Page 1

1 FSL Prosjektering Plan- og bygningsloven. Teknisk forskrift (TEK10). Saksforskriften (SAK10). Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter.

Det er lover, forskrifter, veiledninger, HO-meldinger, standarder og annen litteratur som du bør kjenne til og kunne bruke. Vi starter med lovverket.

Plan- og bygningsloven stiller krav til nybygg og installasjonene som skal inn i bygg. Selv om et tiltak ikke er søknadspliktig, (F.eks. installasjon av et ildsted i et eksisterende hus) så skal de funksjonskravene til installasjonen som er gitt i teknisk forskrift følges. Dette lovverket forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet (dibk). Det ligger under Kommunal- og regionaldepartementet.

Det er to forskrifter som er viktige: SAK10 og TEK10. Til disse er det utarbeidet veiledninger. Alt dette, og mye mer, finner vi på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet, og det er gratis å bruke disse sidene.

SAK10 er en forskrift med hjemmel i Plan- og bygningsloven som beskriver: 

krav til søknadspliktige tiltak

hvordan, og innenfor hvilke tidsrammer, søknadene skal behandles

Krav til foretak, kvalifikasjonskrav og godkjenning av foretak

Uavhengig kontroll

Tilsyn med foretak

Overtredelsesgebyrer og sanksjoner

TEK10 er en forskrift med hjemmel i Plan- og bygningsloven. Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. I veiledningen forklares forskriftens krav, videre utdypes innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis. Veiledningen inneholder også en del råd om hvordan bygninger kan bli bedre enn minimum. Det er tillatt, og ofte klokt, å prosjektere og bygge bedre enn minimumskravene.

Mesterfagskolen | Christian Krohgs gate 34, 0186 OSLO | Telefon: 22 98 88 00 | Faks: 22 98 88 01 | E-post: mesterfagskolen@fu.no

Side 1


Norsk Standard og SINTEF Byggforsk sine anvisninger er gode verktøy for å lage byggverk. Derfor lenkes det til dem under de enkelte paragrafer, til tross for at dette ikke er gratis hjelpemidler. Du vil ha tilgang under i mesterstudiene.

Alle produkter som benyttes i et byggverk skal være godkjent, jfr. SAK10, kap. 3.10, og dette skal vi kunne dokumentere som en del av kvalitetssikringen av prosjekteringen. I Norge er det normalt SINTEF/NBI som er godkjenningsorganet. En elementskorstein og et ildsted er godkjent for bruk når det foreligger dokumentasjon fra et akkreditert kontrollorgan på at det tilfredsstiller forskriftenes funksjonskrav.

Selv om der foreligger godkjenningsdokumentasjon på de enkelte elementene i et fyringsanlegg kreves det prosjektering av det totale fyringsanlegget. Det må tas hensyn til, og dokumenteres, at skorstein og ildsted passer sammen, korrekt dimensjonert, ventilasjon (SIV), energibehov osv. er vesentlige forhold.

Alle søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningsloven skal knyttes opp mot en ansvarsrett og et ansvarlig foretak. Foretak som godkjennes for ansvarsrett skal ha et kvalitetssikringssystem. Dette kravet gjelder både for lokal og sentral godkjenning, jfr. SAK10 – kap. 10.

Ansvarlig prosjekterende (PRO) og ansvarlig utførende (UTF) skal kvalitetssikre at prosjektering og utførelse er i samsvar med gjeldende lover og regler. Dette skal dokumenteres. Det er virksomhetens kvalitetssikringssystem som skal benyttes til å dokumentere og sikre kvaliteten på produktet. Virksomheten er selv ansvarlig for kontrollen og til dette benyttes sjekklister som skal være en del av kvalitetssikringssystemet.

Dokumentasjon og kontroll av brannsikkerhet

Dokumentasjon av brannsikkerhet kan gjøres på to måter. Enten ved at vi benytter prekvalifiserte løsninger som for eksempel angitt i SINTEF/NBI bladene, norske eller internasjonale standarder, produkt/monteringsanvisninger for godkjente produkter etc.

Dersom det ikke benyttes preaksepterte løsninger skal oppfyllelse av funksjonskravene dokumenteres ved analyser (dette er ikke aktuelt for oss i tiltaksklasse 1.)

Mesterfagskolen | Christian Krohgs gate 34, 0186 OSLO | Telefon: 22 98 88 00 | Faks: 22 98 88 01 | E-post: mesterfagskolen@fu.no

Side 2


To viktige NBI blader:

NBI 321.025 Dokumentasjon og kontroll av brannsikkerhet. Hensikten med bladet er å gi en generell innføring i hvilken dokumentasjon og kontroll som er nødvendig for å ivareta brannsikkerheten ved nybygging i henhold til bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen. Denne dokumentasjonen bør også brukes i driftsfasen.

