Page 1

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΣΗ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ΢

‘Φιλελεύθερα Μπροστά’


Εμείρ για σένα… Χο ΓΑΠ-ΝΓΦΚ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ΢ ζε θαισζνξίδνπκε ζηε λέα δσή πνπ αλνίγεηαη κπξνζηά ζνπ. Θα είκαζηε θίινη, ζύκβνπινη, θαη εάλ εζύ ην επηιέμεηο, ζπλεξγάηεο. Με ζρέζε εκπηζηνζύλεο θαη ζπλέπεηαο πξνο ηνπο θνηηεηέο, θξνληίδνπκε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη ηελ έγθπξε εθπξνζώπεζή ηνπο ζηα όξγαλα ζπλδηνίθεζεο. ΢ην έληππν απηό ζα βξεηο πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα καζήκαηα ηνπ Ά εμακήλνπ, ην Σκήκα, ηε δσή ζηελ Πάηξα (θπξίσο γηα όζνπο είλαη λένη ζηελ πόιε), ρξήζηκα ηειέθσλα, ζπκβνπιέο θαη πνιιά άιια. Απηή είλαη θαη ε πξώηε ζνπ επαθή καδί καο. Όρη όκσο ε ηειεπηαία! Θα ζπλαληεζνύκε μαλά ζηνπο δηαδξόκνπο ηεο ζρνιήο καο, ζηηο αίζνπζεο, ζηα εξγαζηήξηα, ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θνηηεηηθνύ ΢πιιόγνπ, αιιά θαη κέζα από ηα έληππά καο...

Φιλική ζσμβοσλή: θνηηεηηθή δσή ζεκαίλεη πνιιά πξάγκαηα θαη θπζηθά όρη κόλν δηάβαζκα… Δθκεηαιιεπηείηε ηνπο λένπο νξίδνληεο πνπ ζαο αλνίγνληαη, ραξείηε ηε θνηηεηηθή δσή θαη πξνζπαζήζηε λα πεξάζεηε όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα. Δίλαη άιισζηε ώξα λα μεκνπδηάζεηε από ηελ θνπξαζηηθή πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ζαο ζην Παλεπηζηήκην θαη λα θνηηάμεηε θαη ιίγν ηνλ εαπηό ζαο. Σα υοιτητικά χπόνια είναι ανεπανάληπτα ! Αξιοποιείστε τα!


Το Πανεπιζηήμιό μας. Σν Παλεπηζηήκην Παηξώλ ηδξύζεθε ην 1964 θαη ιεηηνύξγεζε ην 1966. Καηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηεγάζηεθε ζε θηίξην ζην θέληξν ηεο πόιεσο. Από ην ηέινο ηνπ 1969 άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνύλ νη πξώηεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ζην ρώξν ηεο παλεπηζηεκηνύπνιεο. ΢ήκεξα ζηελ παλεπηζηεκηνύπνιε έρνπλ αλεγεξζεί κόληκεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 240.000 η.κ., ζηηο νπνίεο ζηεγάδνληαη ηα ηκήκαηα, νη ινηπέο αθαδεκατθέο κνλάδεο θαη νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ηδξύκαηνο. Ζ παλεπηζηεκηνύπνιε ζπλδέεηαη κε ηελ πόιε κέζσ ηνπ αζηηθνύ ΚΣΔΛ (γξακκή Νν6, Νν9) αιιά θαη κέζσ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ κηζζσκέλσλ από ην παλεπηζηήκην. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο κε ην ηξέλν σο ην Ρίν θαη από εθεί ζαο πεξηκέλνπλ ιεσθνξεία πνπ ζαο κεηαθέξνπλ ζην ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

