Page 1

     Reeshof Reeshof Reeshofjournaal, Reeshofjournaal, 30 30augustus augustus2014, 2014,nummer nummer763 763    

Journaal

                      Stijl Stijljejeeigen eigenzinnig zinnig

 

TIS IS HUIS-AAN-HUIS.Kopij Kopijvoor voorde deuitgave uitgavevan van13 13sept. sept.dient dientuiterlijk uiterlijk88sept. sept.ingeleverd ingeleverdteteworden. worden.Drukklare Drukklarebestanden bestanden(pdf/eps) (pdf/eps)88sep.. sep..Steunkleur Steunkleuren enfull fullcolor colorininoverleg. overleg. S HUIS-AAN-HUIS.

WEKELIJKS WEKELIJKSWISSELENDE WISSELENDECOLLECTIES COLLECTIES dactie: actie: postbus postbus1281, 1281,5004 5004BG BGTilburg, Tilburg,website websitewww.reeshofjournaal.nl, www.reeshofjournaal.nl,email: email:reeshofjournaal@wxs.nl, reeshofjournaal@wxs.nl,mobieltel. mobieltel.DAMESMODE 06-24622469 06-24622469 DAMESMODETEGEN TEGENBETAALBARE BETAALBARE

Reeshof Reeshof Deadline Deadlinevolgende volgendeuitgave uitgavevan van21 14april april 17 10april.Kant-en-klare april.Kant-en-klareadvertenties advertenties(pdf (pdfbijv.) bijv.)18 11april april

25e 25ejaargang, jaargang,week week15, 14,nr nr874, 873,2018 2017 GRATIS GRATISHUIS-AAN-HUIS: HUIS-AAN-HUIS:REESHOF, REESHOF,HULTEN, HULTEN,TILBURG-WEST TILBURG-WEST

Journaal

Redactie: Redactie:postbus postbus1281, 1281,5004 5004BG BGTilburg, Tilburg,reeshofjournaal@wxs.nl, reeshofjournaal@wxs.nl,06-24622469 06-24622469

Supporters van schoon

PRIJZEN PRIJZENVANAF VANAFMAAT MAAT3434T/M T/M5858

tassen tassen• •sieraden sieraden• •sjaals sjaals• •gifts gifts

www.Jins-Damesmode.nl www.Jins-Damesmode.nl Ketelhavenplein Ketelhavenplein41 41Tilburg Tilburg www.facebook.com/jinsfashion www.facebook.com/jinsfashion (Stadsplein (StadspleinForum ForumReeshof) Reeshof) Ketelhavenplein Ketelhavenplein41 41Tilburg Tilburg

Denken Denkenen endoen doen

Deadline Deadlinevolgende volgendeuitgave uitgavevan van17 17september septemberma. ma.12 12sep. sep.Kant-en-klare Kant-en-klareadvertenties advertenties(pdf (pdfbijv.) bijv.)13 13sep. sep.

24e 24ejaargang, jaargang,10 10sepember sepember2016, 2016,nr nr848 848 GRATIS GRATISHUIS-AAN-HUIS: HUIS-AAN-HUIS:REESHOF, REESHOF,HULTEN, HULTEN,TILBURG-WEST TILBURG-WEST

Redactie: Redactie:postbus postbus1281, 1281,5004 5004BG BGTilburg, Tilburg,email: email:reeshofjournaal@wxs.nl, reeshofjournaal@wxs.nl,tel. tel.06-24622469 06-24622469

Op vrijdag 24 maart deed groep 6 van OBS De Heerevelden mee als “Supporters van Schoon” de wijk schoon te maken. Een leuk karwei om samen en bij heerlijk weer uit te voeren. Nadat eerst het schoolplein en de omgeving van de school waren aangepakt, ging de actie verder in het Reeshofpark. Met volle zakken keerden ze na anderhalf uur werken terug naar school. Na zo’n actie gooi je je afval echt wel in de prullenbak. Het was een zeer zinvolle actie en buurtgenoten gaven dan ook veel complimenten aan de kinderen voor de actie.

Heuse luchthaven Gesworen Hoek

w .d dekekkt ktnonoo it stususiejienlj n ww ww ww ww ww w.. d .d ro rtttvtava aranri ns .l.n . .nnlnll l TILBURG TILBURG RIJEN RIJEN REESHOF REESHOF UDENHOUT UDENHOUT || || || || B UU U RR R GG G TT ITITLLII BLBL B U R G

SH H OO O RR ERER EE SESE H SH O FF FF

UU U DD EN EN N HH H OO O UU T TT U D ED EN H O U TU

NIEUW NIEUWssoo ! ! t-tb-bddooeenn GEOPEND GEOPEND OP HET poor rOP eeeHET eesspn m d d n e m 10 e e OOppPALETPLEIN PALETPLEIN 10 r r ddee

!! ieie JUSTSUSHI.NL WWW. tetenn kWWW. kaann JUSTSUSHI.NL ppoor r s s tetenn bbuui i

Tankstation TankstationReeshof Reeshof ALLEEN ALLEENininden denBELS BELS Goedkopere Goedkopere benzine? benzine?

ECHT ECHT NIE NIE !!! !!!

www.kinderstadtilburg.nl/warande www.kinderstadtilburg.nl/warande

Huibevendreef/Heyhoef Huibevendreef/Heyhoef T.013 T.01320 2033 33876 876

WIJ WIJBEZORGEN BEZORGEN

COMPUTERCURSUS SAMENONLINE

Nieuw Nieuwinleveradres inleveradres OOK OOKBIJ BIJUUTHUIS THUIS Reeshofjournaal Reeshofjournaal AlAlmeer meerdan dantwintig twintigjaar jaarwas was uuals alslezer lezergewend gewendaan aanons ons inleveradres inleveradresbij bijde deDA DADrogisDrogisterij terijop opde deHeyhoef. Heyhoef.Vanaf Vanafnu nu René RenéTimmermans Timmermans kunt kuntuuuw uwkopij, kopij,advertenties advertenties en ensnuffeltjes snuffeltjesinleveren inleverenbij bijMooi Mooi Parfumerie Parfumerieop opde deHeyhoefproHeyhoefpromenade. menade.

de dinsdag en donderdag van 13.45-16.00 uur.

“Samen Online Tilburg” biedt ouderen een beginners-computercursus aan

De kosten van de totale cursus incl. cursusboek, koffie of thee tijdens de pauze, gebruik van de op locatie aanwezige computers en het certificaat bedragen € 50,-.

Gedurende negen weken laten vier VitaEr zijn nog plekken lis-studenten van de beschikbaar, wilt u opleiding meedoen? Neem dan Sociaal Werk ouderen contact op met: kennismaken met de Sjef van der Klein computer, het internet Wijkcentrum Heyhoef en social media. Op 18 De Deleerlingen leerlingen vanobs obs Gesworen Gesworen Hoek Hoekwerden werden GH GH 1617. 1617. Gelukkig Gelukkig hadden hadden alle alle kinderen kinderen zich zich Kerkenbosplaats april 2017 van start er weer op ophun hun eerste eerste schooldag schooldag blij blij verrast verrast toen toen hun hun goed goed aan aan de de regels regels betreffende betreffende de de handbagage handbagage 5043 RX Tilburg een computercursus. school schoolveranderd veranderdbleek bleekinineen eenheuse heuseluchthaluchtha- gehouden gehoudenen enkreeg kreegiedereen iedereenzijn zijnboardingpass. boardingpass. Tel: 013-572 83 83 Deze cursus wordt ven. ven. Stewardessen Stewardessenwezen wezenhen hende deweg wegnaar naarde depaspasgegeven in wijkcentrum sjefvanderklein@conpoortcontrole, poortcontrole,waar waarzijzijvoor voorhet heteerst eersthun hunnieuwe nieuwe tourdetwern.nl Heyhoef op welkom Zij Zijwerden werdenop op(Reeshof) het hetschoolplein schoolplein welkom geheten gehetenop op directeur, directeur,Marcel MarcelHuijgens Huijgenszagen. zagen.Gelukkig Gelukkigbleek bleek

Westermarkt Westermarkten enHeyhoef Heyhoef

mee mee eens?; eens?; Minimarkt-moetMinimarkt-moetmogen.nl mogen.nl

problemen. problemen.Aanvankelijk Aanvankelijkleken lekenwe webij bijhet hetinchecinchecken kenwat watvertraging vertragingop optetelopen, lopen,maar maarnadat nadatiederiedereen eenzich zichhad hadgemeld gemeldbij bijde dejuiste juistegate, gate,kon konhet het schooljaar schooljaartoch tochvolgens volgensschema schemavan vanstart. start.

