Page 1

MCHERO

ΑΠΟΑΡΙΣΤΕΡΑ:ΗANNA ΑΦΟΥΕΡΓΑΣΤΗΚΕΩΣ ΚΑΙΣΤΟΦΗΜΙΣΜΕΝΟ CIRQUEDUSOLEILΤΩΡΑ ΕΧΕΙΤΗΔΙΚΗΤΗΣΟΜΑΔΑ.ΚΑΤΩ: ΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗΕΙΝΑΙΠΟΛΥΣΚΛΗΡΗ ΚΑΙΗΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΓΙΑ ΚΑΘΕΝΟΥΜΕΡΟΔΙΑΡΚΕΙ ΠΟΛΛΕΣΕΒΔΟΜΑΔΕΣ.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΝΟΜΑ: ANNA VENIZELOS ΔΙΑΜΟΝΗ: ΝΕΑΥΟΡΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: 35 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:ΑΚΡΟΒΑΤΙΣΣΑ

Υ

πάρχειάραγεπαιδίπουδενέχειμείνειεκστατικόστηθέαμιαςφίναςαλλάατρόμητηςακροβάτισσαςπουανεβασμένησεμεταξωτάσκοινιάκαι ουρανομήκειςκούνιεςδαμάζειόνειρακαιφόβους;ΗAnnaVenizelos,ηοποίαγεννήθηκεστην Αθήναόπουκαιέμεινεμέχριτα16της,ότανπιαέφυγεγια τηνπατρίδατηςμητέραςτης,τηνΑμερική,αναγνώρισεστο μαγικόκόσμοτουτσίρκουτοφυσικότηςχώροκαιαποφάσισεπωςτηςανήκει. Ήθελεςπάνταναγίνειςακροβάτισσα;Ήμουνπάντοτεπολύ αθλητικήκαικάπωςαγοροκόριτσο.Τομονοπάτιπουμεοδήγησεστηνακροβασίαπέρασεμέσααπότηγυμναστικήκαιτο χορό. Ότανανακάλυψατοτσίρκοσκέφτηκαπωςείναιό,τι πιοσυναρπαστικόμπορούσαναφανταστώ. ΚαιπώςκατέληξεςμεσυμβόλαιοστοCirqueduSoleil; ΕκπαιδευόμουνστηνεναέριαακροβασίαστοΜόντρεαλκαι γιακαλήμουτύχηπήγασεμιαοντισιόν. Ήμουντόσοαποφασισμένηκαιηστιγμήιδανική–νομίζωπωςταάστρασυμμάχησανγιαχάρημου.Φυσικάακολούθησεπολλήπροπόνηση καιπαρ’ότιήτανβάρβαρηήμουναφοσιωμένηκάθεμέρα. Τώραέχειςτηδικήσουομάδα.Πώςέφτασεςεκεί;Ύστερα απόπολύδρόμο.Έπρεπεναεπανεφεύρωτηνεικόναμουκαι ναμετατρέψωσεφίρμα-προϊόντονίδιομουτονεαυτό.Όταν δουλεύειςγιαμιαμεγάληομάδαόπωςτοCirqueαυτάτακάνεικάποιοςάλλοςγιασένα.Επιπλέον,ηαδελφήμουEmily καιησυνέταιρόςμαςστοAerialContorion(aerial-contorion. com)SarahJoelείναικαιοιδύομητέρες,οπότεέπρεπενα είμαιπιοδημιουργικήσεπολλούςκαιδιαφορετικούςτομείς τηςδουλειάς.Επίσηςδουλεύωαρκετάκαισόλο. Πώςένιωσεςότανηαδελφήσουανακοίνωσεπωςθαακολουθούσετηνίδιακαριέρα; Ήμουνκατενθουσιασμένη!Τρία χρόνιασεπεριοδείαμετοCirqueαποδείχτηκανπολύμοναχικήεμπειρίακαιπάντοτεήθελαναέχωπαρτενέρ.Κάποιες φορέςμπορείναείναιπαράξεναεπειδήπαίρνουμεμέρος σεακροάσειςγιατονίδιορόλοαλλάστοτέλοςτηςημέρας ησυνεργασίαμαςαποδεικνύεταιπολύξεχωριστήκαιδεν θατηνάλλαζαμετίποτα.

218 mc

Πόσοκαιρόπρέπειναπροβάρειςένανούμεροπριντο παρουσιάσειςστοκοινό;Είμαισίγουρατελειομανήςκαι πολύτηςλεπτομέρειας,οπότεανήταναποκλειστικάστο χέριμουμπορείναχρειαζόμουν4-5μήνες.Κάποιεςφορέςοχρόνοςπιέζεικαιπρέπειναείμαιέτοιμησεμερικές εβδομάδεςαλλάκαιηπίεσηείναιπρόκλησηαναγκαίαγια κάθεκαλλιτέχνη. Νιώθειςπερήφανηπου…ακόμαμπορώκαιτοκάνωαυτό. Είμαι35χρόνωνκαιακόμαβελτιώνομαι.Κάποιεςφορέςόταν ξυπνάωτοπρωίμεπονάνεόλακαιαναρωτιέμαιτικάνω.Κι έπειταανεβαίνωστησκηνήήείμαιμετουςμαθητέςμουκαι όλααποκτούναξία. Ποιοείναιτοκαλύτερομέροςτηςδουλειάς;Ναπροσφέρωέμπνευση. Καιτοχειρότερο;Οπόνοςκαιηδίαιτα. Σουέχεισυμβείποτέκάποιοατύχημα,κάτιπουνασετρομάξει;Ναι,είχατραυματιστείσοβαράόχιαπόπτώσηαλλά απότιςσυνεχείςεπαναλήψεις.Έφτασαστοσημείοναμην μπορώούτενακαθήσωεξαιτίαςτωνπόνωνστογοφόμου. Όταντοσώμααρχίσειναέχειπροβλήματατοίδιοσυμβαίνεικαιμετηνψυχολογία.Σταμάτησαμενέναδιάστημααπό τοτσίρκοαλλάσυνειδητοποίησαπωςαυτόήθελανακάνω. Είμαιφανατικήσυνήγοροςτηςασφάλειαςκαιδυστυχώςέχω δεισοβαρούςήκαιθανατηφόρουςτραυματισμούςστοχώρο μου.Πιστεύωπωςποτέδενείναικανείςαρκετάπροσεκτικός ήπολύάνετοςκαιπάντανιώθωλίγοφόβο.Τώραπιαηδουλειάμουείναιεπίτοπλείστονστοδάπεδοαλλάστοναέρα αλλάζειεντελώςτοεπίπεδοτωναπαιτήσεων. Ποιαείναιτασχέδιάσουγιατομέλλον;Ελπίζωπωςηημερομηνίαλήξης,πουέρχεταινωρίςσεαυτότοεπάγγελμα, βρίσκεταιστομακρινόμέλλον.Γνωρίζωπολλούςκαλλιτέχνεςστοντομέαμουπουσυνέχισανναεργάζονταιωςτα40 καιτα50τους.ΣεκάθεπερίπτωσηήδηδιδάσκωΠιλάτεςκαι ασκήσειςακροβατισμούκαιαπολαμβάνωιδιαιτέρωςναδιδάσκωσενεαρούςεπαγγελματίεςπουπροετοιμάζονταινα ξεκινήσουντηδικήτουςκαριέρα. –ΒΙΒΗΜΩΡΑΪΤΟΥ

Hero 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you