Η ΢χολή μαρ Σν Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηδξύζεθε ην 1977 θαη ιεηηνύξγεζε αξρηθά σο Σκήκα ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ΢ρνιήο. Από ην 1983 απνηειεί Σκήκα ηεο ΢ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο καδί κε ηελ Ηαηξηθή. Πεξηιακβάλεη 9 Δξγαζηήξηα ζηα νπνία απαζρνινύληαη ζπλνιηθά 24 κέιε Γηδαθηηθνύ-Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ θαη 5 κέιε Δηδηθνύ Γηδαθηηθνύ-Σερληθνύ Πξνζσπηθνύ. Πξνο ην παξόλ ζηεγάδεηαη ζηα πξνθαηαζθεπαζκέλα θηίξηα ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο κέρξη λα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ θηηξίνπ. Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο θαηά ην ηξέρνλ Αθαδεκατθό Έηνο θαη έσο ην 2010 είλαη ν Καζεγεηήο θ. Παύινο Κνξδνπάηεο.


Σο Ππόγπαμμά μαρ Σν Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ ΢πνπδώλ θαηαξηίδεηαη από ηελ Γεληθή ΢πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζηελ Φαξκαθεπηηθή Δπηζηήκε είλαη πέληε (5) έηε (δέθα εμάκελα) θαη πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή δηδαζθαιία θαη εξγαζηεξηαθή εμάζθεζε. Όια ηα καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά. Κάζε ώξα δηδαζθαιίαο αληηζηνηρεί κε κία (1) δηδαθηηθή κνλάδα θαη θάζε ώξα εξγαζηεξηαθήο αζθήζεσο κε κηζή (1/2) δηδαθηηθή κνλάδα. Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ απαιιαγεί από ηελ εμέηαζε καζεκάησλ, αθαηξείηαη ν αληίζηνηρνο κε ηα καζήκαηα αξηζκόο δηδαθηηθώλ κνλάδσλ από ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ δηδαρζεί ιηγόηεξα καζήκαηα ή έρνπλ κεηαβιεζεί νη δηδαθηηθέο κνλάδεο ησλ καζεκάησλ ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ κε απνθάζεηο ηεο Γ.΢. ηνπ Σκήκαηνο κεηαβάιιεηαη αληίζηνηρα θαη ν αξηζκόο ησλ δηδαθηηθώλ κνλάδσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο. Δπίζεο γηα ηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Φαξκαθνπνηνύ απαηηείηαη θαη πξαθηηθή άζθεζε δηάξθεηαο ελόο ρξόλνπ. Ο θαζνξηζκόο ησλ εκεξνκεληώλ Έλαξμεο θαη Λήμεσο ησλ Μαζεκάησλ ηνπ Υεηκεξηλνύ θαη Δαξηλνύ Δμακήλνπ, νη Ζκεξνκελίεο ησλ αληηζηνίρσλ Δμεηάζεσλ θαζώο θαη ηπρόλ κεηαβνιέο ηνπο θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηεο ζπγθιήηνπ.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΔΞΑΜΗΝΟΥ

Αγγλικά Ι Πξόθεηηαη γηα κία εηζαγσγή ζηελ αγγιηθή ρεκηθή νξνινγία, αιιά θαη έλα θαιό θξεζθάξηζκα ησλ γεληθώλ γλώζεσλ ζηε γιώζζα. Οη θάηνρνη Proficiency απαιιάζζνληαη από ην κάζεκα. Γηδάζθσλ: Θ. Καβνπξά

Ιαηρική Φσζική Έλα κάζεκα πνπ πξαγκαηεύεηαη βαζηθνύο ηνκείο ηεο θπζηθήο, όπσο είλαη ε κεραληθή, ν ειεθηξηζκόο θαη ε ζεξκόηεηα ΜΔ΢Α ΢ΣΟ ΢ΧΜΑ ΜΑ΢. Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα ηνπ εηνπο. Απνηειείηαη από 3 δηαθνξέηηθα βηβιία ηα νπνία δηδάζθνληαη από 3 θαζεγεηέο. ΢ην ηέινο πιένλ εμεηάδνληαη σο έλα εληαίν κάζεκα. Ζ παξαθνινύζεζε είλαη ελδηαθέξνπζα… Γηδάζθνληεο: Δ.Κσζηαξίδνπ, Α.Μπεδεξηάλνο, Γ. Γθαγθάδεο

