Page 1

Investeerimisfondid Sille Pettai 15. m채rts 2011


Teemad • Mis on investeerimisfondid • Kuidas investeerimisfonde juhitakse

© Swedbank


Investeerimisfond (mutual fund) definitsioon •

Investeerimisfond on ühisteks investeeringuteks moodustatud vara kogum (lepinguline fond) või aktsiaselts, mida või mille vara valitseb riski hajutamise põhimõttest lähtudes fondivalitseja. - Investeerimisfondide seadus –

Investeerimiskeha, mis on moodustatud investorite poolt sisse makstud rahast eesmärgiga investeerida see väärtpaberitesse (nt aktsiad, võlakirjad, rahaturuinstrumendid jms). Investeerimisfondide valitsemisega tegelevad varahaldusfirmad, kes investeerivad fondi kapitali eesmärgiga saavutada selle väärtuse kasvu (capital gain) ja teenida sellelt tulu (income) fondi investoritele. Investeerimisfondi portfell koostatakse ja juhitakse vastavalt prospektis toodud investeerimiseesmärkidele. - investopedia.com –

© Swedbank


Avatud ja kinnine fond •

Avatud fond (open-end fund) on lepinguline fond[1], mille osakuid fondi tingimuste kohaselt võetakse tagasi (lunastatakse) osakuomaniku nõudmisel (hiljemalt) ühe kuu jooksul, arvates osakuomaniku poolt vastava nõude esitamisest. St. Varakogum

Kinnine fond (closed-end fund) on, mis ei vasta avatud fondile sätestatud tingimustele. St. Aktsiaseltsina asutatud fond[2] (juriidiline isik) või lepinuline fond, mille osakuid ei võeta tagasi fondi tingimuste kohaselt osakuomaniku nõudmisel ühe kuu jooksul arvates osakuomaniku poolt vastava nõude esitamisest. Näited: EfTEN Kinnisvarafond AS (aktsiaseltsina asutatud fond), Trigon Active Alpha Fond (avalik kinnine lepinguline investeerimisfond) – kvartaalne lunastamine.

© Swedbank


Lepinguline fond ja aktsiaselts Lepinguline fond on osakute väljalaske teel kogutud raha ja selle raha investeerimisest saadud muu vara, mis kuulub ühiselt osakuomanikele (osakuomanike ühisus). [1]

Aktsiaseltsina asutatud fondi asutamisele, tegevusele ja lõpetamisele kohaldatakse seadustes aktsiaseltsi kohta sätestatut, kui investeerimisfondide seadusest ei tulene teisiti. Selle fondi tegevusalaks võib olla üksnes aktsiate väljalaske teel saadud raha investeerimine tulu saamise eesmärgil investeerimisfondide seaduses sätestatud korra kohaselt. [2]

© Swedbank


Erinevad fondid Fondi kohta koostatakse prospekt, mis sisaldab fondi riskitaseme selgitust. Prospektis avaldatav teave fondi investeerimispoliitika kohta sisaldab põhimõtteid, mille järgi fondi vara investeeritakse. Fondi riskitaseme (ja võimaliku tulususe) ning investeerimispoliitika alusel jagunevad fondid: 1. aktsiafondid - globaalsed/regioonile/riigile orienteeritud - sektorile orienteeritud - small/mid/large cap ehk erineva suuruse ja riskitasemega ettevõtetele orienteeritud 2. võlakirjafondid - valitsuse võlakirjad ettevõtete emiteeritud võlakirjad (kõrge/madala krediidireitinguga, krediidireitinguta võlakirjad) 3. rahaturufondid - lühiajalised kõrge krediidireitinguga võlakirjad, deposiidid © Swedbank


Erinevad fondid (2) 4. segastrateegia – investeeritakse erinevatesse varaklassidesse - balanced fond, kus on erinevate varaklasside allokatsioon fikseeritud - asset allocation fond, kus fondijuht saab vastavalt majandustsüklile strateegilist varade allokatsiooni erinevatesse varaklassidesse muuta 5. indeksfondid – pakub turu tootlust ja madalaid valitsemistasusid 6. fondifondid – investeerib teiste fondide osakutesse 7. muud fondid – SRI, hedge-fondid, mezzanine, riskikapital jne (ei pruugi kvalifitseeruda nn tavaliseks investeerimisfondiks)

© Swedbank


Erinevad fondid (3) TULU

ALTERNATIIVSED INVESTEERINGUD AKTSIAFONDID SEGASTRATEEGIA VÕLAKIRJAFOND

RAHATURUFOND

RISK

© Swedbank


Fondivalitseja • Fondivalitseja on aktsiaselts, kelle tegevuseks on fondi valitsemine vastava Finantsinspektsiooni loa alusel. •

Fondi valitsemine on: - fondi vara investeerimine, investeerimispoliitika määramine ja investeerimisotsuste tegemine; - osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine; - teabe edastamine, klienditeenindus, osakute turustamine; - fondi vara arvestuse pidamine ning raamatupidamine; - fondi vara puhasväärtuse määramine (NAV); - osakute registri pidamise korraldamine; - vastavuskontroll ja riskijuhtimine.

