Page 1

Vegtrafikkloven Innhold

Kapittel III. Kjøretøyer m.m. Kap. I. Innledning

§ 13

Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer

§ 13a Forbud mot varslingsutstyr o.l. i motorvogn § 14

Godkjenning av kjøretøyer og utstyr m.m.

§ 15

Registrering av motorvogn

§ 16

Unntak fra registreringsplikten

§ 17

Bruk av motorvogn m.v.

§ 18

(Opphevet)

§ 19

Kjøretøykontroll

Kap. III. Kjøretøyer m.m.

Kap. IV. Fører av kjøretøy m.m.

§ 19a Kjøretøyverksteder m.m. § 20

Kap. II. Trafikk m.m.

Kap. V. Straff og inndragning m.m.

Utenlandsk motorvogn

§ 13. Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer Kjøretøy skal være bygget, innrettet, utstyrt og vedlikeholdt slik at det kan brukes uten å volde unødig fare eller ulempe og uten å skade veg. Departementet gir nærmere bestemmelser om bruk, og om konstruksjon, innretning, vekt, mål og utstyr, herunder verneutstyr, m.m. for de forskjellige grupper av kjøretøyer, og om last og antall personer kjøretøyet kan føre. Departementet kan fastsette at kjøretøy skal være utstyrt med apparat for registrering av kjøre- og hviletid m.v. (jf. § 21, annet ledd) og gir nærmere bestemmelser om godkjenning, montering og kontroll av slike apparater. Utgiftene til anskaffelse, montering og kontroll av apparatene dekkes av kjøretøyets eier. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om godkjenning og kontroll av verksteder som skal montere, kontrollere eller reparere sikkerhetsmessige eller miljømessige innretninger i kjøretøyer. Departementet kan gi forskrifter om gebyr for godkjenning av og tilsyn med verksteder for fartsskriver. Endringer som øker den maksimale hastighet eller ytelse på motorsykkel (herunder moped) utover grenser fastsatt for vedkommende gruppe av motorsykler i medhold av annet ledd, må ikke foretas. Med samtykke fra departementet kan en kommune innføre gebyr for bruk av piggdekk i nærmere fastsatt område. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om slikt tiltak. Departementet kan pålegge en kommune å gjennomføre ordning som nevnt i dette ledd. Forskrift 1980#0001

Forskrift 1990#0092

Forskrift 1990#0119

Forskrift 1994#0918

Forskrift 1999#0437

Forskrift 2007#0877

Forskrift 2008#1116

Forskrift 2012#0116

Forskrift 2012#0117

Forskrift 2012#0794

Forskrift 2012#0795

Forskrift 2012#0817

Kap. VI. Forskjellige bestemmelser

Kap. VII. Undersøkelse av trafikkulykker mv.

Kap. VIII. Slutningsbestemmelser


§ 13a. Forbud mot varslingsutstyr o.l. i motorvogn I motorvogn er det forbudt å besitte eller bruke utstyr som har til formål å varsle om eller forstyrre trafikkontroller. Forbudet omfatter utstyr som blokkerer, mottar eller sender signaler fra eller til utstyr for kontroll og overvåkning av trafikk. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser til presisering og utfylling av forbudet i første ledd. § 14. Godkjenning av kjøretøyer og utstyr m.m. Departementet gir nærmere bestemmelser om undersøkelse og godkjenning (herunder typegodkjenning) av kjøretøyer og av deler og utstyr til kjøretøyer. Departementet kan bestemme at visse deler eller utstyr til kjøretøyer eller til vern for fører, passasjerer eller andre i trafikken skal godkjennes (eller typegodkjennes) før det tillates brukt, og kan forby handel med deler eller utstyr som ikke er godkjent. Departementet kan bestemme at det for godkjenning som nevnt i første eller annet ledd skal betales gebyr. Forskrift 1980#0001

Forskrift 1990#0092

Forskrift 1990#0119

Forskrift 1994#0918

Forskrift 2007#0877

Forskrift 2012#0817

§ 15. Registrering av motorvogn Motorvogner skal registreres. Departementet gir nærmere bestemmelser om slik offentlig registrering av motorvogner, om kjennemerker (nummerskilt) og om vognkort. Departementet kan bestemme at tilhenger til motorvogn skal registreres som motorvogn. Den som melder en motorvogn til registrering, har plikt til å gi de opplysninger som kreves i samband med registreringen. Når motorvogn skifter eier, skal både den tidligere og den nye eier innen 3 dager gi skriftlig melding til registreringsmyndigheten. Eier av motorvogn plikter å melde adresseendring innen 3 dager til registreringsmyndigheten. Registrering kan ikke skje uten at det er lagt fram trygdeerklæring fra et trygdelag i samsvar med bilansvarslova eller bevis for at motorvognen ikke trenger å være trygdet etter nevnte lov. Utgiftene til kjennemerker bæres av motorvognens eier dersom ikke departementet bestemmer noe annet. Forskrift 1980#0001