Γενική και Ανόργανη Φημεία Πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ ελδηαθέξνλ κάζεκα ηνπ Α’ εμακήλνπ, αθνύ θαιύπηεη έλα επξή θάζκα βαζηθώλ ελλνηώλ ηεο Υεκείαο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρηείηε γηα ηηο επόκελεο ρεκείαο ησλ επόκελσλ εμακήλσλ. Χο κάζεκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απιό, θαζώο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ύιεο είλαη παξόκνην κε ηελ ύιε ηνπ Λπθείνπ. Γηδάζθνπζα: Μαγθαθά

Βοηανική Μάζεκα ζρεηηθά δύζθνιν, ην νπνίν απαηηεί δηάβαζκα. Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο γίλνληαη κε ζθνπό λα έξζνπκε πην θνληά ζηνλ θόζκν ησλ βνηάλσλ θαη λα εμνηθεησζνύκε κε ηε ρξήζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ γλώζεηο απαξαίηεηεο θαη γηα ηα επόκελα ρξόληα ζπνπδώλ. Γηδάζθνληεο: Γ.Σδαλνπδάθεο, Γ.Υξηζηνδνπιάθεο


Μαθημαηικά Άιιν έλα κάζεκα παξεκθεξέο κε απηά ηνπ ιπθείνπ. Οη ζπλαξηήζεηο, ηα όξηα, νη παξάγσγνη θαη ηα νινθιεξώκαηα είλαη ζίγνπξα έλλνηεο γλσζηέο ζε όινπο. Χζηόζν ζην κάζεκα απηό αλαιύνληαη ζε πνιύ κεγαιύηεξν βάζνο θαη γίλνληαη πνιύ πην πνιύπινθεο.Δπίζεο ζηνηρεία ζηαηηζηηθήο δηδάζθνληαη, θαζώο καο είλαη αλαγθαία ζε κειέηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ ζπνπδώλ καο. Γηδάζθσλ: Εαθεηξνπνύινπ, Β.Πηπεξίγθνπ, Β.Παπαγεσξγίνπ

Διζαγωγή ζηις Φαρμακεσηικές Δπιζηήμες Πξόθεηηαη γηα ην κάζεκα πνπ καο εηζάγεη ζηγά ζηγά ζηε θαξκαθεπηηθή επηζηήκε, κε δηάθνξα ζέκαηα γύξσ από απηήλ κε ηελ παξάιιειε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ. Σν εξγαζηήξην πξνζπαζεί λα καο εμνηθεηώζεη κε ηνλ εξγαζηεξηαθό ρώξν. Γηδάζθνληεο: Κ.Απγνπζηάθεο, Γ.Πάηξαο, Δ.Παπαδεκεηξίνπ.

Πληροθορική Μάζεκα ην νπνίν καο εηζάγεη ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο πιεξνθνξηθήο. Ζ παξαθνινύζεζε είλαη ππνρξεσηηθή. Γηδάζθσλ:Π.Κιεπεηζάλεο

ΥΡΗ΢ΙΜΗ ΢ΤΜΒΟΤΛΗ!!!! Σα εξγαζηήξηα έρνπλ ππνρξεσηηθέο παξαθνινπζήζεηο. Οη παξαδόζεηο θαη ηα θξνληηζηήξηα είλαη πξναηξεηηθά. Χζηόζν είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινύζεζή ηνπο, αλ ζέιεηο λα πεξάζεηο κε επηηπρία ηα καζήκαηά ζνπ.


Γραμμαηεία Δθεί κπνξείηε λα απεπζύλεζηε γηα δηάθνξα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά, πνπ ίζσο ρξεηαζηείηε. Ζ Γξακκαηεία ιεηηνπξγεί Γεπηέξα - Παξαζθεπή, 12:00 – 13:30.