© Swedbank


Fondivalitseja (2) Seadusega nõutu täitmine eeldab vähemalt järgmiste funktsioonide täitmist fondivalitseja poolt või nõutud tegevuste edasiandmist kolmandatele isikutele: • fondijuhtimine/portfellihaldus • riskijuhtimine • trading • vastavuskontroll • müük/turundus/investorsuhted • raamatupidamine • administratiivsed ülesanded Seadus nõuab ka depositooriumi olemasolu, mis hoiab fondi vara ning täidab muid talle seadusega pandud ülesandeid. © Swedbank


Kuidas fond toimib? Fondivalitseja Fondijuht

$$$

$$$

FOND

Investorid

Osakud

Väärtpaberid

Depositoorium

© Swedbank

Investeering


Kuidas fond toimib? (2) Aktsia 1 10 EUR

Aktsia 3 20 EUR

Aktsia 2 30 EUR

FOND Raha 1 EUR

Deposiit 5 EUR

Raha Deposiit Aktsia 1 Aktsia 3 Aktsia 2 Võlakiri Varad kokku Kohustused Varade puhasväärtus (NAV)

© Swedbank

Võlakiri 25 EUR

1 5 10 20 30 25 91 -1 90


Allokatsioon • Investeerimispoliitika ja varade strateegiline allokatsioon; • Taktikaline allokatsioon ehk kuidas võiks erineda “normaalsest” strateegilisest allokatsioonist hetke turuolukorras; • Varaklassid vs regioonid vs üksikud instrumendid.

© Swedbank


Allokatsioon (2) Aktsia 1 10% Võlakiri 1 15%

Aktsia 1 Aktsia 2 Aktsia 3 Võlakiri 1 Võlakiri 2 Kokku

Aktsia 3 20% STRATEEGIA Võlakiri 2 30 EUR

Aktsia 2 45%

Strateegia Taktika 10% 15% 45% 30% 20% 20% 15% 20% 10% 15% 100% 100%

Ülekaal Alakaal Neutraalne Ülekaal Ülekaal

Alakaal/ülekaal varaklasside lõikes Võlakirjad 25% 35% Ülekaal Aktsiad 75% 65% Alakaal © Swedbank


Fondi kulud ja tasud Fondi manageerimisega kaasnevate kulude katteks on fondivalitseja kehtestanud vastavalt seadustele ja tingimustele erinevad tasud. Investeeritud rahasummast arvestatakse: 1. osaku väljalasektasu (front-end load) ~1.5% osaku puhasväärtusest (NAV) 2. osaku tagasivõtmistasu (back-end load) ~1% osaku puhasväärtusest (NAV) Fondi varast fondi puhasväärtuse arvutamisel arvestatakse järgmised tasud: 1. valitsemistasu ca 1-3% aastas 2. depootasu ca 0.3% aastas Muud kulud (tehingutasud, ülekandetasud jms.) Edukustasu (nt high-watermark, võrdlusindeksi ületamine vms) © Swedbank


Fondi investeerimise eelised • portfelli diversifikatsioon, riskide hajutamine; • professionaalsus, vajalikud ressursid igapäevaseks investeerimiseks; • mugavus, lihtsus, suur valik sobivaid “valmis” lahendusi; • likviidsus; • puudub või on madal minimaalne nõutav Investeering, ligipääs “eksklusiivsetele” varaklassidele; • järelevalve ja läbipaistvus (Finantsinspektsioon); • madalamad tasud suurtelt tehingute ja varade mahult.

© Swedbank


Fondi investeerimise riskid • investeeringuga kaasnevad fondi valitsemistasu, kulud; • lihtne tõde – tootlus ei ole garanteeritud; • piiratud kontroll investeeringu üle.

© Swedbank


Raamatupidamine

Š Swedbank


Raamatupidamine (2)

Š Swedbank


Raamatupidamine (3)

Š Swedbank


Raamatupidamine (4)

Š Swedbank


NAV graafik

Š Swedbank


NAV graafik (normaliseeritud)

Š Swedbank


Aitäh kuulamast!

Käesolevas materjalis annab ülevaate fondidesse investeerimise põhialustest. Antud materjali ei saa käsitleda juriidilise või muu nõuandena ega ettepanekuna osta või müüa väärtpabereid või muid finantsinstrumente. Swedbank Investeerimisfondid AS ei vastuta kulude või kahjude eest, mis ülevaadetes toodud informatsiooni kasutamisega seoses võivad kasutajale tekkida.

Investeerimisfond  

Ärikatel Swedbankis 15.03.2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you