Page 1

Väärtpaberiturg ja investeerimine Märts 2011

Kristi Mae NASDAQ OMX Tallinn

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Väärtpaberituru olemus • Turg = ostjad ja müüjad • Turuhind = nõudlus ja pakkumine • Kaubeldavad esemed = aktsiad, võlakirjad, fondiosakud, ...

2

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Olulisemad mõisted ● BÖRS (stock exchange) on reguleeritud kauplemiskeskkonna (sh. kauplemissüsteem, turureeglid jne) korraldaja ● VÄÄRTPABER (security) on dokument (võib olla nii virtuaalne kui ka paberil või muus vormis), mis tõendab nõude-, omandi- või osalemisõigust ● EMITENT (issuer) on ettevõte, institutsioon või isik, kes on väljastanud väärtpaberi ja võtnud sellega endale teatud kohustusi. ● INVESTOR on isik, kes omab väärtpabereid ● AKTSIA (share, stock, equity) väljendab osalust aktsiaseltsis ning annab investorile õiguse osale ettevõtte varast ja kasumist. ● VÕLAKIRI (bond, debt security, T-bill) on investorile nõudeõigust tõendav väärtpaber, mis annab kokkulepitud tootluse. Emitendile on võlakiri laen väärtpaberi vormis.

3

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Kes on börsi kliendid? ● BÖRSIETTEVÕTE on ettevõte, mille väärtpaberid on noteeritud börsil. NASDAQ OMX Tallinna börsil on täna 15 aktsiaemitenti ja 0 võlakirjaemitenti ● BÖRSI LIIGE on pank või investeerimispank, mis on omandanud õiguse kaubelda börsil noteeritud väärtpaberitega läbi börsi kauplemissüsteemi ● INFOVENDOR on ettevõte, mis vastavalt meiega seotud lepingule tegeleb börsiinfo (aktsiahinnad, indeksid jne) edasimüügiga (nt. Reuters, Bloomberg, BNS jne)

● KONTOHALDUR on finantsasutus, millele on antud õigus hallata Eesti Väärtpaberikeskuses hoitavaid väärtpaberikontosid

4

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Börsi tegevus • Börsil on võimalik kaubelda aktsiatega, võlakirjadega, fondiosakutega ja muude väärtpaberitega • Kauplemissüsteem on IT süsteem, mille kaudu saab börsil noteeritud väärtpaberitega kaubelda • Börsil noteerimine (listing) on väärtpaberi võtmine kauplemiseks börsinimekirja. Väärtpaberi emitent võtab sellega kohustuse järgida börsi reegleid, sh. info avalikustamise kohustust • Arveldused (clearing and settlement) - raha ja väärtpaberite ülekandmine pärast tehingu kokkuleppimist • Börs teostab järelevalvet börsiettevõtete ja börsi liikmete üle. Finantsinspektsioon teostab järelvalvet kõigi turuosaliste, sh börsi tegevuse üle

5

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Eesti väärtpaberiturg

INVESTOR MAAKLER

INVESTOR BÖRS

MAAKLER

BÖRSIETTEVÕTTED

EVK © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Trade data

Debit instruction

Buyer’s Broker Credit instruction

Seller’s account operator

Buyer's account operator ECSD

ECB © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

Confirmation of credit instruction Confirmation of settlement

Settlement instruction

Confirmation of debit instruction

Request for confirmation of settlement instruction

Buy

Trading system INET

Seller’s Broker

order

Buying investor

Sell order

Request for confirmation of settlement instruction

Selling investor


NASDAQ OMX Balti börsid

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

8

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Stockholm Island

Helsinki Tallinn

Kopenhaagen

Riia Vilnius

9

Š Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Tallinna Börsi arenguteest 1996

Kauplemise algus Tallinna Börsil

2001

Helsingi Börs (HEX) omandas strateegilise osaluse Tallinna Börsil ning aasta hiljem ka Riia Börsil, kasutusele võeti Soome kauplemissüsteem HETI

