Page 1

Fagspesifikk murer – 3FSL Overlevering, drift og vedlikehold (FDV) Innledning I 3 FSL skal du lære hvilke forhold som omfattes av korrekt ferdigstillelse og overlevering: •

Gjøre rede for lover, forskrifter og regler for erdigstillelse av en entreprise overfor kommunale myndigheter.

Gjøre rede for funksjoner og oppgaver i forbindelse med sluttkontroll og overtagelse av prosjektet.

Kjenne til viktigheten av nødvendig, tverrfaglig samarbeid i forbindelse med utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser for et prosjekt.

Utarbeide en generell drift- og vedlikeholdsplan for et prosjekt.

Redegjøre for nødvendigheten av et godt vedlikehold og de ulemper og skader et mangelfullt vedlikehold medfører.

Juridisk ansvarsforflytting Overlevering Ved overlevering skjer en juridisk ansvarsforflytting. Samtidig er overtakelsen entreprenørens enestående mulighet til å bekrefte sitt ansvar og tillit ved at han har oppfylt tiltakshavers og kundens krav og ønsker som forutsatt. Korrekt utført innkalling til overtakelse med forhåndsvarsling er av stor økonomisk betydning for bedriften. En etterkalkyle viser eventuelt avvik fra tidligere beregninger og danner grunnlag for revideringer ved neste prosjekt.

Drift og vedlikehold Drift- og vedlikeholdsfasen er viktig for byggets levetid. Rett dokumentasjon og informasjon til de som skal drifte bygget er nødvendig. Denne dokumentasjonen skal

Side 1


overleveres oppdragsgiver. Modulen omfatter både forbrukerkunder (privatmarked) og proffkunder (bedrifts- og offentlig marked). Den tekniske forskriften forlanger at kravene til byggverket skal tilfredsstilles i byggverkets hele levetid. Kravene stilles til de viktigste delene av byggverket. Til alle bygninger og de fleste håndverksarbeider bør det derfor utarbeides en hensiktsmessig drifts- og vedlikeholdsinstruks. I praksis er drifts- og vedlikeholdsinstruksene som lages i dag ofte utilstrekkelige. De består for det meste av et antall permer med mer eller mindre sammenplukket, ofte tungleste beskrivelses- og brosjyremateriell og omfatter som regel bare de tekniske installasjonene. Ved kontraktsinngåelsen bør oppdragsgiveren angi eller utarbeide en mal for hvordan drifts- og vedlikeholdsinstruksene skal se ut. For at instruksene skal være anvendelige, må de være lette å finne fram i og lette å forstå for den kategori personell som de retter seg mot. Instruksene kan utformes på forskjellige måter avhengig av om det er utdannet driftspersonell eller leietakere som skal bruke dem.

Drifts- og vedlikeholdsinstrukser bør omfatte: 

Orientering om eiendommen.

Beskrivelse av de ulike systemenes funksjon.

Apparat- og komponentfortegnelse.

Tegningsgrunnlag

Beskrivelse av innstillingsverdier for tekniske installasjonene.

Instrukser som angir funksjoner, feilindikering og feilsøking.

Instrukser for forebyggende og opprettende vedlikehold.

Instrukser for oppfølging av anleggene, f.eks. energiforbruk.

Leverandør- og serviceoversikt.

NBI har en mengde stoff knyttet til drift- og vedlikehold. Disse to heftene er en fin introduksjon: 

Sintef Byggforsk 626.110 Mønster for drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for yrkesbygg

Sintef Byggforsk 700.305 Tilstandsanalyse som grunnlag for vedlikeholdsplan

Side 2


Den viktigste faktoren ved drift av byggverket og forebyggende vedlikehold, er å tilpasse bygget til brukernes virkelige behov og eventuelle senere utvidelser eller omlegginger av virksomheten. Prosjektering og bygging som strekker seg over noen få år er innledningen til en brukstid på minst 50 og kanskje opptil flere hundre år. Allerede ved prosjekteringen bør det utarbeides en plan som beskriver hele prosedyren i forbindelse med at bygningen tas i bruk. Dette gjelder særlig for bygg med kompliserte tekniske installasjoner. I planen beskrives prøvings- og kontrollprosedyrene med tidsplan og ansvarsfordeling, samt hvilke instrukser og hva slags opplæring som skal gis til drifts- og vedlikeholdspersonellet og brukerne av bygningen. Våre bygninger er blitt mer og mer kompliserte i de siste årtier. Installasjonenes andel av byggeomkostningene har økt fra noen få prosent til å utgjøre opp mot halvparten av byggekostnadene. Denne utviklingen gjør at behovet for profesjonell drift og vedlikehold øker. Dette medfører igjen at drifts- og vedlikeholdskostnadene øker i forhold til kapitalkostnadene. En av drifts- og vedlikeholdspersonellets viktigste oppgaver er å ivareta bygningen slik at helse- og komfortproblemer ikke oppstår. Dette krever blant annet at kontroll og innregulering av ventilasjonsanlegget er gjort når bygningen tas i bruk, samt at de ansvarlige for bygningens drift og vedlikehold har gode kunnskaper om hvordan dette skal følges opp i fremtiden.

Funksjonskontroll av ventilasjonsanlegget Sintef Byggforsk 752.215 Boligventilasjon. Drift og vedlikehold Et godt innemiljø er avhengig av at ventilasjonsanlegget fungerer som forutsatt. Det anbefales derfor å utføre funksjonskontroll med bestemte intervall i hele anleggets driftstid.

