Issuu on Google+

ฮอรโมน

ไขเพื่อสุขภาพ

ฮอรโมนไข ชวยปรับ

รางกายแข็งแรง เพิ่มแร สภาพความสมดุลใหกับ ธาตุและวิตามินใหกับราง รางกาย เพิ่มภูมิคุมกันให กาย ฮอรโมนไขเปนภูมิ กับผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง ปญญาชาวบาน ไมมี ชวยบรรเทาอาการเจ็บปวด สารเคมี ตามรางการบำรุงกำลังให


Hormon egg