Βιβλιοθήκη Σν ηκήκα καο δελ δηαζέηεη αθόκα δηθό ηνπ θηήξην Βηβιηνζήθεο, σζηόζν είλαη ζηε δηάζεζε ησλ θνηηεηώλ ε κενηπική Βιβλιοθήκη ηος πανεπιζηημίος Παηπών, ε νπνία ζηεγάδεηαη ζηνλ λεόηεπθην ζύγρξνλν θηήξην πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην θηήξην ησλ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ. Λεηηνπξγεί θαζεκεξηλά ηηο παξαθάησ ώξεο: Γεπηέξα-Παξαζθεπή: 8:00-21:00, εθηόο από ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνύ θαζώο θαη ηα Υξηζηνύγελλα θαη ηη Πάζρα, πνπ ην σξάξην δηακνξθώλεηαη αλάινγα.

Δργαζηήρια •Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Φαξκαθνινγίαο •Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο •Δξγαζηήξην Βνηαληθήο

Υπολογιζηικό Κένηρο Πξννξίδεηαη γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ησλ Πξνπηπρηαθώλ θαη Μεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο, εηδηθά γηα ηελ ζπγγξαθή εξγαζηώλ θαη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Απνηειείηαη από 9 απηνηειείο ζηαζκνύο εξγαζίαο κε πιήξε πξόζβαζε ζε δύν θεληξηθνύο εθηππσηέο laser,

ηε Βηβιηνζήθε ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ην δηαδίθηπν


European Pharmaceutical Students’ Association - EPSA

Ζ EPSA είλαη κία αλεμάξηεηε θνηηεηηθή νξγάλσζε, κε θεξδνζθνπηθή, ε νπνία εθπξνζσπεί πάλσ από 120 000 θνηηεηέο Φαξκαθεπηηθήο ζε όιε ηελ Δπξώπε. ΢ηόσορ ηηρ EPSA είναι ναι αναπηύζζει ηα ενδιαθέπονηα και ηιρ απότειρ ηυν θοιηηηών Φαπμακεςηικήρ και να ενθαππύνει ηην επικοινυνία και ηη ζςνεπγαζία μεηαξύ ηοςρ. Δπηδηώθεη ΢πλεξγαζίεο ζε Δπξσπατθό επίπεδν, ζπλεξγαζίεο ζην Φαξκαθεπηηθό ρώξν, ζπλεξγαζίεο κεηαμύ θνηηεηώλ. Απνηειεί ηελ επίζεκε «θσλή» ησλ θνηηεηώλ ζην Δπξσπατθό Φαξκαθεπηηθό lobby, εθπξνζσπώληαο ην κέιινλ ηνπ επαγγέικαηνο. Απνηειείηαη από 4 coordinators. Καζέλαο από απηνπο έρεη ηελ επζύλε λα ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπ: Coordinator of Social Services and Public Health Department, Coordinator of Education and Professional Affairs Department, Coordinator of Science Department θαη Training Coordinator. Κάζε έηνο δηεμάγνληαη κηα ζεηξά ζπλεδξίσλ θαη πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο θνηηεηώλ επηδνηνύκελσλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε δηάθνξεο επξσπατθέο πόιεηο, ζηα νπνία ν ζύιινγόο καο έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή. Γ ηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ EPSA : Μαξίδα : 6979239271 gpsf.ls@gmail.com