Side 3


Årsplaner Det bør utarbeides årsplaner for periodiske rengjørings- og vedlikeholdsarbeider. For drift av større bygninger bør det utarbeides energi- og effektbudsjett med bakgrunn i de valgte løsninger for varmeisolering, tetthet, tekniske anleggs egenskaper, bygningens bruksmønster oa.

Vedlikehold Sintef Byggforsk 700.305 Tilstandsanalyse som grunnlag for vedlikeholdsplan Når en bygning tas i bruk, skal den være fri for feil og mangler. Senere er det nødvendig med vedlikehold som skal sørge for at bygningen også i framtiden er i god stand og tilfredsstiller den tekniske forskriftens krav. Å planlegge og senere opprettholde et godt forebyggende vedlikehold er et av de viktigste tiltakene for å sikre en tilfredsstillende drift av bygningen. X

Sintef Byggforsk 742.302 Tilsyn og vedlikehold av utvendige mur-, puss- og betongoverflater Når det gjelder enkelte typer bygninger, f.eks. de fleste boliger, kan en ikke regne med å ha egne personer ansatt til å ivareta drift og vedlikehold. Tekniske løsninger som har avgjørende betydning for inneklimaet bør derfor i så liten grad som mulig gjøres avhengig av profesjonell forvaltning. Uten fortløpende kontroll og vedlikehold, får vedlikeholdet raskt karakter av "brannslokking". Dette medfører dårligere drifts- og vedlikeholdsøkonomi, forverret innendørsmiljø og i verste fall helseproblemer hos brukerne. I den planlagte driften og vedlikeholdet skal det inngå: 

Funksjonskontroll.

Bygningsvedlikehold.

Renholdsinstrukser.

Driftsinstrukser.

Driftsinstrukser for utendørsanlegg.

Underlagsmaterialet for dette utarbeides av

Side 4


konsulenter, leverandører, entreprenører og forvaltere. Den tekniske forskriften forlanger at kravene til byggverket skal tilfredsstilles i byggverkets hele levetid. Kravene stilles til de viktigste delene av byggverket. I mange tilfeller gjelder dette den bærende konstruksjonen som bl.a. skal fylle kravene til sikkerhet mot indre og ytre laster. Et annet eksempel er kravet om energieffektivitet som stilles til både konstruksjonen der det isolerende laget ligger, og til værhuden. Når det gjelder lydforhold og inneklima, så er det også det indre laget, platekledningen med tapet eller maling, som det må stilles krav til. Videre kan brannsikkerhetskrav måtte stilles til indre vegger og krav til brukbarhet og brukssikkerhet må stilles til trapper, dører og gulvbelegg. Levetiden vil være forskjellig for de forskjellige skallene eller lagene. Den vil likeledes være forskjellig på byggverkets ulike nivåer som nevnt over. Med nivå menes bygning, komponent og materiale, der bygningen har lengst levetid, fulgt av komponenter og deretter av materialer. Med komponenter og installasjoner menes varmtvannsbereder, ventilasjonsanlegg, vinduer, osv, mens materialet kan være et malinglag eller et teppegulv. Levetiden vil også være et flertydig begrep siden den kan betraktes fra et ståsted i teknikken, estetikken eller økonomien; en bygning eller en bygningsdel kan godt være i teknisk god stand uten å være estetisk tilfredsstillende og den økonomiske levetid er etter all sannsynlighet kortere enn den tekniske. De oppførte påvirkningsfaktorene, både naturgitte forutsetninger som klima, og forhold knyttet til design og utførelse og ikke minst til vedlikehold vil i tillegg ha forskjellig virkning på de ulike skallene og delene av en bygning. Det kan være rimelig å anta at de fleste vil tenke på den bærende konstruksjonen når det er snakk om levetid, og at det gjelder teknisk levetid. I mangel på mer pålitelige angivelser, har denne i enkelte fora som for eksempel innenfor den internasjonale standardisering blitt antatt til 50-80 år, men eksempelvis Forsvarets bygningstjeneste vurderer at 40 til 60 år kan være riktig. Det er imidlertid klart at den reelle levetiden for svært mange bygninger er over 100 år. Levetider for komponenter og installasjoner er enda mer usikre, eksempelvis kan noen vinduer holde i 50 år eller mer, mens andre kun står halvparten så lenge. Det arbeides

Side 5


også med dette, bl.a. i den europeiske standardiseringen.

Eksempel drifts- og vedlikeholdsplan Sintef Byggforsk 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler. Sluttdokumentasjonen er oppdragsgivers endelige bekreftelse på at kvalitetskravene er oppfylt. På mindre tiltak er drifts- og vedlikeholdsinstruks en del av sluttdokumentasjonen. For større tiltak, og der oppdragsgiver krever det, utarbeides egen drifts- og vedlikeholdsinstruks for installasjonen. Sluttdokumentasjonen skal være samlet i en ringperm og kan ha følgende innhold:

Innholdsfortegnelse: 1. Prosjektliste med adresse og entrepriseangivelse. 2. Kortfattet byggebeskrivelse. 3. Siste reviderte tegninger, situasjonskart, skjemaer, innredningsdata. 4. Oversikt over levert utstyr og materiell. 5. Anbud, avtaler. 6. Kontrollskjemaer, bilder og avviksmeldinger. 7. Kommunale godkjenninger, takst, skjøte etc. 8. Overtagelsesprotokoll, garantier og forsikringer. 9. Brosjyrer og bruksanvisninger. 10. Drifts - og rengjøringsinstruks. 11. Vedlikeholdsplan for huset (årsplan m/sjekkliste for dokumentasjon) 12. Diverse - endringer, utvidelse, oppussing o.l.

Side 6

3 FSL Murerfaget  

Fagspesifikk leksjon for murerfaget på Byggfag ved Folkeuniversitetets mesterfagskole

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you