Page 1

ภาคผนวก ก เอกสารที่เกี่ยวข้อง


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี แบบขออนุมัติโครงการ ประจาปีการศึกษา 2/2560 วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560. เรื่อง ขออนุมัติโครงการ เรียน อาจารย์วิโรจน์ แก้วเรือง สิ่งที่แนบมาด้วย แบบเสนอโครงการ ข้าพเจ้า นางสาวณัฐชา เกตุนาค นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1. มีค วามประสงค์จ ะทาโครงการ เรื่ อง ระบบร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษา : ร้านขายรองเท้า NM Shoes ชื่อผู้ร่วมโครงการ 1.นางสาวณัฐชา เกตุนาค 2.นางสาวอริยา นุชระป้อม ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นายอภิวัฒน์ ฮงทอง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ …………………………………………….. ( นางสาวณัฐชา เกตุนาค ) ผู้จัดทาโครงการ …………………………………………….. (นายอภิวัฒน์ ฮงทอง) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

(นายวิโรจน์ แก้วเรือง) อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการ

ความคิดเห็น

(นางกานต์สิรี อู่อรุณ) หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ความคิดเห็น

(นางทองพราว ฮวบหิน) รักษาการในตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี แบบเสนอโครงการ ประจาปีการศึกษา 2/2560

1. ชื่อโครงการ ระบบร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษา :ร้านขายรองเท้า NM Shoes 2. ชื่อนักศึกษา ระดับชั้นปวส. ชั้นปีที่2/1 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.1 ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐชา เกตุนาครหัสประจาตัวนักศึกษา 5932040016 . 2.2 ชื่อ-สกุล นางสาวอริยา นุชระป้อม รหัสประจาตัวนักศึกษา 5932040039 3. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจาวันของทุกคนเป็น อย่างมาก ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนา ซึ่งความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี สารสนเทศก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดระบบเผยแพร่และเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการของมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาในทุกวงการและ ทุกวิชาชีพ ในปัจจุบัน รองเท้าเป็นสิ่งสาคัญ เพราะเป็นทั้งเครื่องป้องกันเท้าเราจากสิ่งต่างๆ ที่จะก่อ อันตรายกับเท้าในปัจจุบันธุรกิจการค้า ขายมีการแข่งขันกันเพื่อเรียกความสนใจลูกค้า เพราะลูกค้า ต้องการความสะดวกสบาย และทันสมัย อินเตอร์เน็ตจึงมีบ ทบาทเข้ามาในการค้าขาย ซึ่งไม่ อาจจะ เป็นโฆษณาสินค้า ประกาศ การสืบค้นข้อมูล การหาความรู้ และการติดต่อสื่อสารเพราะอินเตอร์เน็ต เป็นสิ่งทีค่ นส่วนมากนิยมใช้และประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้นผู้จัดทาจึงเห็นความสาคัญและให้ความสนใจที่จะนาเสนอเว็บไซต์เกี่ยวกับการทาระบบ ร้านขายรองเท้าด้วยโปรแกรมPHP ภาษา My SQL เพราะการค้าขายในระบบอินเตอร์เน็ตมีบทบาทที่


สาคัญในการทาธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อสามารถให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในด้าน ต่างๆ เช่น พนักงาน ค่าเช่าที่ ค่าตกแต่ง เป็นต้น ซึ่งในการจัดทาระบบร้านขายรองเท้าด้วยโปรแกรม PHP ภาษา My SQLครั้งนี้เพื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้จริง และเป็นแนวทางในการพัฒนา ระบบร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ อันเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 4. วัตถุประสงค์ 4.1 เพื่อพัฒนาระบบร้านขายรองเท้าด้วยโปรแกรมPHP ภาษา My SQL 4.2เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ 4.3 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 5. ขอบเขตของโครงการระบบร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษา :ร้านขายรองเท้า NM Shoes ระบบร้ า นขายรองเท้ า มี ลั ก ษณะเป็ น เว็ บ ที่ มี รู ป แบบการท างานในลั ก ษณะการบริ ก าร เชื่อมโยง โดยสามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้สามารถจะเชื่อมบริการเข้าด้วยกัน ทาให้เว็บนั้นติดต่อกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งขอบเขตการใช้งาน ได้ดังนี้ 5.1ระบบหน้าร้าน 5.1.1 ระบบค้นหาสินค้า 5.1.1.1ค้นหาข้อมูลสินค้า 5.1.2 ระบบการขายสินค้า 5.1.2.1 สมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ 5.1.2.2 สามารถดูรายการสินค้าและบริการของร้านได้ 5.1.2.3 ลูกค้าสามารถ ลบสินค้าและบริการในตะกร้าสินค้าได้หากตนไม่ต้องการ และยังไม่ ยืนยังการสั่งซื้อ 5.1.2.4 สมาชิกต้องจ่ายชาระเงินค่าสินค้า การสั่งซื้อสินค้าจึงจะสมบูรณ 5.1.3 ระบบแจ้งการจ่ายชาระเงินค่าสั่งซื้อสินค้า 5.1.3.1 รับแจ้งการจ่ายชาระเงินค่าสั่งซื้อสินค้าจากสมาชิกที่ทาการสั่งซื้อ 5.2 ระบบหลังร้าน 5.2.1 ระบบสต๊อกสินค้า 5.2.1.1 เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่อยู่ในสต๊อกสินค้าจะลดลง 5.2.1.2เมื่อมีการเพิ่มสินค้า สินค้าที่อยู่ในสต๊อกจะเพิ่มขึ้น