Γρομολόγια Λεωθορείων Λεωθορείο Νο6: Από ηελ πιαηεία Γεσξγίνπ μεθηλνύλ αλά 10-15 ιεπηά ιεσθνξεία κε πξννξηζκό ηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε. Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινπζνύλ είλαη πιαηεία Γεσξγίνπ –Κνξίλζνπ- Παλεπηζηεκίνπ- Πάξθν ηεο Δηξήλεο- Ννζνθνκείν πξνο ην Παλεπηζηήκην θαη Ννζνθνκείν- Παλεπηζηεκίνπ- Μαηδώλνο πξνο ηελ Πάηξα. Φπζηθά θαλέλα ιεσθνξείν δελ είλαη πηζηό ζην πξόγξακκά ηνπ, ζπλεπώο ρξεηάδεηαη αξθεηή ππνκνλή. Λεωθορείο Νο9: Από ηελ Αγίνπ Γηνλπζίνπ κπνξείηε λα επηβηβαζηείηε ζε θάπνην ιεσθνξείν ηεο γξακκήο 9. Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινπζνύλ είλαη Άγηνο ΓηνλπζηνοΈιιελνο ΢ηξαηηώηνπ-Παλεπηζηήκην-Ννζνθνκείν. Σα δξνκνιόγηα απηήο ηεο γξακκήο είλαη ζαθώο ιηγόηεξα, αλά 30 ιεπηά. Όια ηα παξαπάλσ ηζρύνπλ θαζεκεξηλά εθηόο ΢αββάηνπ-Κπξηαθήο θαη αξγηώλ, νπόηε θαη ε γξακκή 9 είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο.

Σν θνηηεηηθό εηζηηήξην γηα ηελ κεηαθίλεζε από θαη πξνο ηελ παλεπηζηεκηνύπνιε είλαη ην ιεγόκελν <<θίηξηλν εηζηηήξην>> θαη ζηνηρίδεη 1,10€ . Τρένο(Προαζηιακός Πάηρας): Σα δξνκνιόγηα είλαη  

Άγιορ Ανδπέαρ - Πάηπα – Ρίο αλά κία ώξα, κε πξώην δξνκνιόγην 06:30 θαη ηειεπηαίν 23:30. Ρίο – Πάηπα – Άγιορ Ανδπέαρ αλά κία ώξα, κε ππξώην δξνκνιόγην 07:11 θαη ηειεπηαίν 23:11.

Τπάξρεη κεληαία θάξηα κε 10€ γηα απεξηόξηζηεο δηαδξνκέο.


ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΢ΣΗΝ ΠΟΛΗ Ζ δσή ελόο θνηηεηή δελ είλαη κόλν Παλεπηζηήκην, καζήκαηα θαη δηάβαζκα θαη επηπρώο γηα όινπο καο, βξηζθόκαζηε ζηελ ηδαληθή πόιε γηα ηε ιεγόκελε «θνηηεηηθή δσή». Οη επηινγέο είλαη πνιιέο όπσο θαη νη πξνηηκήζεηο.

Μαρίνα Πάηρας Ηδαληθή ιύζε γηα όιν ην ρξόλν ,θπξίσο όκσο ηνπο αλνημηάηηθνπο θαη θαινθαηξηλνύο κήλεο. Σα όκνξθα καγαδηά πνπ ηελ πιαηζηώλνπλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππέξνρε αηκόζθαηξα πνπ πξνζθέξεη ε ζέα ηεο ζάιαζζαο ζα ζαο ραξίζνπλ κεξηθέο από ηηο πην επράξηζηεο θαη ραιαξσηηθέο ζηηγκέο ζηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζαο ζηελ πόιε

Αγίοσ Νικολάοσ ΢ηελ νδό Αγ. Νηθνιάνπ βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο κεξηθέο από ηηο πην δεκνθηιείο θαθεηέξηεο ηεο πόιεο, εζηηαηόξηα (fast food θαη κε), αιιά θαη all day bars. Μηιάκε ινηπόλ γηα έλα πνιπζύρλαζην θαη γεκάην δσή δξόκν.