Nu Numaar maarhopen hopenop opweinig weinigturbulentie turbulentiemet metaan aanhet het Gesworen GesworenHoek HoekReeshof ReeshofAirport Airportvoor voorhun hunvlucht vlucht hij hijniet nietalaltetestreng strengen enhad hadgeen geenenkele enkelepassagier passagier eind eindeen eenzachte zachtelanding! landing!

 

DAGSCHOTEL 13.75

Kom Kom genieten genieten van van onze onze Commercieel Commercieelcallcenter callcentermedewerker medewerkerNederland Nederland Commercieel Commercieelcallcenter callcentermedewerker medewerkerDuitsland Duitsland een een dagelijks dagelijks wisselend wisselend Functie Functieomschrijving omschrijving AlsAlscommercieel commercieel callcenter callcentermedewerker medewerker(outbound) (outbound)heb hebjejetelefonisch telefonischcontact contact hoofdgerecht hoofdgerecht met metprospects prospects&&klanten. klanten.HetHetdoel doelvan vandedefunctie functieisishethetmaken makenvan vanbezoekbezoek-

‘dagschotel’ ‘dagschotel’ e e

13,75 13,75

afspraken. afspraken.ErErzijn zijndiverse diversediverse diverseoutbound outboundprojecten. projecten.Door Doordedetoenemende toenemende groei groeivan vandedebestaande bestaandeprojecten projectenenendedekomst komstvan vannieuwe nieuweprojecten, projecten,zijn zijnwijwij continu continuopopzoek zoeknaar naarnieuwe nieuwemedewerkers. medewerkers.

Functie-eisen Functie-eisen geldig geldigvan vanmaandag maandagt/m t/mvrijdag vrijdagv.a. v.a.17.00h 17.00h Ben Benjijjijeen eenenergieke energiekepersoonlijkheid persoonlijkheidopopzoek zoeknaar naareen eenfunctie functiewaarin waaringeen geen (m.u.v. (m.u.v. feestdagen) feestdagen) enkele enkeledag daghetzelfde hetzelfde is?is?Dan Dan isisditditwellicht wellichtjouw jouwbaan. baan.WijWijzijn zijnopopzoek zoeknaar naar commerciële commerciëleenengedreven gedreventeamplayers teamplayersmet metovertuigingskracht. overtuigingskracht.Mensen Mensendiedie Tel: Tel:0161-454951 0161-454951/ /receptie@hotelgilzetilburg.nl receptie@hotelgilzetilburg.nl graag graagwillen willenwerken werkeninineen eendynamische dynamischeomgeving. omgeving. Klein KleinZwitserland Zwitserland8,8,5126 5126 TA TAGilze Gilze- -www.hotelgilzetilburg www.hotelgilzetilburg Daarnaast: Daarnaast: n nben benjejeminimaal minimaal1616uuruurenenmaximaal maximaal4040uuruurperperweek weekbeschikbaar beschikbaar n nbeschik beschikjejeover overgoede goedecommunicatieve communicatievevaardigheden vaardigheden n nbeheers beheersjejededeNederlandse Nederlandsetaal taalgoed goedzowel zowelininwoord woordalsalsgeschrift geschrift n nheb hebjejeervaring ervaringmet metklantcontacten klantcontacten(pre) (pre) n nben benjejeminimaal minimaal1818jaar jaarofofouder ouder Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden Wat Watbieden biedenwijwijjou? jou? n nGoede Goedecoaching coachingenenbegeleiding begeleidingopopjejetetehelpen helpenbijbijhethetbehalen behalenvan vanjeje projectdoelstellingen projectdoelstellingen n nWerktijden Werktijdentussen tussen09.00 09.00uuruurenen17.00 17.00uuruur(ma-vrij) (ma-vrij)

juwelier

prijsbewust prijsbewust 24/7 24/7tanken tanken

PAASPAASVLOOIEN VLOOIEN Elke Elkemaandagmiddag maandagmiddagininde de Reeshof. Reeshof.Gennepstraat Gennepstraat5.5. MARKTEN MARKTEN telefoon telefoon013-8503670 013-8503670 ---------------------

Zondag Zondag1e 1epaasdag paasdag Intratuin Intratuin Terheijdenseweg Terheijdenseweg294 294

(Logo van Stokkom)

4826 4826AA AABreda Breda

Maandag Maandag2e 2epaasdag paasdag Willem WillemIIIIstadion stadion Goirleseweg Goirleseweg- Volop gratis parkeren Kijkduinlaan Kijkduinlaan 105 105Tilburg Tilburg 5 minuten rijden vanaf de Reeshof Ringbaan-Zuid Ringbaan-Zuid Voor al uw reparaties aan horloges en sieraden Tilburg Tilburg Markten Marktengeopend geopend Merken onder andere:Trollbeads, Les Georgettes, van van10-17 10-17uur uur Zinzi, Citizen,Seiko, Tommy Hilfiger en Esprit info: info: 01610161-456291 456291 EEN EENSPORT, SPORT,EEN EEN MARTIALE MARTIALE KUNST, KUNST,

Karate

juweliervanstokkom.nl Hoge Ham 146 Dongen 0162-312828 juweliervanstokkom.nl Hoge Ham 146 Dongen 0162‐312828

MEGA! MEGA!

EEN EENMANIER MANIERVAN VANLEVEN LEVEN Een Eenschitterende schitterendevechtkunst vechtkunst waarin waarintraditie traditieenensport sportmet met elkaar elkaargecombineerd gecombineerdzijn zijntot totEEN EEN


Reeshofjournaal week 15 2017, nr 874 werk) bij u thuis. Voorkeur vrouwelijke senioren. Betaalbaar tarief. Bel voor info: 0645219007

FIETSREPARATIE

GRATIS HAAL & BRENG service binnen Tilburg

Tel: 0613202546 Stads, Race, ATB & Elektrische fietsen 7 dagen per week bereikbaar van 08:00 t/m 21:00uur Jeroen’s Bike Repair Tilburg www.bike-repair.nl

RED UW VIDEO’S

leder zgan 750 euro 06-40942313

Laat ze digitaliseren op een DVD.VIDEO’s : vhs, vhs-c, 8mm, Hi8 en DV mini bandjes.Ook uw SD-foto geheugenkaarten. Tevens uw muziek cassettebandjes. Snel en betrouwbaar. Info: 0630382142 / vdv@ziggo.nl Jac van de Velde

vitrinekastwit 25,- antiek theekastje 75,- tel 4637997 in doos super luxe 16 delige kookset 150 euro 3 rösselmessen 20 euro tel 0135052008

013-5704821

Brandweer

BrandweerfotografenTilburg.nl de 112 foto’s uit Tilburg ! Like ons op FB !!