5.2.2 การจัดการข้อมูลการจ่ายชาระเงิน 5.2.2.1 ตรวจสอบและบันทึกเป็นข้อมูลการจ่ายชาระเงิน 5.3 ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 5.3.1 ผู้จัดการ 5.3.1.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ทุกอย่างในระบบได้ 5.3.1.2 ข้อมูลสินค้า 5.3.1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5.3.1.4 สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้า, ข้อมูลลูกค้า 5.3.1.5 สามารถจัดการเกี่ยวกับ การรับ การสั่งซื้อ การจัดส่ง 6. โครงสร้างโครงการ


7. ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ ขั้ น ต อ น ก า ร 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ดาเนินงาน 1. ศึ ก ษาระบบการ ขาย พร้ อ มทั้ ง เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ที่ เกี่ยวข้อง 2. เขียนเค้าโครงการ 3. น าเสนอเค้ า โครง แ ผ น ก วิ ช า แ ล ะ ข อ อนุมัติคณะกรรมการ 4 . ด า เ นิ น ก า ร ต า ม โ ค ร ง ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มัติ โดยเขีย นตาม ลั ก ษณะขั้ น ตอนการ พัฒนา 5.เ ขี ย น เอกสารรายงานการ จัดทาโครงการ 6.น าเสนอรายงาน การจัดทาโครงการต่อ คณะกรรมการ


8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 8.1ได้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อของระบบฐานข้อมูล 8.2 ได้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการติดต่อระหว่าง Server กับ Client 8.3 สามารถนาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ 8.4 มีความคิดริเริ่มสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ 8.5 ได้ความรู้ในการออกแบบระบบ ควบคุมระบบ และพัฒนาระบบ


ภาคผนวก ข คู่มือการติดตั้งโปรแกรม


ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 มีวิธกี ารดังนี้ 1. เปิดโฟลเดอร์โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6

2. ดับเบิล้ คลิกทีไ่ ฟล์ Set-up.exe จากนั้นโปรแกรมอ้างมีการแจ้งเตือนให้เรา restart เรา เลือก Ignore เพื่อดาเนินการต่อ ดังรูป


3. โปรแกรมจะทาการตรวจสอบก่อนทาการติดตั้งโปรแกรม

4. เมื่อโปรแกรมตรวจสอบเสร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอข้อกาหนดในการติดตั้งโปรแกรม ให้เรา คลิก Accept


5. กรอก Serial Number แล้วคลิกที่ปุ่ม Next

6. จะเข้าสู่หน้า Option ของโปรแกรม ให้เลือก Installs


7. รอให้โปรแกรมติดตั้งจนเสร็จ

8. เมื่อติดตั้งเสร็จจะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้เราคลิก Close


ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppSearv มีวิธีการดังนี้ ดาวน์โหลดโปรแกรม AppServ จากเว็บไซต์ http://www.appserv.org โดยเลือกเวอร์ชั่นที่ ต้องการติดตั้งระหว่างเวอร์ชั่น 2.4.x และ 2.5.x โดยความแตกต่างของ 2 เวอร์ชั่นนี้คือ 2.4.x คือเวอร์ ชั่นที่นา Package ที่มีความเสถียรเป็นหลัก เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงของระบบ โดยไม่ได้ มุ่งเน้น ที่จ ะใช้ฟังก์ชั่นใหม่ 2.5.x คือเวอร์ชั่นที่นา Package ใหม่ๆ นามาใช้งานโดยเฉพาะ เหมาะ สาหรับนักพัฒนาที่ต้องการระบบใหม่ๆ หรือต้องการทดสอบ ทดลองใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ ซึ่งอาจจะ ไม่ได้ความเสถียรของระบบได้ 100% เนื่องจากว่า Package จากนักพัฒนานั้น ยังอยู่ในช่วงของขั้น ทดสอบ ทดลองเพื่อหาข้อผิดพลาดอยู่ ขั้นตอนการติดตั้ง AppServ 1. ดับเบิล้ คลิกไฟล์ appserv-win32-x.x.x.exe เพื่อทาการ


2. เข้าสู่ขั้นตอนเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ ได้แจกจ่ายในรูปแบบ GNU License หากผู้ติดตั้ง อ่านเงื่อนไขต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว หากยอมรับเงื่อนไขให้กด Next เพื่อเข้าสู่ การติดตั้งในขั้นต่อไป แต่หากว่าไม่ยอมรับเงื่อนไข ให้กด Cancel เพื่อออกจากการติดตั้งโปรแกรม AppServ


3. เข้าสู่ขั้นตอนการเลือกปลายทางที่ต้องการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นปลายทางที่ติดตั้งจะเป็น C:AppServ หากต้องการเปลี่ยนปลายทางที่ติดตั้ง ให้กด Browse แล้วเลือกปลายทางที่ต้องการ ตาม รูป เมื่อเลือกปลายทางเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งขั้นต่อไป


4. เลื อ ก Package Components ที่ ต้ อ งการติ ด ตั้ ง โดยค่ า เริ่ ม ต้ น นั้ น จะให้ เ ลื อ กลงทุ ก Package แต่หากว่าผู้ใช้งาน ต้องการเลือกลงเฉพาะบาง Package ก็สามารถเลือกตามข้อ ที่ต้องการ ออก

5. กาหนดค่าคอนฟิกของ Apache Web Server


6. กาหนดค่าคอนฟิกของ MySQL Database

7. สิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ สาหรับขั้นตอนสุดท้ายนี้จะมีให้เลือกว่า ต้องการสั่งให้มีการรัน Apache และ MySQL ทันทีหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการ ติดตั้งโปรแกรม AppServ

บรรณนานุกรม  
บรรณนานุกรม  
Advertisement