2003-2004

HEX ja Stockholmi Börs ühinesid, moodustati OMX Group, kasutusele võeti Rootsi kauplemissüsteem SAXESS Emaettevõte noteeriti Helsingi ja Stockholmi börsidel

2004

Tallinna ja Riia börsid tutvustasid ühtse Balti väärtpaberituru toimimise põhimõtteid – ühine indeks ja börsiettevõtete nimekiri, ühine turuinfo veeb ja muud infokanalid, ühtlustatud reeglistik ja lihtne ligipääs

2005

Vilniuse Börs võttis kasutusele kauplemissüsteemi SAXESS ning ühines Balti turu põhimõtetega

2008

NASDAQ OMX Group Inc. moodustamine

2010

Kauplemissüsteemi INET kasutuselevõtt 7 börsil © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Oleme osa maailma suurimast börsioperaatorist

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


NASDAQ OMX Baltikumis • Tallinna, Riia ja Vilniuse börside tegevusaladeks on: 100 %

NASDAQ OMX Tallinn

93 %

NASDAQ OMX Riga

Latvian CSD

NASDAQ OMX Vilnius

CSD of Lithuania

 Aktsiate ja võlakirjadega kauplemine Teenused liikmetele: Balti liikmelisus, kauplemise infrastruktuur, garantiifond, turu järelevalve, koolitus Turuinfo ja muud teenused: indeksid, GICS, fondikeskus, rida muid turuinfoga seonduvaid tooteid

• Eesti ja Läti depositooriumite tegevusaladeks on:

8%

32 %

100 %

NASDAQ OMX

95 %

100 %

Estonian CSD

 Väärtpaberite noteerimine, emitentide nõustamine, koolitus

 Kliiring- ja arveldusteenused Eestis ja Lätis Väärtpaberite registri ja kogumispensioni registri teenused Eestis ja Lätis Tihe koostöö Leedu depositooriumiga

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Balti börsid numbrites (1)* • Kogukäive MEUR 667 aastal 2010 MEUR 2.63 päevas

• Tehinguid kokku 336 193 aastal 2010 1324 tehingut päevas

• 87 noteeritud aktsiat (37 põhinimekirjas) • 81 noteeritud võlakirja (63 riigivõlakirja) - 53 Läti ja 28 Leedu võlakirja

• 140 fondi andmed Balti Fondikeskuses • 10 IPOt aastail 2005-2008, 2 tk aastal 2010 • 38 börsi liiget

* Seisuga 28.02.2011 13

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Balti börsid numbrites (2) • Koguturuväärtus MEUR 9,364 (seisuga 28.02.2011) • Balti aktsiad: MEUR 7,034 Tallinna aktsiad: MEUR 1,835 Riia aktsiad: MEUR 1,068 Vilniuse aktsiad: MEUR 4,131

• Balti võlakirjad: MEUR 2,330 Tallinna võlakirjad: MEUR 0 Riia võlakirjad: MEUR 1,045 Vilniuse võlakirjad: MEUR 1,285

14

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Ettevõtete valikuvõimalused Balti turgudel • Balti põhinimekiri - Pika ajalooga suuremad stabiilsed ettevõtted - Turuväärtus vähemalt 4 MEUR - Free float vähemalt 25% või 25 MEUR

• Balti lisanimekiri

8% 8%

50%

- Keskmised ettevõtted

5% 5%

- Turuväärtus vähemalt 1 MEUR - Piisav free float

5% 4% 3%

4%

4%

4%

• Balti võlakirjanimekiri • Alternatiivturg First North - Väiksematele kasvule orienteeritud ettevõtetele

TEO LT LITGRID turtas AB Rytų skirstomieji tinklai Lifosa Tallinna Kaubamaja Others