Yoga

Gezondheidscentrum CHI-VITAAL Middendorpstraat 32 www.chi-vitaal.nl Yogalessen elke avond ma, di, wo en do. Voormiddag ma en wo Tel. 013 5711809 Voor uw rust en ontspanning

Te Koop Muziekstandaard

metaal inklapbaar 5,00 tel 5700413 2 perzische kussens 35,- perz tapijt cm 62-30 30 euro donkerblauw 0610168879 postcode barbeque 20,- tel 4631628nieuw in doos retro caravan wilk sport luifel jaren 70 100 euro tel 013-2115712 10 complee jan van haasteen puzzels 1000-1500-2000 stukjes 25,- tel 5704368

teab zonnehemel Philips home solaria tel 013-5714988 4 cub sparhout langspeelplaten hollands koopje tel 0625466398 10 complete jan ran haasteren puzzels 1000-1500-2000 st. 25,- tel 5704368 piano merk august föster zwart mat 850,tel 4633264 fauteuil en poef plus staande kapstok teab stoeltje met rieten zit tel 5704200 motorpak xl heren uitn

binnenvoering apart broek/jas 50,- tel 0651354977 nw in doos telefoon copieer en fax 50,-, zgan snorscooter vesp lock u like bwjr 2016 875, tel 06-14758893 wegens overcompleet een scootmobiel 2 jaar oud 1000,- 0625223940 broodbakmachine zgan inventum 25 euro tel 5701850 keramische 4 pits kookplaat inbouw incl. spec. aansluitsnoer 95 euro tel 5715636 2 2 zits bank en fauteuilk cremekleur

En wil je ook niet wachten op die toevallige ontmoeting? Bespreek wensen, interesses en achtergronden vrijblijvend. Onze regioverantwoordelijke is tijdens kantooruren beschikbaar op 06 51286166 voor vragen en kan in de meeste gevallen aan de hand van Uw wensen telefonisch al aangeven waar de mogelijkheden liggen. Kennismakingsgesprek is vrijblijvend, gespreide betaling, geen hoge drempels. Kijk op

sportvelgen en winterbanden 4x17 inch 4gaats oa peugeot 325 euro tel 06-52737345

Computerproblemen ? Hulp aan huis vanaf 25,- 06 36220935 Mark

Garagebox te huur Ardennenweide 06-4767.4408

Baby/ Kind

huishoudelijk hulp heeft voor dinsdagmorgen tijd over ervaren tel 06-73102306

grote zak met knuffels zgan opbrengst is voor goede doel tel 5704200

strijkhulp 12.50 per uur halen en brengen evt tel 5704200

kinderstoel hout met zitje 30 euro tel 5701111

hulp in de huishouding werkt liefst zelfstandig v s middags 12,50 per uur tel 5704200

Ervaren mantelzorgster biedt steun (geen poets-

Autowas-service, goede wasbeurt & lakbehandeling vanaf 25,- 06 36 220 935

Premiere: Kong Skull Island 3D (12)Do, Zo tm Di om 1600 en 2200Vr en Za om 1600 en 2215Wo om 1600 Premiere: Kong Skull Island 2D (12)Alle dagen om 1900 Ladies Night: Het Verlangen (AL)o om 2000 en 2030

1 ers. ledikant met matras ongebruikt wit 50 euro tel 5715636

Tuintje in mijn Hart (6) Do, Ma en Wo om 1330, 1600, 1900 en 2200Vrij om 1330, 1600 ,1930 en 2215Za om 1300, 1600, 1930 en 2215Zo om 1300, 1600, 1900 en 2200Di om 1330, 1600, 1930 en 2200

Babyliss prof krultang nw prijs 77.50 nu 35,tel 06-14758893

Logan 2D Dolby Atmos (16)Do, Zo tm Di om 1900 en 2200Vr en Za om 1900 en 2215

kachelhout bezorgd 25,- kper halve kuub eik/berk/gemengd tel 06-52737345

Les in: vleugel/piano/ keyboard/gitaar/zang persoonlijke begeleiding

luxe nieuwe dartboard nooit gebr. voor 25,- tel 5712894

gecertificeerd in begeleiding van leerlingen met lichte beperkingen/autisme

rvs design hanghaard blomus methanol voor 225,- nooit gebruikt tel

GRATIS PROEFLES

groepsles keyboard in de reeshof en privéles piano of keyboard aan huis. fabian@sohl.demon.nl www.fa-sol.nl 06 23837981

Logan 2D (16)Do, Vr, Ma en Di om 1600Za en Zo om 1530Wo om 1600 en 2000 Sneak Preview (AL)Ma om 2000 Hidden Figures (12)Do, Vr, Ma tm Wo om 1330 en 1900Za en Zo om 1300 en 1900

tel. 0161-224224

Recep Ivedik 5Vr om 1900Zo en Ma om 2200

www.wilmasmuziekschool.nl

Moonlight (12)Do en Ma om 1330Vr om 1900Di om 1330 en 1900

www.xclusivematch.eu.

Welkom! Foto: Margriet Verhulst regioverantwoordelijke Noord-Brabant

Autobanden, motorbanden, montage Uitlijnen, motoronderhoud Akkerstraat 7, 5126 PJ Gilze, 0161-454671

www.bandencentrumgilze.nl info@bandencentrumgilze.nl

Witgoed Service Leon dealer van : * voor alle reparaties aan uw witgoed apparaten * vervanging van uw witgoed apparaten * onderdelen van uw witgoed apparaten * gratis bezorgen en aansluiten

U kunt uw snuffel ook inleveren bij Mooi Parfumerie op de Heyhoef

Garage

huishoudlijk hulp kan nog op dinsdagogen of op dondedag o de 14 dagen nog tijd ove tel 06-10230673

Thuisbegeleiding

2 pezische kussens donkeblauw 35,- tapijt 62-30 cm 30,- 0610168879

gratis af te halen terrastegels 60x40 cm 80m2btoscane zelf verwijderen tel 5712492

Diversen

BOMEN ROOIEN en SNOEIEN TEGELS LEGGEN TUINIEREN 06-87677297

Personeel

18e eeuwse steelpan van ood kope met gatis pollepel en zefhulpje 15 euo tel 06-53882234

Ben je Single en heb je een OPRECHTE RELATIEWENS?

Auto/Fiets

l mooie damesfiets 75,gazelle met trommelremmen tel 5710614 kinderfiets voor 2 a 5 jaar tel 5704081

gepensioneerde dakdekker / loodgieter zoekt klusjes voor onderhoud, dak en goot. ook trespa-dakranden schoonmaken 06-12728221

telefoon 06-50 666 844 het vertrouwde adres in de reeshof www.wsleon.nl email: wsleon@home.nl

a La Land (AL)Do om 1330 en 1900Vr en Di om 1330Ma om 1900 Fist Fight (12)Do om 1630 en 1930Vr om 1830 en 2200Za om 1830Zo om 1800Ma om 1630 en 1900Di om 1630 en 2200 Jackie (16)Do, Vr, Ma en Di om 1330Zo om 1900Wo om 1330 en 1900 Cool Girls (6) Vr en Wo om 1630Za en Zo om 1530 A Cure for Wellness (16) Vr om 2200Zo en Di om 2030 John Wick 2 (16)Do, Zo tm Wo om 2200Vr om 2215Za om 1900 en 2215 Fifty Shades Darker (16)

Do om 1600, 1900 en 2030Vr en Za om 1600, 1900 en 2100Zo en Di om 1600,1900 en 2030Ma om 1600, 1900 en 2000 Wo om 1600 en 2000 Spokenjagers (6)Do, Vr en Di om 1630Za tm Ma om 1330 en 1600Wo om 1400 en 1630 Rings (16)Do, Za, Ma en Di om 2200 De Lego Batman Movie 2D NL (6)Do, Vr, Ma tm Wo om 1330 en 1600Za en Zo om 1300 en 1600 The Great Wall 2D (12) Do en Ma tm Wo om 1600 en 2200Vr om 1600 en 2215Za om 1530 en 2215Zo om 1530 en 2200 Sleepless(16)Do en Zo tm Wo om 2200Vr en Za om 2215 Ron Goossens: Lowudget Stuntman (12)Do, Vr, Di en Wo om 1330 en 2200Za om 1300 en 2200Zo om 1300Ma om 1330 Masha De Beer (AL) Do, Vr, Ma tm Wo om 1330Za en Zo om 1300 Demain Tout Commence (9)Alle dagen om 1900 Storm: Letters Van Vuur (9)Za en Zo om 1600Vr en Wo om 1630 Split (16)Do, Za, Ma en Wo om 2200Vr en Di om 1900Zo om 1900 en 2200 XxX Return Of Xander Cage 2D (12)Do, Ma en Di om 1330 en 2200Vr om 1330 en 2215Za om 1900 en 2215 Lion (12)Do, Vr, Ma en Di om 1330 en 1900Za, Zo en Wo om 1900 Brimstone (16)Do om 1330 en 2030Za om 2100Ma en Di om 1330Wo om 2000 Ballerina NL(AL)Vr tm Zo en Wo om 1330 Onze Jongens (12)Vr om 1330 en 2200Za om 1800Zo om 2200