Πλαηεία Γεωργίοσ Από ηα πην πνιπζύρλαζηα ζεκεία ζπλάληεζεο ζην θέληξν ηεο πόιεο. Ο θιαζηθόο αέξαο πνπ απνθέξνπλ ηα ζπληξηβάληα θαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ γύξσ θηεξίσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ύπαξμε πνιπάξηζκσλ καγαδηώλ, πνπ ηθαλνπνηνύλ όια ηα γνύζηα ηελ θαζηζηνύλ έλα από ηα πην πνιπζπδεηεκέλα ζεκεία ζηνπο θύθινπο ησλ θνηηεηώλ

Ραδινού Ο πεδόδξνκνο ηεο Ραδηλνύ βξίζθεηαη δίπια ζηελ Αγ. Νηθνιάνπ θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα απνηειεί έλαλ αμηόινγν πξννξηζκό. Πιαηζησκέλνο από αξθεηά καγαδηά γηα όιεο ηηο πξνηηκήζεηο ν πεδόδξνκνο ηεο Ραδηλνύ απνηειεί ζεκείν πνπ αμίδεη λα επηζθεθζείηε.

Γεροκωζηοπούλοσ Ζ νδόο Γεξνθσζηνπνύινπ είλαη από ηα πην rock ζηέθηα ηεο πόιεο. Δλδηαθέξνληα καγαδηά θπξίσο γηα πην ήζπρν θαθέ θαη επηηξαπέδηα παηρλίδηα.

Χηλά Αλώνια Λίγν έμσ από ην θέληξν ηεο πόιεο ηα Φειά Αιώληα είλαη ε πην δσληαλή πιαηεία ηεο Πάηξαο. ΢ηελ πιαηεία απηή κπνξεί θαλείο λα βξεη νηηδήπνηε επηζπκεί, όπσο έλα απιό θαθέ, θαιό θαγεηό, πνηό ζε όκνξθα κέξε κε πνιύ θαη σξαίν θόζκν.

Veso Mare Ο πνιπρώξνο ηεο Πάηξαο. Έλα ζύγρξνλν εκπνξηθό θέληξν κε θαηαζηήκαηα, αίζνπζεο κπηιηάξδνπ, bowling θαη άιια ειεθηξνληθά παηρλίδηα, θηλεκαηνγξάθν Ster cinemas, εζηηαηόξηα, θαθέ θιπ, πνπ δελ έρεη λα δειέςεη ηίπνηα από ηνπο αληίζηνηρνπο πνιπρώξνπο ηεο πξσηεύνπζαο.


Φρήζιμες διεσθύνζεις ζηο διαδίκησο.

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ΢ – ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ http://www.pharmacy.upatras.gr/ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΜΠΛΟΓΚ ΓΑΠ-ΝΓΦΚ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ΢ ΠΑΣΡΧΝ http://dappharmacy.blogspot.com/ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ΢ - ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ www.pharm.uoa.gr ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ΢ - ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ www.pharm.auth.gr ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ΢ http://www.epsa-online.org/ ΠΑΓΚΟ΢ΜΗΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ΢ http://www.ipsf.org/ ΠΑΝΔΛΛΖ΢ΝΗΑ ΔΝΧ΢Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ http://www.pepharm.gr/ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ΢ http://www.gpsfonline.blogspot.com/

Φρήζιμα ηηλέθωνα • • • •    

Γξακκαηεία: 2610 969-101 Τπνινγηζηηθό Κέληξν: 2610 969-976 Πξπηαλεία:2610 997.608 – 997.609 Κεληξηθή Βηβιηνζήθε: 2610 991.723 Κηει Πάηξαο: 2610-623888 Κηει Αζήλαο: 210-5136185 Ραδηνηαμί: 183000 Ο΢Δ Πάηξαο: 2610-639108


Ζ ΓΑΠ-ΝΓΦΚ εγθαηληάδεη πξώηε, αλνηρηή γξακκή επηθνηλσλίαο. Γηα ό,ηη ρξεηαζηείο, κε δηζηάζεηο…

Νίθνο: 6979059905 Διίδα: 6978148728

e-mail: eld3005@gmail.com nickosgiourtzis@windowslive.com


Για ό,τι χρειαςτείσ…

‘Φιλελεύθερα Μπροστά’

Πάντα δίπλα ςου…

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΥΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ  

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΥΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ  

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