Issuu on Google+

Det har vært en kontinuerlig og utbredt diskusjon om kontroll siden vedtakelsen av reformen i 1995, og departementet har fått innspill til arbeidet med kontroll fra forskjellige fagmiljøer. Departementet har bestilt egne utredninger fra Boligprodusentenes forening og advokatfirmaet Kluge. Det har vært avholdt seminarer om kontroll, innhentet erfaringer fra fellesprosjekt mellom Oslo kommune og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), og det har vært dialog med andre og mange aktører.

Info pbl 2010

1


Tilbakemeldinger tyder på at det er større vilje hos aktørene nå enn tidligere til å vurdere uavhengig kontroll som et reelt virkemiddel.

Dette har sammenheng med at egenkontrollen ser ut til å fungere svært variabelt, slik at egenkontroll som kontrollform og ansvarsområde ikke gir tilstrekkelig sikkerhet for at kvalitetskravene blir oppfylt. Det er dessuten avdekket flere tilfeller av juks med kontrollerklæringer, noe som også erkjennes av de ulike bransjene innenfor bygg- og anleggsnæringen.

Info pbl 2010

2


Departementet anbefaler ikke gjeninnføring av kommunal bygningskontroll.

Departementet foreslår derfor å forsterke kravet til uavhengig kontroll, og gjøre den til eneste kontrollform for hele eller deler av bestemte tiltak. Egenkontroll som selvstendig kontrollform vil, slik den har utviklet seg, utgå som eget ansvarsområde, og i stedet videreføres som en pliktmessig oppgave integrert i foretakets rutiner/kvalitetssikring.

Info pbl 2010

3


Info pbl 2010

4


Fortid og framtid

Info pbl 2010

5


Kapittel 24. Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak § 24-1. Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha: - system for å sikre og dokumentere at plan- og bygningslovgivningens krav er oppfylt.

I tillegg skal det gjennomføres uavhengig kontroll av ansvarlige kontrollforetak når: a) [det foreligger viktige og kritiske områder og oppgaver]1 b) kommunen krever det etter en konkret vurdering.

Departementet gir forskrift om kriterier for: - når det skal føres uavhengig kontroll - hvilke særskilte områder for kontroll knyttet til fare eller andre samfunnsmessig viktige forhold.

Info pbl 2010

6


Kapittel 24. Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak § 24-2. Gjennomføring av kontroll Kontroll skal gjennomføres: - uavhengig og helhetlig, - skal ivareta grenseflater mellom forskjellige fagområder. - på grunnlag av planer for gjennomføring av tiltaket, som også skal omfatte sluttkontroll. Omfang, detaljering og gjennomføring av kontrollen skal tilpasses arbeidets vanskelighet, risiko for og konsekvenser ved feil, og foretakenes pålitelighet og dugelighet.

Tiltakshaver og de ansvarlige foretak har plikt til å gi de opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av kontrollen. Ved feil som er påpekt av kontrollforetaket, og som ikke blir rettet, og ved uenighet om tekniske løsninger, skal kontrollforetaket informere kommunen. Departementet gir forskrifter om gjennomføring av kontroll. Denne paragraf trer ikr. 1 juli 2012.

Info pbl 2010

7


Uavhengig kontroll • SAK10 Kap. 9 om godkjenning av foretak • SAK10 Kap. 10 om foretakets system • SAK10 Kap. 11 om kvalifikasjoner for kontrollforetak • SAK10 Kap. 12 om ansvarsreglene • SAK10 Kap. 13 Sentral godkj. + liste Info pbl 2010

8


Uavhengig kontroll kap 14 Kvalitetssikring og kontroll • SAK10 § 14-1 – om uavhengighet • SAK10 § 14-2 – om obligatoriske kontrollområder • SAK10 § 14-3 – om kommunens krav om kontroll

Gjennomføring av kontroll • SAK10 § 14-6 – om gjennomføring av kontroll tiltaksklasse 1 • SAK10 § 14-7 – om gjennomføring av kontroll tiltaksklasse 2 og 3 • SAK10 § 14-8 – om sluttkontroll

Info pbl 2010

9


Uavhengig kontroll • Obligatorisk kontroll i tiltaksklasse 1, 2 og 3: Fuktsikring: Våtrom og lufttetthet

• Obligatorisk kontroll i klasse 2 og 3:

Geoteknikk, brannsikkerhet, konstruksjonssikkerhet, og bygningsfysikk

§ 14 – 2 siste ledd Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i samsvar med relevant, gjeldende Norsk Standard med kontrollanvisninger, eller likeverdig europeisk standard, begrenses kontrollkravet til kontroll av at standardens kontrollanvisninger for utvidet kontroll er fulgt.

Info pbl 2010

10


Info pbl 2010

11


Benyttes

Nei

Ja

NS 8450

§ 14-6. Gjennomføring av uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 - fuktsikring av våtrom - lufttetthet

(ombygging og nybygging) (nye boliger)

- etter kommunens vurdering

§ 14-7. Gjennomføring av uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2 og 3 - Bygningsfysikk: - Konstruksjonssikkerhet: - Geoteknikk, - Brannsikkerhet,. Info pbl 2010


NS 8450 Kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider

Kontrollområde Kontrollobjekt

Kontrollklasse

Fagområde Tiltaksklasse 2

Kontrollform - o- partskontroll - 1- partskontroll - 2- partskontroll - 3- partskontroll

Kontrollsystem Fagområde Tiltaksklasse 1

Kompetanse og dokumentasjon

Info pbl 2010


Info pbl 2010

14


Info pbl 2010

15


til 1.jan 2013

Info pbl 2010


Veiledning om uavhengig kontroll

Info pbl 2010

17


Info pbl 2010


Info pbl 2010


Trenger mer tid for å få kontrollen til å fungere • • • • •

3000(?) kontrollforetak - geografisk fordelt Kompetanse Opplæring til næring og kommuner Informasjon verktøy

Info pbl 2010


”Solnedgangsbestemmelse”

Kommunen kan frem til 1. januar 2014 helt eller delvis unnta fra kravet til bruk av uavhengig kontrollerende i særlige unntakstilfeller. Tiltakshaver må fremlegge skriftlig dokumentasjon som viser at: -

det som følge av kapasitetshensyn ikke har vært mulig å få tak i kontrollforetak,

-

et absolutt krav om at uavhengig kontroll skal gjennomføres av et ansvarlig kontrollforetak, vil føre til betydelig forsinkelse av tiltaket,

-

kostnadene ved en slik forsinkelse vil bli uforholdsmessig høye og

-

kvaliteten i tiltaket vil bli oppfylt. Info pbl 2010


Info pbl 2010

22


12_