Reeshofjournaal, week 15 2017, nr 874

Activiteiten bij woonzorgcentrum Reyshoeve in april 2017 Dinsdag 11 april 14.30 – 16.00 uur - bingo Vandaag is de bingo er weer met volop leuke prijzen en een loterij. Een bingokaart kost €1,50 voor bewoners van de zorgpassages €2,00 voor de woonpassages. Senioren uit de wijk betalen €3,50 voor een bingokaart. Donderdag 13 april 14.30 – 16.00 uur - zing mee met Leo Deze middag hebben we Leo Willemen uitgenodigd om ons mee te laten genieten van zijn mooie pianospel. Hij speelt liedjes uit de oude doos en luisterliedjes, maar ook uw verzoekjes kunnen aan bod komen. Wilt u zingen, schroom dan niet en zing gewoon lekker mee. Een middag vol muziek en gezelligheid. Maandag 17 april 14.30 – 16.00 uur - tweede paasdag Heyhoefkoor Onder leiding van de heer Adriaan Schellekens brengt het gemengd seniorenkoor uit onze wijk, de Reeshof, u deze middag een mooi programma. Er worden liederen gebracht waarbij u als publiek kunt meezingen of luisteren. Dinsdag 18 april 14.30 – 16.00 uur - bakken Wat zullen we toch weer smullen vandaag! Wat we gaan maken is nog een verrassing, maar het is altijd smullen. Mmm…. Woensdag 19 april 19.30 – 21.00 uur - bingo Vandaag is de bingo er weer met volop leuke prijzen en een loterij!. Een bingokaart kost €2,- voor bewoners van de zorgpassages en €2,50 voor bewoners van de woonpassages. Senioren uit de wijk betalen €3,50 euro voor een bingokaart. Dinsdag 25 april 12.00 – 16.00 uur - Mary Mode verkoop Bij Mary Mode kunt u terecht voor bekende merken, zowel kleine als grote maten en niet onbelangrijk voor een betaalbare prijs. Locatie: begane grond, tegenover de liften. 15.00 – 18.00 uur - uit eten in eigen huis: verse friet met stoofvlees Vandaag gaan we zelf onze frieten snijden. We beginnen om 15.00 uur met een lekker kopje koffie of thee waarna we de mouwen opstropen om de kilo’s aardappelen te gaan schillen en snijden tot frietjes. Het stoofvlees staat al de hele middag te prutte-

Gezocht wandelvrijwilligers voor de Wandel-3-daagse 2017 van Zorgcentrum Reyshoeve! Al weer voor de 14e keer trekken de bewoners van zorgcentrum Reyshoeve er weer op uit voor de wandel-3-daagse van De Wever. Dit jaar wordt deze gehouden van dinsdag 9 mei t/m donderdag 11 mei .Vorig jaar was het een enorm succes dankzij de hulp van vele vrijwilligers uit de Reeshof. We volgen 3 dagen achtereen drie verschillende routes, die voor iedereen toegankelijk zijn. Zowel lopend met of zonder rollator, als voor mensen, die gebruik maken van een rolstoel. Ook mensen die een scootmobiel of elektrische rolstoel gebruiken kunnen deelnemen. De routes zijn ongeveer 3 km lang en leiden ons door de

wijk. Elke dag verzamelen we om 14:00 uur bij de hoofdingang van zorgcentrum Reyshoeve aan de Gendringenlaan 15, waar we om 14:30 uur vertrekken. Onderweg pauzeren we op verschillende locaties met een kopje koffie of

thee met iets lekkers. Om ongeveer 16:30 uur zijn we weer op Reyshoeve. Hier drinken we nog een drankje waarna we de deelnemers terug brengen naar hun kamer. Op donderdag 11 mei is de laatste wandel dag en worden we feestelijk in-

gehaald met een vaantje en bloemen door familie, vrienden, personeel en bewoners. Er is muziek en we serveren een lekker drankje en hapje. Voor deze gezellige sportieve activiteit zoeken we een groot aantal vrijwilligers die de bewoners in de rolstoel willen begeleiden. Het is ook mogelijk om maar één of twee dagen te komen wandelen. Wilt u geen rolstoel duwen, maar zelf deelnemen, ook dat is mogelijk. Voor € 7,50 loopt u alle dagen mee, inclusief iedere dag een kopje koffie/thee, een consumptie, een versnapering en op de laatste dag een herinnering aan de wandel-3-daagse. U kunt zich opgeven als begeleider of als deelnemer voor 26 april door te bellen naar Zorgcentrum Reyshoeve tel: 0135785426 of 5795468 . Mailen kan ook naar r.carlier@dewever.nl


Reeshofjournaal week 14 2017, nr 873

Basisschool Koolhoven doet mee aan Kènderkwèèk op 12 april 2017

Het Kènderkwèèk-festival met liedjes voor Tilburgse basisscholen wordt op woensdagmorgen 12 april 2017 voor de elfde keer gehouden. Dit landelijk unieke festival is een wedstrijd waarin door leerlingen van basisscholen uit Tilburg en omgeving liedjes in het Tilburgs en over Tilburg worden gezongen. Er wordt op een muzikale manier aandacht besteed aan het Tilburgs immaterieel erfgoed, een onderwerp dat de laatste jaren steeds belangrijker wordt gevonden. Kènderkwèek kan door iedereen worden bijgewoond. Het festival vindt plaats in bioscoop Euroscoop Tilburg en begint om 9.15 uur. Kaartjes kosten 4,00 euro per stuk en kunnen worden besteld via de website www.kenderkweek.nl.

Zeven scholen Niet alleen basisscholen uit Tilburg hebben belangstelling om aan Kènderkwèèk mee te doen, ook scholen uit omliggende dorpen hebben zich voor de editie van

2017 ingeschreven. Uit Tilburg doen mee: Panta Rhei, De Borne en Koolhoven. Uit de omliggende dorpen zijn deelnemers: De Bron (Goirle), ‘t Schrijverke (Goirle), Berkeloo (Berkel-Enschot) en De Coppele (Oisterwijk). Scholen die aan het liedjesfestival meedoen krijgen de beschikking over professioneel lesmateriaal, begeleiding bij het instuderen van de liedjes en een erfgoedles op locatie waarin deskundigen vertellen over erfgoed en dialect. Verder mogen ze meedoen aan het afsluitende festival waarin de scholen het tegen elkaar opnemen. Eigentijdse aandacht voor erfgoed Met behulp van het lesmateriaal kunnen leerkrachten op een eigentijdse manier aandacht besteden aan het Tilburgs dialect en erfgoed. In het lesmateriaal is een twintigtal liedjes met zowel tekst als muziek opgenomen. Deze liedjes zijn speciaal geschreven en gecomponeerd voor Kènderkwèèk.

Winnaars Kia Picanto

Veel liedjes hebben een actueel Tilburgs thema waardoor dialect en erfgoed heel dicht naar de belevingswereld van de kinderen worden gebracht. Onderwerpen zijn onder andere de Spoorzone, de Tilburgse kermis, Tilburg University en de Trappisten. Nieuw in het repertoire is een eigentijds lied over de bibliotheek, Hieperdebieb. Alle liedjes staan op een cd. Om het zingen te oefenen is er ook een karaoke-versie. Begeleiding bij instuderen van liedjes Scholen krijgen vanuit Factorium Podiumkunsten begeleiding bij het instuderen van de liedjes. Met behulp van de ondersteunende lessen in zang en erfgoed en het lesmateriaal werken de deelnemende scholen toe naar het afsluitend festival op 12 april in de Tilburgse Euroscoop-bioscoop aan de Professor Goossenslaan 2. Elke school brengt twee liedjes ten gehore. De liedjes worden beoordeeld door een deskundige jury.