Forskrift 1990#0092

Forskrift 1994#0918

Forskrift 2012#0817

Forskrift 1990#0119

§ 16. Unntak fra registreringsplikten Departementet kan unnta bestemte grupper av kjøretøy eller bestemt bruk av kjøretøy fra registreringsplikt m.m. etter § 15. Registreringsmyndigheten kan tillate bruk av motorvogn for kortere tid eller for et enkelt høve uten at motorvognen er registrert m.m. etter § 15. I så fall skal motorvognen være i


forsvarlig stand og være påsatt særlige kjennemerker. Før tillatelsen blir gitt, må det i samsvar med bilansvarslova være lagt fram trygdeerklæring fra et trygdelag eller bevis for at motorvognen ikke trenger å være trygdet etter nevnte lov. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om tillatelse til slik bruk av motorvogn som nevnt i annet ledd og kan sette særlige vilkår for tillatelsen, herunder krav om gebyr. Forskrift 1980#0001

Forskrift 1990#0092

Forskrift 1994#0918

Forskrift 2012#0817

Forskrift 1990#0119

§ 17. Bruk av motorvogn m.v. For så vidt ikke annet følger av § 16, må motorvogn eller andre registreringspliktige kjøretøyer ikke brukes uten at de er meldt til registrering og påsatt lovlige kjennemerker og det er utferdiget vognkort. Vognkortet skal alltid følge med under bruken. Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt. Eier av motorvogn eller den som på eierens vegne har rådighet over den, plikter å forvisse seg om at den som han lar bruke motorvognen, fyller vilkårene for å føre den. § 18. (Opphevet) § 19. Kjøretøykontroll Eier av kjøretøy eller den som på eierens vegne har rådighet over det, plikter å sørge for at kjøretøyet blir framstilt til kontroll når politiet eller regionvegkontoret krever det. Han plikter også å gi de opplysninger om kjøretøyet som kreves. Departementet kan ved forskrift gi bestemmelser om frammøte for kontroll av kjøretøy, om godkjenning og tilsyn med steder som utfører kjøretøykontroll, og om vederlag for kontroll av kjøretøy. Departementet kan ved forskrift også gi bestemmelser om gjennomføring av tilfeldig og uanmeldt kontroll av kjøretøy langs vegen. Regionvegkontoret har rett til å foreta inspeksjon hos den som driver handel med motorvogn eller med godkjenningspliktig utstyr til motorvogn, for å kontrollere motorvogner, tilhengere og utstyr til motorvogn som forhandleren har til salgs. Forskrift 2008#1116

Forskrift 2009#0297

Forskrift 2009#0590

Forskrift 2012#0795

§ 19a. Kjøretøyverksteder m.m. Bare kjøretøyverksteder som er godkjent av Statens vegvesen kan utføre reparasjons-, vedlikeholds-, ombyggings-, oppbyggings- og påbyggingsarbeid på motorvogn og tilhenger til motorvogn. Departementet kan ved forskrift fastsette at visse kjøretøygrupper eller visse typer arbeid faller utenfor reglene i første ledd. Det kan også fastsettes særregler eller unntaksregler for visse verksteder, kjøretøykategorier og visse typer arbeid.


Departementet kan gi nærmere bestemmelser til gjennomføring og utfylling av paragrafen, herunder om vilkår for godkjenning av kjøretøyverksteder, om plikter godkjenningen fører med seg, om tilbakekall av godkjenning og om kontroll av kjøretøyverksteder. Forskrift 2004#0907

Forskrift 2009#0589

Forskrift 2009#0591

Forskrift 2012#0795

Forskrift 2009#0590

§ 20. Utenlandsk motorvogn Departementet gir bestemmelser om i hvilken utstrekning og på hvilke vilkår motorvogn eller tilhenger som er registrert eller hjemmehørende i fremmed stat kan tillates brukt her i riket. Forskrift 1967#9350

Forskrift 1978#0001

Forskrift 2012#0794

Forskrift 1990#0695

Forskrift 1990#1076

Forskrift 2007#0877

Vegtrafikkloven  
Vegtrafikkloven  
Advertisement