Page 1

PrO en Contra Nieuwsbrief van de PrO-fractie 2010 – nr. 5: september-oktober; Na het zomerreces kwam het bestuur weer echt op gang. Er was een reeks van aansprekende onderwerpen op de raadsagenda geplaatst. Voldoende om over te berichten. Allereerst natuurlijk de besluitvorming over het bestemmingsplan Overveerpolder: de verhuizing van ASC, maar ook het collegeprogramma op basis van het coalitieakkoord en de instemming met een Shared Service Center. Voor komende maand staat de begroting voor 2011-2014 op de agenda, de fractie en het bestuur bereiden zich nu al voor. Het welverdiende zomerreces eindigde in september met meteen een paar grote agendapunten. Na jaren van discussiëren, onderzoeken, inspreken en bezwaar maken lag dan eindelijk het bestemmingsplan voor de Overveerpolder voor. De raad moest een uitspraak doen. Gelukkig aan het begin van de raadsperiode, dan kan dit punt vóór de verkiezingen van 2014 echt van de agenda zijn. Het inrichten van een gezamenlijk bureau voor inkoop en dergelijke, het Shared Service Center, is een wens van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest. Maar wat winnen we er mee? De enquête uit PrO en Contra van juni-juli Vóór de zomer legde de fractie de vraag voor of het fietsen in het winkelcentrum Lange Voort toegestaan kan worden. Er kwamen niet veel reacties op binnen: een 4-tal. Er kwamen geen enthousiaste reacties voor het idee. Ondanks dat het best denkbaar is de inrichting zó te maken dat fietsers en wandelaars elkaar niet echt in de weg zitten, bleek voor de hen die reageerden dat verwarring toch te groot wordt. Bovendien vreesde een van de leden dat het fietsen niet beperkt zal blijven tot de doorsteek van de Lange Voort naar de Korenbloemlaan, maar zich zal uitbreiden naar het wandelgebied langs de Irislaan. Omdat ook de andere fracties in de raad niet veel zien in zo'n aanpassing, zal PrO het fietsen in het wandelgebied niet bepleiten. De Overveerpolder In de verkiezingsstrijd deze winter hebben we al veel aandacht besteed aan de keuze voor de Overveerpolder als plek waar de voetbalclub ASC en de cricketclub Ajax weer samen kunnen komen op één sportpark. Op 30 september stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan hiervoor vast. PrO heeft dit plan altijd gesteund. Daar was vanuit LO en later ook CDA verzet tegen, maar ook binnen PrO dacht niet iedereen er hetzelfde over. Hier de argumenten van de fractie op een rijtje. Dat de twee clubs meer ruimte nodig hebben dan ze nu hebben, staat voor PrO al lang vast. Allerlei berekeningen laten zien dat de wens van de


clubs gerechtvaardigd is. Daarbij heeft PrO natuurlijk wel gekeken welke belangen er in het gedrang kunnen komen bij zo'n verhuizing. Allereerst geldt dat de omwonenden, de gebruikers van de volkstuinen en natuurlijk de scouting. Voor de scouting heeft PrO via een amendement eind vorig jaar al een veel betere regeling kunnen bereiken. Voor de anderen hebben we minder weten te bereiken. Als heet hangijzer heeft boven de hele discussie over de Overveerpolder de natuurwaarden van dat gebied gehangen. Op zich is het zeker veel waard om open gebied te behouden. Maar de Overveerpolder heeft als ietwat verwaarloosd weiland geen heel grote waarden. Dit constateerden we al met behulp van biologen in de periode vóór 2006. Alle onderzoeken sindsdien (niet allemaal even goed uitgevoerd, overigens) wijzen min of meer in dezelfde richting. Het heeft voor de fractie in ieder geval betekend dat we bij ons standpunt bleven: sporten in de Overveerpolder kan. Bovendien was het oorspronkelijke polderlandschap al heel veel eerder “verstoord” door de bouw van het zwembad en de woonwijk ernaast. Verder heeft de fractie erop gewezen dat de tegenstanders vooral tegen waren omdat het huidige ASC-terrein dan bebouwd moet worden. Dat riekt wat ons betreft te veel naar “Not In MY Back Yard”. Want in dat gebied kan ook iets moois tot stand komen, bijvoorbeeld de kleinschalige huisvesting voor dementerende ouderen. Tenslotte, de tegenstanders van de verhuizing geven vaak aan dat er zoveel mensen achter hun standpunt staan. Maar tot 2 keer toe heeft LO deze kwestie tot inzet van de verkiezingen gemaakt, maar 2 keer won PrO en ook de tweede keer groeide het aantal stemmen voor PrO. Hoe zo is er alleen grote steun voor het standpunt tegen de verplaatsing naar de Overveerpolder? De fractie is blij dat we het besluit nu hebben genomen. Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die beroep zullen aantekenen bij de Raad van State. Maar PrO heeft er alle vertrouwen in dat het plan daar niet zal sneuvelen. Samen inkopen is veel goedkoper Als laatste van de vier samenwerkende gemeenten (naast Oegstgeest zijn dat Leiden, Zoeterwoude en Leiderdorp) heeft de gemeenteraad unaniem het voorstel tot het opzetten van een Shared Service Center (SSC) aangenomen. Daarvoor moest wel wat water door de Oude Rijn. Er werden kritische noten gekraakt over de zekerheden die gegeven kunnen worden over te realiseren efficiency-winsten. Uiteindelijk kunnen we concluderen dat het uitstekend is dat het SSC nu van start kan gaan. Door onderdelen van de bedrijfsvoering daar te plaatsen zijn er voor alle gemeenten goede kansen op het leveren van kwaliteit tegen lagere kosten. Het College van B&W heeft een programma Het college heeft het coalitieakkoord in een eerste versie van het collegeprogramma verder uitgewerkt. Het betreft een groeidocument. Als speerpunten noemt het college:  

Bestuurlijke vernieuwing Duurzaamheid


 

Regionale samenwerking Voorzieningen

Op deze en andere punten is het programma concreet uitgewerkt. Pro is tevreden met het programma, maar ziet nog wel ruimte voor verbetering. Met name op het terrein van sociale zaken, welzijn en cultuur missen nog belangrijke onderwerpen. Pro zal het college scherp houden, zodat de eindversie nog verder wordt verbeterd. Daarbij wordt het traject van de toekomstvisie van groot belang voor de keuzes die in deze collegeperiode worden gemaakt. Voorts‌ In november staat de begroting voor de periode 2011 -2014 op de agenda van de raad. Dat is met het oog op de economische crisis en de aangekondigde bezuinigingen belangrijk. Tegelijk weten we dat de zwaarste klappen niet meteen in 2011 zullen vallen. Het Rijk keert voor 2011 nog een min of meer gelijk bedrag uit aan Oegstgeest, maar vanaf 2012 zal dat minder zijn. Daarop kunnen we ons nog ruim een jaar voorbereiden. Nu we opnieuw in het college zitten, zitten ook onze wethouders aan de knoppen om te bepalen waar die bezuinigingen zullen vallen. We zijn altijd bereikbaar op het volgende mailadres, voor al uw opmerkingen en suggesties. fractie@progressiefoegstgeest.nl

Pro en Contra 5  

Pro en Contra 5