Page 1

Arita Shahrzad AARAN ART GALLERY


‫آ‬ Arita Shahrzad ‫ریتا شهرزاد‬ e In Garden of My Solitudon

‫در باغ عزلت من‬

1392 ‫ بهمن‌ماه‬4 ‫افتتاحیه‬ Opening of the Exhibiti 4 201 Friday, January 24 ‫ شب‬8 ‫بعدازظهر تا‬4 ‫ساعت‬

AARAN ART GALLERY ‫ بعداز ظهر‬7 ‫ صبح تا‬11 ‫روزهای دیگر ساعت‬ No.12 , Dey St., ).‫(جمعه‌های غیرافتتاحیه تعطیل است‬ North Kheradmand ‫گالری آران‬ Tel: +98-21-88829086-7 ‫ پ‬،‫ کوچه دی‬،‫خردمند شمالی‬ TEHRAN - IRAN 12 ‫الک‬

:‫تلفن‬ www.aarangallery.com 88829086‫ـ‬7

‫غزلی برای قالی‌باغی ـ توسط شاعر ص‬

‫وفی گمنام از سده نهم ه‬ an unknown Sufi Poet ‫جری‬ Ode To A Garden Carpet - By ‫ بهار زیبا هم‬،‫در این فرش‬ ‫ ایمن از سوز آتش تابستان‬،‫یشه زنده است‬ (Circa 1500) ‫ از ستم‬،‫و از بادهای سترگ پائیز‬ ely spring; Un-scorched ‫ ساکن و شادمانه‬،‫یخ و برف زمستان‬ r-lov eve an lives et carp this in e Her .‫شکوفان‬ too from autumn’s by summer’s ardent flame, Safe ‌ ‫چش‬ l ice and snow,‘Tis gaily .‫مهای خشکیده از گرمای بیابان در سایه مخملی‌اش التیام میابند‬ boisterous gales, Mid winter’s crue ling hea ‫در ریزش فواره‬ desert glare find ‫ در خنکای خلو‬،‫‌هایش و موج حوض‌هایش‬ ‫ت‬ blooming still. Eyes hot-seared by ‫‌اش‬ ‫ا‬ ‫ندام‬ foundations and rippling ‌‫زخم خورده ترمیم می‬ in its velvet shade. Splashing ‫شوند و قلب‌های خسته دگربار به شوق می‌ر‬ .‫سند‬ tired And ore, rest s limb d .‫راه آمده سترناک بود‬ pools, In cool retreats sore-wearie was cruel. way The e. mor e onc joy with hearts awake ‫گیج از یکنواختی و استهزا شده‬ by phantoms delirious, ‫ احاطه شده‬،‫دردست اشباح هزیانی‬ Baffled by monotony and mocked ‌ ‫با مرگ کمین کرده در پوش‬ manifold; The dreaded ‫ اجن ‌ههای وحشتناک و‬:‌‫شهای گوناگون‬ Beset by stalking Death in guises flaming heat and the ‫ پس از این همه بیم‬:‫ گرمای سوزان و طوفانهای مشتعل‬،‫جانوران سبع‬ jinns, the beasts ferocious, The ‫و‬ perils here at last set free; .‌‫ همه‌گان در باغ ایمن‬:‫ سرانجام آزاد‬،‫خطر‬ exploding storms; Form all these ‫اینجا زمین رنجیده سرا‬ In the Garden all find security. ‫ از مرگ مسلم دنیائی نو و زیبا‬.‫نجام می‌زاید‬ From . birth s give last at th ‫متولد م‬ Here the long-laboring Ear ‫ سنبل‌ها در‬،‫در الیه‌های زیرین خاک‬.‫ی‌شود‬ world is born; Below ‫ در‬.