Page 1

reserca de informaci贸 Ariadna Bros


14. Accedeix a la Viquipedia i busca el significat de les paraulesegüents: aena, ansi, babord, bacteroides, èczema, avena, epigastri, miosina, hidroxiprolina i neurotransmissors. • Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) és l'empresa pública encarregada de la navegació civil aèria i dels aeroports civils a Espanya. Conforme a la legislació vigent desenvolupa les funcions següents: 1. Ordenació, direcció, coordinació, explotació, conservació i administració dels aeroports públics de caràcter civil, aeròdroms, heliports i la resta de superfícies aptes per al transport aeri la gestió de la qual se li encomane i dels servicis afectes els mateixos; la coordinació, explotació, conservació i administració de les zones civils de les bases aèries obertes al tràfic civil. 2. Projecte, execució, direcció i control de les inversions en les infraestructures i instal·lacions a què es referix l'epígraf anterior. 3. Ordenació, direcció, coordinació, explotació, conservació i administració de les instal·lacions i xarxes de sistemes de telecomunicacions aeronàutiques, d'ajudes a la navegació i de control de la circulació aèria. 4. Projecte, execució, direcció i control de les inversions en infraestructures, instal·lacions i xarxes de sistemes de telecomunicacions aeronàutiques, d'ajudes a la navegació i control de la circulació aèria. 5. Proposar noves infraestructures aeronàutiques, així com de modificacions de l'estructura de l'espai aeri. 6. Desenvolupament dels servicis d'orde i seguretat en les instal·lacions que gestione, així com la participació en les ensenyances específiques relacionades amb el transport aeri i subjectes a l'atorgament de llicència oficial, tot això sense detriment de les atribucions assignades a la Direcció General d'aviació Civil. • Els codis d'escapament ANSI s'utilitzen per donar format a la sortida d'una terminal de text i es basen en un estàndard ANSI, ANSI X3.64 (també anomenat ECMA-48). Quan s'intenta representar un codi d'escapament la terminal el intercepta i actua en funció a aquest codi, canviant el color o movent el cursor. Les possibilitats de les seqüències d'escapament són molt variades i s'utilitzaven per donar format i canviar l'aspecte del que es va a mostrar per • la terminal. • Bacteroides es un género de bacterias Gram-negativas con forma de bacilo. Las especies de Bacteroidesson anaerobias, no forman endosporas y pueden ser móviles o inmóviles, dependiendo de la especie. El ADN tiene un contenido GC del 40-48%. Inusualmentre en las bacterias, las membranas de Bacteroidescontienen esfingolípidos. También contienen ácido mesodiaminopimélico en su capa de peptidoglicano. La especie tipo es B. gingivalis. Bacteroides son normalmente comensales, constituyendo el principal componente de la flora gastrointestinal, vaginal y bucal en los mamíferos. En el intestino del huésped juegan un papel importante en el procesamiento de las moléculas complejas en otras más simples. 10 11 Se han encontrado concentraciones tan altas como 10 -10 células por gramo de heces humanas. Pueden también crecer en azúcares simplescuando están disponibles, pero su principal fuente de energía son los polisacáridos de origen vegetal. • Un èczema és una afecció dermatològica (de la pell), caracteritzada per una inflamació que presenta diverses lesionscom: eritema, vesícules, pàpules i exsudació. També s'usa o s'aplica aquest terme per a dermatitis causades per contacte amb una substància per a la qual es troba sensibilitzat el pacient (èczema de contacte). Es caracteritza per un envermelliment de la zona afectada seguida d'una forta picor; pot escampar-se de manera fàcil i ràpida a altres àrees del cos. Existeixen altres tipus d'èczemes: ▪ èczema seborreic ▪ èczema atòpic


• Avena és un gènere de plantes de la família de les Poàcies, ordre Poals, subclasse Commelinidae, classeLiliopsida, divisió Magnoliophyta. • L'epigastri (del grec épigástrios) és, en anatomia, la regió de l'abdomen que s'estén des del diafragma fins aproximàdament el 7è o 8è espai intercostal, y queda limitat per ambdos costats per les costelles falses. • La miosina es una proteína fibrosa, cuyos filamentos tienen una longitud de 1,5 µm y un diámetro de 15 nm, y está implicada en la contracción muscular, por interacción con la actina. La miosina es la proteína más abundante del músculo esquelético. Representa entre el 60% y 70% de las proteínas totales y es el mayor constituyente de los filamentos gruesos. • La hidroxiprolina es un aminoácido no esencial constituyente de proteínas y derivado de la prolina. Para esta hidroxilación, existe una proteína llamada prolinhidroxilasa, que reconoce a la prolina como su sustrato. La condición es que la prolina (Pro) a hidroxilar se encuentre vecina a una glicina (Gly) en la hebra, en el sentido amino a carboxilo. • Un neurotransmissor és qualsevol molècula que utilitzin els organismes biològics per transmetre, amplificar i modular senyals elèctrics entre una neurona i una altra cèl·lula. Habitualment es distingeixen els neurotransmissors clàssics dels que no ho són, atenent a unes característiques comunes dels primers neurotransmissors que es van descriure. En general els neurotransmissors clàssics se sintetitzen en els axons de les neurones presinàptiques (les que emeten el senyal), on s'acumulen en vesícules que són alliberades cap a l'espai sinàptic i provoquen un canvi en la membrana de la cèl·lula postsinàptica (la que rep el senyal), canvi que acostuma a ser del potencial de membrana. Existeixen, però, moltíssimes transmissions que escapen d'aquestes caracerístiques clàssiques, pel que la classificació està essent sotmesa a revisió. 15. Utilitza la Viquipèdia i respon les preguntes següents: a) Quin any va néixer René Descartes? el 1596 va neixer, i va morir el 1650


b) Quins descobriments científics, a més de la llei de gravitació universal, va fer Isaac Newton?

Les lleis de la dinamica, la llum, la llei de gravetat universal c) En quina provincia espanyola es troba ubicat el municipi de Zafarraya? Granada, Andalucía d) Què és el CSIC? Consejo Superior de Investigaciones Científicas El Consejo Superior de Investigaciones Científicas o CSIC es una Agencia Estatal de España, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Tiene carácter multidisciplinar y realiza investigaciones avanzadas en todos los campos de la ciencia gracias a sus más de cien centros repartidos por toda España, de forma parecida al CNRS francés. La actividad del CSIC se establece mediante un contrato de financiación del Gobierno por una duración de cuatro años e) Per quantes empreses és compost l'IBEX 35? estan compostes per 15 empreses


f) Què és el Dret Civil? El dret civil és el conjunt de normes jurídiques i principis que regulen les relacions personals o patrimonials entre persones privades, tant físiques comjurídiques, de caràcter privat i públic, o inclús entre les últimes, sempre que actuen desproveïdes d'imperium. Se'l pot definir també, en termes generals, com les normes i principis que regulen les relacions més generals i quotidianes de la vida de les persones, considerant les persones quant a tal, com a subjecte de dret, o com aquell que regix a l'home com a tal, sense consideració de les seues activitats peculiars; que regla les seues relacions amb els seus semblants i amb l'Estat, quan este actua en el seu caràcter de simple persona jurídica i en tant eixes relacions tinguen com a objecte satisfer necessitats de caràcter genèricament humanes. De la mateixa manera, a vegades es denomina dret civil al conjunt de normes incloses dins d'un codi civil. Finalment, també s'utilitza el terme dret civil, sobretot en l'àmbit del dret anglosaxó, per a referir-se al: Dret continental (com Civil Law), en contraposició al sistema anglosaxó.

reserca  

informatica

reserca  

informatica