FABRIEKSVERKOOP

zaterdag 8 & 22 april 09:00-15:00

Betaling: pin en contant - Volgende verkoop: oktober 2017

Kinder- en damesschoenen maat 18 t/m 43 MAAT = PRIJS MAAT 29 = € 29

PRIJSWINNAARS JUBILEUMACTIE 20 JAAR HEYHOEF BEKEND FOTO: TON VAN POPPEL Winkelcentrum Heyhoef heeft rondom haar 20 jarig bestaan de spaaractie “Prijsplakkers” gehouden. Tijdens het jubileumweekend werd op zondag 2 april om 16.00 uur de eindtrekking gehouden. De mascotte van het winkelcentrum Hoeffie had de eer om de trekking te verrichten. De hoofdprijs, de Kia Picanto, werd via de gelukkige hand van Hoeffie, gewonnen door mevrouw Netty Claverie. Een dolgelukkige winnares die nu haar 17 jarige auto kan vervangen door een nieuwe Kia Picanto. Centrummanager Ruud Hendrikson bestempeld de spaaractie als zeer succesvol gezien de enorme response aan spaarkaarten. Namens alle Heyhoef-ondernemers en hoofdsponsor garage Denissen willen we alle prijswinnaars feliciteren met hun behaalde prijzen. PRIJSWINNAARS EINDTREKKING PRIJSPLAKKERS ACTIE 20 JAAR HEYHOEF HOOFDPRIJS ( KIA PICANTO):

NETTY CLAVERIE

2DE PRIJS ( € 500,00 HEYHOEF WAARDEBONNEN): 3DE PRIJS ( € 250,00 HEYHOEF WAARDEBONNEN): 4DE PRIJS ( € 100,00 HEYHOEF WAARDEBONNEN): 5DE PRIJS ( € 100,00 HEYHOEF WAARDEBONNEN): 6DE PRIJS ( € 50,00 HEYHOEF WAARDEBONNEN): 7DE PRIJS ( € 50,00 HEYHOEF WAARDEBONNEN): 8STE PRIJS ( € 50,00 HEYHOEF WAARDEBONNEN): 9DE PRIJS ( € 50,00 HEYHOEF WAARDEBONNEN): 10DE PRIJS ( € 50,00 HEYHOEF WAARDEBONNEN):

JOSE VERHOLT ARIANNE MEYERS MONIQUE LUBECK A. TIMMERMANS JOS SPIJKERS JOSE STOKKERMANS DEBBY CLARDIJ VAN DE BORN INEKE SCHOONE

PMS PMS PMS PMS 200C PMS 200C 200C 200C 200C

Wil jij voortaan als eerste op de hoogte zijn? Meld je aan via fabrieksverkoop@vangastelshoes.com

FOOTWEAR

Van Gastel Shoes | Engelsestraat 4 | 5171 DW Kaatsheuvel


Reeshofjournaal, week 14 2017, nr 873

o Heyhoef Natuurorganisatie IVN en Efteling slaan handen ineen De Efteling bouwt momenteel – in het noordelijk deel van natuurgebied het Loonsche Land – een nieuw vakantiepark met 1.000 bedden. Het nieuwe vakantiepark beslaat ruim 8 van de in totaal 60 hectare natuurgebied Loonsche Land dat eigendom is van de Efteling. Vandaag maken de Efteling en IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, bekend samen te gaan werken om gasten van het nieuwe vakantiepark te laten zien en beleven hoe leuk en belangrijk de natuur is. Vakantiepark Efteling Loonsche Land opent op woensdag 31 mei 2017, op de 65e verjaardag van de Efteling. Rondleidingen, scharrelboxen en meer De samenwerking behelst een aantal zaken op gebied van natuurbeleving. Zo wordt vanaf juni gestart met wekelijkse rondleidingen voor gasten van het vakantiepark door IVN-Natuurgidsen. In circa anderhalf uur geven zij uitleg over de flora, fauna en cultuurhistorie van natuurgebied het Loonsche Land of Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Daarnaast zijn speciaal voor kinderen tussen 4 en 12 jaar in het vakantiepark ‘scharrelboxen’ te verkrijgen. Boxen met opdrachten en materialen om kinderen aan de hand van verschillende thema’s de natuur in het vakantiepark te laten ontdek-

ken. Verder leidt IVN een groep Efteling medewerkers op als ‘gastheer van het landschap’. Zodoende kunnen zij het verhaal van het Brabantse landschap algemeen en natuurgebied het Loonsche Land in het bijzonder aan geïnteresseerden vertellen. Natuur in het vakantiepark Vakantiepark Efteling Loonsche Land telt een hotel en knusse vakantiewoningen verscholen in het groen. De accommodaties zorgen alleen al door hun ligging boven, op en onder de grond voor een speciale natuurlijke beleving. Ivo Südmeier, Beleidsmanager Natuur & Landschap bij de Efteling, licht de reden voor de samenwerking toe: “Storytelling en beleving zit in ons DNA, fijn dat we in IVN een partner hebben gevonden die ons helpt dit door te vertalen naar de na-

tuur. Voor de Efteling is duurzaamheid, of eigenlijk de zorg voor de leefomgeving, een vertrouwd begrip. Al sinds de oprichting in 1952 is het doel van Stichting Natuurpark de Efteling om dé plek te zijn waar families een bijzondere tijd met elkaar beleven in een natuurlijke omgeving en te ontsnappen aan het leven van alledag. Met behulp van deze initiatieven kunnen we de natuurlijke beleving nog dichter bij de gasten van Vakantiepark Efteling Loonsche Land brengen.” Over IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) laat jong en oud de natuur van dichtbij beleven. 25.000 leden en vrijwilligers en 120 beroepskrachten laten zien hoe fascinerend, leuk, gezond en belangrijk de natuur is. Thuis, in de buurt, in de Nationale Parken en op school. IVN focust zich op vier kernthema’s: Kind & Natuur, Natuur & Recreatie, Natuur & Gezondheid en Groen in de Buurt. Zelf leren, beleven en doen staan altijd centraal.

Openingstijden: di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur za. 10.00 - 16.00 uur

Woning Repair

Alle renovatie- en herstellingswerken Dichten en renoveren van kelders waterputten en riolering . Platte daken met roofing / EPDM Resitrix / polyester of coatings . Herstellen van schouwen , goten en bekleding pvc of hout . Staalplaten bedekking voor tuinhuizen en afdaken . Muurbekleding, metsel- en betonwerken / voegwerken . Plaatsen van vloer en wandtegels, natuursteen en stenen trappen. Renoveren van zolder of badkamers / sanitaire herstellingen . Gratis offerte zelfwerkend patroon . 040- 21 63 535 Woningrepair@outlook.be

Download nu: De App van Loonse en Drunense duinen en De Brand

Ketelhavenplein 4, 5045 NE Tilburg Tel. 06-22 85 02 90

ice Ophaalserv of €5,in de Reesh


Reeshofjournaal week 14 2017, nr 873

Volgend Column van jaar weer in’t park!

Tonnies Reeshof

Jan

Als u dit leest heb ik Maandag jongsleden in het gezelschap van wat “fine des fleurs” van Tilburg een concert mee mogen maken dat u (en ik) op 27 april op televisie kunnen zien. Terugzien dus in mijn geval. In Koninklijk gezelschap van Maxima en Willem Alexander, en ik dacht zelfs onze vorige vorstin, Beatrix. Andere, wat mindere hotemetoten zoals, de burgervader en streekcollega’s, vermoedelijk de commissaris van de Koning en dan nog wat mindere hotemetoten. Dan nog wat mindere hotemetoten en dan na rijtje vooraanstaande Tilburgers komt, helemaal achteraan uw wijkstukkieschrijver in gezelschap van mijn betere helft voorop. Als je een eenmanspartij bent, in politiek jargon een éénpitter (zeg maar een politieke Nikkele Nelis, met bekkens tussen je knieën en een trom op je rug) dan ben je automatisch de voorzitter van je, alleen door jezelf gevormde raadsfractie. Niet dat ik alles alleen doe, want ik heb twee waardevolle commissieleden, die diverse vergaderingen namens onze partij (Optimistisch Politiek Actief) voorbereiden en behandelen. En enkele zogenaamde “steunfractieleden.” Alle fractievoorzitters van de Tilburgse raad zijn uitgenodigd door het Koninklijk Koppel en alhoewel ik geen hysterische fan ben van ons vorstenhuis, en ook wel denk dat het financieel misschien wat minder kan, in tegenstelling tot de slager die vraagt of het wat meer mag zijn, ben ik zeker geen tegenstander. Een republiek heeft ook zo zijn haken en ogen. Zonder links en rechts voorbeelden te noemen, moet je daarmee ook maar afwachten