Tallink Grupp Lietuvos dujos Lietuvos energija Latvijas Gāze VST

(seisuga 31.12.2010) © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Põhinõuded nimekirjade kaupa Põhinimekiri

Lisanimekiri

Alternatiivturg

• Reguleeritud turg

• Reguleeritud turg

• Reguleerimata turg

• Noteerimine

• Kauplemisele võtmine

• Kauplemisele võtmine

• Täisprospekt

• Täisprospekt

• Lihtsustatud prospekt/ täisprospekt

• Tagatud nn europass

• Tagatud nn europass

• Kauplemine europassita/ europassiga

• Prospekti kinnitab FI

• Prospekti kinnitab FI

• Prospekti kinnitab börs/FI

• Turuväärtus: 4 mln EUR

• Turuväärtus: 1 mln EUR

• Turuväärtuse nõue puudub

• Free float 25% v. 25mEUR

• Free float piisav

• Free float nõue puudub

• Ajalugu vähemalt 3 aastat

• Ajalugu võib olla lühem

• Ajaloole nõudeid ei ole

• Finantstulemused stabiilsed, omakapital positiivne

• Finantstulemustes võib esineda kõikumisi, suured investeeringud, riskid

• Finantstulemustes võib esineda kõikumisi, suured investeeringud, riskid

• Kõrged info avalikustamise nõuded

• Kõrged info avalikustamise nõuded

• Madalamad info avalikustamise nõuded (IFRS, HÜT, vahearuanded)

• Kontrollitud riskid, mistõttu kõrge investorkaitse

• Kõrgemad riskid, mistõttu madalam investorkaitse

• Kõrged riskid, mistõttu madal investorkaitse

• Kõrgliiga ettevõtted

• Hüppelaud põhinimekirja

• Hüppelaud börsile

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Mõned Balti börsidel noteeritud ettevõtted

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Kapitaliturg: motivatsioon ja müüdid

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Miks tulevad ettevõtted börsile? • Laiemad võimalused lisakapitali kaasamiseks • Tuntus, läbipaistvus, pidev tähelepanu ettevõttele • Suurem usaldusväärsus partnerite ja klientide silmis • Lisavõimalus võtmetöötajate paremaks motiveerimiseks • Klientide sidumine ettevõttega läbi aktsionäri staatuse • Ettevõtte turuväärtuse kujunemine (ülevõtmiseks?) • Kaubeldavad aktsiad kui maksevahend ülevõtmistel • Järelturu loomine ettevõtte aktsiatele • Suurem efektiivsus, turu kohene tagasiside otsustele • Soovi korral esimene samm börsiettevõtte staatuse poole • Väljumisvõimalus senistele investoritele. © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Mida toob kaasa börsile tulek? • Informatsiooni avalikustamise kohustus • Ettevõtte juhtkonna ajakulu • Börsile tulekuga kaasnev rahakulu • Mõjutatus kapitaliturgude hetkeolukorrast • Piirangud insaideritele

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Teabe avalikustamise põhimõtted • Avalikustada tuleb kogu teave, mis võib oluliselt mõjutada ettevõtte väärtpaberite hinda • Avalikustamine peab toimuma ilma põhjendamatute viivitusteta • Teave peab olema õige, täpne, täielik ja üheselt mõistetav

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Avalikustamisele kuuluva teabe näited • Juhtorganite, audiitori, nõustaja muutus • Muudatused äritegevuses, olulised lepingud, uued turud • Omandamised, ühinemised, restruktureerimine • Aktsionäride üldkoosolekud – ettepanekud, otsused • Muudatused kapitalistruktuuris • Auditeerimata vahearuanded, auditeeritud aastaaruanne • Olulised õigusvaidlused, litsentsid, patendid, kaubamärgid • Oodatava kasumi/kahjumi muutus • jne.

