Page 73

До­к у­мент из Бер­ли­на 12. ју ­на 1903, у ко­ме ита­ли­јан­ски пред­став­ник, Лан­ца, из­ве­шта­ва о уби­ству кра­љев­ског па­ра у Ср­би­ји. Ста­ва је да ће у Бер­ ли­ну при­х ва­ти­ти Ка­ра­ђор­ђе­ви­ће на вла­сти у Ср­би­ји. ASD­MAE, Con­fi­den­zi­a­le, Do­cu­men­ti Di­plo­ma­ti­ci, Ser­bia 1902-1908, No 596 До­ку­мент из Лон­до­на од 12. ју­на 1903, у ко­ме ита­ли­јан­ски пред­став­ник, Пан­са, оба­ве­шта­ва да се у Ен­гле­ској че­ка са­зив Скуп­шти­не за­ка­зан за 15. јун и да ће по­сле то­га Ен­гле­ска из­ра­зи­ти свој став. ASD­MAE, Con­fi­den­zi­a­le, Do­cu­men­ti Di­plo­ma­ti­ci, Ser­bia 1902-1908, No 597 До­ку­мент из Бе­ча од 12. ју­на 1903, у ко­ме ита­ли­јан­ски пред­став­ник, Ни­ гра, оба­ве­шта­ва да ће се ау­стро­у ­гар­ски пред­став­ник у Ср­би­ји др­жа­ти по стра­ни и да се не­ће ме­ша­ти у уну­тра­шњу по­ли­ти­ку Ср­би­је. Ау­стро­у ­гар­ска се не­ће пр­о­ти­ви­ти из­бо­ру вла­да­ра из ку­ће Ка­ра­ђор­ђе­ви­ћа. ASD­MAE, Con­fi­den­zi­a­le, Do­cu­men­ti Di­plo­ma­ti­ci, Ser­bia 1902-1908, No 600 До­ку­мент из Пе­тро­гра­да од 12. ју­на 1903, у ко­ме ита­ли­јан­ски пред­став­ ник, Ва­ља, оба­ве­шта­ва да су у Ру­си­ји са­гла­сни са Ау­стро­у ­гар­ском да се не тре­ба ме­ша­ти у уну­тра­шњу по­ли­ти­ку Ср­би­је. Не­ће се пр­о­ти­ви­ти из­бо­ру вла­ да­ра из ку­ће Ка­ра­ђор­ђе­ви­ћа. ASD­MAE, Con­fi­den­zi­a­le, Do­cu­men­ti Di­plo­ma­ti­ci, Ser­bia 1902-1908, No 607

13. По­моћ ита­ли­јан­ске ди­пло­ма­ти­је у по­нов­ном ус­по­ста­вља­њу ди­пло­мат­ских од­но­са Бри­та­ни­је и Ср­би­је Па­но 13 До­ку­мент из Бе­о­гра­да од 16. ју­на 1903, у ко­ме ита­ли­јан­ски пред­став­ник, Ма­ља­но, из­ве­шта ­ва о за­се­да­њу Скуп­шти­не са при­вре­ме­ним пред­став­ни­ штвом и ша ­ље пре­вод о за­се­да­њу из др­жав­них но­ви­на. ASD­MAE, Se­rie Po­li­ti­ca 1881-1916, Ser­bia, bu­sta 196, No 289/125 До­ку­мент из Лон­до­на од 16. ју­на 1903, у ко­ме ита­ли­јан­ски пред­став­ник, Пан­са, оба­ве­шта­ва да се у Ен­гле­ској раз­ма­тра по­вла­че­ње пред­став­ни­ка из Србије. ASD­MAE, Se­rie Po­li­ti­ca 1881-1916, Ser­bia, bu­sta 196, No 631/269 До­ку­мент из Бе­о­гра­да од 24. ју­на 1903, у ко­ме ита­ли­јан­ски пред­став­ник, Ма­ља­но, из­ве­шта­ва да се ди­пло­мат­ски кор не­ће по­ја­ви­ти на до­че­ку кра­ља Пе­тра Ка­ра­ђор­ђе­ви­ћа. ASD­MAE, Se­rie Po­li­ti­ca 1881-1916, Ser­bia, bu­sta 196, No 540/217 71

Profile for Arhiv Vojvodine

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Advertisement