wat voor vlees je telkens in de kuip krijgt bij elke president die zich naar de voorgrond dringt. Dus misschien is zo’n vaste en een beetje voorspelbare factor best een geruststellende zekerheid in onze snel veranderende maatschappij. Trix was toch echt een beetje van ons, en ook Juliana met de pan met spruitjes op schoot (VPRO-Show) speelde de rol van moeder des vaderlands overtuigend en de kracht die afstraalde van het silhouet van Wilhelmina werd bijna synoniem met de wederopbouw na de tweede wereld oorlog. Koning Willem lijkt ook aardig in zijn rol te groeien met aan zijn zijde de populaire en charmante Maxima. Ik en zeker mijn echtgenote kijken uit naar het “ontmoeten” van ons Kikkerlandse Konings Koppel onder het genot van een borreltje, een hapje en een gevarieerd concert. In onze wijk gaan we met de officiële Koningsdag op bezoek in het winkelcentrum. We slaan de parkviering een keertje over vanwege de grootste viering met de komst van Willem, Max en de koters in de Tilburgse binnenstad. Het winkelcentrum en de jaarlijkse kermis (dit keer voor het wijkcentrum) hebben leuke programma’s maar het be-

stuur van “Tilburg Royaal,” waar ik voorzitter van mag zijn sinds de eerste parkviering in 2009, heeft na rijp beraad besloten dit jaar over te slaan om volgend jaar weer met ridderlijke voorvarend het grootste wijkevenement te vieren. De rest van de stad, en dan met name de feesten die historisch wat meer in of naast de binnenstad plaatsvinden gaan wel allemaal door met het oog op de veelheid van festiviteiten in heel Tilburg. Ons winkelcentrum zal u ook een gezellige en feestelijke middag gaan bezorgen maar de Ridders van Tilburg Royaal slaan een jaartje over. Vanwege Ridderlijke andere verplichtingen nu de vorst en zijn gevolg naar onze stad Tilburg komen. Een verslag van het Koningsconcert van afgelopen dinsdag houdt u van me tegoed. Het schijnt uitgezonden te worden op de 50e verjaardag van Willem. Op 27 April dus. Phineas Fletcher Schots dichter 1582-1650 Driewerf edel is de man, die koning is over zichzelf. Thrice noble is the man who of himself is king.

Zwarte Mees,

De zwarte mees komt in het overgrote deel van Europa het hele jaar voor, waaronder in Nederland en België . Zwarte mezen komen veel voor in naaldbossen en minder vaak in tuinen dan de kool- en pimpelmees. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit spinnetjes en insecten , in de winter zaden van sparren. De mees foerageert ook wel in loofbomen. Nestelt in boomholen, rotsspleten, of nestkasten, maar ook in gaten in de grond.

Dit jaar was de zwarte Mees weer in de omgeving. De zwarte mees (Periparus ater; synoniem: Parus ater) is een zangvogel uit de familie van echte mezen (Paridae). Ze worden ongeveer elf centimeter groot, ongeveer even groot als de pimpelmees. De kop is relatief groot, er is geen zwarte buikstreep aanwezig zoals bij de koolmees. De zwarte mees heeft twee witte vleugelstrepen, een zwarte kruin en een witte wangvlek. Bron: Wikipedia Foto: TonMannetje en vrouwtje zijn ge- nie Verheijden www.zoomm. lijk. nl


Download nu:

De App van

Loonse en Drunense duinen en De Brand

Kokkie Gevulde eieren met ansjovis en peterselie Nodig: 10 eieren; 40 gr. Roomboter; 1 bakje verse platte peterselie (fijngesneden); 4 ansjovisfilets (in 20 kleine stukje gesneden); ½ potje kappertjes. Doe de eieren in een pan met koud water en breng het water aan de kook. Laat op laag vuur 8 min. zachtjes koken. Haal de eieren uit de pan en spoel ze af onder koud stromend water. Pel de eieren en halveer ze. Wip de dooiers voorzichtig uit de eieren. Meng ze in een kom met de roomboter en de peterselie. Breng op smaak met zout en (versgemalen) peper. Vul de halve eieren voorzichtig met een lepeltje (of nog mooier: met een spuitzak met kartelmondje) met het boter-eierdooiermengsel. Leg op elke eihelft een stukje ansjovis en een paar kappertjes.

Weer het Reeshof-

weer

Vooral in het weekend meer zon en zachter Na zowat de warmste maartmaand van de voorbije honderd jaar, geeft ook de grasmaand prima weer. Met toptemperaturen tot bijna 25 graden vorige week vrijdag was het bijna zomers warm in het land. Dit soort maxima gaan we waarschijnlijk niet halen in het weekend, maar het wordt flink zachter. Eerst stond ons weerbeeld nog onder invloed van een zogenaamd Bartlett-High: een veelal hardnekkig hogedrukgebied dat zich ophield boven de onderkoelde wateren nabij Ierland. Dit beruchte hoog doet zich ook vaak voor in de maand juni en dat betekent dat het met koele noordwestenwinden nooit zomers is. Deze luchtstromingen omheen dat Ierse hoog (met de wijzers van de klok mee) hielden de temperaturen vooralsnog onder controle. Tevens waren er nogal wat wolkenvelden op woensdag en donderdag. Uit de bewolking werd zelfs een buitje losgelaten zonder dat het om grote regenhoeveelheden ging. Soms was het ronduit kil buiten met amper 10-11 graden op de thermometers in Tilburg. De nachten waren ook fris nog. Mocht het wat langduriger opklaren kan het ook zaterdagochtend vroeg nog tot wat nachtvorst komen vlak boven de deels kale velden van Midden-Brabant. Dan kan een grasveld of afdakje net wit worden terwijl het op ooghoogte eigenlijk nauwelijks of niet vriest met een graad of 3-4 in de plus. Naast de wolkenvelden zijn er ook nog een aantal zonnige perioden. De wind houdt zich meestal vrij kalm. Wanneer het genoemde hogedrukgebied doortrekt naar onze omgeving en het accent later zelfs iets ten oosten van ons komt te liggen warmt het zonder meer op. De wind zoekt dan iets meer de zuidwest – of zuidhoek op en dan wordt de instroom vanaf de relatief koude zee goeddeels afgesneden. In het weekend en mogelijk ook maandag nog is er ruimte voor de temperatuur om door te lopen naar 18-20 graden. We zien dan ook het aandeel zonuren toenemen in een beduidend drogere luchtsoort die we dan krijgen. Vooral de zondag zal z’n naam eer aan kunnen doen. Vrijdag min. 4, max. 14, wind w. 4, neerslag 30% en zon 45% Zaterdag min. 4, max. 17, zzw. 3-4, neerslag 10% en zon 75% Zondag min. 7, max. 20, wind zzo. 3-4, neerslag 10% en zon 95%


Reeshofjournaal week 14 2017, nr 873

Lievelings Chapeau vakantie lvoor o c a de tie+,.. nieuwe We gaan weer wijkop vakantie. Zoals in die ruim 20 regisseuse. jaar columns of wijkstuk-

Reeshofjournaal, 3 juli 2016, nr 845 Reeshofjournaal, 17 september 2016, nr 849

Column Column van van

Ben je Single en heb je een OPRECHTE RELATIEWENS?

Jan van Beurden

Wij zijn gefinisht! Het nieuwe onderkomen voor NOORDHOEK Tilburg is gereed! Ons moderne en nieuwe jasje, helemaal passend bij onze hippe merken en de filosofie van NOORDHOEK Autogroep is klaar.