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Mõned levinud müüdid • Meie ettevõte on börsile minekuks liiga väike ja ei paku investoritele huvi • Börsilt raha kaasamine on väga kallis • Avalikus ettevõttes kaob suuromanikel kontroll toimuva üle • Börsireeglite täitmine on väga kulukas ja aeganõudev • Meedia osutab avalikele ettevõtetele haiglast tähelepanu • Tallinna börs on mõttetult väike ja siinsetel investoritel pole piisavalt raha • Pärast Hansapanga / Eesti Telekomi lahkumist Tallinna börsil kauplemist enam sisuliselt ei toimu

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Investoritel tundub olevat piisavalt raha • Eraisikute hoiused Eesti pankades – ca 63 mld krooni (29 mld nõudmiseni ja 34 mld tähtajaliste hoiustena) • Eesti pensionifondide maht – ca 16 mld krooni • Eesti investeerimisfondide maht – ca 8 mld krooni • Lisaks mitmed välisfondid...

• Balti börsidel valitsenud positiivne meeleolu on toonud hulgaliselt uusi fondiinvestoreid • East Capitali Balti fondi uute osakute märkimine peatatud alates septembrist 2009 vähemalt kolmel korral

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Investeerimishuvi on olemas ka praktikas • Alates 2005. aastast on Tallinna börsil toimunud 8 edukat IPOt, mille käigus on kaasatud investoritelt üle 7,6 mld krooni, sellest 1,1 mld krooni jaeinvestoritelt

• Samal ajal investeerisid Eesti residendid (v.a. krediidiasutused) välismaiste äriühingute vähemusosalustesse üle 11 miljardi krooni

25 © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Avalikud pakkumised 2007 - 2008 • Sektor: Kirjastamine • IPO maht 36 mln. EUR • 1. kauplemispäev 5. aprill 2007 • Sektor: Teenindus • IPO maht 17.93 mln. EUR • 1. kauplemispäev 8. juuni 2007 • Sektor: Kinnisvaraarendus • IPO maht 76,78 mln. EUR • 1. kauplemispäev 21. juuni 2007 •

Sektor: Põllumajandus

• IPO maht 9,82 mln. EUR • 1. kauplemispäev 2. aprill 2008 © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Avalikud pakkumised 2010 • • • • • •

Linas Agro Group Märkimisperiood 25. jaanuar – 5. veebruar 2010 Avalikult pakuti 35-46% ettevõtte aktsiatest Pakkumishind 2.05 LTL (0.59 EUR) aktsia kohta IPO maht 97 mln. LTL (28 mln. EUR) 1. kauplemispäev Vilniuses – 17. veebruar 2010

• • • • • • •

Premia Foods Märkimisperiood 22. aprill – 29. aprill 2010 Avalikult pakuti 37,5% ettevõtte aktsiatest Pakkumishind EEK 12,80 kuni EEK 16,20 aktsia kohta Tasakaaluhinnaks kujunes EEK 14,00 IPO maht 203 mln. EEK (13 mln. EUR) 1. kauplemispäev Tallinnas – 5. mai 2010 © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Kauplemine Balti börsidel

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

28

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Balti bĂśrside kauplemisaktiivsus aastal 2010 (aktsiad) Tallinn 30%

- Tallinn: 101 300 tehingut - Riia: Riia 6%

18 466 tehingut

- Vilnius: 216 005 tehingut

Vilnius 64% Tallinn 50%

Vilnius 46%

- Tallinn: 243,3 mln EUR - Riia:

20,8 mln EUR

- Vilnius: 223,8 mln EUR Š Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

Riia 4%


Keskmine tehingute arv päevas 2005 – 2010 (aktsiad) 1000 900

2005

2006

2007

2008

2009

2010

800 700 600 500 400 300 200 100 0

Tallinn

30

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

Riia

Vilnius


INET kauplemissüsteem

31

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Tehingutellimused • Kauplemissüsteemi tellimusraamatusse (order book) sisestavad maaklerid tehingutellimusi ehk pakkumisi väärtpaberitehingute tegemiseks.