‫بند خفته‌اند‬ ly love and new a th, dea t apparen ‫بیابان سنگی غم‌افزا‬ lies. The ‫و عریان ـ بی زمان و با حوصله و غرق در اندیشه‬ ned riso imp th jacin the r, floo ty the desert’s dus ِ ‫ـ آگاه از‬ ‫زندگی در در‬ bare, In ageless patience ‫ و همیشه در عطش‬،‫ با وعده باروری و وفور‬،‫ون‬ stony wilderness so bleak and ‫ر‬ promise of fertility and ‌ ‫ زمین سرنوشت خود را آشکار م‬:‫ستگاری‬ .‫یکند‬ broods, aware of a life within, the ‫پس آیا نمی‌توانیم این زی‬ verance. The world at last abundance. Ever longing for deli ‫بائی را که منشاء امید است تسخیر کنیم و‬ ‌ ‫بازگردانیم؟ روشن مثل آئینه که در آ‬ reveals its destiny. ‫بهای خاطراتمان‬ ‫شناور‬ ‫باشد‬ ‫یا‬ that ss line ore The love ‫بدام افتاده در تور نا‬ Can we not then capture and rest ‫ در‬،‫ بس شکننده‬،‫ بس وسیع‬،‫مرئی شاعران‬ ‫عین‬ ing glid s ory’ mem on ored mirr ‫حال اسیرکننده‬ gave us hope, Still brightly ‫فرار؟‬ ّ ‫و فاتح واقعیتهای‬ ible net, So wide, so invis ts’ poe the in red sna Or waters ،‫تنیده از طال و الجورد‬ of realities elusive? ‫ پوشش گیاهان ـ‬.‫درخشان چون آهن خمیده‬ fragile, Yet captor and conqueror ‫رویاگونه در در‬ bright as carved metal. ،‫یهای صیقلی‬ ‌ ‫خشندگی الوان یا نه ـ در سای ‌ههای فاخر الک‬ Wrought in gold and azure, in ‫آرام‬ , s is caught, Or else ‌ ‫ در قهوه‌ای های خاموش و عسل‬،‫ولی قوی‬ ‌ ‫ یشم‬،‫یهای خالص‬ ‫ی‬ ‫های‬ Dream-like foliage in sparking tone ‫خنک و دار‬ uer, Quiet but intense; in sumptuous shades of glossy lacq ‌ ‫ این دنیای پریان دوباره واقعی م‬:‫چینی دلپذیر‬ .‫یشود‬ low mel and l coo , Jasper ‫در این تصادمات ناگهانی‬ muffled browns and honey pure ‫ در دلربائی‬،‫آغوشی شیرین را جستجو کن‬ in. aga real es com land ‫آه‬ cinnabar, That fairy ‫نگی موزون با وقار گام بردار و یا با شتاب ج‬ et embrace; In rhythms ‫ پدیدار‬:‫ست و خیز کن‬ In sudden collisions find swe ‫ عقب‌نشینی کر‬،‫شدن‬ g speed; emerging, ‫ تمامی مناقشات‬.‫ با قطعیتی آرام‬.‫ بازگشتن‬،‫دن‬ ckin rolli Or e, pac ely stat with , ting enchan ‫به آشتی م‬ l finality .Their conflicts ‫ همچون هم‌نوایان که‬،‫ در مخلوطی از هم‌پیمانی‬،‫ی‌رسند‬ retreating, Reversing, in peacefu ‫هر قطعه از آوازی را شا‬ ding Like a chorus in ،‫ و در وجد بازی چندصدائی‬،‫دمانه می‌خوانند‬ reconcile, All in confederation blen , icing trapuntal play rejo ‫شناور در نرمی یا وحشیانه‬ part-song gladly singing, In con .‌‫ و در عین حال لنگر انداخته در ابدیت‬،‫آزاد‬ . nity eter in d hore anc Floating soft or wildly free; Yet

‫بدون ع‬

. ‫نوان‬ ‫ سانتی‌متر‬190×130 . ‫رنگ روغن روی لینن‬

cm Untitled . oil on linen . 190×130

In Garden of My Solitude  

Aaran Gallery