Issuu on Google+

Kontrollprosessen og ansvar

Rutine

Utføre

Foretak (pro/utf)

Korrigere

Kvalitetssikre Info pbl 1 2010

1


Kontrollprosessen Planleggingen skal finne sted før partene avtaler kontrolloppdraget

og skal gi: - rammene for kontrolloppdraget - ta stilling til hva som skal kontrolleres

Registrering av resultatene fra planleggingen av kontrollprosessen skal oppbevares Info pbl 2010

2


Kontrollprosessen i 6 trinn

Info pbl 2010

3


Kontrollprosessen Orienter om dokumenter som du må ha som underlag for å gjennomføre kontrollen. Avklar tidspunkt Innhent følgende dokumenter:  tegningslister  rutine for kvalitetssikring  dokumentasjon av utført kvalitetssikring

Innhentede tegningslister skal oppbevares hos kontrollforetaket Info pbl 2010

4


Kontrollprosessen  Påse at innhentet rutine er relevant for det aktuelle kontrollområdet  Påse at det fremgår krav til hvordan arbeidet skal kvalitetssikres på en dokumenterbar måte.  Påse at hjelpemidler er egnet som dokumentasjon  Påse at dokumentasjonen er brukt som angitt for kvalitetssikring av prosjekteringen.

Info pbl 2010

5


Kontrollprosessen Kontroll av prosjektering foretas som dokumentkontroll.

Formålet med kontrollen er å sannsynliggjøre at kvalitetssikringens resultat er korrekt.

Påse ved inspeksjon av prosjekteringsresultatene at:  prosjekteringen oppfyller ytelseskravene avledet av TEK10 og preaksepterte ytelser etter veiledningen for kontrollområdet Info pbl 2010

6


Kontrollprosessen Kontroll av utførelse foretas som stikkprøver.

 Påvis samsvar mellom:  tegningslister og tilgjengelig produksjonsunderlag på byggeplassen.  tegninger/beskrivelser og utført arbeid.

Info pbl 2010

7


Kontrollprosessen

 Påse at resultatet av kvalitetssikringen er:  sannsynlig  stemmer med det som kan observeres på stedet. (I enkleste form er dette en påvisning av at arbeidet er utført.)

 Påse at det utførte arbeidet fremstår uten åpenbare avvik.  Påse at resultater fra er innenfor krav i TEK10. Info pbl 2010

8


Kontrollprosessen  Utarbeid rapport fra gjennomgang av dokumentasjon og inspeksjon (kopi til tiltakshaver.)

 Vedlegg avviksrapport når avvik er påvist. o Underbygg avvik med objektivt bevis som fremgår av rapporten. o Be kontrollert foretak oppgi frist for lukking av eventuelle avvik. Info pbl 2010

9


Kontrollprosessen alt OK Søker Ansvarlig foretak Rapport K fra kontroll

Ansvarlig kontrollør

Gjennomføringsplan Kontrollerklæring

Kommune Info pbl 2010

10


Kontrollprosessen lukket avvik Søker Kontrollerklæring

Ansvarlig foretak Ansvarlig kontrollør

Utbedring Rapport K fra kontroll

Lukket avvik

Gjennomføringsplan

Kommune Info pbl 2010

11


Kontrollprosessen åpent avvik Søker

Ikke utstede ferdigattest

Ansvarlig foretak

Pålegg om utbedring – tvangsmulkt Åpne Utbedring T tilsyn

Avvik

1 2

Ansvarlig kontrollør Kommune

Ny kontroll K

3 Info pbl 2010

12


Kontrollprosessen Bekreftelse av lukking eller ny vurdering

Motta bekreftelse fra foretak om at avviket er lukket innen den avtalte fristen. Ansvarlig prosjekterende og utførende skal melde tilbake til kontrollerende hva som er gjort for å lukke avviket Hvis avviket ikke aksepteres med begrunnet innsigelse, må kontrollforetaket gjøre en vurdering av innsigelsen. Hvis avviket opprettholdes foreligger et omtvistet og åpent avvik. Info pbl 2010

13


Kontrollprosessen Utvidelse av kontrollomfanget ved grove avvik ď ą Varsle tiltakshaver ved: o pĂĽvist grove avvik fra teknisk forskrift o vesentlige mangler i kvalitetssystemet o fravĂŚr av kvalitetssikring som foreskrevet i rutine. Info pbl 2010

14


Kontrollprosessen Utarbeid en foreløpig rapport til tiltakshaver om resultatet av kontrollen etter regelverkets minsteomfang.

Varsle om behov for ĂĽ utvide kontrollens omfang. Info pbl 2010

15


Kontrollprosessen Send:  sluttrapport til ansvarlig søker

Sluttkontroll innebærer at det settes opp en statusrapport for avvik.

 send melding til kommunen om avvik som ikke er lukket dersom kommunen ikke har mottatt dette tidligere.

Gjennomfør dette etter utløpte frister for lukking av avvik.

Info pbl 2010

16


Kontrollprosessen

Kontrollerklæring Sluttrapporten inngår som vedlegg til kontrollerklæringen  send melding til kommunen om avvik som ikke er lukket dersom kommunen ikke har mottatt dette tidligere. Info pbl 2010

17


Kontrollprosessen Sluttrapporten skal vise:  Identifikasjon av: • tiltak og kontrollområde • kontrollforetak og personell som har medvirket i kontrollen  Oversikt over planlagt kontroll  oppsummering av kontrollarbeidet med status for avvik  Referanse til bevis og aksept for konklusjonene ved avvik Info pbl 2010

18


Kontrollprosessen  oversikt over kommunikasjon med ansvarlig foretak, tiltakshaver og søker for avvik som ikke er lukket  Status for avviksbehandling med angivelse av eventuelle åpne avvik, • protest og uenigheter om avvik • valg av løsninger • forsømmelse av lukking Info pbl 2010

19


1.8_kontrollprosessen