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

32


Balti börside rahvusvaheline avatus • 38 kauplevat liiget, enamik tegutsevad aktiivselt - 26 liiget kauplevad kõigil Balti turgudel

● 9 liiget väljastpoolt Baltimaid (UK, Soome, Rootsi, Taani, Island)

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Investeeringud Eesti väärtpaberiturule NASDAQ OMX Tallinna börsil

34

Eesti väärtpaberikeskuses

Data as of November 1, 2010

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Investeerimise põhitõed

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

35

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Kuidas tegelikult rikastutakse? * Ettevõtete asutamine ja suurettevõtete juhtimine

15% 3%

54%

28%

Ettevõtlus* Päritud Kinnisvara Muu**

** Näitlejad, TV-staarid, tippsportlased, jms.

Allikas: World Wealth Report 2001

Ettevõtlus loob tänapäeval enamuse jõukusest. Investeerimine ei tee sind rikkaks, aga aitab jõukust hoida ja kasvatada.

36

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Rahalise rikkuse võti: INVESTEERIMINE • Säästmine – raha kõrvaldamine käibest eesmärgiga finantseerida lühiajalisi teadaolevaid kulutusi • Investeerimine – raha sihikindel kasvatamine eesmärgiga finantseerida tuleviku kulutusi 15 aastat

25 aastat

30 aastat

Säästmine

180,000

300,000

360,000

Tootlus 4%

245,458

510,514

687,514

Tootlus 9%

369,281

1,065,308

1,714,381

1000 krooni kuus:

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Tootlus kumuleerub - raha teeb raha juurde • Lineaarselt 5% aastas 30a - 5% x 30 = 150%

• Kumulatiivselt 5% aastas 30a - 1,05 ³º - 1 = 330%

• Albert Einstein: - kumulatiivne tootlus on kõikide aegade suurim matemaatiline avastus

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Miks ma tahan investeerida? • Investeerimine on popp • Mu naaber teenis eelmisel aastal ....% kasvu! • Mul on tekkinud vaba raha... • Mul on kindel eesmärk, mida tahan saavutada

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Kui palju on mul vaba raha? • Kui suured on mu säästud? • Kui suured on mu võlad? • Kas see on raha, ilma milleta ma suudan hakkama saada ka ootamatute väljaminekute korral? • Kui kindel on mu töökoht?

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Millal on mul seda raha vaja? • 15–45 aastat: pensioni kindlustamine • 3–20 aastat: pikaajaline paigutus, nt lapse kooliraha • 1-3 aastat: lühiajaline paigutus, nt eksootiline puhkusereis • Kuni 1 aasta: spekulatiivne paigutus • Mida pikem on minu investeerimishorisont, seda vastuvõetavamad on lühiajalised hinnalangused ja seda suuremaid riske võin võtta

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Kui riskialdis ma olen? • Kas saan öösiti magada, kui väärtpaberite hinnad muutuvad? • Kas pabistan endale osutatud teenuste pärast liialt? • Kas olen võimeline langetama otsuseid kriisiolukorras? • Kas olen lootusetu optimist? • Maanda riskid instrumentide ja regioonide lõikes, sest üksiku aktsia prognoosimine on võimatu • Portfelliteooria: investeeringute hajutamine annab: - sama hea tootluse madalama riskiga või - kõrgema tootluse sama riskiga

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Riskid • Seadusandlik ja poliitiline risk • Tururisk • Regioonirisk • Likviidsusrisk • Intressirisk • Valuutarisk

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Kui teadlik ma olen? • Erinev riskiaste – raha, kuld, pangahoius, võlakirjad, fondiosakud, aktsiad, tuletisväärtpaberid, ... • Erinev ost-müük-haldus • Erinevad teenustasud • Erinev regulatsioon, sh maksustamine

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Kas teen ise või usaldan oma ala tegijaid? • Kui palju on mul vaba aega? • Kas tean, mille põhjal teen oma valikuid? • Kui palju raha olen nõus maksma “koolirahaks”? • Missugune on minu investeering? • Kas jään truuks ühele kaubamärgile või soovin laiemat portfelli? • Kas tean, et oma ala asjatundjat ei tasu karta?

