Page 1


ใบปพ.


รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่ งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การอ่ านพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5


รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขับร้ องบท เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดพานไหว้ ครู ประจาปี 2562


เกียรติบัตรค่ ายคุณธรรมและส่ งเสริมค่ านิยม 12 ประการ

เกีรยติบัตรธรรมศึกษาชั้น เอก


Profile for arjaree kantachan 504-39

Portfolio39-604  

Portfolio39-604  

Advertisement