NBI 474 511 kontrollpunkter (eksempler) Dette bladet inneholder kontrollpunkter med spesiell fokus på fuktsikring i prosjektering og utførelse av bygninger. Kontrollpunktene kan være til hjelp ved utarbeidelse av sjekklister.

NS 3420 Del 0 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Standarden er en del av et komplett system for å beskrive bygging og riving av bygg og anlegg på et detaljert nivå. Standarden inneholder spesifiserende tekster med tilhørende bestemmelser. Disse omfatter blant annet definisjoner, tekniske bestemmelser, beskrivelse av omfang, mengderegler og veiledninger som er nødvendig for å beskrive et byggeprosjekt. Du skal i felles byggfag ha fått en introduksjon til NS 3420, dens prinsipper og virkemåte.

Den nye Brann- og eksplosjonsvernloven stiller krav til ettersyn og vedlikehold av bygg og installasjoner. Her finnes dessuten kravene til lagring bruk og behandling av brannfarlig væske og gass under trykk. Denne loven har en rekke forskrifter og enda flere veiledninger.

Dette lovverket forvaltes av det nye Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det ligger under Justisdepartementet. DSB og BE har gitt ut flere felles veiledninger, bl.a. om pelletsfyrte anlegg og fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel.

Pbl med forskrifter og veiledninger.

Plan og bygningslovens § 20-1 har bestemmelser om hvilke tiltak som er søknadspliktige. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver er hjemlet i Plan og bygningslovens § 20-2. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling er hjemlet i § 20-3 og 20-4.

Mesterfagskolen | Christian Krohgs gate 34, 0186 OSLO | Telefon: 22 98 88 00 | Faks: 22 98 88 01 | E-post: mesterfagskolen@fu.no

Side 3


Nærmere bestemmelser finner vi i Forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK10) og veiledningen til denne forskriften. Kap 2, 3 og 4.

Innholdet i SAK10 er:

Kapittel 1 Generelle bestemmelser.

Kapittel 2 Tiltak som krever søknad og tillatelse

Kapittel 3. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

Kapittel 4. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon

Kapittel 6. Kommunens saksbehandling

Kapittel 7. Tidsfrister for saksbehandling

Kapittel 8. Ferdigstillelse

Kapittel 9. Godkjenning av foretak

Kapittel 10. Krav til foretakenes system (KS system)

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 12. Ansvar

Kapittel 13. Sentral godkjenning

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 15. Tilsyn

Kapittel 16. Overtredelsesgebyr

Kapittel 17. Refusjon

Kapittel 18. Utbyggingsavtaler

Kapittel 19. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) angir funksjonskrav til byggverk som minst skal oppfylles. Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk utdyper forskriftene og gir en rekke veiledninger til løsninger. Her er det også angitt en del preaksepterte løsninger som skal oppfylles. For oppfyllelse av kra til brannsikkerhet er det spesielt kap.11 som er viktig.

Mesterfagskolen | Christian Krohgs gate 34, 0186 OSLO | Telefon: 22 98 88 00 | Faks: 22 98 88 01 | E-post: mesterfagskolen@fu.no

Side 4


Forskrift og veiledningene viser også til SINTEF/NBI og norske standarder som preaksepterte løsninger. Forskrifter og veiledninger finner vi på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet. Dette er såkalte dynamiske forskrifter som vil si at sidene oppdateres etter hvert som det skjer endringer i forskrift eller veiledning. 

Kapittel 1. Felles bestemmelser

Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav

Kapittel 3. Dokumentasjon av produkter

Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Kapittel 5. Grad av utnytting

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler

Kapittel 7. Sikkerhet mot naturpåkjenninger

Kapittel 8. Uteareal og plassering av byggverk

Kapittel 9. Ytre miljø

Kapittel 10. Konstruksjonssikkerhet

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 14. Energi

Kapittel 15. Installasjoner og anlegg

Kapittel 16. Sikkerhetskontroll av heis

Kapittel 17. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Definisjoner

Det ligger også to temaveiledninger på Direktoratets hjemmeside: 

Tilsynsrettleiing – avfallsreglar i pbl. (Publikasjonsnummer HO-3/2011)

Veileder om uavhengig kontroll – versjon 25.1.2012

I tillegg kan vi finne opplysninger om:

Rundskriv

Gjeldende regler

Tidligere regler med veiledning

Eldre temaveiledere og rundskriv

Mesterfagskolen | Christian Krohgs gate 34, 0186 OSLO | Telefon: 22 98 88 00 | Faks: 22 98 88 01 | E-post: mesterfagskolen@fu.no

Side 5


Tilstøtende regelverk

EU-direktiver

Mesterfagskolen | Christian Krohgs gate 34, 0186 OSLO | Telefon: 22 98 88 00 | Faks: 22 98 88 01 | E-post: mesterfagskolen@fu.no

Side 6

1 FSL - Prosjektering  
1 FSL - Prosjektering  

Folkeuniversitetets mesterfagskole: Faglig ledelse, Byggfag - Feierfaget

Advertisement