Page 1

PrO en Contra Nieuwsbrief van de PrO-fractie 2010 – nr. 7: december, een nieuwe fractie in de raad, nieuw beleidsplan voor Sociale Zaken 2011, de Rekenkamer Commissie, duidelijkheid over de regels en procedures bij bestemmingsplannen en de gladheid...

Een laatste bericht vanuit de fractie in 2010. We waren een jaar geleden nog bezig met ons voorbereiden op de verkiezingen. Inmiddels zijn we weer andere (landelijke) verkiezingen verder en hebben we een voor onze partij niet erg gewenste regering. Over ruim 2 maanden zijn er weer verkiezingen: voor de Provinciale Staten. Maar de invloed op de verkiezingen van de Eerste Kamer werpen daarmee hun schaduw vooruit. We gaan dus ook in Oegstgeest campagne voeren. Weliswaar alle drie de partijen op eigen kracht, maar wel met één doel: een meerderheid voor de oppositie in de Eerste kamer. Het politieke jaar in Oegstgeest eindigt ook met veel commotie: de LO-fractie verliest een zetel aan een nieuwe lokale partij met de wel erg beperkte naam: Lokaal. Nota bene: we willen de verspreiding van de Pro & Contra vergroten. We zullen daarvoor ook onze leden benaderen. U hoort daarover spoedig meer! Een nieuwe fractie in de Raad Als een volslagen verrassing berichtte de griffier ons dat er per onmiddellijke ingang een nieuwe fractie zich meldde in de gemeenteraad. Eelke van den Ouweelen, nog maar 9 maanden lid van de gemeenteraad, splitste zich af van de LO-fractie. In zijn verklaring in de raadsvergadering van 15 december gaf hij aan dat er meningsverschillen waren. Naar onze mening werd echter niet duidelijk waarom deze meningsverschillen tot een zo vergaand besluit hebben kunnen leiden. Alle partijen waren in hun commentaar kritisch. Tim van Tongeren vroeg zich namens de PrOfractie af wie de heer Van den Ouweelen nu vertegenwoordigt. Hij is namelijk niet op basis van voorkeursstemmen in de raad beland. Bovendien was hij campagneleider van LO tijdens de verkiezingen van afgelopen maart. En dan met een nieuwe Partij komen; waarin onderscheidt Lokaal zich van LO? Veel vragen dus, waarop Van den Ouweelen niet wilde of kon reageren.


Een versnippering van het politieke speelveld? Dat moeten we nog afwachten, want hij zal vermoedelijk vaak met LO meestemmen. Maar een extra fractie is wel jammer. Oegstgeest was heerlijk overzichtelijk met maar 4 partijen in de gemeenteraad. De PrOfractie zal de nieuwe partij met open vizier tegemoet te treden, maar zal wel positief-kritisch volgen wat Lokaal toevoegt aan het politieke landschap van Oegstgeest. Het minimabeleid onderwerp van discussie Ieder jaar maakt de afdeling Sociale Zaken van de gemeente eerst een duidelijke nota over de prioritaire aandachtpunten in het Sociale Beleid. Onze wethouder Lia de Ridder is daar politiek verantwoordelijk voor. Met zo'n nota kan de gemeentepolitiek op voorhand aangeven waar de voorkeuren voor het komende jaar legt. Vanwege de budgettaire krapte kwam in die zogeheten Speerpuntennota al een opmerking te staan over of het minimabeleid financieel beperkt moest worden of dat het ruimhartige beleid overeind moet blijven. In de raadsvergadering van december lag het Plan voor 2011 op tafel. PrO verdedigde bij monde van Ria Pasterkamp het belang van de ruimhartige regeling. Wel willen we in de discussies over de Visie op Oegstgeest 2020 nadenken hoe we met dit beleid om willen gaan. De VVD-fractie leek aanvankelijk een financieel slot op de regeling zetten. Maar op een moment dat de werkloosheid nog kan stijgen vinden wij dat onrechtvaardig. De fractie van de VVD accepteerde uiteindelijk onze voorstellen: het lukte dus het huidige beleid overeind te houden. De Rekenkamer Commissie Sinds het invoeren van het duale stelsel in gemeenteland moeten alle gemeenten ook een Rekenkamer hebben. Dat wil niet zeggen dat iedere gemeente zijn eigen Rekenkamer heeft. Allerlei vormen, ook samen met andere (buur-) gemeenten zijn mogelijk. Als de raad zo'n functie maar creĂŤert. Daarmee krijgt de raad een onafhankelijke instantie die onderzoek kan doen naar de effectiviteit of efficiĂŤntie van bepaald beleid. De Rekenkamercommissie doet zelf daar voorstellen voor. Oegstgeest heeft een Rekenkamercommissie samen met Voorschoten en Wassenaar. De leden erin benoemt iedere gemeenteraad voor een periode van 4 jaar. Eigenlijk waren er nu benoemingen nodig, maar er zijn geen (nieuwe) kandidaten (gezocht). Bovendien bleek dat de commissie momenteel op het personele vlak niet vlekkeloos opereert. In besloten zitting heeft de gemeenteraad daarover gesproken. In ieder geval moeten er nu op korte termijn vertegenwoordigers namens Oegstgeest gezocht worden. We hebben daar nu 6 maanden voor. Wie een goede kandidaat weet, kan zich bij ons melden!


