu sv. Jakuba jsou okouzlující.

Občanské sdružení LOGO a Soukromá klinika LOGO pořádaly v neděli 16. prosince 2012 v chrámu sv. Jakuba v Brně Adventní benefiční koncert, jehož výtěžek byl použit na zajištění terapie lidí se závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Na programu byla Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby pod taktovkou Tomáše Ibrmajera. Účinkovalo Akademické pěvecké sdružení MORAVAN, Sbor při chrámu sv. Jakuba v Brně a Brněnský komorní sbor za doprovodu komorního orchestru Czech Virtuosi. Jako sólisté vystoupili Veronika Hromková (soprán), Hana Procházková (alt), Milan Vlček (tenor) a Jan Kyzlink (bas).


Soukromá klinika LOGO s.r.o. Vsetínská 20, 639 00 Brno

Komplexní diagnostika a terapie poruch komunikace pro děti a dospělé Foniatrie a ORL Diagnostika a léčba poruch hlasu a sluchu jsou nedílnou součástí diagnostiky poruch komunikace.

Klinická logopedie Opožděný vývoj řeči, léčba koktavosti, terapie narušené komunikace po úrazech a cévních mozkových příhodách, konzultační činnost pro pedagogické pracovníky.

Neurologie Neurologická ambulance, EEG laboratoř – poradenství, diagnostika a léčba neurologických onemocnění se zaměřením na poruchy řeči na podkladě neurovývojových dysfunkcí, úrazů hlavy, po cévních mozkových příhodách apod.

Rehabilitace Vyšetření a léčba bolestivých a chronických onemocnění, relaxace, klasické a reflexní masáže, vodoléčba (perličkové koupele, podvodní masáže, vířivé koupele), léčebná tělesná výchova, elektroléčba, Vojtova metoda, chromoterapie.

Interní lékařství Provádíme komplexní i cílené vyšetření se stanovením vhodného léčebného plánu s možností návaznosti na špičková klinická pracoviště. Žádané jsou preventivní programy, vyšetření EKG a kompletní rozbory krve. Novinkou je pulsní vyšetření dle Holtera.

Lůžková část a stravování Klientovi i jeho doprovodu nabízíme možnost ubytování a stravování na vysoké úrovni a v příjemném prostředí.

Klinická psychologie•Psychiatrie•Denní stacionář•EEG, EKG Oxyrelax•Kosmetika•EEG biofeedback Značka kvality Certifikace ISO: 9001:2008

www.moje-klinika.cz, Tel.: 543 420 666 Smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.


Podporujeme komunikaci významných znaèek. Znáte je? MARKETING | REKLAMA | KREATIVA | GRAFIKA | MÉDIA | EVENTY | VÝSTAVNICTVÍ | www.arkadia.cz

OBČANSKÉ

SDRUŽENÍ

LOGO

KOUPELNY PTÁČEK

ADVANTAGE CONSULTING

SVAZ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ ČR VYKUPTO.CZ

MIKROTRADING ESTETICO

KOOPERATIVA BMW RENOCAR ČESKOMORAVSKÝ CEMENT USSPA BARVY LAKY TELURIA

JASMINE SPA

KONICA MINOLTA

Papoušek  

Druhé číslo odborného časopisu pro občanské sdružení LOGO, které pomáhá lidem s poruchami komunikace a hybnosti.

Papoušek  

Druhé číslo odborného časopisu pro občanské sdružení LOGO, které pomáhá lidem s poruchami komunikace a hybnosti.

Advertisement