Even was het lichte jes schrijven bekend zal paniek op de ReeshofWilt u meer weten over de behandeling van zijn bij dat intussen twee dijk. Vroeger, een rustig handenvol aantal vaste Wij zijn al operationeel, maar landweggetje met amper  Allergieën lezers blijft “yours truly” in op vrijdag 23, zaterdag 24 en  Buikpijn een ronkende tractor en En wil je ook niet die massavakantieperio Eczeem koopzondag 25 september vindt een verdwaalde fietsliefwachten op die toe Hoofdpijn de het liefste in “Rundumde speciale opening van ons hebber, nu een drukke  Migraine vallige ontmoeting? hausen.” Mijn favoriete nieuwe pand aan Kraaivenstraat verkeersader voor vooral  Menstruatieklachten Bespreek wensen, aan op in de plaatselijke reshotel is als door mezelf plaats timmert flink  Nekschouderklachten scholieren van en naar er complimenten op zijn seur. Ik zou het eigenlijk 13 plaats. Kijk voor meer info op: interesses en achterontworpen, met een uit- de weg en de verbazing taurants. Altijd samen met  Rugklachten de scholen in de Reeshof plaats zijn. in deze column hebben gronden vrijblijvend. www.noordhoekautogroep.nl/  Stress stekende keuken die al en verrassing is vooral de mijn vaste reisgezel en of juist naar de onderdaarna zijn er demonstraties van acupunctuur. over het gedoe rond de Onze regioverant Tennisarm Kinderen vinden acupunctuur erg aangenaam. Ze worden behandeld tilburg laatste jaren voldoende soms wat toevallige of seongeveer 35 jaar precies met een bolle kindernaald. Ze herstellen sneller dan volwassenen.  Overgangsklachten wijstempels in de rest Inbreken in en ombuigen minimarkt op mijn terrein. woordelijke is tijdens naar mijn wens kookt (af om die paar vakantiewe- mi-vaste reiskennissen. Ik  Zwangerschapsklachten van Tilburg. Er moet wat kantoorurenMaar beschikvan dit soort onderhoudik heb het veel liever en toe vindt de vaste ho- ken bijna dagelijks nieu- wens u een even heerlijke baar van op 06 51286166 gebeuren met de bekaen aanlegprocessen over positieve processen doen. vakantietijd in uw vaste of Acupunctuur Praktijk Tilburg telkok het zelfs leuk als ik we indrukken op te voor vragenen en dingen kan in die lopen zoals beling tussen de geasmolochen en monstrums Mechelenstraat 43 Acupunctuur Praktijk Tilburg Wordt vergoed door de meeste huidige vakantiebestemkook). Er is een Engels Een verrassend havenge5045KS Tilburg zorgverzekeraars. de meeste we gevallen falteerde rijbaan en de rij als de nieuwe commerciëwillen dat ze lopen. Mechelenstraat 43 Kom naar de informatie middag op 06 30 15 84 21 ende ming en hoop dat u net zo geïnspireerde designtuin biedje, een cultuur de hand van Uw www.acupunctuur-tilburg.nl bomen. Vermoedelijk was le “nuts” bedrijven aan is alles- veel Dingen waaren we vrolijk 5045 KS Tilburg vermaak (ex-industriële) plezier rust hebt (cottagegarden) met een zondag 16 oktober van 12.00-16.00 wensen telefonisch de uitvoerder van Enexis behalve een makkelijke vanikworden is tel 06-30158421 en als in mijn dus. vasteHet lievepaar heerlijke zitmogelijk- wijk in ontwikkeling al aangeven waar Om 12:30 start een lezing over acupunctuur poolshoogte komen neopdracht. De machtisvan veel leuker om een gewww.acupunctuur-tilburg.nl de lingsvakantielocatie. heden en veel verse ge- in het winkelgebiedde mogelijkheden men in de schoolvakandat type mega-monopozellig zonnige column te maar Kennismazonde snoepmomenten tijdgeest voelbaar, liggen. tie. Dus viel het allemaal listische monsterverdieschrijven dan eenmiddelneerde middenstand doet zijn Het is een (pick your own; appels/ kingsgesprek isplaatsje vrijnogal mee en was de ners is vaak angstig groot slachtig bewolkt neerslag best. In de buitenwijk grote stad (naar Nederblijvend, gespreide peren/bessen/knoezels/ echnisch maatje gebruiksfrequentie bijna en onaanvechtbaar. Toch geen stukkie. Dat stukjevlakbij over betaling, hogebegrippen) waar mijn rustige hotel landse tomaten/paparika’s/kruiDeze elfjarige jongen niet maknul. Als je dan startheeft met het thuis kreeg onze isReeshofse de (door degrens, gemeente drempels. Kijk op is gesitueerd pas een de Belgische zonden/enz.) huisdieren kelijk. Ga jij Mijn samen met hem ontdekken waar wegafzettingen en omwijkregisseuse vermaledijde) minimarkt www.xclusivematch.eu. flnieuwe inke uitbreiding van het der al teveel kapsones en zijnallemaal er meer danaan welkom hij plezier beleeft? Ben jij een leidingen op de ochtend het voor elkaar. De twee houdt u van me tegoed en Welkom!lekker Foto:down to earth, met geweest technisch maatje voorwinkelcentrum deze jongen? en voelenaangelegd zich er opmervan de eerste schooldag weken werkzaamheden wie weet keert ook daar (10001166678) Margriet Verhulst dus ook daar kunnen we veel groen en countryside kelijk thuis. Schaduw, vraag je in alle onschuld zijn gestopt tot half okto- rondom. het wegtrekkende en regioverantwoordegaan Ik spreek utijweer zon, een notenboom het nieuwe aanbod natuurlijk om gezocht problemen. ber om er de herfstvakankan er alsnog een positief Wandelmaatje lijke beNoord-Brabant ergens eind Augustus of om ook in de avonduren bekijken en misschien Licht dementerende vrouw van 77 En die kregen ze dan tiejaar in zoekt te laten vallen, er begin stukje September. over geschreven proeven. Het internatioUitgevlieg& mugvrij onder te een om samen te komen wandelen. ook.leeftijdsgenoot Van geschaafde nieuwe verkeersworden. Jevanweet maar naal vermaarde museum rust en vrij (vakantie) mijmeren en een aardig Ze vertelt graag en jullie drinken achteraf een knieën tot gekneusde anmaatregelen inclusief nooit hoe koeien hazen golfgreentje om een spel- voor moderne kunsten stress. Tot dan. kopje e. (10001163843) dere koffi ledematen en zelfs verkeersregelaars en er vangen en wonderen letje te putten. Per slot heeft een interessante een ambulance werd me komen alsnog zijn misschien de wereld collectie en er bewonerszijn diver- Kees van Kooten Voetbalpraat van rekening schijnt zitten verteld toen enkele menbrieven en informatie aan nog niet uit. Achter de Meneer (77 jaar) met dementie zoekt een se dagjes of halve dagjes Nederlands cabaretier en qua gezondheid hetlichte nieusen telefonisch meldingte doen de scholen en in de wijkwolken schijnt de zon en Reeshofjournaal, 3 juli 2016, nr 845 maatje om boodschappen en onder vermaak ende leermoge- schrijver 1941we roken te zijn,.. bij meover maakten de Hij vindt krant. Ik mag namens meer voetbal van te praten. humor lijkheden waarvan som-u positief denken schijnt te belangrijk! (10001165530 ) verwarrende en gevaarlij(denk ik) en mijzelf een werken volgens allerlei,.. Het bed is alsof ik het zelf migen werkelijk heel leuk BESPAAR wil-OP UW ENERGIENOTA ke situatie. “chapeau” geven aan Caravans “zelf”hulpboeken,… gekocht had kunnen heb- en/of leerzaam. MET DE ELGA HYBRIDE WARMTEPOMP Marjo de nieuwe wijkreben en de douche/badkalen helemaal Als gemeenteraadslid gisseuse. Met bijzondere Matthew Prior, Brits Lievelings mer is niet luxe en groot Terugkomend in mijn hokrijg je net wat eerder dank van de ouders van niet diplomaat, dichop vakanmaar comfortabel, aange- tel voel ik me overal even vakantie contact binnen de ge- de middelbare scholieren ter 1664-1721 naam en netjes. Het hotel thuis, bekend en welkom. tie. Vandaar meentelijke die in kuddes,Dagblad zwermen, Een enkel positief arlheeft o overal c a twifi i organisatie e + , . . Mijn dagelijks ligt , hoewel ik en had al snelop de nieu- vluchten, roedels, in kop- dat gument