De invloed van burgers op het bestemmingsplan Bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor de Overveerpolder ontstond er al een fors debat of op dat moment de burgers nog mochten inspreken in de Commissievergadering. We kwamen er toen niet goed uit. Deze maand had wethouder Tönjann een voorstel op tafel gelegd. Via het debat in de Commissie is dat nog verder aangescherpt. Duidelijk is dat burgers op heel verschillende momenten invloed kunnen uitoefenen op wat er in een bestemmingsplan opgenomen wordt. Allereerst via het Wijkgesprek, dat PrO via een initiatiefvoorstel heeft gelanceerd. Op dat moment kan iedereen die dat wil aangeven wat er goed is en behouden moet blijven in zijn woonomgeving en wat echt veranderd of verbeterd moet worden. Pas daarna gaat de gemeente een eerste plan maken. In dat proces is de formele inspraak aan de orde. PrO hecht sterk aan die combinatie van invloed en inspraak. Bij de behandeling van het voorstel was er verwarring over wanneer burgers formele inspraakmogelijkheden hebben (dat is als minimum precies geregeld in de Wet Ruimtelijke Ordening, maar de gemeente mag altijd méér doen) en wanneer ze een vergadering nog mogen toespreken. Inspraak heeft allerlei formele consequenties: het gaat er dan eigenlijk om mensen die door de plannen in hun rechten aangetast dreigen te worden gelegenheid te bieden daar tegenin te gaan. De gemeente moet inspraak gemotiveerd weerleggen of het plan wijzigen. Het toespreken van de Commissie of de raad heeft niet zulke gevolgen, maar veel insprekers denken van wel. Het schema dat wethouder Tönjann heeft gemaakt en wat via de Commissie Ruimte nog verder is verbeterd geeft nu voor iedereen duidelijkheid. Als nieuwigheid is in het schema opgenomen dat mensen die formeel een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan (dat wil zeggen bezwaar hebben gemaakt tegen het voorstel van een bestemmingsplan dat de gemeente ter inzage heeft gelegd), in de commissievergadering die vooraf gaat aan het vaststellen van het bestemmingsplan nog hun visie mogen geven op hoe de gemeente heeft geantwoord op hun zienswijzen. Dat kunnen de raadsleden laten meewegen als zij die beantwoording moeten vaststellen (samen met het plan). Dit alleen om te voorkomen dat indieners van zienswijzen alle 4 de fracties langs moeten (of op 19 deurbellen moeten drukken) om hun reactie aan de raadsleden bekend te maken. Op de website van de gemeente zal het schema voor alle burgers toegankelijk gemaakt worden. Nog vóór de volgende gemeenteraadsverkiezingen evalueren we deze werkwijze. Gladheidsbestrijding Ondanks de klimaatveranderingen ervaren we dit jaar voor de tweede winter in successie dat de temperatuur nog steeds


behoorlijk onder nul kan schieten. De hoeveelheid sneeuw is daarbij fors. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Dit was voor PrO aanleiding wethouder Mackay vragen te stellen over het beleid voor gladheidsbestrijding, ook omdat er berichten in de media waren verschenen over zouttekorten. De situatie blijkt inderdaad ernstig. Het zout is nagenoeg op. Een ernstige situatie, die we niet goed begrijpen na de ervaringen van afgelopen winter. Onduidelijk is wie hier een verwijt moet worden gemaakt. Het lijkt erop dat de gemeente hier de gevolgen ondervindt van slechte afspraken tussen rijk, provincies en gemeenten. Het meest verstandig is nu dit in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten op te lossen. Voorts‌ Op zondag 16 januari wil PrO het nieuwe jaar inluiden. Vanaf 16.00 uur in CafÊ De Gouwe. Alle leden en hun aanhang zijn van harte welkom! Het is altijd erg leuk om de leden en belangstellenden ook buiten de formele vergaderingen om eens te ontmoeten. Ook na een verkiezingsjaar. We zijn altijd bereikbaar op het volgende mailadres, voor al uw opmerkingen en suggesties: fractie@progressiefoegstgeest.nl

PrO en Contra 7  

PrO en Contra 7