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Ratsionaalsed ootused • Ootused võrduvad kogu saadaval oleva info põhjal tehtud optimaalsetel prognoosidel • Kuid sellel põhinevad ennustused ei pruugi osutuda päris õigeks - Inimesed ei soovi kogu infot kasutada - Inimesed ei pruugi olla teadlikud olulise info olemas olust • Ratsionaalsed ootused peaksid tõstma turgude efektiivsust, kuid inimesed ei kipu olema alati ratsionaalsed ...

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


47

Š Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Kuidas käitub investor ja kuidas käitud Sina? 500

Mul läheb investeerimine väga hästi. Varsti olen rikas! 400

300

Fond on näidanud kindlat tõusu. Ostan!

Ma ei müü enne, kui olen nullis!

Ei tundu atraktiivne 200

100

Võiks täitsa mõelda 0

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

See fond kogu aeg ainult langeb. Müün maha!


49 © Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

12.2010

06.2010

12.2009

06.2009

12.2008

06.2008

12.2007

06.2007

12.2006

06.2006

12.2005

06.2005

12.2004

06.2004

12.2003

06.2003

12.2002

06.2002

12.2001

06.2001

12.2000

06.2000

12.1999

06.1999

12.1998

06.1998

12.1997

06.1997

12.1996

06.1996

OMXT dünaamika 06.1996-12.2010

1000

800

600

400

200

0


Indeksidünaamika 01.01.2005-28.02.2011

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Kauplemisaktiivsus - NASDAQ OMX Tallinn

80,0

160000 140000

60,0

120000 100000

40,0

80000 60000

20,0

40000

%

20000 0,0

0 2000

2001

2002

2003

-20,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-20000 -40000 -60000

-40,0

-80000

Number of trades (right) -60,0

OMXT index change (left)

-100000 -120000 -140000

-80,0

-160000

Š Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


S&P500 indeks (1825-2010)

Of the 186 years 70% were positive and 30% negative.

Sources: William N. Goetzmann, Roger G. Ibbotson and Liang Peng, A new historical database for the NYSE 1815 to 1925: Performance and predictability, Journal of Financial Markets, Volume 4, Issue 1, January 2001, Pages 1-32; Value Square Asset Management; and Plexus Asset Management. Š Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Lühiajaliselt võivad börsid olla väga kõikuvad...

53

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


... kuid pikaajaliselt on investeerimine kasulik

54

Š Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Investori seitse printsiipi 1. Alusta täna 2. Sisene turule järk-järgult 2. Vali pika-ajalise kasvu strateegia 3. Hajuta oma riskid 4. Ole olukorra peremees 5. Optimeeri kulusid ja makse (kasuta pensionisoodustusi, investeerimiskontot) 6. Ole eluaegne investor

55

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Kas tean, kust alustada? • www.investmentor.ee • www.nasdaqomxbaltic.com • www.fondikeskus.ee • www.e-register.ee • www.pensionikeskus.ee • www.minuraha.ee • www.tarkinvestor.ee • Pankade ja investeerimispankade nõustajad • Tekstid internetipankades

© Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Kontaktandmed

Kristi Mae NASDAQ OMX Tallinn Arendusjuht Tel: +372 640 8852 kristi.mae@nasdaqomx.com www.nasdaqomx.com www.twitter.com/investmentor www.investmentor.ee

Š Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.


Š Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

Nasdq OMX Tallinn  

Ärikatel börsil külas

Nasdq OMX Tallinn  

Ärikatel börsil külas

Advertisement