Page 1

Budsjettering - et viktig element i økonomistyringen


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Økonomistyring: Fastsette mål fastsette mål

planlegge

registrere

analysere

•Hovedmål •avkastning (rentabilitet) •lønnsomhet •likviditet •soliditet

(splittes opp i operative delmål) 2


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Økonomistyring: Planlegge fastsette mål

planlegge

registrere

analysere

Budsjett • tallmessig oppstilling av forventede økonomiske konsekvenser av planlagte aktiviteter • (forhåndsregnskap)

3


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Økonomistyring: Registrere fastsette mål

planlegge

registrere

analysere

Regnskapsføring • grunnlag for å sammenligne endelige økonomisk resultat med mål 4


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Økonomistyring: Analysere fastsette mål

planlegge

registrere

analysere

Sammenligne regnskap og budsjett og analysere avvik

5


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Økonomistyring: Avviksrapport • Kommentere – Overforbruk – Underforbruk Avvik kan forekomme som følge av – Høyere/lavere aktivitet enn planlagt – Høyere/lavere forbruk av innkjøpte varer/tjenester enn antatt (mengdeavvik) – Høyere/lavere priser på innkjøpte varer/tjenester enn antatt (prisavvik) 6


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Budsjettering hovedbudsjettene 1. Resultatbudsjett –

inntekter, kostnader og resultat

2. Likviditetsbudsjett –

innbetalinger, utbetalinger og pengebeholdning i kasse og bank

3. Balansebudsjett –

eiendeler, gjeld og EK 7


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Resultatbudsjettet • oversikt over forventede inntekter og kostnader i en periode, eventuelt fordelt på kortere perioder skal vise forventet resultat i form av overskudd eller underskudd

8


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Resultatbudsjett =

budsjetterte inntekter budsjetterte kostnader budsjettert resultat

• utarbeides for en periode (år / halvår / kvartal) • viser det økonomiske resultat av driften i denne perioden Regnskapslovens § 6-1

9


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Likviditetsbudsjett • oversikt over pengestrømmer inn og ut av bedriften over en periode skal vise om vi til enhver tid har penger til å innfri våre betalingsforpliktelser, dvs betale vår gjeld når den forfaller samt kunne foreta løpende nødvendige innkjøp 10


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Likviditetsbudsjett + =

inngående likviditetsreserve (kasse/bank) budsjetterte innbetalinger budsjetterte utbetalinger budsjettert utgående likviditetsbeholdning

• viser om vi kan innfri våre betalingsforpliktelser 11


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Balansebudsjett • oversikt over forventet eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av en periode

12


18.02.2005

Ă˜ivind Sørlie, foredrag for GrĂźndergruppen

Balanse

Eiendeler

Anvendelse av kapital

Egenkapital Gjeld

Anskaffelse av kapital 13


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Grunnlag for budsjettering • historikk (fjorårets tall) • forventninger om endringer salgsmengde, pris på solgte varer, kostnadsendringer, renteendringer

14


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Eksempler på forventninger • • • • • •

Salg forventes å øke med 10% (salgsvekst) Pris på solgte tjenester øker med 3% (prisøkning) Lønnskostnader forventes å øke med 4 % Avskrivninger forventes ikke å endres Andre driftskostnader forventes å øke med 4% Som følge av forventet nedbetaling av gjeld forventes rentekostnader å reduseres med 10% 15


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Forventninger om fremtiden baseres på

• historikk ?

• trendforskning ? • prognoser (egne eller andres) ? • magefølelse ? 16


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Relevante faktorer ? – – – – – – – –

rentenivå valutakurs konkurrenter teknologisk utvikling politiske forhold råvarepriser markedsvekst miljømessige forhold 17


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Sentrale forutsetninger for å budsjettere ”riktig” 1. Forstå terminologien – fagspråk kan virke ekskluderende – naturlig å vegre seg mot ”dumme” spørsmål

2. Forstå tallene – hvordan er tallene fremkommet – hva forteller tallene oss

3. Kunne se inn i framtiden (2 av 3 er bra her)

18


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Grunnlag for god økonomistyring – planlegge (konkretisert i budsjetter, kalkyler og investeringsplaner) – kontrollere regnskap vs budsjett og generell utvikling • inntekter • kostnader VIKTIG Å ANALYSERE AVVIK OG IVERKSETTE TILTAK 19


18.02.2005

Øivind Sørlie, foredrag for Gründergruppen

Sentrale styringsverktøy • årsregnskap, årsberetning og andre rapporter • driftsregnskap, kalkylemodeller, modeller for investeringsanalyser og budsjetter

20

Budsjettering  

Et viktig element i økonomistyringen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you