weegt zwaarder die auto’s Weikgaan daar niet zoweer op zit te vakanwach- er op de leestafel, net als we “wijkregisseur”aan peltjes of solitair dagelijks dan twintig negatieve tie. Zoals in die ruim 20 ten als niet-gebruiker van mijn vaste weekblad. Zo zo hard moeten de In dit geval een meermalen gebruik majaarlijn. columns wijkstukblijf ik toch ook een beetje allerlei portableofmodieuze regisseuse, maar net als kendevan de Reeshofdijk jes schrijven bekend zal op hoogte van wat er trekken hersenextensies en minibij minister, burgemeester om verderop onderwezen zijn bij dat intussen twee op het thuisfront gebeurt. BESPAAR OP UW ENERGIENOTA vermaak-schermpjes. De Download nu: en astronautaantal gebruik je te worden. handenvol vaste En mocht er iets gebeuhotel-p.c. heeft toevallig doorgaans lezers blijft geen “yoursvrouwetruly” in ren aan dat thuisfront een gebruikersvriendelijkVerwarm uw huis met buitenlucht. lijke geslachtsaanduiding. Wat startte als een schooldie die massavakantieperioheid toegespitst is op dan ben ik in een vloek Kostenbesparend Goed voor het milieu en uw portemonnee! De wijkregisseur is App het van De voorbeeld voor zoals het de het liefste in “RundumHebt u genoeg van hoge mijn internetskills en -ken- en een zucht, echt haast Op dit moment worden er door Oostelbos Installatietechniek én ambtelijk aanspreekpunt zeker NIET moet, wordt energiekosten? Met de Elga hausen.” Mijnuitgebreid, favorieteenonmiddellijk weer thuis. Loonse nis die niet De Groot Service bij uw buurtgenoten Elga warmtepompen geplaatst. bespaart u tot wel € 450,- per jaar binnen een wijk en dat een schoolvoorbeeld voor plaats timmert fl ink aan op in de plaatselijke reshotel wel is als door mezelf heimwee heb ik geen maar soms uniek is. Van op uw energierekening! Drunense duinen Lees in deze flyer over de Elga warmtepomp of vraag ons vrijblijvend systeem van één zoals moet en de weg enWEL de verbazing taurants. Altijd samen met ontworpen, eenaanuit- last enhet mijn uitgespaarde In ieder gevalmet apart. informatie om fors op uw stookkosten te besparen. Comfortabel spreekpunt werkt adeen De Brand dat dankzij eet de is betrokkenen verrassing de mijn vaste reisgezel en stekende keuken die al reiskosten ikvooral gezellig Doordat de Elga kan verwarmen én De Elga gebruikt warmte quaat en zeker in dit ge- heid en het doorpakken koelen, geniet u het hele jaar door uit de buitenlucht en zet Ikongeveer kom er al35 zo jaar lang precies laatste jaren voldoende soms wat toevallige of sevan meer wooncomfort! val. zo heet onze de nieuwe wijkregisom die paar vakantiewemi-vaste reiskennissen. Ik dit om in bruikbare warmte naarMarjo,.. kookt (af van dat ikmijn dewens plaatnieuwe, wist er alvaste van Psssst… voor uw woning. U gebruikt Goei nieuws; ken bijna dagelijks nieuwens u een even heerlijke Breed toepasbaar en toe vindt de hoselijke bevolking de Stadsverwarming dan Elga werkt goed samen met alle via andere telefoondoen. vakantietijd in uw vaste of telkokaardig het zelfs leuk als ik we indrukken Goedkoop tankenop intede Reeshof best begin alleen nog voor warm water HR-ketels van alle fabrikanten! tjes en zelfs uit eigen Een verrassend havengehuidige vakantiebestemkook). Er is en op de dagen dat er een te kennen en een ook Engels nu bij elke tanking (minimaal 25 liter) Energiezuinig ondervinding toen ze piekwarmtevraag is. Dit zorgt biedje, een cultuur ende ming en hoop dat u net zo geïnspireerde designtuin de lokale horeca Met de Elga maakt u uw woning ervoor dat u flink bespaart op er dezelfde morgen waardebon TER WAARDE VAN 1,00 euro vermaak (ex-industriële) veel plezier en rust hebt (cottagegarden) met een energiezuiniger en verbetert u het is voor wat betreft de energienota! langskwam. Marjo energielabel van uw woning! te verzilveren bij de bedrijven; wijk in ontwikkeling en als ik in mijn vaste lievepaar heerlijke zitmogelijkde traditionele en Naast verwarmen in de winter, woont alendiverse jaren ge- in het winkelgebied de lingsvakantielocatie. Milieuvriendelijk heden veel verse Beautéis Vital & ’t Frituurke wat oudere bedrijkan de Elga de temperatuur van in onze wijk en bij dit Een schone toekomst voor onze maar zonde gemoedelijk snoepmomenten tijdgeest voelbaar, Riccio Kappers & Djewel Bijoux de woning een aantal graden ven kinderen? De Elga stoot minder soort gebiedsverantdoetopticien zijn Het een middelomlaag brengen in de zomer. (pick your en own; Naber & plaatsje King ofisItaly CO2 uit en is dus beter voor het herkenbaar ver- appels/ de middenstand woordelijkheden is lomilieu en onze toekomst! best. In deRoyal buitenwijk (naar Nederperen/bessen/knoezels/ Palace &grote JoJostad vakgarage De Elga is dus een trouwd en zoals in cal knowledge eigenwaar mijn rustige hotel begrippen) vlakbij energiezuinige en kostentomaten/paparika’s/kruiCarwash Van landse Beurden de meeste vakanlijk al het halve werk. besparende manier om uw is gesitueerd is pas een de Belgische grens, zonden/enz.) Mijn huisdieren tieplaatsen zijn de wooncomfort te verbeteren! De andere helft is emVraag een bon aan de automaat en u krijgt er een waardebon bij fl inke uitbreiding van het der al teveel kapsones en zijn er meer dan wat nieuwere ho-welkom TANKSTATION VAN BEURDEN HUIBEVENDREEF pathie met zich de wijkbeen voelen er opmer- winkelcentrum geweest lekker down to earth, met recalocaties trendy De Elga wordt in combinatie Elga warmtepompwoners en gebruikers. kelijk thuis. Schaduw, dus ook daar kunnen we veel groen en countryside met stadsverwarming en uitdagend. Mijn systeem + installatie: Ook en zeker dat laatgeplaatst. het nieuwe aanbod gaan rondom. Ik spreek u weer zon, een notenboom favoriete vakantieste dat bekijken en misschien be- ergens eind Augustus of om zorgde ook in ervoor de avonduren Het systeem bestaat uit: * uitlijnen ➀ een binnenunit vlieg- & mugvrij onder te proeven. Het internatio- begin September. Uitge➁ een buitenunit mijmeren en een aardig naal vermaarde museum rust en vrij van (vakantie) ➂ de (bestaande) HR-ketel sidie) ijs is exclusief sub (pr of stadsverwarming golfgreentje om een spel- voor moderne kunsten stress. Tot dan. ➃ een Honeywell thermostaat letje te putten. Per slot heeft een interessante * vraag naar de voorwaarden van rekening schijnt zitten collectie en er zijn diver- Kees van Kooten qua gezondheid het nieu- se dagjes of halve dagjes Nederlands cabaretier en vermaak ende leermoge- schrijver 1941we roken te zijn,.. info@vakgaragetilburg.nl lijkheden waarvan somHet bed is alsof ik het zelf migen werkelijk heel leuk Specialist in warmtepompen BESPAAR Caravans wil-OP UW ENERGIENOTA gekocht had kunnen heb- en/of leerzaam. MET DE ELGA HYBRIDE WARMTEPOMP www.degrootservice.nl www.oostelbos.nl www.techneco.nl ben en de douche/badkalen helemaal 013 544 10 00 013-5425436 015-2191000 mer is niet luxe en groot Terugkomend in mijn honiet op vakantel voel ik me overal even maar comfortabel, aangenaam en netjes. Het hotel thuis, bekend en welkom. tie. Vandaar Elga flyer de Groot service Oostelbos Techneco.indd 1 30-5-2016 9:45:57 heeft overal wifi, hoewel ik Mijn dagelijks Dagblad ligt daar niet zo op zit te wach- er op de leestafel, net als dat die auto’s ten als niet-gebruiker van mijn vaste weekblad. Zo

van Beurden

Column van

Jan

WIJ ZIJN GEFINISHT!

ELGA INNOVATIEVE HYBRIDE WARMTEPOMP

Nu met € 2300,subsidie

van Beurden

€ 3975,-

ELGA INNOVATIEVE

Nu met

Reeshofjournaal7aprilnw  
Reeshofjournaal7aprilnw  
Advertisement